Đề giao lưu HSG Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Tam Dương – Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đề giao lưu HSG Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Tam Dương – Vĩnh Phúc

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề giao lưu HSG Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Tam Dương – Vĩnh Phúc.

Tài liệu Học sinh giỏi Toán 8 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi học sinh giỏi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề giao lưu HSG Toán 8 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Tam Dương – Vĩnh Phúc

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 8 tại đây

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: TOÁN 8 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm 01 trang Chú ý: Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay! Câu 1. (2,0 điểm) xy 2 2 a) Tính giá trị biểu thức P  . Biết x  2y  xy  x  y  0, y  0  . xy b) Tìm x, y nguyên dương thoả mãn: x2 – y2 + 2x – 4y – 10 = 0. Câu 2. (2,0 điểm) a) Tìm số dư trong phép chia của đa thức  x  2  x  4  x  6  x  8  2017 cho đa thức x 2  10x  21 . b) Cho A = n6 + 10n4 + n3 + 98n – 6n5 – 26 và B = 1 + n3 – n. Chứng minh với mọi n  Z thì thương của phép chia A cho B là bội số của 6. Câu 3. (2,0 điểm) a) Cho a và b thỏa mãn: a + b = 1. Tính giá trị của biểu thức B = a 3 + b3 + 3ab. b) Cho các số thực dương x, y , z thỏa mãn x  y  z  3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P  1 1 1  2  2 . x x y y z z 2 Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Qua điểm D thuộc cạnh BC, vẽ đường thẳng song song với AM cắt đường thẳng AB và AC lần lượt tại E và F. a) Chứng minh DE + DF = 2AM. b) Đường thẳng qua A song song với BC cắt EF tại N. Chứng minh N là trung điểm của EF. c) Kí hiệu SX là diện tích của hình X. Chứng minh S2FDC  16 SAMC.SFNA. Câu 5. (1,0 điểm) Trong một đề thi có 3 bài toán A, B, C. Có 25 học sinh mỗi người đều đã giải được ít nhất một trong 3 bài đó. Biết rằng: – Trong số thí sinh không giải được bài A thì số thí sinh đã giải được bài B nhiều gấp hai lần số thí sinh đã giải được bài C. – Số học sinh chỉ giải được bài A nhiều hơn số thí sinh giải được bài A và thêm bài khác là một người. – Số thí sinh chỉ giải được bài A bằng số thí sinh chỉ giải được bài B cộng với số thí sinh chỉ giải được bài C. Hỏi có bao nhiêu thí sinh chỉ giải được bài B? ————- Hết ————Giám thị coi thi không giải thích gì thêm! Họ tên thí sinh………………………………………………………….Số báo danh……………..Phòng thi……………… PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2016 -2017 MÔN: TOÁN 8 Câu Nội dung a)x – 2y = xy  x – xy – 2y2 = 0 2 2 Điểm 2  (x + y)(x – 2y) = 0 0,25 Vì x + y ≠ 0 nên x – 2y = 0  x = 2y . 0,25 2y  y y 1   2 y  y 3y 3 0,5 Khi đó P = Câu1 b) Ta có : 2 điểm x2 – y2 + 2x – 4y – 10 = 0  (x2+2x+1) – (y2+4y+4) – 7 = 0  (x+1)2 – (y+2)2 = 7  (x – y – 1)(x + y + 3) = 7 0,25 Vì x, y nguyên dương nên x + y + 3 > x – y – 1 > 0  x + y + 3 = 7 và x – y – 1 = 1 0,5  x = 3; y = 1 Phương trình có nghiệm dương duy nhất (x , y) = (3 ; 1) a) Ta có P ( x)   x  2  x  4  x  6  x  8   2017   x 2  10 x  16  x 2  10 x  24   2017 0,25 0,25 Đặt t  x 2  10 x  21 (t  3; t  7) , biểu thức P(x) được viết lại: P( x)   t  5 t  3  2017  t 2  2t  2002 0,5 Do đó khi chia t 2  2t  2000 cho t ta có số dư là 2002 Vậy số dư phải tìm là 2002. 0,25 Câu 2 2 điểm Thực hiện phép chia, ta được: Thương của A chia cho B là n3 – 6n2 + 11n – 6 Ta có: 0,25 n3  6n 2  11n  6  n3  n  12n  6n 2  6  (n  1)n.(n  1)  6.(2n  n 2  1) Vì (n-1).n.(n+1) là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên tích đó vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 suy ra tích đó chia hết cho 6 Mặt khác 6(2n-n2-1) chia hết cho 6 => Th­¬ng cña phÐp chia A cho B lµ béi sè cña 6 0,25 0,25 0,25 a) Ta có B = a3 + b3 + 3ab = a3 + b3 + 3ab(a+b) =(a+b)3=1 (V× a+b =1) 1 điểm b) P 1 1 1 1 1 1  2  2    x  x y  y z  z x( x  1) y ( y  1) z ( z  1) 2  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1               x x 1 y y 1 z z 1  x y z   x 1 y 1 z 1  Áp dụng BĐT 0,25 1 1 1 9 1 1 1 1 và     .    với a, b, c a b c abc ab 4  a b Câu 3 dương, dấu bằng xảy ra  a  b  c. 2 điểm 1 1 1  1 1 1  1 1 1   .   1 ;  .   1 ;  .   1 x 1 4  x  y 1 4  y  z 1 4  z  Ta có 0,25 Bởi vậy 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  P               .   1   1   1 y z   x y z   x 1 y 1 z 1   x y z  4  x 3 1 1 1 3 3 9 3 9 3 0,25 3 = .      .     . 4  x y z 4 4 x yz 4 4 4 2 3 2 Vậy Min P= . Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x  y  z  1. 0,25 F A N E Câu 4 3 điểm B D M C DF DC ( Do AM//DF)  AM MC (1) DE BD ( Do AM // DE)  AM BM (2) a) Lập luận được : Từ (1) và (2)   DE + DF = 2 AM DE  DF BD  DC BC    2 ( MB = MC) AM BM BM 0,25 0,25 0,25 0,25 b) AMDN là hình bành hành Ta có 0,25 NE AE  ND AB 0,25 NF FA DM DM AE     ND AC MC BM AB  NE NF  ND ND 0,25 0,25 => NE = NF c)  AMC và  FDC đồng dạng 2 2 S  AM   ND   AMC      ( do AM = ND) S FDC  FD   FD  0,25  FNA và  FDC đồng dạng S  FN   FNA    S FDC  FD  0,25 2 S S  ND  Do đó: AMC . FNA    S FDC S FDC  FD  2 2 4 1  ND FN  1  FN  .       16  FD FD  16  FD  0,25  S2FDC  16 SAMC.SFNA ( Do  x  y   0   x  y   4 xy  2 Câu 5 1 điểm 2 0,25  x  y 4  16 x 2 y 2 với x  0; y  0) Gọi a là số học sinh chỉ giải được bài A, b lµ sè thÝ sinh chØ gi¶i ®­îc bµi B, c lµ sè thÝ sinh chØ gi¶i ®­îc bµi C, d lµ sè thÝ sinh gi¶i ®­îc 2 bµi B vµ C nh­ng kh«ng gi¶i ®­îc bµi A. Khi ®ã sè thÝ gi¶i ®­îc bµi A vµ thªm Ýt nhÊt mét bµi trong hai bµi B vµ C lµ: 25- a- b- c- d Theo bµi ra ta cã: b+ d = 2( c +d); a = 1 + 25 – a – b – c – d vµ a = b + c. 0,25 4b  c  26 b  6 tõ c¸c ®¼ng thøc trªn ta cã:    d  b  2c  0  c  2 0,25 VËy sè thÝ sinh chØ gi¶i ®­îc bµi B lµ 6 thÝ sinh Chú ý: Học sinh giải theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa tương ứng. 0,25 0,25
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top