Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Giới thiệu Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO ( Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 Năm học: 2018 – 2019 MÔN THI: TOÁN; LỚP 11 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề 114 Câu 1 : Cho hình chóp S . ABCD với đáy là tứ giác. Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (α ) tùy ý không thể là: A. Ngũ Giác B. Lục giác C. Tứ giác D. Tam giác Câu 2 : π  Nghiệm của phương trình cos  2 x +  = 1 là: 4  π π x= ± + kπ ( k ∈ z ) − + k 2π ( k ∈ z ) A. x = B. C. Câu 3 : A. 8 8 π π + kπ ( k ∈ z ) − + kπ ( k ∈ z ) x= D. 8 4 Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Mệnh đề nào sau đây là đúng? P ( A.B ) = P ( A ) .P ( B ) P ( A) = 1 − P ( B ) B. x= − 1 ) P ( A) + P ( B ) C. P ( A ∪ B= D. P ( A ∪ B ) = Câu 4 : Cho tứ diện ABCD . Gọi I , J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC , ABD . Tìm khẳng định đúng? IJ//AB A. IJ cắt AB B. C. IJ chéo CD D. IJ//CD 0 1 2 2n Câu 5 : Tính tổng S = C2 n + C2 n + C2 n + … + C2 n . A. = B. C. = D. S = 2n. S 22 n + 1. S 22 n − 1. S = 2 2 n. Câu 6 : Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAD), ( SBC ) là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây? AC A. SC B. C. D. BD AD Câu 7 : Có 4 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Tính xác suất để chọn được cả học sinh nam và học sinh nữ. A. Câu 8 : A. B. C. D. Câu 9 : A. Câu 10 : A. Câu 11 : A. Câu 12 : A. Câu 13 : 2 7 B. 3 7 C. 4 7 Trong các mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề đúng. Nếu (α ) / /( β ) và a ⊂ (α ) thì a / /( β ) Nếu a / /(α ) và b / /( β ) thì a / / b Nếu (α ) / /( β ) và a ⊂ (α ), b ⊂ ( β ) thì a / / b Nếu a / / b và a ⊂ (α ), b ⊂ ( β ) thì (α ) / /( β ) . Cho hình bình hành ABCD. Mệnh đề nào sau đây là đúng?          B. CB + CD = C. BA + BD = CA BC AB + AC = AD   D. 5 7 D.    DA − DC = DB  = 1200. Tính AB.BC. Cho tam giác ABC có= AB 3,= AC 4, BAC −3 B. 15 C. 3 D. −15 Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF nằm trên hai mặt phẳng phân biệt. Kết quả nào sau đây đúng? ( ABF ) / / EC AD / /( BEF ) ( ABD) / /( EFC ) B. C. ( AFD) / /( BEC ) D. Đa thức P ( x ) = 32 x5 − 80 x 4 + 80 x3 − 40 x 2 + 10 x − 1 là khai triển của nhị thức nào dưới đây? (1 − 2 x ) 5 . B. (1 + 2 x ) 5 C. . ( x − 1) 5 . D. ( 2 x − 1) 5 . 8  Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  xy 2 −  1   . xy  60 y . B. C. 70. D. 70 y 4 . A. 60. Câu 14 : Xác suất bắn trúng mục tiêu của hai xạ thủ A và B lần lượt là 0, 6 và 0,8. Hai xạ thủ cùng bắn một cách độc lập vào một tấm bia. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng. 0,92 A. 0, 44 B. C. 0,8 D. 0, 6 Câu 15 : 1 Một cấp số nhân ( un ) có u10 = 1024 và q = . Tính u5 . 4 Mã đề 114 – https://toanmath.com/ 2 1 A. 16384 B. 32 C. 32768 D. 64 Câu 16 : Tìm m để phương trình 3sin 2 x + 2 cos 2 x = m + 2 có nghiệm? m>0 A. 0 ≤ m ≤ 1 B. C. m < 0 D. −1 ≤ m ≤ 0 Câu 17 : Cho hai đường thẳng song song d1 và d 2 . Trên d1 lấy 17 điểm phân biệt, trên d 2 lầy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này. A. 5690. B. 5950. C. 5960. D. 5590. 2 Câu 18 : Cho dãy số un = n + n − 1. Tính u2 + u5 . 29 A. 32 B. C. 30 D. 34 Câu 19 : Phương trình sin x + 3 cos x = 0 có nghiệm dương nhỏ nhất là: π 2π 5π π A. B. C. D. 3 3 6 6 Câu 20 : Số nghiệm của phương trình sin 3x = 0 thuộc đoạn [ 2π ; 4π ] là: A. 7 B. 6 C. 13 D. 12 Câu 21 : Tập nghiệm của bất phương trình 3 Ax2 − 90 ≤ 0 có bao nhiêu phần tử? 7 A. 12 B. C. Vô số D. 5 Câu 22 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : 2 x − 3 y − 5 = 0. Vec tơ nào sau đây là một vec tơ pháp tuyến của d ? A. Câu 23 : A. B. C. D. Câu 24 : A. Câu 25 : A. Câu 26 : A. Câu 27 : A. Câu 28 : A.    n ( 2;3)  n ( 2; −3) B. C. n ( 3; 2 ) D. n ( 3; −2 ) Trong các mênh đề sau, mệnh đề nào đúng? Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. Cho tam giác ABC , lấy điểm I trên cạnh AC kéo dài. Mệnh đề nào sau đây sai? I ∈ ( ABC ) BI ⊄ ( ABC ) A ∈ ( ABC ) B. C. ( ABC ) ≡ ( BIC ) D. Cho cấp số cộng có= u1 2;= u5 22. Tính công sai của cấp số cộng đó. 20 B. C. 10 D. 5 4 Số cách sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi là: 6!4!. 6!+ 4!. B. C. 6!− 4!. D. 10!. Phương trình 3sin 2 x + m cos 2 x = 5 vô nghiệm khi và chỉ khi: −4 ≤ m ≤ 4 m ≤ −4 B. C. m ≥ 4 D. −4 < m < 4 Điều kiện xác định của bất phương trình 3x − 1 ≤ 1 − x là: x <1 B. 1 3 D. C. 22018 − 1 D. 22017 C. ( −∞; 2 ) D. (1; 2 ) C. x ≤1 x≥ 1 ≤ x ≤1 3 Câu 29 : Tìm hệ số của x10 trong khai triển ( 2 + x )12 . 264 A. 67584 B. C. 4 D. 1024 Câu 30 : Phương trình cos 5 x.cos 3x = cos 4 x.cos 2 x tương đương với phương trình nào sau đây. cos8 x = cos 6 x A. sin 8 x = cos 6 x B. C. cos x = 0 D. sin x = cos x Câu 31 : Trong một hộp đựng 15 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ và vàng. Biết số bi xanh nhiều hơn số bi vàng 4 viên và tổng số bi đỏ và bi vàng nhiều hơn số bi xanh 1 viên. Tính tổng số bi xanh và bi đỏ. A. 8 B. 10 C. 11 D. 12 Câu 32 : Trong các biểu thức sau, biểu thức nào luôn dương với mọi x ∈  ? 2 f ( x ) = x2 − 2x + 1 f ( x ) = x2 + x − 2 f ( x ) = x 2 − 3x + 4 A. f ( x ) =− x + x − 2 B. C. D. Câu 33 : Cho khai triển: (1 + x )2018 = a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + a2018 x 2018 . Tính tổng S = a1 + a2 + a3 + ... + a2018 . A. Câu 34 : A. 1 B. 22018 Tập nghiệm của bất phương trình: ( 2; +∞ ) Mã đề 114 - https://toanmath.com/ B. 1 < 1 là: x −1 ( −∞;1) ∪ ( 2; +∞ ) 2 Câu 35 : Tập xác định của hàm số y = 1 π  sin  x −  4  là: = A. D R {kπ , k ∈ } C. π  D = R  + kπ , k ∈   2  Câu 36 : Tính tổng S của nghiệm âm lớn trình: cos 5 x cos x cos 4 x.cos 2 x + 3cos 2 x + 1 = π S =π A. S = B. 3 B. π  D = R  + k 2π , k ∈   4  D. π  D = R  + kπ , k ∈   4  nhất và C. nghiệm dương S =0 nhỏ nhất D. S= của phương −π 4 Câu 37 : Cho đa giác đều 12 cạnh. Gọi A là tập hợp các tam giác có 3 đỉnh là 3 trong số các đỉnh của đa giác. Chọn ngẫu nhiên một tam giác trong A. Tính xác suất để tam giác được chọn có ít nhất một góc bằng 600. A. 18 55 4 11 B. 21 55 C. D. 19 55 Câu 38 : Cho 5 đường thẳng phân biệt và 5 đường tròn phân biệt. Hỏi có tối đa bao nhiêu giao điểm của các đường đã cho? A. 45 B. 90 C. 80 D. 25 Câu 39 : Một xưởng sản suất có 2 máy M1, M2 dùng để sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Một tấn sản phẩm loại A khi bán cho lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại B khi bán cho lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại A phải dùng máy M1 trong 3 giờ và máy M2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại B phải dùng máy M1 trong 1 giờ và máy M2 trong 1 giờ. Một máy không đồng thời sản xuất 2 loại sản phẩm cùng một thời điểm. Máy M1 làm việc không quá 6 giờ một ngày, máy M2 làm việc không quá 4 giờ một ngày. Tính số tiền lãi lớn nhất mà xưởng đó có thể thu được trong một ngày. 6,8 triệu đồng A. 4 triệu đồng B. C. 6, 4 triệu đồng D. 8 triệu đồng 2 20 2 40 Câu 40 : Cho khai triển: Tính tổng ( 4 − 2 x + x ) = a + a x + a x + ... + a x . 0 5 15 20 6 14 20 7 13 20 20 1 2 40 0 20 = S 2 .a0 .C + 2 .a1 .C + 2 .a2 .C + ... + 2 .a15 .C . 15 5 15 −815.C20 A. 85.C20 B. C. 815.C205 D. −85.C20  = 600. Mặt phẳng (α ) qua AC ′ và song song Câu 41 : Cho hình hộp ABCD. A′B′C ′D′ có tất cả các cạnh bằng a, BAD với BB′ . Tính chu vi thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mặt phẳng (α ) . 2(1 + 3)a A. 4a B. C. 2a D. (1 + 3)a Câu 42 : Từ độ cao 10 mét, người ta thả một quả bóng xuống mặt đất. Biết rằng sau mỗi lần chạm mặt đất quả bóng sẽ 1 độ cao lần nảy lên trước đó và lần đầu tiên chạm đất quả bóng nảy lên độ cao là 8 2 mét. Tính quãng đường quả bóng đi được kể từ lúc thả đến thời điểm quả bóng chạm đất lần thứ 10. 41,96875 ( m ) 41,9375 ( m ) B. C. 25,96875 ( m ) D. 25,984375 ( m ) nảy lên một độ cao bằng A. Câu 43 : Biết tập nghiệm của bất phương trình ( 2 x + 1) 2 x ( 20 x 2 − 4 x + 3) ≤ 16 x3 − 4 x 2 + 8 x − 3 có dạng [ a; +∞ ) . Tính giá 1   trị của biểu thức = P  − a 2  A. Câu 44 : 3 1 1 D. − 4 4 Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình thang, đáy lớn BC = 2a và AB = AD = a , tam giác SAD đều. Gọi M là một điểm nằm trong đoạn AB . Một mặt phẳng qua M song song với SA, BC cắt CD, SC , SB lần lượt 1 B. C. −1 tại N , P, Q. . Khi đó diện tích lớn nhất của MNPQ là? A. Câu 45 : a2 3 3 5a 2 3 5a 2 3 D. 16 4 Cho hình chóp S . ABCD đáy là hình thang có AD // BC. M là điểm di động trong hình thang ABCD. Qua M kẻ các đường thẳng song song SA và SB lần lượt cắt các mặt ( SBC ) và ( SAD ) tại N và P. Cho a2 3 4 B. C. = SA a= , SB b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = MN 2 .MP. Mã đề 114 - https://toanmath.com/ 3 A. Câu 46 : a 2b 8 ab 2 8 B. C. 4a 2 b 27 D. 4ab 2 27 u1 = 1  . Tính u2018 . = + u u n, ∀n ≥ 2, n ∈  n −1  n Cho dãy số ( un ) thỏa mãn:  A. 1009.2017 B. 1009.2019 C. 1010.2019 D. 1010.2018     Câu 47 : Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M , N là các điểm thỏa mãn: 6MA − 5MB − 2MC = 0;    52 = NA 47 NB + xNC. Biết rằng 3 điểm M , N , G thẳng hàng. Giá trị của x thuộc khoảng nào sau đây? A. (15;17 ) B. (19; 21) C. (16;18 ) D. ( 20; 22 ) Câu 48 : Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số = y mx 2 − 4mx + m + 4 xác định trên  ? A. 1 B. 3 C. 2 D. 5 Câu 49 : 1346 2019 Cho a, b, c là 3 số thực dương bất kỳ. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = − 3 a + ab + abc A. − 2019 4 B. − 4711 9 C. − 2019 2 D. a+b+c . −673 Câu 50 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC. Phương trình đường phân giác trong góc A là: x − y = 0. 1 AB. Biết điểm A thuộc đường thẳng d : 2 x + y − 3 = 0 và diện 2 tích tam giác ABC bằng 4, tính tổng các tọa độ của điểm C. 6 B. C. 4 D. 5 −2 Điểm M ( 2;1) thuộc cạnh AC sao cho AM = A. --- Hết --- Mã đề 114 - https://toanmath.com/ 4 BẢNG ĐÁP ÁN TOÁN 11 LẦN 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 Câu 114 115 116 117 1 B C A C 2 C C B C 3 C D B A 4 D B A D 5 B D B C 6 B B C C 7 C C D C 8 A C D A 9 B B D A 10 D C D C 11 C B D B 12 D C A C 13 D B A B 14 B B A B 15 C C C C 16 A D D D 17 B B A B 18 D A D D 19 B B A A 20 A B D D 21 D C B C 22 B C C D 23 B B A D 24 A A B C 25 D C A C 26 D D C B 27 D B D D 28 C C B C 29 B A B B 30 B C C B 31 D C C C 32 D C B A 33 C B C D 34 B A C C 35 D D A A 36 C B C D 37 D A A B 38 C D C C 39 B C D D 40 C A A C 41 B D C D 42 B C A A 43 D D C C 44 B A D D 45 C A B A 46 B A C A 47 B C C D 48 C B C B 49 C B B A 50 B D C C
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top