Đề khảo sát chất lượng Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên

Giới thiệu Đề khảo sát chất lượng Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát chất lượng Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát chất lượng Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Mỹ – Hưng Yên

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT YÊN MỸ (Đề có 5 trang) KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ……………………………………………………… Số báo danh: ………………. MÃ ĐỀ 291 Câu 1: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đều lẻ? A. 10 . B. 25 . C. 20 . D. 50 .  Câu 2: Giải phương trình sin x  sin ta có nghiệm là 3   x   k   3 A. x   k 2 , k  Z . B.  ,k  Z . 3  x  2  k  3      x  3  k 2  x  3  k 2 C.  D.  ,k  Z . ,k  Z .  x     k 2  x  2  k 2   3 3 Câu 3: Đường thẳng d :12 x  5 y  2020  0 có một véctơ pháp tuyến là:     A. n   12; 5  . B. n  12; 5  . C. n  12;5  . D. n   5; 12  . Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy , ảnh A ‘ của điểm A  2;0  qua phép quay tâm O, góc quay 900 có tọa độ là B. A ‘  0;2  . C. A ‘  2;0  . D. A ‘  0; 2  . A. A ‘  2; 2  . Câu 5: Khẳng định nào sai: A. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó . B. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó . C. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó . D. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. Câu 6: Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh nam từ 20 học sinh nam của lớp 11A tham gia hỗ trợ ngày hội hiến máu “ Chủ nhật Đỏ”? A. 1 860 480 cách. B. 120 cách. C. 15 504 cách. D. 100 cách. Câu 7: Nghiệm của phương trình 3tan x  3  0 là  k  A. x   B. x   k 2 , k  Z . ,k  Z . 6 3 6   k 2 C. x   k , k  Z . D. x   ,k  Z . 6 6 3 Câu 8: Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết nó A. đi qua 4 điểm. B. đi qua một điểm và một đường thẳng. C. đi qua 2 đường thẳng cắt nhau. D. đi qua 3 điểm. Câu 9: Cho hình tứ diện ABCD. Tổng số đỉnh và số cạnh của hình tứ diện bằng A. 12. B. 8. C. 10. D. 6. Trang 1/5 – Mã đề 291 Câu 10: Gieo con súc sắc một lần. Tính số phần tử của biến cố “con súc sắc xuất hiện mặt lẻ”. A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. Câu 11: Cho các mệnh đề sau: i) Hàm số y  | x | là hàm số chẵn ii) Đường thẳng y  m là đường thẳng song song với trục hoành iii) Hàm số y  ax  b là hàm số bậc nhất iv) Nếu a  0 thì hàm số y  ax  b đồng biến trên R v) Đồ thị hàm số y  ax 2  bx  c cắt trục tung tại điểm có tọa độ (0; c) Số mệnh đề đúng là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 12: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau? A. 10 số. B. 256 số. C. 24 số. D. 42 số. Câu 13: Lớp 11A có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh làm lớp trưởng ? A. 25! +20! cách. B. 45 cách. C. 45! cách. D. 500 cách. Câu 14: Mệnh đề nào sau đây là đúng ? A. Các hàm số y  sin x ; y  tan x có tập giá trị là R . B. Các hàm số y  sin x ; y  cos x có tập giá trị là R . C. Các hàm số y  cos x ; y  cot x có tập giá trị là R . D. Các hàm số y  tan x ; y  cot x có tập giá trị là R . Câu 15: Phương trình nào sau đây vô nghiệm ? 3  9 5  A. cos x   . B. tan  3 x    7 . C. cot 2 x  . D. sin 3 x  . 4 6 5 3  Câu 16: Trong mặt phẳng cho 30 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ – không mà điểm đầu và điểm cuối được lấy từ 30 điểm trên? A. 435. B. 302. C. 230. D. 870. 2 2 Câu 17: Tìm ảnh  C ‘ của đường tròn  C  : x  y  2 x  4 y  1  0 qua phép tịnh tiến theo vectơ  v   2; 5  . A.  C ‘ :  x  3   y  3  4 . B. C.  C ‘ :  x  3   y  3  4 . D. 2 2 2 2  C ‘ :  x  1   y  7   6 . 2 2  C ‘ :  x  4   y  1  20 . 2 2 6 4  Câu 18: Hệ số của x trong khai triển của biểu thức  x  2  là x   A. 0. B. 18. C. 4. Câu 19: Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào? 3 x f  x  A. f  x   x 2  4 x  3 .  1 0  3 0 D. 24.   B. f  x    x 2  4 x  3 . C. f  x    x 2  4 x  3 . D. f  x   x 2  4 x  3 . Câu 20: Trong không gian cho 4 điểm không đồng phẳng. Có thể xác định được bao nhiêu mặt Trang 2/5 – Mã đề 291 phẳng phân biệt từ các điểm đã cho? A. 2. B. 6. C. 3. 2 Câu 21: Nếu An  n ! thì giá trị của n bằng bao nhiêu? A. n  . B. n  2;3 . C. n  3 . D. 4. D. n  2 . Câu 22: Nghiệm của phương trình 3 sin x  cos x  2 là 2 2 A. x  B. x   k 2 , k  Z .  k , k  Z . 3 3  2 k 2 C. x   k 2 , k  Z . D. x   ,k  Z . 3 3 3 x Câu 23: Phương trình cos  1 có nghiệm là 3 k 2 A. x  3  B. x    k 3 , k  Z . ,k Z . 3 C. x  3  k 6 , k  Z . D. x    k 2 , k  Z . Câu 24: Cho phép thử có không gian mẫu   1, 2,3, 4,5,6 . Cặp biến cố xung khắc là A. C=1, 4, 5 và D = 2, 3,4, 6. C. A=1,2 và B = 2, 3, 4, 5, 6. B. E=1, 4, 6 và F = 2, 3. D.  và A=1,2. Câu 25: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x 2  mx  4  0 có nghiệm A. 4  m  4 . B. m  4 hay m  4 . C. 2  m  2 . D. m  2 hay m  2 . Câu 26: Các thành phố A, B, C , D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần? A. 9 cách. B. 10 cách. C. 18 cách. D. 24 cách. Câu 27: Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn A, B ,C, D, E vào một chiếc ghế dài sao cho bạn A ngồi chính giữa? A. 24. B. 32. C. 120. D. 256. Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD không là hình thang. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là A. Đường thẳng SE với E là giao điểm của AD và BC. B. Đường thẳng đi qua S và song song BC. C. Đường thẳng SI với I là giao điểm của AB và CD. D. Đường thẳng SO với O là giao điểm của AC và BD.   Câu 29: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2 cos  3 x    3 . 5  A. 3. B. –1 . C. – 5 . D. 1. 1 Câu 30: Tập xác định của hàm số y  7  x  là x 1 A. R 1;7 . B. R 1 . C.  ;7  1 . D.  ;7  1 . Câu 31: Số nghiệm của phương trình A. 4. B. 5. 4  x 2 sin 2 x  0 là C. 7. D. 3. Trang 3/5 – Mã đề 291 Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, đáy lớn AB. Gọi O là giao của AC với BD, M thuộc cạnh SC sao cho 2SM = MC. Giao điểm của đường thẳng AM và mp(SBD) là A. I , với I  AM  SD . B. I , với I  AM  BC . C. I , với I  AM  SB . D. I , với I  AM  SO . 2 Câu 33: Cho hai số thực x, y thỏa mãn 5 x  5 y 2  5 x  15 y  8  0 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S  x  3 y. A. 1. B. 2. C. 0. D. 8. Câu 34: Có bao nhiêu cách xếp 4 viên bi đỏ có bán kính khác nhau và 3 viên bi xanh bán kính giống nhau vào một dãy có 8 ô trống ? A. 5040 cách. B. 144 cách. C. 40302 cách. D. 6720 cách. 3 3 2 Câu 35: Phương trình cos x  4sin x  3 cosx sin x  sin x  0 có tập nghiệm được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác? A. 2. B. 8. C. 4. D. 6. 2 Câu 36: Số điểm biểu diễn nghiệm của phương trình sin x  2  m  1 sin x  3m  m  2   0 trên đường tròn lượng giác tối đa là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 37: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O( Hình 1), ảnh của tam giác ABF qua phép quay tâm B, góc quay  3 là tam giác A. BAC . B. FEA . C. BCD . D. OBD . 2 Câu 38: Ảnh của đường tròn  C  : x 2   y  3  4 qua phép vị tự tâm O tỉ số k  2 là A.  C ‘ : x 2   y  6   16 . B. C.  C ‘ : x 2   y  6   64 . D. 2 2  C ‘ : x2   y  6  64 . 2  C ‘ : x 2   y  6   16 . 2      Câu 39: Hàm số y  2 cos  3 x    3, x    ;  có giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m . 3   6 3 Khi đó 3M – 2m bằng A. 13. B. 11. C. 9  2 3 . D. 2 3 . 2  tan x Câu 40: Tìm tập xác định của hàm số y  . 1  cos 2 x   A. D  R   k 2 , k  Z  . B. D  R   k , k 2 , k  Z  . 2      C. D  R   k , k  Z  . D. D  R   k , k , k  Z  . 2  2   Câu 41: Tìm ảnh d ‘ của đường thẳng d : 2 x  y  1  0 qua phép tịnh tiến theo vectơ v  1; 3 . A. d ‘ : 2 x  y  5  0 . B. d ‘ : 2 x  y  4  0 . C. d ‘ : 2 x  y  4  0 . D. d ‘ : 2 x  y  1  0 . Câu 42: Số nghiệm của phương trình: cos3 x  sin 2 x  0 trên đoạn  0;   là A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Trang 4/5 – Mã đề 291 9 3  Câu 43: Tìm số hạng chứa x trong khai triển  2x 2   . x  A. 489888 . B. 489888 . C. 489888x 3 . D. 489888×3 . Câu 44: Cho một đa giác đều 40 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O . Lập tam giác có các đỉnh là 3 n  trong 40 đỉnh trên. A là biến cố tam giác chọn được là tam giác vuông.Tính tỉ số . n  A 3 A. 52. B. 13 . C. 11. D. 12. 2 Câu 45: Phương trình 6cos x  5sin x  7  0 có các họ nghiệm có 1 1 π 5π dạng : x = + k2π ; x = + k2π ; x = arcsin   + k2π ; x = π  arcsin   + k2π ; k  ,  4  m, n  6  . m n p p Khi đó m + n + p bằng: A. 15. B. 17. C. 11. D. 16. Câu 46: Điểm A(a; b) thuộc đường thẳng d : x  y  3  0 và cách  : 2 x  y  1  0 một khoảng bằng 5. Tính P  ab biết a  0. A. 2. B. 4. C. 2 . D. 4 . Câu 47: Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số 0, không có hai chữ số 0 nào đứng cạnh nhau và các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần. A. 846000. B. 907200. C. 151200. D. 786240 . Câu 48: Có 9 bóng đèn cùng hình dạng . Trong đó có 4 bóng đèn màu đỏ, 3 bóng đèn màu xanh, 2 bóng đèn màu trắng. Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 9 bóng đó? A. 2520. B. 15120 . C. 1260 . D. 210 . Câu 49: Để lắp đường dây cao thế từ vị trí A đến vị trí B phải tránh một ngọn núi, do đó người ta phải nối thẳng đường dây từ vị trí A đến vị trí C dài 10km, rồi nối từ vị trí C đến vị trí B dài 8km. Biết góc tạo bởi 2 đoạn dây AC và CB là 850. Hỏi so với việc nối thẳng từ A đến B phải tốn thêm khoảng bao nhiêu mét dây? A B 10km 8km O 85 C A. 5,75. B. 12,25. C. 12250. D. 5750. Câu 50: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi B  a; b  là điểm đối xứng của điểm A 1;  1 qua đường thẳng d : 2 x  3 y  1  0. Tính tổng S  a  b. 12 12 A. S  . B. S   . 13 13 C. S   16 . 3 D. S  6 . 13 —— HẾT —— Trang 5/5 – Mã đề 291
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top