Đề cương ôn tập giữa HK1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

Giới thiệu Đề cương ôn tập giữa HK1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương ôn tập giữa HK1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Đề cương ôn tập giữa HK1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Đề cương ôn tập giữa HK1 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội
TRƯỜNG THCS&THPT NGUYỄN TẤT THÀNH TỔ TOÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I Môn: TOÁN 7 Năm học: 2021-2022 —————-o0o————— Phạm vi ôn tập *Đại số: Đến hết Bài 10. Làm tròn số ( Chương I). *Hình học: Toàn bộ chương I. I. Kiến thức trọng tâm A. Đại số: Các phép toán trên tập số hữu tỉ, lũy thừa của một số hữu tỉ, tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, khái niệm về giá trị tuyệt đối, căn bậc hai. (1). Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ. a b a  b a c ad  bc a c ac a c a d ad ;   . +)   +) .  ; :  .  . m m m b d bd b d bd b d b c bc (2). Lũy thừa của của một số hữu tỉ. (Nắm được các công thức và các tính chất) a n an +)    n ; a n .a m  a m  n ; a n : a m  a n  m ; (a n ) m  (a m ) n  a mn . b b n an  a  +) (a.b)  a .b ; (abc )  a b c ; a : b  n    . b b n n n n n n n +) a1  a; x 0  1, x  0. n n +) x 2  a 2  x   a; x3  a 3  x  a . (3). Giá trị tuyệt đối của một số. +) x  x  x  0; x   x  x  0. +) x  a (a  0)  x   a; x  0  x  0; x  a (a  0) -không tồn tại x. +) x  0, x . +) x  y  x   y . (4). Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau. a c x y +)   ad  bc (b  0, d  0) . +) ax  by   (a, b  0) . b d b a a c a b +)    (a, b, c, d  0) . b d c d x y x y x y x y  +)     ; (Các mẫu phải khác 0). a b a b a b a b x y z x y z x  y  z x  y  z x  y  z x  y  z    +)       ;(Các mẫu khác 0). a b c a b c a  b  c a  b  c a  b  c a  b  c x y z +) x, y, z tỉ lệ với a, b, c nếu   . Ta viết: x : y : z  a : b : c . a b c x y +) Đặt   k  x  ak ; y  bk . a b (5). Số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn; Quy ước làm tròn số. B. Hình học: Hai góc đối đỉnh, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc. (1). Hai góc đối đỉnh, tính chất, dấu hiệu nhận biết. (2). Tiên đề Ơ-lít về đường thẳng song song. +) Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. +) Tính chất của hai đường thẳng song song. (3). Hai đường thẳng vuông góc, song song. a / / b  a  c, b  c  c  b;   a / /b . +)  c  a a  b +) a / / c, b / / c, a  b  a / / b . (4). Viết GT, KL của một định lý, một bài toán. II. Bài tập tham khảo A.Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Với x  Q, khẳng định nào dưới đây là sai: A. x  x (x > 0). B. x   x (x < 0). C. x  0 nếu x = 0; D. x  x nếu x < 0 Câu 2: Với x là số hữu tỉ khác 0, tích x6.x2 bằng: A. x 12 B. x9 : x C. x6 + x2 D. x10 – x2 Câu 3: Phân số không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: 3 7 3 7 A. B. C. D. 12 35 21 25 5 2 Câu 4: Cho biết = , khi đó x có giá trị là : x 3 10 2 6 A. B.7,5 C. D. 3 3 5 a b c a  2b  c Câu 5: Cho a  b  c  0 và   . Tìm giá trị của H  2 3 4 abc 3 4 1 A. H  B. H  C. H =12 D. H  4 3 12 Câu 6: Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hai góc có chung đỉnh thì bằng nhau B. Hai góc bằng nhau và có một cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia là hai góc đối đỉnh C. Hai góc bằng nhau có đỉnh chung là hai góc đối đỉnh D. Hai góc cùng kề bù với một góc thứ ba thì đối đỉnh Câu 7: Cho đường thẳng d. Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng vuông góc với d? A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số Câu 8: Số đường trung trực của một đoạn thẳng là bao nhiêu? A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số Câu 9: Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cắt nhau tại O. Khi đó, có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh khác góc bẹt? A. 2 B. 6 C. 3 D. 8 Câu 10: Cho a//b, b//c và d  a . Lập luận nào sau đây là sai? A. a//c vì cùng vuông góc với b B. a//c vì cùng song song với b C. d  b vì d  a và a//b D. d  c vì d  b và b//c. B.Tự luận Dạng 1: Thực hiện các phép tính 1. Tính giá trị của các biểu thức sau: 12 5 12 1 1  1 2 12   5 1  .  .12 ; a) A   2        ; b) B  .  17 7 17 7 17.7  5 7 13   7 13  2 1 1   13   c) C    2  : 3   3 6   36  2. Tính giá trị của các biểu thức sau: 2 2 1   a) A  ; 5 5 5 2 0 1 1 1 b) 2  3    2 .4   ( 2) 2 :  .8 ; 2 9 2  3  2  c) C     3  3 Dạng 2: Tìm x 3. Tìm x, biết: 2x 1 x4  .x   0; 3 6 2 1  5 x 13 x  1   d) ; 2 36 3 a) (2 x  1, 4)( 1, 5  3 x )  0 ; b) x  3 3  ; 5 2 4. Tìm x, biết: c) 2 1 1 4 1, 6 x  2 2x 1 x3 5 1  2x 1   0 ; d)    0 ; c) 2 x :  a) 2 x   ; b) ; e)   .  5 2 5 4 5 3 1,5 6 4  3  5 x4 x3 3 3   5. Tìm x, biết: a) ; b) ; c) 2 x 2  6 : 27  0 x 3 12 12 x3 Dạng 3: Tìm GTNN, GTLN 2 2 6. Tìm GTNN của biểu thức: a) P  2 x  4  5; b) E   2 x  7   . 5 2 7. Tìm GTLN của biểu thức: A = - x – 5 Dạng 4: Tìm x, y,z 8. Tìm x, y biết: a) 2x=5y và 3 x  y  1 ; b) x y  và x 2  2 xy  16 ; 2 3 c) x 3  . y và x3  y 3  91 . 2 5 9. Tìm x, y, z biết: a) 3 x  5 y; 2 y  3 z; x  y  z  2 ; b) x y z   và x 2  y 2  52 . 2 3 5 Dạng 5: Lũy thừa 10. Tìm số tự nhiên n sao cho: a) 2n  2n 3  72; b)9 : 27 n  Dạng 6: Chứng minh tỉ số bằng nhau 1 ; c) (5n ) 2  2511 . 81 2 40 29  2  2 .3 :    13 15 .  3  8 .9 a c a 2 2a 2  3b 2 2a  3c 2b  3d  và a, b, c, d khác 0. CMR: a) 2  2 ; b)  . 2 b d c 2c  3d c d 4 x  5 y 5 z  3x 3 y  4 z x y z   12. Cho . CMR:   . 3 4 5 5 4 3 Dạng 7: Toán đố, toán suy luận 1 1 1 13. Ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi chuyển đi số thóc ở kho I, số thóc ở kho II, số thóc ở 5 6 11 kho III thì số thóc còn lại của ba kho bằng nhau. Tìm số tấn thóc của mỗi kho lúc đầu. 14. Có 2011 số hữu tỉ sao cho bất kì 3 số nào trong chúng cũng có tổng là một số âm. Chứng minh rằng tổng của 2011 số đó là một số âm. Dạng 8: Tính góc, chứng minh song song, vuông góc 15. Cho hình vẽ: a 1 A 7 . A1   A2 . Tính B Biết a  c; b  c ;  1 2 11 16. Cho tam giác ABC có AB=AC. Trên nửa mặt phẳng  ABC và AM=AB. bờ AB không chứa C lấy M sao cho BAM 1 B b 11. Cho Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B lấy N sao cho  CAN ACB và AN=AC. Từ A vẽ đường thẳng d  BC . c d C/m: Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn MN.  ABC   ACB . 17. Cho tam giác ABC, vẽ tia Ax là tia đối của tia AB. C/m: CAx 18. Vẽ hình và ghi GT, KL của định lý sau: Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. 19. Cho góc vuông xOy. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Oy (OA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top