Đề khảo sát ôn thi THPT Quốc gia lần 1 môn Toán 11 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề khảo sát ôn thi THPT Quốc gia lần 1 môn Toán 11 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát ôn thi THPT Quốc gia lần 1 môn Toán 11 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát ôn thi THPT Quốc gia lần 1 môn Toán 11 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD – ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH XUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 MÔN: TOÁN 11 (Thời gian làm bài 90 phút) Họ và tên thí sinh:……………………………………………………..SBD:………………… Mã đề thi 161 C©u 1 : Chu kỳ tuần hoàn của hàm số y  tan x là A. C©u 2 : A. B. C. D. C©u 3 : 2 B.  C.  D. 2 3 Khẳng định nào sai: Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó . Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó . Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính . Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó . Phương trình x 2  4 x  3   x  1 8 x  5  6 x  2 có một nghiệm dạng x  a  b với a, b  0. Khi đó a  b  A. 7 B. 5 C. 4 C©u 4 :   Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  3sin  x   là: 4  A. 0 B. 3 C. 3 2 2 C©u 5 : Phương trình 6sin x  7 3 sin 2x  8cos x  6 có các nghiệm là:        x  2  k  x  4  k  x  8  k  A.  C.  B.    x    k  x    k x   k    12 3 6 2 C©u 6 : Nghiệm của phương trình cos x  sin x  1  0 :   x 2 B. x  k  C. x  k 2 D. D. 1  x   x   3  k 4 2  k 3   k 2 2 2 2 C©u 7 : 2x 1 Tập xác định của hàm số y  là x 1 A. 1;   B. 1;   C.  ;1 D.  1 C©u 8 :        Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  cos  2 x    cos  2 x   trên đoạn   ;  là: 4 4    3 6 6 6 3 3 A. C.  B.  D. 2 2 2 2 C©u 9 : Phương trình đường thẳng d đi qua A 1; 2  và vuông góc với đường thẳng  : 3x  2 y  1  0 là A. 3 x  2 y  7  0 B. 2 x  3 y  4  0 C. x  3 y  5  0 D. 2 x  3 y  3  0 C©u 10 :      Phương trình sin  2 x    1 có mấy nghiệm trong nửa khoảng   ;  2   2 2 A. 0 B. 2 C. 1 D. 3 C©u 11 : Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ: B. y=sin2x A. y  cos x  sin 2 x C. y=sinx+cosx D. y=-cosx 2 C©u 12 : Phương trình x  6 x  m  2  0 có hai nghiệm dương phân biệt khi A. 2  m  11 B. 0  m  11 C. 2  m  6 D. 2  m  11 C©u 13 :   Tập xác định của hàm số y  cot  2 x   là 4          k , k       k , k   A. 2 D. D   4  B. 8  C. D   A.  k D. 6 D. x C©u 14 : Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác, như hình vẽ bên dưới. Trang 14 – Mã đề thi 161 S H A M O C N B A. B. C. D. C©u 15 : Với M, N, H lần lượt là các điểm thuộc vào các cạnh AC, BC, SA, sao cho MN không song song AB. Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng AN với BM. Gọi T là giao điểm đường NH và (SBO). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? T là giao điểm của hai đường thẳng SO với HM. T là giao điểm của hai đường thẳng NH với BM T là giao điểm của hai đường thẳng NH với SB T là giao điểm của hai đường thẳng NH với SO.  x  1  4t là Vectơ chỉ phương của đường thẳng d :   y  2  3t     u   4;3 B. u   4;3 C. u   3; 4  D. u  1; 2  A. C©u 16 : Nghiệm của phương trình cos x  sin x  1 là:   x  k 2   x  k 2 x   k   4 A. C.  B.  x    k D.   x    k 2 x k   2   2  C©u 17 : Phương trình (2sinx – cosx) (1+ cosx ) = sin2x có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn  x  k   x    k 2 2  0; 2018  ? A. 3028 B. 3025 C. 3027 D. 3024 C©u 18 : Phương trình sin 4 x  cos 3 x  cos x  4sin x  2 có nghiệm dạng x  a  k  b  với a, b  0. Khi A. C©u 19 : A. B. C. D. C©u 20 : A. đó a  b có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau 5 B. 3 C. 2 D. 1 Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình ? Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của ba điểm đó. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu  k  1 . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau cos  a  b   cos a cos b  sin a sin b B. sin  a  b   sin a cos b  cos a sin b C. sin  a  b   sin a cos b  cos a sin b D. cos 2a  1  2sin 2 a C©u 21 : Cho tam giác ABC có trung điểm của BC là M  3; 2  , trọng tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam 2 2 giác lần lượt là G  ;  , I 1; 2  . Tìm tọa độ đỉnh C, biết C có hoành độ lớn hơn 2. 3 3 A. C  9;1 B. C  5;1 C. C  4; 2  D. C  3; 2  C©u 22 : 1 1 Cho a, b là hai góc nhọn. Biết cos a  , cos b  . Giá trị của biểu thức P  cos  a  b  cos  a  b  3 4 bằng 119 115 113 117 A.  B.  C.  D.  144 144 144 144 C©u 23 : Nghiệm của phương trình tan 2 x  1  0 là:       A. x   k B. x   k C. x   k D. x   k 4 8 2 8 4 2 Trang 24 – Mã đề thi 161 C©u 24 : Nghiệm của phương trình sinx + 3 cosx = 2 là:  3  5  k 2  k 2 A. x    k 2 ; x  B. x    k 2 ; x  4 4 12 12  2  5  k 2  k 2 C. x   k 2 ; x  D. x    k 2 ; x   3 3 4 4 C©u 25 : Cho đồ thị với x    ;   . Đây là đồ thị của hàm số nào: B. y   cos x D. y  cos x A. y  cos x C. y  sin x C©u 26 : Góc giữa hai đường thẳng a : 3 x  y  7  0 và b : x  3 y  1  0 là A. 300 B. 900 C. 600 D. 450 C©u 27 : Cho điểm A 1; 3 . Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của A qua phép quay tâm O góc quay 900? A.  3; 1 B.  6; 2  C©u 28 : Hàm số y = sin x có tập giá trị là: C.  6; 2  D.  3;1 B. [-1;1] A.  C. [-p; p ] D. [ 0;p ] C©u 29 : Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD. Thiết diện của hình chóp S.ABCD và mặt phẳng (AMN) là hình gì? A. Tam giác. B. Ngũ giác. C. Tam giác cân. D. Tứ giác.  C©u 30 : Cho A(-2;3).Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo v (1;-2) ? A. 1;1 B.  3;5  C.  3; 5  D.  1;1 C©u 31 : Số nghiệm của phương trình 3 x  2  x là A. 2 B. 1 C. 3 D. 0 C©u 32 : Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình cosx + ( m – 1)sinx = 1 vô nghiệm là A.  B. m  1;   C.  D. m   ;1 C©u 33 : Số nghiệm của phương trình x 2  3 x  86  19 x 2  3 x  16  0 là A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 C©u 34 : Phương trình x 2  2mx  m 2  3m  2  0 có hai nghiệm trái dấu khi m   ;1   2;   2  2  A. m  1; 2  B. C. m   ;   D. m   ;   3  3  C©u 35 :    Phương trình cos 3x  sin x có bao nhiêu nghiệm trên   ;  ?  2 2 A. 0 B. 2 C. 3 D. 1 C©u 36 :     Phương trình 4sin  x    2sin  2 x    1 có nghiệm dạng x  a  k  b  , x  c  k  d   với 3 6   a   0;1 ; c   1;0  ; b, d  0. Khi đó 2a  3c  b  d bằng A. 4 B. -1 C. 3 D. 5 C©u 37 : Trong không gian cho 4 điểm không đồng phẳng. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho? A. 6 B. 3 C. 5 D. 4  2 2 C©u 38 : Cho v  3; 2  và đường tròn  C  : x  y  4 x  4 y  1  0 . Ảnh của  C  qua T là  C ‘ : v A. x2  y 2  8x  2 y  4  0 B. C.  x  1 D. 2  y2  9  x  5   y  4   9 2 2  x  5   y  4   9 2 2 Trang 34 – Mã đề thi 161 C©u 39 : Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3 1 ; Min y = 4 3 2 C. Max y = ; Min y = -1 3 C©u 40 : Nghiệm của phương trình 2 cos 2 x  2 là: A. A. Max y = x  k 2 B. D. x    k 2 B. 2 – cos x 3 – cos x C. 3 1 ; Min y = 4 2 2 1 Max y = ; Min y = 3 2 Max y = x  2  k   k 2 D. x D.  2;   2 C©u 41 : Khoảng đồng biến của hàm số y   x 2  4 x  5 là A. C©u 42 :  ; 2   ; 2  B. C.  2;    x  xy  y  3 Số nghiệm của hệ phương trình  là  x  xy  y  1 A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 C©u 43 : Tập nghiệm của bất phương trình x  2  x là A.  2;   B.  ; 1 C.  2; 2 D.  1; 2 C©u 44 : Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt không thẳng hàng ? A. Vô số B. 0 C. 2 D. 1 C©u 45 : p x = + k 2p là nghiệm của phương trình nào sau đây: 3 A. 2 cos x – 3 = 0 B. 2 sin x + 3 = 0 C. 2 sin x – 3 = 0 D. 2 cos x + 3 = 0 C©u 46 : p Cho x = + k p là nghiệm của phương trình nào sau đây: 2 B. cos 2x = -1 D. sin x = 0 A. cos 2x = 0 C. sin x = 1 C©u 47 : Cho đường thẳng d : 2 x  3 y  4  0. Ảnh của đường thẳng d qua phép vị tự VO ,2  là đường thẳng có 2 2 phương trình A. 2 x  3 y  8  0. B. 4 x  6 y  2  0. C. 4 x  6 y  2  0. D. 2 x  3 y  8  0. C©u 48 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác (AB không song song với CD). Gọi M là trung điểm của SD, N là điểm nằm trên cạnh SB sao cho SN  2NB. Giao điểm của MN với (ABCD) là điểm K. Hãy chọn cách xác định điểm K đúng nhất trong bốn phương án sau: S M D A N C B A. K là giao điểm của MN với AC B. K là giao điểm của MN với AB C. K là giao điểm của MN với BC D. K là giao điểm của MN với BD C©u 49 : Cho tam giác ABC có M  2;0  là trung điểm của AB, đường trung tuyến AN : 7 x  2 y  3  0, đường cao AH : 6 x  y  4  0. Phương trình đường thẳng AC là A. 3x  2 y  7  0 B. 3x  4 y  5  0 C. 2 x  3 y  4  0 D. 4 x  3 y  10  0 C©u 50 : Cho tứ diện ABCD.Gọi M là trung điểm của AC. Trên cạnh AD lấy điểm N sao cho AN = 2ND, trên cạnh BC lấy điểm Q sao cho BC = 4BQ. Gọi I là giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng JB JQ  bằng (BCD), J là giao điểm của đường thẳng BD và mặt phẳng (MNQ). Khi đó JD JI 13 20 3 11 A. B. C. D. 20 21 5 12 Trang 44 – Mã đề thi 161 ĐÁP ÁN Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 161 B D A B C C A B B C B A B D A C C C D A B A C B B A D B D D A C A A C C D D B C A A A D C B D D B D 162 D D B B B A D D B C A D C C A B D D C A B C C B A D C D D B C A A C A A D B A C B C B B D A B A A C 163 B A A B B C B C B A D C A D A D D C C B D A D D A C A B B C C B D A A D B C B D B A C C D D A B C A 164 B C C C A A A D B D D D D D A B D C C B D B B B B C B C D A B B C D D D A B C A C A A A A A C A C B 165 C D A D C B A A B D A B A B C D C A C D D B D A C C D B B A B C B D B A A B C C B D C D C D B A A A 166 C B C B C D D B A D C C C B C D C A C A D A B C A A A A B C A D D B B B D D D A D A B C A D B A B B 167 D A C D A A D B A D A C C B D D A A A B B B B B C C C D D A A D C C A C B B D B C A B A D D C B C B 168 C C C A C A B D A A D A A C B A C B A C B A B A B C D D D D D C B B D A C B A D D C B B B D A D C B
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top