Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Thăng Long – Hà Nội

Giới thiệu Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Thăng Long – Hà Nội Toán 7

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Thăng Long – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Thăng Long – Hà Nội

Tips: thầy cô có thể tìm thêm tài liệu với google tại đây.


Text Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Thăng Long – Hà Nội

PHÒNG GD&ĐT BA ĐÌNH
TRƯỜNG THCS THĂNG LONG
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN TOÁN 7
Năm học 2021 – 2022
A/ LÝ THUYẾT:
I/.Đại số:
Câu 1: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào?
Câu 2: Tỉ lệ thức là gì? Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết công thức tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Câu 3: Định nghĩa căn bậc hai của một số không âm? Cho ví dụ.
Câu 4: Khi nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau? Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận?
Câu 5: Khi nào thì hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau? Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch?
II/.Hình học:
Câu 1: Phát biểu định nghĩa, tính chất của hai góc đối đỉnh.
Câu 2: Nêu định nghĩa về: hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một đoạn thẳng.
Câu 3: Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Nêu tính chất của hai đường thẳng song song.
Phát biểu tiên đề Ơclit
Câu 4: Nêu ba tính chất về “Từ vuông góc đến song song”. Viết giả thiết, kết luận của mỗi tính chất.
Câu 5: Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác, tính chất góc ngoài của tam giác. Viết giả thiết,
kết luận.
Câu 6: Phát biểu định lí các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Viết giả thiết, kết luận.

B/ BÀI TẬP
I. Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1: Tính hợp lí (nếu có thể)

3
2 3
1
15   24
4
3 4
3
4 7 11 4
d)     3, 25
15 11 15 11

3
1
1 8
b) .27  3 :  19
8
5
5 3

a)

2

 1  1
 1 
e)15.     2  
 5  5
 2 

16 4
 . 0, 09
25 5
1 5
1 5 3 8
f ) 16 :  6 :  
4 3
4 3 2 5
c) 0, 49.

3

II. Dạng 2: Tìm x
Bài 2: Tìm x, biết:

2 1
3
a)  : x 
3 3
4
d)

x 9

4 5

b)

5
1 1
x 
3
2 7

III. Dạng 3: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Bài 3: Tìm x, y, z biết:

3

2
16

e)2  x    
5
27

1

c)  3 x  7    x 2    0
4

2
1
f ) x   0,5 
5
2

a)x : 3  y : 8 và x  y  50

c)x : y : z  3 : 5 : ( 2) và 5x  y  3z  124

x y z
  và x  y  z  36
5 3 4
x 7
và 4x  5y  72
d) 
y 4
b)

x y y z
f)2x  3y  4z và x  y  z  26
 ;  và 2x  3y  4z  330
10 5 2 5
IV. Dạng 4: Các bài toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch:
Bài 4: Cho biết x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = 9
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.
b) Hãy biểu diễn y theo x.
1
c) Tính giá trị của y khi x = 5; x =
9
e)

Bài 5: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 4 thì y = 10
a) Tìm hệ số tỉ lệ
b) Hãy biểu diễn y theo x
c) Tính giá trị của y khi x = 5 và x = -8
Bài 6: Số viên bi của ba bạn Hùng, Hà, Lan tỉ lệ với 3; 4; 5. Biết số viên bi của bạn Hà nhiều hơn số viên
bi của Hùng là 15 viên. Tính số viên bi của mỗi bạn.
Bài 7: Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3 ;4 ;5. Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết :
a) Chu vi của tam giác là 48m.
b) Tổng độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất hơn cạnh còn lại 20m.
Bài 8: Biết rằng 17 lít dầu hỏa nặng 13,6kg. Hỏi 20 kg dầu hỏa có chứa được hết vào chiếc can 24 lít
không ? Vì sao
Bài 9: Ba đội máy cày làm trên ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày trong 5 ngày, đội thứ hai cày
trong 4 ngày và đội thứ ba cày trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày, biết rằng ba đội có tất cả
37 máy cày ( Năng suất các máy như nhau)
Bài 10: Cho biết 56 người công nhân làm xong công việc được giao trong 18 ngày. Hỏi cần thêm bao nhiêu
công nhân nữa để có thể làm xong công việc đó sớm hơn 2 ngày ? (Năng suất của mỗi người như nhau)
V. Dạng 5: Hàm số và đồ thị hàm số:
Bài 11:Cho hàm số: y = f(x) = (3m – 2)x
a) Tìm m biết điểm M(2; 8) thuộc đồ thị hàm số
b) Vẽ đồ thị hàm số với m tìm được.
c) Tính: f(-2) + f(-4) – 3f(-2)
VI. Hình học:
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có B  530
a) Tính C
b) Trên cạnh BC lấy D sao cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở E.
Chứng minh BEA  BED . Từ đó suy ra ED  BC

c) Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H, CH cắt AB tại F.
Chứng minh rằng BHF  BHC
d) Chứng minh BAC  BDF và D, E, F thẳng hàng.
Bài 2: Cho ABC có AB  AC ; M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho
AM  MD. Chứng minh:
a) AMB  DMC . Từ đó suy ra AB // CD
b) AC // BD và AC = BD
c) AM  BC.
Bài 3: Cho tam giác ABC có AB  AC . Gọi M là một điểm nằm trong tam giác sao cho MB  MC ; N là
trung điểm của BC. Chứng minh:
·
a) AMB  DMC . Từ đó suy ra AM là tia phân giác của BAC.
b) Ba điểm A; M; N thẳng hàng.
c) MN là đường trung trực của đoạn thẳng BC.
Bài 4: Cho góc xOy nhọn, vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Trên tia Ot lấy điểm M tùy ý. Từ M kẻ
đường thẳng vuông góc với tia Ox cắt tia Ox tại A, cắt tia Oy tại D. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với tia
Oy, cắt tia Oy tại B, cắt tia Ox tại C. Chứng minh :
a) OAM  OBM

b) AC = BD

c) OM  AB

d) AB // CD

Bài 5: Cho tam giác ABC (AC > AB), tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D. Trên cạnh AC lấy E sao
cho AE = AB.
a) Chứng minh BD = DE.
b) Kéo dài AB và DE cắt nhau tại K. Chứng minh AKD  ACD .
c) Chứng minh ΔKBE = ΔCEB.
d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để DE vuông góc với AC.
VII. Một số bài toán nâng cao:
Bài 1:
a) Cho các số x, y, z tỉ lệ với các số 5; 4; 3. Tính gái trị của P =
b) Cho a + b + c = 2015 và

x  2 y  3z
x  2 y  3z

1
1
1
1
a
b
c. Tính giá trị của Q =


a  b b  c c  a 2015
bc ca ab

Bài 2: a. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A  4  5x  2  3y  12
b.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: B  3x  8, 4   y  2   14, 2
2

Bài 3: Cho biểu thức: M =

x 5
; N   x  2  x  5  , tìm x để M; N có giá trị là số dương? số âm? số 0?
11

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
1/ Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:
A. 7 

5 

B.

7 

2

5

B.

7
11


1
2

C. 7 

D. 1;0;  

C. -1

D.

9

2/ Kết quả phép tính             là:
 13   11  13  11 
A.

38
143

3/ Cho biết :
A x=
4/ Số x mà
A.

x+

3
5

16
24

thì :

19
48

B. x =
1

3

x :    1
 12 4 

7
11

1
48

C. x =

1
48

D. x =

19
48

là :

1
4

B.

2
3

C.

2
3

D.

B.

8
5

C.

2
5

D.

3
2

9
2
5/ Cho  x  1 
. Vậy x bằng:
25

A.

 
8 2
;
5 5

6/ Cho tỉ lệ thức
A. x =

8/ Cho

34 16
;
25 25

x 4

thì:
15 5

4
3

7/ Chỉ ra đáp án sai . Từ tỉ lệ thức
A.

5
9

35 63

B. x = 4

C. x = -12

D . x = -10

5 35

ta có tỉ lệ thức sau :
9 63

B.

63 35

9
5

C.

35 63

9
5

a b
c
 
; a + b – c = – 8 thì :
11 15 22

A. a = – 22 ; b = – 30 ; c = – 60

B. a = 22 ; b = 30 ; c = 60

C. a = – 22 ; b = – 30 ; c = – 44

D. a = 22 ; b = 30 ; c = 44

D.

63 9

35 5

9/ Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo , Ngân tỉ lệ với 3; 1; 2. Số điểm 10
của cả ba bạn đạt được là 24. Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là :
A. 6

B. 7

C 8

D. 9

10/ Số nào trong các số dưới đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A.

3
14

B.

5
6

C.

4
15

D.

9
24

11/ Kết quả làm tròn số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là:
A. 0, 712
12/

B. 0, 713

C. 0, 710

D. 0, 700

B. -98

C. ± 14

D . 14

196 bằng :

A. 98

13/ Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là
A. 3

B. 75

C. 1/3

D. 10

14/ 12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần
thêm mấy người ? ( với năng suất máy như nhau )
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

15/ Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó làm được bao
nhiêu sản phẩm cùng loại?
A. 76

B. 78

C. 72

D. 74

16/ Hai thanh sắt có thể tích là 23cm3 và 19 cm3 . Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56gam .
Thanh thứ nhất nặng :
A. 266gam

B. 322gam

C. 232gam

D. 626gam

C. f (-1) = 1

D. f(-2) = 11

C. 1

D. -1

17/ Cho hàm số y = f (x) = 2×2 +3 . Ta có :
A. f (0) = 5

B. f (1) = 7

18/ Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng :
A. Hoành độ

B. 0

19/ Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0) là :
A. Một đường thẳng

B. Đi qua gốc tọa độ

C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ

D. Cả ba câu đều đúng

20/ Điểm thuộc đồ thị hàm số y = – 2x là :
A. M ( – 1; -2 )

B. N ( 1; 2 )

C. P ( 0 ; -2 )

D. Q ( -1; 2 )

21/ Góc xOy đối đỉnh với góc x ‘ Oy ‘ , khi đó khẳng định đúng là:
A. xOy và x ‘ Oy ‘ bù nhau
B. xOy và x ‘ Oy ‘ phụ nhau
C. xOy và x ‘ Oy ‘ bằng nhau
D. xOy và x ‘ Oy ‘ không bằng nhau.
22/ Chọn câu trả lời sai : Hai đường thẳng aa’; bb’ cắt nhau tại O và aOb  600 .Ta có :
B. aOb ‘  1200

A. a ‘ Ob ‘  600

D. a ‘ Ob  2.aOb

C. a ‘ Ob ‘  1200

23/ Chọn câu phát biểu đúng:
A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
B. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
C.Hai đường thẳng vuông góc chỉ tạo thành một góc vuông
D. Hai dường thẳng vuông góc tạo thành hai góc vuông
24/ Nếu đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì :
A. xy  AB tại I và I là trung điểm của đoạn thẳng AB
C . xy đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB

B. xy  AB
D. xy // AB

25/ Phát biểu đúng của nội dung “Tiên đề Ơ-clít” là :
A. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a
B. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có vô số đường thẳng song song với a
C. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a nếu có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng
nhau
D. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
26/ Cho hình vẽ, biết : d  MQ; d  NP và MQP  1100 . Số đo x của  NPQ là:
A. 600

B. 700

C, 800

D. 900

27/ ∆ABC có Aˆ  500 , Cˆ  450 thì số đo  B là:

A. 900

B. 850

C. 950

D. 1050

28/ Cho ∆ PQR = ∆ DEF trong đó PQ = 4cm , QR = 6cm, PR= 5cm. Chu vi tam giác DEF là :
A. 14cm

B. 15cm

C. 16cm

D. 17cm

29/ Cho hình vẽ, đáp án đúng là:
A. ∆ BDA= ∆ CEA

B. ∆ BEA = ∆ CAD

C. EAB = DAC , AD = AC

D. BE = AE

30/ Cho hình vẽ sau, cần có thêm yếu tố nào để ∆ ABC = ∆ ADE ( g – c – g )
A. BC = DE

B. AB = AD

C. AC = AE

D. BCA = DEA

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top