Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: TOÁN – LỚP 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi Họ và tên: …………………………………………………. Lớp: …………… 178 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO TỔ TOÁN U Câu 1. Cho hai đường thẳng song song a và b . Trên đường thẳng a lấy 5 điểm phân biệt, trên đường thẳng b lấy 6 điểm phân biệt. Hỏi từ các điểm trên có thể lập được bao nhiêu hình tam giác? B. 135 . C. 165 . D. 270 . A. 990 . Câu 2. Từ một nhóm gồm 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ chọn ngẫu nhiên 3 học sinh. Tính xác suất để chọn được đúng 2 học sinh nữ. 1 1 21 7 A. . B. . C. . D. . 40 40 40 12 Câu 3. Từ các chữ số 1, 2,3, 4 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số? A. A44 . B. 44 . C. 4! . D. C44 . Câu 4. Khi khai triển nhị thức ( a + bx ) thành đa thức theo số mũ tăng dần của x , ta được số hạng đầu bằng 99 1 và số hạng thứ tư là 1254792x 3 . Tính a − b . A. −1 . B. 3 . C. 1 . D. 0 . Câu 5. Cho tam giác ABC có BC = a= 2 x + 1; AC = b= 2; AB = c= 3 . Nếu góc A của tam giác bằng 600 thì giá trị của x là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5  π  Câu 6. Tổng các nghiệm thuộc đoạn  − ; π  của phương trình cos 2 x = 0 là  2  π 3π B. 0 . C. π . D. . A. . 4 2 Câu 7. Cho cấp số cộng ( un ) biết= u2 7;= u3 4 . Tìm u1 và công sai d A. u1 = 1; d = −3 B. = u1 1;= d 3 C. u1 = 4; d = −3 D. u1 = 10; d = −3 Câu 8. Khi khai triển biểu thức (1 + 2x ) thành đa thức thì được số số hạng là: 10 A. 12 . B. 11 . C. 9 . Câu 9. Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α ) . Xét các mệnh đề sau: D. 10 . ∅. i, d // (α ) ⇔ d ∩ (α ) = ii, Nếu d song song với một đường thẳng trong (α ) thì d song song với (α ) . iii, Nếu d song song với (α ) thì d song song với mọi đường thẳng trong (α ) . Số mệnh đề đúng là: B. 1 . C. 0 . D. 2 . A. 3 . Câu 10. Một tam giác có 3 cạnh là 4;5;7 . Đường cao nhỏ nhất của tam giác này gần bằng số nào dưới đây nhất? A. 3, 2 B. 3, 4 C. 2,8 D. 3 Câu 11. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Qua điểm A và đường thẳng d xác định duy nhất một mặt phẳng. B. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất. C. Qua ba điểm phân biệt xác định duy nhất một mặt phẳng. D. Nếu trên đường thẳng d có hai điểm phân biệt thuộc mp (α ) thì mọi điểm trên d đều thuộc mp (α ) . Câu 12. Nghiệm của phương trình cos x = A. x = ± π 6 + k 2π . 3 là 2 2π B. x = ± + k 2π . 3 C. x = ± π 6 + kπ . D. x = ± π 3 + k 2π . Trang 1/4 – Mã đề thi 178 Câu 13. Tập xác định của hàm số f ( x= ) 2 x 2 − 7 x − 15 là 3 3 3    A.  −∞; −  ∪ ( 5; +∞ ) . B.  −∞; −  ∪ [5; +∞ ) . C.  −∞;  ∪ [5; +∞ ) . 2 2 2         Câu 14. Véctơ = d 2a − 3b với a (1; 2 ) ; b ( −2;9 ) có toạ độ là: A. ( 4;31) B. ( 8; −23) C. ( −4;31) 3  D.  −∞; −  ∪ [5; +∞ ) . 2  D. ( 8; 23) Câu 15. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? B. Hàm số y = cos x là hàm số lẻ. A. Hàm số y = cot x là hàm số lẻ. C. Hàm số y = sin x là hàm số lẻ. D. Hàm số y = tan x là hàm số chẵn. Câu 16. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai? A. Phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó. B. Phép tịnh tiến biến một tam giác thành một tam giác đồng dạng với nó. C. Phép tịnh tiến biến một đoạn thẳng thành một đoạn thẳng bằng nó. D. Phép tịnh tiến biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng chu vi với nó. Câu 17. Các dãy số có số hạng tổng quát un trong các câu A, B, C, D dưới đây, dãy số nào bị chặn ? n2 C. u= 2n + 1 n n +1 0 1 2 2019 Câu 18. Tính tổng S= C2019 . + 2C2019 + 22 C2019 + … + 22019 C2019 A. un = 2n B. un = A. S = 32019 . B. S = 22019 . C. S = 32020 . D. un = 2n n +1 D. S = 22020 . 3  Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d : 2 x + y = 0 . Biết phép vị tự tâm I  0; −  , tỷ số 2  k = 2 biến d thành đường thẳng d ′ : 2 x + y + c = 0 . Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. c ∈ ( −2; −1) . B. c ∈ ( 2; 4 ) . C. c ∈ ( −4; −2 ) . D. c ∈ (1; 2 ) . Câu 20. Gọi S n là tổng n số hạng đầu tiên trong cấp số cộng ( an ) biết S5 = S9 ; tỉ số a3 bằng? a5 3 9 5 5 B. C. D. 5 3 9 5 Câu 21. Cho hình chóp S . ABC . Gọi M là trung điểm SA ; (α ) là mặt phẳng qua M và song song với A. ( ABC ) . (α ) lần lượt cắt các cạnh SB, SC tại N và P .Gọi S1 , S 2 lần lượt là diện tích các tam giác ABC và MNP . Tính S1 . S2 1 1 . B. 4 . C. . D. 2 . 4 2 Câu 22. Cho hình chóp tứ giác S . ABCD và mặt phẳng ( P ) bất kỳ. Thiết diện của ( P ) với hình chóp không A. thể là đa giác nào trong các đa giác sau: A. Ngũ giác. B. Tam giác. C. Lục giác. D. Tứ giác. Câu 23. Một đội văn nghệ có 12 học sinh, cần chọn ra hai bạn, trong đó một bạn làm đội trưởng và một bạn làm đội phó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? A. 132 . B. 66 . C. 144 . D. 25 . 4 2 Câu 24. Phương trình sau đây có bao nhiêu nghiệm âm: x − 2019 x − 13 = 0 A. 0 . B. 2 . C. 3 . D. 1 . 2 n +1 Câu 25. Cho dãy số ( un ) xác định bởi un = . Giá trị của u7 bằng? n 48 8 50 A. u7 = B. u7 = C. u7 = 7 D. u7 = 7 7 7 2 Câu 26. Tọa độ giao điểm của đường thẳng y =− x + 3 và parabol y = − x − 4 x + 1 là: 1   1 11  1   A. ( 2;0 ) , ( −2;0 ) . B. ( −1; 4 ) , ( −2;5 ) . C.  ; −1 . D. 1; −  ,  − ;  . 2   5 50  3   Trang 2/4 – Mã đề thi 178 Câu 27. Cho hình lăng trụ ABC. A′B′C ′ . Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm của A′B′, A′C ′ và CC ′ . Mặt phẳng ( MNP ) song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau? A. ( BB′C ) . B. ( ABC ) . C. ( A′BC ) . D. ( AB′C ′ ) . Câu 28. Cho hình chóp S . ABCD , đáy ABCD là hình thang có đáy lớn AD . Gọi O là giao điểm của AC và BD ; E là giao điểm của AB và CD . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAD ) và ( SBC ) . A. Đường thẳng Sx // AD . C. Đường thẳng Sy // AB . B. SE . D. SO . π   Câu 29. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3 + 2 sin  x +  . Tính giá 12   trị của biểu thức M .m . A. 5 + 2 6 . B. 5 − 2 6 . C. 2 3 . D. 1 . Câu 30. Nghiệm của phương trình sin x = −1 là π π A. + k 2π , k ∈  . B. + kπ , k ∈  . 2 2 π π D. − + kπ , k ∈  . C. − + k 2π , k ∈  . 2 2 Câu 31. Tập hợp các giá trị x thoả mãn x; 2 x; x + 3 theo thứ tự lập thành cấp số nhân là: A. {0} B. ∅ C. {0;1} D. {1} Câu 32. Tổng các nghiệm của phương trình: 2 x + 5 = x + 1 là: A. 0 B. −2 C. 2 D. −4 Câu 33. Rút liên tiếp ( không hoàn lại) 2 quân bài từ một bộ Tú lơ khơ gồm 52 quân. Số phần tử của không gian mẫu là: A. 1326 . B. 103 . C. 2652 . D. 104 . Câu 34. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SA và SD . Xét các mệnh đề sau: (II): MN // ( SAD ) . (III): MN // ( ABCD ) . (I): MN // ( SBC ) . Các mệnh đề đúng là: A. (I) và (III). B. (I) và (II). C. (I), (II) và (III). D. (II) và (III). m + 1 có nghiệm. Câu 35. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 5cos x − m sin x = A. m ≤ −13 . B. m ≥ 24 . C. m ≤ 12 . D. m ≤ 24 . 2 2 2 1 2 n 2n − 198 n −1 Câu 36. Tìm số nguyên dương n thỏa mãn: ( Cn1 ) + ( Cn2 ) + … + Cnn ) = .C2 n ( n +1 2 3 199 A. n = 198 . B. n = 200 . C. n = 199 . D. n = 201 . Câu 37. Gọi A, B, C , D là các điểm biểu diễn các nghiệm trên đường tròn lượng giác của phương trình cos 2 x + 3 sin 2 x − 1 =0 . Tính diện tích tứ giác ABCD . A. 2 . B. 2 . C. 3 . D. 3 . Câu 38. Tính tổng: S =1 + 11 + 111 + …11…1 (Tổng có 2019 số hạng)  1  102020 − 10 10 − 2019  A.  B. 102019 − 1) + 2019 ( 9 9 9   1  102019 − 10 + 2019  C.  9 9  Câu 39. Xác định m để với mọi x ta có −1 ≤ D. 1 102019 − 1) ( 9 x2 + 5x + m < 7. 2 x 2 − 3x + 2 5 5 5 B. m ≤ − . C. 1 < m ≤ . D. − ≤ m < 1 . 3 3 3 Câu 40. Thầy giáo gọi ba bạn học sinh lần lượt lên bảng, mỗi bạn viết ra một số tự nhiên có 3 chữ số. Hỏi có bao nhiêu cách để tổng 3 số được viết ra là một số chẵn và chia hết cho 1111. 2 3 3 2 A. C778 . B. C777 . C. C2221 D. C2222 . A. m < 1 . Trang 3/4 - Mã đề thi 178     Câu 41. Cho hình vuông ABCD cạnh a tâm O tập hợp điểm M sao cho MA.MC + MB.MD = a 2 là: a A. Đường tròn tâm O, bán kính R = a B. Đường tròn tâm O, bán kính R = 2 D. Đường tròn tâm O, bán kính R = 2a C. Đường tròn tâm O, bán kính R = a 2 2 : y 2mx − m 2 ( m là tham số). Tìm các giá trị Câu 42. Cho Parabol ( P ) y = x − 2 x + 4 và đường thẳng d = của m để d cắt ( P ) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x1 , x2 thỏa mãn x12 + 2(m + 1) x 2 = 3m 2 + 16 . A. m = ±2 . B. Không tồn tại m . D. m = 2 .  y − 2x ≤ 2  Câu 43. Giá trị nhỏ nhất của biết thức F= y − x trên miền xác định bởi hệ 2 y − x ≥ 4 là.  x+ y ≤5  A. min F = 2 khi= B. min F = 3 khi= x 0,= y 2. x 1,= y 4. C. min F = 0 khi= D. min F = 1 khi= x 0,= y 0. x 2,= y 3. = CD = BC = a , AB = 2a , Câu 44. Cho hình lăng trụ ABCD. A′B′C ′D′ có đáy ABCD là hình thang, AD cạnh bên có độ dài bằng 2a. Gọi N là trung điểm của CC ′ . Mặt phẳng (α ) qua AN cắt các cạnh BB′ và DD′ lần lượt lại M và P. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = BM .DP . a2 a2 a2 A. a 2 . B. . C. . D. . 8 2 4 Câu 45. Cho ∆ABC có bán kính đường tròn ngoại tuyến là R = 4 . Nếu SinB + 2 SinC = 1 thì ( AC + 2 AB ) bằng: A. 6 C. m = −2 . B. 8 C. 5 D. 7 x + 2x − 8 Câu 46. Tích các nghiệm của phương trình sau là 2 = ( x + 1) x + 2 − 2 x − 2x + 3 A. −1 B. 3 − 13 C. 3 + 13 D. 2 Câu 47. Cho tứ diện ABCD có tam giác BCD đều cạnh a , tam giác ACD vuông. Gọi I , J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABC và ABD . Biết rằng I J song song với ( BCD ) . Tính diện tích tam giác 2 ( ) ACD . a2 a2 a2 3 A. . B. . C. . D. a 2 . 4 2 4 Câu 48. Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng 1. Gọi E là trung điểm BD ; M là điểm thuộc cạnh BC sao cho BM= x ( 0 < x < 1) . Mặt phẳng (α ) qua M , song song với 2 đường thẳng AB và CE . (α ) cắt các đoạn = T MP 2 + NQ 2 . BD, AE , AC lần lượt tại N , P, Q . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 6 7 3 7 A. . B. . C. . D. . 7 7 16 8 Câu 49. Từ các chữ số 0,1, 2,3, 4 lập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. Tính xác suất để số lập được có đúng 2 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ, đồng thời 2 chữ số đứng cạnh nhau thì không cùng tính chẵn, lẻ. 5 7 5 11 A. . B. . C. . D. . 48 24 48 48 an + 3 Câu 50. Cho dãy số ( un ) với un = điều kiện của a để dãy ( un ) tăng là: 3n + 2 9 9 9 A. a < B. 0 < a < 4 C. a ≤ D. a > 2 2 2 ————- HẾT ————- Trang 4/4 – Mã đề thi 178
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top