Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 7 năm học 2021 – 2022

Giới thiệu Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 7 năm học 2021 – 2022 Toán 7

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 7 năm học 2021 – 2022.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 7 năm học 2021 – 2022

Tips: thầy cô có thể tìm thêm tài liệu với google tại đây.

Text Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 7 năm học 2021 – 2022
MỤC LỤC | | | | i/27 Dạng Dạng Dạng Dạng 1. 2. 3. 4. Thống Kê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Biểu thức đại số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Hình học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Toán nâng cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Đề số 1 10 Đề số 2 11 Đề số 3 12 Đề số 4 13 Đề số 5 14 Đề số 6 15 Đề số 7 16 Đề số 8 17 Đề số 9 18 Đề số 10 19 Đề số 11 20 Đề số 12 21 Đề số 13 22 Đề số 14 23 Đề số 15 24 Đề số 16 25 Đề số 17 26 Đề số 18 27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 ii MỤC LỤC ii/27 Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 1 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng vvv ĐỀ CƯƠNG GIỮA HK 2 vvv NĂM HỌC 2021 – 2022 | Dạng 1. Thống Kê c Bài 1. Thời gian giải môt bài toán của 50 em hoc sinh đước ghi lại trong bảng sau (tính theo phút). 3 4 8 5 7 10 11 8 6 4 7 7 6 10 12 8 8 6 5 5 12 10 8 8 4 9 9 8 7 7 6 5 11 8 9 8 7 9 9 6 9 9 10 7 7 6 6 10 9 6 a) Lập bảng “tần số” nêu rõ dấu hiệu và số giá tri của dấu hiệu. b) Tính số trung bình công của dấu hiệu và cho nhận xét? c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. c Bài 2. Môt thầy giáo theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau: 5 10 9 9 12 9 7 15 10 10 5 9 10 12 7 9 10 12 10 7 9 9 15 10 12 9 12 7 10 5 a) Dấu hiệu là gì? b) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét. c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. c Bài 3. Số cân nặng tính tròn đến kg của 20 học sinh được ghi lại như saụ 35 30 29 37 37 35 30 35 35 42 37 28 30 35 35 29 29 37 28 30 a) Dấu hiệu là gì? b) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét. c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 1/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 2 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng c Bài 4. Hai xạ thủ A và B mỗi người bắn 15 phát đạn, kết quả (điểm mỗi lần bắn) được ghi lại trong bảng sau: A B 10 10 8 9 9 10 10 10 10 10 9 6 10 10 8 10 8 10 10 10 10 7 9 10 8 10 10 10 9 6 a) Lập bảng “tần số” và tính điểm trung bình của từng xạ thủ. b) Tìm mốt của dấu hiệu. c) Có nhận xét gì về kết quả và khả năng của từng người. | Dạng 2. Biểu thức đại số c Bài 5. a) Tính giá trị của biểu thức A = 2x − 3y + 4z 2 tại x = | − 2|; y = −1, z = −1 b) Tính giá trị của biểu thức B = 5xy − 10 + 3y tại x = 2, y = −3 c) Tính giá trị của biểu thức C = 1 4 5 x + 3×2 − x + 5 tại x = 4. 16 4 3 d) Tính giá trị của biểu thức D = 4x + 3 tại x thỏa mãn |2x − 1| = . Với giá trị nào của x thì 2 −5 D= 2 e) Tính giá trị của biểu thức E = 5×2 y − 12 xy 3 với x = −1, y = 2. 1 f) Tính giá trị của biểu thức F = 2×2 y + x2 y + 2014 tại x = ; y = 4 2 c Bài 6. Hãy thu gọn các đơn, rồi xác định hệ số, phần biến và bậc của từng đơn thức: 1 2 2 2 3 xy t · x yt 2 3 a) 2xy · 3×2 y 4 z b) 3 c) 12×2 y 2 (− x3 y) 4 d) −3×3 y 2 (−x2 y) 3 2 1 2 e) ( x2 y 3 ) · ( xy) 2 3 1 f) − x2 (xy 2 z)(3xyz)2 9 2 1 g) (− 31 x2 y) · (− xy 3 ) · (1 xy 2 ) 3 2 h) 5ax2 · ( i) −16×3−n ( 3 −2 3 2 2 x y ) (với a là hằng số) 3 −5 3+n ax ) · (−2017xn )0 (với a là 8 hằng số). −1 3 2 c Bài 7. Cho đơn thức M = −5x y · ( xy ) . 5 2 4 2/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 3 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng a) Thu gọn đơn thức, tìm phần biến, hệ số, bậc của đơn thức. b) Tính giá trị của đơn thức với x = −1 ; y = 2. 2 c) CMR: đơn thức M không dương với mọi x; y. 1 −1 9 2 c Bài 8. Cho các đơn thức A = (−2,5)x3 y 3 yzx2 y B = ( xy) (x2 y 2 ) . 5 3 2 a) Thu gọn đơn thức A, B và nêu bậc của từng đơn thức. b) Tìm biểu thức M biết M = A + B · z c) Tính giá trị biểu thức M tại x = 1; y = −2; z = 1 . 64 c Bài 9. Tính giá trị của biểu thức: a) A = 5×2 − 2x + 1 với x = −2. b) B = 1 · 3y 2 x2 · xy với |x| = 1; y = −1. 3 c Bài 10. Thu gọn phân thức, chỉ rõ phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức. a) 2xy 2 ( −1 2 x y) 4 1 b) 4xy 3 − 5xy 3 + xy 3 − 3xy 3 2 c) ( −1 2 2 4 3 2 5 3 2 a y ) x y (− xy ) ( a là hằng số) 2 5 3 | Dạng 3. Hình học c Bài 11. Cho 4M N P, M H ⊥ N P tại H, M N = 3 cm; M P = 4 cm; N H = 1,8 cm. a) Tính M H, HP ? b) Chứng minh 4M N P vuông. c Bài 12. Cho 4DEF, DH ⊥ EF tại H, DE = 9 cm; DH = 7,2 cm; EF = 15 cm. a) Tính EH, DF ? b) Chứng minh 4DEF vuông. c Bài 13. Cho 4AM B, AH ⊥ M B tại H, AH = 4,8 cm; M H = 3,6 cm; M B = 10 cm. a) Tính AM, AB? 3/27 b) Chứng minh 4AM B vuông. p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 4 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng b < 90◦ ), vẽ BD ⊥ AC tại D, CE ⊥ AB tại E. Gọi c Bài 14. Cho tam giác ABC cân tại A (A M là giao điểm của BD và CE. Chứng minh: a) 4DBA = 4ECA; b) 4EBC = 4DCB; c) 4EAM = 4DAM . Ê Lời giải. .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... c Bài 15. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Kẻ BH ⊥ AD tại H, CK ⊥ AE tại K. Chứng minh: a) 4BHD = 4CKE; b) 4AHB = 4AKC; c) BC ∥ HK. c Bài 16. Cho tam giác ABC cân tại A. Đường thẳng vuông góc với AB tại B cắt đường thẳng vuông góc với AC tại C ở D. Gọi M là trung điểm cạnh BC. Chứng minh: a) 4DAB = 4DAC; b) Tam giác DBC cân; c) A, M, D thẳng hàng. 4/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 5 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng c Bài 17. Cho tam giác BAC vuông cân tại A, M là trung điểm cạnh BC, E là điểm nằm giữa M và C. Vẽ BH ⊥ AE tại H, CK ⊥ AE tại K. Chứng minh: a) BH = AK; b) 4M BH = 4M AK; c) Tam giác M HK là tam giác vuông cân. c Bài 18. Cho tam giác ABC vuông cân tại đỉnh A. Qua A kẻ đường thẳng xy bất kì không cắt đoạn BC. Kẻ BM và CN vuông góc với xy. a) Chứng minh 4ACN = 4BAM ; b) Chứng minh CN + BM = M N ; c) Chứng tỏ BM 2 + CN 2 không phụ thuộc vào vị trí của xy. c Bài 19. Cho tam giác ABC. Dựng ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác ABD và ACE là các tam giác vuông cân tại đỉnh A. Kẻ AH ⊥ BC. Đường thẳng AH cắt DE tại M . Vẽ DI và EK cùng vuông góc với AH. Chứng minh rằng a) DI = EK = AH; b) M là trung điểm của DE. c Bài 20. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có O là trung điểm của cạnh BC. Qua O kẻ đường thẳng d bất kỳ không qua đỉnh của tam giác. Kẻ BI, AH, CK vuông góc với d. Tính BI 2 + CK 2 + 2AH 2 , biết rằng BC = 10cm. c Bài 21. Cho tam giác ABC có AB < AC và phân giác AD (D ∈ BC). Trên AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Trên tia AB lấy điểm F sao cho AC = AF . Chứng minh: a) DB = DE; BF = CE; b) Ba điểm F, D, E thẳng hàng; c) BE ∥ F C; AD ⊥ F C. c Bài 22. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm M trên cạnh BC (M B < M C). Trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN . Đường thẳng qua M vuông góc với BC cắt AB tại E. Đường thẳng qua N vuông góc BC cắt tia AC tại F . a) Chứng minh EM = F N . b) Qua E kẻ ED ∥ AC (D ∈ BC). Chứng minh M B = M D. c) EF cắt BC tại O. Chứng minh OE = OF . c Bài 23. Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm BC. a) Chứng minh: 4ABM = 4ACM . b) Chứng minh: AM ⊥ BC. c) Trên cạnh BA lấy đểm E, trên cạnh CA lấy điểm F sao cho BE = CF . 5/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 6 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng Chứng minh: 4EBC = 4F CB. d) Chứng minh: EF ∥ BC. c Bài 24. Cho 4M N K vuông tại M . Biết M N = 9 cm; M K = 12 cm. a) Tính N K. b) Trên tia đối của tia M N lấy điểm I sao cho M N = M I. Chứng minh 4M N K = 4M IK và 4KN I cân. c) Từ M vẽ M A ⊥ N K tại A, M B ⊥ IK tại B. Chứng minh 4M AK = 4M BK và AB ∥ N I. c Bài 25. Cho 4ABC cân tại A, kẻ AH ⊥ BC(H ∈ BC). Biết AB = 5cm; BC = 6 cm. a) Chứng minh BH = CH. b) Tính độ dài đoạn thẳng AH. c) Từ H kẻ HM ⊥ AB(M ∈ AB), HN ⊥ AC(N ∈ AC). Chứng minh 4AM N cân và AH ⊥ M N . c Bài 26. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC và CB lấy theo thứ tự điểm D và E sao cho BD = CE. a) Chứng minh rằng: 4ADE cân ’ và AM ⊥ b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng: AM là tia phân giác của DAE DE. c) Từ B và C kẻ BH, CK theo thứ tự vuông góc với AD và AE. Chứng minh rằng BH = CK. d) Chứng minh rằng HK ∥ BC. e) Cho HB cắt CK ở N .Chứng minh rằng A, M, N thẳng hàng. c Bài 27. Cho tam giác ABC vuông tại A(AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho AB = BK. Kẻ phân giác BI(I thuộc AC), BI cắt AK tại H. a) Chứng minh 4ABH = 4KBH. Từ đó suy ra AK ⊥ BI. b) Qua K kẻ đường thẳng song song với AC, cắt BH, AB lần lượt tại N và D. Chứng minh: N I là phân giác góc AN K c) AM vuông góc với BC tại M . Chứng minh ba điểm A, N, M thẳng hàng. c Bài 28. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB > AC. M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia M A lấy điểm D sao cho M D = M A. a) Chứng minh rằng AB = DC và AB ∥ DC. b) Chứng minh rằng 4ABC = 4CDA, từ đó suy ra AM = 6/27 BC . 2 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 7 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng c) Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AC. Chứng minh rằng BE ∥ AM . d) Gọi O là trung điểm của AB. Chứng minh rằng: E, O, D thẳng hàng. c Bài 29. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC. BE là phân giác ABC(E ∈ AC). Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = AB. DE cắt AB tại F . ’ a) Chứng minh: 4ABE = 4DBE. Tính số đo BDE. b) Chứng minh: 4AEF = 4DEC c) 4EF C là tam giác gì? Tại sao? d) N là trung điểm của F C. Chứng minh B, E, N thẳng hàng. c Bài 30. Cho 4ABC vuông cân tại AM là trung điểm cạnh BC. Điểm E nằm giữa M và C. Vẽ BH ⊥ AE tại H, CK ⊥ AE tại K. Chứng minh rằng: a) Chứng minh: 4BAH = 4ACK b) BH = AK c) 4HBM = 4KAM . d) 4M HK vuông cân. c Bài 31. Cho tam giác ABC vuông tại A, có B = 60◦ và AB = 5 cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D Kẻ DE vuông góc với BC tại E. a) Chứng minh: 4ABD = 4EBD. b) Chứng minh: 4ABE là tam giác đều. c) Tính độ dài cạnh BC. c Bài 32. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AC lấy điểm K. Biết KC = 15cm, BC = 25cm, BK = 20 cm. a) Chứng minh: tam giác BKC vuông. b) Kẻ đường cao CH. CMR: 4BHC = 4CKB. c) Chứng minh: KH ∥ BC. d) Gọi giao điểm CH và BK là I. Kẻ IM ⊥ BC (M thuộc BC). CMR: Ba điểm A; I; M thẳng hàng. c Bài 33. Cho 4ABC vuông tại A có AB < AC, phân giác AD (D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB. a) Chứng minh BD = DE. b) Gọi K là giao điểm của các đường thẳng AB và ED. Tam giác DKC là tam giác gì? Vì sao? 7/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 8 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng c) Chứng minh AD là đường trung trực của đoạn thẳng KC. d) Chứng minh CK 2 − CB 2 = KE 2 − BE 2 . c Bài 34. Cho 4ABC cân tại A (AB = AC). Trên đoạn BC lấy hai điểm M và N sao cho BM = CN . Kẻ M E ⊥ AB (E ∈ AB); N F ⊥ AC (F ∈ AC). Hai đường thẳng EM và N F cắt nhau tại S. Chứng minh: a) BE = CF và 4SM N cân. ’ b) AS là tia phân giác của góc BAC. c) EF ∥ BC. c Bài 35. Cho tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm của BC. Kẻ M H và M K lần lượt vuông góc với AB và AC (H ∈ AB, K ∈ AC) a) Chứng minh 4M BH = 4M CK? b) Cho BC = 8 cm và BH = 3 cm. Tính độ dài cạnh M K. 1 c) Cho HK = BC. Khi đó 4ABC là tam giác gì? Vì sao? 2 c Bài 36. Cho tam giác ABC cân tại A có ∠A < 90◦ . Kẻ BH vuông góc với AC, CK vuông góc với AB (H ∈ AC, K ∈ AB). Gọi O là giao điểm của BH và CK. a) Chứng minh : 4ABH = 4ACK b) Chứng minh : 4OBK = 4OCH c) Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A lấy điểm I sao cho IB = IC. Chứng minh ba điểm A, O, I thẳng hàng. | Dạng 4. Toán nâng cao 1 c Bài 37. Tìm các giá trị nguyên của x để các biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất: A = ; x−3 7−x 5x − 19 B= ;C= . x−5 x−4 c Bài 38. Tìm x, y ∈ N, biết 5(x − 2015)2 = 25 − y 2 . c Bài 39. Cho bz − cy cx − az ay − bx a y z = = với a, b, c khác 0. Chứng minh rằng: = = . a b c x b c c Bài 40. Tìm x; y biết: 8/27 3 2 x = y và x2 − y 2 = 38. 5 3 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 9 MỤC LỤC c Bài 41. Cho Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng x + 16 y − 25 z+9 = = và 2x3 − 1 = 15. Tính x + y + z. 9 16 25 c Bài 42. Tìm tất cả các cặp số nguyên (a, b) thỏa mãn điều kiện 3a − b + 2ab − 10 = 0. c Bài 43. Tính giá trị của đa thức Q = 6x3 −4x2 y−14y 2 +21xy+9 tại x, y thỏa mãn 2x2 +7y = 0. c Bài 44. Cho đa thức: f (x) = x100 − 2015x99 + 2015 · x98 − . . . + 2015x2 − 2015x + 2000. Tính f (2014). c Bài 45. Tính giá trị biểu thức P = 4x4 + 7x2 y 2 + 3y 4 + 5y 2 biết x2 + y 2 = 5. c Bài 46. Cho đa thức f (x) thỏa mãn điều kiện: 3f (x) − xf (−x) = x + 9 với mọi x ∈ R. Tính f (3). c Bài 47. Cho hàm số f (x) thỏa mãn: f (a + b) = f (a) + f (b) với mọi a, b và f (1) = 1. Tính f (2019). c Bài 48. Cho x, y, z, t thuộc N∗ . CMR: M = x y z t + + + có x+y+z x+y+t y+z+t x+z+t giá trị không phải là số tự nhiên. c Bài 49. Cho ba số thực a, b, c khác 0 và đôi một khác nhau thỏa mãn a2 (b + c) = b2 (a + c) = 20172018. Tính giá trị biểu thức H = c2 (a + b). c Bài 50. Cho B = (1 − n)2 + 2 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức B. 2(n − 1)2 + 2 c Bài 51. Tìm số tự nhiên n để phân số 9/27 7n − 8 có giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó. 2n − 3 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 10 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 1 MÃ ĐỀ: NẤM YT-01 c Câu 1. Điều tra số con của 20 hộ gia đình của một thôn được cho trong bảng sau: 2 2 2 2 2 3 2 1 0 3 4 5 2 2 2 3 1 2 0 1 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Tính số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. b) Lập bảng "tần số". c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. d) Tìm mốt của dấu hiệu và nêu ý nghĩa. e) Dựng biểu đồ đoạn thẳng. c Câu 2. Tính giá trị của biểu thức sau 1 2 3 x y − xy tại x = 3; y = −2. 3 c Câu 3. Thu gọn đơn thức sau đây và tìm bậc, hệ số của đơn thức 2 M = (−2x3 y) (−3x2 y 3 ) . N = (−3x2 y) (−5xy 3 ). c Câu 4. Thu gọn các hạng tử đồng dạng có trong biểu thức đại số sau: P = 7xy 3 + 2xy 3 − xy 3 . Q = 3xy − x2 + 5y 3 − 15xy − y 3 . c Câu 5. Cho tam giác ABC cân tại A, AM là đường trung tuyến (M ∈ BC). Từ điểm D trên AM (D 6= A, M ), kẻ DE vuông góc với AB, DF vuông góc với AC. a) Chứng minh DE = DF . b) Biết AE = 8 cm, DF = 6 cm. Tính độ dài AD. c) Qua A kẻ đường thẳng d song song với BC. Gọi I, K lần lượt là giao điểm của DE, DF với đường thẳng d. Chứng minh tam giác DIK cân. c Câu 6. Tìm số nguyên a để a2 + a + 3 là số nguyên. a+1 HẾT 10/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 11 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 2 MÃ ĐỀ: NẤM YT-02 c Câu 1. Số học sinh tham gia câu lạc bộ trong bảng sau: 5 3 4 3 4 2 8 4 8 5 8 5 6 7 6 6 bóng rổ của các lớp của một trường THCS được cho 1 2 7 8 8 8 7 6 7 7 5 8 6 8 7 7 8 7 6 7 7 6 5 8 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Tính số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. b) Lập bảng "tần số". c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. d) Tìm mốt của dấu hiệu và nêu ý nghĩa. e) Dựng biểu đồ đoạn thẳng. c Câu 2. a) Tính giá trị của biểu thức sau: A = 3x2 − 2x + 1 tại x = −1. b) Tính giá trị của biểu thức: B = x3 + 2x2 y − 4xy 2 + 2y − 3 tại x = 2 và y = −1 . 2 c Câu 3. Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại M . a) Chứng minh 4AM B = 4AM C. b) Kẻ M E ⊥ AB(E ∈ AB); M F ⊥ AC (F ∈ AC). Chứng minh 4M EF cân. c) Chứng minh AM ⊥ EF . d) Kẻ EI ⊥ BC tại I. Gọi K là giao điểm của đường thẳng EI và AC. Chứng minh A là trung điểm của KF . Å ã2 2 3 4 3 −1 c Câu 4. Cho ba đơn thức M = (xz) yz ; N = − (xz)2 yz; P = xy 5 z 2 . Chứng minh 3 2 4 5 ba đơn thức không thể cùng nhận giá trị dương. HẾT 11/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 12 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 3 MÃ ĐỀ: NẤM YT-03 c Câu 1. Điểm kiểm tra môn Toán học kì I của học sinh nữ lớp 7A được cho trong bảng sau: 5 8 7 9 8 6 9 8 7 8 10 7 9 6 8 5 9 8 8 7 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Tính số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. b) Lập bảng "tần số". c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. d) Tìm mốt của dấu hiệu và nêu ý nghĩa. e) Dựng biểu đồ đoạn thẳng. c Câu 2. Cho các đơn thức sau: 2 A = xy 2 z; 3 3 B = x2 y 2 z; 2 1 C = −1 xy 2 z. 2 a) Tính tích hai đơn thức A và B rồi chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức thu gọn được. b) Tính A − C. 1 c) Biết P − A = C. Tính giá trị của biểu thức P tại x = −1, y = 2, z = − . 2 Ä ä ’ < 90◦ , kẻ BE ⊥ AC tại E, kẻ CF ⊥ AB tại F . c Câu 3. Cho 4ABC cân tại A BAC a) Chứng minh BE = CF và EF ∥ BC. b) Gọi I là giao điểm của BE và CF . Chứng minh 4BIC cân. c) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh ba điểm A, I, M thẳng hàng. c Câu 4. Cho A = 5n + 1 , n 6= −1. Tìm n nguyên để A nguyên. n+1 HẾT 12/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 13 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 4 MÃ ĐỀ: NẤM YT-04 c Câu 1. Giáo viên theo dõi thời gian làm bài của 30 học sinh (tính theo phút) được ghi lại như sau 10 5 8 8 9 7 8 9 14 8 5 7 8 10 8 8 10 7 14 8 9 8 9 9 9 9 10 5 5 14 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Tính số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. b) Lập bảng "tần số". c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. d) Tìm mốt của dấu hiệu và nêu ý nghĩa. e) Dựng biểu đồ đoạn thẳng. c Câu 2. 1 1 a) Tính giá trị của biểu thức sau: A = 5x − 7y + 1 tại x = , y = − . 5 7 ã Å 2 2 1 3 3 b) Thu gọn rồi tìm bậc, phần hệ số, phần biến của đơn thức sau: B == − x y − xy xy. 3 2 4 c Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5 cm, AC = 12 cm. a) Tính BC. b) Kéo dài AB lấy D sao cho B là trung điểm của AD. Nối CD, qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AD cắt CD tại E. Chứng minh 4ABE = 4DBE và suy ra 4AED cân. c) Kẻ AK vuông góc với BC tại K. Qua D kẻ đường thằng vuông góc với đường thẳng CB tại F . Chứng minh B là trung điểm của KF . d) Chứng minh 4AEC cân và suy ra E là trung điểm của DC. c Câu 4. Một người muốn leo lên một cái mái nhà để sửa mái. Người đó lấy một cái thang dài 5 m và đặt thang sao cho khoảng cách từ chân thang tới nhà là 3 m. Hỏi khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà là bao nhiêu? HẾT 13/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 14 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 5 MÃ ĐỀ: NẤM YT-05 c Câu 1. Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7A được cho trong bảng sau: 8 8 6 7 9 6 8 8 7 6 6 9 4 5 8 7 8 7 4 8 9 7 7 8 6 6 8 2 7 8 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Tính số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. b) Lập bảng "tần số". c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. d) Tìm mốt của dấu hiệu và nêu ý nghĩa. e) Dựng biểu đồ đoạn thẳng. c Câu 2. Thu gọn các biểu thức sau: Å ã 1 2 2 2 a) 3x y · xy z . 6 ã Å 3 3 2 3 2 3 2 b) −5x y + 10x y + − x y − x3 y 2 . 4 c) 1 2 1 1 x y + xy 2 − xy − xy 2 − 3xy − x2 y. 3 2 3 c Câu 3. Tính giá trị của biểu thức sau: M = x2 y 2 − xy 3 + 2 khi x = 2; y = −1. c Câu 4. Cho 4ABC cân tại A. Trên AB lấy điểm M , trên AC lấy điểm N sao cho AM = AN ; gọi I là giao điểm của N B và M C. a) Chứng minh: 4AN B = 4AM C. b) Chứng minh M N ∥ BC. c) Gọi D là trung điểm của BC. Chứng minh ba điểm A, I, D thẳng hàng. c Câu 5. Cho 3x − 4y = 0, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 + y 2 . HẾT 14/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 15 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 6 MÃ ĐỀ: NẤM YT-06 c Câu 1. Điểm kiểm tra môn Địa của lớp 7G được cho trong bảng sau: 8 8 6 7 9 7 8 8 7 6 7 2 4 5 8 7 8 7 4 8 9 7 7 8 6 7 8 2 7 8 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Tính số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. b) Lập bảng "tần số". c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. d) Tìm mốt của dấu hiệu và nêu ý nghĩa. e) Dựng biểu đồ đoạn thẳng. 2 3 c Câu 2. Cho đơn thức A = x3 · xy 2 z 2 . 3 4 a) Thu gọn và tìm bậc của đơn thức A. b) Tính giá trị của đơn thức A khi x = −1, y = −2, z = −3. c Câu 3. a) Thu gọn đa thức A = 15x2 y − 7xy 2 − y 3 + 2y 3 − 12x2 y + 7xy 2 . b) Tìm đơn thức M biết 7x2 y 3 + 8x2 y 3 − 2x2 y 3 + M = 10x2 y 3 . c Câu 4. Cho 4ABC vuông tại A, BD là tia phân giác của góc ABC (D ∈ AC). Ké DK ⊥ BC (K ∈ BC). a) Chứng minh: 4ABD = 4KBD. b) Biết AB = 8 cm, AD = 6 cm. Tính DK, BD. c) Tia KD và BA cắt nhau tại M . Chứng minh tam giác DM C cân. d) Chứng minh AK ∥ M C. c Câu 5. Cho biểu thức A = 6−x , với x ∈ Z, x 6= 3. Tìm giá trị của x để A đạt giá trị nhỏ x−3 nhất. HẾT 15/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 16 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 7 MÃ ĐỀ: NẤM YT-07 c Câu 1. Điểm kiểm tra môn Anh của nhóm học sinh lớp 7G được cho trong bảng sau: 5 9 9 5 4 8 6 9 4 8 9 6 6 9 5 6 9 8 8 9 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Tính số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. b) Lập bảng "tần số". c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Tìm mốt của dấu hiệu. d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng và nêu nhận xét. e) Tính số học sinh của lớp 7G biết rằng số học sinh đạt điểm trung bình trở lên của nhóm 2 bằng số học sinh của cả lớp. 5 c Câu 2. Thu gọn các biểu thức sau rồi tìm hệ số, phần biến, bậc: a) 1 2 x y · 4x2 y 2 . 2 b) Å 1 2 5 c) (−xy ) + (−5xy ) · (2xy ) · xy 3 3 2 4 2 2 4 3 1 4 3 xz − xz . 3 2 ã0 . c Câu 3. Tính giá trị của các biểu thức sau a) A = −3 + 5x2 + 2x, tại x = 2. b) B = 4x − 5xy + 2y, tại x = 1, y = −2. c Câu 4. Cho tam giác M N P cân tại P . Kẻ P I vuông góc với M N tại I. a) Cho IN = 6 cm, P I = 8 cm. Tính P M, P N . b) Chứng minh 4P M I = 4P N I. c) Kẻ IH ⊥ P M tại H. Trên tia đối của tia HI lấy điểm K sao cho HK = HI. Chứng minh 4P KI cân. d) Chứng minh M K < P N . c Câu 5. Tính giá trị của biểu thức Q = 6x3 − 4x2 y − 14y 2 + 21xy + 9 tại x, y thoả mãn 2x2 + 7y = 0. HẾT 16/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 17 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 8 MÃ ĐỀ: NẤM YT-08 c Câu 1. Thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 22 học sinh được ghi lại trong bảng sau: 9 10 5 10 8 9 7 8 9 10 8 8 5 7 8 10 9 8 10 7 8 14 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Tính số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. b) Lập bảng "tần số". c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Tìm mốt của dấu hiệu. d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng và nêu nhận xét. c Câu 2. Cho hai đơn thức A = 2x2 y 2 · 5xy 2 ; 1 B = −6x2 y · y 3 x. 3 a) Viết mỗi đơn thức trên dưới dạng thu gọn, rồi tìm bậc, hệ số, phần biến của mỗi đơn thức đó. b) Tính tổng A + B. c Câu 3. a) Tính giá trị của các biểu thức P = 2x + 1 với các giá trị x thoả mãn 2 · (x + 1) = 3 · (4x − 1). 2x + 5 1 3 b) Thu gọn đa thức sau: A = x4 yz 2 − x4 yz 2 + x4 yz 2 − 2xy + x2 + 5xy − 3x2 + 1. 2 4 “ = 60◦ và AB = 5 cm. Tia phân giác của góc B c Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E. a) Chứng minh 4ABD = 4EBD. b) Chứng minh 4ABE là tam giác đều. c) Tính độ dài cạnh BC. −2 3 3 9 xy z; B = x5 y 4 z; C = (−x2 y) . 5 4 Chứng minh rằng các đơn thức A, B, C không thể cùng nhận giá trị âm. c Câu 5. Cho các đơn thức A = HẾT 17/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 18 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 9 THCS NGHI LIÊN-09 c Câu 1. Điểm kiểm tra 15 phút môn toán của 30 học sinh lớp 7A được cho trong bảng sau: 8 5 5 9 7 6 6 6 5 7 8 5 6 7 8 8 7 6 7 9 6 5 7 6 8 6 7 7 10 7 a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? b) Có bao nhiêu giá trị, bao nhiêu giá trị khác nhau? c) Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. d) Tính điểm trung bình cộng c Câu 2. 1) Trong các đơn thức sau, các đơn thức nào đồng dạng? 1 −12x2 y; 7xy 2 ; 18xyz; −2x2 y; xy; −xy 2 ; 17; xy 2 . 2 Å ã 4 2) Cho biểu thức: A = 3xy · xy + (−2)x2 y 3 3 2 (a) Thu gọn biểu thức trên. (b) Tính giá trị của biểu thức tại x = −1; y = −2. 3) Tính giá trị của biểu thức A = x y 5x2 + 3y 2 biết = . 2 2 5x − y 3 5 c Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A a) Cho AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính độ dài BC. b) Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Tia phân giác góc B cắt AC tại E. Chứng minh ∆BEA = ∆BED. c) Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với BE tai H, CH cắt đường thẳng AB tại F . Chứng minh rằng BF = BC. d) Chứng minh rằng ba điểm D, E, F thẳng hàng. HẾT 18/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 19 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 10 THCS LÊ MAO -10 c Câu 1. Số lần bóng vào rổ trong mỗi phút tập của các vận động viên ở "Câu lạc bộ bóng rổ" của trường được thầy huấn luyện ghi lại kết quả trong bảng sau: 10 15 12 7 10 9 12 8 10 10 12 12 7 9 10 9 9 10 10 12 a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? b) Có bao nhiêu giá trị, bao nhiêu giá trị khác nhau? c) Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. d) Nêu nhận xét về dấu hiệu e) Tính giá trị trung bình của dấu hiệu. c Câu 2. Tính giá trị các biểu thức sau a) A = 2x2 − y 3 + 3yz tại x = −1; y = −2; z = b) B = x2 − 6x + 1 tại x thỏa mãn: (4x2 − 1) 1 3 2020 + x− 1 = 0. 2 c Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại I. Vẽ IK vuông góc với BC tại K. a) Tính độ dài BC. b) Chứng minh 4BAI = 4BKI. Từ đó suy ra tam giác ABK cân. c) So sánh AI và IC. d) Gọi H là giao điểm của BI và AK. Chứng minh H là hình chiếu của A trên đường thẳng AK. e) Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Vẽ đường thẳng vuông góc với AC tại D và ‘ = 45◦ . cắt IK tại E. Chứng minh IBE HẾT 19/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 20 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 11 THCS QUÁN BÀU-11 c Câu 1. Kết quả thống kê về điểm kiểm tra toán của các học sinh ở lớp 7B được cho trong bảng, nhưng bị nhoè một số chỗ như sau Điểm kiểm tra (x) Tần số (n) 3 4 4 5 5 4 6 10 7 9 8 4 9 3 10 1 N = ... a) Dấu hiệu ở bảng "tần số" trên là gì? b) Tính N. Rồi suy ra có tất cả bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? c) Tính điểm trung bình cộng của cả lớp. c Câu 2. a) Cho các biểu thức: 2xy 2 ; x2 (x + y); a; 2x2 + x2 − 5x2 Trong các biểu thức trên những biểu thức nào là đơn thức, vì sao? b) Thực hiện phép tính: 2x2 + x2 − 5x2 . c) Hãy thu gọn rồi tìm hệ số và bậc của đơn thức: A = −6xy 2 x2 (−yz). a d) Cho biểu thức A = x3 − 2xy2 z − 3z. Tính giá trị của biểu thức tại x = −1; y = 2; z = 1. c Câu 3. Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Gọi D là trung điểm của AB. a) Chứng minh 4OAD = 4OBD. b) Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt Oy tại E, từ B kẻ đường thẳng vuông góc với OB cắt Ox tại F . Chứng minh OE = OF . c) Gọi I là giao điểm của AE và BF . Chứng minh OI là tia phân giác của góc xOy. d) Gọi M là trung điểm của EF . Chứng minh 3 điểm D, I, M thẳng hàng. HẾT 20/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 21 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 12 THCS HƯNG BÌNH-12 c Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức: −5xy 2 ; x ; 3y −2 ; 3 5x + 7y 2 ; x; xy − 2; c Câu 2. Điểm kiểm tra giữa kì II môn Toán của 30 học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau 1 7 7 7 7 7 2 2 9 2 4 9 10 4 9 10 4 9 10 4 5 5 5 5 5 5 8 5 8 8 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu? c) Lập bảng tần số. d) Nếu lớp 7A có 5 bạn chuyển đến thì điểm trung bình kiểm tra giữa kì II môn Toán của 35 bạn lớp 7A là bao nhiêu? Biết điểm trung bình kiểm tra giữa kì II môn Toán của 5 bạn này là 6,8. c Câu 3. ã 3 2 a) Thu gọn đơn thức 3xy · xy . 5 3 Å b) Tính giá trị của biểu thức A = 2x2 + 3xy − y 2 tại x = −2 và y = 1. c Câu 4. Cho 4ABC cân A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC); HD vuông góc với AB (D ∈ AB); HE vuông góc với AC (E ∈ AC). a) Chứng minh ∆ABH = ∆ACH. b) Chứng minh HD = HE. c) Cho AB = 10 cm, BC = 12 cm. Tính AH. d) Chứng minh ba đường thẳng AH; BE; CD cùng đi qua môt điểm. HẾT 21/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 22 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 13 THCS HỒNG SƠN-12 c Câu 1. Điểm kiểm tra học kì II môn Toán của 32 học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau 7 8 7 4 8 4 6 6 6 4 4 8 8 9 8 6 7 9 8 2 4 7 7 6 9 7 6 8 7 7 9 2 a) Dấu hiệu ở đây là gì? b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu? c) Lâp bảng tần số. d) Từ bảng tần số hãy nhận xét các giá trị của dấu hiệu . e) Tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu. c Câu 2. 1) Cho đa thức A = 7x6 − 3x3 y + 2xy − 7x6 . (a) Tìm bậc của đa thức trên. (b) Tính giá trị của đa thức tại x = −1, y = 2. 2) Cho a, b, c là các số nguyên và f (x) = ax2 + bx + c chia hết cho 3 với mọi x. Chứng minh rằng a, b, c đồng thời chia hết cho 3 . c Câu 3. Cho 4ABC vuông ở A có đường phân giác BD. Kẻ DE vuông góc với BC, (E ∈ BC) a) Cho biết AB = 6 cm, BC = 10 cm. Tính độ dài AC. b) Chứng minh: AE = EB. c) Lấy F là trung điểm của EB. Chứng minh rằng: BF < DB + DE . 2 HẾT 22/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 23 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 14 THCS HỒNG SƠN-12 c Câu 1. Điểm kiểm tra học kì I môn Toán của các học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau 7 7 8 9 6 8 5 10 10 5 5 9 5 9 8 7 8 7 6 9 5 9 10 8 9 9 8 4 10 5 5 10 6 7 8 8 8 7 8 7 7 10 a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? b) Lâp bảng tần số, tính số trung bình công. c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. d) Nêu nhận xét về cuộc điều tra. c Câu 2. a) Cho biết phần biến, phần hệ số và bậc của đơn thức −x2 y. b) Viết đơn thức sau dưới dạng thu gon −2 2 2 xy z · x2 · (−3x2 y) . 5 c) Tính giá trị của biểu thức 2x2 − 3xy + y 2 tai x = 1 và y = −1. 2 “ = 90◦ kẻ phân giác góc A cắt BC tại D, trên AC lấy điểm c Câu 3. Cho tam giác ABC có B E sao cho AE = AB. a) Chứng minh BD = ED. b) Biết AD = 13 cm, BA = 12 cm. Tính BD c) So sánh DC và DB. d) Trên tia đối của tia BA lấy điểm F sao cho EC = BF . Chứng minh ba điểm E, D, F thẳng hàng. c Câu 4. Tính giá tri biểu thức: A= 5x2 + 3y 2 x y với = 2 2 10x − 3y 3 5 HẾT 23/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 24 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 15 THỰC HÀNH SP ĐHV-15 c Câu 1. Theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (cả lớp đều làm được) và ghi lại như sau 10 5 8 8 9 7 8 9 14 7 5 7 8 10 9 8 10 7 14 8 9 8 9 9 9 9 10 5 5 14 a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu? b) Lập bảng tần số và nhận xét. c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. c Câu 2. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 2y + 3 tại y = −2. b) 2 (x2 − 5) tại x = −5. “ = 70◦ . Kẻ BD ⊥ AC, CE ⊥ AB (D ∈ AC, E ∈ c Câu 3. Cho tam giác ABC cân tại A, biết B AB). Gọi O là giao điểm của BD và CE. a) Cho BC = 5 cm, DC = 3 cm. Tính BD ? b) So sánh độ dài hai cạnh AB và BC. c) Chứng minh ∆EBC = ∆DCB. d) Chứng minh OB = OC. e) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh A, O, M thẳng hàng. c Câu 4. Cho biểu thức A = x2 − 2x + 3 . Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá tri x−2 nguyên. HẾT 24/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 25 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 16 THCS TRƯỜNG THI-16 c Câu 1. Số điện năng tiêu thụ của 20 hộ gia đình trong một tháng (tính theo kwh) được ghi lại trong bảng sau 100 70 120 85 50 70 90 85 85 85 70 120 85 100 85 90 85 80 90 100 a) Dấu hiệu ở đây là gì? b) Hãy lập bảng tần số và rút ra nhận xét. c) Hãy tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. c Câu 2. Tính giá trị của biểu thức 2x4 − 5x3 + 4x tại x = 1. c Câu 3. Cho đơn thức : A = 2x3 y.5x3 y 2 . a) Thu gọn đơn thức trên. b) Xác định hệ số và tìm bậc của đơn thức A. c Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở D. Kẻ DH vuông góc BC tại H. a) Chứng minh ∆ABD = ∆HBD. b) Hai đường thẳng DH và AB cắt nhau tại E. Chứng minh ∆BEC cân. c) Chứng minh AD < DC. c Câu 5. Tính giá trị của biểu thức M = 2020x − 2021y x biết = −3. 2020x + 2021y y HẾT 25/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 26 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 17 THCS HƯNG DŨNG-17 c Câu 1. Điểm kiểm tra toán học kì I của các bạn học sinh lớp 7A được thống kê ở bảng sau 9 8 8 6 7 7 5 10 9 2 6 6 3 9 4 3 8 8 9 5 10 6 7 7 4 8 8 8 7 7 a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? b) Lập bảng "tần số", tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. c) Nêu nhận xét sơ bộ về điểm kiểm tra của lớp 7A. Å ã 1 2 c Câu 2. Cho đơn thức: A = x y · − x y . 2 2 3 a) Thu gọn và tìm bậc của đơn thức A. b) Tính giá trị của biểu thức: B = x2 + 4x − 3 với |x| = 5. c Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của P BC cắt cạnh AC tại D. a) Biết: BCA = 40◦ . So sánh: AB và AC. b) Giả sử: AB = 6 cm; BC = 10 cm. Tính độ dài AC. c) Kẻ DE vuông góc với BC (E ∈ BC). Chứng minh: ∆ABE cân. d) Kéo dài ED cắt tia BA tại K. Chứng minh: ∆BDK = ∆BDC. e) Trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho AM = AD. Qua M kẻ đường thẳng d vuông góc với M B. Từ A kẻ AH vuông góc với đường thẳng d (H ∈ d), G là trung điểm BD. Chứng minh: H; A; G thẳng hàng. c Câu 4. Cho x; y; z 6= 0 và x − y − z = 0, tính giá trị của Å ã  z x  B = 1− 1− 1− x y biểu thức y . z HẾT 26/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90 27 MỤC LỤC Trên đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP TOÁN THẦY LUÂN Thầy Trịnh Văn Luân ÔN THI GIỮA HK2 NĂM 2022 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 18 THCS HÀ HUY TẬP-18 c Câu 1. Điểm kiểm tra toán của 20 bạn học sinh trong lớp 7A được ghi lại như sau 8 5 9 7 6 6 5 8 6 4 6 7 7 9 6 7 8 6 7 10 a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu? b) Tìm mốt, tính số trung bình cộng? c) Em hãy nhận xét điểm kiểm tra của 20 học sinh lớp 7A? Å ã 14 2 2 −2 2 . c Câu 2. Cho đơn thức M = x y , N = −x · y · 9 3 a) Tìm đa thức K biết K = M.N . b) Tìm bậc của đơn thức K. c) Tính giá trị khi x = −1 và y = 1. c Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 6 cm; BC = 12 cm. a) Tính độ dài AB. b) Vẽ đường phân giác CD của 4ABC và gọi F là hình chiếu của D trên BC. Chứng minh: 4ACD = ∆F CD và AF ⊥ CD. c) Gọi giao điểm của hai đường thẳng F D và CA là E. Chứng minh CA > AF . d) Gọi G là trung điểm của EB. Chứng minh rằng: AB, CG, F E đồng quy. c Câu 4. Cho biểu thức G = a · x2 + bx + c ( a, b, c là các hệ số) Tìm a, b, c biết: Khi x = 0 thì G = 2; khi x = 1 thì G = 7 và khi x = 2 thì G = 18 HẾT 27/27 p Th.s Trịnh Văn Luân – Ô 0857-4444-90
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top