Đề cương ôn thi học kỳ 1 Toán 6

Giới thiệu Đề cương ôn thi học kỳ 1 Toán 6

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn thi học kỳ 1 Toán 6.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Đề cương ôn thi học kỳ 1 Toán 6

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Đề cương ôn thi học kỳ 1 Toán 6
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ THI HỌC KỲ 1 I. TẬP HỢP Bài 1: a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách. b) Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng hai cách. c) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách. d) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách. e) Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách. f) Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách. g) Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng hai cách. Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số: a) 97542 b)29635 c) 60000 Bài 3: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4. Bài 4: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. a) A = {x  N10 < x <16} b) B = {x  N10 ≤ x ≤ 20 c) C = {x  N5 < x ≤ 10} d) D = {x  N10 < x ≤ 100} e) E = {x  N2982 < x <2987} f) F = {x  N*x < 10} g) G = {x  N*x ≤ 4} h) H = {x  N*x ≤ 100} Bài 5: Cho hai tập hợp A = {5; 7}, B = {2; 9} Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A , một phần tử thuộc B. Bài 6: Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử a) Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50. b) Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100. c) Tập hơp các số tự nhiên lớn hơn 23 và nhỏ hơn hoặc bằng 1000 d) Các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9. II. THỰC HIỆN PHÉP TÍNH Bài 1: Thực hiện phép tính: a) 3.52 + 15.22 – 26:2 n) (519 : 517 + 3) : 7 b) 53.2 – 100 : 4 + 23.5 o) 79 : 77 – 32 + 23.52 c) 62 : 9 + 50.2 – 33.3 p) 1200 : 2 + 62.21 + 18 d) 32.5 + 23.10 – 81:3 q) 59 : 57 + 70 : 14 – 20 e) 513 : 510 – 25.22 r) 32.5 – 22.7 + 83 f) 20 : 22 + 59 : 58 s) 59 : 57 + 12.3 + 70 1 g) 100 : 52 + 7.32 h) 84 : 4 + 39 : 37 + 50 i) 29 – [16 + 3.(51 – 49)] j) 5.22 + 98:72 k) 311 : 39 – 147 : 72 l) 295 – (31 – 22.5)2 m) 718 : 716 +22.33 Bài 2: Thực hiện phép tính: a) 47 – [(45.24 – 52.12):14] b) 50 – [(20 – 23) : 2 + 34] c) 102 – [60 : (56 : 54 – 3.5)] d) 50 – [(50 – 23.5):2 + 3] e) 10 – [(82 – 48).5 + (23.10 + 8)] : 28 f) 8697 – [37 : 35 + 2(13 – 3)] g) 2011 + 5[300 – (17 – 7)2] h) 695 – [200 + (11 – 1)2] i) 129 – 5[29 – (6 – 1)2] j) 2010 – 2000 : [486 – 2(72 – 6)] III. TÌM X Bài 1: Tìm x: a) 165 : x = 3 b) x – 71 = 129 c) 22 + x = 52 Bài 2: Tìm x: a) 71 – (33 + x) = 26 b) (x + 73) – 26 = 76 c) 45 – (x + 9) = 6 d) 89 – (73 – x) = 20 e) (x + 7) – 25 = 13 f) 198 – (x + 4) = 120 g) 2(x- 51) = 2.23 + 20 h) 450 : (x – 19) = 50 i) 4(x – 3) = 72 – 110 Bài 3: Tìm x: a) 7x – 5 = 16 b) 156 – 2x = 82 c) 10x + 65 = 125 d) 8x + 2x = 25.22 e) 15 + 5x = 40 f) 5x + 2x = 62 - 50 t) u) v) w) x) y) z) 151 – 291 : 288 + 12.3 238 : 236 + 51.32 - 72 791 : 789 + 5.52 – 124 4.15 + 28:7 – 620:618 (32 + 23.5) : 7 1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60 520 : (515.6 + 515.19) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) 2345 – 1000 : [19 – 2(21 – 18)2] 128 – [68 + 8(37 – 35)2] : 4 568 – {5[143 – (4 – 1)2] + 10} : 10 107 – {38 + [7.32 – 24 : 6+(9 – 7)3]}:15 307 – [(180 – 160) : 22 + 9] : 2 205 – [1200 – (42 – 2.3)3] : 40 177 :[2.(42 – 9) + 32(15 – 10)] [(25 – 22.3) + (32.4 + 16)]: 5 125(28 + 72) – 25(32.4 + 64) 500 – {5[409 – (23.3 – 21)2] + 103} : 15 d) 2x = 102 e) x + 19 = 301 f) 93 – x = 27 2 j) k) l) m) n) o) p) q) r) 140 : (x – 8) = 7 4(x + 41) = 400 11(x – 9) = 77 5(x – 9) = 350 2x – 49 = 5.32 200 – (2x + 6) = 43 135 – 5(x + 4) = 35 25 + 3(x – 8) = 106 32(x + 4) – 52 = 5.22 k) l) m) n) o) p) 5x + x = 39 – 311:39 7x – x = 521 : 519 + 3.22 - 70 7x – 2x = 617: 615 + 44 : 11 0:x=0 3x = 9 4x = 64 g) h) i) j) 5x + x = 150 : 2 + 3 6x + x = 511 : 59 + 31 5x + 3x = 36 : 33.4 + 12 4x + 2x = 68 – 219 : 216 q) 2x = 16 r) 9x- 1 = 9 s) x4 = 16 t) 2x : 25 = 1 IV. TÍNH NHANH Bài 1: Tính nhanh a) 58.75 + 58.50 – 58.25 b) 27.39 + 27.63 – 2.27 c) 128.46 + 128.32 + 128.22 d) 66.25 + 5.66 + 66.14 + 33.66 e) 12.35 + 35.182 – 35.94 f) 35.23 + 35.41 + 64.65 g) 29.87 – 29.23 + 64.71 h) i) j) k) l) m) n) 48.19 + 48.115 + 134.52 27.121 – 87.27 + 73.34 125.98 – 125.46 – 52.25 136.23 + 136.17 – 40.36 17.93 + 116.83 + 17.23 19.27 + 47.81 + 19.20 87.23 + 13.93 + 70.87 V. TÍNH TỔNG Bài 1: Tính tổng: a) S1 = 1 + 2 + 3 +…+ 999 b) S2 = 10 + 12 + 14 + … + 2010 c) S3 = 21 + 23 + 25 + … + 1001 d) S4 = 24 + 25 + 26 + … + 125 + 126 e) S5 = 1 + 4 + 7 + …+79 f) S6 = 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155 g) S7 = 15 + 25 + 35 + …+115 VI. DẤU HIỆU CHIA HẾT Bài 1: Trong các số: 4827; 5670; 6915; 2007. h) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9? i) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9? Bài 2: Trong các số: 825; 9180; 21780. a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9? b) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9? Bài 3: a) Cho A = 963 + 2493 + 351 + x với x  N. Tìm điều kiện của x để A chia hết cho 9, để A không chia hết cho 9. b) Cho B = 10 + 25 + x + 45 với x  N. Tìm điều kiện của x để B chia hết cho 5, B không chia hết cho 5. Bài 4: a) Thay * bằng các chữ số nào để được số 73* chia hết cho cả 2 và 9. b) Thay * bằng các chữ số nào để được số 589* chia hết cho cả 2 và 5. c) Thay * bằng các chữ số nào để được số 589* chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. d) Thay * bằng các chữ số nào để được số 589* chia hết cho cả 2 và 3. 3 e) Thay * bằng các chữ số nào để được số 792* chia hết cho cả 3 và 5. f) Thay * bằng các chữ số nào để được số 25*3 chia hết cho 3 và không chia hết cho 9. g) Thay * bằng các chữ số nào để được số 79* chia hết cho cả 2 và 5. h) Thay * bằng các chữ số nào để được số 12* chia hết cho cả 3 và 5. i) Thay * bằng các chữ số nào để được số 67* chia hết cho cả 3 và 5. j) Thay * bằng các chữ số nào để được số 277* chia hết cho cả 2 và 3. k) Thay * bằng các chữ số nào để được số 5*38 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. l) Thay * bằng các chữ số nào để được số 548* chia hết cho cả 3 và 5. m) Thay * bằng các chữ số nào để được số 787* chia hết cho cả 9 và 5. n) Thay * bằng các chữ số nào để được số 124* chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. o) Thay * bằng các chữ số nào để được số *714 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Bài 5: Tìm các chữ số a, b để: a) Số 4a12b chia hết cho cả 2; 5 và 9. b) Số 5a43b chia hết cho cả 2; 5 và 9. c) Số 735a2b chia hết cho cả 5 và 9 nhưng không chia hết cho 2. d) Số 5a27b chia hết cho cả 2; 5 và 9. e) Số 2a19b chia hết cho cả 2; 5 và 9. f) Số 7a142b chia hết cho cả 2; 5 và 9. g) Số 2a41b chia hết cho cả 2; 5 và 9. h) Số 40ab chia hết cho cả 2; 3 và 5. Bài 6: Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và 953 < n < 984. Bài 7: a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số sao cho số đó chia hết cho 9. b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số sao cho số đó chia hết cho 3. Bài 8: khi chia số tự nhiên a cho 36 ta được số dư là 12 hỏi a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 9 không? Bài 9*: a) Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 5. b) Tổng 1015 + 8 có chia hết cho 9 và 2 không? c) Tổng 102010 + 8 có chia hết cho 9 không? d) Tổng 102010 + 14 có chí hết cho 3 và 2 không e) Hiệu 102010 – 4 có chia hết cho 3 không? Bài 10*: a) Chứng tỏ rằng ab(a + b) chia hết cho 2 (a;b  N). b) Chứng minh rằng ab + ba chia hết cho 11. c) Chứng minh aaa luôn chia hết cho 37. d) Chứng minh aaabbb luôn chia hết cho 37. e) Chứng minh ab – ba chia hết cho 9 với a > b Bài 11: Tìm x  N, biết: a) 35  x c) 15  x 4 b) x  25 và x < 100. d*) x + 16  x + 1. Bài 12*: a) Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp có chia hết cho 3 không? b) Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp có chia hết cho 4 không? c) Chứng tỏ rằng trong ba số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3. d) Chứng tỏ rằng trong bốn số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 4. Bài 13*: a) Số chia hết cho 9 không ? Vì sao ? b) Tìm các chữ số a và b để số c) Tổng Bài 14*: a) Số chia hết cho 3 và cho 5. 7 11 + (Giải thích ) chia hết cho 3 không ? Vì sao ? b) Tìm các chữ số x và y để số chia hết cho 9 và cho 5. c) Tổng 12 13 + Bài 15*: Không cần tính tổng hãy cho biết: (Giải thích ) a) 2007 + 1998 + + 8 chia hết cho 9 không ? ( có giải thích ) b) 5. 7. 9 . 11 + 12. 13. 17 là số nguyên tố hay hợp số? ( có giải thích ) Bài 16*: a) Số 2. b) Số là hợp số hay số nguyên tố? Vì sao ? là hợp số hay số nguyên tố? Vì sao ? VII. ƯỚC. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT Bài 1: Tìm ƯCLN của a) 12 và 18 b) 12 và 10 c) 24 và 48 d) 300 và 280 e) 9 và 81 f) 11 và 15 g) 1 và 10 h) 150 và 84 i) 46 và 138 j) 32 và 192 Bài 2: Tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN a) 40 và 24 b) 12 và 52 c) 36 và 990 d) 54 và 36 5 k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) 18 và 42 28 và 48 24; 36 và 60 12; 15 và 10 24; 16 và 8 16; 32 và 112 14; 82 và 124 25; 55 và 75 150; 84 và 30 24; 36 và 160 g) h) i) j) 80 và 144 63 và 2970 65 và 125 9; 18 và 72 e) 10, 20 và 70 k) 24; 36 và 60 f) 25; 55 và 75 l) 16; 42 và 86 3: Tìm số tự nhiên x biết: a) 45  x h) x  Ư(20) và 08. e) 64  x ; 48  x ; 88  x và x lớn nhất. m) 15  x ; 20  x và x>4. f) x  ƯC(54,12) và x lớn nhất. n) 150  x; 84  x ; 30  x và 0
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top