Đề khảo sát THPTQG lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường chuyên Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề khảo sát THPTQG lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường chuyên Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát THPTQG lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường chuyên Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát THPTQG lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường chuyên Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN KHỐI 11 SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC (Đề thi có: 5 trang) Thời gian làm bài: 90 phút; (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 890 Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………………. Số báo danh: ……………………………………………………………………. Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sin x − cos x là: 2sin x + cos x + 3 1 . B. -1. C. 0. 2 Câu 2: Hàm số nào sau đây có tập xác định không phải là R? B. y = cos x . C. y = sin x . A. y = tan x . A. 2×2 + 1 Câu 3: Tập xác định của hàm số f ( x) = là: x −3 A. (3, +∞) B. R {3} C. [3, +∞) Câu 4: Tập các giá trị m để hàm số y = A. (−2, 2) . sin x + cos 2 x 2 cos 2 x − m cos x + 1 B. (− 2, 2) . Câu 5: Hàm số nào sau đây có tập giá trị là R? sin x A. y = . B.= y sin x − cos x . cos x D. -2. D. y = sin 2 x . D. x > 3 xác định trên R là 2 2 , ). 2 2 C. (−2 2, 2 2) . D. (− C. y = sin x.cos x . D.= y sin x + cos x . Câu 6: Tìm x để biểu thức f = x − 5 − 4 không dương? A. x ≤ 9 . B. 1 ≤ x ≤ 9 . C. 1 ≤ x ≤ 5 . D. 4 ≤ x ≤ 5 . Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a để phương trình x 2 − 2(a − 1) x + a + 1 = 0 có hai 2 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn hệ thức x1 + x2 ≤ 16 : A. 2. B. 0. C. 1. D. 3. Câu 8: Phương trình x = x 2 − 3 x + 3 có số nghiệm là: A. 2 nghiệm. B. 1 nghiệm. C. 3 nghiệm. D. 4 nghiệm. Câu 9: Tìm a để bất phương trình 2 x − a − 1 + 2 x + 2 > x + 2(a + 1) x nghiệm đúng với mọi x ∈ R : 2  a < −1 − 2 A.  .  a > −1 + 2 C. a ∈ R . 2 B. −1 − 2 < a < −1 + 2 D. a ∈∅ . Câu 10: Tìm giá trị của m để biểu thức f ( x)= (m 2 − 1) x + m + 1 luôn dương với mọi x ∈ R B. m = −1 . C. m = 1 . D. m = ±1 . A. m ∈∅ . Câu 11: Cho các số thực dương x, y ≤ 1 thỏa mãn điều kiện x + y = 4 xy . Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức A = x 2 + y 2 − 6 xy là M , m . Giá trị 9 M − 7 m là A. -2. B. 2. C. -1. D. 1. Câu 12: Số nghiệm nguyên trong đoạn [ −2020, 2020] của bất phương trình 2 x − 4 ≤ 3 x − 2 là: A. 4038. B. 4040. C. 2020. D. 2019. Trang 1/6 - Mã đề thi 890 Câu 13: Giá trị nhỏ nhất của hàm số = y 4x + 1 trên khoảng (2, +∞) đạt được khi x bằng bao x−2 nhiêu? 7 5 A. . B. 4. C. 3. D. . 2 2 1 có tập nghiệm là: Câu 14: Phương trình cos x + sin x = π   π  A.  + k 2π k ∈ Z  . B.  + k 2π k ∈ Z  . 2  4  π  C. {k 2π k ∈ Z } . D.  + k 2π , k 2π k ∈ Z  2  Câu 15: Phương trình x 2  4 2  x  1  8  2x  4 x 2  2x  3 có bao nhiêu nghiệm? x 1 A. 6 nghiệm. B. 2 nghiệm. C. 8 nghiệm. D. 4 nghiệm. Câu 16: Cho a là một góc lượng giác và k là một số nguyên bất kì. Đẳng thức nào sau đây là sai? A. cot(a − kπ ) = B. tan(a + kπ ) = cot a . tan a . D. sin(a + kπ ) = C. cos(a − k 2π ) = sin a . cos a . Câu 17: Phương trình sin x = 1 có tất cả các nghiệm là: 2 π π π A. x = B. x = + k 2π , x = − + k 2π , k ∈ Z . + k 2π , k ∈ Z . 6 6 6 5π 5π π π D. x =+ k 2π , x = C. x = + k 2π , x =+ k 2π , k ∈ Z . − + k 2π , k ∈ Z . 6 6 6 6 cos 4 x cos 2 x c c Câu 18: Biết cos 4 x = là tối giản. + + với a, b, c, d là các số nguyên dương và a b d d Tính tổng a + b + c + d : A. 23 B. 21. C. 17. D. 19. 2π 6π 5π a.π Câu 19: Các nghiệm thuộc khoảng ( , ) của phương trình 3 sin 7 x − cos 7 x = , 2 là 5 7 12 b c.π a c với , là các phân số tối giản. Tính a + b − c : và b b b A. 28. B. 30. C. 24. D. 26. Câu 20: Có bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác, là điểm cuối của một cung lượng giác (với π π điểm đầu là điểm A = (1, 0) ) có số đo là + k , k ∈ Z ? 9 3 A. 3. B. 9. C. 6. D. 12. −1 Câu 21: Biết sin a = và điểm cuối cung lượng giác a nằm trong góc phần tư thứ tư. Khi đó, biểu 2 x y+z π thức lượng giác P= sin(a + ) + cos(3π − 2a ) + cot(π − a= với x, y, z , t là các số nguyên, ) 2 t x, z , t có ước chung lớn nhất là 1. Khi đó giá trị x − y + z − t là: A. -3. B. -2. C. -1. D. 0. 1 1 Câu 22: Tập nghiệm của bất phương trình x − 2 + 6 − x + là: > x−4 x−4 A. ( 4, 6] B. [ 2, 4 ) C. [ 2, 4 ) ∪ ( 4, 6] D. [ 2, 6] Trang 2/6 – Mã đề thi 890 Câu 23: Nghiệm của phương trình 2sin 3 x.cos 3 x = 1 là: π kπ π A. x = + kπ , k ∈ Z . B. x = + ,k ∈Z . 12 12 2 π kπ π kπ D. x = + C. x = + ,k ∈Z . ,k ∈Z . 12 3 12 4 Câu 24: Giá trị lớn nhất của= hàm số y sin 2 x.cos x − cos 2 x.sin x là; A. 3. B. 0 C. 1. D. 2. Câu 25: Đồ thị của hàm số y = x 2 + 4 x + 2 có được từ đồ thị hàm số y = x 2 − 4 x + 4 như thế nào? A. Sang phải bốn đơn vị và lên trên hai đơn vị. B. Sang trái bốn đơn vị và xuống dưới hai đơn vị. C. Sang trái bốn đơn vị và lên trên hai đơn vị. D. Sang phải bốn đơn vị và xuống dưới hai đơn vị. Câu 26: Công thức nào sau đây là sai? A. cos 2 x = 1 − 2 cos 2 x . B. cos 2 x = 1 − 2sin 2 x . D. sin 2 x = 2sin x.cos x . C. cos = 2 x cos 2 x − sin 2 x . 1 x + y = Câu 27: Các giá trị m để hệ phương trình  có nghiệm là: m  x − m. y = A. m ∈ R . B. m ≠ ±1 . C. m ≠ 1 . D. m ≠ −1 . Câu 28: Cho một tam giác vuông. Nếu tăng mỗi cạnh lên 2cm thì diện tích tăng 19cm 2 . Nếu giảm các cạnh góc vuông đi 3cm và 1cm thì diện tích giảm đi 12cm 2 . Tính chu vi tam giác ban đầu? A. 18cm . B. 30cm . C. 17cm . D. 34cm . π 9π π Câu 29: Số nghiệm của phương trình sin( x − ) = 1 trong khoảng ( , ) là: 2 2 3 A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 30: Cung có số đo −2500 thì có số đo theo radian là: 250 250 250 . B. . C. . A. π 180π 360π −25π . 18  Câu 31: Điểm nào sau đây có ảnh là điểm M = (9;6) qua phép tịnh tiến theo véc tơ v = (8;1) ? A. (1;5) . B. (−1; −5) . C. (−17; −7) . D. (17;7) . D. Câu 32: Ảnh của điểm M= (3; −4) qua phép đối xứng trục tung là: A. (4;3) . B. (−3; −4) . C. (−4; −3) . D. (3; 4) . Câu 33: Cho ∆ABC nội tiếp đường tròn tâm I (1; 2) , bán kính R = 5 . Chân đường cao kẻ từ B, C lần lượt là H ( 3;3) , K ( 0; –1) . Biết A có tung độ dương, tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCHK là J = (a; b) . Tính giá trị a + b . A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 34: Cho đường thẳng có phương trình 3 x − 2 y + 4 = 0 . Một véc tơ chỉ phương của đường thẳng này là: A. (3, −2) . B. (−4, −6) . C. (2, −3) . D. (4, −6) . Câu 35: Nghiệm của phương trình 2cos 2 x + 2cos x − 2 = 0 là; A. x = ± C. x = ± π 2 π 4 + k 2π , k ∈ Z . B. x = ± + k 2π , k ∈ Z . D. x = ± π 4 π 2 + kπ , k ∈ Z . + kπ , k ∈ Z . Trang 3/6 – Mã đề thi 890 Câu 36: Cho điểm M= (5, −3) . Đường thẳng qua M cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A, B sao cho c M là trung điểm của đoạn AB có phương trình ax + by + c = 0 thì tỉ số là: b A. -6. B. -10. C. 10. D. 6. Câu 37: Cho ∆ABC có trực tâm H , đường tròn ngoại tiếp ∆HBC có phương trình ( x + 1) + y 2 = 9. 2 Trọng tâm G của ∆ABC thuộc Oy . Biết BC có phương trình x − y = 0 , đồng thời A = (a; b) . Khi đó giá trị a 2 + (b + 1) 2 là: A. 11. B. 9. C. 10. D. 8. Câu 38: Cho các mệnh đề: “Phép biến hình là phép dời hình” (I) “Phép dời hình là phép biến hình” (II) “Phép dời hình là phép đồng dạng” (III) “Phép đồng dạng là phép biến hình” (IV) Các mệnh đề đúng là: A. (II), (III), (IV). B. (I), (II), (IV). C. (II), (III). D. (II), (IV). Câu 39: Tổng các nghiệm của phương trình 8cos 4 x.cos 2 2 x + 1 − cos3 x + 1 = 0 trong khoảng 7π    −π ;  là: 2   26π A. 3 . B. 20π . 3 C. 28π . 3 D. 22π . 3 Câu 40: Nghiệm của phương trình sin x − 3 cos x = 0 là: π π A. x = B. x = − + kπ , k ∈ Z . + k 2π , k ∈ Z . 3 3 π π D. x =+ kπ , k ∈ Z . C. x = − + k 2π , k ∈ Z . 3 3 Câu 41: Số nghiệm của phương trình 2 cos 3 x(2 cos 2 x + 1) = 1 trong đoạn [−2020, 2020] là: A. 6930. B. 6390. C. 6340. D. 6430. Câu 42: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d có phương trình 5x + 2y − 7 = 0 . Hãy viết phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = −2 . A. d’ : 5x + 2y − 3, 5 = B. d’ : 5x + 2y + 3, 5 = 0. 0. C. d’ : 5x + 2y + 14 = D. d’ : 5x + 2y − 14 = 0. 0. x2 y 2 + = 1 . Độ dài trục lớn của Elip này là: 16 9 A. 4. B. 10. C. 8. D. 5. 0 và Câu 44: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường hai thẳng d : 2 x − 3 y + 3 =  a d ‘ : 2x − 3y − 5 = 0 . Biết v = ( a; b) là véc tơ có phương vuông góc với d và Tv ( d ) = d ‘ . Tính : b 2 2 A. − . B. 3. C. -3. D. . 3 3 Câu 43: Cho Elip có phương trình m sin 2 x có đúng 2 nghiệm Câu 45: Các giá trị m để phương trình ( cos x + 1)( cos 2 x − m cos x ) = 2π x ∈ 0;  là (a, b] . Khi đó giá trị biểu thức 3a − 2b là:  3  A. -2. B. 4. C. 2. D. -4. Câu 46: Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm sẽ cho kết quả là: A. Một phép vị tự. B. Một phép tịnh tiến. C. Một phép đối xứng trục. D. Một phép đối xứng tâm. Trang 4/6 – Mã đề thi 890  π   là  12  = 4 x cos 2 3 x + m sin 2 x có nghiệm x ∈  0; Câu 47: Tập các giá trị m để phương trình cos (a, b) . Tính giá trị của biểu thức a + 2b : A. -2. B. -1. C. 2. Câu 48: Ảnh của điểm = A (2; −4) qua phép vị tự V(O ,−2) là: A. (0; −6) . B. (4; −2) . C. (−1; 2) . D. 1. D. (−4;8) . 0 . Tìm ảnh của d qua phép đối xứng tâm Câu 49: Cho điểm I ( 1;1) và đường thẳng d : x + 2 y + 3 = I: 0. A. d ‘ : x + 2 y − 7 = 0. B. d ‘ : x + y − 3 = 0 . D. d ‘ : x + 2 y − 3 = 0. C. d ‘ : 2 x + 2 y − 3 =  , AB có phương trình 3x + 2y − 9 = Câu 50: Cho ∆ABC , D (1; –1) là chân đường phân giác của A 0, tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác có phương trình ∆ : x + 2y − 7 = 0 . Phương trình BC là ax + by + c = 0 với a, b, c là các số nguyên không có ước chung khác ±1 . Tính a − b + c : A. 0. B. -2. C. -4. D. 2. ———- HẾT ———- Trang 5/6 – Mã đề thi 890 BẢNG ĐÁP ÁN U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A A C A B C A B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D D D B D C B A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C C C B A D B C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B B B C D B A D D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C C A A B C D D A Trang 6/6 – Mã đề thi 890
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top