Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 10 trường THPT Đông Anh – Hà Nội

Giới thiệu Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 10 trường THPT Đông Anh – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 10 trường THPT Đông Anh – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ 2 Toán 10 trường THPT Đông Anh – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 – HỌC KỲ II BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT x Câu 1. Điều kiện của bất phương trình 1 – x + < 0 là: x +3 B. x ³ -1 và x ³ -3 C. 1 - x ³ 0 và x ¹ -3 D. 1 - x ³ 0 và x + 3 > 0 A. x ³ 1 và x ³ -3 1 Câu 2. Điều kiện của bất phương trình 2 3 – x > x 2 + là: x +1 ì ïx £3 B. x ³ -1 C. ïí D. x ¹ -1 A. x ³ 3 ï x ¹ -1 ï î 2x – 5 x – 3 > Câu 3. Bất phương trình có nghiệm là 3 2  A. 1;    B. 2;      C. ;1  2;   D.   1 ;    4 3  2x  7  là Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình 2x  3  5  19  A.  ;  10   3  19  B.   ;    10   19  C.  ;   10   2x  1 3 Câu 5 .Tập nghiệm của bất phương trình 3   x  là 5 4 1    41  11  A.  ;   B.  ;  C.  ;  28  3 2    Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình A.  B.  x2  1  0   C. 1; 0  19  D.  ;    10   13  D.  ;    3    D. 1;   3x  1  2x  7 Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  A. 6;9 B. 6;9 4x  3  2x  19 x  3  4  2x A. ; 1 B. 4; 1 Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình  x x    5 3 4 1  2  x  0 Câu 9. Hệ bất phương trình  có tập nghiệm là A. ; 3 B. 3;2 2x  1  x  2              D. 6;    D. 1;2 C. 9;   C. ;2  C. 2;     D. 3;     3  x  0 Câu 10. Hệ bất phương trình  có tập nghiệm là: A.  B.  1;3 C.  D.  1;3 x  1  0 Câu 11. Cho bất phương trình : mx  2m 2  2x  8  Xét các mệnh đề sau  I  Bất phương trình tương đương với x  2 2  m  II  Một điều kiện để mọi x  12 là nghiệm của bất phương trình  III  Giá trị của m để  thỏa x  12 là m  2  m  4 Mệnh đề nào đúng? A. Chỉ  I  B.Chỉ  II  C.  II  và  III  là m  2      D. I , II và III 1 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT Câu 1. Nhị thức f (x ) = 2x – 4 luôn âm trong khoảng nào sau đây: A. (-¥; 0) B. (-2; +¥) C. (-¥;2) D. (0;+¥) Câu 2. Cho biểu thức f (x ) = (-x + 1)(x – 2) Khẳng định nào sau đây đúng: A. f (x ) < 0, "x Î (1; +¥) B. f (x ) < 0, "x Î (-¥;2) C. f (x ) > 0, “x Î  D. f (x ) > 0, “x Î (1;2) Câu 3. Nhị thức nào sau đây dương với mọi x > 3 A. f (x ) = 3 – x B. f (x ) = 2x – 6 C. f (x ) = 3x + 9 D. f (x ) = x + 3 Câu 4. Bất phương trình (m – 1) x + 1 > 0 có nghiệm với mọi x khi A. m > 1 B. m = 1 Câu 5. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?  2 x  0 f x   A. f  x   x  2   C. m = -1 D. m < -1   B. f x  x  2     C. f x  16  8x    D. f x  2  4x Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình x  3 2x  6  0 là :     C. 3; 3 Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  3  2x  2x  7   0 A. 3; 3    7 3  7 2 A.   ;  B.   ;   2 3  2 2 Câu 8. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?  -1 x   0 f x   7 3 C.  ;     ;   2 2   2    x 1 x 2 Câu 9 . Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào? x  1   f x            B. f x   x  1 Câu 10. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?  0 x  0  f x    A. f x  x x  2    Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình A.  1;2   B. 1;2  x 1 0 2x     D. f x  x  1  2 0 B. f x  x  2    D. f x  x  1 x  2 10 x 1   C. f x  2 x 1 x 2   x 1 2 7  D.  ;  3 2  C. f x    A. f x  x  1    A. f x  x  1 x  2 B. f x    D.  (-3; 3) B. ; 3  3;     C. f x   x x 2   C. ; 1  2;     D. f x  x 2  x  D.  1;2   2 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh 2x  1 0 Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình A. 3x  6    1  2;   2  1  B.   ;2   2  1  C.  ;2  2   1 D.  2;   2 Câu 13. Điều kiện m đê bất phương trình m  1 x  m  2  0 vô nghiệm là  C. m  1;  B. m   A. m Î         D. m  2;  Câu 14. Điều kiện m đê bất phương trình m 2  1 x  m  2  0 vô nghiệm là  C. m  1;  B. m   A. m Î  ìï ïï6x + 5 > 4x + 7 7 Câu 15. Số nghiệm nguyên của hệ ï í ïï 8x + 3 < 2x + 25 ïï ïî 2 A. 0  D. m  2;  C. 4 B. Vô số   D. 8  Câu 16. Cho 0  a  b , Tập nghiệm của bất phương trình x  a ax  b  0 là:    A. ; a  b;    b B.  ;    a;  a       C. ;  b  a;    b  D. ; a   ;   a    Câu 17. Tim m để bất phương trình x  m  1 có tập nghiệm S   3;  B. m  4 C. m  2 D. m  1 A. m  3 Câu 18. Tìm m để bất phương trình 3x  m  5 x  1 có tập nghiệm S  2;  là    A. m  2 B. m  3 C. m  9  1 15x  2  2x  3 có tập nghiệm nguyên là: Câu 19. Hệ bất phương trình   3 x 14 2(x  4)   2    A. 1 D. m  5   D. 1 C.  B. 1;2  2x  4  0 Câu 20. Cho hệ bất phương trình  . Giá trị của m để hệ bất phương trình vô nghiệm là: mx  m  2  0 2 2 A. 0  m  B. m  C. m  0 D. Kết quả khác. 3 3 x  2m  2 Câu 21. Với giá trị nào của m thì hệ bất phương trình  có nghiệm duy nhất? 2 x  m  1 A. 1; 3 B. 1; 3 C. 4; 3 D.        Câu22. Tập nghiệm của bất phương trình 4  3x  8 là  4   4  B.   ; 4  C. ; 4  A.   ;    3   3  Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình 2x - 3 £ x + 12  A. ;15  B.  3;15    4 D.  ;    4;  3   D. ; 3   15;  C. ; 3     Câu 24. Tập nghiệm của bất phương trình 2x - 1 > 2 là x -1 3 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh A. (1;+¥) æ ö B. çç-¥; 3 ÷÷÷ È (1; +¥) çè æ3 ö çè 4 ÷ø æ3 ö D. ççç ;1÷÷÷ è 4 ÷ø C. çç ; +¥÷÷÷ ç 4 ÷ø BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 3x  4y  12  0  Câu 1. Miền nghiệm của hệ bất phương trình :  x  y  5  0  x 1  0  Là miền chứa điểm nào trong các điểm sau? A. M 1; 3 B. N 4; 3 C. P 1;5 D. Q 2; 3     Câu 2. Cặp số 1; 1 là nghiệm của bất phương trình A. x  y  2  0    C. x  4y  1 B. x  y  0  D. x  3y  1  0  x 1  0  Câu 3. Cho x; y thỏa  y  1  0 Khi đó M=2x+y lớn nhất bằng? x  y  3  0  A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 4. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140kg chất A và 9kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20kg chất A và 0,6kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, có thể chiết suất được 10kg chất A và 1,5kg chất B. Hỏi chi phí mua nguyên vật liệu ít nhất bằng bao nhiêu, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II? A. 20 B. 30 C. 32 D. 40 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI Câu 1. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?   1 2 x    0 0 f x     A. f x  x 2  3x  2          B. f x  x 2  3x  2 C. f x  x  1 x  2 D. f x  x 2  3x  2 Câu 2. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?  1 2 x   0 0 f x   A. f  x    x  3   x 2  3x  2  C. f  x    x  2   x 2  4x  3        D. f  x   1  x  2  x  3  x    A. f  x    x  2   x 2  4x  3  C. f  x    x  1 3  x  2  x     B. f x  1  x x 2  5x  6 Câu 3. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?  1 2 x  0  0 f x Câu 4. Khi xét dấu biểu thức f x   3 0  3 0       D. f  x    3  x   x 2  3x  2  B. f x  x  1 x 2  5x  6 x 2  3x  10 x2  1  ta có 4 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh A. f x  0 khi 5  x  1 hay 1  x  2 B. f x  0 khi x  5 hay 1  x  1 hay x  2   C. f  x   0 khi 5  x  2     D. f x  0 khi x  1 Câu 5. Cho các mệnh đề I Với mọi x   1; 4  , f x  x 2  4x  5  0     II  Với mọi x   ; 4    5;10  , g x   x 2  9x  10  0  III  h x   x 2  5x  6  0 Với mọi x  2; 3 A. Chỉ mệnh đề  III  đúng B. Chỉ mệnh đề  I  và  II  đúng C. Cả ba mệnh đề điều sai Câu 6. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?  1 2 x  + 0    g x    0  f x   0    g x  f  x  x 2  4x  3 f  x  x 2  4x  3 A. B.  2  x 2 g  x  x  4x  4 g x  D. Cả ba mệnh đề điều đúng  3 f x 0 +   0 C.    x  2 x  1 x 3 g x  f x D.    x 2  4x  3 2x g x  f x Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  4x  3  0 là A. ; 3    1;  B. 3; 1 C. ; 1   3;   D.  3; 1 Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình x 2  x  6  0 là A. ; 2    3;  B.  C. ; 1   6;   D.  2; 3          Câu . Bất phương trình có tập nghiệm (2;10) là A. x 2 – 12x + 20 > 0 B. x 2 – 3x + 2 > 0 C. x 2 – 12x + 20 < 0     B.  ; 0    28;   để f  x   mx 2  2 m  1 x  4m D. (x - 2) 2 10 - x > 0 Câu 9. Tìm m để f x  x 2  m  2 x  8m  1 luôn luôn dương  A. 0;28  Câu 10. Tìm m  1 A.  1;  3  1  B. ; 1   ;   3         C. ; 0   28;   D.  0;28  luôn luôn dương  C. 0;  1  D.  ;   3   Câu 11. Tìm m để f x  2x 2  2 m  2 x  m  2 luôn luôn âm      B. ; 0  2;  A. 0;2       C. ; 0   2;   D.  0;2  Câu 12. Tìm m để f x  mx 2  2 m  1 x  4m luôn luôn âm  1 A.  1;  3  1  B. ; 1   ;   3     C. ; 1 Câu 13. Tìm m để x 2  mx  m  3  0 có tập nghiệm là  A. 6;2 B. ; 6  2;  C.  6;2         1  D.  ;   3   D. ; 6   2;   5 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh Câu 14. Tìm m để mx 2  4 m  1 x  m  5  0 vô nghiệm   1 A.  1;   3    1 B.  1;   3    C. ; 0  1  D. ; 1    ;    3     Câu 15. Tìm m để 2x 2  2 m  2 x  m  2  0 có hai nghiệm phân biệt  1 A.  0;   2 1  B. ; 0   ;   2         1 C. 0;   2 1  D. ; 0    ;   2   Câu 16. Tìm m để m  4 x 2  2 m  1 x  1  2m  0 vô nghiệm  C. 4;  B.  A.        D. ; 4 Câu 17. Tìm m để f x  x 2  2 m  1 x  m  2  0 x  0;1  A. ;2   B. 1;      C.  D. 1;2 x 2  7x  6  0 là A. 1; 3  B. 5;6  C. 1; 3   5;6  D. Kết quả khác Câu 18. Tập nghiệm của hệ  2 x 8 x 15 0     x 2  4x  3  0 Câu 19. Tập nghiệm của hệ  là A. 1; 3 B. 3;5 C. 2;5 D. 2;1  3;5  x  2 x  5  0 Câu 20. Hệ bất phương trình sau vô nghiêm ì ï x2 – 4 > 0 2 ì ì ìïx 2 – 2x £ 0 ï ï ï ï ïx -1 £ 2 ïx – 5x + 2 < 0 A. ïí B. í 1 C. D. í í 2 1 ïï2x + 1 < 3x + 2 ï ï ï x + 8x + 1 £ 0 2x + 1 £ 3 < ï ï ï ïî ï ï î î ï + + x 2 x 1 ï î              Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình ( x  1)( x  4)  5 x 2  5 x  28 là ( ; 4] ( ;5) [  2; 4) B. C. ( 9; 4) D.  7   7  Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình x  2 x  7  4 là A. 1; 2 B.   ; 2  C.  4;9 D.   ;9   2   2  Câu 23. Tập nghiệm của phương trình 3  2 x  2  x  x  2  x là A. (1;2) B. 1; 2 C.  ;1 D.  ;1 Câu 24. Bất phương trình A. (1; +¥). x 2  5 x  3  2 x  1 có tập nghiệm là 2 1 C.   ;    1;   . B.   1 ;1 .  3  2  2 D.  2; 1 . x 2  2x  5 Câu 25: Với giá trị nào của m để bất phương trình 2  0 nghiệm đúng với mọi x? x  mx  1 A.  2;2  B. 2;2 C. ; 2   2;  D. Kết quả khác     Câu 26. Để giải bất phương trình x 4  3x 3  2x 2  0 , một học sinh lập luận ba giai đoạn như sau: 1 Ta có: x 4  3x 3  2x 2  0  x 2 (x 2  3x  2)  0  2  Do x  3 x 2 2  0 neân x 2 (x 2  3x  2)  0  x 2  3x  2  0 x  1  3x  2  0   x  2 Suy ra x 2  3x  2  0  1  x  2   Vậy: Tập nghiệm của bất phương trình là: 1;2 Hỏi: Lập luận trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ giai đoạn nào? 6 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh A. Sai từ 3 B. Lập luận đúng C. Sai từ 2    D. Sai từ 1 Câu 27. Cho phương trình bậc hai x  2mx  m  2  0 . Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. B. Phương trình luôn vô nghiệm. C. Phương trình chỉ có nghiệm khi m > 2. D. Tồn tại một giá trị m để phương trình có nghiệm kép. 2 2 Câu 28. Tìm m để bất phương trình x  2mx  m  2m  4  0 vô nghiệm A. m  2 B. m  2 C. m  2 D. m  2 2 x 2  5x  4  0 có nghiệm duy nhất Câu 29. Tìm m để hệ bất phương trình  2 x  (m  1)x  m  0 A. m  1 B. m  2 C. m  1 D. m  4 2 Câu 30. Tìm m để bất phương trình mx  2(m  1)x  m  1  0 nghiệm đúng với mọi x A. m  1 B. m  1 C. 1  m  3 D. Kết quả khác THỐNG KÊ Câu 1. Tỉ số giữa tần suất và kích thước mẫu được gọi là A. Mốt B. Phương sai C. Tần suất D. Số trung vị Câu 2. Cho mẫu số liệu 10,8, 6, 2, 4 .Độ lệch chuẩn của mẫu là A. 2,8 B. 8 C. 6 D. 2,4 Câu 3. Cho dãy số liệu thống kê:11,13,14,15,12,10.Số trung bình cộng của dãy thống kê trên bằng A. 13,5 B. 12 C. 12,5 D. Đáp số khác Sử dụng giả thiết sau cho câu 4, câu 5, câu 6 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi toán ( thang điểm là 20 ) . Kết quả cho trong bảng sau: Điểm (x) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số (n ) 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2 Câu 4. Trung bình cộng của bảng số liệu trên là : A. 15 B. 15,23 C. 15,50 D. 16 Câu 5. Số trung vị của bảng trên là : A. 14,23 B. 15,28 C. 15,50 D. 16,50 Câu 6. Mốt của bảng số liệu trên là :A. 19 B. 9 C. 16 D. 15,50 Câu 7. Điều tra về chiều cao cua3 học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau: Nhóm Chiều cao (cm) Số học sinh 1 [150;152) 5 2 [152;154) 18 3 [154;156) 40 4 [156;158) 26 5 [158;160) 8 6 [160;162) 3 N=100 Độ lệch chuẩn A. 0,78 B. 1,28 C. 2,17 D. 1,73 Câu 8. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán Điểm 3 4 5 6 7 8 9 10 Cộng Số học sinh 2 3 7 18 3 2 4 1 40 Mốt của dấu hiệu?A. M0= 40 B. M0= 18 C. M0= 6 D. Không phải các số trên Câu 9. Cho bảng phân bố tần số rời rạc 2 3 4 5 6 Cộng xi 5 15 10 6 7 43 ni Mốt của bảng phân bố đã cho là:A. Số 2 B. Số 6 C. Số 3 Câu 10. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán Điểm 3 4 5 6 7 8 9 D. Số 5 10 Cộng 7 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh Số học sinh 2 3 7 18 Số trung vị là? A. 5 B. 6 C. 6,5 3 D. 7. 2 4 1 40 LƯỢNG GIÁC Câu 1: Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút,biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5cm (lấy   3,1416 ) A. 22054cm B. 22043cm C. 22055cm D. 22042cm Câu 2: Xét góc lượng giác  OA; OM    , trong đó M là điểm không làm trên các trục tọa độ Ox và Oy. Khi đó M thuộc góc phần tư nào để tan  ,cot  cùng dấu A. I và II. B. II và III. C. I và IV. D. II và IV. Câu 3: Trong mặt phẳng định hướng cho tia Ox và hình vuông OABC vẽ theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ, biết sđ  Ox, OA   300  k 3600 , k   . Khi đó sđ  OA, AC  bằng: A. 1200  k 3600 , k   B. 450  k 3600 , k   D. 1350  k 3600 , k  C. 1350  k 3600 , k   AM  300  k 450 , k   ? Câu 4: Trên đường tròn định hướng góc A có bao nhiêu điểm M thỏa mãn sđ  A. 6 B. 4 C. 8 D. 10  3 Câu 5: Biểu thức A  sin(  x)  cos(  x )  cot(2  x )  tan(  x) có biểu thức rút gọn là: 2 2 A. A  2 sin x . B. A  2sin x C. A  0 . D. A  2 cot x . Câu 6: Biểu thức A  sin8 x  sin6 x cos2 x  sin 4 x cos2 x  sin 2 x cos2 x  cos2 x được rút gọn thành : A. sin 4 x . C. cos4 x . B. 1. D. 2. Câu 7: Giá trị của biểu thức tan 200 + tan 400 + 3 tan 200.tan 400 bằng A.  Câu 8: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây? A. tan 45o  tan 60o. B. cos 45o  sin 45o. C. sin 60o  sin 80o. Câu 9: Giả sử (1  tan x  A. 4. 3 3 . B. . 3 3 C. – 3 .D. 3. D. cos35o  cos10o. 1 1 )(1  tan x  )  2 tan n x (cos x  0) . Khi đó n có giá trị bằng: cos x cos x B. 3. C. 2. D. 1. 3a Câu 10: Biểu thức thu gọn của A = sin 2a + sin 5a – sin là A. cos a . 2 B. sin a . C. 2 cos a . D. 2sin a . 7 B.  . 9 C. 9 9 . D.  . 7 7 1 1   Câu 12: Cho tan  2       thì cos  có giá trị bằng :A. . B. . 5 5 2  C. 3 . 5 1 + cos a – 2sin 2a Câu 11: Cho tan   3 . Khi đó 2sin   3cos  7 có giá trị bằng :A. . 4sin   5cos  9 Câu 13: Đẳng thức nào sau đây là đúng ? A. sin 4 x  cos4 x  1  2sin 2 x cos2 x. C. sin6 x  cos6 x  1  3sin 2 x cos2 x. Câu 15: Giá trị biểu thức  .cos   sin 3 . 5 B. sin 4 x  cos 4 x  1. D. sin 4 x  cos 4 x  sin 2 x  cos 2 x. 3 1 Câu 14: Cho sin   . Khi đó cos 2 bằng: A. . 4 8 sin D.  cos B.  15 10 10 15 là   2 2 cos cos  sin .sin 15 5 15 5 A. – 7 . 4 3 2 Câu 16: Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đồng nhất thức? B. -1 C.  7 . 4 C. 1 1 D.  . 8 D. 3 2 8 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh 1) sin2x = 2sinxcosx 2) 1–sin2x = (sinx–cosx)2  –x) 2 D. Tất cả 3) sin2x = (sinx+cosx+1)(sinx+cosx–1) 4) sin2x = 2cosxcos( A. Chỉ có 1) B. 1) và 2) C. Tất cả trừ 3) 5 3   Câu 17: Biết sin a  ; cos b  (  a   ; 0  b  ) Hãy tính sin(a  b ) . A. 0 13 5 2 2 Câu 18: Nếu  là góc nhọn và sin  2  x 1 x 1 thì tan a bằng A. 2x x 1 Câu 19: Với giá trị nào của n thì đẳng thức sau luôn đúng A. 4. Câu 20: Cho a = A. B. 2. C. 8. B. B. 63 65 x 1 2 C. 56 D. 33 65 65 1 C. D. x x2 1 x 1 1 1 1 1 1  x    cos x  cos , 0  x  . 2 2 2 2 2 2 2 n D. 6.  1 và (a+1)(b+1) =2; đặt tanx = a và tany = b với x, y  (0; ), thế thì x+y bằng: 2 2  B. 3 Câu 21: Cho cos 2a   C. 6  D. 4 3 10 1 . Tính sin 2 a cos a A. 4 8 B. 5 6 16 C.  2 3 10 16 D. 5 6 8 Câu 22: Biểu thức thu gọn của biểu thức B   1  1  .tan x là A. tan 2x . B. cot 2x . C. cos2x .D. sin x .  cos2x  Câu 23: Ta có sin 4 x  a  1 cos 2 x  b cos 4 x với a, b   . Khi đó tổng a  b bằng :A. 2. B. 1. C. 3. 8 2 8 D. 4. a b c  cos 4 x  cos x với a, b   . Khi đó a  5b  c bằng: 64 16 16 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 2   Câu 25: Tính C  3tan   tan , biết tan  2 . A. 2 B. 14 C. 2 D. 34 2 2 2  3tan  Câu 24: Ta có sin8x + cos8x = Câu 26: Cho sin a = 1 1   1  – .B. với 0    , khi đó cos     bằng A. 3 2 6 2 3  Câu 27: Cho cos a  3 3a a 23 .Tính cos cos A. 4 2 2 16 B. B C. 7 16 6  3 .C. D. 6 1  3 .D. 6  . 2 6 23 8  3  Câu 28: “ Với mọi  , sin      … ”. Chọn phương án đúng để điền vào dấu …?  2  A. cos B. sin  C.  cos  D.  sin  sin xa Câu 29: Với a ≠ k, ta có cos a.cos 2a.cos 4a… cos 16a  Khi đó tích x. y có giá trị bằng x.sin ya A. 8. B. 12. C. 32. D. 16. Câu 30: Biểu thức nào sau đây có giá trị phụ thuộc vào biến x ? 4 2 4 2 A. cosx+ cos(x+ )+ cos(x+ ) B. sinx + sin(x+ ) + sin(x+ ) 3 3 3 3 4 2 2 4 C. cos2x + cos2(x+ ) + cos2(x+ ) D. sin2x + sin2(x+ ) + sin2(x- ) 3 3 3 3 9 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh 3 5 3 . B. . C. 1 . D. . 8 8 4 B. 42 . C. 32 . D. 6 . Câu 31: Giả sử cos 6 x  sin 6 x  a  b cos 4 x với a, b   . Khi đó tổng a  b bằng: A. Câu 32: Cho cos120 = sin180 + sin0, giá trị dương nhỏ nhất của  là Câu 33: Cho  là góc thỏa sin   A. 15 . B.  8 A. 35 . 1 . Tính giá trị của biểu thức A  (sin 4  2 sin 2 ) cos  4 225 . 128 C. 225 . D.  128 Câu 34: Tính giá trị của biểu thức P  (1  3cos2 )(2  3cos2 ) biết sin   15 . 8 2 3 50 47 . C. P  48 . D. P  . 27 27 27 27 sin x  sin 3 x  sin 5 x Câu 35: Biểu thức A  được rút gọn thành: A.  tan 3 x . B. cot 3x . C. cot x .D. tan 3 x . cos x  cos 3 x  cos 5 x Câu 36: Đơn giản sin(x–y)cosy + cos(x–y)siny, ta được: A. cosx B. sinx C. sinxcos2y D. cosxcos2y A. P  49 . B. P  Câu 37: Cho tam giác ABC có sin A  sin B  sin C  a  b cos A. 3. B. 4. A B C cos cos . Khi đó tổng 2 2 2 C. 1. a  b bằng: D. 2. Câu 38: Cho tam giác ABC thỏa mãn cos 2 A  cos 2 B  cos 2C   1 thì : A. Tam giác ABC vuông B. Không tồn tại tam giác ABC C. Tam giác ABC đều D. Tam giác ABC cân Câu 39: Cho tam giác ABC . Tìm đẳng thức sai: A B C A B C A. cot  cot  cot  cot .cot .cot B. tan A  tan B  tan C  tan A.tan B.tan C ( A, B , C  90 0 ) 2 2 2 2 2 2 C. cot A.cot B  cot B .cot C  cot C .cot A   1 D. tan A B B C C A .tan  tan .tan  tan .tan  1 2 2 2 2 2 2 Câu 40: Điền vào chỗ trống …………… A.Giá trị lớn nhất của A  2sin   sin 2   3 là……………………. B.Giá trị nhỏ nhất của B  2cos  sin 2   3 là…………………….. C.Giá trị nhỏ nhất của C  cos2  2sin   3 là…………………….. D.Giá trị lớn nhất của D  3cos2  sin 2  3 là…………………….. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC Câu 1: Cho tam giác ABC có B = 1350 ; AB = 2 và BC = 3 . Tính cạnh AC bằng? A. 5 . B. 17 . C. 5 .D. 9 . 4 Câu 2: Cho tam giác ABC có AB = 2; BC = 4 và AC = 3 . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 1 4 A. cos A = – . B. Diện tích S ABC = 3 15 10 3 15 . C. Trung tuyến AM = . D. Đường cao AH = . 4 2 16 Câu 3: Cho tam giác ABC có ba cạnh lần lượt là 3;5;7 . Góc lớn nhất có giác trị gần với số nào nhất? A. 1100 . B. 1150 . C. 1350 . D. 1200 . Câu 4: Cho tam giác ABC có H là chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC biết AH = 12a; BH = 6a và  bằng? A. 900 . CH = 4a . Tính số đo góc BAC B. 300 . C. 450 . D. 600 . Câu 5: Cho tam giác ABC có A = 1200 và AB = AC = a , trên cạnh BC lấy điểm M sao cho 5 BM = 2 BC . Tính cạnh AM bằng? A. a 17 . 3 B. a 5 . 3 C. 2a 2 . 3 D. 2a . 3 10 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh Câu 6: Cho tam giác ABC có A = 750 và B = 450 ; AC = 2 . Tính AB bằng? A. 2 .B. 2 6 .C. 6 . 2 D. 6 . 2 Câu 7: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn có bán kính R và AB = R; AC = R 2 . Tính góc A biết nó là góc tù? A. 1350 . B. 1500 . C. 1200 . D. 1050 . Câu 8: Cho tam giác ABC thỏa mãn b 2 + c 2 = 2a 2 . Trung tuyến BM bằng? A. c 3 . 2 B. c 3 . 3 C. c 3 . 5 D. c 3 . 4 Câu 9: Cho tam giác ABC có C = 300 và BC = 3; AC = 2 . Tính cạnh AB bằng? A. 3 . B. 1. C. 10 . D. 10. Câu 10: Cho  ABC có 3 cạnh a = 3, b = 4, c= 5. Diện tích  ABC bằng: A.6 B. 8 ` C.12 D.60 Câu 11: Cho tam giác ABC có a = 6; b = 4 2 và c = 2 , trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = 3 . Tính độ dài A. 9 . B. 3 . C. 8 . D. 3 3 . cạnh AM bằng? Câu 12: Cho tam giác ABC có AB = 4; AC = 6;cos B = A. 5. B. 3 3 . 1 3 và cos C = . Tính cạnh BC bằng? 8 4 C. 2. D. 7. Câu 13: Cho tam giác ABC thỏa mãn b2 + c 2 = a 2 + 3bc . Khi đó? A. A = 300 . B. A = 600 . C. A = 450 . D. A = 750 . Câu 14: Cho tam giác ABC có AB = 2; AC = 3 và BC = 4 , gọi D là trung điểm của đoạn BC . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD bằng? A. R = 4 6 . 9 B. R = 4 3 . 9 C. R = 4 6 . 3 D. R = Câu 15: Cho tam giác ABC có b 2 – bc + c 2 = a 2 . Giá trị góc A bằng? A. A = 300 . B. A = 900 . C. A = 600 . 2 6 . 3 D. A = 1200 . PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG TRÒN , E LIP Câu 1 Cho đường thẳng d có phương trình : 2x- y+5 =0. Tìm 1 VTPT của d. A. (2;1) B. (2; -1) C. (1;2) D. (1; -2) x  5  t Ph.trình nào là ph.trình tổng quát của (d)?  y  9  2t Câu 2 Cho phương trình tham số của đường thẳng (d):  A. 2 x + y – 1 = 0 B. 2 x + y + 1 = 0 C. x + 2 y + 2 = 0  x  2  3t có 1 VTCP là :A. 4; -3  y  3  4t ( Câu 3 Đường thẳng d :  ) B. (4;3) D. x + 2 y – 2 = 0 C. (-3;4) D. (-3; -4) Câu 4 Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng x–y+2=0 : x  t y  2  t A.  x  2 y  t x  3  t y 1 t B.  C.  Câu 5 Vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm A(1;2);B(5;6) là:    A. n  (4;4) B. n  (1;1) C. n  (4;2)  x  5  3t là:  y  9  t Câu 6 Hệ số góc của đường thẳng () :  A. 1 3 B.  3 x  t y  3 t D.   D. n  (1;1) C. 4 3 D.  4 3 Câu 7 Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; −1) và B(1 ; 5) A. 3x − y + 10 = 0 B. 3x + y − 8 = 0 C. 3x − y + 6 = 0 D. −x + 3y + 6 = 0 Câu 8 Đường thẳng 51x − 30y + 11 = 0 đi qua điểm nào sau đây ? 11 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh æ ö 3 A. çç-1; ÷÷÷ çè 4 ÷ø 3 ø÷÷ çè æ ö çè 4 ÷ø 3 C. çç1; ÷÷÷ B. æçç-1;- 4 ö÷÷ æ 3ö D. çç-1; – ÷÷÷ çè 4 ÷ø  Câu 9 Ph.trình tham số của đ.thẳng (d) đi qua M(–2;3) và có VTCP u =(1;–4) là:  x  2  3t  y  1  4t A.   x  2  3t  y  3  4t  x  1  2t  y  4  3t B.   x  3  2t  y  4  t C.  D.  Câu 10 Cho 2 điểm A(1 ; −4) , B(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB. A. 3x + y + 1 = 0 B. x + 3y + 1 = 0 C. 3x − y + 4 = 0 D. x + y − 1 = 0 Câu 11:Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(0 ; −5) và B(3 ; 0) A. x y  1 5 3 x 5 B.   y 1 3 C. x y  1 3 5 D. x y  1 5 3 Câu 12: Đường thẳng nào qua A(2;1) và song song với đường thẳng : 2x+3y–2=0? A. x–y+3=0 B. 2x+3y–7=0 C. 3x–2y–4=0 D. 4x+6y–11=0 Câu 13 : Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm I(−1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng có phương trình 2x − y + 4 = 0. A. x + 2y = 0 B. x −2y + 5 = 0 C. x +2y − 3 = 0 D. −x +2y − 5 = 0 Câu 14: Cho △ABC có A(1 ; 1), B(0 ; −2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến BM. A. 7x +7 y + 14 = 0 B. 5x − 3y +1 = 0 C. 3x + y −2 = 0 D. −7x +5y + 10 = 0 Câu 15: Cho △ABC có A(2 ; −1), B(4 ; 5), C(−3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao AH. A. 3x + 7y + 1 = 0 B. −3x + 7y + 13 = 0 C. 7x + 3y +13 = 0 D. 7x + 3y −11 = 0 Câu 16 :PT nào dưới đây là PT tham số của đường thẳng 2 x  6 y  23  0 .  x  5  3t 1   x  5  3t  x  5  3t   x   3t   B. C. D. A.  2 11   11  11  y  2  t  y  2  t  y  4  t  y  2  t Câu 17 : Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây : △1 : x − 2y + 1 = 0 và △2 : −3x + 6y − 10 = 0. A. Song song. B. Cắt nhau nhưng không vuông góc. C. Trùng nhau. D. Vuông góc nhau. Câu 18 Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :  x  4  2t  y  1  3t và △2 : 3 x + 2 y – 14 = 0 △1:  A. Song song nhau. B. Cắt nhau nhưng không vuông góc. C. Trùng nhau. D. Vuông góc nhau. ìï Câu 19: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây : △1: ïí x = 22 + 2t và △2 : 2 x + 3y – 19 = 0 . ïïîy = 55 + 5t A. (10 ; 25) B. (−1 ; 7) C. (2 ; 5) D. (5 ; 3) 2 Câu 20 : Tìm m để hai đường thẳng sau đây song song ? △1: 2 x + (m + 1) y – 3 = 0 và △2 : x + my – 100 = 0 . A. m = 1 hoặc m = 2 B. m = 1 hoặc m = 0 C. m = 2 Câu 21: Định m để 2 đường thẳng sau đây vuông góc : A. m =  9 8 B. m = – 9 8 A. m = −3 B. m =1 △1 : C. m = Câu 22: Định m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau ? D.m = 1 1 2 △1 : C. m Î Æ  x  2  3t  y  1  4mt 2 x – 3y + 4 = 0 và △2 :  D. m = – 1 2  x  2  2t  y  1  mt 2 x – 3y + m = 0 và △2 :  D. m = 4 . 3 Câu 23 : Cho đường thẳng (d): 2x+y–2=0 và điểm A(6;5). Điểm A’ đối xứng với A qua (d) có toạ độ là: A. (–6;–5) B. (–5;–6) C. (–6;–1) D. (5;6) Câu 24:Tı́nh góc giữa hai đ. thẳ ng Δ1: x + 5 y + 11 = 0 và Δ2: 2 x + 9 y + 7 = 0 B. 300 C. 88057 ’52 ” D. 1013 ‘ 8 ” A. 450 12 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh ìï x = 2 + 3t Câu 25: Khoảng cách từ điểm M(15 ; 1) đến △ : ï là : í ïïîy = t A. 10 B. 1 10 C. 16 5 D. 5 Câu 26: △ABC với A(1 ; 2), B(0 ; 3), C(4 ; 0). Chiều cao tam giác ứng với cạnh BC bằng : A. 3 B. 0,2 C. 1 25 D. Câu 27: Tính diện tích △ABC biết A(2 ; −1), B(1 ; 2), C(2 ; −4) : A. 3 B. 3 37 C. 1,5 D. 3 . 5 3. Câu 28: . Diện tích hình vuông có 2 cạnh nằm trên 2 đường thẳng (d): -2x+y-3=0 và (l):2x-y=0 là: 9 3 6 9 B. C. D. A. 5 5 5 25 ( ) Câu 29: Cho M 1; – 1 và D : 3x + 4y + m = 0 . Tìm m > 0 để d (M , D) = 1 A. m = 9 . B. m = 9 . C. m = 6 . D. m = – 4 hoặc m = -16 . Câu 30: Cho hai điểm A(3;2), B(- 2; 2). Phương trình đường thẳng d qua A và cách B một khoảng bằng 3 là: A. 3x  4 y  17  0, 3x  7 y  23  0 B. x  2 y  7  0, 3x  7 y  5  0 C. 3x  4 y  1  0, 3x  7 y  5  0 D. 3x  4 y  17  0, 3x  4 y  1  0 Câu 31: Đường thẳng ax + by – 3 = 0, a, b Î Z đi qua điểm M(1;1) và tạo với đường thẳng D : 3x – y + 7 = 0 một góc 450. Khi đó, a – b bằng: A. 6 B. -4 C. 3 D. 1 Câu 32: Cho ba điểm A(3;2), B(-1;4) và C(0;3). Phương trình đường thẳng d qua A và cách đều hai điểm B,C là: A. x  y  5  0,3 x  7 y  23  0 B. x  y  5  0,3 x  7 y  5  0 C. x  2 y  7  0,3 x  7 y  5  0 D. x  2 y  7  0,3 x  7 y  23  0  x  2  2t Câu 33. Cho đường thẳng  :  và điểm M(3;1). Tọa độ điểm A thuộc đường thẳng  sao cho A cách M  y  1  2t một khoảng bằng 13 . A.  0; 1 ; 1; 2  B.  0;1 ; 1; 2  C.  0; 1 ; 1; 2  D.  2; 1 ; 1; 2   x  1 t Câu 34. Cho hai điểm A(-1;2), B(3;1) và đường thẳng :  . Tọa độ điểm C để tam giác ACB cân tại C. y  2t 7 13 7 13  13 7   7 13  B.  ;   C.   ;  D.  ;  A.  ;  6  6 6  6 6 6 6 6  Câu 35. Phương trình đường thẳng đi qua A(-2;0) và tạo với đường thẳng d : x  3 y  3  0 một góc 450 . A. 2 x  y  4  0; x  2 y  2  0 B. 2 x  y  4  0; x  2 y  2  0 C. 2 x  y  4  0; x  2 y  2  0 D. 2 x  y  4  0; x  2 y  2  0 Câu 36. Cho hai điểm P(1;6) và Q(-3;-4) và đường thẳng  : 2 x  y  1  0 . Tọa độ điểm N thuộc  sao cho NP  NQ lớn nhất.A. N (9; 19) B. N ( 1; 3) C. M (1;1) D. M (3;5) Câu 37. Cho ba điểm A(1;1), B(2;0), C(3;4). Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cách đều hai điểm B, C. B. 4 x  y  3  0; 2 x  3 y  1  0 A. 4 x  y  3  0; 2 x  3 y  1  0 C. 4 x  y  3  0; 2 x  3 y  1  0 D. x  y  0; 2 x  3 y  1  0 Câu 38. Cho hai điểm P(1;6) và Q(-3;-4) và đường thẳng  : 2 x  y  1  0 . Tọa độ điểm M thuộc  sao cho B. M (2;3) MP+MQ nhỏ nhất. A. M (0; 1) C. M (1;1) D. M (3;5) Câu 39. Cho A(0;4), B(3;2), N thuộc Ox, chu vi D ABN nhỏ nhất khi N có tọa độ: A.(3;6) B.(2;0) C.(0;2) D. đáp số khác Câu 40 : Hai cạnh hcn ABCD nằm trên 2 đường thẳng (d):4x-3y+5=0, (d’): 3x+4y-5=0,A(2;1). Diện tích hcn ABCD bằng: A.1 B.2 C. 3 D.4 13 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh Câu 41 : Phương trình nào sau đây không là pt đường tròn: A.x2+y2 +2x+2y+10=0 B.3×2+3y2-x=0 C.(x+2)2+y2= 3 D.x2+y2= 0.1 Câu 42: Đtròn có tâm là gốc tọa độ và tiếp xúc với (d):3x+y-10=0 có ptrình: A.x2+y2=1 B. x2+y2= -10 C. x2+y2= 10 D.x2+y2=10 Câu 43: Cho đường tròn (C): x2+y2+4y+3=0. Chọn CÂU Sai: A. Tiếp tuyến tại A(0;-1) có phương trình:y+1=0 B. Có 2 tiếp tuyến kẻ từ B(1;-1) đến (C) có phương trình là :x=1 và y= -1 C. Có 2 tiếp tuyến song song với đường thẳng (d): 4x-3y-1=0 D. Không có tiếp tuyến nào kẻ từ E(1/2;-2) đến (C). Câu 44. Số đường thẳng đi qua điểm M(4; 3) và tiếp xúc với đường tròn (C): (x – 1)2 + (y – 2)2 = 1 là: A. 0 B.1 C. 2 D. 3 2 2 Câu 45. Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(3; 4) với đường tròn (C): x + y -2x – 4y – 3 = 0 là: A. x + y + 7 = 0 B. x + y – 7 = 0 C. x – y – 7 = 0 D. x + y – 3 = 0 2 2 Câu 47: Cho đường tròn (C) : x + y -2 = 0 và đường thẳng d : x-y +2 =0. Đường thẳng d’ tiếp xúc với (C) và song song với d có phương trình là : C.x-y-1=0 D.x-y+1=0 A.x-y+4=0 B. x-y-2=0 Câu 48: Cho đường tròn (C) : (x-3)2+(y+1)2 =4 và điểm A(1;3) .Phương trình các tiếp tuyến với (C) vẽ từ A là : A. x – 1=0 và 3x – 4y -15 = 0 B. x – 1=0 và 3x – 4y +15 = 0 C. x – 1=0 và 3x + 4y +15 = 0 D. x – 1=0 và 3x + 4y -15 = 0 Câu 49: Cho hai điểm A(1; 1); B(3; 5). Phương trình đường tròn đường kính AB là: B. x2 + y2 + 4x + 6y – 12 = 0 A. x2 + y2 – 4x – 6y + 8 = 0 D. x2 + y2 + 4x – 6y + 8 = 0 C. x2 + y2 – 4x + 6y + 8 = 0 Câu 50: Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) : x 2  y 2  2  0 và (C2) : x 2  y 2  2 x  0 A. (2 ; 0) và (0 ; 2). B. ( 2 ; 1) và (1 ;  2 ). C. (1 ; 1) và (1 ; 1). D. (1; 0) và (0 ; 1 ) Câu 51: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  : x  2 y  0 và đường tròn (C) : x 2  y 2  2 x  6 y  0 . A. ( 0 ; 0) và (1 ; 1) B. (2 ; 4) và (0 ; 0) C. ( 3 ; 3) và (0 ; 0) D. ( 4 ; 2) và (0 ; 0) Câu 52: Cho elip (E) : x2 y 2   1 . Trong các điểm sau, điểm nào là tiêu điểm của (E)? 100 36 A. (10; 0) Câu 53: Cho elip (E): 3 5 A. e =  ; 2c = 6 B. (6; 0) 2 C. (4; 0) D. (- 8; 0) 2 x y   1 . Tâm sai và tiêu cự của (E) là: 25 16 9 3 B. e = ; 2c = 18 C. e = ; 2c = 6 5 5 D. e = 4 ; 2c = 8 5 12 13 x2 y 2  1 D. 25 169 Câu 54: Phương trình nào sau đây là phương trình elip có trục nhỏ bằng 10, tâm sai là A. x2 y2  1 25 16 B. x2 y 2  1 169 25 C. x2 y2  1 169 100 Câu 55: Lập phương trình chính tắc của elip có 2 đỉnh là (–3; 0), (3; 0) và hai tiêu điểm là (–1; 0), (1; 0) ta được : A. x2 y 2  1 9 1 B. x2 y 2  1 8 9 C. x2 y 2  1 9 8 D. x2 y 2  1 1 9 14 Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 10 – Trường THPT Đông Anh 15
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top