Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc mới nhất.

Tài liệu Toán 11 và các đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 11 tại đây

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY NĂM HỌC 2019-2020 (Đề thi gồm 6 trang) ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I MÔN: TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 132 Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………….. SBD: ……………………… Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình  m  1 x 2  mx  m  0 đúng với mọi số thưc x ? A. m  1 . B. m  1 . 4 C. m  . 3 4 D. m   . 3 Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép vị tự V tỉ số k  2 biến điểm A 1; 2  thành điểm A  5;1 . Khi đó phép vị tự V biến điểm B  0;1 thành điểm B ‘ có tọa độ là : A. B ‘ 11; 6  . B. B ‘  7; 7  . C. B ‘ 12; 5  . D. B ‘  0; 2  . Câu 3: Cho hàm số f  x   ax 2  bx  c có đồ thị như hình bên. y Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình f  x   1  m có đúng 3 nghiệm phân biệt. A. m  3 . B. m  3 . C. m  2 .  D. 2  m  2 . O 2 x  Câu 4: Hàm số nào trong các hàm số sau là hàm số lẻ: A. y  1  3x  x3 . B. y  x2 1 . x C. y  1 . x  2 x2  3 4 D. y  x  1  x  1 . Câu 5: Có tất cả bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm O góc quay   k 2  k    ? A. 1. B. 2. Câu 6: Xét hai phép biến hình sau: C. Vô số. D. Không có. (I) Phép biến hình F1 biến mỗi điểm M  x; y  thành điểm M ‘   y; x  (II) Phép biến hình F2 biến mỗi điểm M  x; y  thành điểm M ‘  2 x; 2 y  Phép biến hình nào trong hai phép biến hình trên là phép dời hình? A. Không có phép biến hình nào. B. Chỉ phép biến hình (I). C. Chỉ phép biến hình (II). D. Cả hai phép biến hình (I) và (II). Câu 7: Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm? 2019 A. sin x  cos x  2 B. tan x  2019 C. cos x  2020 D. sin x  2019 2018 Câu 8: Số điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn cho các nghiệm của phương trình   tan  2 x    3  0 là: 3  A. 2 . B. 1 . C. 4 . Câu 9: Tập tất cả các nghiệm của phương trình tan 2 x  1 là:    A. x   k , k  . B. x   k 2 , k  . C. x   k , k  . 4 4 8 D. 3 . D. x     k , k  . 8 2 Trang 1/6 – Mã đề thi 132 x  2  t Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d :  và 2 điểm A 1 ; 2  , B(2 ; m).  y  1  3t Tìm tất cả các giá trị m để A và B nằm cùng phía đối với đường thẳng d . A. m  13 . B. m  13 . C. m  13 . D. m  13 . 2 2 Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn  C  :  x  1   y  5   4 và điểm I  2; 3 . Gọi đường tròn  C   là ảnh của  C  qua phép vị tự tâm I tỉ số k  2. Khi đó  C   có phương trình là: 2 2 2 A.  x  4    y  19   16 . 2 2 B.  x  6    y  9   16 . 2 2 C.  x  6    y  9   16 . 2 D.  x  4    y  19   16 .  Câu 12: Tìm chu kì T của hàm số y  tan( x  ) . 3 A. T   . B. T  2 . C. T   . 3 D. T  2 . 3 Câu 13: Đường thẳng d : x cos   y sin   2 sin   3cos  4  0 (  là tham số) luôn tiếp xúc với đường tròn nào trong các đường tròn sau đây? A. Đường tròn tâm I (3;  2) , bán kính R  4 . B. Đường tròn tâm I (3;  2) , bán kính R  4 . C. Đường tròn tâm O (0; 0) , bán kính R  1 . D. Đường tròn tâm I (  3; 2) , bán kính R  4 . Câu 14: Tập nghiệm của phương trình 2sin 2 x  1  0 là: 7 7       A. S    k 2 ,  k 2 , k    . B. S    k ,  k , k    . 12 12  12   6  7 7       C. S    k ,  k , k    . D. S    k 2 ,  k 2 , k    . 12 12  12   6  x2 y2 Câu 15: Trong mặt phẳng Oxy cho elip  E  :   1 và bốn mệnh đề sau 25 9  I  Elip (E) có các tiêu điểm F1  4; 0  , F2  4; 0  .  II  Elip  E  có tiêu cự bằng 8.  III  Elip  E  nhận điểm A  5;0 là đỉnh.  IV  Elip  E  có độ dài trục nhỏ bằng 3 . Có tất cả bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên ? A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 16: Chu kỳ của hàm số y  cos x là: A. 2 . B.  . C. 2 . 3 D. 3 . Câu 17: Tìm bán kính của đường tròn đi qua 3 điểm A  0; 4  , B  3; 4  , C  3; 0  . A. 10 . 2 B. 3 . Câu 18: Điều kiện xác định của hàm số y  A. x    k , k  . 2 C. 5 . 2 D. 5 . 1  3cos x là sin x B. x  k , k  . C. x  k 2 , k  . . D. x  k , k  . 2 Trang 2/6 – Mã đề thi 132 Câu 19: Cho hình chữ nhật có O là giao điểm hai đường chéo. Hỏi có tất cả bao nhiêu phép quay tâm O góc quay  , 0    3 biến hình chữ nhật trên thành chính nó? A. 3. B. Không có. C. 4. D. 2. Câu 20: Cho hàm số y   x 2  4 x  3 . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : A. Hàm số đồng biến trên  ; 2  . B. Hàm số nghịch biến trên  ; 2  . C. Hàm số nghịch biến trên  ; 4  . D. Hàm số đồng biến trên  ; 4  . Câu 21: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y  A. m  17 . 4 1 B. m   . 4 x 2  2x  5 có tập xác định là  . x 2  3x  2  m 1 C. m   . 4 D. m  17 . 4 Câu 22: Trong mặt phẳng Oxy , cho phép biến hình f xác định như sau: Ảnh của điểm M  x; y  là x ‘  x  2 điểm M ‘  f  M  sao cho M ‘  x ‘; y ‘  thỏa mãn  . Khi đó: y ‘  y 3  A. f là phép tịnh tiến theo vectơ v   2; 3 . B. f là phép tịnh tiến theo vectơ  C. f là phép tịnh tiến theo vectơ v   2;3 . D. f là phép tịnh tiến theo vectơ  v   2; 3 .  v   2;3  . Câu 23: Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm I 1;2  và tạo với hai tia Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 4 . A. y  2 x  4 . B. y  2 x  4 . C. y  2 x  4 . D. y  2 x  4 . Câu 24: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm A  3;0  . Tìm tọa độ ảnh A của điểm A qua phép quay Q   O ;  2    A. A 2 3;2 3 . B. A  3;0  . C. A  3;0  . D. A  0; 3 .   1050 ,  Câu 25: Cho tam giác ABC có BAC ABC  450 , AC  10. Tính độ dài cạnh AB . 5 6 A. . B. 10 2 . C. 5 2 . D. 5 6 . 2 Câu 26: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ? A. Hàm số y  tan x đồng biến các khoảng  k 2 ;   k 2  , k  . B. Hàm số y  tan x đồng biến trong các khoảng    k 2 ; 2  k 2  , k  . .     C. Hàm số y  tan x đồng biến trên các khoảng    k ;  k  , k  . 2  2  D. Hàm số y  tan x đồng biến trên tập xác định. y Câu 27: Cho hàm số bậc hai y  f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. y   x 2  2 x  1. B. y  x 2  2 x  1. C. y   x 2  2 x. D. y  x 2  2 x.  x O -1 Trang 3/6 – Mã đề thi 132 Câu 28: Nghiệm của phương trình: sin x  cos x  1 là: A. x     x  4  k 2 B.  , k  .  x     k 2  4  x  k 2 D.  , k  .  x    k 2  2   k 2 , k  . 4 C. x  k 2 , k  . Câu 29: Biết A, B, C là ba góc của tam giác ABC, chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. sin C  sin  A  B  . B. cos C  cos  A  B  . C. cot C  cot  A  B  . D. tan C   tan  A  B  . 2 2 Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy , ảnh của đường tròn (C ) :  x  1   y  3  4 qua phép tịnh tiến theo  vectơ v   3;2  là đường tròn có phương trình: 2 2 B.  x  2    y  5   4 . 2 D.  x  4    y  1  4 . A.  x  2    y  5   4 . 2 C.  x  1   y  3  4 . 2 2 2 2 Câu 31: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2 cos 2 x  2 3 sin x.cos x  1 trên đoạn  7   0, 12  lần lượt là   A. min y  2; max y  3 .  7  0, 12     7   0, 12     7  0, 12    C. min y  0; max y  3 .  7  0, 12    B. min y  0; max y  4 .  7   0, 12     7   0, 12    D. min y  0; max y  2 .  7  0, 12     7   0, 12    Câu 32: Có tất cả bao nhiêu nghiệm x   2 ;2  của phương trình cos 2 x  3sin x cos x  2 sin 2 x  0 ? B. 8 . A. 2 . C. 6 . D. 4 . Câu 33: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình x  2 ( x  1)  m  0 có ba nghiệm phân biệt. A. 2 B. 0 C. 3 D. 1 Câu 34: Cho tam giác ABC có trọng tâm là điểm G , trực tâm là điểm H và tâm đường tròn ngoại tiếp là điểm O . Hỏi qua phép biến hình nào sau đây thì điểm O biến thành điểm H ? 1 A. Phép vị tự tâm G , tỉ số bằng . B. Phép vị tự tâm G , tỉ số bằng –2 . 2 C. Phép quay tâm G , góc quay 180 . D. Phép vị tự tâm G , tỉ số bằng 2 . Câu 35: Tập nghiệm của bất phương trình   2  x  2  x  5   x  3 là: A.  ; 2  4  5;  . B. ( ; 2]. C.  ;2   6;   . D.  ;1 . Câu 36: Tính tổng T tất cả các nghiệm thuộc đoạn  0; 2  của phương trình sin 2 x  cosx  0 ? A. T  5 . 2 B. T  3 . C. T  10 . 3 D. T  16 . 5 Trang 4/6 – Mã đề thi 132 Câu 37: Biết phép vị tự tâm I biến đường tròn C ‘ :  x  2  A.  2 2  C  :  x  1   y  1 2  1 thành đường tròn  y 2  4 . Tính tổng hoành độ và tung độ của tất cả các điểm I ? 8 3 B. 16 3 C. 10 3 D.  4 3 Câu 38: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A  2;  3 , B  4; 1 . Đỉnh C luôn có tung độ y  2 . Tìm hoành độ x của đỉnh C để tam giác ABC có diện tích bằng 17 (đvdt) ?  x5 A.  .  x  12  x3 B.  .  x  14  x  5 C.  .  x  12  x  3 D.  .  x  14 Câu 39: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình (m  3) x  3m  (m  2) x  2 có tập nghiệm là tập con của [2; ). A. m  4 . B. m  4 . D. 0  m  2 . C. m  4 . 1 Câu 40: Gọi nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình sin x  cos x  1  sin 2 x 2 lần lượt là x1 , x2 . Tính x1  x2 ? A.  5 . 2 B.  . C. 3 . 2 D.  . 2 Câu 41: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình cos 2 x   2m  1 cos x  m  1  0 có   3  nghiệm trên khoảng  ;  . 2 2  1 A. 1  m  . B. 1  m  0 . 2 C. 1  m  0 . D. 1  m  0 . Câu 42: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng  : 5 x  2 y  19  0 và đường tròn (C ) : x 2  y 2  4 x  2 y  0 . Gọi M là một điểm thuộc đường thẳng  và có tung độ âm. Biết rằng từ điểm M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (C ) ( A, B là hai tiếp điểm) sao cho AB  10 . Gọi I ( a; b) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM . Tính a  b ? A. a  b  3 2 B. a  b  1 C. a  b  2 D. a  b  2  là góc tù. Câu 43: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R, biết AB  R, AC  R 2, BAC . Tính góc BAC A. 105. B. 120 . C. 150 . D. 135 . 1 4 tan x cos 4 x   m . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 2 1  tan 2 x m,| m | 2020 để phương trình vô nghiệm ? Câu 44: Cho phương trình A. 4038 . Câu 45: B. 4036 . Có tất cả bao C. 4035 . nhiêu nghiệm sin x sin 2 x  2sin x cos 2 x  sin x  cos x  3 cos 2 x ? sin x  cos x A. 645. B. 642. C. 644. D. 4037 . x   0; 2019  của phương trình D. 643. Câu 46: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng  : x  y  2  0 . Viết phương trình đường thẳng d là ảnh của đường thẳng  qua phép quay tâm O , góc quay 90 . Trang 5/6 – Mã đề thi 132 A. d : x  y  2  0 . B. d : x  y  4  0 . C. d : x  y  2  0 . D. d : x  y  2  0 . Câu 47: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho  ABC với A  5 ; 6  , B  3 ; 2  , C  0 ; 4  . Chân đường phân giác trong góc A có tọa độ:  5 2 A.   ;   . B.  5 ; 2  .  3 3 5 2 D.  ;   3 3 2 5 C.  ;   .  2 3 2 2 Câu 48: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn  C  : x  y  6x  4 y  23  0 . Viết phương trình đường tròn  C là ảnh của đường tròn  C  qua phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh  tiến theo vectơ v   3;5 và phép vị tự V 1  .  O ;  3  2 2 B.  C ‘  :  x  2    y  1  36. 2 2 D.  C ‘  :  x  2    y  1  4. A.  C ‘  :  x  2    y  1  4. C.  C ‘  :  x  2    y  1  36. 2 2 2 2 mx  (m  2) y  5 Câu 49: Cho hệ phương trình :  . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ phương  x  my  2m  3 trình có nghiệm ( x; y ) sao cho x  0, y  0. 5  m  A. 2   m  2 5 B.   m  1. 2 m  2 C.  . m  5  2 5 D. 2  m  . 2 Câu 50: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình sin 3x  4sin x cos 2 x  0.  x  k A.  , k  .   x    k 6  k  x  2 B.  , k  .  x     k  4  x  k 2 C.  , k  .   x    k 3  k 2  x  3 D.  , k  .  x   2  k  3 ———————————————————- HẾT ———- Trang 6/6 – Mã đề thi 132
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top