Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

Giới thiệu Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội.

Tài liệu môn Toán 10 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu Đề cương học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 10 tại đây

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: TOÁN – KHỐI: 10 A. KIẾN THỨC ÔN TẬP I. ĐẠI SỐ: Từ phần đại cương về phương trình đến hết bất đẳng thức. II. HÌNH HỌC: Từ hệ trục tọa độ đến hết tích vô hướng của hai vec tơ. B. LUYỆN TẬP PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN I. ĐẠI SỐ 1. Phương trình Câu 1. Chỉ ra khẳng định sai? x3  2  x 3  4. x2  3 2 x  x 2  0. x( x  2) 2 x  2. C. x2 Câu 2 . Chỉ ra khẳng định sai? A. x  1  2 1  x  x  1  0 . B. C. x  1  x  1 . D. x  2  x  1   x  2    x  1 . A. D. x  2  x  2 . B. x  x  2  1  x  2  x  1 . 2 2 Câu 3. Phương trình 2  m  1 x  m  x  1  2m  3 vô nghiệm với giá trị của m là A. m = -1. B. m = 1. C m = 2. D. m = -2. Câu 4. Phương trình 3x  1  2 x  3  0 có nghiệm là A. x = -6. B. x = 2. A. 1. B. 2. x  2 C.  .  x  6 Câu 5. Phương trình 1,5 x 4  2, 6 x 2  1  0 có số nghiệm là C. 3. D. Đáp án khác. D. 4. Câu 6. Phương trình x 2  2  m  2  x  m  2  0 có một nghiệm với giá trị của m là m  1 m  2 .  m  1 A.   m  2 . B.  m  1 C.   m  2 . m  1 D.  m  2 . Câu 7. Phương trình 3  x  2 x  1 tương đương với phương trình 2 1 B. 3  x   2 x  1 và x  3 . A. 3  x   2 x  1 và x   2. 2 Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 Trang 1 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH 2 2 C.  3  x    2 x  1 và x   1 2. 2 Câu 8. Hai phương trình gọi là tương đương khi A. Chúng có cùng tập xác định. C. Chúng có cùng tập nghiệm.  2 D.  3  x    2 x  1 và x  3 . B. Chúng có cùng dạng phương trình. D. Cả 3 phương án trên đều đúng.  Câu 9. PT m 2  1 x  2m  3 x  4 có tập nghiệm S = R khi m nhận giá trị là B. m  2 . A. m  2 . C. m   2 . D. Không có giá trị của m. 2 Câu 10. PT 2 m x  1   3m  1 x  m có nghiệm duy nhất khi m nhận giá trị là A. m  1 . m  1 1  m  2 . m  1 D.  m  1  2. C.  B. m  1 / 2 . Câu 11. Đa thức f ( x )  5 x 2  4 x  1 được phân tích thành nhân tử là B. f ( x )   x  1 5 x  1 A. f ( x )   x  11  5 x  . . 1 C. f ( x )   x  1  x    1 D. f ( x )   x  1  x   5.  5. 2 Câu 12. Phương trình ax  bx  c  0 ( a  0) có 2 nghiệm phân biệt x1 , x2 đều khác 0 thì phương 2 2 trình bậc hai có 2 nghiệm x1 , x2 là A. a 2 x 2   b 2  2ac  x  c 2  0 B. a 2 x 2  b 2 x  c  0 . . D. a 2 x 2   2ac  b 2  x  c 2  0 C. a 2 x 2  b 2 x  c 2  0 . . Câu 13. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau? B. x  x  2  1  x  2  x  1 . A. x  1  x 2  1 . x2  x 1 x  0 x . Câu 14. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? A. Nếu a = 0 thì phương trình ax + b = 0 có một nghiệm duy nhất. C. x  x  2  1  1  x  x  2 . D. B. Nếu a  0 thì phương trình ax + b = 0 có một nghiệm duy nhất. C. Nếu a = 0 và b = 0 thì phương trình ax + b = 0 vô nghiệm. D. Nếu a = 0 và b  0 thì phương trình ax + b = 0 có tập nghiệm là  . Câu 15. Tập nghiệm S của phương trình A. S  1;3 . B. S  3 x 2  3x  1  x  2 là x2 Câu 16. Điều kiện xác định của phương trình Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 C. S   . . D. S  1 . 4  x  1 là x 1 2 Trang 2 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH B. x   1;   1 C. x   1;   1 D. x   1;1 . . . A. x   1;   . Câu 17. Tập nghiệm S của phương trình x  1  7  3x là A. S  2;3 B. S  2;3 C. S  2; 3 . . . 2 Câu 18. Phương trình  m  1 x  2m  2 vô nghiệm khi giá trị của m là D. S  2; 3 A. m = 1. B. m = -1. C. m  1 . Câu 19. Trong các khẳng định sau, phép biến đổi nào là tương đương? D. m  1 . A. 5 x  x  1  x2  5x  x2  x  1 . B. 2 x  3  x  2 x  3  x . C. 4 x  x  2  x2  x  2  4 x  x2 . D. . 2 x 3  x  x 3 x. Câu 20. Một học sinh giải phương trình 3 x  1  3  4 x (1) như sau: (I) (III) 2 (1)   3 x  1   3  4 x  2 (II) 4  x   7  x  2   7 x  4  2  x   0 (IV) Lý luận trên nếu sai, thì sai từ giai đoạn nào B. Lý luận đúng A.(I) 4  x  Vậy pt (1) có 2 nghiệm 7  x  2 C.(III) D.(IV) Câu 21. Phương trình (m2  m  2) x  m2  m vô nghiệm khi giá trị của m là A. m = -1 B .m = 2 C. m = 0 D. m = -2 Câu 22. Phương trình  m 3  3m  2  x  m 2  4 m  5  0 có tập nghiệm S =  khi giá trị của m là A. m = -2 B. m = -5 C. m = 1 D. Không tồn tại m Câu 23. Phương trình mx 2  2(m  1) x  3  0 có nghiệm khi giá trị của m là A. m = 0 C. m B. m  0 D. Không có m Câu 24. Phương trình x 2  4mx  m2  0 có 2 nghiệm trái dấu khi giá trị của m là A. m  0 B. m  0 C. m  0 Câu 25. Chỉ ra khẳng định sai? A. x  2  3 2  x  x  2  0 . 2 C. x  2  2 x  1   x  2   (2 x  1) Câu 26. Tập nghiệm của phương trình A. S  2 . B. S  4 . B. 2 x  2 x5 D. m  0 x3  2  x 3  4. 2 D. x  1  x  1 . 2 là x5 C. S   5;   . D. S   . Câu 27. Phương trình m2 x  2  x  2m có nghiệm khi giá trị của m là A. m  1 . B. m  1 . Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 C. m  1 . D. m  1 . Trang 3 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Câu 28. Phương trình mx  1  2 vô nghiệm khi giá trị của m là x 1 A. m  1 B. m  2 m  1 C.  m  2 m  1 D.  m  2 2 Câu 29. Phương trình mx  2  m  2  x  m  3  0 có một nghiệm khi giá trị của m là C. m  0 m0 B.  m0 A.  m  4 m  4 4 Câu 30. Phương trình  x  A. Vô nghiệm   3  2 x2  6  0 B. x   C. x   3 3 Câu 31. Điều kiện xác định của phương trình A. x  D. m  4 1 2 B. x  1 2 x  2 A.  x  1 x  2 B.  x  1 2x 1  x  1  2 x là x2  1 C. x  Câu 32. Điều kiện xác định của phương trình D. x  3; x   2 1 2 D. x  1 x 1 là x  3x  2  x  2  C.  x  1 x  2  4  2x  2 x  1 D.  x  2 Câu 33. Phương trình m 2 x  2  m  4 x vô nghiệm khi A. m=2 B. m =4 C. m = -2 D. m  2 2 Câu 34. Cho phương trình m x  (6  m ) x  3  m  0 (1). Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Với mọi m  2 phương trình (1) luôn có nghiệm duy nhất B. Với mọi m  3 phương trình (1) luôn có nghiệm duy nhất C. Với mọi m  2 và m  3 phương trình (1) luôn có nghiệm duy nhất D. Với mọi m phương trình (1) không có nghiệm duy nhất Câu 35. Cho phương trình  m  2  x 2  2 x  1  0 (1). Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Nếu m  3 thì phương trình (1) vô nghiệm B. Nếu m  3 thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 1 C. Nếu m = 3 thì phương trình (1) có nghiệm x  5 D. Nếu m = 3 thì phương trình (1) có nghiệm kép x = -1 Câu 36. Phương trình  m  2  x 2  2 x  1  0 có hai nghiệm âm khi giá trị của m là A. 2  m  3 B. 2  m  3 C. 2  m  3 D. 2  m  3 2 Câu 37. Phương trình m  4 x  2  m có tập nghiệm S = R khi giá trị của m là  A. m = -2  B. m = 2 Câu 38. Tâp xác định của phương trình 2  A. D   ;   . 3  Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 C. m  2 3x  2  D. m  2 2 là x 1 2  B. D   ;  1 3  Trang 4 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH 2  D. D   ;   1 3  C. D   1 Câu 39. Phương trình 3x 2  2  3m  1 x  3m 2  m  1  0 vô nghiệm khi giá trị của m là A. m   2 3 B. m   2 3 C. m   2 3 D. m   2 3 Câu 40. Số nghiệm của phương trình x 4  8x 2  9  0 là A. 1 B. 2 C. 3 Câu 41. Phương trình x  1  1  x tương đương với phương trình A. x  0 2 B. x  3 x  0 C. x  3 D. 4 2 D. x  x  0 Câu 42. Với mọi giá trị của m phương trình x  5  2x  m luôn A. Có nghiệm duy nhất. B. Có 2 nghiệm phân biệt. C. Có 2 nghiệm. D. Có vô số nghiệm. Câu 43. Tập xác định của phương trình A. [-2; 2] Câu 44. Phương trình x  A. 0 1 là x C. (-2; 2] {0} x  2  2 x  B. [-2; 2] {0} 3 3 có số nghiệm là  1 x 1 x 1 B. 1 C. 2 D. (-2; 2) D. 3 Câu 45. Phương trình m 2 x  2  x  2m vô nghiệm khi giá trị của m là A. m = -1. B. m = 1. C. m = ∓ 1. D. m ≠ ∓ 1 . Câu 46. Phương trình ax + b = 0 có vô số nghiệm khi A. a = 0. B. b = 0. C. a = b = 0. D. a = 0 và b ≠ 0. Câu 47. Phương trình x 2  2x  m  0 có 2 nghiệm phân biệt khi giá trị của m là A. m > 1. B. m < 1. C. m  1 . D. m  1 . Câu 48. Phương trình x 2    2 3 x 6 0 A. Có hai nghiệm trái dấu. C. Có hai nghiệm âm. B. Có hai nghiệm dương. D. Vô nghiệm. 2. Hệ phương trình 100 x  2 y  3 Câu 49. Cho hệ phương trình :  .Nếu  xo ; yo  là nghiệm của hệ thì 7 xo  yo bằng 93x  y  10 A. 7 . B. -7 . C. 11 . D. 5. 5 x  4 y  3 Câu 50. Cho hệ phương trình  .Trong đó D; Dx ; Dy là các định thức. Khi đó giá trị của 7 x  9 y  8 2 D  Dx  D y bằng Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 Trang 5 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH A. 25. B. - 48. C. 137. D. -43. C. vô nghiệm . D. có vô số nghiệm. 6 x 2  2 x  2  0 Câu 51. Cho hệ phương trình :  . 2 6 x  2 x  2  0 A. có một nghiệm. B. có hai nghiệm . mx  4 y  2 Câu 52. Cho hệ phương trình :  . Với m  2 thì hệ có nghiệm duy nhất là  x  my  3  m m 1 6  B.  ;  . m2 m2 6 m 1  A.  ;  . m2 m2 6 m 1  C.  ;  . m2 m2 6 1 m  D.  ;  m2 m2.  mx  y  3 Câu 53. Cho hệ phương trình :  . Tìm mệnh đề sai ?  x  my  2m  1 A. Nếu m = -1 thì hệ phương trình vô nghiệm. B. Nếu m = 1 thì hệ phương trình có vô số nghiệm x  R, x  y  3 C. Nếu m ≠1 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất. D. Nếu m ≠ -1 thì hệ phương trình có nghiệm .  mx  y  3 Câu 54. Giải biện luận hệ phương trình :  sai từ bước nào trong bài giải sau ?  x  my  2m  1 A. Tính các định thức ta có: D  4  m 2 ; Dx  2 m 2  m  6 ; Dy  m2  2m .  D Dy B. Nếu D  0  m  2 thì hệ pt có nghiệm duy nhất  x; y    x ;  D D   2m  3 m  ;     .   m2 m2 C. Với D  0  m  2 . Khi m  2  Dx  D y  D  0 thì hệ phương trình có vô số nghiệm (x;y). Khi m = -2 ta có D  8  0 nên hệ phương trình vô nghiệm.  2m  3 m  D. Kết luận: m  2 thì hệ có nghiệm duy nhất  x; y     ;   m 2 m 2 . m = 2 thì hệ có vô số nghiệm (x;y); m = -2 thì hệ vô nghiệm. mx  4 y  2 Câu 55. Cho hệ phương trình  . Tìm m để hệ có nghiệm?  x  my  3  m A. m  2 . B. m  2 . C. m  2 . D. m  2 . mx  4 y  2 Câu 56. Cho hệ phương trình :  . Tìm m để hệ có nghiệm nguyên duy nhất?  x  my  3  m A. m  5; 3;1 . B. m 5;3;1 . Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 C. m  5; 3; 1;1 . D. m 5; 3; 1 . Trang 6 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH 2 x  y  2  a Câu 57. Cho hệ phương trình :  . Các giá trị thích hợp của tham số a để tổng bình phương x  2 y  a 1 hai nghiệm của hệ phương trình đạt giá trị nhỏ nhất : 1 1 A. a  1. B. a  1. C. a  . D. a   . 2 2 x  y  4 Câu 58. Cho hệ phương trình  2 . Khẳng định nào sau đây là đúng ? 2 2 x  y  m A. Hệ phương trình có nghiệm với mọi m . B. Hệ phương trình có nghiệm  m  8 . C. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất  m  2. D. Hệ phương trình luôn vô nghiệm. x  y  2 Câu 59. Hệ phương trình  2 có các nghiệm (x; y) là 2  x  y  164 A. (8; 10) và ( 10; 8) . C. (10; 8) và (- 8; -10). B. (8; 10) và ( - 8; -10). D. (10 ; 8) và ( -10; -8).  2x  y  7  0 Câu 60. Hệ phương trình  2 có các nghiệm (x; y) là 2  y  x  2x  2y  4  0  13 5  A.  ;  và ( -3; 1).  3 3  13 5  B.  ;  và ( 3; 1).  3 3  13 5  C.  ;  và ( 3; -1).  3 3  13 5  D.   ;  và ( -3; 1).  3 3 x 2  y2  x  y  8 Câu 61. Hệ phương trình  có số nghiệm là  xy  x  y  5 A. 1 B. 2 C. 3 2  x  3x  2y Câu 62. Hệ phương trình  2 có số nghiệm là  y  3y  2x D. 4 A. 1 D. 4 B. 2 C. 3 x  y  a Câu 63. Cho hệ phương trình  hệ phương trình có nghiệm khi giá trị của a thuộc  xy  1 A.  ; 2    2;   B. (-2; 2). C.  ; 2   2;   D. [-2; 2].  x 2  2y 2  7 x C.  2 2  y  2x  7 y  x  y   xy D.  2 2  y  x  160 Câu 64. Hệ nào sau đây là hệ đối xứng loại 2?  x 2  2y 2  7 x A.  2 2  y  2x  7 y  x 2  2y 2  7 x B.  2 . 2  y  2x  7 y Câu 65. Hệ nào sau đây là hệ đối xứng loại 1 ? Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 Trang 7 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH 2 2  x  y  2x  y  3   2y  x  3   9  0 A.   2  x  y   xy  6  0  x 2  y 2  2x  y  3   2y  x  3   9  0 B.   2  x  y   xy  6  0  x 2  y 2  2x  y  3   2y  x  3   9  0 C.   2  x  y   xy  6  0  x 2  y 2  2x  y  3   2y  x  3   9  0 D.   2  x  y   xy  6  0 II. HÌNH HỌC 1. Hệ trục tọa độ Câu 67. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(3;1), B(1;-3), C(-2;-1). Khi đó A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng B. Điểm C là trung điểm của đoạn AB   C. AB, BC ngược hướng D. A, B, C là ba đỉnh của tam giác       Câu 68. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho b  3; 4  và a   j  2i . Tọa độ của a  2b là A. (-4;7) B. (-4;-7) C. (-7;10) D. (-4;6) Câu 69. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP với K là trọng tâm. Biết M(-4;1), N(3;5), K(-1;2). Tọa độ đỉnh P là  2 8 A.   ;  B. (-2;0) C. (0;-2) D. (-2;8)  3 3       Câu 70. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho a (2; 3) và b( 4;5) . Toạ độ của m  a  3b  2i là A. (-16; 18) B. ( 14; -18) C. ( 16; -18) D. (1; -9). Câu 71. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(4;-5), B(-1;3). Chọn khẳng định đúng? A. Tọa độ trung điểm của đoạn AB là (3; - 2) B. Toạ độ của vectơ AB là (-5; -8)  3  C. Toạ độ của vectơ AB là (5;-8) D. Tọa độ trung điểm đoạn AB là  ; 1  ; 2  Câu 72. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm A( 0;3), B(1;5), C(-3; -3). Chọn khẳng định đúng? A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng B. Ba điểm A, B, C không thẳng hàng   C. Điểm B ở giữa A và C D. AB, AC cùng hướng. Câu 73. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(5; -2), B(0; 3) và C(-5; -1). Khi đó trọng tâm tam giác ABC có tọa độ là: A. (1; -1) B. (0; 0) C. (0; 10) D. (10; 0) Câu 74. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm P(2; -7), và N(1; -1). Nếu Q là điểm đối xứng với P qua điểm N thì tọa độ của Q là cặp số nào?  11 1  A. (-2; 5) B.  ;  C. (0; 5) D. (11; -1)  2 2    Câu 75. Trong mp tọa độ Oxy, cho a  1;2  , b   2;3 , c   6; 10  . Hãy chọn đẳng thức đúng?        A. a  b và c cùng hướng; B. a  b và a  b cùng phương;       C. a  b và c cùng hướng; D. a  b và c ngược hướng; Câu 76. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(-1;5); B(2;1) và trọng tâm G(1;2). Toạ độ đỉnh C là A.(0;2) B. (2;0) C. (0; -2) D. (-2;0) Câu 77. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(-1;2). Nếu I(3;-1) là trung điểm đoạn thẳng AB thì toạ độ điểm B là A. (5; -4) B. (7;-3) C. (7;-4) D. (5; 3)   Câu 78. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(-1;2),B(2;3),C(3;1) thì toạ độ AB  CB là Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 Trang 8 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH A. (1;3) B. (-1;2) C. (3;1) D. (2; 3) Câu 79. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1;7), B(3;-8), C(2;4). Khi đó trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là A. G(2;1) C. G(-2;1) D. G(-2;-1)    Câu 80. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho a (3; 4) , b (1;5) , c (6; 8) . Chọn khẳng định đúng ?  A. a cùng phương  C. a cùng phương B. G(2;-1)   B. b cùng phương c   D. b , c cùng hướng      Câu 81. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho a ( 3;1) , b (2; 4) . Tọa độ của vectơ u  2a  b là  A. u (6; 8)  b  c  B. u ( 8; 6)  C. u (8; 6)  D. u (6;8)  Câu 82. Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1; -2), B(0; 3) thì tọa độ của vectơ AB là cặp số nào? 1 1 A. (1; -5 ) B. ( -1; 5 ) C. ( 1, 1 ) D. ( ; ) 2 2 Câu 83. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(5; -2), B(0; 3), C(-5; -1). Khẳng định nào sau đây là sai ?     A. AB, AC không cùng phương B. AB, CB không cùng hướng C. A, B, C là ba đỉnh của tam giác D. B là trung điểm của AC Câu 84. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABDC biết A(1; 3), B(-2; 0), C(2; -1). Tìm tọa độ điểm D ? A. (-1; -4) B. (5; 2) C. (4; -1) D. (2; 5). Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy , cho ba điểm A(2;0), B(-1;-2), C(5;-7) . Tọa độ trọng tâm ∆ABC là A. (2;3) B. (2;-3) C. (3;2) D. (-3;2) Câu 85. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho bốn điểm A(1;-2), B(0;3), C(-3;4), D(-1;8). Bộ ba điểm nào sau đây thẳng hàng? A . A, B, C B. B, C, D C. A, B, D D. A, C, D Câu 86. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình bình hành ABCD biết A(1;3), B(-2;0), C(2;-1). Đỉnh D có tọa độ là A.(5;2) B(1;2) C.(4;-1) D.(2;5)      Câu 87. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho a  2; 4  và b  5;3 . Tìm tọa độ của u  2a  b .  A. u  7; 7   B. u  9; 11  C. u  9; 5  D. u  1;5 Câu 88. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2;-5), B(-7;1) và C(8;-2). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. A. G(1;2) B. G(1;-2) C. G(-1;-2) D. G(-1;2) Câu 89. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1;1), B(3;2), C(6;5). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành? A. D(4;3) B. D(3;4) C. D(4;4) D. D(8;6) 2. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng Câu 90. Giá trị của biểu thức  2 sin300  cos1350  3tan1500  cos1800  cos600  là Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 Trang 9 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH 1 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 A.  1  B. C. D.   2 2 2 2 2  Câu 91. Giá trị của biểu thức 3sin 2 350  3sin 2 550  2cos 2 650  2sin 21150  5tan200.tan700 là 1 1 A. 2 B. 6 C. D. 2 4 Câu 92. Xét các đẳng thức (với điều kiện các biểu thức đã cho đều có nghĩa) cos  sin  1  sin 2 cos 2 b)  tan    sin  cos a)  cot   1  sin  1  cos   sin cos  cos (1  tan ) sin (1  cot ) c) sin 4  cos 4  2 sin 2  1  0 d) sin 2 (1  cot )  cos 2 (1  tan )  1 A. Các đẳng thức trên đều đúng B. Trong các đẳng thức trên chỉ có b) và c) sai C. Trong các đẳng thức trên chỉ có a) sai D. Trong các đẳng thức trên chỉ có d) sai     Câu 93. Cho tam giác ABC vuông ở A và góc B  300 . Tính giá trị của: sin AB, AC  cos BC , BA     1 3 3 2 5 3 2 2 3 B. C. D. 2 4 5 2   Câu 94. Cho tam giác ABC đều cạnh 1. Tính tích vô hướng AB. AC 1 3 1 3 A.  B. C.  D.  2 2 6 8   Câu 95. Cho hình vuông ABCD cạnh 2. Gọi M là trung điểm của AB. Tính tích vô hướng AM .DB 1 A. 1 B. 8  2 C. 2 D.  8       Câu 96. Xét đẳng thức HA.BC  HB.CA  HC.AB  0 A. Đẳng thức trên chỉ xảy ra khi H là trực tâm tam giác ABC B. Với bốn điểm A,B,C,H bất kỳ ta luôn có đẳng thức trên C. Đẳng thức trên chỉ xảy ra khi có ít nhất hai điểm trùng nhau D. Đẳng thức trên không bao giờ xảy ra       Câu 97. Cho tam giác ABC với AD, BE, CF là ba trung tuyến. Tính AD.BC  BE.CA  CF . AB A. -1 B. 2 C. 0 D. 1 Câu 98. Cho hai điểm M, N nằm trên đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi I là giao điểm của hai     đường thẳng AM và BN. Tính AM . AI  BN .BI theo R A. 4R 2 B. R 2 C. R D. 2R Câu 99. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Tìm tập hợp điểm M sao cho MA2  MB 2  MC 2  MD 2  k 2 , với k là một số không đổi A. Tập hợp điểm M là tập rỗng B. Tập hợp điểm M là O A. C. Tập hợp điểm M là một đường tròn D. Tập hợp điểm M là một trong ba tập hợp trên PHẦN 2: TỰ LUẬN I. ĐẠI SỐ Bài 1. Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m. a) 2m(x+m) = x + 1. c) 3 x  m  2 x  m  1 e) ( m  3) x  2(3m  1)  2m  1 x 1 g) x  3  mx  2(x  1)  m   0 Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 b) (m-1)x2 + 2(1-2m)x + 4m +3 = 0. d) 4 x  3m  2 x  m f) x  2m  1 x  3  xm x 1 h) (m+1)x2 – 2(m+2)x + 2m +4 = 0. Trang 10 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Bài 2 . Giải các phương trình sau: b) 2x 2  4x  x 2  2x  3  9  0 a) x  2 x  5  4 c) e) g) x2  6 x  9  4 x2  6 x  6 d) x2 + 4|x – 1| - 2x + 4 = 0 3  x  5  x  3 (3  x)(5  x)  8 h*) i*) x 3  1  23 2 x  1 l*) x  7  3 x  x  2 f) 2x  3  1  x  3 3 k)*. x  x 2 1  x  x 2 1  2 m*) 2  x  1 x 1 x2 1  x  5 2 x2 1 3x  3  2 x  3  . x6 4 Bài 3. Cho phương trình : mx2 – 2(m + 2)x + m + 7 = 0 (1). Xác định các giá trị của tham số m để phương trình (1) a) Nhận x = 3 là một nghiệm, tính nghiệm còn lại b) Có hai nghiệm trái dấu. c) Có hai nghiệm âm phân biệt. d) Có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn: x1  x 2  2. e) Có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn: 1  1  5 2 2 x1 x2 16 g) Có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn: x1  1  x 2 . f) Có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thoả x1  2x 2 h) Có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn: x1  x 2  2. Bài 4. Cho phương trình x4 - (m + 2)x2 + 3m + 1 = 0 (2). a) Giải phương trình khi m = -1. b) Tìm m để phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt. c) Tìm m để phương trình (2) có bốn nghiệm phân biệt và tổng bình phương các nghiệm bằng 12. Bài 5. a) Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số a. (a  1)x  (2a  3)y  a a2)  (a  1)x  3y  6 ax+2y=1 a1)   x  (a  1)y  a ax+y=b b) Tìm b để với mọi a, ta luôn tìm được c sao cho hệ  có nghiệm.  2  x  ay  c  c Bài 6. Giải các hệ phương trình sau :  2x  4y  1 a)   2x  4 2y  5 2  6  x  2y  x  2y  3 b)    3  4  1  x  2y x  2y Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021  x  y  xy  1 c)  2 2  x  y  3 xy  11 Trang 11 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH  2 d)  2x  y  5x 2  2y  x  5y y   x  3y  4 x e)   y  3x  9 x y  g)   x  y  xy  5  h*)  y  z  yz  11  z  x  zx  7   x( x  y  1)  3  0  i*)  5 2 ( x  y )  x 2  1  0 k*)  ( x  y  2)(2 x  2 y  1)  3 2 2  x  4 y  20  xy  x  1  7 y 2 2 2  x y  xy  1  13 y Bài 7. Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh các bất đẳng thức a) a2 + b2 +1  ab + a + b. 1 1 1 9 c)    a b c abc b) a + b + 4  ab  2 a  2 b a b c 1 1 1      d) bc ac ab a b c e) a b c 3    bc ac ab 2 f) a2 b2 c2 abc    bc ca ab 2 g) a 2 b2 c2 a b c      b2 c2 a 2 b c a h) a2 b2 c2    abc bca a c b a b c Bài 8. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức a) A = x(1- x) với x  0;1 c) C = x2(1- x) với x  0;1 e*) C =  1 b) B = x(1-2x) với x  0;   2 d) D = (3-x)(4-y)(2x+3y) với x  0;3, y  0;4 x y z biết x, y, z > 0 và x + y + z = 1   x 1 y 1 z 1 Bài 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức 4  1 với x > 0. x 1 1 c) C =  với 0 < x < 2. x 2x a) A = x + b) B = ( x  1)( x  4) với x > 0. x II. HÌNH HỌC Bài 10. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A(-1;7), B(4;-3), C(- 4;1) a) Chứng minh rằng ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Tính chu vi tam giác ABC. b) Tìm toạ độ điểm M sao cho MA  2 MB  4 MC  0 c) Tìm toạ độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. d) Tìm điểm M trên Ox sao cho tam giác MBC cân tại M. e) Tìm N sao cho tam giác ABN vuông cân tại A. f) Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng AB và trục Oy. g) Tính độ dài đường phân giác trong AK của tam giác ABC. Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 Trang 12 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH h) Tính tích vô hướng AB. AC và cosA. i) Xác định toạ độ trọng tâm G, trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác ABC. k) Tìm toạ độ điểm K  Ox sao cho KA  KB  KC nhỏ nhất. Bài 11. Cho lục giác đều ABCDEF, cạnh có độ dài bằng a, tâm đường tròn ngoại tiếp lục giác là O. Tính các tích vô hướng sau đây: AB.BC , AC. AD , AC.DF , OC. AE , AC.BF . Bài 12. Cho hình thang vuông ABCD tại A, D và có cạnh đáy AD = a, BC = c, đường cao AB = b. a) Tính AC.BD , từ đó suy ra điều kiện để AC  BD . b) Gọi I là trung điểm của CD. Tìm điều kiện của a, b, c để góc AID = 900. Bài 13. Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Giả sử điểm M thay đổi trên đường tròn. Chứng minh: MA2 + MB2 + MC2 luôn không đổi. Bài 14. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, M là điểm bất kì. Chứng minh: a) MA.BC  MB.CA  MC. AB  0 b) MA2 + MB2 + MC2 = 3MG2 + GA2 + GB2 + GC2. Tìm điểm M sao cho MA2 + MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ nhất. 1 c*) GA.GB  GB.GC  GC.GA   ( AB 2  BC 2  CA 2 ) 6 Bài 15. Cho hình vuông ABCD, cạnh bằng a. a) Tính tích vô hướng ( AB  AC  AD)( DA  DB  DC ) . b) Tìm quỹ tích điểm M sao cho: b1) MA.MC  MB.MD  a 2 Bài 16. a) Cho sin  b2) MA.MB  MC.MD  5a 2 3 900    1800  . Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc  . 5 b) Cho tan   2 . Tính giá trị của biểu thức A  3cos  2sin . 5sin  cos c) Đơn giản các biểu thức sau với giả thiết các biểu thức có nghĩa A sin 4   cos 4  1 sin.cos  1 1  1   B   1  tan     1  tan    cos   cos   d) Chứng minh (với giả thiết các biểu thức có nghĩa): d1) tan 2   sin 2   tan 2 .sin 2  d2) cos 1  tan   1  sin cos d3) 1  sin 2   1  2 tan 2  2 1  sin  d4) C  4  cos 6   sin 6    6  cos 4   sin 4   không phụ thuộc vào  d5) D  sin 4   cos 4   cos 2   sin 2   1 không phụ thuộc vào  Đề cương học kỳ I-Năm học 2020-2021 Trang 13
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top