Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Tô Hoàng – Hà Nội

Giới thiệu Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Tô Hoàng – Hà Nội Toán 7

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Tô Hoàng – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Tô Hoàng – Hà Nội

Tips: thầy cô có thể tìm thêm tài liệu với google tại đây.

Text Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Tô Hoàng – Hà Nội
TRƯỜNG THCS TÔ HOÀNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I TOÁN 7 NĂM HỌC 2021 – 2022 A. LÝ THUYẾT I. Đại số: Hết bài 12 chương I. II. Hình học: Hết chương I. B. NỘI DUNG Dạng 1: Thực hiện phép tính Bài 1: Thực hiện phép tính: 1) 3  −5   3  + +−  ; 7  2   5 2) 0,8 −  −  − ;  7  10 4) 4 5 4 16 ; + + 0,5 − + 23 21 23 21 5)  + +  −  −  ;  3 67 41   67 41  6) 12,5.  −  + 1,5.  −  ; 7 7 7) 3 1 3 1 .19 − .33 ; 8 3 8 3 8) 5  −3  5  −8  5 .  + .  + 2 ; 7  11  7  11  7 9)  − : − :  −  11 8 11 5  33  2 3 3 1 2 1 54.204 ; 255.45 19) 0,36. 17) 25 1 + ; 16 4 20) 20  5   5 13  5 13 −1 2  6 1 12) 3 −  −  +   : 2 ;  7 2 14) ( −3) + 32 + ( −1) + ( −3) ; 3  5   0 2  1 13 6 38 35 1 + − + − ; 25 41 25 41 2   2 1 4 3 11) 1 + −  .  −  ;  3 4 5 4 13) 25.  −  + − 2  −  − ;  5 5  2 2 16) 3)  1 12 13   79 28   2 4 10) 12.  −  + ;  3 3  1 7 0 5100.91000 ; 32000.2550 1 1 2 8 15) ( −2 ) + : − 5 + −64 ; 3 1 ; 4 18) 0,1. 225 − 4 25 2 . −1 81 81 5 Dạng 2: Toán tìm x Bài 2. Tìm x biết: 1 4 1) x + = 4 ; 3 2) −3 5) x :  −2  + 1,5 = ; 4  4 1 4 1 −x= ; 5 3 6) x − 3 1 − =0 ; 4 4 3) 2 5 5 + x= ; 3 3 7 7) 6 − 1 2 −x = ; 2 5 4) − 12 1 x+5 = 5 ; 13 13 8) ( x − 1) = 2 4 ; 9 2 3 1 4  9)  x +  = ; 2 25  1 1  10)  x −  = ; 2  27  4 12)  2 x +  ( x 2 + 2021) = 0 ; 13) 0,3x + x = 25% ;  15) 3 2 x − 1 5 − 3x ; = 3 4 3 1 11) ( x − 1)  x +  = 0 ; 4 1 2 16) 2 x−1 = 16 ; 2 2 3 14) 2 ( x + 4 ) − x = 9 ; 17) 36.34.3x = 315 ; 18) 5x−2 = 355 : 75 . Bài 3. Tìm các số a, b, c biết: 2) a b c và a + b + c = 48 ; = = 3 8 5 3) a : b : c = 15: 7 : 3 và a − b + c = 33 ; 4) a 5 và a − b = 16 . = b −3 5) 9a = 4b và b − a = 25 ; 6) a b c và 5a + b − 2c = 28 . = = 10 6 21 8) 2a 3b 4c và a + b + c = 49 ; = = 3 4 5 1) 7) a b và a + b = 20 ; = 9 11 a b c và 2a + 3b − 2c = 68 ; = = 15 20 28 9) 5a = 8b = 20c và a − b − c = 3 . 10) a b b c và a + b − c = 5 ; = ; = 10 5 2 5 11) a b b 3 và a − 2b + 3c = 14 ; = ; = 1 4 c 4 12) 2a = 3b; 5a = 7c và 3a − 7b + 5c = 30 . 13) a b và ab = 10 ; = 2 5 14) 15) a b và a 2 + b2 = 61 . = 6 5 16*) 17*) a b và ab = 84 ; = 3 7 a 2 b2 = và a 2 + b2 = 100 ; 9 16 a −1 b − 2 c − 3 và a − 2b + 3c = 14 . = = 2 3 4 Dạng 3: Toán có lời văn Bài 4 . Lớp 7A có 48 học sinh gồm các loại giỏi, khá, trung bình. Biết rằng số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 3. Tính số học sinh mỗi loại của lớp 7A. Bài 5. Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được. Bài 6. Số học sinh của ba khối 6, 7, 8 của một trường lần lượt tỉ lệ với các số 41, 29, 30. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 7 là 700 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối. Bài 7. Số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2, 3, 5. Tính số học sinh khá, giỏi, trung bình. Biết tổng số học sinh khá và học sinh trung bình hơn học sinh giỏi là 180 em. Bài 8. Ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường THCS cùng tham gia hưởng ứng phong trào trồng cây. Biết số cây ba lớp trồng lần lượt tỉ lệ với các số 4,5,6 và lớp 7C trồng được nhiều hơn lớp 7A là 60 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp. Bài 9. Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2, 4, 5. Bài 10. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 3 . Tính 4 diện tích mảnh đất này. Bài 11. Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ, ba lớp 7A, 7B, 7C có 130 học sinh tham gia. Mỗi học sinh lớp 7A góp 2kg, 7B góp 3kg, 7C góp 4kg. Tính số học sinh mỗi lớp? Biết số giấy vụn ba lớp thu được bằng nhau. Dạng 4: Toán nâng cao a c thì: = b d Bài 12. Chứng minh rằng: nếu a) 5a + 3b 5c + 3d ; = 5a − 3b 5c − 3d b) 7a 2 + 3ab 7c 2 + 3cd = . 11a 2 − 8b2 11c 2 − 8d 2 Bài 13. So sánh các luỹ thừa: a) ( −2 ) 240 và ( −3) 160 ; b) ( −84 ) 11 và ( −9 ) ; 21 5 7  1  1 c)  −  và  −  .  16   8 Bài 14. Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) hoặc giá trị nhỏ nhất (GTNN) của các biểu thức a) Tìm GTNN của A = 3x 4 − 7 ; b) Tìm GTLN của B = 9 + 5x + 5 . c) Tìm GTLN C = 7 − 4 ( 2 x + 3) ; d) Tìm GTLN của D = 2 x +6 x +5 . Bài 15. a) Tìm x, y, z biết: x y z = = = x+ y+ z . y + z +1 x + z +1 z + y − 2 b) Tìm ba số nguyên dương biết BCNN của chúng bằng 3150 và tỉ số của số thứ nhất với số thứ hai là 10 5 , tỉ số của số thứ nhất và số thứ ba là . 9 7 Bài 16. Tìm x nguyên để các biểu thức sau có giá trị nguyên. a) A = 5 ; x+3 b) B = x+5 ; x +1 c) 2x + 4 ; x+3 d) 3x + 8 . x −1 Dạng 5: Hình học Bài 17. Cho đoạn thẳng AB = 4 cm . a) Vẽ đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB . b) Lấy điểm M trên đường thẳng d . Qua M kẻ đường thẳng a song song với AB . c) Chứng tỏ đường thẳng a vuông góc với đường thẳng d . Bài 18. Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O sao cho AOC = 600 . a) Tính số đo các góc còn lại. b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của AOC và Ot ‘ là tia đối của tia Ot . Chứng minh Ot ‘ là tia phân giác của BOD . Bài 19. Cho AOB = 1200 vẽ các tia OC và OD nằm trong AOB sao cho OC ⊥ OA; OD ⊥ OB . a) Tính COD . b) Gọi Om, On lần lượt là hai tia phân giác của AOD và BOC . Chứng minh Om ⊥ On . Bài 20. Cho xOy = 1200 . Lấy điểm A trên tia Ox . Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ chứa tia Ox , vẽ tia At sao cho OAt = 600 . Gọi At ‘ là tia đối của tia At . a) Chứng minh tt ‘/ / Oy . b) Gọi Om, An theo thứ tự là các tia phân giác của xOy và xAt . Chứng tỏ Om / / An . Bài 21. Cho xOy = 1200 , qua điểm I trên tia Ox vẽ đường thẳng d vuông góc với Ox . Qua điểm A trên đường thẳng d vẽ đường thẳng a vuông góc với đường thẳng d , đường thẳng a cắt tia Oy tại K a) Chứng minh a / /Ox . b) Tính số đo OKA . c) Tia phân giác của xOy cắt đường thẳng a tại B và cắt đường thẳng d tại C . Tính số đo CBA . Bài 22. Cho hình vẽ bên biết a / /b và A1 = 37 0 . Tính các góc còn lại có trên hình vẽ. a 3 4 b 4 Bài 23. Cho hình vẽ bên: a) Vì sao m / / n ? m 3 2 1 B D A b) Tính số đo DCB . 2 A1 110° n B C x B 50° Bài 24. Cho hình vẽ bên, biết Bx / /Cy, B = 500 , C = 400 . Tính BOC . O 40° C y B x 130° Bài 25. Cho Bx / / Ny / /Cz, OBx = 1300 và ONy = 1400 . Tính z O 140° BON . y N A Bài 26. Cho hình vẽ bên, biết ax / / by . Hai tia phân giác x M của xAB và ABy cắt nhau tại M . Chứng minh AM ⊥ BM . B y
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top