Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Dịch Vọng – Hà Nội

Giới thiệu Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Dịch Vọng – Hà Nội Toán 7

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Dịch Vọng – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Dịch Vọng – Hà Nội

Tips: thầy cô có thể tìm thêm tài liệu với google tại đây.

Text Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Dịch Vọng – Hà Nội
TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG TỔ TỰ NHIÊN 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ TOÁN 7 Năm học 2021 – 2022 I. LÝ THUYẾT 1. Đại số: Câu hỏi ôn tập chương I sgk/46. 2. Hình học: Câu hỏi ôn tập chương I sgk/102-103. II. BÀI TẬP 1. Các dạng BT sgk; sbt. 2. Bài tập tham khảo. A. TRẮC NGHIỆM Bài 1: Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau −3 −3 1) Nếu x.   =   thì giá trị của x là:  4   4  9 9 A. − B. 16 16 5 7 C. 6 8 D. − 6 8 2) Cho tỉ lệ thức 12 : x = 3 : 5 ,ta tìm được giá trị của x là: 3 2 A. 2 3 B. 3) Giá trị của biểu thức (-1)2019 + 20200 bằng: A. 1 B. 0 C. 20 D. 2 C. -1 D. 2013 1 4) Nếu |2x − 1| = thì giá trị của x là: 2 A. 3 B. 4 1 C. 4 9 1 4 và 3 D. 4 1 2 và 1 4 9 5) Giá trị của biểu thức (−2) + 2 là: A. 2014 B. 0 C. -1024 D. 1 6) Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai của phép tính: 0,235 + 3,243 là: A. 3,47 B. 3,4 C. 3,478 D. 3,48 Bài 2: Trên hình vẽ cho a ∥ b, a ⊥ c. Điển (Đ) hoặc (S) cho các khẳng định sau: 1. c ⊥ b c ̂ + BCD ̂ = 1800 (2 góc trong cùng phía). 2. ABC d a A 3 4 ̂3 = B ̂1 (2 góc so le trong). 3. D b ̂ =C ̂1 (2 góc đồng vị) 4. ABC 2 B. ĐẠI SỐ Bài 3. Thực hiện phép tính   −1 2 1  6 a) 8.   −  : + −0,15 36  7   4  3 2  1 1  1 1 b) 25.  −  + − 2.  −  −  5 5  2 2 2 1 23 2 c)   + 5 . ( 4,5 − 2 ) + 2 −4 5 1 1 B 9 3 3 11 .24 − 2 : 11 22 22 9 −5  1 3 1  f) .  4 .7 + 5 .4, 2  11  5 4 4  e) 5  6 5  6 g ) 23 :  −  − 14 :  −  7  7 7  7 5 4 8 1 4 h) +1 + + − 13 21 13 7 21 C D 1 1 5 3 7 5 d)  −  −  −  +  −  2 3  3 2 3 2 Bài 4. Tìm x 1) 5 4 1 5 2)  −0, 75 x +  . −  −  = − 2 7 5 + :x= 3 4 6 3) ( 4 x − 9 )  2,5 +   −7  x = 0 3  2 7  3 4) x − 3 1 − =0 4 2  3 2  −64 5)  − x  =  5 3  125 −2 −3 1 −5 7) x+ + x= 3 7 2 6 6) ( 0, 4 x − 1,3) = 53, 29 2 3 = 2 x − 3 4 x −1 3  11)  x −  2 x2 −10 = 0 2  10) ( x − 1) : 0,16 = −9 : (1 − x ) 3 2 8) 2 x −2 − 3.2 x = −88 9) ( 6 ) 12) 8 x = x 2 ( x  0 ) Bài 5. Tìm x, y, z biết 1) 11x = 8 y và y − x = −42 x −44 y = và x 2 − y 2 = −3 −8 5 x y z = = và xyz = 15 5) 5 −4 6 4) x y = và 2 x − 3 y = −78 −7 4 x 9 y 7 3) = ; = và x − y + z = −15 y 7 z 3 2) 6) 5x = 8y = 3z và x – 2y +z = 34 Bài 6. Giải các bài toán sau 1) Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 180 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng được của các lớp thứ tự tỉ lệ với 3; 4; 5. 2) Tìm chu vi của một hình chữ nhật, biết rằng hai cạnh của nó tỉ lệ với 2; 5 và chiều dài hơn chiều rộng 12 m. 3) Số học sinh các khối 6, 7, 8, 9 của một trường tỉ lệ với các số 9; 8; 7; 6. Biết rằng số học sinh khối 8 và 9 ít hơn số học sinh khối 6 và 7 là 120 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối. Bài 7. Nâng cao 1) So sánh 32 và ( 32 ) 3 a) 3 9 e) ( −5 ) d) 128 và 812 2) Cho b) ( −8 ) và 39 ( −32 ) và ( −2 ) 5 c) 221 và 314 91 f) 5020 và 255010 a c = . Chứng minh rằng : b d 5a + 3b 5a − 3b = a) 5c + 3d 5c − 3d ac ( a + c ) = b) bd ( b + d )2 2  a+b  a 3 − b3 3 c)   = 3 3 c+d  c −d 3) Tìm giá trị lớn nhất ; giá trị nhỏ nhất của biểu thức : a) A = 3 1 −x + 5 9   1 4 d) D =  2 x +  − 1 3 B. HÌNH HỌC  b) B = 2009 3 − x− 2008 5 4 9 e) E = −  x − 1 3 c) C = −2 x + 4 + 1 6 2  +3 15  2 3 f) G = x − 2008 + x − 8 Dạng 1: Chứng minh hai đường thẳng song song Bài 8. Cho hình vẽ. Chứng minh: a) b) E E 119 108 A A B P B P Q C D C Q D 119 72 F F AB//CD AB//CD c) d) x A B A 120 150 70 B C 140 C y 30 D Ax//Cy E AB//DE Dạng 2: Tính số đo góc Bài 9. Tính số đo x trong các hình sau ̂1 , ? ̂1 , ?̂? a) Biết: a//b. Tính ? b) Biết Mx // Ny. Tính góc MON. x M 30 A 1 D O 130 B 1 C 150 N y ̂. c) Biết Hx // Ky.Tính ??? H x x 20 50 ̂ = 120°; Acy ̂ = 100°, d) Cho Bx//Cy, ABx tính góc BAC? B y C A ? K y Dạng 3: Bài toán tổng hợp ̂ = 500 , ??? ̂= Bài 10: Trên hình bên ta có ??? ̂ = 200 , ??? ̂ = 1600 . 300 , ??? a. Chứng minh ?? ∥ ??. b. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C vẽ tia AE sao ̂ = 400 . Chứng minh ?? ⊥ ??. cho ??? A x A 50° C B 30° 20° z y Bài 11: Cho tam giác ABC vuông ở A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Kẻ HD vuông góc với AC tại D. a, Chứng minh AB // HD. b, Tính góc AHD nếu biết góc B = 600. c, Tia phân giác góc BAH cắt tia phân giác góc ACB tại I. CMR: AI ⊥ CI P Bài 12: Cho hình vẽ với các kí hiệu và số đo như trong z hình. 115° a. Chứng minh Mx // Ny. M G b. Chứng minh ? ⊥ ?? t ̂1 và H ̂2 . c. Tính góc H H d. Vẽ Gz là tia phân giác của góc MGP, Ht là tia phân N 1 2 giác của góc NHG. Chứng minh Gz // Ht b m D 60° E 60° x y Bài 13: Cho tam giác ABC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C vẽ tia Ax sao cho góc BAx bằng góc B. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B vẽ tia Ay sao cho góc CAy bằng góc C. Trên tia Ax lấy điểm M, trên tia Ay lấy điểm N. Chứng minh rằng: a) Ba điểm M, A, N thẳng hàng. b) Tổng 3 góc của tam giác ABC bằng 1800.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top