Đề khảo sát Toán 11 lần 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề khảo sát Toán 11 lần 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát Toán 11 lần 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát Toán 11 lần 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ DG&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1 MÔN TOÁN – KHỐI 11 TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1 Năm học: 2017 – 2018 Thời gian: 90 phút Mã đề: 132 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,cho M  3;4  .Gọi M ‘  a; b  là ảnh của M qua phép quay tâm O góc quay 900 .Tính giá trị của a 2  b2 A. 7 B. 9 C. 16 D. 25 C. 9C97 D. 16C97 Câu 2. Hệ số của x 7 trong khai triển  4  x  là 9 B. 16C97 A. 9C97  xz  yz  2 y  1 Câu 3. Cho các số thực x,y,z thỏa mãn  .Tìm giá trị lớn nhất của P  xy (1  z )  2 xz  yz  x  3 y  2 A. 1 4 B. 1 2 C. 0 D. 1 Câu 4. Từ các chữ số 0,1, 2,3,5 .lập được bao nhiêu số gồm có 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5? A. 54 B. 120 C. 69 D. 72 Câu 5. Cho tứ diện ABCD có M , N lần lượt là trung điểm của AB và AC .Gọi d là giao tuyến của  DMN  và mặt phẳng  DBC  .Chọn khẳng định đúng A. d cắt  ABC  . B. d   ABC  . D. d / /  ABC  . C. d / / AB . Câu 6. Cho câp số cộng  un  có u5  u19  90 .Tính tổng của 23 số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên. A. 1030 B. 1025 C. 1035 Câu 7. Gọi M , N là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = 2 cos( x  D. 1040  3 )3 Tính giá trị của biểu thức : S  M 2  N 2  MN ? A. 21 B. 31 C. 30 D. 11 Câu 8. Tính giá trị của biểu thức P  (1  3cos 2 )(2  3cos 2 ) biết sin   A. P  50 . 27 B. P  47 . 27 C. P  2 3 48 . 27 D. P  14 . 9 Câu 9. Cho hình chóp S. ABCD ,đáy ABCD là hình bình hành.Gọi G là trọng tâm của SAB , E thuộc cạnh AD sao cho DE  2 EA . Mặt phẳng   đi qua G và song song với mp  SCD  cắt SA, SB lần lượt tại M , N .Khẳng định nào sau đây là sai? A. AB / / MN . B. E không thuộc mp   . C.   / /CD . D. EG / /  SCD  . Câu 10. Tìm tập xác định D của hàm số y  6  x  A. D  1;   . 2x  1 . 1 x 1 C. D  1;6. B. D  . D. D   ;6  . Câu 11. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số f ( x )  2 x  m trên đoạn 1;2 đạt giá trị nhỏ nhất? A. m  3 B. m  4 C. m  2 D. m  0 Câu 12. Cho f ( x )  3x 2  2(2m  1) x  m  4 .Tìm m để bất phương trình f ( x )  0 vô nghiệm. A.  11  m 1 4 Câu 13. Viết pt đường tròn B. 1  m  11 4 C. m  1 hoặc m  11 . 4 D. 1  m  11 . 4  C  có tâm I  6;2  và tiếp xúc ngoài với  C  :  x  2 2   y  12  4 A. x 2  y 2  12 x  4 y  31  0 B. x 2  y 2  6 x  12 y  31  0 C. x 2  y 2  12 x  4 y  31  0 D. x 2  y 2  12 x  4 y  9  0 Câu 14. Dãy số  un  nào bị chặn trong các dãy số sau khi biết A. un  n2  3 2n  1 B. un  n2  n  1 2n  1 C. ࢛࢔ = (-1)n (3n+2) D. un  2n  1 Câu 15. Tính tổng các nghiệm của phương trình : 3 x  24  12  x  6 ? A. 85 C. 109 B. 0 D. 112 Câu 16. Hãy chọn câu sai. A. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại. B. Nếu mặt phẳng  P  chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng Q  thì  P  và Q  song song với nhau. C. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia. D. Nếu hai mặt phẳng  P  và Q  song song nhau thì mọi mặt phẳng  R  đã cắt  P  đều phải cắt Q  và các giao tuyến của chúng song song nhau. Câu 17. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào đúng?       A. AC  BD  2 BC B. AC  BD  2CD Câu 18. Tìm số thực a để dãy số  un  với un  A. a  2 3 B. a  3 2    C. AC  AD  CD    D. AC  BC  AB an 2  1 là dãy số giảm? 2n 2  3 C. a  3 2 D. a  2 3 Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành OABC với A  2;1 và B thuộc đường thẳng d : 2 x  y  5  0 .Tập hợp điểm C là phương trình đường thẳng có dạng d : ax  by  c  0  a  0  . Tính 5a  b  c. A. 4 B. 0 C. 2 D. 1 Câu 20. Tìm ảnh của đường tròn  x  1   y  2   9 qua phép quay tâm O góc quay 900 2 2 A.  x  2    y  1  9 B.  x  2    y  1  9 C.  x  2    y  1  9 D.  x  2    y  1  9 2 2 2 2 2 2 2 2 Câu 21. Tìm m để phương trình  m 2  4  x  m  m  2  có tập nghiệm là  : A. m  2 . B. m  0 . C. m  2 và m  2 D. m  2 Câu 22. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau. A. Phép đồng dạng biến đường tròn thành đường tròn B. Phép quay là phép dời hình C. Phép tịnh tiến là phép dời hình D. Phép vị tự bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì Câu 23. Xét đa giác đều n đỉnh ( n  8 ).Biết rằng có 25 tứ giác có 4 cạnh là các đường chéo của đa giác.Tìm n? A. n  9 B. n  10 C. n  12 D. n  11 C. kCnk  nCnk11 D. Cnk  Cnn k Câu 24. Công thức nào sau đây sai? A. Ank  n!  n  k ! B. Cnk  Câu 25. Tính giới hạn sau : lim( A. n! k ! (n  k )! 1 1 1 )?   …  n(n  2) 1.3 2.4 3 4 B. 1 2 C. 1 4 D. 0 Câu 26. Cho hàm số: y  2 x 3  3x  1 ,mệnh đề nào dưới đây đúng: A. y là hàm số vừa chẵn vừa lẻ B. y là hàm số không có tính chẵn,lẻ C. y là hàm số lẻ D. y là hàm số chẵn Câu 27. Trong một kì thi,mỗi thí sinh được phép thi ba lần.Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là 0,9 .Nếu trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần thứ hai là 0,7 .Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở lần thứ ba là 0,3 .Tính xác suất để thí sinh thi đỗ A. 0,879 B. 0,797 C. 0,979 D. 0,997 Câu 28. Cho tam giác ABC với trọng tâm G gọi M , N , P lần lượt là trung điểm của BC , CA, AB .Tìm ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự V 1   G;   2  A. BPM B. MNP C. CMN D. APN C. cos x cos 2 y D. cos x Câu 29. Đơn giản : sin  x  y  cos y  cos  x  y  sin y ,ta được A. sin x cos 2 y B. sin x Câu 30. Giải bóng đá ngoại hạng Anh có 20 đội bóng tham gia thi đấu vòng tròn 2 lượt.Hỏi có bao nhiêu trận đấu sẽ được tổ chức? A. 40 B. 190 C. 380 D. 400 Câu 31. Cho hình hộp ABCD.EFGH .Gọi I , J lần lượt là tâm của hình bình hành ABCD ,và EFGH .Khẳng định nào sau đây là sai? A.  ABCD  //  EFGH  . B.  ABJ  //  GHI  . C.  ACGE  //  BDHF  . D.  ABFE  //  DCGH  . Câu 32. Nếu ba góc A, B, C của tam giác ABC thoả mãn sin A  A. Vuông tại C B. Vuông tại B sin B  sin C thì tam giác ABC cos B  cos C C. Cân tại A D. Vuông tại A Câu 33. Cho tập X gồm các số tự nhiên có 6 chữ số.Lấy ngẫu nhiên từ tập X ra một số.Tính xác suất để số lấy ra là số lẻ và chia hết cho 9?1 A. ૚ B. ૚૞ ૚ ૚૝ C. ૚ D. ૚ૠ ૚ ૚ૡ  x  2  t Câu 34. Điểm nào có tọa độ dưới đây không thuộc : d :  , t     y  1  3t A.  1;4  B.  2;1  7  C.   ;2   3  D.  2; 11 Câu 35. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O .Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB , CD , SA .Mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng  DMP  ? A.  SOB  . B.  SNC  . C.  SBC  . D.  SBN  . Câu 36. Trong các hình vẽ sau đây,hình nào không phải là hình biểu diễn của một hình hộp? B B C A C D D A B’ A’ A. C’ C’ D’ A’ B. D’ A D B A B B’ A’ C D C. A’ D’ B’ C’ D’ D. C C’ Câu 37. Một nghiệm của phương trình : sin 2 x  sin 2 2 x  sin 2 3 x  2 là ? A.  6 B.  3 C.  8 D.  12 Câu 38. Hãy chọn câu đúng. A. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng kia. B. Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau. C. Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau. D. Hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì song song với nhau.  Câu 39. Phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d : x  2 y  3  0 qua phép tịnh tiến theo vectơ v  ( 1 ; 2) là. A. d  : x  2 y  8  0 . B. d  : x  2 y  8  0 . C. d  : x  2 y  8  0 . D. d  : x  2 y  8  0 . C. y = cos x D. y = Câu 40. Hàm số nào dưới đây có tập xác định là R A. y = sin x  cot 2 x B. y  tan x cos2 x  1 3  sin2 x Câu 41. Phương trình cos x  3 sin x  2 tương đương với phương trình nào?   A. cos  x    1 3  Câu 42. Tập giá trị của hàm số y    B. sin  x    1 3    C. cos  x    1 3   3 ) 1 sin x  1 là ? cos x  2 1   4 A.  ;2  B. 1;2 C. 0;  2   3      Câu 43. Cho a  1;2  và b   3;4  .Vectơ m  2a  3b có toạ độ là:  A. m  13;14  D. sin( x   B. m  10;12  D.  1;1  C. m  11;16   D. m  12;15 Câu 44. Trong 1 hộp đựng 4 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh.Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên.Có bao nhiêu cách lấy ra 2 viên cùng màu? A. 7 B. 6 C. 9 D. 3 C. 2 2017  1 D. 22017  2 1 2 2016  C2017  …  C2017 Câu 45. Tổng C2017 bằng: A. 2 2017  1 B. 2 2016  1 Câu 46. Cho tứ diện ABCD .Điểm M thuộc đoạn AC .Mặt phẳng   đi qua M và song song với AB và AD .Thiết diện của mặt phẳng   với tứ diện ABCD là A. Hình chữ nhật. B. Hình bình hành. Câu 47. Số nghiệm của phương trình : A. 4 D. Hình tam giác. sin 3x  0 thuộc đoạn 2 , 4  là? cos x  1 B. 5 Câu 48. Cho 0     ,Tìm số nghiệm của phương trình : x  A. 4 C. Hình vuông. B. 0 C. 6 D. 7 1  2 cos  x C. 1 D. 2 Câu 49. Cho đường thẳng  :  m  2  x   m  1 y  2m  1  0 ,với giá trị nào của m thì khoảng cách từ T(2; 3)đến đường thẳng (Δ)là lớn nhất? A. m  11 5 B. m  11 C. m   11 5 D. m  11 Câu 50. Cho hình chóp S. ABCD với ABCD là hình thoi cạnh a , SAD là tam giác đều. Gọi M là một điểm thuộc cạnh AB, AM  x ,  P  là mặt phẳng qua M song song với  SAD  .Tính diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng  P  . A. 3 2 a  x2  . 2 B. S  3 2 a  x2  . 4 C. S  3 2 a  x2  . 4 D. 3 2 a  x  . 4 ———————————–Hết —————————-Họ và Tên : …………………………………………………………………………………………………… SBD : ………………………………………………………………………………………………………… Ma 132 Ma 246 Mã 357 Mã 480 1. D 1. A 1. A 1. A 2. B 2. B 2. D 2. A 3. A 3. B 3. D 3. D 4. A 4. C 4. D 4. A 5. D 5. A 5. A 5. A 6. C 6. C 6. B 6. B 7. B 7. A 7. D 7. C 8. D 8. D 8. B 8. B 9. B 9. C 9. A 9. D 10. C 10. C 10. B 10. C 11. A 11. B 11. D 11. B 12. B 12. D 12. C 12. D 13. A 13. A 13. B 13. D 14. A 14. C 14. A 14. A 15. C 15. D 15. B 15. C 16. B 16. D 16. C 16. B 17. A 17. D 17. C 17. A 18. D 18. D 18. B 18. A 19. D 19. B 19. A 19. D 20. A 20. B 20. D 20. D 21. D 21. C 21. D 21. A 22. D 22. A 22. B 22. C 23. B 23. A 23. A 23. D 24. B 24. A 24. C 24. D 25. A 25. A 25. D 25. A 26. B 26. B 26. C 26. C 27. C 27. C 27. D 27. A 28. B 28. D 28. C 28. B 29. B 29. D 29. C 29. B 30. C 30. B 30. A 30. D 31. C 31. C 31. B 31. A 32. D 32. A 32. A 32. C 33. D 33. A 33. B 33. B 34. A 34. B 34. B 34. D 35. D 35. C 35. A 35. C 36. A 36. C 36. C 36. C 37. A 37. D 37. A 37. D 38. C 38. D 38. D 38. B 39. D 39. C 39. C 39. B 40. D 40. B 40. C 40. A 41. C 41. B 41. A 41. C 42. C 42. B 42. C 42. A 43. C 43. A 43. B 43. C 44. C 44. C 44. B 44. D 45. D 45. A 45. A 45. D 46. D 46. B 46. C 46. B 47. C 47. D 47. C 47. B 48. B 48. B 48. A 48. C 49. A 49. B 49. B 49. C 50. B 50. D 50. D 50. D .
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top