Đề cương ôn thi học kỳ 2 Toán 10 trường THPT Trung Văn – Hà Nội

Giới thiệu Đề cương ôn thi học kỳ 2 Toán 10 trường THPT Trung Văn – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn thi học kỳ 2 Toán 10 trường THPT Trung Văn – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề cương ôn thi học kỳ 2 Toán 10 trường THPT Trung Văn – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây

SỞ GD& ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT TRUNG VĂN TỔ TOÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – 2016-2017 MÔN: TOÁN 10 —-***—A.LÝ THUYẾT: I. Đại số: 1. Xét dấu nhị thức ,tam thức bậc hai. Giải bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn, bất phương trình có chứa căn, trị tuyệt đối. 2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 3. Tính giá trị lượng giác một cung ,một biểu thức lượng giác. 4. Vận dụng các công thức lượng giác vào bài toán rút gọn hay chứng minh các đẳng thức lượng giác. II. Hình học: 1. Viết phương trình đường thẳng (tham số ,tổng quát, chính tắc). 2. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng . 3. Tính góc giữa hai đường thẳng, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng. 4. Viết phương trình đường tròn. Xác định các yếu tố hình học của đường tròn.Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn. 5. Ôn lại các công thức để giải tam giác. B. BÀI TẬP Phần I. TNKQ: I. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN Câu 1: x  3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? A. 5  x  1 B. 3 x  1  4 C. 4 x  11  x D. 2 x  1  3 Câu 2: x  1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? A. 3  x  0 B. 2 x  1  0 C. 2 x  1  0 D. x  1  0 1 x x 1 Câu 3: Số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình  3 x 3 x 3 A. 2 B. 1 C. 0 D. 2 2 Câu 4: x  1 là nghiệm của bất phương trình m  x  2 khi và chỉ khi A. m  3 B. m  3 C. m  3 D. m  1 2 Câu 5: x  1 là nghiệm của bất phương trình 2 m  3mx  1 khi và chỉ khi A. m  1 B. m  1 C. 1  m  1 D. m  1 Câu 6: Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 2 x  1 1 1 1 A. 2 x  x  2  1  x  2 B. 2 x  x 3 x 3 2 C. 4 x  1 D. 2 x  x  2  1  x  2 Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình 3  2x  x là A.  ;3  B.  3;  C.  ;1 D. 1;  Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình 2 x  1  3  2  x  là: A. 1;  B.  ; 5  C.  5;  D.  ;5  Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình 5 x  2  4  x   0 là: 1 8  A.  ;   7  8  B.  ;   3  8  C.  ;  7   8  D.   ;    7  Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình 3 x  5 1  x  là:  5  A.   ;    2  5  B.  ;   8  Câu 11: Tập xác định của hàm số y  A.  ;2  B.  ;2  1 là: 2x 5  C.  ;  4  5  D.  ;  8  C.  2;  D.  2;  1  2 x  1 là: 2  3x 1 2 2  B.  ;  C.  ;   2 3 3  Câu 12: Tập xác định của hàm số y  1 2  A.  ;  2 3  Câu 13: Tập xác định của hàm số y  2 x  3  4  3 x là: 3 4 2 3 4 3 A.  ;  B.  ;  C.  ;  2 3 3 4 3 2 Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình A.  ;2  B.  2;  2x 5 x  x2 là: 5 x C.  2;5  Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình 3  2 x  2  x  x  2  x là: A. 1;2  B. 1;2  C.  ;1 1  D.  ;   2  D.  D.  ;2  D.  ;1 Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình x  1  x  1 là: A.  0;1 B. 1;  C.  0;  D.  0;  Câu 17: Hai đẳng thức 2 x  3  2 x  3; 3 x  8  8  3 x cùng xảy ra khi và chỉ khi A. 3 2 x 8 3 B. 3 8 x 2 3 C. x  8 3 D. x  3 2 Câu 18: Phương trình 3  x  m   x  m  1 có nghiệm khi và chỉ khi A. m  1 4 B. m  1 4 C. m  1 4 D. m  4 Câu 19: Phương trình x 2  7mx  m  6  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi A. m  6 B. m  6 C. m  6 D. m  6   Câu 20: Phương trình m 2  1 x 2  x  2 m  3  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi 3 3 3 C. m  D. m   2 2 2 II. DẤU TAM THỨC BẬC HAI VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI Câu 1:Dấu của tam thức bậc hai f(x)= -x2+5x-6 được xác định như sau: A. f(x) <0 khi 20 khi x<2 hoặc x>3 B. f(x) <0 khi -30 khi x<-3 hoặc x>-2 C. f(x) >0 khi 23 A. m  2 3 B. m  2 D. f(x) >0 khi -3-2 Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng với tam thức bậc hai f ( x )  3 x 2  2 x  1 : A. f(x) <0 với mọi x   B. f(x) >0 với mọi x   C. f(x) <0 với x<1 hoặc x>3 D. f(x)  0 với mọi x   Câu 3: Cho tam thức bậc hai f ( x )  4 x 2  12 x  9 . Khi đó, ta có: A. f(x) <0 với mọi x   B. f(x) >0 với mọi x   C. f(x)  0 với mọi x   3 D. f(x) >0 với mọi x  2 x 2  4 x  21 Câu 4: Cho biểu thức f ( x)  ,ta có: x2 1 A. f(x) >0 khi -70 khi x<-7hoặc -13 C. f(x) >0 khi -11 D. f(x) >0 khi x>-1 Câu 5: Cho biểu thức f ( x )  (3 x 2  10 x  3)(4 x  5) , ta có: 1 5 1 5 A. f(x) <0 khi  x  hoặc x>3 B. f(x) <0 khi x  hoặc  x3 3 4 3 4 1 5  x3 D. f(x) <0 khi x  C. f(x) <0 khi 3 4 Câu 6: Cho biểu thức f ( x )  (3 x 2  2 x  1)(3  x 2 ) . Ta có: 4x2  x  3 3 1 A. f(x) >0 khi  3  x   hoặc   x  3 4 3 3 1 B. f(x) >0 khi  3  x   hoặc   x  3 và x  1 4 3 C. f(x) <0 khi x   3 hoặc x  1 D. f(x) >0 khi  3  x  1 hoặc x  3 Câu 7:Tập nghiệm của bất phương trình: x2 – 2x + 3 > 0 là: B.  C. (–; –1)  (3;+) D. (–1;3) A. Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình: x2 + 9 > 6x là: B.  C. (3;+) D. (–; 3) A.  {3} Câu 9: x = –3 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây? A. (x+3)(x+2) > 0 B. (x+3)2(x+2) 0 C. x+ 1  x 2  0 D. Câu 10: Nghiệm của bất phương trình A. (–;1) 1 2  0 1  x 3  2x x 1 x2  4 x  3 B. (–3;–1)  [1;+) Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình  0 là: C. (–;–3)  (–1;1] D. (–3;1) 2 x  5x  6  0 là: x 1 C. [2;3] D. (–;1)  [2;3] A. (1;3] B. (1;2]  [3;+) 2 Câu 12: Cho bất phương rtình : x –6 x + 8 ≤ 0 . Tập nghiệm của bất phương trình là: 3 A. [2,3] B. ( – ∞ , 2 ]  [ 4 , + ∞ ) C. [2,4] D. [1,4] Câu 13: Cho bất phương trình : x2 –8 x + 7 ≥ 0 . Trong các tập hợp sau đây, tập nào có chứa không phải là nghiệm của bất phương trình. A. ( – ∞ , 0 ] B. [ 8 , + ∞ ) C. ( – ∞ , 1 ] D. [ 6 , + ∞ ) 2 Câu 14: Nghiệm của bất phương trình 2 x  5 x  2  0 là : 1 1 1  A. x  D. x  ( ; 2] B. x  ( ; 2) C. x   ;   (2; ) 2 2 2  Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình 3 x 2  10 2  6 x là A.  B.  C. x   ;1  (2; ) Câu 16: Nghiệm của bất phương trình A. (–;1) phần tử D. x  (0; ) x 1  0 là: x  4x  3 2 B. (–3;–1)  [1;+) Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình D. (–3;1) x  5x  6  0 là: x 1 C. [2;3] D. (–;1)  [2;3] x 1  0 là Câu 18: Nghiệm của bất phương trình 2 x  3 x  10 A. 6  x  3 B. 6  x  2 C. 5  x  2 D. 5  x  3 2 Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình x(x – 1)  0 là: A. (–; –1)  [1; + ) B. [-1;1] C. (–; –1]  [0;1) D. [-1;0]  [1; + ) A. (1;3] B. (1;2]  [3;+) C. (–;–3)  (–1;1] 2 2 Câu 20: Nghiệm của bất phương trình A. x < 3 hay x > 5 C. x < 3 hoặc x > 5 2 1 1  là: x 3 2 D. x B. x < –5 hay x > –3 2 Câu 21. Biểu thức (m  2)x  2(m  2)x  2 luôn nhận giá trị dương với mọi x khi và chỉ khi: A. m  4 hoặc m  0 B. m < - 4 hoặc m > 0 C. – 4 < m < 0 D. m < 0 hoặc m > 4 Câu 22. Phương trình (m  1)x 2  x  3m  4  0 có 2 nghiệm trái dấu khi và chỉ khi: 4 3 4 4 B. m < - 1 hoặc m  C. m  D. 1  m  A. m < - 1 hoặc m  3 4 3 3 2 Câu 23. Phương trình x  mx  2m  0 có nghiệm khi và chỉ khi A. m  2 hoặc m  0 B. m  0 hoặc m  8 C. 8  m  0 D. m  8 hoặc m  0 2 2 Câu 24. Phương trình x  mx  m  m  0 có nghiệm khi và chỉ khi: 4 4 1 1 B.   m  0 C.   m  0 D. 0  m  A. 0  m  3 3 3 3 Câu 25. Phương trình mx 2  2mx  1  0 có nghiệm khi và chỉ khi A. m < 0 hoặc m  1 B. m < 0 hoặc m  4 C. m  0 hoặc m  1 D. 0  m  1 Câu 26. Phương trình x 2  2(m  2)x  m 2  m  6  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi: A. m < - 2 B. – 3 < m < 2 C. m > – 2 D. – 2 < m < 3 2 Câu 27. Phương trình x  4mx  m  3  0 vô nghiệm khi và chỉ khi 3 3 3 C. m   hoặc m  1 A. m < 1 B.   m  1 D.   m  1 4 4 4 2 Câu 28. Phương trình x  (m  1)x  1  0 có nghiệm khi và chỉ khi 4 A. m > 1 C. m  3 hoặc m  1 B. – 3 < m < 1 2 D. 3  m  1 2 Câu 29. Phương trình x  2(m  2)x  m  m  6  0 có hai nghiệm đối nhau khi và chỉ khi A. m = 2 B. – 3 < m < 2 C. m < -2 hoặc m > 3 D. – 2 < m < 3 2 2 Câu 30. Hai phương trình x  x  m  1  0 và x  (m  1)x  1  0 cùng vô nghiệm khi và chỉ khi: 3 3 5 C. m   hoặc m >1 D.   m  1 A. 0 < m < 1 B.   m  1 4 4 4 III. GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC Câu 1: Trên đường tròn lượng giác gốc A cho các cung có số đo: I.  II.  7 4 4 Hỏi các cung nào có điểm cuối trùng nhau? A. Chỉ I và II B. Chỉ I, II và III III. 13 4 IV.  C. Chỉ II,III và IV 71 4 D. Chỉ I, II và IV Câu 2: Một đường tròn có bán kính 15 cm. Tìm độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng 300 là : 5 2 5  A. . B. . C. . D. . 3 3 2 5 Câu 3: Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút,biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6, 5cm (lấy   3,1416 ) A. 22054cm B. 22043cm C. 22055cm D. 22042cm Câu 4: Cho đường tròn có bán kính 6 cm. Tìm số đo (rad) của cung có độ dài là 3cm: A. 0,5. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 5: Góc có số đo  A. 330 45' 3 được đổi sang số đo độ là : 16 B. - 29030' C. -33045' Câu 6: Số đo radian của góc 300 là : A.  6 . B.  4 . Câu 7: Cho hai góc lượng giác có sđ  Ox, Ou    C.  3 . B. Ou và Ov đối nhau. C. Ou và Ov vuông góc. D. Tạo với nhau một góc A. 600 .  4 D.  2 .  5  m 2 , m   và sđ  Ox, Ov     n 2 , n   . 2 2 Khẳng định nào sau đây đúng? A. Ou và Ov trùng nhau. Câu 8: Số đo độ của góc D. -32055'  4 . là : B. 900 . Câu 9: Số đo radian của góc 2700 là : 3 A.  . B. . 2 C. 300 . C. 3 . 4 D. 450 . D.  5 . 27 Câu 10: Góc 630 48' bằng (với   3,1416 ) 5 A. 1,114 rad B. 1,107 rad C. 1,108rad Câu 11: Cung tròn bán kính bằng 8, 43cm có số đo 3,85 rad có độ dài là: A. 32, 46cm B. 32, 45cm C. 32, 47cm D. 1,113rad D. 32, 5cm Câu 12: Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10, 57cm và kim phút dài 13, 34cm .Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là: A. 2, 77cm . B. 2, 78cm . C. 2, 76cm . D. 2,8cm . Câu 13: Góc 5 bằng: 8 A. 112 030 ' B. 11205' C. 112050' D. 1130 Câu 14: Sau khoảng thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ thì kim giây đồng hồ sẽ quay được một góc có số đo bằng: A. 129600. B. 32400 0. C. 3240000. D. 648000. Câu 15: Góc có số đo 1200 được đổi sang số đo rad là : 3 2 A. 120 B. C. 12 D. 3 2  k AM   Câu 16: Có bao nhiêu điểm M trên đường tròn định hướng gốc A thoả mãn sđ  ,k ? 3 3 A. 6 B. 4 C. 3 D. 12 IV. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC – GTLG CỦA CÁC CUNG LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT Câu 17: Biểu thức sin 2 x.tan 2 x  4sin 2 x  tan 2 x  3cos2 x không phụ thuộc vào x và có giá trị bằng : A. 6. B. 5. C. 3. D. 4. Câu 18: Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng? A. cos90o30  cos100o. B. sin 90o  sin150o. C. sin 90o15  sin 90o30. D. sin 90o15  sin 90o30. Câu 19: Giá trị của M  cos2 150  cos2 250  cos2 350  cos2 450  cos2 1050  cos2 1150  cos2 1250 là: 7 1 2 A. M  4. B. M  . C. M  . D. M  3  . 2 2 2 Câu 20: Cho tan   cot   m Tính giá trị biểu thức cot 3   tan3  . A. m3  3m B. m3  3m C. 3m 3  m 2  2      . Khi đó tan  bằng: 5 2 3  21 21 21 A. B.  C.  5 2 5 5 Câu 22: Cho sin a  cos a  . Khi đó sin a.cos a có giá trị bằng : 4 9 3 A. 1 B. C. 32 16 D. 3m3  m Câu 21: Cho cos   Câu 23: Nếu cos x  sin x  21 3 D. D. 5 4 p q 1 và 0 0  x  180 0 thì tan x =  với cặp số nguyên (p, q) là: 2 3 6 A. (–4; 7) B. (4; 7) C. (8; 14)  2 5 Câu 24: Tính giá trị của G  cos 2  cos 2  ...  cos 2  cos 2  . 6 6 6 A. 3 B. 2 C. 0 D. (8; 7) D. 1 Câu 25: Biểu thức A  cos 200  cos 400  cos600  ...  cos1600  cos1800 có giá trị bằng : A. A  1 . B. A  1 C. A  2 . D. A  2 .  sin   tan   Câu 26: Kết quả rút gọn của biểu thức    1 bằng:  cos +1  1 A. 2 B. 1 + tan C. cos 2   2 9 Câu 27: Tính E  sin  sin  ...  sin 5 5 5 A. 0 B. 1 C. 1 3sin   2 cos  Câu 28: Cho cot   3 . Khi đó có giá trị bằng : 12 sin 3   4 cos3  1 5 3 A.  . B.  . C. . 4 4 4 2 D. 1 sin 2  D. 2 D. 1 . 4  3 Câu 29: Biểu thức A  sin(  x)  cos(  x)  cot(2  x)  tan(  x) có biểu thức rút gọn là: 2 2 A. A  2 sin x . B. A  2sin x C. A  0 . D. A  2 cot x . Câu 30: Biểu thức A  sin8 x  sin6 x cos2 x  sin 4 x cos2 x  sin 2 x cos2 x  cos2 x được rút gọn thành : A. sin 4 x . B. 1. C. cos4 x . D. 2. Câu 31: Giá trị của biểu thức tan 200 + tan 400 + 3 tan 200.tan 400 bằng A.  3 . 3 B. 3 . 3 C. - 3 . Câu 32: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây? A. tan 45o  tan 60o. B. cos 45o  sin 45o. C. sin 60o  sin 80o. Câu 33: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là đúng? A. cos150o  3 . 2 B. cot 150 o  3 . C. tan150o   3. D. 1 . 3 D. cos35o  cos10o. o D. sin150   3 . 2 Câu 34: Tính M  tan10 tan 20 tan30....tan890 C. 1 1 2 A. 1 B. 2 Câu 35: Giả sử (1  tan x  1 1 )(1  tan x  )  2 tan n x (cos x  0) . Khi đó n có giá trị bằng: cos x cos x A. 4. B. 3. C. 2. Câu 36: Để tính cos1200, một học sinh làm như sau: 1 3 (I) sin1200 = (II) cos21200 = 1 – sin21200 (III) cos21200 = 2 4 Lập luận trên sai ở bước nào? D. D. 1. (IV) cos1200= 1 2 7 A. (I) B. (II) C. (III) sin 2a + sin 5a - sin 3a Câu 37: Biểu thức thu gọn của biểu thức A = là 1 + cos a - 2 sin 2 2a A. cos a . B. sin a . C. 2 cos a . Câu 38: Cho tan   cot   m với | m | 2 . Tính tan   cot  D. (IV) A. m2  4 D.  m 2  4 C.  m2  4 m2  4 B. D. 2sin a . Câu 39: Cho điểm M trên đường tròn lượng giác gốc A gắn với hệ rục toạ độ Oxy . Nếu    sđ AM   k , k   thì sin   k  bằng: 2 2   k A. 1 B.  1 C. 1 D. 0 Câu 40: Tính giá trị biểu thức P  sin 2 A. 2 B. 4  6  sin 2  3  sin 2  4 C. 3  sin 2 9    tan cot 4 6 6 D. 1 Câu 41: Biểu thức A  sin 2 100  sin 2 200  .....  sin 2 1800 có giá trị bằng : A. A  6 B. A  8 . C. A  3 . D. A  10 . Câu 42: Trên đường tròn lượng giác gốc A, cho sđ AM    k 2 , k   . Xác định vị trí của M khi sin   1  cos2  A. M thuộc góc phần tư thứ I B. M thuộc góc phần tư thứ I hoặc thứ II C. M thuộc góc phần tư thứ II D. M thuộc góc phần tư thứ I hoặc thứ IV Câu 43: Cho sin x  cos x  m . Tính theo m giá trị.của M  sin x.cosx : A. m  1 2 m2  1 B. 2 C. m2  1 2 D. m 2  1 Câu 44: Biểu thức A  cos2 10 0  cos2 20 0  cos2 30 0  ...  cos2 180 0 có giá trị bằng : A. A  9 . B. A  3 . C. A  12 . D. A  6 Câu 45: Cho cot   A. 2 . 5 1  3  2      thì sin  .cos  có giá trị bằng : 2  2  4 4 B. 5 5 . C. 5 5 . Câu 46: Giá trị của biểu thức S = 3 – sin2900 + 2cos2600 – 3tan2450 bằng: 1 1 A. B.  C. 1 2 2 3 Câu 47: sin bằng: 10 A. cos 4 5 Câu 48: Cho cos x  A. 3 . 5 B. cos  5 C. 1  cos  5 2       x  0  thì sin x có giá trị bằng : 2 5   3 1 B. . C. . 5 5 D. 2 . 5 D. 3 D.  cos D.  5 1 . 5 8 Câu 49: Cho cot x  2  3 . Tính giá trị của cos x : 2 3 2 B. A  A. A  5 C. A  4 D. A  7 1 thì sin4 x  3cos4 x có giá trị bằng : 2 B. 2. C. 3. Câu 50: Giả sử 3sin 4 x  cos 4 x  A. 1. Câu 51: Tính P  cot10 cot 20 cot 30...cot 890 A. 0 B. 1 D. 4. C. 2 D. 3  3   3   3   3  Câu 52: Rút gọn biểu thức B  cos   a   sin   a   cos   a   sin   a  2   2   2   2  A. 2sin a B. 2 cos a C. 2 sin a D. 2 cos a Câu 53: Cho hai góc nhọn  và  trong đó    . Khẳng định nào sau đây là sai? A. cos   cos  . B. sin   sin  . o C. cos   sin       90 . D. tan   tan   0 . Câu 54: Cho A. cos   0.  là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? B. tan   0 . Câu 55: Cho 0    A.  2 2 sin  . Tính B. 1  sin  1  sin   1  sin  1  sin  2 cos  C.  2 sin  Câu 56: Rút gọn biểu thức sau A   tan x  cot x    tan x  cot x  2 A. A  2 D. sin  0. C. cot   0. B. A  1 D.  2 . cos  2 D. A  3 C. A  4  4 với     . Tính giá trị của biểu thức : M  10 sin   5 cos  5 2 1 A. 10 . B. 2 . C. 1 . D. 4 3 Câu 58: Cho tan   3,     .Ta có: 2 Câu 57: Cho cos    A. sin    3 10 10 Câu 59: Cho cos   A. sin    2 2 . 3 B. Hai câu A. và C. C. cos    10 10 D. cos    10 10 1 7 và    4 , khẳng định nào sau đây là đúng ? 3 2 2 2 2 2 B. sin   C. sin   . D. sin    . . 3 3 3 Câu 60: Đơn giản biểu thức G  (1  sin 2 x) cot 2 x  1  cot 2 x A. sin 2 x B. 1 cos x C. cosx D. 1 sin x V. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 9 Câu 61: Giả sử A  tan x.tan (  3  x ) tan (  3  x) được rút gọn thành A  tan nx . Khi đó n bằng : A. 2. B. 1. Câu 62: Nếu sinx = 3cosx thì sinx.cosx bằng: 2 3 A. B. 10 9 C. 4. C. 1 4 D. 3. D. 1 6 Câu 63: Giá trị của biểu thức tan1100.tan3400  sin1600.cos1100  sin 2500.cos3400 bằng A. 0 . B. 1 . C. 1 . D. 2 . Câu64: Cho sin a  A. 17 5 27 5 . Tính cos 2 a sin a 3 B.  5 9 C. 5 27 D.  5 27 x sin kx  cot x  , với mọi x để các biểu thức có nghĩa. Lúc đó giá trị của k là: x 4 sin sin x 4 5 3 3 5 A. B. C. D. 8 4 4 8   Câu 66: Nếu cos   sin   2  0     thì  bằng: 2  Câu 65: Biết cot A.  B.  C.  3 4 0 0 Câu 67: Nếu a = 20 và b = 25 thì giá trị của (1+tana)(1+tanb) là: A. 2 B. 2 C. 3 6 Câu 68: Tính B  A.  2 21 D.  8 D. 1 + 2 1  5cos   , biết tan  2 . 3  2 cos  2 B. 20 9 C. 2 21 D.  10 21  3    Câu 69: Giá trị của tan     bằng bao nhiêu khi sin         . 5 2 3   A. 38  25 3 . 11 B. Câu 70:Giá trị của biểu thức 1 2 . A. 2 85 3 . 11 C. 8 3 . 11 D. 38  25 3 . 11 1 1 bằng  0 sin18 sin 540 B. 2 . C. 2 . Câu 71: Biểu thức tan300 + tan400 + tan500 + tan600 bằng:  3 8 3 A. 4 1  B. C. 2 cos 20 0  3 3   1 2 . D. 2 D. 4 3 sin 700 3 Câu 72: Nếu  là góc nhọn và sin2 = a thì sin + cos bằng: 10 A.   2 1 a 1 Câu 73: Giá trị biểu thức A. 3 2 Câu 74: Giá trị biểu thức a  1  a2  a B. C. a 1 D. a  1  a2  a cos800  cos 200 bằng sin 400.cos100  sin100.cos 400 B. -1 sin  cos D. - sin( a  b ) C. 1   sin  cos  15 10 10 15 bằng:   2 2 cos cos  sin sin 15 5 5 5 1 2 VI. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC   600 . Độ dài cạnh a là: Câu 1: Tam giác ABC có b  10, c  16, A A. 1 A. 2 129 B. 3 B. 14 C. 1 D. C. 98 D. 2 69   600 . Độ dài cạnh c là: Câu 2: Tam giác ABC có a  2, b  1, C A. 1 B. 3 C. 3  Câu 3: Tam giác ABC có a  5, b  3, c  5 . Khi đó BAC    60 0 A. 450 B. 300 C. BAC D. 5 D. 600 Câu 4: Tam giác ABC có các cạnh thỏa mãn hệ thức  a  b  c  a  b  c   3ab . Khi đó số đo góc C là: A. 1200 B. 300 C. 450 D. 600   600 , C   450 , AB  5 . Hỏi độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu? Câu 5: Tam giác ABC có B 5 6 D. 10 2   300 . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là: Câu 6: Cho tam giác ABC có BC  10, A 10 A. 5 B. 10 C. D. 10 3 3 A. 5 3 B. 5 2 C. Câu 7: Tam giác ABC có a  2 2, b  2 3, c  2 . Độ dài trung tuyến mb bằng: A. 2 B. 3 C. 3 D. 5 Câu 8: Tam giác ABC có a  10, b  6, c  8 . Độ dài trung tuyến AM bằng: A. 25 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 9: Tam giác ABC vuông cân tại A, AB  2a . Đường trung tuyến CM có độ dài là: A. 3a B. 2a 2 C. 2 a 3 D. a 5 Câu 10: Tam giác ABC vuông tại A có AB  12, BC  20 . Bán kính đường tròn nội tiếp ABC bằng: A. 2 B. 2 2 C. 4 D. 6 Câu 11: Tam giác ABC vuông cân tại A có AB  2a . Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là: 4a A. a B. a 2 C. a 2  2 D. 3 Câu 12: Tam giác đều cạnh bằng 2a có bán kính đường tròn ngoại tiếp là: 2a 2 2a 3 a 3 A. a 3 B. C. D. 3 3 2   11 Câu 13: Tam giác đều cạnh bằng 2a có bán kính đường tròn nội tiếp là: a 3 2a 2 a 3 2a 3 A. B. C. D. 2 5 3 7 Câu 14: Tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn bán kính R  8 có diện tích là: A. 26 B. 48 3 C. 24 3 D. 30 Câu 15: Tam giác ABC có ba cạnh là 5, 12, 13 có diện tích là A. 30 B. 20 2 C. 10 3 D. 20 Câu 16: Tam giác ABC có ba cạnh là 6, 8, 10. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là: A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 17: Cho tam giác ABC có BC  a, CA  b . Tam giác ABC có diện tích lớn nhất khi góc C bằng: A. 600 B. 90 0 C. 1500 D. 1200 Câu 18: Cho tam giác ABC có diện tích S. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh AB, BC lên hai lần và giữ nguyên độ lớn của góc B thì diện tích tam giác mới là: A. 2S B. 3S C. 4S D. 5S 0  Câu 19: Diện tích hình bình hành ABCD có AB  a, BC  a 2, BAD  45 là: A. 2a2 B. a 2 2 C. a2 D. a 2 3   30 0 , gọi A, B lần lượt nằm trên Ox, Oy sao cho AB  2 . Độ dài lớn nhất của đoạn OB Câu 20: Cho xOy là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 VII. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Câu 1: Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến ? A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số. Câu 2: Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương ? A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số 2 2 Câu 3: Cho phương trình: ax  by  c  0 1 với a  b  0 . Mệnh đề nào sau đây sai?  A. (1) là phương trình tổng quát của đường thẳng có vectơ pháp tuyến là n   a; b  B. a  0 (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục ox . C. b  0 (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục oy . D. Điểm M 0  x0 ; y0  thuộc đường thẳng (1) khi và chỉ khi ax0  by0  c  0 . Câu 4: Mệnh đề nào sau đây sai? Đường thẳng (d) được xác định khi biết. A. Một vecto pháp tuyến hoặc một vec tơ chỉ phương. B. Hệ số góc và một điểm thuộc đường thẳng. C. Một điểm thuộc (d) và biết (d) song song với một đường thẳng cho trước. D. Hai điểm phân biệt thuộc (d). Câu 5: Cho tam  giác ABC. Hỏi mệnh đề nào sau đây sai? A. BC là một vecto pháp tuyến của đường cao AH.  B. BC là một vecto chỉ phương của đường thẳng BC. C. Các đường thẳng AB, BC, CA đều  có hệ số góc. D. Đường trung trực của AB có AB là  vecto pháp tuyến. Câu 6: Đường thẳng (d) có vecto pháp tuyến n   a; b  . Mệnh đề nào sau đây sai ?  A. u1   b; a  là vecto chỉ phương của (d). 12  B. u 2   b; a  là vecto chỉ phương của (d).  C. n   ka; kb  k  R là vecto pháp tuyến của (d). a b  0 . b Câu 7: Cho đường thẳng (d): 2 x  3 y  4  0 . Vecto nào sau đây là vecto pháp tuyến của (d)?     A. n1   3; 2  B. n2   4; 6  C. n3   2; 3 D. n4   2;3 . D. (d) có hệ số góc k   x  2  3t Câu 8: Đường thẳng d:  có 1 VTCP là:  y  3  4t B.  4;3 C.  3; 4  A.  4; 3 D.  3; 4  Câu 9: Cho đường thẳng (d): 3 x  7 y  15  0 . Mệnh đề nào sau đây sai ?  3 A. u   7;3 là vecto chỉ phương của (d). B. (d) có hệ số góc k   . 7  1  D. (d) đi qua hai điểm M   ; 2  và N  5;0  .  3   Câu 10. Đường thẳng  có vectơ chỉ phương u  ( 1; 3) . Hệ số góc của  là: C. (d) không đi qua góc tọa độ. A. k  3. B. k  3. C. k   3. D. k  3. 5 Câu 11. Cho đường thẳng  có hệ số góc k   . Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của  ? 2     B. u  (2;5). C. u  ( 2; 5). D. u  (4; 5). A. u  ( 2;5). x  3  t . Khi đó hệ số góc của  là: Câu 12. Biết đường thẳng  song song với đường thẳng d :   y  2  5t A. k  5. B. k  5. C. k   5. D. k  5. Câu 13: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox. A. (0 ; 1) B. (1 ; 1). C. (0 ; 1) D. (1 ; 0) Câu 14: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Ox. A. (0 ; 1) B. (1 ; 0) C. (1 ; 1). D. (1 ; 0) Câu 15: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Oy. A. (0 ; 1) B. (1 ; 1). C. (1 ; 1) D. (1 ; 0) Câu 16: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Oy. A. (1 ; 1). B. (1 ; 0) C. (0 ; 1) D. (1 ; 0) Câu 17: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và điểm M (a ; b) (với a, b khác không). A. (1 ; 0) B. (a ; b) C. (b ; a). D. (a ; b) Câu 18: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm M(a ; b). A. (0 ; a + b). B. (a ; b) C. (a ; b) D. (a ; b) Câu 19: Tìm vectơ pháp tuyến của đường phân giác của góc xOy. A. (1 ; 0) B. (0 ; 1) C. (1 ; 1) D. (1 ; 1). Câu 20: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b) A. (b ; a) B. (b ; a) C. (b ; a) D. (a ; b). Câu 21: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b). A. (a ; b) B. (b ; a) C. (a ; b) D. (b ; a). Câu 22: Tìm tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 2) và B(1 ; 4) A. (4 ; 2) B. (1 ; 2). C. (1 ; 2) D. (2 ; 1) 13 Câu 23: Phương trình tham số của đường thẳng  : 2 x  6 y  23  0 là :  x  5  3t  A.  11 y  t  2  x  5  3t  B.  11 y  t  2  x  5  3t  x  0,5  3t  C.  D.  . 11 y  4  t y   t   2  Câu 24: Đường thẳng đi qua A( -1 ; 2 ) , nhận n  (2; 4) làm véctơ pháp tuyến có phương trình là : A. x – 2y – 4 = 0 B. x + y + 4 = 0 D. x – 2y + 5 = 0  C. – x + 2y – 4 = 0 Câu 25. Đường thẳng  đi qua M (3; 2) nhận u  (4; 5) là vec tơ chỉ phương. Phương trình tham số của đường thẳng  là:  x  3  5t  x  3  4t  x  4  3t  x  3  2t A.  . B.  . C.  . D.  .  y  2  4t  y  2  5t  y  5  2t  y  4  5t  Câu 26: Cho đường thẳng (d) đi qua điểm M 1;3 và có vecto chỉ phương a  1; 2  . Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của (d)? x  1 t x 1 y  3 A.  B. C. 2 x  y  5  0.  . 1 2  y  3  2t. D. y  2 x  5. 2 là: 3  x  4  3t D.  .  y  3  2t Câu 27. Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm C (4; 3) có hệ số góc k   x  4  2t A.  .  y  3  3t  x  4  2t B.  .  y  3  3t  x  3  4t C.  .  y  2  3t  x  3  5t . Viết phương trình tổng quát của .  y  1  4t Câu 28: Cho đường thẳng  :  A. 4x + 5y  17 = 0 B. 4x + 5y + 17 = 0 C. 4x  5y + 17 = 0D. 4x  5y  17 = 0. Câu 29: Cho đường thẳng (d): 3 x  5 y  15  0 . Phương trình nào sau đây không phải là một dạng khác của (d)? 5  x  t 3 x y x  5  t . A.   1 . B. y   x  3 . C.  D. t  R   3 t  R  .  5 5 3 y  5  y  t Câu 30: Mệnh đề nào sau đây đúng? Đường thẳng (d): x  2 y  5  0 : x  t A. Đi qua A 1; 2  . B.Có phương trình tham số:  t  R  .  y  2t 1 C. (d) có hệ số góc k  . D. (d) cắt  d   có phương trình: x  2 y  0 . 2  x  15 . Viết phương trình tổng quát của .  y  6  7t Câu 31: Cho đường thẳng  :  A. x + 15 = 0 B. 6x  15y = 0 C. x 15 = 0 D. x  y  9 = 0. x  5  t . Phương trình tổng quát của d là  y  9  2t Câu 32: Cho đường thẳng d có phương trình tham số  A. x + 2y – 2 = 0 B. x + 2y + 2 = 0 Câu 33 Phương trình tham số của đường thẳng : C. 2x + y + 1 = 0 D. 2x + y – 1 = 0 x y   1 là: 5 7 14  x  5  5t  y  7t A.   x  5  5t  y  7t B.   x  5  7t .  y  5t C.   x  5  7t  y  5t D.   x  3  5t . Viết phương trình tổng quát của .  y  14 Câu 34: Cho đường thẳng  :  A. x + y  17 = 0 B. y  14 = 0. C. y + 14 = 0 D. x 3 = 0 Câu 35: Cho hai điểm A  4;0  B  0;5  . Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của đường thẳng AB? x  4  4t A.   t R . y  5t x y B.   1 . 4 5 C. x4 y  . 4 5 D. y  5 x  15 . 4 Câu 36: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A  2; 4  ; B  6;1 là: A. 3 x  4 y  10  0. B. 3 x  4 y  22  0. C. 3 x  4 y  8  0. D.Một phương trình khác. Câu 37: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 7) và B(1 ; 7). x  t . y  7 A.  x  t  y  7  t B.  x  t  y  7 C.   x  3  7t  y  1  7t D.  Câu 38: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 1) và B(1 ; 5). x  3  t .  y  1  3t A.  x  3  t  y  1  3t B.  x  1 t  y  5  3t C.  x  3  t  y  1  3t D.  Câu 39: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 1) và B(1 ; 5) A. 3x  y + 6 = 0 B. 3x + y  8 = 0 C. x + 3y + 6 = 0 D. 3x  y + 10 = 0 Câu 40: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 7) và B(1 ; 7) A. x + y + 4 = 0 B. y  7 = 0 C. x + y + 6 = 0 D. y + 7 = 0 Câu 41: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 1) và B(6 ; 2).  x  3  3t  y  1  t A.   x  3  3t  y  1  t B.   x  3  3t  y  6  t C.   x  1  3t .  y 2 t  D.  Câu 42: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 1) và B(6 ; 2) A. x + y  2 = 0 B. x + 3y = 0 C. 3x  y = 0 D. 3x  y + 10 = 0 Câu 42: Viết phương trình tổng quát của đ. thẳng đi qua 2 điểm O(0 ; 0) và M(1 ; 3) A. 3x + y = 0. B. x  3y = 0 C. 3x + y + 1 = 0 D. 3x  y = 0 Câu 44: Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm O(0 ; 0) và M(1 ; 3).  x  1  2t  y  3  6t A.  x  1 t  y  3  3t B.  x  1 t .  y  3t C.   x  t  y  3t D.  Câu 45: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; 1) và B(2 ; 5). x  2 y  t A.   x  2t  y  6t B.  x  2  t  y  5  6t C.  x  1 .  y  2  6t D.  Câu 46: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(0 ; 5) và B(3 ; 0) A. x y  1 5 3 B.  x y  1 5 3 C. x y  1 3 5 D. x y  1 5 3 Câu 47: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 0) và B(0 ; 5). 15  x  3  3t .  y  5t A.   x  3  3t  y  5  5t B.   x  3  3t  y  5  5t C.   x  3  3t  y  5t D.  Câu 48: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; 1) và B(2 ; 5) A. x + y  1 = 0 B. x  2 = 0 C. 2x  7y + 9 = 0 D. x + 2 = 0 Câu 49. Cho tam giác ABC với các đỉnh là A(1;3) , B(4;7) , C (6;5) , G là trọng tâm của tam giác ABC . Phương trình tham số của đường thẳng AG là:  x  1  x  1  t  x  1  t  x  1  2t B.  . C.  . D.  . A.  .  y  5  2t y  5t y  3t y  3 Câu 50: Cho đường thẳng(d): x  2 y  1  0 . Nếu đường thẳng    đi qua M 1; 1 và song song với (d) thì    có phương trình : A. x  2 y  3  0 . B. x  2 y  5  0 . C. x  2 y  3  0 . D. x  2 y  1  0 Câu 51: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm O(0 ; 0) và song song với đường thẳng  : 3x  4 y  1  0 .  x  4t . y  1  3 t  A.   x  3t  y  4t B.   x  3t  y  4t C.   x  4t  y  3t D.  Câu 52: Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm A(1 ; 2) và song song với đường thẳng  : 5 x  13 y  31  0 .  x  1  13t  y  2  5t  x  1  13t  y  2  5t A.  B.  C. Không có đường thẳng (D). D.   x  1  5t  y  2  13t Câu 53: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M(1 ; 1) và song song với đường thẳng có phương trình ( 2  1) x  y  1  0 . A. ( 2  1) x  y  0 B. x  ( 2  1) y  2 2  0 C. ( 2  1) x  y  2 2  1  0 D. ( 2  1) x  y  2  0 Câu 54. Cho ba điểm A(1; 2) , B(1; 4) , C (0;3) . Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua A và song song với BC là: x  1 t x  1 t x  1 t  x  1  2t A.  . B.  . C.  . D.  .  y  2  2t  y  2  t  y  2  t  y  2  t Câu 55. Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua A(1; 2) và song song với đường thẳng  x  1  3t là: d :  y  1  4t  x  1  3t  x  1  3t  x  1  3t  x  1  3t B.  . C.  . D.  . A.  .  y  2  4t  y  2  4t  y  2  4t  y  2  4t Câu 56: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm O(0 ; 0) và song song với đường thẳng có phương trình 6x  4y + 1 = 0. A. 4x + 6y = 0 B. 3x  y  1 = 0 C. 3x  2y = 0 D. 6x  4y  1 = 0 Câu 57: Cho đường thẳng (d): 4 x  3 y  5  0 . Nếu đường thẳng    đi qua góc tọa độ và vuông góc với (d) thì    có phương trình : 16 A. 4 x  3 y  0 . B. 3 x  4 y  0 . C. 3 x  4 y  0 . D. 4 x  3 y  0 Câu 58: Viết phương trình tham số của đường thẳng (D) đi qua điểm A(1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng  : 2 x  y  4  0 .  x  1  2t y  2  t  x  1  2t y  2 t A.   x  1  2t .   y 2 t  B.  C.  x  t  y  4  2t D.  Câu 59: Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm M  2;3 và vuông góc với đường thẳng  d   : 3x  4 y  1  0 là:  x  2  4t  x  2  3t  x  2  3t  x  5  4t A.  B.  C.  D.   y  3  3t  y  3  4t  y  3  4t  y  6  3t Câu 60. Cho đường thẳng(d): 3x + 4y + 1 = 0. Đường thẳng nào dưới đây vuông góc với (d) và đi qua A(–1; 2). A. 4 x  3 y  10  0 B. 3x  4 y  11  0 C. 4 x  3 y  2  0 D. 4 x  3 y  10  0 Câu 61: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M( 2 ; 1) và vuông góc với đường thẳng có phương trình ( 2  1) x  ( 2  1) y  0 A.  x  (3  2 2) y  2  0 B. (1  2) x  ( 2  1) y  1  2 2  0 C. (1  2) x  ( 2  1) y  1  0 D.  x  (3  2 2) y  3  2  0 Câu 62: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm I(1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng có phương trình 2x  y + 4 = 0. A. x +2y  5 = 0 B. x +2y  3 = 0 C. x + 2y = 0 D. x 2y + 5 = 0 Câu 63: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm I(-1;2 ) và vuông góc với đường thẳng có phương trình 2x – y + 7 = 0 là: A. x + 2y – 3 = 0. B. x – 2y + 5 = 0. C. x + 2y + 3 = 0. D. –x + 2y +3 = 0. Câu 64: Cho ABC có A(1 ; 1), B(0 ; 2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến AM. A. 2x + y 3 = 0 B. x + 2y 3 = 0 C. x + y 2 = 0 D. x y = 0 Câu 64: Cho ABC có A(1 ; 1), B(0 ; 2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến CM. A. 3x + 7y 26 = 0 B. 2x + 3y 14 = 0 C. 6x  5y 1 = 0 D. 5x  7y 6 = 0 Câu 66: Cho ABC có A(1 ; 1), B(0 ; 2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến BM. A. 3x + y 2 = 0 B. 7x +5y + 10 = 0 C. 7x +7 y + 14 = 0 D. 5x  3y +1 = 0 Câu 67: Cho tam giác ABC có M 1;1 , N  5;5 , P  2; 4  lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Câu nào sau đây đúng? x  1 t x  2  t  x  1  3t  x  5  2t A.  MN  :  B.  AB  :  C.  BC  :  D.  CA  :   y  1  t.  y  4  t.  y  1  t.  y  5  t. Câu 68. Cho tam giác ABC với các đỉnh là A(2;3) , B(4;5) , C (6; 5) , M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Phương trình tham số của đường trung bình MN là: x  4  t  x  1  t  x  1  5t  x  4  5t A.  . B.  . C.  . D.  .  y  1  t y  4t  y  4  5t  y  1  5t Câu 69: Cho ABC có A(2 ; 1), B(4 ; 5), C(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao AH. A. 3x + 7y + 1 = 0 B. 7x + 3y +13 = 0 C. 3x + 7y + 13 = 0 D. 7x + 3y 11 = 0 Câu 70: Cho ba điểm A 1; 2  , B  5; 4  , C  1; 4  . Đường cao AA của tam giác ABC có phương trình: A. 3 x  4 y  8  0 . B. 3 x  4 y  11  0 . C. 6 x  8 y  11  0 . D. 8 x  6 y  13  0 . 17 Câu 71: Cho ABC có A(2 ; 1), B(4 ; 5), C(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao BH. A. 3x + 5y  37 = 0 B. 3x  5y 13 = 0 . C. 5x  3y  5 = 0 D. 3x + 5y  20 = 0 Câu 72: Cho ABC có A(2 ; 1), B(4 ; 5), C(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao CH. A. x + 3y 3 = 0 . B. 2x + 6y  5 = 0 C. 3x  y + 11 = 0 D. x + y  1 = 0 Câu 73: Cho tam giác ABC có A  4;1 B  2; 7  C  5; 6  và đường thẳng (d): 3 x  y  11  0 . Quan hệ giữa (d) và tam giác ABC là: A. Đường cao vẽ từ A. B. Đường cao vẽ từ B. . C. Đường trung tuyến vẽ từ A. D. Đường Phân giác góc BAC Câu 74: Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Phương trình các cạnh và đường cao của tam giác là: AB : 7 x  y  4  0; BH :2 x  y  4  0; AH : x  y  2  0 . Phương trình đường cao CH của tam giác ABC là: A. 7 x  y  2  0. B. 7 x  y  0. C. x  7 y  2  0. D. x  7 y  2  0. Câu 75: Cho hai điểm A  2;3 ; B  4; 1 . viết phương trình trung trực đoạn AB. A. x  y  1  0. B. 2 x  3 y  1  0. C. 2 x  3 y  5  0. D. 3 x  2 y  1  0. Câu 76: Cho 2 điểm A(4 ; 1) , B(1 ; 4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB. A. x + y = 0 B. x  y = 1 C. x + y = 1 D. x  y = 0 Câu 77: Cho 2 điểm A(1 ; 4) , B(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB. A. x + 3y + 1 = 0 B. 3x + y + 1 = 0 C. 3x  y + 4 = 0 D. x + y  1 = 0 Câu 78: Cho 2 điểm A(4 ; 7) , B(7 ; 4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB. A. x  y = 1 B. x  y = 0 C. x + y = 0 D. x + y = 1 Câu 79: Cho 2 điểm A(1 ; 4) , B(3 ; 4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB. A. x + y 2 = 0 B. y  4 = 0 C. y + 4 = 0 D. x 2 = 0 Câu 80: Cho 2 điểm A(1 ; 4) , B(1 ; 2 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB. A. y 1 = 0 B. x  4y = 0 C. x 1 = 0 D. y + 1 = 0  x  2  3t 7  Câu 81: Cho đường thẳng  d  :  và điểm A  ; 2  . 2   y  1  2t Điểm A   d  ứng với giá trị nào của t? 3 A. t  . 2 1 1 B. t  . C. t   . D.Một số khác. 2 2  x  2  3t . Điểm nào sau đây không thuộc  d  ? Câu 82: Cho  d  :   y  5  4t A. A  5;3 . B. B  2;5  . C. C  1;9  . D. D  8; 3 . Câu 83: Đường thẳng 12x  7y + 5 = 0 không đi qua điểm nào sau đây ? A. (1 ; 1) B. (1 ; 1)  5  ; 0  12  C.     D.  1 ; 17   7  x  12  5t . Điểm nào sau đây nằm trên ?  y  3  6t Câu 84: Cho đường thẳng  :  A. (12 ; 0) B. (7 ; 5) C. (20 ; 9) Câu 85: Đường thẳng 51x  30y + 11 = 0 đi qua điểm nào sau đây ? D. (13 ; 33). 18   A.  1; 3  4   B.  1 ;  3  4   C.  1 ; 3  4 Câu 86. Điểm M (2; 3) thuộc đường thẳng nào sau đây?  x  1  2t  x  3  3t  x  1  2t A.  :  . . . C.  :  B.  :  y  7  t  y  2  3t  y  7  4t  x  3  1  3t Câu 87: Cho đường thẳng :  A. ( 12  3 ; 2 )   D.  1 ;  4  3 x  3  t D.  :  .  y  7  4t . Điểm nào sau đây không nằm trên ?  y   2  1  2t B. ( 1  3 ; 1  2 ) C. (1 ;1) D. ( 1  3 ; 1  2 ) 2. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG Câu 88: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng : 5x + 2y  10 = 0 và trục hoành Ox. A. (0 ; 2). B. (0 ; 5) C. (2 ; 0) D. (2 ; 0)  x  1  2t và  d   : 3x  2 y  1  0 là: Câu 89: Giao điểm M của  d  :   y  3  5t 11   A. M  2;   . 2  1  1  B. M  0;  . C. M  0;   . D. Một đáp số khác 2  2   x  2  5t và  d 2  : 4 x  3 y  18  0 . Cắt nhau tại điểm có tọa độ: Câu 90: Hai đường thẳng  d1  :   y  2t A.  2;3 . B.  3; 2  . C. 1; 2  . D.  2;1 . Câu 91: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :  x  22  2t  y  55  5t 1 :  và 2 : 2 x  3 y  19  0 . A. (2 ; 5) B. (10 ; 25) C. (5 ; 3) D. (1 ; 7) Câu 92: Cho 4 điểm A(1 ; 2), B(1 ; 4), C(2 ; 2), D(3 ; 2). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng AB và CD A. (1 ; 2) B. (5 ; 5). C. (3 ; 2) D. (0 ; 1) Câu 93: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :  x  3  4t  y  2  5t 1:   x  1  4t '  y  7  5t ' và 2 :  A. (5 ; 1) B. (1 ; 7) C. (3 ; 2) Câu 94: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :  x  22  2t  y  55  5t 1 :  D. (1 ; 3)  x  12  4t '  y  15  5t ' và 2 :  A. (6 ; 5) B. (0 ; 0) C. (5 ; 4) D. (2 ; 5) Câu 95: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng : 7x  3y + 16 = 0 và đường thẳng d : x + 10 = 0. A. (10 ; 18). B. (10 ; 18) C. (10 ; 18) D. (10 ; 18) Câu 96: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :  x  1  2t  y  7  5t 1 :  A. (1 ; 7) B. (1 ; 3)  x  1  4t '  y  6  3t ' và 2 :  C. (3 ; 1) D. (3 ; 3) 19 Câu 97: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng : 15x  2y  10 = 0 và trục tung Oy. A. (5 ; 0). C. (0 ; 5) B. (0 ; 5) D. ( 2 ; 5) 3 Câu 98: Phương trình nào sau đây biểu diển đường thẳng không song song với đường thẳng  d  : y  2 x  1? A. 2 x  y  5  0. B. 2 x  y  5  0. C. 2 x  y  0. D. 2 x  y  5  0. Câu 99: Cho hai đường thẳng  d1  : mx  y  m  1 ,  d 2  : x  my  2 cắt nhau khi và chỉ khi: A. m  2. B. m  1. C. m  1. D. m  1. Câu 100: Cho hai đường thẳng  d1  : 4 x  3 y  18  0 ,  d 2  : 3x  5 y  19  0 cắt nhau tai điểm: A. A  3; 2  . B. B  3; 2  . C. C  3; 2  . D. Một đáp số khác. Câu 101: Cho 4 điểm A(3 ; 1), B(9 ; 3), C(6 ; 0), D(2 ; 4). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng AB và CD A. (6 ; 1) B. (9 ; 3) C. (9 ; 3) D. (0 ; 4). Câu 102: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  : 4x  3y  26 = 0 và đường thẳng d : 3x + 4y  7 = 0. A. (5 ; 2) B. Không có giao điểm. C. (2 ; 6) D. (5 ; 2) Câu 103: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :  x  4  2t  y  1  3t 1 :  và 2 : 3 x  2 y  14  0 A. Trùng nhau. B. Cắt nhau nhưng không vuông góc. C. Song song nhau. D. Vuông góc nhau. Câu 104: Cho hai đường thẳng 1: 11x  12y + 1 = 0 và 2: 12x + 11y + 9 = 0. Khi đó hai đường thẳng này : A. Vuông góc nhau. B. Cắt nhau nhưng không vuông góc. C. Trùng nhau. D. Song song với nhau Câu 105: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng : 1: 5 x  2 y  14  0  x  4  2t  y  1  5t và 2 :  A. Cắt nhau nhưng không vuông góc. C. Trùng nhau. Câu 106: Cho hai đường thẳng 1: B. Vuông góc nhau. D. Song song nhau. x y  1 3 4 và 2 : 3x + 4y  10 = 0. Khi đó hai đường thẳng này : A. Cắt nhau nhưng không vuông góc. B. Vuông góc nhau. C. Song song với nhau. D. Trùng nhau. Câu 107: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây : 1 : x  2y + 1 = 0 và 2 : 3x + 6y  10 = 0. A. Song song. B. Trùng nhau. C. Vuông góc nhau. Câu 108: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :  x  3  4t  y  2  6t 1 :  D. Cắt nhau.  x  1  2t '  y  4  3t ' và 2 :  A. Song song nhau. B. Trùng nhau. C. Vuông góc nhau. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc. Câu 109: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng: 20 x  4  t  y  1  5t 1 : 7 x  2 y  1  0 và 2 :  A. Song song nhau. B. Trùng nhau. C. Vuông góc nhau. D. Cắt nhau nhưng không vuông góc. Câu 110: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây : 1 : x y  1 2 3 và 2 : 6x 2y  8 = 0. A. Cắt nhau. B. Vuông góc nhau. C. Trùng nhau. Câu 111: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng : 3   x  3  2 t 1 :   y  1  4 t  3 9   x  2  9t ' và 2 :   y  1  8t '  3 A. Song song nhau. B. Cắt nhau. C. Vuông góc nhau. Câu 112: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :  x  3  2t 1 :   y  1  3t D. Song song. D. Trùng nhau.  x  2  3t ' và 2 :   y  1  2t ' A. Song song nhau. B. Cắt nhau nhưng không vuông góc. C. Trùng nhau. D. Vuông góc nhau. Câu 113: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :  x  2  ( 3  2)t  x   3  t ' 1 :   y   2  ( 3  2)t và 2 :   y   3  (5  2 6)t ' A. Trùng nhau. B. Cắt nhau. C. Song song. Câu 114: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :  x  2  5t  y  3  6t 1 :   x  7  5t '  y  3  6t ' và 2 :  A. Trùng nhau. C. Cắt nhau nhưng không vuông góc. Câu 115: Hai đường thẳng 1: D. Vuông góc. B. Vuông góc nhau. D. Song song nhau. x y   2  0 và 2 : 2 1 2 2 x  2( 2  1) y  0 là : A. Cắt nhau nhưng không vuông góc. B. Song song với nhau. C. Vuông góc nhau. D. Trùng nhau. Câu 116: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng : x  4  t  y  1  5t 1 :  và 2 : 2 x  10 y  15  0 A. Vuông góc nhau. B. Song song nhau. C. Cắt nhau nhưng không vuông góc. D. Trùng nhau. Câu 117: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng  x  1  (1  2t ) 1 :   y  2  2t A. Vuông góc.  x  2  ( 2  2)t '  y  1  2t ' và 2 :  B. Song song. C. Cắt nhau D. Trùng nhau. 21 Câu 118: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :  x  3  2t 1 :   y  1  3t  x  2  3t ' và 2 :   y  1  2t ' A. Song song nhau. B. Cắt nhau nhưng không vuông góc. C. Vuông góc nhau. D. Trùng nhau. Câu 119: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây : 1: ( 3  1) x  y  1  0 và 2 : 2 x  ( 3  1) y  1  3  0 . A. Song song. B. Trùng nhau. C. Vuông góc nhau. D. Cắt nhau. Câu 120: Cho 4 điểm A(1 ; 2), B(4 ; 0), C(1 ; 3), D(7 ; 7). Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AB và CD. A. Trùng nhau. B. Song song. C. Cắt nhau nhưng không vuông góc. D. Vuông góc nhau. Câu 121: Cho 4 điểm A(0 ; 2), B(1 ; 1), C(3 ; 5), D(3 ; 1). Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AB và CD. A. Song song. B. Vuông góc nhau. C. Cắt nhau. D. Trùng nhau. Câu 122: Cho 4 điểm A(0 ; 2), B(1 ; 0), C(0 ; 4), D(2 ; 0). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng AB và CD  3 1 ;   2 2 B.   A. (1 ; 4) C. (2 ; 2) D. Không có giao điểm Câu 123: Cho 4 điểm A(4 ; 3), B(5 ; 1), C(2 ; 3), D(2 ; 2). Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AB và CD. A. Trùng nhau. B. Cắt nhau. C. Song song. D. Vuông góc nhau. Câu 124: Cho hai đường thẳng  d1  : mx  y  m  1 ,  d 2  : x  my  2 song song nhau khi và chỉ khi: A. m  2. B. m  1. C. m  1. D. m  1. Câu 125: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây trùng nhau ? 1 : 3 x  4 y  1  0 và 2 : (2m  1) x  m2 y  1  0 A. m = 2. B. Mọi m C. Không có m D. m = 1 Câu 126: Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc ?  x  2  3t '  x  1  ( m 2  1)t và 2 :   y  2  mt  y  1  4mt ' 1 :  A. m   3 B. m   3 . C. m  3 D. Không có m Câu 127: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây vuông góc nhau ? 1 : mx  y  19  0 và 2 : ( m  1) x  ( m  1) y  20  0 A. Mọi m B. m = 2. C. Không có m D. m = 1 Câu 128: Định m để 2 đường thẳng sau đây vuông góc :1 : 2 x  3 y  4  0 và  x  2  3t  y  1  4mt 2 :  A. m =  1 2 B. m =  9 8 C. m = 1 2 D. m =  9 8 Câu 129: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ? 1: 2 x  (m2  1) y  50  0 và 2 : mx  y  100  0 . 22 A. m = 1 B. Không có m C. m = 1 Câu 130: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?  x  8  (m  1)t  y  10  t 1 :  D. m = 0 và 2 : mx  6 y  76  0 . A. m = 3 B. m = 2 C. m = 2 hoặc m = 3 D. Không m nào Câu 131: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ? 1: 2 x  (m2  1) y  3  0 và 2 : x  my  100  0 . A. m = 2 B. m = 1 hoặc m = 2 C. m = 1 hoặc m = 0 D. m = 1 2 Câu 132: Định m để 1 : 3mx  2 y  6  0 và 2 : (m  2) x  2my  6  0 song song nhau A. m = 1 B. m = 1 C. m = 1 và m = 1 D. Không có m . Câu 133: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây cắt nhau? 1 : 2 x  3my  10  0 và 2 : mx  4 y  1  0 A. 1 < m < 10. B. m = 1 C. Không có m D. Mọi m Câu 134: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây trùng nhau ?  x  2  2t  y  1  mt 1 : 2 x  3 y  m  0 và 2 :  A. Không có m B. m = 3 C. m = 4 . 3 D. m = 1 Câu 135: Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc ? 1 : (2 m  1) x  my  10  0 và 2 : 3 x  2 y  6  0 A. m = 0. B. Không m nào D. m  C. m = 2 3 8 Câu 136: Tìm tất cả giá trị m để hai đường thẳng sau đây song song.  x  8  (m  1)t  y  10  t 1 :  và 2 : mx  2 y  14  0 . A. Không m nào. B. m = 2 C. m = 1 hoặc m = 2 D. m = 1 Câu 137: Phương trình đường thẳng đi qua điểm M  5; 3 và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB là: A. 3 x  5 y  30  0. B. 3 x  5 y  30  0. C. 5 x  3 y  34  0. D. Một phương trình khác. Câu 138: Viết Phương trình đường thẳng đi qua điểm M  2; 3 và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB vuông cân. x  y 1  0  x  y 1  0 A.  B.   x  y  5  0.  x  y  5  0. Câu 139: Phần đường thẳng : C. x  y  1  0. D. Một phương trình khác. x y   1 nằm trong góc xOy có độ dài bằng bao nhiêu ? 3 4 A. 7 B. 5 C. 12 D. 5 Câu 140: Đường thẳng : 5x + 3y = 15 tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu? A. 3 B. 15 C. 7,5 D. 5 Câu 141: Cho điểm M( 1 ; 2) và đường thẳng d: 2x + y – 5 = 0 .Toạ độ của điểm đối xứng với điểm M qua d là : 23  9 12   5 5  A.  ;  2 6  5 5 B.   ;    3 5 3 5   D.  ; 5  C.  0;  Câu 142. Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M (1; 4) qua đ. thẳng d: x – 2y + 2 = 0 A. M'(0; 3) B. M'(2; 2) C. M'(4; 4) D. M' (3; 0) 3. KHOẢNG CÁCH  x  2  3t Tìm điểm M   d  cách A một đoạn bằng 5. Câu 143: Cho  d  :   y  3  t.  8 10   44 32   24 2  A. M  ;  . B. M 1  4; 4  , M 2  ;  . C. M 1  4; 4  ; M 1  ;   . D.Một đáp số khác 5 3 3   5 5   5 Câu 144: Khoảng cách từ điểm M(1 ; 1) đến đường thẳng  : 3 x  4 y  17  0 là: A. 2 5 B. 10 . 5 D.  C. 2 18 5 Câu 145: Khoảng cách từ điểm M(5 ; 1) đến đường thẳng  : 3 x  2 y  13  0 là ø : A. 13 . 2 B. 2 C. 28 13 D. 2 13 Câu 146: Khoảng cách từ điểm M(1 ; 1) đến đường thẳng  : 3 x  y  4  0 là : A. 2 10 . 10 B. C. 5 2 D. 1 Câu 147: Khoảng cách từ điểm M(-1;1) đến đường thẳng 3x – 4y – 3 = 0 bằng bao nhiêu? A. 2 5 B. 2 C. 4 5 Câu 148: Tìm khoảng cách từ điểm O(0 ; 0) tới đường thẳng  : A. 4,8 B. 1 10 C. D. 4 25 D. 1 14 x y  1 6 8 48 14  x  1  3t là  y  2  4t Câu 149: Khoảng cách từ điểm M(2 ; 0) đến đường thẳng  :  A. 2 5 B. 2 C. 10 5 D. 5 2  x  2  3t laø : y  t Câu 150: Khoảng cách từ điểm M(15 ; 1) đến đường thẳng  :  16 5 Câu 151: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng 1 : 7 x  y  3  0 và 2 : 7 x  y  12  0 A. 5 B. 9 50 B. 9 1 10 C. 10 D. 3 2 . D. 15 2 Câu 152: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng 1 : 3 x  4 y  0 và 2 : 6 x  8 y  101  0 A. A. 1,01 B. C. 101 . C. 10,1 D. 101 24 Câu 153: Cho 3 điểm A(0 ; 1), B(12 ; 5), C(3 ; 5). Đường thẳng nào sau đây cách đều 3 điểm A, B, C ? A. 5 x  y  1  0 B.  x  y  10  0 C. x  y  0 D. x  3 y  4  0 Câu 154: Tìm tọa độ điểm M nằm trên trục Ox và cách đều 2 đường thẳng 1: 3 x  2 y  6  0 và 2 : 3 x  2 y  3  0 A. (0 ; 2 ) B. (0,5 ; 0) C. (1 ; 0) D. ( 2 ; 0). Câu 155: Cho đường thẳng : 21x  11 y  10  0 . Trong các điểm M(21 ; 3), N(0 ; 4), P(-19 ; 5), Q(1 ; 5) điểm nào cách xa đường thẳng  nhất ? A. N B. M C. P D. Q. Câu 156: Tính diện tích ABC biết A(2 ; 1), B(1 ; 2), C(2 ; 4) : 3. A. 3 37 B. C. 3 D. 3 2 Câu 157: Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 1), B(0 ; 3), tìm tọa độ điểm M thuộc Ox sao cho khoảng cách từ M tới đường thẳng AB bằng 1. A. (1 ; 0) và (3,5 ; 0) B. ( 13 ; 0). C. (4 ; 0) D. (2 ; 0) Câu 158: Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 0), B(0 ; 4), tìm tọa độ điểm M thuộc Oy sao cho diện tích MAB bằng 6. A. (0 ; 1) B. (0 ; 0) và (0 ;8). C. (1 ; 0) D. (0 ; 8) Câu 159: Cho đường thẳng  : 7 x  10 y  15  0 . Trong các điểm M(1 ; 3), N(0 ; 4), P(8 ; 0), Q(1 ; 5) điểm nào cách xa đường thẳng  nhất ? A. M B. P C. Q D. N Câu 160: Khoảng cách từ điểm M(0 ; 1) đến đường thẳng  : 5 x  12 y  1  0 là A. 11 13 B. 13 17 C. 1 D. 13 Câu 161: Cho 2 điểm A(2 ; 3), B(1 ; 4). Đường thẳng nào sau đây cách đều 2 điểm A, B ? A. x  y  1  0 B. x  2 y  0 C. 2 x  2 y  10  0 D. x  y  100  0 Câu 162: Cho ABC với A(1 ; 2), B(0 ; 3), C(4 ; 0). Chiều cao tam giác ứng với cạnh BC bằng : A. 3 B. 1 5 C. 1 25 D. 3 . 5 D. 11 2 Câu 163: Tính diện tích ABC biết A(3 ; 2), B(0 ; 1), C(1 ; 5) : A. 11 17 B. 17 . C. 11 Câu 164: Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(1 ; 2), B(4 ; 6), tìm tọa độ điểm M thuộc Oy sao cho diện tích MAB bằng 1. A. (0 ; 1) B. (0 ; 0) và (0 ; 4 ) 3 C. (0 ; 2). D. (1 ; 0) Câu 165: Tính diện tích ABC biết A(3 ; 4), B(1 ; 5), C(3 ; 1) : A. 10 B. 5. C. 26 D. 2 5 4. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG Câu 166: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng 1 : x  2 y  2  0 và 2 : x  y  0 . 2 3 D. . 3 3 Câu 167: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng 1 : 2 x  3 y  10  0 và 2 : 2 x  3 y  4  0 . A. 10 10 B. 2 C. 25 5 . 13 Câu 168: Tìm góc giữa 2 đường thẳng 1 : 2 x  2 3 y  5  0 và 2 : y  6  0 A. 7 . 13 B. 6 . 13 13 C. D. A. 600 B. 1250. C. 1450 D. 300 Câu 169: Tìm góc giữa hai đường thẳng 1 : x  3 y  0 và ø 2 : x  10  0 . A. 450 B. 1250. C. 300 D. 600  x  1  2t  x  3  3t và 2 :  Câu 170: Tìm góc giữa 2 đường thẳng 1 :   y  8  t y  2t 0 0 0 A. 60 B. 0 C. 90 D. 450. Câu 171: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng 1 : x  2 y  7  0 và 2 : 2 x  4 y  9  0 . A. 3 5 B. 2 5 C. 1 5 D. 3 5 x  2  t .  y  1 t Câu 172: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng 1 : 10 x  5 y  1  0 và 2 :  3 . 10 10 10 3 10 10 3 5  x  10  6t Câu 173: Tìm góc giữa 2 đường thẳng 1 : 6 x  5 y  15  0 và 2 :   y  1  5t . A. B. A. 900 C. B. 600 D. C. 00 D. 450.  x  15  12t .  y  1  5t Câu 174: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng 1 : 3 x  4 y  1  0 và 2 :  A. 56 65 B. 63 . 13 C. 6 65 D. 33 65 Câu 175: Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi đường thẳng  : x  y  0 và trục hoành Ox. A. (1  2) x  y  0 ; x  (1  2) y  0 . B. (1  2) x  y  0 ; x  (1  2) y  0 . C. (1  2) x  y  0 ; x  (1  2) y  0 . D. x  (1  2) y  0 ; x  (1  2) y  0 . Câu 176: Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi 2 đường thẳng 1 : x  2 y  3  0 và 2 : 2 x  y  3  0 . A. 3 x  y  0 và x  3 y  0 . B. 3 x  y  0 và x  3 y  6  0 . C. 3 x  y  0 và  x  3 y  6  0 . D. 3 x  y  6  0 và x  3 y  6  0 . Câu 178: Cho đường thẳng d : 3 x  4 y  5  0 và 2 điểm A(1 ; 3), B(2 ; m). Định m để A và B nằm cùng phía đối với d. A. m < 0 B. m   1 . 4 C. m >  1 D. m   1 4 26 5. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN Câu 179: Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn ? 2 2 2 2 A. x  y  x  y  9  0 . B. x  y  x  0 . C. x 2  y 2  2 xy  1  0 D. x 2  y 2  2 x  3 y  1  0 Câu 180: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình đường tròn ? A. x 2  y 2  x  y  4  0 B. x 2  y 2  y  0 C. x 2  y 2  2  0 . D. x 2  y 2  100 y  1  0 . Câu 181: Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn? A. x2 + y2 – 2x – 8y + 20 = 0 B. 4×2 + y2 – 10x – 6y -2 = 0 C. x2 + y2 – 4x +6y – 12 = 0 D. x2 + 2y2 – 4x – 8y + 1 = 0 2 2 . Câu 182:Đường tròn (C): x + y + 2x – 4y – 4 = 0 có tâm I, bán kính R là : A. I(1 ; –2) , R = 3 B. I(–1 ; 2) , R = 9 C. I(–1 ; 2) , R = 3 D. Một kết quả khác. 2 2 Câu 183: Đường tròn 3x  3 y  6 x  9 y  9  0 có bán kính bằng bao nhiêu ? A. 5 2 B. 5 C. 25 . 2 D. 25 4 Câu 184: Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn có tâm I(1 ; –2). B. x 2  y 2  2 x  4 y  1  0 A. x 2  y 2  x  2 y  1  0 D. Câu B và C đúng C. x 2  y 2  2 x  4 y  6  0 Câu 185: Phương trình nào là phương trình của đường tròn có tâm I (-3;4) và bán kính R=2 ? A. (x+3)2+(y-4)2 -4 =0 B. (x-3)2+(y-4)2 =4 C. (x+3)2+(y+4)2 =4 D.(x+3)2+(y-4)2 =2 2 2 Câu 4: Đường tròn x + y + 2x + 4y – 20 = 0 có tâm I, bán kính R: B. I (1;2), R = 5 A. I (1;2), R = 15 C. I(–1;–2), R = 5 D. I( –1;–2), R = 5 2 2 Câu 155: Đường tròn x  y  10 x  11  0 có bán kính bằng bao nhiêu ? A. 6 B. 2. C. 36 D. 6 D. 25 . 2 Câu 184: Đường tròn x 2  y 2  5 y  0 có bán kính bằng bao nhiêu ? A. 5 B. 25 C. 5 2 Câu 185: Trong số các đường tròn có phương trình dưới đây , đường tròn nào đi qua gốc tọa độ O (0;0) ? A. x2 + y2 = 1 B. (x-3)2+(y-4)2 =25 2 2 C. x + y -4x – 4y + 8 = 0 D. x2 + y2 – x – y +2 = 0 x  3  0 có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây ? 2 2 1 B. (  ; 0) C. ( 2 ; 3 ) D. ( ; 0) 4 2 2 Câu 186: Đường tròn x 2  y 2  A. (0 ; 3 ). 2 Câu 187: Đường tròn 2 x 2  2 y 2  8 x  4 y  1  0 có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây ? A. (2 ; 1) B. (8 ;  4). C. ( 8 ; 4) D. (2 ; 1) 27 Câu 188: Đường tròn nào dưới đây đi qua điểm A(4 ; 2) A. x 2  y 2  2 x  6 y  0 . B. x 2  y 2  4 x  7 y  8  0 C. x 2  y 2  6 x  2 y  9  0 . D. x 2  y 2  2 x  20  0 Câu 189 :Đường tròn có phương trình x 2  y 2  2 x  y  0 đi qua : A. Gốc tọa độ. B. Qua (1; 0) C. Qua (–1; 2) D. Tất cả đều đúng Câu 190 :Phương trình (C) x 2  y 2  2  m  1 x  2  m  2  y  3m  2  0 là phương trình đường tròn qua gốc tọa độ O(0 ; 0) nếu : A. m = 0. B. m = 2 . 3 C. m = –1. D. m = 1. Câu 191: Đường tròn nào dưới đây đi qua 2 điểm A(1 ; 0), B(3 ; 4) ? A. x 2  y 2  8 x  2 y  9  0 . B. x 2  y 2  3x  16  0 C. x 2  y 2  x  y  0 D. x 2  y 2  4 x  4 y  3  0 . Câu 192: Đường tròn x 2  y 2  2 x  10 y  1  0 đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây ? A. (2 ; 1) B. (3 ; 2) C. (1 ; 3) D. (4 ; 1) Câu 193: Phương trình đường tròn đường kính AB với A(1;1) , B(7;5) là : A. (x-3)2+(y-4)2 =13 B. (x-4)2+(y-3)2 =13 2 2 C. x + y -8x-6y+3 = 0 D. x2 + y2 -4x-3y+15 = 0 Câu 194: Đường tròn x 2  y 2  1  0 tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây ? A. x + y = 0 B. 3x + 4y  1 = 0 C. 3x  4y + 5 = 0 D. x + y  1 = 0 2 2 Câu 195: Đường tròn x  y  4 y  0 không tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây ? A. x  2 = 0 B. x + y  3 = 0 C. x + 2 = 0 D. Trục hoành. Câu 196: Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Ox ? A. x 2  y 2  2 x  10 y  0 . B. x 2  y 2  6 x  5 y  9  0 C. x 2  y 2  10 y  1  0 D. x 2  y 2  5  0 . Câu 197: Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Oy ? A. x 2  y 2  10 y  1  0 B. x 2  y 2  6 x  5 y  1  0 C. x 2  y 2  2 x  0 . D. x 2  y 2  5  0 . Câu 198: Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Oy ? A. x 2  y 2  10 x  2 y  1  0 . B. x 2  y 2  4 y  5  0 . C. x 2  y 2  1  0 D. x 2  y 2  x  y  3  0 . Câu 199: Một đường tròn có tâm I( 3 ; 2) tiếp xúc với đường thẳng  : x  5 y  1  0 . Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu ? A. 6 B. 26 C. 14 26 D. 7 13 Câu 200: Một đường tròn có tâm là điểm (0 ; 0) và tiếp xúc với đường thẳng  : x  y  4 2  0 . Hỏi bán kính đường tròn đó bằng bao nhiêu ? A. 2 B. 1 C. 4 ` D. 4 2 Câu 201: Một đường tròn có tâm I(1 ; 3) tiếp xúc với đường thẳng  : 3 x  4 y  0 . Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu ? 28 A. 3 5 B. 1 C. 3 D. 15 Câu 202: Với những giá trị nào của m thì đường thẳng  : 4 x  3 y  m  0 tiếp xúc với đường tròn (C) : x2  y 2  9  0 . A. m = 3 B. m = 3 và m = 3 C. m = 3 D. m = 15 và m = 15. 2 2 Câu 203: Đường tròn x  y  6 x  0 không tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây? A. y  2 = 0 B. x  6 = 0 C. Trục tung D. 3 + y = 0 2 2 Câu 204: Cho đường tròn (C) : x + y -4x-4y-8 = 0 và đường thẳng d :x-y-1=0 . Một tiếp tuyến của (C) song song với d có phương trình là : A.x – y + 6 = 0 B.x – y+ 3=0 C. x – y + 4 = 0 D. x – y -3+3 =0 Câu 205: Cho đường tròn (C) : x2 + y2 -2 = 0 và đường thẳng d : x-y +2 =0. Đường thẳng d’ tiếp xúc với (C) và song song với d có phương trình là : A. x-y+4=0 B. x-y-2=0 C.x-y-1=0 D.x-y+1=0 2 2 Câu 206:Tiếp tuyến với đường tròn ( C): x + y = 2 tại điểm M(1;1) có phương trình là : A. x+y-2=0 B. x+y+1=0 C.2x+y-3=0 D. x – y =0 Câu 207:Có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A(5;6) đồng thời tiếp xúc với đường tròn (C) có phương trình : (x-1)2+(y-2)2 =1 A.0 B. 1 C.2 D.3 Câu 208: Đường tròn nào dưới đây đi qua 3 điểm A(2 ; 0), B(0 ; 6), O(0 ; 0)? A. x 2  y 2  3 y  8  0 B. x 2  y 2  2 x  6 y  1  0 . C. x 2  y 2  2 x  3 y  0 D. x 2  y 2  2 x  6 y  0 . Câu 209: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm O(0 ; 0), A(a ; 0), B(0 ; b). A. x 2  y 2  2ax  by  0 . B. x 2  y 2  ax  by  xy  0 . C. x 2  y 2  ax  by  0 D. x 2  y 2  ay  by  0 Câu 210: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 2), B(2 ; 2), C(1 ; 1  2 ). A. x 2  y 2  2 x  2 y  2  0 . B. x 2  y 2  2 x  2 y  0 . C. x 2  y 2  2 x  2 y  2  0 D. x 2  y 2  2 x  2 y  2  0 Câu 211: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A(1 ; 1), B(3 ; 1), C(1 ; 3). A. x 2  y 2  2 x  2 y  2  0 B. x 2  y 2  2 x  2 y  0 C. x 2  y 2  2 x  2 y  2  0 . D. x 2  y 2  2 x  2 y  2  0 . Câu 212: Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 4), B(2 ; 4), C(4 ; 0). A. (0 ; 0). B. (1 ; 0) C. (3 ; 2) D. (1 ; 1) Câu 213: Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 5), B(3 ; 4), C(4 ; 3). A. (6 ; 2) B. (1 ; 1) C. (3 ; 1) D. (0 ; 0) Câu 214: Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 4), B(3 ; 4), C(3 ; 0). 10 5 A. 5 B. 3 C. D. . 2 2 Câu 215: Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(11 ; 8), B(13 ; 8), C(14 ; 7). A. 2. B. 1 C. 5 D. Câu 216: Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 0), B(0 ; 6), C(8 ; 0). 2 29 5 Câu 217: Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) : x  y  4  0 và (C2) : x  y  4 x  4 y  4  0 A. 6. B. 5 C. 10 2 2 D. 2 2 A. ( 2 ; 2 ) và ( 2 ;  2 ) B. (0 ; 2) và (0 ; 2). C. (2 ; 0) và (0 ; 2). D. (2 ; 0) và (2 ; 0). 2 2 Câu 218: Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) : x  y  5 và (C2) : x 2  y 2  4 x  8 y  15  0 A. (1 ; 2) và ( 2 ; C. (1 ; 2) và ( 3 ; 3 ). 2 ). B. (1 ; 2). D. (1; 2) và (2 ; 1) Câu 219: Đường tròn (C) : ( x  2)2 ( y  1) 2  25 không cắt đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây ? A. Đường thẳng đi qua điểm (2 ; 6) và điểm (45 ; 50). B. Đường thẳng có phương trình y – 4 = 0. C. Đường thẳng đi qua điểm (3 ; 2) và điểm (19 ; 33). D. Đường thẳng có phương trình x  8 = 0. Câu 230: Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) : x 2  y 2  4 và (C2) : ( x  10)2  ( y  16)2  1 . A. Cắt nhau. B. Không cắt nhau. C. Tiếp xúc ngoài. D. Tiếp xúc trong. 2 2 Câu 231: Tâm đường tròn x  y  10 x  1  0 cách trục Oy bao nhiêu ? A.  5 B. 0 C. 10. D. 5 Câu 232: Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(1 ; 2), B(2 ; 3), C(4 ; 1). A. (0 ; 1) B. (0 ; 0) C. Không có đường tròn đi qua 3 điểm đã cho. D. (3 ; 0,5) Câu 233: Đường tròn ( x  a)2  ( y  b)2  R 2 cắt đường thẳng x + y  a  b = 0 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu ? B. R 2 A. 2R C. R 2 2 D. R Câu 234: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  : x  2 y  3  0 và đường tròn (C) : x2  y 2  2 x  4 y  0 . A. ( 3 ; 3) và (1 ; 1). B. (1 ; 1) và (3 ; 3) C. ( 3 ; 3) và (1 ; 1) D. ( 2 ; 1) và (2 ; 1) Câu 235: Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) : x 2  y 2  4 x  0 và (C2) : x 2  y 2  8 y  0 . A. Tiếp xúc trong. B. Không cắt nhau. C. Cắt nhau. D. Tiếp xúc ngoài. 2 2 Câu 236: Đường tròn x  y  6 x  8 y  0 có bán kính bằng bao nhiêu ? A. 10 B. 25 C. 5 D. 10 . Câu 238: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  : x  y  7  0 và đường tròn (C) : x 2  y 2  25  0 . A. ( 3 ; 4) và (4 ; 3). B. (4 ; 3) C. ( 3 ; 4) D. ( 3 ; 4) và (4 ; 3) 2 2 Câu 239: Đường tròn x  y  2 x  2 y  23  0 cắt đường thẳng x  y + 2 = 0 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu ? B. 2 23 A. 5 2 D. 5 2 C. 10 2 Câu 240: Đường tròn x  y  2 x  2 y  23  0 cắt đường thẳng x + y  2 = 0 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu? A. 10 B. 8 D. 3 2 C. 6 2 2 2 2 Câu 241: Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) : x  y  2  0 và (C2) : x  y  2 x  0 30 A. (2 ; 0) và (0 ; 2). B. ( 2 ; 1) và (1 ;  2 ). C. (1 ; 1) và (1 ; 1). D. (1; 0) và (0 ; 1 ) 2 2 Câu 242: Đường tròn x  y  4 x  2 y  1  0 tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây ? A. Trục tung B. 4x + 2y  1 = 0 C. Trục hoành D. 2x + y  4 = 0 2 2 Câu 243: Cho đường tròn x  y  5 x  7 y  3  0 . Tìm khoảng cách từ tâm đường tròn tới trục Ox. A. 5 B. 7. C. 3, 5 D. 2, 5 Câu 244: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  : y  x và đường tròn (C) : x 2  y 2  2 x  0 . A. ( 0 ; 0) B. ( 0 ; 0) và (1 ; 1). C. ( 2 ; 0) D. (1 ; 1) Câu 245: Với những giá trị nào của m thì đường thẳng  : 3 x  4 y  3  0 tiếp xúc với đường tròn (C) : ( x  m) 2  y 2  9 A. m = 0 và m = 1. B. m = 4 và m = 6 C. m = 2 D. m = 6 2 2 Câu 246: Tìm tọa độ giao điểm của đường tròn (C) : x  y  2 x  2 y  1  0 và đường thẳng x  1 t  y  2  2t :  1 2 ; . 5 5 A. ( 1 ; 2) và (2 ; 1). B. ( 1 ; 2) và  C. (2 ; 5). D. ( 1 ; 0) và (0 ; 1). Câu 247: Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) : x 2  y 2  4 và (C2) : ( x  3)2  ( y  4)2  25 . A. Không cắt nhau. B. Cắt nhau. C. Tiếp xúc ngoài. D. Tiếp xúc trong. 6.ELIP Câu 248: Phương trình của Elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là: A. 9 x 2  16 y 2  144 Câu 249: Đường Elip A. (0 ; 3) Câu 250: Đường Elip B. x2 y2  1 9 16 C. 9 x 2  16 y 2  1 x2 y 2   1 có 1 tiêu điểm là : 9 6 B. (0 ; 3) C. (  3 ; 0) D. x2 y2  1 64 36 D. (3 ; 0) x2 y 2   1 có tiêu cự bằng : 16 7 A. 18 B. 6 C. 9 D. 3 Câu 251: Tìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10 A. x2 y 2  1 25 9 Câu 252: Đường Elip A. 3 B. x2 y 2  1 100 81 C. x2 y 2  1 25 16 D. x2 y 2  1 25 16 C. 9 . 16 D. 6 7 x2 y 2   1 có tiêu cự bằng : 16 7 B. 6 31 x2 y 2 Câu 253: Đường Elip   1 có tiêu cự bằng : 5 4 A. 2 B. 4 C. 9 D. 1 Câu 254: Tìm phương trình chính tắc của Elip đi qua điểm (2; 1) và có tiêu cự bằng 2 3 x2 y 2  1 6 3 Câu 155: Tìm phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và có tiêu cự bằng 4 3 x2 y 2 x2 y 2 x2 y 2 x2 y 2 A.  1 B.  1 C.  1 D.  1 36 9 36 24 24 6 16 4 A. x2 y 2  1 8 5 B. x2 y 2  1 8 2 x2 y 2  1 9 4 C. D. Câu 256 : Cho elip (E) có hai tiêu điểm F1 , F2 và có độ dài trục lớn là 2a . Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng ? A. 2a= F1F2 B. 2a> F1F2 C.2a
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top