Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Giới thiệu Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Kim Liên – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây

TRƯỜNG THPT KIM LIÊN TỔ: TOÁN-TIN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn: TOÁN 10 A. Trọng tâm kiến thức Đại số: Mệnh đề, tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai, phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Hình học: Véctơ và các phép toán véctơ, hệ trục tọa độ, giá trị lượng giác của góc từ 00 đến 1800 , tích vô hướng của hai vec tơ. B. Bài tập I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Cho các phát biểu sau đây: (I): “ 17 là số nguyên tố” (II): “ Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền” (III): “ Các em học sinh hãy cố gắng học tập thật tốt nhé!” (IV): “ Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn” Hỏi có bao nhiêu phát biểu trên là mệnh đề? A. 4; B. 3; C. 2; D. 1. Câu 2. Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đúng: A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau; B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau; C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau. Câu 3. Cho mệnh đề “ Có một học sinh trong lớp 10A không chấp hành luật giao thông”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là: A. Không có học sinh nào trong lớp 10A chấp hành luật giao thông”; B. Mọi học sinh trong lớp 10A đều chấp hành luật giao thông”; C. Có một học sinh trong lớp 10A chấp hành luật giao thông”; D. Mọi học sinh trong lớp 10A không chấp hành luật giao thông”. Câu 4. Cho x là số tự nhiên. Phủ định của mệnh đề “ ∀x chẵn, x2 + x là số chẵn” là mệnh đề: B. ∃x lẻ, x2 + x là số chẵn; A. ∃x lẻ, x2 + x là số lẻ ; D. ∃x chẵn ; x2 + x là số lẻ; C. ∀x lẻ, x2 + x là số lẻ; Câu 5. Cho tập hợp P. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau? A. P ⊂ P . B. ∅ ⊂ P . C. P ∈ { P}. D. P ∈ P . Câu 6. Phần bù của B = [ −2;1) trong  là: A. (−∞;1]. B. (−∞; −2) ∪ [1;+∞).  D. (2; +∞). C. (−∞; −2). 5 A ( 2; + ∞) và B =  −∞;  . Khi đó ( A ∪ B ) ∪ ( B A) là: Câu 7. Cho= 2    5  ; 2 .  2  A.   B. ( 2; +∞). C.  −∞;  Câu 8. Hàm số nào sau đây có tập xác định là  . x A. y = 2 . B. y = 3 x3 − 2 x − 3 . x −1 Câu 9. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = 5 . 2   D.  −∞;  C. y =3 x3 − 2 x − 3 . 5 . 2  D. y = 2x +1 xác định trên  . x − 2x − 3 − m C. m > 0 . D. m < 4 . x x +1 2 2 A. m ≤ −4 . B. m < −4 . Câu 10. Cho hàm số y = f ( x ) = x + 1 + x − 1 . Chọn mệnh đề sai: A.Hàm số B. Hàm số có tập xác định là  . C. Đồ thị hàm số là hàm số chẵn. D. Đồ thị hàm số nhận trục Oy là trục đối xứng. nhận gốc O là tâm đối xứng. Câu 11. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = ( 3 − m ) x + 2 nghịch biến trên  . A. m > 0. B. m = 3. C. m > 3. D. m < 3. . Câu 12. Đường thẳng = y ax + b có hệ số góc bằng 2 và đi qua điểm A(−3;1) là: B. = C. = A. y = −2 x + 1. y 2 x + 7. y 2 x + 5. Câu 13. Hàm số có giá trị nhỏ nhất khi 3 3 6 A. x = . B. x = . C. x = − . 5 5 5 Câu 14. Đồ thị hình bên là đồ thị của một hàm số y trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 1 1 2 6 D. x = − . 5 x 3 1 3 A. y  x 2  2 x  . 2 1 2 5 B. y   x  x  . 2 2 2 C. y  x  2 x . D. y = −2 x − 5. O 3 2 2 D. y   x  x  . Câu 15. Parabol (P) y = −2 x 2 − ax + b có điểm M (1;3) với tung độ lớn nhất. Khi đó giá trị của b là: A. 5. B. 1. C. −2. D. −3. Câu 16. Khi quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5 m và 2 giây sau khi đá lên, nó ở độ cao 6 m. Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên. B. y = A. y = 4,9t 2 + 12, 2t + 1, 2. −4,9t 2 + 12, 2t + 1, 2. C. y = −4,9t 2 + 12, 2t − 1, 2. D. y = −4,9t 2 − 12, 2t + 1, 2. Câu 17. Cho hàm số y = ax 2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng? y A. B. C. D. a < 0, b < 0, c < 0. a > 0, b = 0, c < 0. a > 0, b < 0, c < 0. a > 0, b > 0, c < 0. x O Câu 18. Ta có bảng biến thiên của hàm số y  x 2  5 x  7 như sau: x  y 5 2 1  5   7 3 3 4 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình x 2  5 x  7  2m  0 có nghiệm thuộc đoạn 1;5 . A. 3  m  7. 4 7 2 3 8 B.   m   . Câu 19. Số nghiệm của phương trình 2 x + A. 0 B. 1 3 2 3 8 C.   m   . D. 3 7 m . 8 2 1 1 = − x2 + là: x +1 x +1 C. 2 D. 3. Câu 20. Phương trình 1 A. m ≥ − . 2 1 B. m > − , m ≠ 0. 2 có hai nghiệm khi: 1 C. − ≤ m ≤ 1. 3 Câu 21. Số nghiệm phương trình A. 0 B. 4 C. 1 Câu 22. Gọi là các nghiệm phương trình 1 D. m ≥ − , m ≠ 0. 2 là: D. 2 Khi đó giá trị của biểu thức là: A. M = 41 41 57 B. M = . C. M = . . 16 64 16 Câu 23. Phương trình 2 x − 4 − 2 x + 4 = 0 có bao nhiêu nghiệm ? D. M = A. 0 . B. 1. C. 2. Câu 24. Số nghiệm nguyên dương của phương trình x − 1 = x − 3 là: A. 0 . B. 1. C. 2. Câu 25. Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng D. Vô số. 81 . 64 D. 3. ( 0; 2017] để phương trình x2 − 4 x − 5 − m = 0 có hai nghiệm phân biệt? A. 2016. B. 2008. C.2009. D. 2017. Câu 26. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = mx cắt parabol (P) y= − x 2 + 2 x + 3 tại hai điểm phân biệt A và B sao cho trung điểm I của đoạn thảng AB thuộc đường thẳng y= x − 3. Tính tổng tất cả các phần tử của S. A. 2 . B. 1. C. 5. D. 3. 2m  mx + y = Câu 27. Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình  vô nghiệm  x + my =m + 1 1 A. m = −1 B. m = 1 C m ≠ ±1 D. m = 2 0  x − my = Câu 28. Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình  có vô số nghiệm ? mx − y = m + 1 A. m ≠ ±1 B. m = 0 C. m = −1 D. m = 1.      Câu 29. Véc tơ tổng MN + PQ + RN + NP + QR bằng     A. MR . B. MN . C. PR . D. MP . Câu 30. Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định  sau:            A. AB + AD = B. AB − AD = C. OA + OB = D. OA + OB = CB. AC. DB. AD.     Câu 31. Cho tam giác ABC. Vị trí của điểm M sao cho: MA − MB + MC = 0 là A. M trùng C. B. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CBAM. C. M trùng B. D. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành CABM.     Câu 32. Tam giác ABC thỏa mãn: AB + AC = AB − AC thì tam giác ABC là: A. Tam giác vuông tại A; B. Tam giác vuông tại C; C. Tam giác vuông tại B; D. Tam giác cân tại C.   Câu 33. Cho tam giác đều ABC cạnh 2a có G là trọng tâm. Khi đó AB − GC là: 2a 3  3     = F 1 MA = , F 2 MB = , F 3 MC cùng Câu 34. Cho ba lực A. a 3 3 B. tác động vào một vật tạiđiểm M và vật đứng yên.  Cho biết cường độ của F 1 , F 2 đều bằng 25N và góc   AMB = 600 . Khi đó cường độ lực của F3 là: C. 4a 3 3 D. 2a 3 A F1 C F3 M F2 B A. 25 3 N B. 50 3 N C. 50 2 N D. 100 3 N Câu 35. Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khi đó     2  3   1  2   2  1  A. = D. = = AB + AC AM AB + AC . B. = AM AB + AC C. AM AM AB + AC. 3 3 3 3 5 5 Câu 36. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Khi đó:  1  1   1  1   2  2   1  1  A. = B. = C. = AG AB + AC. AG AB + AC. AG AB + AC. AG AB + AC. D. = 2 2 3 3 3 3 3 2       Câu 37. Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M sao cho: MA + 3MB − 2 MC = 2 MA − MB − MC . A.Tập hợp các điểm M là một đường tròn; B. Tập hợp các điểm M là một đường đường thẳng; C. Tập hợp M là tập rỗng; D. Tập hợp các điểm M chỉ là một điểm trùng với A. Gọi D là điểm đối xứng với A qua B. Khi Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đó toạ độ điểm D bằng: A. B. C. D. Câu 39. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho M (1; −1) , N ( 3; 2 ) , P ( 0; −5 ) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tọa độ điểm A là: A. ( 2; −2 ) . B. ( 5;1) . ( C. ) 5;0 . D ( 2; 2 ) . Câu 40. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A (1;3) , B ( −1; −2 ) , C (1;5 ) .Tọa độ D trên trục Ox sao cho ABCD là hình thang có hai đáy AB và CD là: B. ( 0; −1) . A. (1;0 ) . C. ( −1;0 ) . D. Không tồn tại điểm D. Câu 41. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm N trên cạnh BC của tam giác ABC có A (1; −2 ) , B ( 2;3) , C ( −1; −2 ) sao cho S ABN = 3S ANC . Tìm toạ độ N? 1 3 A.  ;  . 4 4  1 3 B.  − ; −  .  4 4 1 1 C.  ; −  . 3 3 . Hỏi giá trị của tan α là bao nhiêu? Câu 42. Biết 2 5 . 5 Câu 43. Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? B. cos α > 0. C. tan α < 0. A. sin α < 0.       Câu 44. Cho tam giác ABC tìm ( AB, BC ) + ( BC , CA ) + ( CA. AB ) . A. 2.  1 1 D.  − ;  .  3 3 C. − B. −2. A. 900 . B. 1800 . Câu 45. Cho tam giác ABC có A(−4;0), B(4;6), C (−1; 4). A. (4;0) . B. (−4;0) . Câu 46. Cho tam giác ABC có A(4;3), B (2;7), C (−3; −8) cạnh BC là: A. (1; −4) . B. (−1; 4) . D. 2 5 . 5 D. cot α > 0. C. 2700 . D. 3600 . Trực tâm của tam giác ABC có tọa độ bằng: C. (0; −2) . D. (0;2). . Toạ độ chân đường cao kẻ từ đỉnh A xuống C. (1; 4) . D. (4;1) . Câu 47. Cho ∆ABC có A ( 6;0 ) , B ( 3;1) , C ( −1; −1) . Số đo góc B trong ∆ABC bằng : A. 150 . B. 1350 . C. 1200 .         Câu 48. Cho a, b có= a 4,= b 5, a= , b 600. Tính a − 3b . D. 600 . A. 181 . D. 180 ( ) B. 9 . C. 178 . II/ PHẦN TỰ LUẬN Đại số: Bài 1. Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau: 1) y = 2) y= 3+ x + 6− x ; x −1 + 1 ; x2 − 9 3) y = 4− x . ( x − 3) x − 1 Bài 2. Cho hàm số y = (m − 1) x − m + 3 ( có đồ thị là d) . 1) Biện luận theo m sự biến thiên của hàm số. 2) Tìm m để đồ thị hàm số: a) Song song với đường thẳng = y 2 x + 2020 ; b) Vuông góc với đường thẳng x + y + 2021 = 0; c) Cắt trục Ox và Oy lần lượt tại A và B sao cho diện tích ΔOAB = 4 (đvdt). 3) Tìm điều kiện của m để y > 0 với ∀x ∈ [ −1; 3] . Bài 3. Cho họ Parabol (P): y =(1 − m ) x 2 − mx − 3 . a) Tìm m để hàm số đạt GTLN. b) Vẽ (P) ứng với m=−1. 1 x−k = 0. 2 d) Dùng đồ thị để biện luận theo k số nghiệm phương trình: 2 x 2 + x − 3 = k. c) Dùng đồ thị để biện luận theo k số nghiệm phương trình: x 2 + Bài 4. Cho hàm số y = x 2 + 4 x + 3 , có đồ thị (P). a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số. b) Tìm m để phương trình x 2 + 4 x + 3 = m có 2 nghiệm phân biệt. c) Đường thẳng d đi qua điểm A(0;2) có hệ số góc k. Tìm k để d cắt (P) tại hai điểm E,F phân biệt sao cho trung điểm I của đoạn EF nằm trên đường thẳng x − 2 y + 3 = 0. Bài 5. Tìm m để mỗi phương trình sau: a) (4m 2 − 2) x =+ 1 2m − x có nghiệm duy nhất. b) 4 x − 3m = 2 x + m có hai nghiệm phân biệt. x 2 − 2(m + 3) x + 2m + 2 c) = 2x − 5 2 x − 5 có nghiệm. Bài 6. Giải các phương trình sau: b) 3 x + 2 = x + 1 ; a) x 2 + 6 x + 9 = 2 x − 1 ; d) ( x + 3) x − 1 = x 2 − 9 ; e) ( x − 2)(3 + x= ) c) x 2 + 4 x − 3 x + 2 + 6 =; 0 x( x + 1) − 4 . Bài 7. Cho phương trình: mx − 2 x − 4m − 1 =0 . 2 a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn: 1 1 + = 2; x1 x2 b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương. c) Tìm m để phương trình có một nghiệm nhỏ hơn 1, một nghiệm lớn hơn 1. 0 . Tìm m để phương trình có hai nghiệm Bài 8. Cho phương trình 2 x 2 + 2(m + 1) x + m 2 + 4m + 3 = x1 , x2 . Khi đó tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức A = x1 x2 − 2( x1 + x2 ) . Bài 9. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của mỗi hàm số sau: a) y = 2 x 2 − 3 x + 7 với x ∈ [ 0; 2] ; b) y= ( x 2 + x + 2)2 − 2 x 2 − 2 x − 1 với x ∈ [ −1;1] ; 16 4  c) y = x 2 + − 3 x +  +7. x  x2  mx + 2 y =m + 1 Bài 10. Cho hệ phương trình  . 2 x + my = 2m + 5 Tìm m để hệ đã cho có nghiệm duy nhất (x; y). Khi đó tìm hệ thức liên hệ giữa x, y độc lập đối với m.  x + 2 y =m − 1 Bài 11. Cho hệ phương trình  . Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) sao cho x 2 + y 2  2 x − y = 2m + 3 đạt giá trị nhỏ nhất? Hình học: Bài 12. Cho hình bình hành ABCD.      a) Tính độ dài của véctơ u = BD + CA + AB + DC .     b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng: GA + GC + GD = BD .     Bài 13. Cho tam giác ABC. Gọi I là điểm thỏa mãn IA + 2 IB + 3IC = 0. a) Chứng minh rằng: I là trọng tâm tam giác BCD (với D là trung điểm của AC).    b) Biểu thị vectơ AI theo hai vectơ AB và AC . Bài 14. Cho bình thực thay đổi. Tìm tập hợp điểm M biết: hình  hành ABCD; k là một số    a) MA + k MB = b) MA + ( 1 − k )MB + k MC = k MC 0          d) 2 MA − MB − MC = MC + 2 MD c) MA + MB = MC + MD Bài 15. Cho tam giác ABC với J là trung điểm của AB, I là trung điểm của JC. Gọi M, N là hai điểm     thay đổi trên mặt phẳng sao cho MN = MA + MB + 2 MC . Chứng minh rằng ba điểm M, N, I thẳng hàng. Bài 16. Cho hình thang ABCD vuông tại A và B có = AD 5,= BC 8,= AB 2 10 .     a) Biểu diễn AC , BD theo AB, AD . b) Chứng minh rằng AC ⊥ BD . Bài 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho  ba điểm M(2;−3), N(−1;2), P(3; −2).   a) Xác định tọa độ điểm Q sao cho MP + MN − 2 MQ = 0. b) Tìm tọa độ 3 đỉnh của Δ ABC sao cho M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. c) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP. d) Tìm tọa độ điểm D ∈ Ox sao cho ∆MND vuông tại M. e) Tìm tọa độ điểm E ∈ Oy sao cho EM 2 + EN 2 nhỏ nhất. Bài 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A( 2; −1), B(x; 2), C(−3; y). a) Xác định x,y sao cho B là trung điểm của AC. b) Xác định x,y sao cho gốc O là trọng tâm tam giác ABC. c) Với 3 điểm A, B,C tìm được ở câu b, hãy tìm điểm E trên trục tung sao cho ABCE là hình thang. d) Tìm hệ thức liên hệ giữa x, y để A, B, C thẳng hàng. Bài 19. Cho tam giác ABC vuông tại A có = AB a= , BC 2 a và G là trọng tâm.     a) Tính các tích vô hướng: BA.BC ; BC.CA .       b) Tính giá trị của biểu thức AB.BC + BC.CA + CA. AB .       c) Tính giá trị của biểu thức GA.GB + GB.GC + GC.GA . HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN KHỐI 10 NĂM HỌC 2019 – 2020 Thời gian: 90 phút , không kể thời gian phát đề. Mã đề thi 101 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm- Thời gian làm bài 45 phút). Câu 1. Cho phương trình x  2  2 x 1 (1). Phương trình nào sau đây là phương trình hệ quả của (1). A. ( x − 2 ) = ( 2 x − 1) . 2 2 B. ( x − 2 ) =2 x − 1. 2 C. x − 2 = 2 x − 1. Câu 2. Cho tập hợp A. Tìm mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau? B. ∅ ⊂ A . C. A ∈ { A}. A. A ∩ ∅ = ∅. D. x − 2 =1 − 2 x. D. A ⊂ A . 0 vô nghiệm. Câu 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình ( m + 1) x − 2(m + 1) x + m = 2 1 B. m ≥ − . C. m ≤ −1 . 2   Câu 4. Cho hình vuông ABCD cạnh bằng a, tâm O. Tính AO + AB . A. m < −1. 1 D. −1 < m < − . 2 a 10 a 10 5a 2 a 3 . B. . C. . D. . 2 4 2 2 Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A ( −4 ; 7 ) , B ( a ; b ) , C ( −1 ; −3) . Tam giác ABC nhận G (−1;3) làm trọng tâm. Tính T = 2a + b. A. T = 9 . B. T = 7 . C. T = 1 . D. T = −1 . 2 Câu 6. Gọi S là tập các giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = (4 − m ) x + 2 đồng biến trên . Tính số phần tử của S . A. 5 B. 2 C. 1 D. 3 1 Câu 7. Tìm tập xác định của hàm số y= x −1 + . x+4 A. [1; +∞ ) {4} . B. (1; +∞ ) {4} . C. ( −4; +∞ ) . D. [1; +∞ ) .         Câu 8. Cho a, b có= a 4,= b 5, a= , b 600. Tính a − 5b . A. ( ) A. 9 . B. 541 . C. 59 . Câu 9. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề? A. 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất. C. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng 60o phải không? D. 641 . B. Đề thi hôm nay khó quá! D. Các em hãy cố gắng học tập! 1 1 Câu 10. Giả sử x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình : x 2 + 3 x –10 = = + . 0 . Tính giá trị P x1 x2 3 10 3 10 A. P = − . B. P = . C. . D. – . 10 3 10 3 Câu 11. Cho hàm số = y f= ( x) 3 x 4 – 4 x 2 + 3 . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. y = f ( x) là hàm số không có tính chẵn lẻ. B. y = f ( x) là hàm số vừa chẵn vừa lẻ. C. y = f ( x) là hàm số chẵn. D. y = f ( x) là hàm số lẻ.   Câu 12. Cho tam giác đều ABC. Tính góc ( AB, BC ). A. 1200. B. 600. C. 300. D. 1500. Câu 13. Điều kiện xác định của phương trình 2 x − 3 = x − 3 là: A. x ≥ 3 . B. x > 3 . 3 3 C. x ≥ . D. x > . 2 2 Câu 14. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x 2 − 4 x + 6 + m = 0 có ít nhất 1 nghiệm dương. A. m ≤ −2. B. m ≥ −2. C. m > −6. D. m ≤ −6. Câu 15. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào? 2 − ( x − 1) . A. y = B. y = − ( x + 1) . C. = y ( x + 1) 2 D. = y . ( x − 1) 2 . 0. Câu 16. Số nghiệm phương trình (2 − 5) x 4 + 5 x 2 + 7(1 + 2) = A. 0. B. 2. C. 1. D. 4. 1− x x −1 = Câu 17. Tập nghiệm của phương trình là: x−2 x−2 A. [1; +∞ ) . B. [ 2; +∞ ) . C. ( 2; +∞ ) . D. [1; +∞ ) {2} . Câu 18. Xác định hàm số bậc hai y = x 2 + bx + c, biết rằng đồ thị hàm số có trục đối xứng là đường thẳng x = −2 và đi qua đi A(1; −1). A. y = x 2 + 4 x − 6 . B. y = x 2 − 4 x + 2 . C. y = x 2 + 2 x − 4 . D. y = x 2 − 2 x + 1 .      Câu 19. Tính tổng MN  PQ  RN  NP  QR .     B. MP . C. MR. D. PR. A. MN . Câu 20. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển”? A. Có ít nhất một động vật di chuyển. B. Có ít nhất một động vật không di chuyển. C. Mọi động vật đều không di chuyển. D. Mọi động vật đều đứng yên.     Câu 21. Cho tam giác ABC . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn MB  MC  BM  BA . A. Đường tròn tâm A, bán kính BC . B. Đường thẳng qua A và song song với BC . C. Đường thẳng AB . D. Trung trực đoạn BC . Câu 22. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình m2 ( x  m)  x  m có tập nghiệm  ? A. m  0 hoặc m  1 B. m  0 hoặc m  1 C. m  (1;1)0 D. m  1 1 = P 3sin 2 x + 4 cos 2 x. . Tính biểu thức 2 11 13 15 7 A. P = . B. P = . C. P = . D. P = . 4 4 4 4 Câu 24. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có x con cá ( x ∈  + ) thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là 480 − 20x (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau mỗi vụ thu hoạch được nhiều cá nhất? A. 10. B. 12. C. 9. D. 24. Câu 25. Cho A = ( −∞;0 ) ∪ ( 4; +∞ ) ; B = [ −2;5] . Tính A ∩ B. Câu 23. Cho cos x = A. ∅. B. ( −∞; +∞ ) . C. ( −2;0 ) ∪ ( 4;5 ) . D. [ −2;0 ) ∪ ( 4;5] . II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm – Thời gian làm bài 45 phút). Bài 1. (2 điểm) Cho hàm số y = − x 2 + 2 x + 3. a) ( 1 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị ( P ) của hàm số trên. b) (1 điểm) Tìm điều kiện của tham số m để đường thẳng y = 2mx − 4m + 3 cắt ( P ) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn 1. Bài 2. (1 điểm) Giải phương trình x − 2 = x 2 − 3x − 4. Bài 3. (2 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có = AD a, = AB x ( x > 0), K là trung điểm của AD.     a) (1 điểm) Biểu diễn AC , BK theo AB, AD. b) (0,5 điểm) Tìm x theo a để AC ⊥ BK . c) ( 0,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, giả sử A(1;5), C (6;0). Gọi I là giao điểm của BK và AC , tìm tọa độ điểm I . ————- HẾT ————-
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top