Đề khảo sát năng lực Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên lần 2

Giới thiệu Đề khảo sát năng lực Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên lần 2

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát năng lực Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên lần 2 mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát năng lực Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên lần 2

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC LẦN II – KHỐI 11 NĂM HỌC: 2018 – 2019 Môn thi: TOÁN Ngày thi 20 tháng 12 năm 2018 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề) Họ, tên thí sinh:………………………………..Lớp ……. Số báo danh:………………… Câu 1: Câu 2: Mã đề 212 Phương trình tan x  tan  , (  thuộc R ) có nghiệm là: A. x    k 2  k  Z  . B. x    2k ; x      k 2  k    . C. x    k  k  Z  . D. x    2k ; x    k 2  k    . Dựa vào đồ thị của hàm số y  sin x , hãy tìm số nghiệm của phương trình: sin x = 1 trên 2018 đoạn   5 ; 5  .    2 2  A. 4. Câu 3: B. 6. C. 10. D. 5. Cho mệnh đề “Có một học sinh trong lớp 11A không chấp hành luật giao thông”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là : A. Không có học sinh nào trong lớp 11A chấp hành luật giao thông. B. Mọi học sinh trong lớp 11A đều chấp hành luật giao thông. C. Có một học sinh trong lớp 11A chấp hành luật giao thông. D. Mọi học sinh trong lớp 11A không chấp hành luật giao thông. Câu 4: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y  4 sin x  3  1 lần lượt là: A. 4 2  1 và 7 . Câu 5: Câu 6: B. 4 2 và 8 . C. 2 và 4 . D. 2 và 2 . Một đội văn nghệ chuẩn bị được 2 vở kịch, 3 điệu múa và 6 bài hát. Tại hội diễn văn nghệ, mỗi đội chỉ được trình diễn một vở kịch, một điệu múa và một bài hát. Hỏi đội văn nghệ trên có bao nhiêu cách chọn chương trình diễn, biết chất lượng các vở kịch, điệu múa, bài hát là như nhau? A. 11 . B. 36 . C. 25 . D. 18 . Một tổ học sinh lớp 11A1 có 10 bạn, trong đó có bạn “Minh Đức” và bạn “Trung Hiếu”, xếp thành một hàng dọc để tập thể dục giữa giờ. Hỏi tổ học sinh đó có bao nhiêu cách xếp hàng, sao cho hai bạn “Minh Đức” và “Trung Hiếu” luôn đứng cạnh nhau? A. 2.9! . B. 2.10! . C. 8!.2 . D. 9! . 7 Câu 7: Câu 8: 2  Tìm hệ số h của số hạng chứa x 5 trong khai triển  x 2   ? x  A. h  84 . B. h  672 . C. h  560 . D. h  280 . Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp ba lần. Gọi A là biến cố “Có ít nhất hai mặt sấp xuất hiện liên tiếp” và B là biến cố “Kết quả ba lần gieo là như nhau”. Xác định biến cố A  B Trang 1/6- Mã đề thi 212 Câu 9: A. A  B  SSS , SSN , NSS , SNS , NNN  . B. A  B  SSS , NNN  . C. A  B  SSS , SSN , NSS , NNN  . D. A  B   . An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường cùng Bình ( như hình vẽ dưới đây và không có con đường nào khác)? A. 24. B. 10. C. 16. D. 36. biến M thành điểm: A. M ‘ 1;7  . B. M ‘  3; 2  . C. M ‘  3;1 . D. M ‘  1; 7  .  Câu 10: Trong mặt phẳng, với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M 1; 3 . Phép tịnh tiến theo véctơ v   2;4  Câu 11: Cho hình chóp tứ giác S. ABCD . Giao tuyến của hai mặt phẳng  SAB  và  SBC  là: A. SA . B. SB . C. SC . D. AC . Câu 12: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh là: A. 5 mặt, 5 cạnh. B. 6 mặt, 5 cạnh. C. 6 mặt, 10 cạnh. D. 5 mặt, 10 cạnh. Câu 13: Nghiệm của phương trình sin x  c os x  0 là: 4 4 A.x    k 2  k    B.x  k  k    . C. x   4 k  2 k   Câu 14: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng? A. 1; 3; 7; 11; 15. . B. 1; 3; 6; 9; 12. . C. 1; 2; 4; 6; 8. . D.x   2  k  k    . D. 1; 3; 5; 7; 9. . Câu 15: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung? A. y  tan x . B. y  cos x . C. y  sin x . D. y  cot x . Câu 16: Cho dãy số (un ) có công thức số hạng tổng quát un  ( 1) n , n   . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây ? A. un  1;1 với mọi n   . B. Dãy số (un ) giảm. C. Dãy số (un ) tăng. D. Dãy số (un ) không bị chặn. Câu 17: Phương trình nào trong số các phương trình sau có nghiệm? A. cos x  3  0 . B. sin x  2 . C. 2sin x  3cos x  1 . D. sin x  3cos x  6 . Câu 18: Tổng tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 3,4,5,6,7 có giá trị là: A. 111110. B. 6666600. C. 333330. D. 777700. Câu 19: Tính tổng S tất cả các nghiệm của phương trình 2 cos 2 x  5sin 4 x  cos 4 x   3  0 trên khoảng 0;2  . A. S  7 . 6 B. S  11 . 6 C. S  4 . D. S  5. Câu 20: Trong kì thi đánh giá năng lực lần I năm học 2018-2019 của trường THPT Triệu Quang Phục, kết quả có 86 thí sinh đạt điểm giỏi môn Toán, 61 thí sinh đạt điểm giỏi môn Vật lí và 76 thí Trang 2/6- Mã đề thi 212 sinh đạt điểm giỏi môn Hóa học, 45 thí sinh đạt điểm giỏi cả hai môn Toán và Vật lí, 21 thí sinh đạt điểm giỏi cả hai môn Vật lí và Hóa học, 32 thí sinh đạt điểm giỏi cả hai môn Toán và Hóa học, 18 thí sinh đạt điểm giỏi cả ba môn Toán, Vật lí và Hóa học. Có 782 thí sinh mà cả ba môn đều không đạt điểm giỏi. Hỏi trường THPT Triệu Quang Phục có bao nhiêu thí sinh tham dự kì thi đánh giá năng lực lần I năm học 2018-2019? A. 920. B. 912. C. 925. D. 889. Câu 21: Cho hai dãy ghế được xếp như sau: Dãy 1 Ghế số 1 Ghế số 2 Ghế số 3 Ghế số 4 Dãy 2 Ghế số 1 Ghế số 2 Ghế số 3 Ghế số 4 Xếp 4 bạn nam và 4 bạn nữ vào hai dãy ghế trên. Hai người được gọi là ngồi đối diện với nhau nếu ngồi ở hai dãy và có cùng vị trí ghế (số ở ghế). Số cách xếp để mỗi bạn nam ngồi đối diện với một bạn nữ bằng A. 4!4!24 . B. 4!4! . C. 4!.2 . D. 4!4!.2 . Câu 22: Cho một cấp số cộng có n số hạng, công sai d = 2, u1  1 và S n  483 . Hỏi số các số hạng của cấp số cộng ? A. n = 23. B. n = 20. C. n = 22. D. n = 21. Câu 23: Cho hình chóp tứ giác S .ABCD , đáy ABCD là tứ giác lồi, O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Một mặt phẳng   cắt các cạnh bên SA, SB, SC , SD tương ứng tại các điểm M , N , P , Q . Khẳng định nào sau đây đúng? A. Các đường thẳng MP, NQ , SO đồng qui. B. Các đường thẳng MP, NQ , SO chéo nhau. C. Các đường thẳng MP, NQ , SO đôi một song song. D. Các đường thẳng MP, NQ , SO trùng nhau. Câu 24: Có 5 học sinh không quen biết nhau cùng đến một cửa hàng kem có 6 quầy phục vụ. Xác suất để có 3 học sinh cùng vào một quầy và 2 học sinh còn lại vào một quầy khác là: A. C35 .C16 .5! . 65 B. C35 .C16 .C15 . 65 C. C35 .C16 .5! . 56 D. C35 .C16 .C15 . 56 Câu 25: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M , N , Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD , SC . Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng  MNQ  là đa giác có bao nhiêu cạnh? A. 3. B. 4. Câu 26: Cho dãy số  u n  xác định bởi u n  2017 sin C. 5. D. 6. n n . Mệnh đề nào dưới đây đúng?  2018 cos 2 3 A. u n  9  u n , n   * . B. un 15  un , n   * . C. un 12  un , n   * . D. u n  6  u n , n   * . Câu 27: Cho đường thẳng a nằm trên mp  P  , đường thẳng b cắt  P  tại O và O không thuộc a . Vị trí tương đối của a và b là: A. chéo nhau. B. cắt nhau. C. song song nhau. Trang 3/6- Mã đề thi 212 D. trùng nhau.  Câu 28: Cho  như hình vẽ dưới đây. Nghiệm của phương trình 2sin x  1  0 được AOC   AOF  6 biểu diễn trên đường tròn lượng giác là những điểm nào? y B D A E C O A x F B A. Điểm E , điểm D . C. Điểm D , điểm C . B. Điểm C , điểm F . D. Điểm E , điểm F . cos x  3 sin x  0 có nghiệm là: 1 sin x  2  7  A. x   k 2 k  Z . B. x   k 2 ( k  Z ).C. x   k ( k  Z ). D. Vô nghiệm. 6 6 6 Câu 30: Từ các chữ số của tập A  0;1; 2;3; 4; 5; 6; 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số Câu 29: Phương trình lượng giác: trong đó chữ số 2 xuất hiện đúng ba lần, các chữ số còn lại đôi một khác nhau? A. 31203 . B. 12600 . C. 181440 . D. 36 . Câu 31: Một lớp có n học sinh ( n  3 ). Thầy chủ nhiệm cần chọn ra một nhóm và cần cử ra một học sinh làm nhóm trưởng, số học sinh của nhóm phải lớn hơn 1 và nhỏ hơn n . Gọi T là số cách chọn, khẳng định nào sau đây đúng? n 1 A. T   kCnk . k 2 B. T  n  2n 1  1 . C. T  n 2 n 1 . n D. T   kCnk . k 1 Câu 32: Tìm tham số thực m để phương trình 5cos x  m sin x  m  1 có nghiệm. A. m  12 . B. m  13 . C. m  24 . D. m  24 . Câu 33: Cho hình chữ nhật ABCD tâm I. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, CD, CI, FC. Phép đồng dạng hợp thành bởi phép vị tự tâm C tỉ số k  2 và phép đối xứng tâm I biến tứ giác IGHF thành A. AIFD. B. BCFI. C. CIEB. D. DIEA. Câu 34: Có 13 tấm thẻ phân biệt , trong đó có một tấm thẻ ghi chữ ĐỖ, một tấm thẻ ghi chữ ĐẠI, một tấm thẻ ghi chữ HỌC và mười tấm thẻ đánh số từ 0 đến 9. Lấy ngẫu nhiên từ đó ra 7 tấm thẻ. Tính xác suất để rút được 7 tấm thẻ theo thứ tự: ĐỖ, ĐẠI, HỌC, 2,0,1,9. 1 1715 1 1 A. . B. . C. 7 . D. . 1260 1716 A13 1716 Trang 4/6- Mã đề thi 212 Câu 35: Đầu tiết học, cô giáo kiểm tra bài cũ bằng cách gọi lần lượt từng người từ đầu danh sách lớp lên bảng trả lời câu hỏi. Biết rằng các học sinh đầu tiên trong danh sách lớp là An, Bình, Cường với xác suất thuộc bài lần lượt là 0,9; 0,7 và 0,8. Cô giáo sẽ dừng kiểm tra sau khi đã có 2 học sinh thuộc bài. Tính xác suất cô giáo chỉ kiểm tra bài cũ đúng 3 bạn trên. A. 0, 504 . B. 0, 216 . C. 0, 056 . D. 0, 272 . Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CB. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng song song với : A. AD. B. IJ. C. BJ. D. BI. Câu 37: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O , I là trung điểm cạnh SC . Khẳng định nào sau đây SAI? A. IO // mp  SAB  . B. IO // mp  SAD  . C. Mặt phẳng  IBD  cắt hình chóp S. ABCD theo thiết diện là một tứ giác. D.  IBD    SAC   IO .   Câu 38: Từ phương trình 1  5 sin x  cos x  sin 2 x 1 5  0 ta tìm được sin  x   có giá trị  4   bằng : A. 3 . 2 B.  2 . 2 2 . 2 . C. D.   . 2 Câu 39: Cho tứ diện ABCD . Gọi G1 và G2 lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD và ACD . Khẳng định nào sau đây SAI? A. G1G2 //  ABD  . B. G1G2 //  ABC  . D. G1G2  C. BG1 , AG2 và CD đồng qui. 2 AB . 3 Câu 40: Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm AC , BC , BD . Gọi tứ giác MNPQ là thiết diện của tứ diện ABCD cắt bởi mặt phẳng ( MNP). Tìm diện tích thiết diện MNPQ theo a. A. a2 . 2 B. a 2 . C. 3a 2 . 4 D. a2 . 4 Câu 41: Hệ số của x trong khai triển x( x  2)  (3x  1) bằng: 5 A. 13548 . 6 B. 13548 . 8 C. 13668 . D. 13668 . Câu 42: Một đoàn tình nguyện, đến một trường tiểu học miền núi để trao tặng 20 suất quà cho 10 em học sinh nghèo học giỏi. Trong 20 suất quà đó gồm 7 chiếc áo mùa đông, 9 thùng sữa tươi và 4 chiếc cặp sách. Tất cả các suất quà đều có giá trị tương đương nhau. Biết rằng mỗi em được nhận 2 suất quà khác loại (ví dụ: 1 chiếc áo và 1 thùng sữa tươi). Trong số các em được nhận quà có hai em Việt và Nam. Tính xác suất để hai em Việt và Nam đó nhận được suất quà giống nhau? 1 2 1 3 A. . B. . C. . D. . 3 5 15 5 Trang 5/6- Mã đề thi 212 Câu 43: Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư cũng khác nhau. Người ta muốn chọn từ đó ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán ba tem ấy lên ba bì thư đã chọn, mỗi bì thư chỉ dán một tem thư. Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy ? A. 1200. B. 1000. C. 1800. D. 200. Câu 44: Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua (xem hình minh họa). Mỗi bước di chuyển, quân vua được di chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng. Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên 3 bước. Tính xác suất sau 3 bước quân vua trở về đúng ô xuất phát. A. 1 16 B. 1 32 C. 3 32 D. 3 64 Câu 45: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số y  sin 4 x  cos 2x  m bằng 2. Số phần tử của S là: A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 46: Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm. A. 0, 2530.0, 7520. B. 0, 2520.0, 7530. Câu 47: Cho khai triển 1  3 x  2 x 2  A. 9136578. 2017 C. 0, 2530.0, 7520.C5020 . D. 1  0, 2520.0, 7530.  a0  a1 x  a2 x 2  …a4034 x 4034 . Tìm a2 . B. 16269122. C. 8132544. D. 18302258. 3  Câu 48: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của  2x 2   x  n  x  0  , biết rằng 1.Cn1  2.Cn2  3.Cn3  …  n.Cnn  256 n ( Cnk là số tổ hợp chập k của n phần tử). A. 489888. B. 49888. C. 48988. D. 4889888. Câu 49 : Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số y  S  11m  M . cos x  2 sin x  3 . Tính 2 cos x  sin x  4 A. S  10. B. S  4. C. S  6. D. S  24. Câu 50 : Có 6 học sinh và 2 thầy giáo được xếp thành hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho hai thầy giáo không đứng cạnh nhau? A. 30240 cách. B. 720 cách. C. 362880 cách. D. 1440 cách. ———– HẾT ———Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Trang 6/6- Mã đề thi 212
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top