Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Giới thiệu Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam Toán 7

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Tips: thầy cô có thể tìm thêm tài liệu với google tại đây.

Text Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam
TỔ TOÁN – TIN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ 1 Môn Toán Lớp 7 Năm học 2021 – 2022 Phần I: ĐẠI SỐ Chương I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC Câu 1: Số hữu tỉ nào sau đây không nằm giữa − − A. 2 9 Câu 3: 4 9 B. Câu 2: Các số nguyên x, y mà 2 1 và 3 3 C. − 4 9 D. 2 9 x 3 = . Trong các phương án sau, phương án nào SAI? 2 y A. x = 1, y = 6 B. x = 2, y = -3 C. x = – 6, y = – 1 D. x = 2, y = 3 −3 −2 + = 20 15 A. −1 60 B. −17 60 C. −5 35 D. 1 60 D. −7 11  5  2 5  9 Câu 4:  −  +  −  + +  −  =  13   11  13  11  A. −38 143 B. 7 11 C. -1 2 1   4 10   5 1   Câu 5: Giá trị của biểu thức  7 − −  −  −  −  −  bằng : 3 4  3 4   4 3  A. 1 1 3 B. 6 1 3 C. 8 1 3 D. 10 1 3 Câu 6: Điền vào chỗ trống (…) số hữu tỉ thích hợp để được một đẳng thức đúng: − 7 10 −26 3 :2 = Câu 7: 15 5 A. B. − A. -6 B. 7 10 −3 2 1 2 D. −2 3 D. C. − C. 1 2 −3 4 3 1 = − (…) 10 5 1 1 1 5 Câu 8: Tính 3 + 2 − 1 − 4 = ? 4 6 4 6 5 2 A. − B. − 6 3 3 1 −12 Câu 9: Kết quả phép tính + . là : 4 4 20 −12 20 A. C. 3 5 B. Câu 10: Giá trị của x trong phép tính − x : 3 8 −3 5 C.  −2 1  Câu 13:  +   5 2 −9 84 D. −64 9 D. 3x + 1 B. 2 3 C. −2 3 D. −3 2 B. −1 100 C. 1 100 D. 81 100 2 = 1 4 A. D. B. −1 4 A. 3 2 3 8 = là: 8 3 64 C. 1 9 Câu 11: Với mọi x thì ( x − 3) − (2 x − 4) sẽ bằng: A. − x − 7 B. − x + 1 C. 3x − 7  1 3 Câu 12: Tìm x biết x :  −  = 1  12 4  A. −1 D. Câu 14: Giá trị của biểu thức M = −3, 4 : 1, 7 − 0, 2 là: A. – 1,8 B. 1,8 C. 0 D. – 2,2 Câu 15: Tìm x, biết: 6 x + 4 − 5 x = 16 A. x = 0 B. x = 11 C. x = 12 Câu 16: Biểu thức 8.25: 16 được viết dưới dạng luỹ thừa cơ số 2 là : B. 2 A. 22 C. 23 82.45 Câu 17: Tính 20 ta được kết quả 2 A. 1 4 B. 1 16 C. 1 8 D. x = 10 D. 24 D. 1 32 Câu 18: (0,125) 4 . 84 = A. 1000 B. 100 C. 10 D. 1 B. a 4b 6 C. a 0b1 D. a 4b5 Câu 19: ( a 2b3 ) bằng: 2 A. 2a 2b3  3 3  20  4 2  20 Câu 20: Kết quả của phép tính  − +  : +  − +  : là :  7 5  21  7 5  21 A. 2 B. 0 C. -1 2 Câu 21:   5 6 2 2 :  = ? 5 12 4 2 2 A.   B.   C. 5 5 Câu 22: Số 224 viết dưới dạng lũy thừa có số mũ 8 là: 88 A. D. 1 B. 98 8 2   5 2 D.   5 3 D. Một đáp số khác C. 68 Câu 23: Giá trị của biểu thức: 1118 + 1117 − 1116.2 chia hết cho số nào sau đây? A. 160 B. 147 C. 150 D. 130 Câu 24: Viết dưới dạng lũy thừa cơ số 10 của 256.84 là : A. 108 B. 1012 C. 1010 D. 1010 n n Câu 25: Cho 20 : 5 = 4 thì : A. n=0 B. n = 1 Câu 26: Tìm n  N, biết 3n.2n = 216. A. n = 6 B. n = 4 n 4 64 Câu 27: Tìm n  N, biết n = . 3 27 A. n = 2 B. n = 3 ( )( C. n = 2 D. n = 3 C. n = 2 D. n = 3 C. n = 1 D. n = 0 ) Câu 28: Tính 155 : 55 . 35 : 65 = ? A. 243 32 B. Câu 29: Tìm x, biết: A. x = 39 32 C. 32 405 D. 503 32 −8 2 1 .x = . . 11 5 4 15 80 B. x = − 2 75 Câu 30: Giá trị của x trong phép tính −0,5 x = A. 0 C. x = 11 90 1 − 1 là: 2 C. 1 B. 0,5 1  1 1  Câu 31: Tính: 3,15  3 :  + 2,15 1 − 1  = ? 2  4 2  A. 19,25 B. 19,4 D. x = − 11 80 D. -1 C. 16,4 D. 18,25 −2  −1  x =   thì : 3  3  2 Câu 32: Cho A. x = 1 6 B. x = Câu 33: Tìm x nếu :│0,1 – x│= 2,1 A. x = -2,2 hay x = 2 −2 27 C. x = − 1 6 B. x = -2 hay x = 2,2 D. x = 2 27 C. x = -2,2 D. x = -2 1 9 Câu 34: Tìm x biết (2 −  x) 2 = 2 4 B. x = 7; x = –3 A. x = 1; x = 5 C. x = –3; x = 5 D. x = 1; x = 7 Câu 35: Giá trị của x trong đẳng thức ( 3x − 1) = −27 là: 3 A. − 4 3 B. − 2 3 C. 2 3  −3   2  15 Câu 36: Tính   :   : = ?  5   −3  4 6 6 A. B. − C. −6 25 21 11 9  12  Câu 37: Kết quả của phép tính – . :  − .(−9)   là: 5 12  15  −24 11 11 A. 24 B. 11 C. −48 Câu 38: Nếu B. 3 C. 81 Câu 39: Kết quả của phép tính 16 + 9 – 16 − 9 là : B. −1 C. 0 A. −2 Câu 40: Kết quả đúng của phép tính − 81 là: A. –9 và 9 B. 9 C. −9 2 Câu 41: Chọn câu trả lời sai . Nếu x = thì x bằng : 3 2  2 B.  −   3 2 Câu 42: Tính giá trị của biểu thức P = A. 1 4 3 D. 6 11 D. 48 x + 1 = 2 thì x2 bằng : A. 9 2 A.   3 D. B. –1 4 C. 9 D. 27 D. −3 D. 9  2 D. −  −   3 2 (−3) 2 + 42 9 − 2 4 C. 0 D. 2 144 0, 4.10 0, 640.100 − + =? 2 169 26 132 6 6 5 5 M= M =1 M =4 M =3 13 13 6 13 A. B. C. D. Câu 44: Tìm giá trị lớn nhất của biếu thức: Câu 43: Tính giá trị của biểu thức: M = A = 11 − x 2 + 7 x + 6 A. Amax = 12, đạt được khi x = – 6 hoặc x = -1 B. Amax = 11, đạt được khi x = 6 hoặc x = 1 C. Amax = 11, đạt được khi x = – 6 hoặc x = -1 D. Amax = 12, đạt được khi x = 6 hoặc x = 1 2 x Câu 45: Tìm x trong tỉ lệ thức sau : =3 3 x 50 A. x = 1 5 B. x = − Câu 46: Cho cặp số x,y thoả mãn A. x = 6, y = 9 Câu 47: Cho 1 5 C. x = ± 1 50 D. x = ± 1 5 x y = và x + y = 15. Cặp số x,y là 2 3 B . x = 9, y = 6 C. x = 5, y =10 D. x = 10, y =5 a b c ; a + b – c = – 8 thì : = = 11 15 22 A. a = – 22; b = – 30; c = – 60 B. a = 22; b = 30; c = 60 C. a = – 22; b = – 30; c = – 44 D. a = 22; b = 30; c = 44 Câu 48: Biết rằng x : y = 7 : 6 và 2x – y = 120. Giá trị của x và y bằng: A. x = 105; y = 90 B. x = 103; y = 86 C. x = 110; y = 100 D. x = 98; y = 84 Câu 49: Cho tỉ lệ thức a c = (a, b, c, d ≠ 0; a ≠ b ; c ≠ d). Khi đó ta có: b d A. a −b d = b c−d B. a+b c+d = a c C. a c−d = a −b d D. a −b c = a c−d Câu 50: Cho biết x : y = 6 : 7 và y – x = 2. Vậy giá trị của x , y là: A. x = 10 ; y = 12 B. x = 12 ; y = 14 C. x = 18 ; y = 20 D. x = 14 ; y = 16 Câu 51: Có một số tiền dùng để mua tập. Nếu mua tập loại I thì được 15 tập, nếu mua tập loại II thì được 18 tập. Hỏi số tiền là bao nhiêu nếu giá tập loại I đắt hơn loại II là 400 đồng một tập ? A. 36 000đồng B. 34 000đồng C. 32 000đồng D. 30 000đồng a b c = = Câu 52: Tìm ba số a, b, c biết và a + b – c = –8 11 15 22 A. a = –22; b = –30; c = –60 B. a = 22; b = 30; c = 60 C. a = –22; b = –30; c = –44 D. a = 22; b = 30; c = 44 Câu 53: Ba số a; b; c tỉ lệ với các số 3; 5; 7 và b – a = 20. Tính P = a + b + c A. P = 120 B. P = 150 C. P = 200 D. P = 180 Câu 54: Cho x : y = 6 : 7 và y² – x² = 52; x > 0. Vậy giá trị của x + y là A. 13 B. 26 C. –13 D. 52 Câu 55: Tìm các số a, b, c biết a : b : c = 4 : 7 : 9 và a + b – c = 10, ta có kết quả 7 9 ;c= 2 2 C. a = 20; b = 35; c = 45 D. a = 40; b = 70; c = 90 Câu 56: Số học sinh của hai lớp 7A và 7B tỉ lệ 8 và 9. Số học sinh lớp 7B nhiều hơn số học sinh lớp 7A là 5 học sinh. Vậy số học sinh lớp 7A và 7B lần lượt là : A. 32HS; 37HS B. 45HS; 40HS C. 30HS; 35HS D. 40HS; 45HS B. a = 2; b = A. a = 12; b = 21; c = 27 Chương II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Câu 1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là A. 3 B. 75 C. 1/3 D. 10 Câu 2: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 10 thì y = 5. Khi x = – 5 thì giá trị của y là A. -10 B. – 2,5 C. -3 D. -7 Câu 3: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, khi x = 10 thì y = 6 . Hệ số tỉ lệ a là A. 3 5 B. 5 3 D. Một đáp số khác C.60 Câu 4: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Biết rằng khi x = 0,4 thì y = 15. Khi x = 6 thì y bằng : A. 1 B. 0 C. 6 D. 0,6 Câu 5: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, khi x = – 6 thì y = 8. Giá trị của y = 12 khi x bằng: A. – 4 B. 4 C. 16 D. – 16 Câu 6: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau Hãy chọn câu trả lời sai: m ( m là hằng số, m ≠ 0 ) x A. xy = m ( m là hằng số, m ≠ 0 ) B. y= C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai Câu 7: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 2 thì y = -9. Hãy biểu diễn y theo x? −4,5 −18 A. y = 4 x B. y = −4,5 x C. y = D. y = x x Câu 8: Hai đại lượng nào dưới đây có mối quan hệ tỉ lệ nghịch? A. Giá tiền C (đồng) một tờ báo và số lượng mua N tờ báo B. Vận tốc V (km/h) và thời gian t (giờ) cần phải có để một đoàn tàu đi từ A đến B C. Dung tích một bể chứa C (lít) và chiều cao h (mét) của bể chứa đó D. Trị giá tiền lãi tiết kiệm R (đồng) theo thời gian T (tuần lễ) 1 Câu 9: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = -3 thì y = 2. Vậy nếu x = thì giá trị 3 của y là : 1 2 Câu 10: Hai thanh sắt có thể tích là 23cm3 và 19 cm3. Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56gam. Thanh thứ nhất nặng : A. -18 B. -6 A. 266gam C. -9 B. 322gam D. − C. 232gam D. 626gam Câu 11: Học sinh khối 7 tham gia trồng ba loại cây: phượng, bạch đàn, phi lao. Số cây phượng, bạch đàn, phi lao tỉ lệ với các số 2; 3; 5. Biết hai lần số cây phượng cộng với ba lần số bạch đàn thì nhiều hơn số phi lao là 48 cây. Hỏi số cây phi lao là: A. 12 B. 18 C. 30 D. 16 Câu 12: Cho bốn số a; b; c; d. Biết rằng a : b = 2: 3; b : c = 4 : 5; c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng: A. 8 : 12 : 15 : 13 B. 16 : 24 : 32 : 35 C. 4 : 12 : 6 : 7 D. 16 : 24 : 30 : 35 Câu 13: Nếu 15 lít dầu hỏa nặng 12kg thì 20kg dầu hỏa có số lít là A. 18 lít B. 16 lít C. 18,8 lít D. 17 lít Câu 14: Ba lớp 7A, 7B và 7C đi lao động và được phân công khối lượng công việc như nhau. Lớp 7A hoàn thành công việc trong 1,2 giờ ; lớp 7B hoàn thành công việc trong 1,5 giờ và lớp 7C hoàn thành công việc trong 2,0 giờ. Tính số học sinh của lớp có ít học sinh nhất, biết rằng tổng số học sinh của ba lớp là 96 học sinh. A. 24 B. 32 C. 40 D. 35 Câu 15: Biết 36 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ. Nếu muốn hoàn thành sớm hơn 2 giờ thì số người cần thêm vào là: A. 15 B. 18 C. 9 D. 12 Câu 16: Các máy cày có cùng năng suất cày trên các cánh đồng có cùng diện tích thì: A. Số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc B. Số máy tỉ lệ thuận với số ngày hoàn thành công việc C. Số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ với số máy D. Số mày cày tỉ lệ nghịch với số diện tích cánh đồng được cày. Câu 17: Chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số nhỏ nhất trong ba số được chia là : A. 24 B. 21 C. 12 D. 48 Câu 18: Với số tiền để mua 38 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết giá vải loại II chỉ bằng 95% giá vải loại I? A. 39 B. 40 C. 41 D. 42 Câu 19: Điểm A(1; 2) trong mặt phẳng tọa độ Oxy thuộc góc phần tư thứ: A. I B. II C. III D. IV Câu 20: Điểm A(-2; 3) trong mặt phẳng tọa độ Oxy thuộc góc phần tư thứ: A. I B. II C. III D. IV Câu 21: Điểm A(2;- 2) trong mặt phẳng tọa độ Oxy thuộc góc phần tư thứ: A. I B. II C. III D. IV Câu 22: Điểm A(-5;- 2) trong mặt phẳng tọa độ Oxy thuộc góc phần tư thứ: A. I B. II C. III D. IV Câu 23: Một điểm bất kỳ nằm trên trục tung thì: A. Có hoành độ bằng 0 B. Có tung độ và hoành độ bằng 0 Câu 24: Một điểm bất kỳ nằm trên trục hoành thì: C. Có tung độ bằng 0 D. Có tung độ và hoành độ đối nhau A. Có hoành độ bằng 0 B. Có tung độ và hoành độ bằng 0 Câu 25: Cho hàm số y = -3x . Khi y = 1 thì: B. Có tung độ bằng 0 D. Có tung độ và hoành độ đối nhau A. x = – 1 3 B. x = -2 C. x = 1 D. x = -1 C. x= 3 D. x=-1 Câu 26: Cho hàm số y = -3x . Khi y = 3 thì: A. x= – 1 3 B. x=1 Câu 27: Đường thẳng d trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số A. y = –2x B. y = –0,5x C. y = 0,5x D. y = 2x y 0 –1 d Câu 28: Cho hàm số y = f(x) = 2×2 +3 . Ta có : A. f (0) = 5 B. f (1) = 7 C. f (-1) = 1 x 2 D. f(-2) = 11 Câu 29: Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng : A. Hoành độ B. 0 C. 1 D. -1 Câu 30: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy lấy hai điểm: M (0; 4), N (3; 0). Diện tích của tam giác OMN là: A. 12 (đvdt) B. 5 (đvdt) C. 6 (đvdt) D. 10 (đvdt) Câu 31: Tìm các giá trị của biến số x để công thức của hàm số f ( x ) = x − 4 có nghĩa. A. x  4 B. x  4 C. x  −4 D. x  −4 Câu 32: Cho hàm số y = -4x. Gọi B ( xB ; yB ) và C ( xC ; yC ) là hai điểm thuộc đồ thị của hàm số nói trên. Cho biết yB : yC = 3: 2 và xB + xC = 10. Vậy tọa độ các điểm B và C là : A. B ( 7; 28 ) và C ( 3; −12 ) B. B ( 6; −24 ) và C ( 4; −16 ) C. B ( −4;16 ) và C (14;56 ) D. B ( 8; −32 ) và C ( 2; −8 ) Câu 33: Điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = – 2x: A. M ( – 1; -2 ) B. N ( 1; 2 ) C. P ( 0 ; -2 ) D. Q ( -1; 2 ) Câu 34: Đồ thị của hàm số y = 1 x là đường thẳng OA đi qua gốc tọa độ và điểm A? 3 A. A(1;3 ) B. A(-1;-3) Câu 35: Cho hàm số y = f (x) = A. f(0) = − C. A(3;1) D. A(-3;1) 1 2 x – 1 thì : 3 2 3 C. f(-1) = − B. f(3) = -1 2 3 D. f(-1) = -1 2 Câu 36: Hàm số y = − x nhận giá trị dương khi 3 A. x < 0 B. x > 0 C. x = 0 D. không xác định Câu 37: Cho điểm A (a; – 0,2 ) thuộc đồ thị hàm số y = 4x . Ta có : A. a = – 0,5 B. a = – 0,05 C. a = – 0,005 D. a = -1 Câu 38: Điểm M(-2; 3) thuộc đồ thị hàm số sau đây ? 3 2 B. y = − x C. y = − x A. y = -6x D. y = 6x 2 3  1 2 Câu 39: Cho hàm số y = ax có đồ thị đi qua điểm P  − ; −  . Thì giá trị của a là:  3 5 5 1 1 A. a = C. a = −1 D. a = 1 B. a = 1 6 5 5 Câu 40: Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số y = (m – 3)x đi qua điểm M (-1; 6). A. m = −2 B. m = 2 C. m = 4 D. m = −3 Phần 2: HÌNH HỌC Chương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Câu 1: Nếu a, b, c là ba đường thẳng phân biệt và a ⊥ b; c ⊥ b thì : A. a // b B. a // c C. a cắt c D. a ⊥ c Câu 2: Xét ba đường thẳng phân biệt a,b,c. Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi : A. a và b cùng cắt c B. a ⊥ c và b ⊥ c C. a cắt c và b ⊥ c D. a ⊥ c và b cắt c Câu 3: Cho hai góc xÔy = z Ô t như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là sai: t y 450 450 z O x A. xÔy và zÔt đối đỉnh B. xÔy và y Ô z là hai góc kề bù C. xÔy và zÔt không đối đinh D. y Ô t = 900 Câu 4: Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng : A. 1800 B. 600 C. 900 D. 450 Câu 5: Hai đường thẳng aa’; bb’ cắt nhau tại O và aOb = 600 . Kết luận nào sau đây là sai? A. a ‘ Ob ‘ = 600 B. aOb ‘ = 1200 C. a ‘ Ob ‘ = 1200 D. a ‘ Ob = 2.aOb Câu 6: Cho hình bên biết H 3 = K1 = 1200 thì kết luận nào sau đây là sai? A. H 4 = K 2 = 600 B. H 2 = K 4 = 600 C. H1 = K3 = 1200 D. H1 = K 4 Câu 7: Cho hình vẽ, biết: ME // ND. Số đo góc MON bằng: A. 500 B. 550 C. 600 D. 650 Câu 8: Cho hình vẽ, biết : d ⊥ MQ, d ⊥ NP và MQP = 1100 . Số đo x của góc NPQ bằng : A. 600 B. 700 C, 800 D. 900 Câu 9: Cho hình vẽ . Biết EFP = 500 . Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi : A. SEM = 500 B. MEF = 1200 C. NEF = 450 D. SEN = 135o Câu 10: Cho hình vẽ: Hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c. Một đường thẳng m cắt a, b lần lượt tại A và B. Biết B1 − A1 = 340. Số đo của góc A1 là: A. 630 B. 670 C. 730 D. 750 Chương II: TAM GIÁC Câu 1: Cho  ABC có AB = AC và Â = 2 B̂ có dạng đặc biệt nào: A. Tam giác cân B. Tam giác đều C. Tam giác vuông D. Tam giác vuông cân Câu 2 : Cho  ABC có Â = 600 ; B̂ = 3 Ĉ là tam giác: A. Tam giác vuông B. Tam giác nhọn C. Tam giác tù D. Tam giác cân Câu 3: Cho hình vẽ: Biết MN // BC, số đo góc A là. A. 600 B. 900 C. 650 Câu 4: Cho tam giác ABC cân tại A, có A =70o. Số đo góc B là : A. 50o B. 60o C. 55o D. 500 D. 75o Câu 5: Tam giác ABC có AB = AC có A = 2 B có dạng đặc biệt nào? A. Tam giác vuông B. Tam giác đều C. Tam giác cân D. Tam giác vuông cân o Câu 6: Cho tam giác ABC cân tại A, B =75 . Số đo của góc A là: o o o A. 40 B. 75 C. 65 o D. 30 o Câu 7: Cho tam giác ABC cân tại A, A =70 . Gọi I là giao điểm các tia phân giác B và C . Số góc đo BIC là: A. 135o B. 115o C. 125o D. 105o o o o o Câu 8: Cho tam giác ABC,  = 64 ,  = 80 . Tia phân giác BAC cắt BC tại D. Số đo của góc ADB là bao nhiêu? A. 70o B. 102o C. 88o D. 68o Câu 9: Cho tam giác ABC, A = 64 , B = 80 . Tia phân giác BAC cắt BC tại D. Kẻ Dx//AB, Dx cắt AC tại E. Số đo góc AED là bao nhiêu ? A. 116o B. 110o C. 108o D. 70o Câu 10: Trong tam giác ABC, các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại G nếu BGC = 1300 thì góc A có số đo là : A. 300 B. 800 C. 600 D. 400 Câu 11: Cho ∆PQR = ∆DEF trong đó PQ = 4cm, QR = 6cm, PR= 5cm. Chu vi tam giác DEF là : A. 14cm B. 15cm C. 16cm D. 17cm Câu 12: Cho tam giác ADK, qua A vẽ đường thẳng d // DK. Trên d lấy điểm H sao cho AH = DK (H và D nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh AK ). Kết luận nào sau đây là sai? A. ∆ADK = ∆AHK B. AD = KH C. AD // KH D. ADK = KHA Câu 13: Cho hình vẽ, các yếu tố bằng nhau được đánh dấu “ giống nhau”. Khi đó khẳng định nào sau đây sai? A. ∆BDA = ∆CEA B. ∆BEA = ∆CDA C. EAB = DAC D. ∆ADE đều Câu 14: Cho hình vẽ, các yếu tố bằng nhau được đánh dấu “ giống nhau”. Khi đó: A. ∆ABC = ∆ADE B. ∆ABC = ∆EDA C. ∆ABC = ∆AED D. ∆ABC = ∆DEA Câu 15: Cho tam giác đều ABC độ dài cạnh là 6cm. Kẻ AI vuông góc với BC. Độ dài cạnh AI là: B. 3cm A. 3 3cm D. 6 3cm C. 3 2cm Câu 16: Cho tam giác ABC có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Độ dài trung tuyến AM là: A. 8cm D. 6cm B. 54 cm C. 44 cm Câu 17: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 5cm, AC = 8cm. Độ dài cạnh BC là: B. 12cm C. 10cm A. 39cm D. 89cm
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top