Đề cương ôn tập HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Giới thiệu Đề cương ôn tập HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn tập HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề cương ôn tập HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây

TRƯỜNG THPT YÊN HÒA BỘ MÔN: TOÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TOÁN 10 Năm học 2018 – 2019 A. Kiến thức: I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Đại số Bất đẳng thức Cô – si, bất đẳng thức Bu-nhi-a-cốp-xki. GTLN và GTNN của hàm số. Dấu của nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn. Bất phương trình tích, thương. Phương trình, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, căn thức. Lượng giác Giá trị lượng giác. Cung liên kết. Công thức cộng, nhân đôi, hạ bậc, biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng. Hình học Phương trình tổng quát, tham số, chính tắc của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng. Góc giữa hai đường thẳng. Phương trình đường tròn. Elip. Hyperbol. B. Bài tập tự luyện I. TRẮC NGHIỆM 1. Đại số: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÂU 1. Với x , y là hai số thực thì mệnh đề nào sau đây là đúng? x  1 x  1  xy  1 . A. xy  1   . B.  y 1 y 1 CÂU 2. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. a  b  ac  bc. B. a  b  a  c  b  c. x  1  x y  2. C.  y 1 x  1  x y 0. D.  y 1 a  b  ac  bd . C.  c  d D. a  b  CÂU 3. Mệnh đề nào sau đây là đúng? a  b a  b a b  ac  bd .   . A.  B.  c d c  d c  d CÂU 4. a  b  a  c  b  d. C.  c  d Cho a, b  0 và ab  a  b . Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. a  b  4. B. a  b  4. C. a  b  4. CÂU 5. Với mọi số a, b dương, bất đẳng thức nào sau đây là SAI? A. a  b  2 ab. CÂU 6. A. 2. CÂU 7. B. ab  ab . 2 Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x)  B. 5 . 2 C. a  1  2. a a  b  0  ac  bd . D.  c  d  0 D. a  b  4. D. a2  b2  2ab. x 2  với x  1 là 2 x 1 D. 3. C. 2 2. Với x  2 thì giá trị lớn nhất của hàm số f ( x)  1 x2 là x 1 1  . a b A. 1 2 2 B. . CÂU 8. C. B.  x2 ( x  5)  0. B. (;2). Bất phương trình 5x  1  A. x  . CÂU 11. B. x  2. A. (2;0). 5 6 A. m  3. CÂU 14. C. x  5( x  5)  0. D. x  5( x  5)  0. C. 3 . D. [2; ). 2x  3 có nghiệm là 5 5 2 C. x   . D. x  20 . 23 B. 2;0. D.  2;0. C. 0 . Tập xác định của hàm số y  3  2x  5  6x là 6 5 A. (; ]. CÂU 13. 3 . 2 Tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình (m2  2m) x  m2 thỏa mãn với mọi x là CÂU 12. D. Tập nghiệm của bất phương trình x  x  3  3  x  3 là A. . CÂU 10. 2 . 2 Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình x  5  0 ? A. ( x  1)2 ( x  5)  0. CÂU 9. 2 . 2 B. (; ]. 3 2 C. (; ]. 2 3 D. (; ]. Tập xác định của hàm số y  x  m  6  2x là một đoạn trên trục số khi và chỉ khi 1 3 3( x  6)  3  Tập tất cả các giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình  5 x  m có nghiệm  2  7 B. m  3. C. m  3. B. m  11. C. m  11. B. m  4. C. m  4. D. m  . là A. m  11. CÂU 15. A. m  4. CÂU 16. 5 2 A. x  . CÂU 17. A. (3; ). CÂU 18. A. m  1. CÂU 19. A. (;1). D. m  11. x  3  0 Tập tất cả các giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình  vô nghiệm là m  x  1 D. m  4. 3  3x  5  x  2 Hệ bất phương trình  có nghiệm là 6 x  3   2x  1  2 7 5 7 x . B. C. x  . D. vô nghiệm. 10 2 10 Cho bất phương trình mx  6  2x  3m có tập nghiệm là S . Hỏi tập hợp nào sau đây là phần bù của S với m  2 ? B. [3;+). C. (;3). D. (;3]. Bất phương trình (m 1) x 1  0 có tập nghiệm là S  (;  B. m  1. C. m  1. x 1  0 có tập nghiệm là x  4x  3 B. (-3;-1) [1;+). C. (; 3)  (1;1]. Bất phương trình 1 ) khi m 1 D. m  1. 2 2 D. (3;1). CÂU 20. x2  5x  6 Tập nghiệm của bất phương trình  0 là x 1 C.  2;3. B. (1;2] [3;+). A. (1;3]. CÂU 21. D. (;1) 2;3. Dấu của tam thức bậc hai f ( x)   x2  5x  6 là A. f ( x)  0 với 2  x  3 và f ( x)  0 với x  2 hoặc x  3 . B. f ( x)  0 với 3  x  2 và f ( x)  0 với x  3 hoặc x  2 . C. f ( x)  0 với 2  x  3 và f ( x)  0 với x  2 hoặc x  3 . D. f ( x)  0 với 3  x  2 và f ( x)  0 với x  3 hoặc x  2 . CÂU 22. Khi xét dấu biểu thức f ( x)  x 2  4 x  21 ta được x2  1 A. f ( x)  0 khi 7  x  1 hoặc 1  x  3 . B. f ( x)  0 khi x  7 hoặc 1  x  1 hoặc x  3 . C. f ( x)  0 khi 1  x  0 hoặc x  1 . D. f ( x)  0 khi x  1 . CÂU 23. Tập xác định của hàm số y  5x 2  4 x  1 là 1 5 A. (; ] [1; ). CÂU 24. Tập xác định của hàm số y  A. (; 6] [1; ). CÂU 25. B. (6;1). B. 3  m  2 . 1 )  1;  . 5 D. (; 1 ] [1; ). 5 2 là x  5x  6 2 C. (; 6)  1;  . D. (; 1)  (6; ). C. m  2. D. 2  m  3. Phương trình x2  4mx  m  3  0 vô nghiệm khi và chỉ khi 3 4 B.   m  1. A. m  1. CÂU 27. C. (; Phương trình x2  2(m  2) x  m2  m  6  0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi A. m  2. CÂU 26. 1 5 B. [- ;1]. Giá trị nhỏ nhất Fmin C. m  3 hoặc m  1. 4 3 4 D.   m  1.  y  2x  2  của biểu thức F ( x, y)  y  x trên miền xác định bởi hệ 2 y  x  4 x  y  5  là A. Fmin  1. CÂU 28. A. B. Fmin  2. C. Fmin  3. Miền nghiệm của bất phương trình 3x  2 y  6 là B. 3 D. Fmin  4. D. C. CÂU 29. Biểu thức (m2  2) x2  2(m  2) x  2 luôn nhận giá trị dương khi và chỉ khi A. m  4 hoặc m  0 . CÂU 30. B. m  4 hoặc m  0. C. 4  m  0. D. m  0 hoặc m  4. Tất cả giá trị của m để f ( x)  x  2(2m  3) x  4m  3  0, x  2 3 2 là 3 3 3 C.  m  . D. 1  m  3. 4 4 2 CÂU 31. Phương trình x2  (m  1) x  1  0 có nghiệm khi và chỉ khi A. m  1. B. 3  m  1. C. m  3 hoặc m  1. D. 3  m  1. CÂU 32. Với giá trị nào của m thì bất phương trình x2  x  m  0 vô nghiệm? 1 1 C. m  . D. m  . A. m  1. B. m  1. 4 4 2 CÂU 33. Phương trình mx  mx 1  0 vô nghiệm khi và chỉ khi A. 1  m  0. B. 4  m  0. C. 4  m  0. D. m  4 hoặc m  0. 2 CÂU 34. Tất cả giá trị của m để (m 1) x  mx  m  0, x  là A. m  . B. m  . A. m  1. B. m  1. 4 3 C. m   . CÂU 35. Bất phương trình  x2  6x  5  8  2x có nghiệm là A. 3  x  5. B. 2  x  3. C. 5  x  3. CÂU 36. Bất phương trình 1 2 A. [- ;4  2 2). CÂU 37. A. (1; B. (3;4  2 2). C. (4  2 2;3). D. (4  2 2; ). Nghiệm của bất phương trình ( x2  x  2) 2 x2 1  0 là Tập nghiệm của bất phương trình A. (;2). CÂU 39. D. 3  x  2. 2 x  1  3  x có tập nghiệm là 9  5  13 )  (2; ). B. 4; 5;  . 2  2 CÂU 38. 4 3 D. m  . B. (2; ). C. (2;  2 2 )  ( ;1). 2 2 |2 x| x2 là  5 x 5 x C. (2;5). D. (; 5] [5; 17 ] {3}. 5 D. (;2]. Nghiệm của bất phương trình | 2x  3| 1 là A. 1  x  3. B. 1  x  2. C. 1  x  1. D. 1  x  2. x  2x  8  0 là | x  1| C. (1;2). D. (2; 1)  (1;1). | x2  8x  12 | x2  8x  12  là 5 x 5 x C. (6; 2). D. (5;6). 2 CÂU 40. Tập nghiệm của bất phương trình A. (4; 1)  (1;2). CÂU 41. A. (2;6). B. (4; 1). Tập nghiêm của bất phương trình B. (2;5). 4  x2  7 x  6  0 Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là | 2 x  1| 3 CÂU 42. B. 1;2. A. (1;2). C. (;1)  (2; ). Tập xác định của hàm số y  4 x  3  x2  5x  6 là CÂU 43. 3 4 A. [1; ). B. [ ; ). 1 4 1 4 A. ( ; ). B. (0; ). 3 4 x  2 x  0 là 1 C. [0; ). 4 6 3 5 4 C. [ ;1]. Tập nghiệm của bất phương trình CÂU 44. D. [- ; ]. 1 4 D. {0}  ( ;+). Tập nghiệm của bất phương trình | 2 x  4 | x2  6 x  9 là CÂU 45. 1 3 1 3 2 CÂU 46. Tập nghiệm của bất phương trình | x  5x  2 | 2  5x là A. (; 2] [2; ). B. [-2;2]. C. [0;10]. A. (; 7)  ( ; ). 1 3 B. (7;  ). C. (; )  (7; ).  x2 1  0 Hệ bất phương trình  có nghiệm khi x  m  0 B. m  1. C. m  1. CÂU 47. A. m  1. Với những giá trị nào của m thì với mọi x ta có 1  CÂU 48. 5 3 A. 1  m  . CÂU 49. D. . 5 3 B.   m  1. Để bất phương trình C. m  1. 1 3 D. ( ;7). D. (;0] [10; ). D. m  1. x  5x  m  7? 2 x 2  3x  2 2 5 3 D. m   . ( x  5)(3  x)  x2  2x  a nghiệm đúng x [-5;3] , tham số a phải thỏa mãn A. a  3. B. a  4. C. a  5. D. a  6. CÂU 50. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. – Để pha chế một lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu. – Để pha chế một lít nước táo cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để đạt được số điểm thưởng cao nhất? A. 5 lít nước cam và 4 lít nước táo. B. 6 lít nước cam và 5 lít nước táo. D. 4 lít nước cam và 6 lít nước táo. C. 4 lít nước cam và 5 lít nước táo. LƯỢNG GIÁC CÂU 1. A. 180 a. CÂU 2. A. 15 . CÂU 3. Cung tròn có số đo a thì số đo radian của nó là 180 a  . . . C. D. a 180 180a 5 Cung tròn có số đo thì số đo độ của nó là 4 B. 172 . C. 225 . D. 5 . Điểm M biểu diễn góc  trên đường tròn lượng giác. Biết M nằm trong góc phần tư thứ B. IV, khẳng định nào sau đây là đúng? A. sin   0. B. cos   0. C. tan   0. 5 D. cot   0. CÂU 4. A.  4 . CÂU 5. A. tan   Cot  không xác định khi  bằng  B. . 3 C. 2 D.  . . Khẳng định nào sau đây là SAI? sin  . cos  B. 1  sin   1. C. sin2   cos2   1. CÂU 6.  D. cot  cos   (sin   0). sin  sin 2  Khẳng định nào sau đây là SAI? A. Hai góc lượng giác có cùng tia đầu và có số đo độ là 645 và 435 thì có cùng tia cuối. 3 5 và thì có cùng điểm cuối. 4 4 3 3  k 2 (k  ) và   m2 (m  ) thì C. Hai họ cung lượng giác có cùng điểm đầu và có số đo là 2 2 B. Hai cung lượng giác có cùng điểm đầu và có số đo là có cùng điểm cuối. D. Góc có số đo 3100 được đổi sang số đo radian là 155 . 9 CÂU 7. Khẳng định nào sau đây là SAI? A. Cung tròn có bán kính R  5cm và có số đo là 1,5 thì có độ dài là 7,5cm .  180  B. Cung tròn có bán kính R  8cm và có độ dài 8cm thì có số đo độ là  .    C. Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo dương thì mọi góc lượng giác (Ov, Ou) đều có số đo âm. D. Nếu Ou, Ov là hai tia đối nhau thì số đo góc lượng giác (Ou, Ov) là (2k  1) (k  ) . Với a làm các biểu thức sau có nghĩa, có bao nhiêu khẳng định SAI trong các khẳng định sau? (a) cos(a)   cos a . (b) sin(a   )  sin a. CÂU 8. (c) tan(a  3 )   tan a. (d) cot(a)   tan a. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. CÂU 9. Với a làm các biểu thức sau có nghĩa, các khẳng định đúng trong các khẳng định sau là (1) sin(5  a)  sin a. . (2) cos(  3  a)   sin a. 2 (4) cot 2 (2019  a)  (3) tan(  a)  cot(a). 2 1 1. sin 2 a A. (1), (2) và (3). B. (2) và (3). C. (2) và (4). CÂU 10. Có bao nhiêu khẳng định SAI trong các khẳng định sau? D. (1) và (4). (a) sin90  sin180 . . (b) sin9013′  sin9014′. (c) tan 45  tan 46 . A. 1. (d) cot128  cot126 . C. 3. CÂU 11. B. 2. Rút gọn biểu thức S  cos(90  x)sin(180  x)  sin(90  x)cos(180  x) ta được kết quả là A. S  cos2x. B. S  0. CÂU 12. A. 1. D. 0. Giá trị của biểu thức B. 0. D. S  2sin x cos x. C. S  sin2 x  cos2 x. A  sin 3  sin 15  sin 75  sin 87 bằng 2 2 2 C. 2. 6 2 D. 4. CÂU 13. Đẳng thức nào sau đây đúng? (1) sin 2x  2sin x cos x. (2) sin2x  (sin x  cos x 1)(sin x  cos x 1). (3) 1  sin 2 x  (sin x  cos x)2 . (4) sin 2 x  2cos x cos  A. Chỉ có (1). B. Tất cả. CÂU 14. Đẳng thức nào sau đây đúng? C. Tất cả trừ (4).    x . 2    . 4       . 4     (4) cos x  sin x  2 cos   x   . 4  (1) cos x  sin x  2 sin  x  (2) cos x  sin x  2 cos  x  (3) cos x  sin x  2 sin   x  . 4  A. Chỉ có (1). B. Tất cả. C. Chỉ có (1) và (3). CÂU 15. Có bao nhiêu đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau? (1) sin3x  4sin3 x  3sin x. (3) cos2x  2cos2 x 1. A. 4. CÂU 16. A. cos x. B. 3. Đơn giản biểu thức sin( x  B. sin x. sin CÂU 17. A. 1. A. 1. Giá trị của biểu thức cos tan a  tan b  …………………….. 1  tan a tan b CÂU 20. Giá trị nào của  để sin   1? A.  3 17 . 13 CÂU 22.  sin  cos D. cos x cos2 y.  C. 1. D. 1 . 3 C. 1. D.  3. Với mọi số thực a, b làm các biểu thức sau có nghĩa, hãy điền vào chỗ trống C. CÂU 21.  sin x cos2 y. cos80  cos 20 là sin 40 .cos10  sin10 .cos 40 3   sin a  ……cos a  sin  a   . 2 6  A. k 2 . C. 15 10 10 15 là 2  2  cos cos  sin sin 15 5 15 5 3 . 2 B. CÂU 19.  D. Chỉ có (2), (3) và (4). (2) cos3x  4cos3 x  3cos x. 2 tan x (4) tan 2 x  . 1  tan 2 x C. 2. D. 1. y)cos y  cos( x  y)sin y ta được 3 . 2 B. CÂU 18. A. Giá trị của biểu thức D. Chỉ có (1) và (3). B.  2  k 2 . Biết rằng cos    B. C. k . D.  2  k . 4 3 với     , giá trị của  là 13 2 3 17 . 13 Biết rằng cos x  sin 4a  ……………….. cos 2a 1  tan a D.  tan………… 1  tan a B. C.  13 . 3 17 1 , giá trị của biểu thức P  3sin2 x  4cos2 x là 2 7 D. 13 . 3 17 A. 1 . 4 B. 7.  7 . 2 2 56 . 65 CÂU 26. 8 . 9 A. Biết rằng 0  x   2  1 a  1. CÂU 29. 4 A.  . 3 CÂU 30. 1 A. . 6 CÂU 31. A. 7 . 8 D.  7 . 4 2 2 . 3 C.  8 . 3 x 1 . 2x 2 a  1  a2  a . B. 2 2 . 3 D. 0. và sin 2x  a thì giá trị của sin x  cos x là C. a  1  a2  a . 1 và 0  x   thì giá trị của tan x là 5 3 3 4 B.  . C. hoặc . 4 4 3 Biết rằng sin x  3cos x thì giá trị của sin x cos x bằng 2 1 B. . C. . 9 4 Biết rằng cos  4  a thì giá trị của sin 1 a . 2 B. Biết rằng cos4  2  6sin2  với A. 3 3. CÂU 33.  D. D. a  1. Biết rằng sin x  cos x  1 a . 2 CÂU 32. A. C. Biết rằng tan a  cot a  2 thì giá trị của tan2 a  cot 2 a là B. 3. C. 2. CÂU 28.  7 . 4 2mn  với 0  x  và m  n  0 thì giá trị của cos x là 2 2 m n 2 B.  CÂU 27. A. 4. A. D. mn m2  n 2 m2  n 2 C. . . D. 2 . B. m2  n2 m  n2 2m 5 3   Biết rằng sin a  và cos b  với  a   , 0  b  thì giá trị của sin  a  b  là 13 5 2 2 63 33 C. D.  . . B. 0. 65 65 1 Biết rằng sin   a    thì giá trị của cos(2  a) là 3 m . n CÂU 25. A. 7 . 8  B. Biết rằng tan x  CÂU 24. A. 13 . 4 Biết rằng tan x  7 thì giá trị của sin x là CÂU 23. A. C. B. 2 3. Biết rằng sin  2 B.   8 2 D. 3 . 10 bằng C.  D. Không tính được. 1 a . 2 D. 1 a . 2     thì giá trị của tan 2 là C.  3. D. 3. D. x 1 . 2x x 1  với 0    thì giá trị của sin  là 2x 2 x2 1 . x2 x2  1 . C.  x 8 CÂU 34. Với các số thực a, b thỏa mãn sin a  sin b  2 6 và cos a  cos b  thì giá trị của 2 2 sin(a  b) là A. 2. CÂU 35. A. n  p. B. 3 . 4 C. 0. D. 3 . 2 Giá trị của biểu thức P  m sin 0  n cos 0  p sin 90 là B. n  p. C. m  n. D. m  p. CÂU 36. Để giá trị của biểu thức P  a2 sin90  b2 cos90  c2 cos180 bằng 3c2 thì A. a  2c. B. b  3a. D. a  2b. C. c   a. 6 6 2 2 CÂU 37. Biết rằng sin x  cos x  1 msin x cos x thì giá trị của m là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.  sin x  tan x  Rút gọn biểu thức    1 ta được  cos x  1  2 CÂU 38. A. 2. B. 1  tan x. C. 1 . cos2 x D. 1 . sin 2 x x sin kx x Biết rằng cot  cot x  với mọi giá trị x để cot và cot x có nghĩa thì giá trị x 4 4 sin sin x 4 của k là 3 3 5 5 A. . B. . C. . D. . 4 4 8 8 sin10  sin 20 CÂU 40. Rút gọn biểu thức ta được cos10  cos 20 A. tan10  tan 20 . B. tan30 . C. 2tan15 . D. tan15 . cos x CÂU 41. Rút gọn biểu thức tan x  ta được 1  sin x 1 1 C. D. . . A. cos x. B. sin 2x. sin x cos x 1  cos a  cos 2a CÂU 42. Rút gọn biểu thức ta được sin 2a  sin a C. sin 2a. D. cos 2a. A. cot a. B. tan a. CÂU 39. CÂU 43. a A. sin . 2 CÂU 44. A. pq. CÂU 45. A. 10. CÂU 46. 1 1 1 1   cos a (0  a   ) ta được 2 2 2 2 a a a B. sin . C. cos . D. cos . 4 2 4 2 Nếu tan a , tan b là hai nghiệm của phương trình x  px  q  0 và cot a , cot b là hai Rút gọn biểu thức nghiệm của phương trình x2  mx  n  0 thì giá trị của mn bằng 1 p . B. C. 2 . pq q D. q . p2 Giá trị của biểu thức 6sin2 x  6cos2 x  2 là 11 B. . C. 8. D. 4. 2 4 5 Tam giác ABC có cos A  và cos B  thì giá trị của cosC là 5 13 9 56 . 65 CÂU 47. 16 56 63 C.  . D. . . 65 65 65 Nếu tam giác ABC có ba góc thỏa mãn sin A  cos B  cos C thì tam giác ABC là D. tam giác vuông cân. A. tam giác đều. B. tam giác cân. C. tam giác vuông. A. B. 2. Hình học CÂU 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Cho đường thẳng (d ) có phương trình tổng quát là 3x  5 y  2019  0 . Mệnh đề nào sau đây là SAI? A. (d ) có vec-tơ pháp tuyến n  (3;5). B. (d ) có vec-tơ chỉ phương u  (5; 3). 5 D. (d ) song song với đường thẳng 3x  5 y  0. C. (d ) có hệ số góc k  . 3 CÂU 2. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Đường thẳng song song với trục tung có phương trình x  m (m  0). B. Đường thẳng song song với trục hoành có phương trình x  m2 1. x y   1. 2 3 2 x y D. Đường thẳng đi qua hai điểm M (2;0) và N (0;3) có phương trình chính tắc là  . 2 3 x  4  t . Mệnh đề nào sau đây là đúng? CÂU 3. Cho đường thẳng () :   y  3t C. Đường thẳng đi qua hai điểm M (2;0) và N (0;3) có phương trình đoạn chắn là A. Điểm A(4;0) thuộc (). B. Điểm B(3;3) không thuộc (). D. Điểm D(5; 3) không thuộc (). C. Điểm C(3;3) thuộc (). CÂU 4. Phương trình tham số của đường thẳng x  y  2  0 là x  t . A.  y  2 t CÂU 5. x  2 x  3  t . . B.  C.  y  t  y  1 t  x  3  2k Đường thẳng (d ) :  có phương trình tổng quát là  y  1 k x  t . D.  y  3t A. x  2 y  5  0. B. x  2 y 1  0. C. x  2 y 1  0. D. x  2 y  5  0. CÂU 6. Cặp đường thẳng nào sau đây vuông góc với nhau?  x  2t x  0 A. (d1 ) :  B. (d1 ) :  & (d2 ) : 2 x  y 1  0. & (d2 ) : x  2  0.  y  1 t y  t C. (d1 ) : y  2 x  3 & (d2 ) : 2 y  x  1. D. (d1 ) : 2 x  y  3  0 & (d2 ) : x  2 y 1  0.  x  2  3t Hai đường thẳng (d1 ) : x  3 y  3  0 & (d2 ) :  là hai đường thẳng  y  2t A. cắt nhau. B. song song. C. trùng nhau. CÂU 8. Biết rằng hai đường thẳng (d1 ) : 4 x  my  4  m  0 & (d2 ) : (2m  6) x  y  2m 1  0 CÂU 7. song song thì giá trị của m là A. 1 hoặc 2. B. -1. C. -2. D. -1 hoặc -2. CÂU 9. Họ đường thẳng (m  2) x  (m 1) y  3  0 luôn đi qua điểm A. (1;1). B. (0;1). C. (1;0). D. (1;1). CÂU 10. Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB với A(1;3) và B(5;1) là 10 A. x  y 1  0. CÂU 11.  x  3  3t . B.   y  1 t C. x  3y  4  0.  x  2  t . D.   y  2  3t Phương trình đường trung tuyến AM của tam giác ABC với A(2;3), B(1;4), C(5; 2) là A. x  2 y  8  0. B. 2x  5 y 11  0. C. 3x  y  9  0. D. x  y 1  0. 2 thì có phương trình tổng quát là 3 A. 2x  3y  7  0. B. 2x  3y  7  0. C. 2x  3y 1  0. D. 3x  2 y  8  0. CÂU 13. Đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường thẳng x  3 y  1  0 & x  3 y  5  0 và CÂU 12. Đường thẳng đi qua điểm N (2;1) và có hệ số góc k  vuông góc với đường thẳng 2x  y  7  0 có phương trình là A. 3x  6 y  5  0. B. 6x 12 y  5  0. C. 6x 12 y 10  0. CÂU 14. Cho hai điểm A(1;2), B(3;2) và đường thẳng (d ) : 2x  y  3  0 . Điểm C thuộc đường thẳng (d ) sao cho tam giác ABC cân tại C có tọa độ là A. (2; 1). B. (0;0). C. (1;1). CÂU 15. D. x  2 y 10  0. D. (0;3). Cho hai điểm A(3;3), B(4; 5) . Tọa độ tất các các điểm C trên trục tung sao cho tam giác ABC vuông là B. (0;1);(0; 3). A. (0;1). 21 11 21 11 D. (0; );(0; );(0; ). ). 8 2 8 2 CÂU 16. Tọa độ hình chiếu H của điểm M (1;4) trên đường thẳng x  2 y  2  0 là A. (3;0). B. (0;3). C. (2;2). D. (2; 2). CÂU 17. Điểm đối xứng với điểm A(6;5) qua đường thẳng (d ) : 2x  y  2  0 có tọa độ là A. (6; 5). B. (5; 1). C. (6; 1) D. (5; 6). CÂU 18. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng (d ) : x  2 y  4  0 và hợp với hai trục tọa độ thành một tam giác có diện tích bằng 1? A. 2x  y  2  0. B. 2x  y 1  0. C. x  2 y  2  0. D. 2x  y  2  0. CÂU 19. Khoảng cách từ điểm M (0;3) đến đường thẳng (d ) : x cos  y sin   3(2  sin )  0 là C. (0;1);(0; 3);(0; A. 6. CÂU 20. A. m  1. CÂU 21. 1 . 77 CÂU 22. A. 3 . sin   cos  Cho điểm A(2;1) và hai đường thẳng (d1 ) : 3x  4 y  2  0 & (d2 ) : mx  3 y  3  0. Giá B. 6. D. trị m để khoảng cách từ A đến hai đường thẳng bẳng nhau là B. m  1 hoặc m  4. C. m  4. D. m  4 hoặc m  1. Cho tam giác ABC có phương trình các cạnh AB : 3x  y  4  0; AC : x  2 y  4  0 và BC : 2x  3y  2  0 . Khi đó diện tích của tam giác ABC là 38 338 380 B. C. . D. . . 77 77 77 Cho các điểm M (1;1); N (3; 2); P(1;6) . Phương trình các đường thẳng qua M cách đều N , P là A. x  2 y 1  0& y  1. C. 2x  y  3  0& x  1. CÂU 23. C. 3sin . B. 2x  y 1  0& x  y  0. D. 2x  3y 1  0&2x  y  3  0. Cho 3 đường thẳng (d1 ) : 3x  4 y  1  0; (d2 ) : 5 x  3 y 1  0; (d3 ) : x  y  6  0. Số điểm M cách đều cả 3 đường thẳng trên là 11 A. 1. CÂU 24. A. 1. CÂU 25. B. 2. C. 3. D. 4. Cho 3 đường thẳng (d1 ) : 3x  4 y  1  0; (d2 ) : x  5 y  3  0; (d3 ) : 6 x  8 y  1  0. Số điểm M cách đều cả 3 đường thẳng trên là B. 2. C. 3. D. 4. x  2  t . Góc nữa hai đường thẳng này là Cho hai đường thẳng (d1 ) : y  3x  1& (d 2 ) :   y  5  2t A. 30 . CÂU 26. B. 45 . C. 60 . D. 90 . Cho điểm A(1;3) và đường thẳng (d ) : x  y  4  0 . Số đường thẳng qua A và tạo với (d ) A. 1. CÂU 27. một góc 45 là D. 0. B. 2. C. 3. Cho điểm A(3;5) và các đường thẳng (d1 ) : y  6 & (d2 ) : x  2. Số đường thẳng qua A tạo với các đường thẳng (d1 ), (d2 ) một tam giác vuông cân là A. 1. CÂU 28. A. 0. CÂU 29. D. vô số. B. 0. C. 2. Số đường thẳng qua điểm M (8;5) và cắt Ox, Oy tại A, B mà OA  OB là Cho 3 B. 1. đường thẳng C. 2. D. 3. (d1 ) : 2 x  3 y  1  0; (d2 ) : mx  (m 1) y  2m  1  0; (d3 ) : 2 x  y  5  0. Giá trị của m để ba đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm là A. 0. CÂU 30. D. Không tồn tại. B. 4. C. 4. Cho hình chữ nhật ABCD có A(7;4) và phương trình hai cạnh là 7x  3y  5  0 và 3x  7 y 1  0 . Diện tích hình chữ nhật ABCD là 2016 . 29 CÂU 31. 2016 1008 1008 C. . . D. . 58 58 29 Diện tích hình vuông có bốn đỉnh nằm trên hai đường thẳng song song 2x  4 y 1  0 và x  2 y 10  0 là A. B. 81 121 1 441 B. C. D. . . . . 20 20 20 20 CÂU 32. Quỹ tích các điểm cách đều hai đường thẳng 5x 12 y  4  0&4x  3y  2  0 là A. 9x  7 y  2  0&7x  9 y  0. B. 9x  7 y  2  0&77x  99 y  46  0. C. 9x  7 y  2  0&7x  9 y  0. D. 9x  7 y  2  0&77x  99 y  46  0. A. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN CÂU 1. Cho đường tròn (C ) : 2 x 2  2 y 2  3x  7 y  1  0. Khi đó đường tròn có tâm I và bán kính R là 3 7 5 3 7 2 A. I ( ; ); R  . B. I ( ; ); R  . 4 4 2 2 4 4 2 3 7 3 7 C. I ( ; ); R  1. D. I ( ; ); R  15. 4 4 2 2 2 2 CÂU 2. Cho đường tròn (C) : x  y  3x  5 y  2  0 và 3 điểm A(1;2), B(3;0), C(2;3) . Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Đường tròn (C ) không cắt cạnh nào của tam giác ABC . B. Đường tròn (C ) chỉ cắt một cạnh của tam giác ABC . C. Đường tròn (C ) chỉ cắt hai cạnh của tam giác ABC . 12 D. Đường tròn (C ) cắt cả ba cạnh của tam giác ABC . CÂU 3. Cho đường tròn (C ) : x2  y 2  6 x  2 y  5  0 ngoại tiếp hình vuông ABCD . Khi đó diện tích hình vuông ABCD là A. 8. B. 10. C. 12. D. 16. CÂU 4. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn? 2 2 A. x  2 y  4 x  8 y  1  0. B. 4 x2  y 2  10 x  6 y  2  0. C. x2  y 2  2 x  8 y  20  0. CÂU 5. 1 A. m  . 2 CÂU 6. A. 0. CÂU 7. A. 0. CÂU 8. D. x2  y 2  4 x  6 y  12  0. Phương trình x2  y 2  2mx  2(m  1) y  2m2  0 là phương trình đường tròn khi m thỏa mãn 1 B. m  . C. m  1. D. m  2. 2 Cho họ đường tròn có phương tròn (Cm ) : x2  y2  2(m 1) x  4(m  2) y  4m 1  0 . Với giá trị nào của m thì đường tròn có bán kính nhỏ nhất? B. 1. C. 2. D. 3. 2 2 Đường thẳng (d ) : 2x  3y  5  0 và đường tròn (C ) : x  y  2 x  4 y  1  0 có bao nhiêu giao điểm? D. 3. B. 1. C. 2. 2 2 Đường thẳng nào sau đây tiếp xúc với đường tròn (C) : x  y  4 x  6 y  3  0 ? A. x  2 y  7  0. B. x  15 y 14  3 15  0.  x  2  3t . C.   y  1 t D. x2 y2  . 3 2 Cho đường tròn (C) : x2  y 2  4 x  6 y  3  0 và đường thẳng (d ) :3x  4 y  2  0 . Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Đường thẳng không cắt đường tròn. B. Đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm cách nhau một khoảng là 10. C. Đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm cách nhau một khoảng là 8. D. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn. CÂU 10. Cho hai đường tròn (C ) : x2  y 2  2 x  6 y  6  0 và (C ‘) : x2  y 2  4 x  2 y  4  0 . Mệnh CÂU 9. đề nào sau đây là đúng? A. (C ) cắt (C ‘) . C. (C ) tiếp xúc trong (C ‘) . CÂU 11. A. 0. CÂU 12. B. (C ) không có điểm chung với (C ‘) . D. (C ) tiếp xúc ngoài (C ‘) . Hai đường tròn (C ) : x2  y 2  2 x  6 y  6  0 và (C ‘) : x2  y 2  4 x  2 y  4  0 có bao nhiêu tiếp tuyến chung? B. 1. C. 2. D. 3. Cho hai điểm A(1;1) & B(7;5) . Phương trình đường tròn đường kính AB là A. x2  y 2  8x  6 y  12  0. B. x2  y 2  8x  6 y  12  0. C. x2  y 2  8x  6 y  12  0. D. x2  y 2  8x  6 y  12  0. CÂU 13. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC với A(2;4); B(5;5); C(6;2) có phương trình là A. x2  y 2  4x  2 y  20  0. B. x2  y 2  2 x  y  10  0. C. x2  y 2  4 x  2 y  20  0. D. x2  y 2  4 x  2 y  20  0. CÂU 14. Cho hai điểm A(2;1); B(3; 2) . Tập hợp những điểm M ( x; y) sao cho MA2  MB2  30 là một đường tròn có phương trình là 13 A. x2  y 2 10 x  2 y  12  0. B. x2  y 2  5x  y  6  0. C. x2  y 2  5x  y  6  0. D. x2  y 2  5x  y  6  0. CÂU 15. A. (3;1). CÂU 16. Tiếp điểm của đường thẳng (d ) : x  2 y  5  0 với đường tròn (C) : ( x  4)2  ( y  3)2  5 là B. (6;4). C. (5;0). D. (1;20). Cho đường tròn (C ) : x2  y 2  6 x  2 y  15  0 và đường thẳng (d ) : x  3y  2  0 . Hai tiếp tuyến của (C ) song song với (d ) có phương trình là A. x  3y  5  0& x  3y  5  0. C. x  3y  8  0& x  3y  8  0. CÂU 17. B. x  3y 10  0& x  3y 10  0. D. x  3y 12  0& x  3y 12  0. Cho đường tròn (C ) : x2  y 2  4 x  2 y  4  0 . Phương trình tiếp tuyến của đường tròn vuông góc với đường thẳng x  2 y  5  0 là A. 2x  y  5  3 5  0. B. 2x  y  3  0. C. 2x  y  3 5  0. D. 2x  y  0. Cho đường tròn (C ) : x2  y 2  4 x  2 y  4  0 và M (2;4) nằm trên đường tròn. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại M là B. 2x  y  2  0. A. x  y  2  0. D. y  4. C. x  2. CÂU 18. CÂU 19. Cho đường tròn (C) : x2  y 2 6 x  4 y 12  0 và điểm A(m;3) . Giá trị của m để từ A kẻ được hai tiếp tuyến vuông góc đến (C ) là A. m  2 hoặc m  8. B. m  2 hoặc m  8. C. m  2 hoặc m  8. D. m  2 hoặc m  8. 2 2 CÂU 20. Cho đường tròn (C) : x  y 3x  5 y  2  0 và điểm M (2;1) . Số tiếp tuyến của đường tròn đi qua M là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 2 2 CÂU 21. Cho đường tròn (C ) : x  y 4 x  2 y  4  0 và điểm M (4;2) . Một phương trình tiếp tuyến của đường tròn đi qua M là B. 4x  3y 10  0. C. 3x  4 y  4  0. A. 4x  3y  22  0. D. 3x  4 y  20  0. CÂU 22. Cho đường tròn (C ) : x2  y 2 4 x  2 y  4  0 và điểm A(m;2  m) . Với giá trị nào của m A. m  0. CÂU 23. thì qua A ta kẻ được hai tiếp tuyến tới đường tròn tạo với nhau một góc 60 ? B. m  1. C. m  2. D. Không tồn tại m. (C ) Cho đường tròn tiếp xúc với cả hai đường thẳng A. 5 . CÂU 24. A. sin (d ) : x  2 y  4  0,(d ‘) : x  2 y  6  0. Khi đó diện tích hình tròn là B. 10 . C. 20 . D. 40 . Cho đường tròn (C ) : x2  y 2 2 x  4 y  4  0 và điểm A(5; 5) . Góc  tạo bởi các tiếp tuyến kẻ từ A tới đường tròn thỏa mãn  1  . 2 5 CÂU 25. C. cos  1  . 2 5 2 5 D. cos = . Cho đường tròn (C ) : x2  y 2 2 x  6 y  2  0 và điểm M (2;1) . Đường thẳng (d ) qua M và cắt đường tròn tại hai điểm A, B thỏa mãn M là trung điểm AB có phương trình là A. x  y 1  0. CÂU 26. 1 5 B. sin   . B. x  y  3  0. C. 2x  y  5  0. D. x  2 y  0. Cho 3 đường thẳng d1 , d2 ,d3 phân biệt. Gọi m là số đường tròn có tâm nằm trên d1 cùng tiếp xúc với d 2 , d3 . Khẳng định nào không thể xảy ra? A. m  0. B. m  1. C. m  2. 14 D. m  3. R  2 . A.  R  4 Cho đường tròn (C ) có tâm O nằm trên đường thẳng x  2 y  6  0 và tiếp xúc với hai trục tọa độ. Khi đó bán kính của đường tròn là R  3 R  3 R  2 B.  C.  . . . D.  R  6 R  6 R  4 CÂU 28. Cho đường tròn (C ) : x2  y 2 6 x  2 y  6  0 và điểm A(4;2) . Qua A kẻ đường thẳng cắt CÂU 27. đường tròn tại hai điểm B, C thì tích vô hướng AB. AC bằng A. 34. CÂU 29. D. Không xác định. B. 26. C. 18. Đường tròn (C ) có tâm nằm trên đường thẳng x  y  3  0 và đi qua hai điểm A(1;3), B(1;4) có phương trình là A. x2  y 2  x  5 y  4  0. B. x2  y 2  x  7 y  4  0. C. x2  y 2  x  5 y  4  0. D. x2  y 2  2 x  4 y  4  0. CÂU 30. Đường tròn (C ) có tâm nằm trên đường thẳng x  y  3  0 và đi qua hai điểm A(1;3) , tiếp xúc với đường thẳng x  y  5  0 có phương trình là A. x2  y 2  4 x  2 y  8  0. B. x2  y 2  x  7 y  12  0. C. x2  y 2  2 x  2 y  1  0. D. x2  y 2  2 x  2 y  9  0. CÂU 1. PHƯƠNG TRÌNH ELIP Cho elip ( E) : x  4 y  1. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào là đúng? 2 2 (I) ( E ) có trục lớn bẳng 1. (II) ( E ) có trục nhỏ bằng 4. 3 (IV) ( E ) có tiêu cự bằng 3. ). 2 A. (I). B. (II) và (IV). C. (I) và (III). D. (IV). 2 2 x y  1 . Mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau là CÂU 2. Cho ( E ) :  25 9 c 4 (I) ( E ) có trục lớn bẳng F1 (4;0); F2 (4;0). (II) ( E ) có tỉ số  . a 5 (III) ( E ) có đỉnh A(5;0). (IV) ( E ) có trục nhỏ bằng 3. A. (I) và (II). B. (II) và (III). C. (I) và (III). D. (IV). x2 y 2   1 cắt nhau tại bao nhiêu điểm? CÂU 3. Đường tròn (C ) : x2  y 2  9  0 và elip 9 4 (III) ( E ) có tiêu điểm F1 (0; A. 4. B. 1. C. 2. 2 CÂU 4. Dây cung của elip ( E ) : D. 3. 2 x y  2  1 (0  b  a) vuông góc với trục lớn tại tiêu điểm có độ 2 a b dài là 2 2c . A. a CÂU 5. B. 2b 2 . a Elip có tiêu cự bằng 8 và tỉ số C. 2a 2 c a2 . D. c c 4  có phương trình chính tắc là a 5 x2 y 2 x2 y 2 x2 y 2 x2 y 2 B. C.   1.   1.   1.   1. D. 25 16 25 9 9 25 16 25 CÂU 6. Phương trình chính tắc của Elip có hai đỉnh là (3;0);(3;0) và hai tiêu điểm (1;0);(1;0) A. là 15 A. x2 y 2   1. 9 1 CÂU 7. x2 y 2   1. 8 9 B. C. x2 y 2   1. 9 8 x2 y 2   1. 1 9 Phương trình chính tắc của Elip có một tiêu điểm là (1;0) và điqua điểm M (2; x2 y 2 x2 y 2 B. 4 x 2  5 y 2  1. C.   1.   1. 5 4 9 8 CÂU 8. Cho elip ( E) : 4 x2  9 y 2  36 . Hình chữ nhật cơ sở có diện tích là A. A. 6. B. 12. 2 CÂU 9. D. Cho elip ( E ) : C. 24. 2 ) là 5 D. 5x 2  4 y 2  1. D. 36. 2 x y   1. Đường thẳng nào cắt elip tại hai điểm đối xứng nhau qua trục 36 16 tung? A. y  2 x. B. y  3. 2 CÂU 10. x y   1 có hai tiêu điểm F1 , F2 . Với điểm M bất kì trên elip thì chu vi 169 25 của tam giác MF1F2 là B. 36. 2 A. 194. CÂU 12. A. C. 34. D. Tùy vị trí M . 2 x y   1. Diện tích hình vuông có các cạnh đều tiếp xúc với elip là 169 25 B. 260. C. 388. D. 288. Phương trình nào là phương trình chính tắc của một elip? Cho elip ( E ) : x2 y 2   1. 9 16 CÂU 13. D. y  10. Cho elip ( E ) : A. 50. CÂU 11. C. x  3. 2 B. x2 y 2   1. 12 12 Đường thẳng y  kx cắt elip ( E ) : A. Đối xứng qua gốc tọa độ. C. Đối xứng qua trục hoành. C. x2 y 2   1. 16 4 D. 12 x2  3 y 2  1. x2 y 2   1 (0  b  a) tại hai điểm phân biệt thỏa mãn a 2 b2 B. Đối xứng qua trục tung. D. Nằm về một phía của trục hoành. x2 y 2   1. Với điểm M bất kì trên elip thì khẳng định nào là đúng? 25 16 A. OM  4. B. 4  OM  5. C. 5  OM  41. D. OM  41. 9 CÂU 15. Cho elip có hai tiêu điểm F1 (4;0); F2 (4;0) và đi qua điểm P(4; ) . Gọi Q là điểm đối 5 xứng với P qua gốc tọa độ. Khi đó 9 18 C. PF1  QF2  . B. PF1  QF2  8. D. PF1  QF2  10. A. PF1  QF2  . 5 5 x2 y 2  1. Số các điểm có tọa độ nguyên trên elip là CÂU 16. Cho elip ( E ) :  25 16 A. 0. B. 2. C. 4. D. 6. x2 y 2  1. Đường thẳng nào là tiếp tuyến của elip? CÂU 17. Cho elip ( E ) :  36 16 A. x  y  6  0. B. x  y  2 13  0. C. x  y  2 5  0 D. x  y  5 2  0. CÂU 14. Cho elip ( E ) : CÂU 18. Cho elip ( E ) : A. m  3 5. x2 y 2   1. Giá trị của m để A(5;2) nằm trong elip là m2 9 C. | m | 3 5. D. Không tồn tại m . B. 3 5  m  3 5. 16 x2 y 2   1. Diện tích của hình tròn nằm gọn bên trong elip có thể nhận giá 16 9 trị nào sau đây? D. 10 . B. 27. C. 30. 2 2 x y  1. Độ dài của đoạn thẳng nối hai giao điểm của ( E ) và đường Cho elip ( E ) :  16 9 thẳng y  3x là 8 10 . D. B. 8 . C. 8 10. 17 17 Cho elip ( E ) : CÂU 19. A. 9 . CÂU 20. A. 4 10 . 17 x2 y 2 CÂU 21. Số elip có phương trình ( E ) : 2  2  1 đi qua hai điểm M , N cho trước không thể là giá a b trị nào? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. II. TỰ LUẬN 1. Đại số CÂU 1. Cho biểu thức f ( x)  (m  2) x2  2(m  2) x  3  m . Tìm các giá trị của m để a) b) c) d) e) CÂU 2. f (x)  0 x  . Phương trình f ( x)  0 có hai nghiệm dương phân biệt. Phương trình f ( x)  0 có hai nghiệm trái dấu. Biểu thức f ( x) viết được dưới dạng bình phương của một nhị thức. Phương trình f ( x)  0 có hai nghiệm thỏa mãn | x1  x2 | 1. Cho tam thức f ( x)  (m 1) x2  4(m 1) x  2m  3 . Tìm m để a) Phương trình f ( x)  0 có nghiệm. b) Hàm số y  f ( x) xác định x  . c) Tìm m để bất phương trình f ( x)  0 vô nghiệm. CÂU 3. Cho bất phương trình x2  2mx  2 | x  m |  m2  2  0 . a) Giải bất phương trình khi m  2. b) Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng x  . CÂU 4.  x 2  3x  4  0 Tìm các giá trị của m để hệ bất phương trình  có nghiệm. (m 1) x  2  0 CÂU 5. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của các hàm số sau a) y  x 1  5  x . 1 2 b) y  x 2 (1  2 x) , với 0  x  . 4 9  , với 0  x  1. (GTNN) x 1 x d) D  (3  x)(1 y)(4x  7 y) , với 0  x  3; 0  y  1. (GTLN) c) y  xy z  2  yz x  2  zx y  4 , x  3, y  4, z  2. (GTLN) xyz CÂU 6. Giải các phương trình và bất phương trình sau 2 a) | x  6x  8|  x  2 . e) E  17 b) x2  6x  8  | x  4| . c) | x2  4x  3|  2x  3. d) | x2  x 1|  x 1. e) |  x |  2 | x  4 |  x  2. f) 4×2  4x | 2x 1|  5. Giải các bất phương trình sau CÂU 7. x2  2x  8  x  2. a) b) x  5  9  x  1.  x2  7 x  6  4  x. c) d) ( x  3) x2  4  x 2  9. e) 5x 1  x 1  2 x  4. f) 51  2 x  x2  1. 1 x g) x2  x2  3x  5  3x  7. 2x  3 4  3  6 2x  3  . x 1 x 1 3 1  2 x   7. i) 3 x  2x 2 x h) 8 x  2  4  x  x2  6 x  11. CÂU 8. Tìm m để 2 x  1  m  0 a) Hệ bất phương trình  có nghiệm duy nhất. mx  2m  1  0 j) mx  m  1  0 b) Hệ bất phương trình  2 vô nghiệm.  x  5x  6  0 c) Bất phương trình (2m  3) x  3m  7  0 nghiệm đúng với x  (1;2), x [1;2], x  (1; ). d) Bất phương trình m(m  2) x2  2mx  2  0 vô nghiệm. e) Bất phương trình ( x2  4 x  9)( x2  4 x  7  m)  0 , x  . CÂU 9. Tính giá trị các biểu thức lượng giác 3   và     . Tính tan(  ). 5 2 3 4 8  b) Cho sin   , sin   , 0    , 0     . Tính cos(   ) và sin(   ). 5 17 2 a) Cho sin   c) Tính A  (cos   cos  )2  (sin   sin  )2 , biết     d) Biết cos    CÂU 10. 5 3 ,     . Tính sin 2 , cos 2 . 13 2 Rút gọn biểu thức  a) A  2sin(  x)  sin(5  x)  sin( 2 3   x)  cos(  x). 2 2 18  3 . b) B  sin2 a(1 cot a)  cos2 a(1  tan a). c) C  3(sin 4 x  cos2 x)  2(sin 6 x  cos6 x). d) D  sin 4 x  4cos2 x  cos4 x  4sin 2 x. e) E  cos2 x  cos2 ( f) CÂU 11. 2 2  x)  cos2 (  x). 3 3    3 F  cos(  )cos(  )  cos(  )cos(  ). 3 4 6 4 Chứng minh   1 4 a) sin x sin(  x)sin(  x)  sin3x. 3 3 5 3 b) sin6 x  cos6 x   cos 4x. 8 8 1  sin 2x   cot 2 ( x  ). c) 1  sin 2x 4 sin   sin  cos(   )  tan(   ). d) cos   sin  sin(   ) e) cot CÂU 12.  2 cot  2  2 với sin   sin   3sin(   ),     k 2 . Tính giá trị biểu thức a) A  sin6 sin42 sin66 sin78 . b) B  sin 20 sin 40 sin80 . 1 1  . sin18 sin 54  5 sin  sin 9 9 . D  5 cos  cos 9 9 E  cos75  sin105 . 2 4 8 F  cos  cos  cos . 9 9 9 G  cos68 cos78  cos22 cos12  cos10 . Cho tam giác ABC . Chứng minh rằng sin 2 A  sin 2B  sin 2C  4sin Asin B sin C. sin2 A  sin2 B  sin2 C  2  2cos Acos B cos C. tan A  tan B  tan C  tan A tan B tan C ( ABC không vuông). c) C  d) e) f) g) CÂU 13. a) b) c) 2. Hình học CÂU 1. Cho đường thẳng (d ) :3x  4 y  2  0 và điểm N (2; 3) . a) Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc, phương trình đoạn chắn, phương trình với hệ số góc của đường thẳng d . b) Viết phương trình đường thẳng qua N và song song với ( d ) . c) Viết phương trình đường thẳng qua N và vuông góc với ( d ) . d) Tìm tọa độ điểm N đối xứng với N qua d . e) Viết phương trình đường tròn tâm N và tiếp xúc với ( d ) . 19 f) Viết phương trình đường thẳng đối xứng với ( d ) qua N . g) Xét điểm M (1;0), tìm tọa độ điểm J trên ( d ) sao cho tổng JM  JN nhỏ nhất. h) Xét đường thẳng và (d): mx  y 1  0. Hãy biện luận theo m vị trí tương đối của (d ) (d ). i) Xác định m để góc giữa ( d ) và (d) bằng 60 . (d) vuông góc với nhau. CÂU 2. Cho 3 điểm A(1;1), B(3;3), C(1;5). (C) đi qua 3 điểm A(1;1), B(3;3), C(1;5). a) Viết phương trình đường tròn b) Tìm giao điểm của (C) với trục tung Oy . c) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm C (1;5). d) Viết phương trình tiếp tuyến với (C ) , biết tiếp tuyến đi qua điểm M (0;1). e) Viết phương trình tiếp tuyến với (C ) , biết: + Tiếp tuyến song song với đường thẳng (d ) : 4 x  3 y  2018  0. + Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d):3x  4 y  2019  0. f) Xét điểm I (2;4) , viết phương trình tổng quát của đường thẳng (  ) qua I và cắt (C ) tại hai điểm phân biệt D, E sao cho I là trung điểm của đoạn DE . g) Viết phương trình đường thẳng () đi qua I , cắt (C ) và thỏa mãn: j) Tìm m để ( d ) và + Tạo thành dây cung có độ dài lớn nhất. + Tạo thành dây cung có độ dài nhỏ nhất. h) Xét đường thẳng (d1): x  my  4  0, biện luận theo m vị trí tương đối của (d1) và (C ). i) Giả sử có đường tròn (C) : x  y  8x  6 y  24  0, hãy xét vị trí tương đối của 2 2 (C) và (C ). CÂU 3. Cho Elíp ( E ) : 4 x  9 y  36. 2 2 a) Xác định các thành phần của elíp (tiêu điểm, tiêu cự, bán kính qua tiêu, đỉnh, tâm sai, độ dài các trục). b) Tìm các điểm nằm trên ( E ) sao cho nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông. c) Xác định điểm M trên ( E ) sao cho MF1  2MF2. d) Tính độ dài dây cung của elíp tạo nên bởi một đường thẳng đi qua một tiêu điểm và vuông góc với trục tiêu (trục Ox ). e) Tìm m để đường thẳng (d ) : y  x  m có điểm chung với elíp. f) Gọi N là một điểm bất kỳ trên elíp. CMR: 2  ON  3. g) Viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm I (1;1) và cắt ( E ) tại hai điểm A, B sao cho I là trung điểm của đoạn AB. CÂU 4. Lập phương trình chính tắc của Elip biết: a) Tiêu cự bằng 6 và đi qua điểm A(0;5). b) Một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là M (4;3). c) Đi qua điểm (2;1) và có tiêu cự bằng 2 3. 20 d) Đị qua điểm (6;0) và có tâm sai bằng 1 . 2 1 và trục lớn bằng 6. 3 f) Một đường chuẩn là x  4  0 và một tiêu điểm là điểm (1;0). g) Một đường chuẩn là x  5  0 và một tiêu điểm là điểm (0; 2). e) Tâm sai bằng h) Trục lớn gấp đôi trục bé và có tiêu cự bằng 4 3. i) Có trục lớn gấp đôi trục bé và đi qua điểm (2; 2). CÂU 5. Lập phương trình chính tắc của Hypebol biết: a) Nửa trục thực là 4, tiêu cự bằng 10. 2 2 13 , một tiệm cận là y  x. 3 c) Tâm sai e  5 , hypebol qua điểm ( 10;6). b) Tiêu cự bằng d) Đi qua hai điểm P(6; 1), Q(8;2 2). e) Đi qua N (6;3) và góc giữa hai tiệm cận bằng 60 . f) Một đỉnh là (3;0) và phương trình đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở là x 2  y 2  16. g) Một tiêu điểm là (10;0) và phương trình các đường tiệm cận là y   1 x   ; y  1. 2 i) Đi qua điểm A(2:12) và có hai tiêu điểm là F1(7;0), F2 (7;0). h) Phương trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở là —-Hết—- 21 4 x. 3
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top