Đề cương học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

Giới thiệu Đề cương học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề cương học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 12 tại đây

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN: TOÁN – KHỐI: 12 A. KIẾN THỨC ÔN TẬP I. GIẢI TÍCH: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit. II. HÌNH HỌC: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón. B. LUYỆN TẬP PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN I. GIẢI TÍCH 1. Lũy thừa, logarit 1 Câu 1. Giá trị rút gọn của biểu thức A  1 2 a a A. 1  a Câu 2. Viết 5 a2  a2 3 2  a  0 là C. a B. 2a D. 1  a a 3 a a dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ? 1 4 2 3 A. a 2 B. a 3 C. a 3 D. a 4 Câu 3. Khi viết 22016 -1 trong hệ thập phân ta được một số có bao nhiêu chữ số? A. 607 B. 606 Câu 4. Giá trị của loga3 a A. 3 B. 4log 25 Câu 5. Giá trị a a A.  0  a  1 58 16 B. 7 3 4 Câu 7. Nếu a  a A. a  1 2 3 C. -3 D. bằng 8log 2 7 a 1 3 bằng 52 Câu 6. Giá trị của biểu thức a A. 7 D. 604 1 3  0  a  1 B. C. 605 C. 54 D. 5. (0 < a  1) bằng 8 C. 7 4 D. 7 2 (0  a  1) thì giá trị của a là B. 0  a  1 C. a  2 3 D. a  3 4 1 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Câu 8. Nếu a 3 3  a 2 2 A. 0 < a <1; 0 < b < 1 v à lo g b 2 3  l o g b thì 3 4 B. a > 1; 0 < b < 1 D. a > 1; b > 1 C. 0 < a < 1; b > 1 2 Câu 9. Số a nào sau đây thỏa mãn log 0,7 a  log 0,7 a ? A. 3 4 B. 6 5 C. 4 5 D. 2 3 Câu 10. Cho a > 0, b > 0. Giá trị của x bằng bao nhiêu biết log 2 x = 3 4 1 4 7 B. a 7 b 4 A. a b C. a a B. a C. 7 b b+1 b-1 1- a Câu 13. Nếu a = log 30 3, b = log 30 5 thì log 30 1350 bằng A. 2a + b + 1 B. 2a – b + 1 4 log 2 a + log 2 b ? 4 7 3 3 4 b Câu 11. Biết log2 = a, log3 = b thì log45 tính theo a, b bằng A. 2b-a+1 B. 2b+a+1 C. 15b Câu 12. Nếu a = log12 6, b = log12 7 thì log 2 7 bằng A. 1 D. 4 7 a b 4 D. a-2b+1 D. a a-1 C. 2a – b – 1 D. 2a + b – 1 C. 4a 2  1 D. 4a  Câu 14. Cho log 2 = a . Tính log 5 80 theo a là A. 3a  1 a 1 B. 3a  1 1 a 2 1 a 2 Câu 15. Cho a > 0, b > 0 thỏa mãn a + b = 7ab . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ? A. log(a + b) = 3 2 (loga + logb) B. 2(loga + logb) = log(7ab) 1 a+b 1 = (loga + logb) C. 3log(a + b) = (loga + logb) D. log 2 3 2 Câu 16. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ? A. Số thực bất kì đều có lôgarit tự nhiên B. Chỉ số thực dương mới có lôgarit tự nhiên C. Chỉ số thực dương khác 1 mới có lôgarit tự nhiên D. Chỉ số thực lớn hơn 1 mới có lôgarit tự nhiên Câu 17. Số nguyên dương x thỏa mãn  log 2 x   log x 9   log 2 9 ? A. Chỉ 2 và 9 B. Chỉ 2; 9 và 18 C. Mọi số tự nhiên lớn hơn 0 D. Mọi tự nhiên lớn hơn 1 Câu 18. Một người gửi gói tiết kiệm linh hoạt của ngân hàng cho con với số tiền là 500.000.000 đồng, lãi suất 7%/năm. Biết rằng người ấy không lấy lãi hằng năm theo định kỳ sổ tiết kiệm. Hỏi sau 18 năm, số tiền người ấy nhận về là bao nhiêu? Biết rằng, theo định kỳ rút tiền hằng năm, nếu không lấy lãi thì số tiền sẽ được nhập vào thành tiền gốc và sổ tiết kiệm sẽ chuyển thành kỳ hạn một năm tiếp theo. 2 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH A. 2689966138 B. 3168966138 C. 1689966138 D. 689966138 Câu 19. Cường độ một trận động đất M(richter) được cho bởi công thức M  log A  log A 0 , với A là biên độ rung chấn tối đa và A 0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ 8,3 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nam Mỹ có biên độ mạnh hơn gấp 4 lần. Cường độ trận động đất ở Nam Mỹ là A. 11 B. 2,075 C. 33,2 D. 8,902 2. Hàm số lũy thừa, mũ, lôgarit Câu 20. Tìm tập xác định D của hàm số y   x  2020  2019 A. D  0; . . C. D   2020. B. D  2020; . D. D  . 4 2 Câu 21. Tìm tập xác định D của hàm số y   x  3 x  . A. D  0;3. B. D  0;3. C. D   0;3. 3 2 Câu 22. Tập xác định của hàm số y   x  x  2  A. D   1;2 . B. D  . D. D  . là C. D  0;  .  D. D  ;1  2; . 1 2 Câu 23. Tìm tập xác định D của hàm số y   x  3x  2  3 . A. D   1;2. B. D  .  2 Câu 24. Hàm số y  9  x A.    2 C. D  1;2 . D. D  ;1  2; . C.  3 D.  3;3 có tập xác định là B.  ; 3   3;   Câu 25. Cho các hàm số lũy thừa y  x  , y  x  , y  x  trên 0; có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng? A.     . B.     . C.     . D.     . Câu 26. Cho 0  a  1 , tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ? A. Tập xác định của hàm số y  log a x là tập  . B. Tập giá trị của hàm số y  a x là tập  . C. Tập xác định của hàm số y  a x là  0;   . D. Tập giá trị của hàm số y  log a x là tập  . 3 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH  x 2 – 2x – 3  Câu 27. Tập xác định của hàm số y = log   là  x+2  A. ( 2; 1)  (3;  ) B.  2; 1  [3;  ) C. ( 2; 1)  [3;  ) D. [  2; 1]  (3;  )   3 Câu 28. Tập xác định của hàm số y  log3  x  3x  4 là A.  ; 4    1;   C.  ; 4  1;   B. (- 4; 1) Câu 29. Tập xác định của hàm số y = log3 10 – x là 2 x – 3x + 2 B. ( ;1)  (2;10) C. ( ;10) A. (1;  ) D. [ -4; 1] D. (2;10)  x2  3   là  4 x  Câu 30. Tập xác định của hàm số y  log 4  A.  ; 4 B.  4;   C.  4 D. (;4) Câu 31. Tập xác định của hàm số y  log3 x  2  log3 (5  x)  log 1 ( x  1)2 là 3 A.  1;5 C.  2;5 1 B.  2;5  D.  2;5 1 Câu 32. Tập xác định của hàm số : y  log x 2  7 x  6 là A. (-;1)  (6; +) B. (-;1]  [6; +) C. (1; 6) D. [1; 6] Câu 33. Hàm số y  ln  x 2  4 x  m  1 có tập xác định là  khi A. m  3 B. m  3 Câu 34. Hàm nào sau đây nghịch biến trên  ? A. y  e x B. y  4 x C. m  3 D. m  3 hoặc m  0 C. y  2.4 x D. y  1  4 x Câu 35. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó? A. y  x 1 3 1 x C. y  log1 x B. y    3 D. y  loge x  3 Câu 36. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ? x A. Hàm số y = a với 0 < a < 1 là một hàm số đồng biến trên (; ) x B. Hàm số y = a với a>1 là một hàm số nghịch biến trên ( ; ) x C. Đồ thị hàm số y = a (0 < a < 1) luôn đi qua điểm (a;1) D. Đồ thị các hàm số y = a x x 1 và y =   ( 0 < a < 1 ) thì đối xứng nhau qua trục tung. a Câu 37. Đối xứng với đồ thị y   log 2 x qua đường thẳng y = x là đồ thị hàm số A. y  log 2 x B. y  log 2 x  1 C. y     2 x D. y  2 1 x 4 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Câu 38. Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ dưới đây:  1  A. y     3 C. y  3 x x 1 B. y     3 D. y  x   x 3 Câu 39. Đạo hàm của hàm số y  ln  x 2  x  3 là 2x 1 ln( x 2  x  3) A. y '  B. y '  1 ln( x  x  3) C. y '  2 2x 1 x  x3 D. y '  2 1 x  x3 2 sin 2 x ' Câu 40. Cho hàm số y  3 . Tính y ? sin 2 x ' A. y  3 ' sin 2 x B. y  2 ln 3.cos 2 x.3 ln 3 ' sin 2 x 1 D. y  sin 2 x.3 C. y '  3sin 2 x.cos 2 x.ln 3 Câu 41. Đạo hàm của hàm số y  5 2 x là 5 x A. y  2 ln 2 B. y  15 x 2 ln 2 1 C. y  5 5ln 2 Câu 42. Cho a, b, c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên 5 2 x D. y  1 ln 2 5 2 x x x x là đồ thị của ba hàm số y  a , y  b , y  c . Khẳng định nào sau đây là đúng? A. a  b  c. B. a  b  c. C. c  a  b. D. a  c  b. Câu 43. Cho hàm số f(x) = 1 x 3 + lnx + x , giá trị f'(1) bằng B. 2 A.1 C. 3 D. 4 Câu 44. Hàm số f ( x )  ln 2 x có f’(e) bằng A. 1 e B. 2 e C. 3 e D. 4 e Câu 45. Đạo hàm của hàm số y  7 x.5 x A. 7 x.5 x  ln 7  ln 5  . B. 7 x ln7  5 x ln 5 C. 7 x ln7  5 x ln 5 D. 7 x ln 5  5 x ln7 Câu 46. Đạo hàm của hàm số y  ln  1  2x  là A. 1  1  2x  2 . B. 1 1  2x C. 1 1  2x D. 2 1  2x Câu 47. Đạo hàm của hàm số y  2 2 x 3 là 5 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH 2 x 3 A. y '  2.2 2 x  3.ln 2 B. y '  2 2 x  3.ln 2 C. y '  2.2 Câu 48. Hàm số y = (x 2 - 2x + 2).e x có đạo hàm là x x 2 x A. y' = x e B. y' = -2xe C. y' = (2x - 2)e x+1 x có đạo hàm là 4 1+ 2(x + 1)ln2 A. y' = x2 2 D. y '  (2x  3).2 2x  2 D. Kết quả khác Câu 49. Hàm số y = C. y' = 1+ 2(x + 1)ln2 2 1 - 2(x + 1)ln2 B. y' = 2 1 - 2(x + 1)ln2 x2 2 D. y = 2x Câu 50. Giá trị nhỏ nhất của hàm y  2 A.16 B. 2 x 1 2x  2 3  x bằng C. 8 D. 4. Câu 51. Hàm số y = x e có giá trị lớn nhất trên đoạn  1;1 là bao nhiêu 2 x A. 3 B. 0 C. e Câu 52. Cho a, b, c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên D. 2e là đồ thị của ba hàm số y  log a x , y  log b x , y  log c x . Khẳng định nào sau đây là đúng? A. a  c  b. B. a  b  c. C. b  a  c. D. b  a  c. 3. Phương trình mũ, logarit Câu 53. Phương trình 2 log 2 x  1  log 2  x  2   2 có số nghiệm là A. 1 B. 2 x Câu 54. Phương trình 3 A. S  1 Câu 55. Phương trình 3 đúng ? A. x1 x2 = -1 2 2 x C. 0  1 có tập nghiệm S là 3  B. S  1  2;1  2 2x+1 D. Đáp án khác  C. S  0; 2 D. S   x  4.3  1  0 có hai nghiệm x1 ,x2 trong đó x1 < x2 . Hãy chọn phát biểu B. 2x1 + x2 = 0 C. x1 + 2x2 = -1 ` D. x1 + x2 = -2 Câu 56. Số nghiệm của phương trình log 3 x  log 3  x  2   1 là A.1 B. 2 C. 3 Câu 57. Phương trình log 2 (3x  2)  3 có nghiệm là A. x = 2 B. x = 10 D. 4 C. x = 3 D. x = 3 11 3 x x x Câu 58. Số nghiệm của phương trình 6.9 - 13.6 + 6.4 = 0 là A. 2 B. 1 C. 0 Câu 59. Nếu log 2 (log 3 (log 4 x ))  0 thì x bằng D. 3 6 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH A. 4 C. 64 B.12 x D. 81 2 2 Câu 60. Tìm m để phương trình sau có đúng 3 nghiệm 4 - 2 A. m = 3 B. m > 3 C. m = 2 x +2 + 6 = m là D. 2 < m < 3 Câu 61. Phương trình log (x2 - 6x + 7) - log (x - 3) = 0 có nghiệm là A. x =4 C. x =2 B. x  2; x  5 D. x  5 2 Câu 62. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình 21 x  m có nghiệm. A. m  0 B. 0  m  2 C. m  2 D. 0  m  2 Câu 63. Cho số thực dương m  1 , biết phương trình m.x log m2 x 2 3 = x có 3 nghiệm thực phân biệt x1 ,x2 , x3 . Tính x1x2 x3 A. x1 x2 x3 = 3 m B. x1 x2 x3 = m 3 C. x1 x2 x3 = 1 Câu 64. Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình 2017 2 x 1 D. x1 x2 x3 = 3  2m.2017  m  0 có hai nghiệm x phân biệt x1 , x 2 thỏa mãn x1  x 2  1. A. m  0. B. m  1. C. m  2. D. m  3. 2 Câu 65. Biết phương trình log 3 x  3 log 3 x  2 m  7  0 có hai nghiệm phân biệt x1 , x 2 thỏa mãn điều kiện  x1  3 x 2  3  72. Khẳng định nào sau đây đúng?  7  A. m   ;0.  2   7 B. m  0; .  2 7  C. m   ;7. 2   21 D. m  7; .  2 3 Câu 66. Cho phương trình x  3 x  log 2 m  0. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc 10;10 để phương trình có nghiệm duy nhất? A. 5 B. 6 C. 16 D. 17 2 Câu 67. Tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình log 2019 4  x   log 1 2019 2 x  m 1  0 có 2 nghiệm thực phân biệt là khoảng a ; b. Tổng 2a  b bằng A. 11 B. 16 C. 17 D.18 2 2 Câu 68. Cho phương trình log 3 x  log 3 x  1  2m 1  0. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để 3 phương trình có nghiệm thuộc đoạn 1;3  . A. 0  m  1. B. 0  m  2. C. 0  m  4. D. 1  m  2. 4. Bất phương trình mũ, logarit 2 x 1  2.3x  1  0 trên tập số thực là Câu 69. Tập nghiệm của bất phương trình 3 A.  ;0 B. 0;  C. 1;  D.  ;1 x Câu 70. Các giá trị thực của x thỏa mãn điều kiện 3  27 là 7 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH B. 2  x  3 A. 2  x  3 C. 3  x  3 D. 3  x  3 Câu 71. Tập nghiệm của bất phương trình log 2  3 x  4   0 là  4  3 A.  1;    4  3   B.   ;     D.  1;   C.   ;     2 Câu 72. Với giá trị nào của x thì biểu thức log 1 x  3x  1 âm? 2 B. x  0 hoặc x  3 A. x  0 C. x  3 D. Một đáp án khác Câu 73. Tập nghiệm của bất phương trình: log 4 x  log 4 10  x   2 A. S   0;10  C. S   8;10  B. S   2;10  x x D. S   2;8  x Câu 74. Tập nghiệm của bất phương trình: 8  18  2.27  0 A.  0;   D.  0;1 C. 1;  B.  ;0   x Câu 75. Nghiệm của bất phương trình log 2 3  2  0 là A. log 3 2  x  1 B. x  2 Câu 76. Nghiệm của bất phương trình log 2a x  log a x  2  1 với a  1 là log a x  2 x  a B.  0  x  a 2 A. x  a Câu 77. Tập nghiệm của bất phương trình: log 0,8  1 A. S   0;   2 D. x  1 C. 0  x  1  55  B. S   0;   34   x  a2 D.  2 0  x  a C. x  a 2x  1 20 x5  1 55  D. S   ;   2 34   1 55  C. S    ;   2 34    2 Câu 78. Nghiệm của bất phương trình log 2  2 x  1  log 2 x  2 x  0 là A. x  2  3 B. 2  3  x  2  3 C. 2  x  2  3 Câu 79. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log10 A. S  ;3. B. S  3;7 .   log x 2 21 D. 1  x2 3 2  1  log x . C. S  7; . D. S  ;3  7; . Câu 80. Hỏi S = (0;1) là tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây A. log 2 x  log 1  x  3  log 4 16  0 B. 2log 4  x  3  log 2  x  1  3 2 C. 32 x  10.3x  9  0 D. 23 x  5.3x  0 1 x Câu 81. Tập nghiệm của bất phương trình 3  2.  3   7 có dạng a; b với a  b. Giá trị của 2x biểu thức P  b  a. log 2 3 bằng A. 0 B.1 C.2 D. 2 log 2 3. 8 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Câu 82. Gọi a, b lần lượt là nghiệm nhỏ nhất và nghiệm lớn nhất của bất phương trình 3.9 x  10.3 x  3  0. Hiệu b  a bằng 3 B. P  . 2 A. P  1. 5 D. P  . 2 C. P  2. Câu 83. Cho bất phương trình m.9 x 2m  1 6 x  m.4 x  0. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc 0;1. D. m  6. C. m  4. B. 6  m  4. A. m  6. Câu 85. Cho bất phương trình log 5 x 2  5  log mx 2  4 x  m . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình đúng với mọi x ? A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số. Câu 86*. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc 1;20 để bất phương trình log m x  log x m nghiệm đúng 1  với mọi x thuộc  ;1 ? 3  A. 16 B. 17 C. 18 D. 19 II. HÌNH HỌC Câu 89. Cho mặt cầu có bán kính R và một mặt trụ có bán kính đáy R, chiều cao 2R. Tỉ số thể tích của khối cầu và khối trụ là A.2 B. 3 2 C. 1 2 D. 2 3 Câu 90. Một hình cầu có đường tròn lớn ngoại tiếp hình vuông với cạnh bằng 2a thì bán kính của nó bằng A. a 2 2 B. a 2 C. 2a D. 2a 2   300 . Câu 91. Cho hai điểm A, B cố định và một điểm M di động trong không gian sao cho MAB Khi đó, điểm M thuộc một: A. Mặt cầu B. Mặt nón. C. Mặt trụ. D. Mặt phẳng. Câu 92. Trong không gian cho một đường thẳng  cố định. M là điểm di động trong không gian sao cho khoảng cách từ M đến  luôn bằng số thực k  0 không đổi. Khi đó, tập hợp các điểm M là một A. mặt trụ. B. mặt nón C. mặt cầu D. mặt phẳng. Câu 93. Trong không gian cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính r  5 cm và điểm A sao cho OA  7cm . Qua A kẻ một tiếp tuyến tùy ý đến mặt cầu, tiếp xúc với mặt cầu tại B. Khi đó, độ dài AB là A. 2 B. 4 6 C. 2 6 D. 2 Câu 94. Một hình trụ có đường sinh bằng 2a, thiết diện qua trục là hình chữ nhật có đường chéo bằng a 5 thì bán kính đáy là 9 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH A. a 2 B. a 2a C. D. a 2 2 Câu 95. Một hình nón có đường sinh bằng 2a và thiết diện qua trục là tam giác vuông. Diện tích xung quanh của nó bằng A. 2 2 a B. 2 a 2 2 C. 2 2 a D. 2 2 a 2 Câu 96. Một hình cầu có đường tròn lớn ngoại tiếp hình vuông với diện tích bằng 3a 2 thì bán kính của nó bằng a 6 a 6 D. 2 6 Câu 97. Cho hình trụ có bán kính bằng a, mặt phẳng qua trục và cắt hình trụ theo một thiết diện có A. a 2 2 B. a 6 C. 2 diện tích bằng 6a . Diện tích xung quanh của hình trụ là A. 6a 2 B. 12 a 2 C. 4 a 2 D. 8 a 2   600 . Tính diện tích Câu 98. Cho khối chóp đều S.ABCD có AB = a, gọi O là tâm của đáy, SAO xung quanh của hình nón đỉnh S, đáy là đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD được kết quả là A. 2 a 2 B. a2 C. 4 a 2 D. a2 . 2 Câu 99. Một hình tứ diện đều cạnh a nội tiếp hình nón tròn xoay, khi đó diện tích xung quanh của hình nón là 1 2 a 3 2 1 2 a 3 3 D. 1 a 2 3 6 Câu 100. Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, O là tâm của đáy A. a 2 3 B. C. ABCD, đường cao hình chóp bằng a 2 . Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là 2 A. a 2 B. a 2 C. a 3 D. Đáp án khác 2 2 Câu 101. Cho tứ diện đều có độ dài cạnh bằng a, mặt cầu ngoại tiếp tứ diện đó có bán kính là a 3 2 a 2 D. a 6 4 Câu 102. Cho tứ diện S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, SA  ( ABC ) ; SA = AB = BC = a, A. B. a 3 C. tâm của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện S.ABC là A. Trung điểm của đoạn SA B. Trung điểm của đoạn SB C. Trung điểm của đoạn SC D. Trung điểm của đoạn AC Câu 103. Hình nón sinh bởi một tam giác đều cạnh a khi quay quanh một đường cao. Một mặt cầu có diện tích bằng diện tích toàn phần của hình nón, bán kính của mặt cầu là a 3 2 a 3 4 a 2 4 a 2 2 Câu 104. Mặt nón tạo bởi tam giác ABC vuông tại C, quay quanh trục AC. Biết AC = 4, BC = 3. Tính thể tích của khối nón được kết quả là A. 2 B. 4 C. 12 D. 6 A. B. C. D. 10 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Câu 105. Một cốc đựng nước có dạng hình trụ chiều cao 12cm, đường kính đáy 4cm, lượng nước trong cốc cao 10cm. Thả vào cốc nước 4 viên bi có cùng đường kính 2cm. Hỏi nước dâng cao cách mép cốc bao nhiêu xăng-ti-mét? (Làm tròn sau dấu phẩy 2 chữ số thập phân) A. 0,67cm B. 0,33cm C. 0,75cm D. 0.25cm Câu 106. Một hình nón có đường sinh bằng 2a và thiết diện qua trục là tam giác vuông. Tính thể tích của khối nón được kết quả là A. 2a3 3 B. 2a3 3 C. 2 2a 3 3 D. a 3 3 Câu 107. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a, H là trung điểm của BC. Khi quay tam giác ABC quanh đường thẳng AH thì đường gấp khúc ABH tạo thành một hình nón tròn xoay. Thể tích của khối nón tròn xoay tạo nên bởi hình nón trên là A. a 3 3 8 B. a 3 3 24 C. a 3 3 12 D. a 3 24 Câu 108. Khối cầu  S  có thể tích bằng 288 cm3 thì có bán kính là A. 6 cm B. 6 cm C. 6 6 cm D. 6 2 cm Câu 109. Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 10 cm 2 . Quay hình chữ nhật này quanh cạnh AB, đường gấp khúc ADCB tạo nên một hình trụ tròn xoay. Cắt hình trụ này bởi một mặt phẳng qua trục của hình trụ, ta được một thiết diện có diện tích là A. 200cm2 B. 100cm2 D. 20cm2 C. 10cm2 Câu 110. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có thể tích là 64 cm3 . Gọi O là giao điểm của AC và BD. Khối nón đỉnh O, đáy là hình tròn nội tiếp trong hình vuông A’B’C’D’ có thể tích là 32 A. 16 cm3 B. C. 64 cm3 D. 64 cm3 cm3 3 3 4  Câu 111. Một hình cầu có thể tích bằng ngoại tiếp một hình lập phương. Thể tích của khối lập 3 phương đó là A. 8 3 B. a 3 C. 1 D. 8 2 3 9 Câu 112. Hình thang cân ABCD có hai đáy AB = 2a; DC = 4a, cạnh bên AD = BC = 3a quay quanh trục đối xứng của nó. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng 3 A. 14 2 a 3 3 B. 8 2 a C. 4 2 a3 3 D. 6 a 3 3 Câu 113*. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp tứ diện này là 3 3 3 B. 3a 6 C. a 6 D. 3 33a 121 121 32 8 Câu 114*. Khi cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 4 cm quay quanh cạnh AB, đường gấp khúc ACB tạo nên một hình tròn xoay. Thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi hình tròn xoay này là 3 A. 4 33a   A. 16 cm3   B. 8 cm3 C. 8 3 cm3 3   D. 16 3 cm3 3   11 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Câu 115*. Bạn Lan có một chiếc hộp hình trụ có bán kính bằng r, chiều cao h. Lan bỏ vào hộp hai quả bóng bàn hình cầu có bán kính bằng bán kính hình trụ chồng lên nhau thì vừa khít. Tỉ số thể tích của hai khối cầu giới hạn bởi hai quả bóng bàn với thể tích khối trụ giới hạn bởi chiếc hộp hình trụ là A. 1 B. 2 C. 1 D. 2 2 3 3 PHẦN II. TỰ LUẬN I. GIẢI TÍCH Bài 1. Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của các hàm số sau: a) f(x) = x2  x  1 trên (0;2]. x 8  x2 c) f(x) = x + x 1 b) f(x) = x2  1 trên [-1;2]. 4 3 sin x trên [0;  ]. 3 d) f(x) = 2sinx - e) f(x) = sin x  cos x  sin 2 x  2 g) P = 3x + 9y (x  0 , y  0 , x+y=1). h) f(x) = x 2  ln(1  2 x ) trên [-2;0]. k) f(x) = ex 2 2 x trên [-2;3] Bài 2. Tìm m để a) Bất phương trình x3  2 x 2  ( m  1) x  m  1 nghiệm đúng với mọi x  2. x b) Phương trình (m  1) x  (2  m) x  3  m  0 có nghiệm. Bài 3. Giải các phương trình sau a)  2 =    8  0,125.42x – 3 x b) 5x.8 d) 2 x c) 22x +2 - 9 .2x + 2 =0 e) 4 x  2  7 x 2 3 x  2 2 2 x x 1 x -2  500  0 . 2 x x 2 =3 g) 5.4x - 2.6x = 32x+1 2 h) 2011sin x  2011cos x  2012. i) (7  4 3)sin x  (7  4 3)sin x  14 x k) 15 2  1  4 m)  x l) (4  2 3) x  (4  2 3) x  2 x 2 x 74 3    x 74 3  14 x n) 32x – (2x + 9).3x + 9.2x = 0 p) 9x + 2( x - 2).3x + 2x – 5 = 0. Bài 4. Giải các phương trình sau a) log 4 2 log 3 [1  log 2 (1  3log 2 x)]  1 2 1 b) log( x3  8)  log( x  58)  log( x 2  4 x  4) 2 12 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH c) log 4 x  log 2 ( 4 x )  5 d) log 2 x  log 2 ( x  1)  1 e) log 2 2  log 2 (4 x)  3 5 g) log 5 x ( )  log 52 x  1 x x h) x 2  3log 2 x  x log 2 5 h) x  log 5 (150  5 x )  5 k*) 2020x + 2022x = 2.2021x. Bài 5. Giải các bất phương trình sau: 1  2x   a) log 1  log2   1 1 x  2 b) log 2 ( x 2  16)  log 2 (4 x  11) c) log x 2  log x 2  0 x  log 2 5 d) (5  21) x  (5  21) x  2 2 e) 21 x  2 x  1 0 2x  1 g) log 3 ( x 2  x  1)  log 3 x  2 x  x 2 II. HÌNH HỌC Bài 6. Cho hình nón đỉnh S, đường tròn đáy tâm là O, đường kính AB = 2R, góc ASB bằng 1200. a) Tính diện tích xung quanh của hình nón và thể tích của khối nón. b) Tính diện tích thiết diện của hình nón cắt bởi mp(P) chứa hai đường sinh vuông góc với nhau. c) Mặt phẳng (Q) vuông góc với SO, cắt SO tại H cắt hình nón theo thiết diện là đường tròn (C). Đặt SH = x (0 < x < SO). Tìm x để thể tích khối trụ có một đáy là (C), đáy còn lại nằm trên mp chứa đáy hình chóp đạt GTLN. d) Tính thể tích khối chóp tứ giác đều nội tiếp hình nón. Bài 7. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R, chiều cao R 3 . Gọi A và B là hai điểm nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ bằng 300. a) Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ. b) Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mp chứa AB và song song với trục của hình trụ. c) Tính khoảng cách giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ. d) Tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều ngoại tiếp hình trụ. Bài 8. Trong mặt phẳng(P), cho tam giác ABC cân tại A, AB = AC = a, góc BAC bằng 1200. Trên đường thẳng d vuông góc với (P) tại A lần lượt lấy hai điểm M và N nằm về hai phía so với điểm A sao cho  MBC vuông,  NBC đều. a) Tính thể tích và tổng diện tích các mặt của tứ diện MNBC. b) Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện MNBC. 13 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Bài 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mp (SAD) và mp (SAB) cùng vuông góc với đáy, mp(SBD) tạo với mp đáy một góc  với tan   2 . Mặt phẳng (P) chứa CD cắt SA, SB lần lượt tại M và N, đặt SM = x. a) Tứ giác MNCD là hình gì ? Tính diện tích tứ giác MNCD. b) Tìm x để VS.MNCD = 2 VS.ABCD. 9 c) Xác định tâm và tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD. Bài 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D, AB = AD = 2a, CD = a. Góc giữa mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 600. Gọi I là trung điểm cạnh AD. Biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc với (ABCD). a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD. b) Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.BCI. -----------------------------------HẾT------------------------------ 14
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top