Đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Khuyến – BR VT

Giới thiệu Đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Khuyến – BR VT

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Khuyến – BR VT.

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Nguyễn Khuyến – BR VT

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 12 tại đây

Môn: … ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn thi: TOÁN HỌC 12 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: Cho hàm số y = f ( x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau: x y ‘ = f ‘( x) − −2 − 0 Hàm số y = f ( x) đồng biến trên khoảng A. ( 0;1) . B. (1; +  ) . Câu 2: Cho hàm số y = f ( x) xác định trên và có đồ thị như vẽ. Khi đó hàm số y = f ( x) nghịch biến trên khoảng A. ( −1; +  ) . 0 + − 1 + + 0 C. ( −; − 2 ) . D. ( −2;1) . 4 2 B. ( −;1) . C. ( −1;1) . -2 D. (1; 4 ) . -1 O 2 1 Câu 3: Xác định các giá trị của tham số m để hàm số y = x3 − 2 x2 − mx − 1 đồng biến trên 4 3 A. m  − . 4 3 Câu 4: Tìm m để hàm số y = của nó. A. m  ( −; 2 ) . 3 4 D. m  − . m2 x − 4 (với m là tham số) luôn đồng biến trên từng khoảng xác định x −1 B. m   −2; 2. C. m  ( 2; +  ) . Câu 5: Cho hàm số y = f ( x ) xác định và liên tục trên g ( x) = f ( x 2 ) đồng biến trên khoảng nào sau đây? A. ( 0; 4 ) . 4 3 C. m  − . B. m  . B. ( −2;0 ) . D. m  ( −2; 2 ) . , biết rằng f  ( x ) = x 2 − 4 x x  , hàm số C. ( −;0 ) . D. ( −2; 2 ) . Câu 6: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị của f  ( x ) như hình vẽ. Hỏi hàm số y = f ( 4 − 2 x ) đồng biến trên khoảng nào sau đây? A. ( −1;0 ) . B. ( 2; +  ) . 3 C.  0;  . 2 D. ( −; − 2 ) .   ? f’(x) -1 1 O 4 1 3 Câu 7: Giá trị cực đại của hàm số y = x3 − 2 x 2 + 3x − 1 bằng A. −1. B. 1. C. 1 . 3 D. 3. Câu 8: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Tổ Toán THPT Nguyễn Khuyến-TP Vũng Tàu Trang 1 - Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Hàm số có ba điểm cực trị. C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0. B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -2. D. Hàm số có một điểm cực tiểu. Câu 9: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ( x) = x 2 ( x + 2 ) (2 − x), x  . Số điểm cực trị của hàm số y = f ( x) là A. 2. B. 1. C. 0. D. 3. 3 2 Câu 10: Cho hàm số y = x + 3mx + m (với m là tham số). Giá trị của tham số m để hàm số đạt cực trị tại điểm x = 2 là A. m = −1. B. m = 1. C. m = 2. D. m = −2. 3 2 Câu 11: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = − x + mx + mx − 1 không có điểm cực trị. A. −3  m  0. B. −3  m  0. C. m  −3  m  0. D. 0  m  3. 2 3 Câu 12: Tìm tham số m để hàm số y = x3 − mx 2 − 2(3m2 − 1) x + thỏa mãn x1 x2 + 2 ( x1 + x2 ) = 1 2 có 2 điểm cực trị tại x1 và x2 3 2 1 C. m = . 3 2 2x − 1 Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số y = trên đoạn  −3; 1 bằng x−2 7 7 A. . B. −1. C. − . 5 5 2 3 A. m = − . B. m = − . D. m = 1. D. 1. Câu 14: Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x ) = x 4 − 2 x 2 − 3 trên đoạn  0; 2 bằng A. 1. B. −3. C. −5. D. −4. Câu 15: Cho hàm số y = f ( x) liên tục trên đoạn  −3; 2 và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn  −3; 2 . Giá trị của M + m là A. B. C. D. 3. 2. 4. 5. Câu 16: Cho hàm số y = nào dưới đây đúng? A. m0  (2; 4]. 16 x+m ( m là tham số thực) , với m = m0 thì min y + max y = . Mệnh đề x +1 3 1;2 1;2 B. m0  ( −; 0]. Tổ Toán THPT Nguyễn Khuyến-TP Vũng Tàu C. m0  (0; 2]. D. m0  (4; + ). Trang 2 Câu 17: Cho hàm số f ( x) = 2 x3 + 3×2 + m + 4 . Gọi S là tập hợp các giá trị thực của tham số m để min f ( x) + max f ( x) =11 . Tổng giá trị các phần tử của S là −1;2 −1;2 A. −7. B. −11. C. −36. D. 6. Câu 18: Người ta cần xây một hồ chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích 500 3 m . Đáy hồ hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây hồ 3 là 500.000 đồng/ m2 . Chi phí thấp nhất để thuê nhân công là bằng A. 75 triệu đồng. B. 74 triệu đồng. C. 77 triệu đồng. 3x + 6 Câu 19: Đồ thị hàm số y = có tiệm cận đứng là đường thẳng x−2 A. x = −2. B. x = 2. C. y = −2. D. 76 triệu đồng. D. y = 3. Câu 20: Trong các hàm số được nêu trong các phương án A, B, C, D dưới đây, đồ thị hàm số nào nhận đường thẳng y = −2 là đường tiệm cận ngang? A. y = 2x +1 . 1− x B. y = x −1 . x+2 C. y = x+2 . x −1 Câu 21: Số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số y = A. 2. B. 3. C. 0. Câu 22: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: D. y = 2x +1 . x+2 x−2 là x2 − 4 D. 1. Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 23: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = x−2 có hai x − 4x + m 2 đường tiệm cận đứng? A. m  4. B. 0  m  4. C. 2  m  4. D. m  4. Câu 24: Đường cong hình bên là dạng đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây? A. y = x3 − 3×2 + 1. B. y = x4 − x2 . C. y = − x4 + x2 . D. y = − x3 + 3×2 + 1. Câu 25: Hàm số y = x4 − 2 x2 − 3 có đồ thị là đường cong Tổ Toán THPT Nguyễn Khuyến-TP Vũng Tàu Trang 3 A. B. C. D. Câu 26: Hình vẽ trong hình là đồ thị của hàm số nào trong 4 hàm số A, B, C, D? x−2 . −x +1 x+2 . B. y = x −1 x−2 . C. y = x +1 x−2 . D. y = x −1 A. y = Câu 27: Cho hàm số y = ax 4 + bx 2 + c có dạng đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. a  0, b  0, c  0 . B. a  0, b  0, c  0 . C. a  0, b  0, c  0 . D. a  0, b  0, c  0 . Câu 28: Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d có dạng đồ thị như hình vẽ. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau. A. d  0. B. a  0. C. c = 0. D. b  0. Tổ Toán THPT Nguyễn Khuyến-TP Vũng Tàu Trang 4 Câu 29: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f ( x) = 2 có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt? A. 1. B. 3. C. 2. D. 0. Câu 30: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau x f ( x) − f ( x) + −1 − 0 + 0 0 2 0 − 2 + + −3 −4 Số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0 là + A. 4. B. 3. C. 2. D. 0. 4 2 Câu 31: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x − 2 x − 3 − 2m = 0 có 4 nghiệm thực phân biệt? 3  m  2. D. m  −2. 2 Câu 32: Số điểm chung của đồ thị hàm số y = x3 − 3×2 + 1 và đường thẳng y = 2 x − 3 là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 33: Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng y = x − 1 cắt đồ thị hàm số x−m y= tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương? x +1 A. 2. B. 1. C. 0. D. 3. 3 2 A. −2  m  − . B. −4  m  −3. C. Câu 34: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x3 + x + 1 tại điểm M (1;1) là A. y = 2 x − 1. B. y = −2 x + 3. C. y = −2 x + 1. D. y = 2 x + 1. Câu 35: Khối đa diện đều loại 3;3 là khối A. hai mươi mặt đều. B. tám mặt đều. C. lập phương. Câu 36: Số cạnh của khối bát diện đều là A. 8. B. 12. C. 10. Câu 37 : Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 2. B. 3. C. 6. Câu 38: Hình chóp lục giác đều có tổng số cạnh và số mặt là A. 12. B. 7. C. 13. D. tứ diện đều. D. 6. D. 4. D. 19. Câu 39: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 60 cm2 và chiều cao bằng 15 cm là A. 900 cm3 . B. 300 cm3 . C. 100 cm3 . D. 450 cm3 . Câu 40: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Biết SA ⊥ ( ABCD ) và SA = a 3 . Khi đó thể tích khối chóp S. ABCD bằng a3 A. . B. 3 3a3 . 2 3 C. a 3. D. 3a3 . 3 Câu 41: Khối hộp chữ nhật có độ dài 3 cạnh lần lượt là 4,5, 6 có thể tích bằng Tổ Toán THPT Nguyễn Khuyến-TP Vũng Tàu Trang 5 A. 40. B. 20. C. 120. D. 60. Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M , N , P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng SA, SB, SC , SD . Tỉ số thể tích 1 8 A. . B. 1 . 4 VS .MNPQ VS . ABCD bằng C. 1 . 16 Câu 43: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy 6a 2 và có chiều cao 2a là A. 4a3 . B. 12a3 . C. 6a3 . D. 1 . 6 D. 2a3 . Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng A. 4a 3 3 . 3 B. 2a 3 3 . 3 C. a3 3 . 6 D. a3 3 . 3 Câu 45: Thể tích của khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 12 cm là A. 1728 2 cm3 . B. 288 2 cm3 . C. 864 2 cm3 . D. 576 2 cm3 . Câu 46: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Hình chiếu của S lên mặt phẳng ( ABCD ) là trung điểm H của AB, AB = 2a, AD = a 2, SC = 2a . Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng A. a3 2 . 2 B. a3 2 . 3 C. 2a 3 2 . 3 D. 2a 3 3 . 3 Câu 47: Cho khối lăng trụ đứng ABC. A’ B ‘ C ‘ có đáy là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = 2a, AA ‘ = 3a . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng A. 3a3 . B. 6a3 . C. 2a3 . D. a3 . Câu 48: Cho khối chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a , đường cao SA = 3a . Gọi I , K lần lượt là trung điểm của cạnh SB, SD . Mặt phẳng ( AIK ) cắt SC tại H . Khi đó thể tích khối chóp S . AIHK bằng A. 10 3 a. 3 B. 4 3 a. 3 C. 2 3 a. 3 D. 5 3 a. 3 Câu 49: Cho lăng trụ ABC. A ‘ B ‘ C ‘ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , gọi hình chiếu của A ‘ lên mặt phẳng ( ABC ) là trung điểm H của cạnh BC . Biết góc giữa đường thẳng AA ‘ và đáy bằng 600 . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng A. a3 3 . 8 B. 3a 3 3 . 8 C. 3a 3 . 4 D. 3a 3 3 . 4 Câu 50 : Cho khối hộp ABCD. A BC  D và gọi M , N lần lượt là trung điểm cạnh BC , CD. Mặt phẳng ( A ‘ MN ) chia khối hộp ABCD. A BC  D thành hai khối đa diện có tỉ số thể tích bằng A. 25 . 47 B. 25 . 27 C. 15 . 47 D. 15 . 27 ——————– HẾT ——————– Tổ Toán THPT Nguyễn Khuyến-TP Vũng Tàu Trang 6 ĐÁP ÁN C1 B C11 B C21 A C31 A C41 C C2 C C12 C C22 C C32 D C42 A C3 A C13 A C23 A C33 C C43 B C4 D C14 D C24 A C34 B C44 A Tổ Toán THPT Nguyễn Khuyến-TP Vũng Tàu C5 B C15 C C25 B C35 D C45 B C6 C C16 D C26 D C36 B C46 C C7 C C17 C C27 C C37 C C47 A C8 C C18 A C28 D C38 D C48 C C9 A C19 B C29 B C39 B C49 B C10 A C20 A C30 C C40 D C50 A Trang 7
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top