Đề cương ôn tập Toán 10 HK2 năm 2017 – 2018 trường Chu Văn An – Hà Nội (Ban cơ bản)

Giới thiệu Đề cương ôn tập Toán 10 HK2 năm 2017 – 2018 trường Chu Văn An – Hà Nội (Ban cơ bản)

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn tập Toán 10 HK2 năm 2017 – 2018 trường Chu Văn An – Hà Nội (Ban cơ bản).

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề cương ôn tập Toán 10 HK2 năm 2017 – 2018 trường Chu Văn An – Hà Nội (Ban cơ bản)

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƢỜNG THPT CHU VĂN AN __________________ ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Toán Khối lớp:10 – Chƣơng trình: Cơ bản ĐỀ SỐ 1 Bài 1 (1 điểm). Tìm tập xác định hàm số y  x 2  3x  2 .  5  x   x 2  5x  2012 Bài 2 (3,5 điểm). 1. Giải các bất phương trình sau a) 3x 2  2 x  5 1 x  x  2 2 b) x  3   x 2  2 x  3.  0;  x2  4 x  3  0 vô nghiệm mx  2m  3   m  1 x 2. Xác định giá trị tham số m để hệ bất phương trình  Bài 3 (2 điểm).  3  ;2  . Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc  .  2  16  22  28  34     2. Rút gọn biểu thức M  sin x  sin  x    sin  x    sin  x    sin  x  5  5  5  5     1 3 1. Cho biết cos  ,    .  Bài 4 (3 điểm).  x  1  2t và đường thẳng d 2 : 2 x  y  3  0.  y  1  t Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d1 :  1. Xét vị trí tương đối của d1 , d 2 . 5 . 5 3. Lập phương trình đường tròn đi qua O và tiếp xúc hai đường thẳng d1 , d 2 . 2. Xác định vị trí điểm M  d1 sao cho khoảng cách từ M đến d 2 bằng Bài 5 (0,5 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của 11 1 cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho CN 2ND . Giả sử M và đường thẳng AN có phương ; 2 2 trình 2x y 3 0 . Tìm tọa độ điểm A. ………………………………………………….. ĐỀ SỐ 2 Bài 1(2,5 điểm). Giải các bất phương trình sau 1. x 2  3x  2  x  2 2. x2  2x 9  x 2  0. x 1 Bài 2 (2 điểm). 1. Tìm các giá trị của tham số m sao cho hàm số y  x2  2 x  m  1 2  x 2  2 x  2m  5 xác định trên . 2. Giải bất phương trình  2 x  1  3 x 2  x  1  6  0. Bài 3 (1,5 điểm).   2k  1. Tính sin   ,k  . 2 6 3  2. Chứng minh đẳng thức sau không phụ thuộc vào  3 1 3 2   2 4 6 M    3cos   3sin   sin   sin  2  . 2 1  cot  4   Bài 4 (3,5 điểm). 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho họ đường cong  Cm  : x2  y 2  2mx  2  m  1 y  6m  8  0. Chứng tỏ rằng họ  Cm  là họ các đường tròn. Xác định tâm và bán kính đường tròn có bán kính nhỏ nhất trong họ  Cm . 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A  900 , AB : x  y  2  0, đường cao AH : x  3 y  8  0. Điểm M  7; 11 thuộc đường thẳng BC. a) Xác định toạ độ các đỉnh tam giác ABC. Tính diện tích tam giác ABC. b) Xác định phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Bài 5 (0,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B 4;1 , trọng tâm G 1;1 và đường thẳng chứa phân giác trong của góc A có phương trình x y 1 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A và C. ………………………………………………….. ĐỀ SỐ 3 Bài 1 (1,5 điểm). Giải bất phương trình x2  2 x 2  5 x  3  1. 2x  3  x  1 Bài 2 (2,5 điểm).  x  3  x  2  1  0   x 1  0.  3x  2  2. Cho hàm số f  x    m  2 x2  2  m  2 x  2m  4. ( m là tham số) 1. Giải hệ bất phương trình a) Xác định m sao cho f  x   1  4m với mọi x  . b) Xác định m sao cho bất phương trình f  x   0 vô nghiệm. Bài 3 (2 điểm). 2 3 1. Cho góc  thoả mãn tan   . Tính giá trị của biểu thức M  2. Chứng minh đẳng thức 2sin  x  2010   cos x 3cos  x  2011   sin x . sin 2 2  2 cos  3  2   2 1 4  cot  . 3  4 cos 2  cos  4 x    2 Bài 4 (3,5 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn  C  có phương trình x 2  y 2  4 x  5  0 và điểm M  1; 4  . 1. Chứng tỏ M nằm ngoài đường tròn. Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn biết tiếp tuyến đi qua điểm M . 2. Lập phương trình đường tròn đối xứng đường tròn  C  qua đường thẳng d : x  2 y  3  0. 3. Tính diện tích tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn  C  . 4. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm A 1;0 và cắt đường tròn  C  tại hai điểm phân biệt E, F sao cho EF  4. Bài 5 (0,5 điểm). Tìm các giá trị x  0 thỏa mãn bất phương trình: x 2  4 x  6  x3  3x 2  2 x . ………………………………………………….. ĐỀ SỐ 4 Bài 1(2,5 điểm). Cho bất phương trình  x  1 2  x   3  x 2  x  6  m  0, 1 . ( m là tham số) 1. Giải bất phương trình (1) với m  0. 2. Xác định m sao cho bất phương trình 1 nghiệm đúng với mọi x  2;3. Bài 2 (2,5 điểm). 1. Giải bất phương trình 2 x2  x  1. 3x  4  x 2  2 x  3 có nghiệm duy nhất.  m  1 x  2m  1 2. Xác định m sao cho hệ bất phuơng trình  Bài 3 (1,5 điểm). 1. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng sin 2 A  sin 2 B  sin 2 C  2sin A.sin B.cos C. 2. Chứng minh rằng     1 a) sin  .sin     .sin      sin 3 ; 3  3  4 b) sin 5  2sin   cos 4  cos 2   sin  . Bài 4 (3 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình bình hành ABCD ,đỉnh A 1; 2  ,  x 4t BD :  ,t   y  4  2t  133 58  ;   là hình chiếu của A trên DC. và H   37 37  1. Lập phương trình các đường thẳng DC, AB. 2. Xác định toạ độ các đỉnh D, C, B. 3. Xác định vị trí điểm M  BD sao cho MA2  MB 2  MC 2  MD 2 đạt giá trị bé nhất . Bài 5.(0,5 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng : x y 4 0 và d : 2x y 2 0 . Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng d sao cho đường thẳng ON cắt đường thẳng  tại điểm M thỏa mãn OM.ON 8 . ………………………………………………….. ĐỀ SỐ 5  x  2 2x  1  8  4x Bài 1 (1,5 điểm). Giải hệ bất phương trình   x 2  3x  2  3 Bài 2 (3 điểm). 1. Giải bất phương trình 3  4x  x2  5x  6 4 x  0. 2. Xác định m để mọi x   2;   đều là nghiệm của bất phương trình  m  1 5 x  1  5 x  1  m. Bài 3 (1,5 điểm). 1 sin 3   cos 1. Cho biết cot   . Tính giá trị biểu thức A  3 . 4 cos   sin  cos   900  tan   1800  cos 1800    sin  2700    2. Rút gọn biểu thức B   . sin 1800    tan  2700     x 1 t , d 2 : 2 x  3 y  5  0 và y  2  t Bài 4 (3,5 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các đường thẳng d1 :  điểm M  0;1 . 1. Xác định toạ độ điểm E  x; y   d1 sao cho xE2  yE2 đạt giá trị bé nhất. 2. Viết phương trình đường thẳng d 3 đối xứng d1 qua d 2 . 3. Viết phương trình đường thẳng  cắt d1 , d 2 tại A, B sao cho tam giác MAB vuông cân tại M . 4. Lập phương trình đường tròn  C  có tâm M và cắt đường thẳng d 2 tại hai điểm phân biệt P , Q sao 6 cho diện tích tam giác MPQ bằng . 13 Bài 5 (0,5điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A 0;2 và  là đường thẳng đi qua O. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên . Viết phương trình đường thẳng , biết khoảng cách từ H đến trục hoành bằng AH. ………………………………………………….. ĐỀ SỐ 6 Bài 1.(1,5 điểm) Cho f  x    m  1 x 2  2  m  1 x  3m , m là tham số. 1.Xác định giá trị m sao cho f  x   3 đúng với mọi x  . 2. Xác định giá trị m sao cho phương trình f  x   2 có hai nghiệm trái dấu. Bài 2.(3 điểm) Giải bất phương trình sau 1. x 2  4 x  3  2 x  1 Bài 3.(1,5điểm) 2. 3x 2  5 x  7  3x 2  5 x  2  1 . 3 1.Cho biết sin   cos  . Tính giá trị biểu thức cos4 . 5 2.Chứng minh rằng: ABC vuông nếu sin A  sin B  sin C . cos B  cos C 2 2 Bài 4 (3,5 điểm). Cho đường tròn (C): x  y  6 x  2my  m2  4  0 . a) Tìm m để từ A(2; 3) có thể kẻ được hai tiếp tuyến với (C). b) Viết phương trình các tiếp tuyến đó khi m = 6. c, Tìm tất cả các giá trị của tham số m để từ gốc tọa độ kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà hai tiếp tuyến ấy vuông góc với nhau. Bài 5.(0,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, có đỉnh C 4;1 , phân giác trong góc A có phương trình x y 5 0 . Viết phương trình đường thẳng BC, biết diện tích tam giác ABC bằng 24 và đỉnh A có hoành độ dương. ——————————-HẾT——————————ĐỀ THI THAM KHẢO Câu 1 (3,0 điểm). Giải các bất phương trình sau a) x 2  5 x  4  x 2  1; b) x  3  7  x  2 x  8. Câu 2 (1,0 điểm). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số sau xác định với mọi x  y Câu 3 (2,0 điểm). a) Cho sin x   m  3 x 2  mx  m. 12  x và  x   . Tính cos2x và cos  13 2 2 b) Chứng minh đẳng thức   1  sin 2 x  tan  x    4 cos 2 x  (với giả thiết đẳng thức có nghĩa). Câu 4 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : 2 x  y  3  0 và điểm A(1;0). a) Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho AM  5. b) Tìm tọa độ điểm C đối xứng với điểm A qua đường thẳng d . Câu 5 (1,5 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn  C  : x 2  y 2  4 x  2 y  0. a) Viết phương trình các tiếp tuyến của đường tròn  C  biết các tiếp tuyến đó song song với đường thẳng d : 2 x  y  1  0. b) Cho điểm M  0; 5  . Tìm tọa độ điểm N thuộc đường tròn  C  sao cho độ dài đoạn thẳng MN lớn nhất. Câu 6 (0,5 điểm). Xét các số thực x, y khác 0 và thỏa mãn điều kiện x 2 y  xy 2  x 2  xy  y 2 . 1 1 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P  3  3 . x y
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top