Chuyên đề số nguyên tố và số chính phương bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 – 7

Giới thiệu Chuyên đề số nguyên tố và số chính phương bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 – 7 Toán 6

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề số nguyên tố và số chính phương bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 – 7.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Chuyên đề số nguyên tố và số chính phương bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 – 7

Text Chuyên đề số nguyên tố và số chính phương bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 – 7
CHUYÊN ĐỀ SỐ NGUYÊN TỐ VÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG A, LÝ THUYẾT 1, Số nguyên tố: Tìm các ước của 2; 3; 4; 5; 6 Các số 2; 3; 5 chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên gọi là số nguyên tố, còn 4 và 6 có nhiều hơn hai ước nên gọi là hợp số Đ/N: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước Chú ý: Số 0, 1 không là số nguyên tố cũng không là hợp số Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhât, các số nguyên tố còn lại đều là số lẻ Các số nguyên tố < 20 là 2; 3; 5;7; 11; 13; 17; 19 B, LUYỆN TẬP DẠNG 1: TÌM SỐ NGUYÊN TỐ Bài 1: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số: a, 3.4.5+6.7 b, 5.7.9.11-2.3.4.7 c, 3.5.7+11.13.17 HD: a, Ta có: 3.4.5 + 6.7 = 3( 4.5 + 2.7 ) 3 , Vậy tổng trên là hợp số d, 16354+67541 Ta có: 5.7.9.11 − 2.3.4.7 = 7 (5.9.11 − 2.3.4 ) 7 , Vậy tổng trên là hợp số c, Ta có : 16354 + 67541 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5, Vậy tổng trên là hợp số Bài 2: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số: a, 5.6.7+8.9 b, 5.7.9.11.13-2.3.7 c, 5.7.11+13.17.19 d, 4253+1422 HD : a, Ta có : 5.6.7 + 8.9 = 3(5.2.7 + 8.3) 3 , Vậy tổng trên là hợp số b, b, Ta có : 5.7.9.11.13 − 2.3.7 = 7 (5.9.11.13 − 2.3) 7 , Vậy tổng trên là hợp số c, Ta có : 5.7.11 là 1 số lẻ, và 13.17.19 cũng là 1 số lẻ, Nên tổng là số chẵn 2=> Là hợp số d, Ta có : 4253 + 1422 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5, Vậy tổng trên là hợp số Bài 3: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số: a, 17.18.19.31+11.13.15.23 b, 41.43.45.47+19.23.29.31 c, 987654+54321 HD : a, Ta có: 17.18.19.31 + 11.13.15.23 = 3 (17.6.19.31 + 11.13.5.23) 3 , là hợp số b, Ta có: 41.43.45.47 là số lẻ, 19.23.29.31 là số lẻ, nên tổng là số chẵn nên là hợp số c, Ta có : 987654 + 54321 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5, là hợp số Bài 4: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số: a, 5.31.19.101+62.131.1989.17 b, 23.161.121.19-13.157.22.17 c, 123456789+729 Bài 5: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số: a, 5.7.8.9.11-132 b, 4.5.6+9.13 c, 7.11.13-5.6.7 d, 17.19.23+23.25.27 Bài 6: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số: a, 11.13.17-121 b, 15+3.40+8.9 c, 5.7.9-2.5.6 d, 90.17-34.40+12.51 Bài 7: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số: a, 2010+4149 b, 5 + 52 + 53 + 54 c, 7.8.9.10-2.3.4.5 d, 20072 + 20102 HD : d, Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 3 Bài 8: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số: 1.2.3…. n + 1 HD : Xét n = 3 = 1.2.3 + 1 = 7 là số nguyên tố Xét n = 4 = 1.2.3.4 + 1 = 25 là hợp số. Vậy không kết luận được GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 1 Bài 9: Cho a=2.3.4.5….2008. Hỏi 2007 số tự nhiên liên tiếp sau có đều là hợp số không a+2, a+3, a+4, ….. , a+2008 HD: Ta có: 2007 số trên đều là hợp số vì chúng lần lượt chia hết cho 2; 3; 4;… ; 2008, Và lớn hơn 2 Bài 10: Thay chữ số d vào số 5d để được 1 hợp số HD: Vì d 0;1;2;3;…;8;9 Nếu d 0;2;4;6;8 = 5d 2 => là hợp số Nếu d 1;7 = 5d 3 => là hợp số Nếu d 5 = 55 5 => là hợp số Nếu d 3;9 = 5d là số nguyên tố Bài 11: Thay chữ số vào * để 7 * là số nguyên tố HD: Vì * 0;1;2;3;….;8;9 Nếu * 0;2;4;6;8 = 7* 2 = là hợp số Nếu * 5;7 = 7* 5,7* 7 = là hợp số Nếu * 1;3;9 = 7* là số nguyên tố Bài 12: Thay chữ số vào * để 5* là số nguyên tố Bài 13: Thay a vào 13a để được 1 số nguyên tố Bài 14: Thay chữ số vào 8 để 1*,3* là hợp số Bài 15: Thay chữ số vào * để 5*,9* là số nguyên tố Bài 16: Tìm số tự nhiên k để 3.k là số nguyên tố, 7.k là số nguyên tố HD: Vì 3.k chia hết cho 3, nên để là số nguyên tố thì 3k chỉ có 2 ước là 1 và chính nó, Vậy k=1 Vì 7.k chia hết cho 7, nên để là số nguyên tố thì 7k chỉ có 2 ước là 1 và chính nó, Vậy k=7 Bài 17: Thay dấu * bằng chữ số thích hợp để mỗi số sau là số nguyên tố: *1,15*,12*,2*9 Bài 18: Các số sau đây là số nguyên tố hay hợp số: a, 111…1 ( 2010 số 1) b, 333…3 ( 2009 số 3) c, n(n+1),n > 0 d, 3.5.7.9-28 HD: a, Số 111…1 11 (2010 số 1) => là hợp số b, Số 333…3 3 => Là hợp số c, Số n ( n + 1) có 2 TH : Nếu n = 1 = n ( n + 1) = 2 là số nguyên tố Nếu n  2 = n ( n + 1) là hợp số vì n và n+1 d, Số 3.5.7.9 − 28 7 => là hợp số Bài 19: Các số sau đây là số nguyên tố hay hợp số: a, 3. n 5 b, 111…1 (2001 chữ số 1) c, n4 + 4 HD: a, Với n = 1 = 3.n5 = 3 là số nguyên tố Với n  2 = 3.n 5 là hợp số b, Số 111…1 ( 2001 chữ số 1) có tổng các chữ số là 2001 3=> là hợp số c, Với n = 1 = n 4 + 4 = 5 là số nguyên tố Với n  2 = n 4 + 4 là hợp số d, Số 1112111 = 1111000 + 1111 = 1111 103 + 1 1111 là hợp số ( GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức ) 2 d, 1112111 Bài 20: Các số sau đây là số nguyên tố hay hợp số: a, 111…1(2000 số 1) b, 1010101 c, 311141111 HD: a, Số 111….1 (2000 số 1) chia hết cho 11 nên là hợp số b, Số 1010101 = 101.10001 101 nên là hợp số c, Số 311141111 = 311110000 + 31111 chia hết cho 31111 nên là hợp số Bài 21: Tìm tất cả các số tự nhiên n để a, n 2 + 12n là số nguyên tố b, 3n + 6 là số nguyên tố HD : a, Ta có : n2 + 12n = n ( n + 12 ) , Vì n + 12  1 = n ( n + 12 ) có thêm 2 ước là n và n+2 Để n ( n + 12) là số nguyên tố thì n = 1 = n 2 + 12n = 13 (thỏa mãn) Nếu n = 0 = 3n + 6 = 7 là số nguyê tố Nếu n  0 = 3n + 6 3 là hợp số Bài 22: Tìm số nguyên tố p sao cho: a, p+2, p+4 cũng là số nguyên tố b, p+10, p+14 là số nguyên tố HD : a, Giả sử với p = 2 là số nguyên tố => p + 2 = 4 là hợp số p = 2 ( l ) b, Với p = 3 là số nguyên tố = p + 2 = 5, p + 4 = 7 đều là số nguyên tố=> p = 3 ( t / m ) Với p  3 = p = 3k + 1, p + 3k + 2, ( k  N ) Nếu p = 3k + 1 giả sử là số nguyên tố = p + 2 = 3k + 1 + 2 3 là hợp số => p = 3k + 1( l ) Nếu p = 3k + 2 giả sử là số nguyên tố => p + 4 = 3k + 2 + 4 3 là hợp số=> p = 3k + 2 ( l ) Vậy p = 3 là số nguyên tố cần tìm b, Giả sử với p = 2 là số nguyên tố = p + 10 = 12 2 là hợp số = p = 2 ( l ) Với p = 3 là số nguyên tố = p + 10 = 13, p + 14 = 17 đều là số nguyê tố = p = 3( t / m ) Với p  3 = p = 3k + 1, p = 3k + 2, ( k  N ) Nếu p = 3k + 1 giả sử là số nguyên tố = p + 14 = 3k + 1 + 14 3 là hợp số = p = 3k + 1( l ) Nếu p = 3k + 2 giả sử là số nguyên tố = p + 10 = 3k + 2 + 10 3 là hợp số = p = 3k + 1( l ) Vậy p = 3 là số nguyên tố cần tìm Bài 23: Tìm số nguyên tố p sao cho: a, p+2, p+6, p+8, p+14 cũng là số nguyên tố b, p+6, p+8, p+12, p+14 cũng là số nguyên tố HD : a, Giả sử với p = 2 là số nguyên tố => p + 2 = 4 2 là hợp số=> p = 2 ( l ) Với p = 3 là số nguyên tố = p + 6 = 9 3 là hợp số=> p = 3 ( l ) Với p = 5 là số nguyên tố => p + 2 = 7, p + 6 = 11, p + 8 = 13, p + 14 = 19 đều là số nguyên tố Với p  5 = p = 5k + 1, p = 5k + 2, p = 5k + 3, p = 5k + 4, ( k  N ) Nếu p = 5k + 1 giả sử là số nguyên tố = p + 14 = 5k + 1 + 14 5 là hợp số = p = 5k + 1( l ) Nếu p = 5k + 2 giả sử là số nguyên tố = p + 8 = 5k + 10 5 là hợp số = p = 5k + 1( l ) Nếu p = 5k + 3 giả sử là số nguyên tố = p + 2 = 5k + 3 + 2 5 là hợp số = p = 5k + 3( l ) Nếu p = 5k + 4 giả sử là số nguyên tố = p + 6 = 5k + 4 + 6 5 là hợp số = p = 5k + 4 ( l ) Vậy p=5 là số nguyên tố cần tìm Bài 24: Tìm số nguyên tố p sao cho: a, p+4, p+8 cũng là số nguyên tố b, p+94, p+1994 cũng là số nguyên tố HD : b, Giả sử với p = 2 là số nguyên tố => p + 94 = 96 là hợp số p = 2 ( l ) Với p = 3 là số nguyên tố = p + 94 = 97, p + 1994 = 1997 đều là số nguyên tố=> p = 3 ( t / m ) GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 3 Với p  3 = p = 3k + 1, p + 3k + 2, ( k  N ) Nếu p = 3k + 1 giả sử là số nguyên tố = p + 1994 = 3k + 1 + 1994 3 là hợp số => p = 3k + 1( l ) Nếu p = 3k + 2 giả sử là số nguyên tố => p + 94 = 3k + 2 + 94 3 là hợp số=> p = 3k + 2 ( l ) Vậy p = 3 là số nguyên tố cần tìm Bài 25: Tìm số nguyên tố p sao cho: a, p+18, p+24, p+26, p+32 cũng là số nguyên tố b, p+2, p+10 cũng là số nguyên tố Bài 26: Tìm số nguyên tố p sao cho: p+2, p+8, p+16 đều là số nguyên tố Bài 27: Tìm số nguyên tố p sao cho: a, 2p-1, 4p-1 cũng là số nguyên tố b, 2p+1, 4p+1 cũng là số nguyên tố HD: a, Giả sử với p = 2 là số nguyên tố => 2 p − 1 = 3,4 p − 1 = 7 là số nguyên tố p = 2 ( t / m ) Với p = 3 là số nguyên tố = 2 p − 1 = 5,4 p − 1 = 11 đều là số nguyên tố=> p = 3 ( t / m ) Với p  3 = p = 3k + 1, p + 3k + 2, ( k  N ) Nếu p = 3k + 1 giả sử là số nguyên tố = 4 p − 1 = 4 ( 3k + 1) − 1 = 12k + 3 3 là hợp số => p = 3k + 1( l ) Nếu p = 3k + 2 giả sử là số nguyên tố => 2 p − 1 = 2 ( 3k + 2 ) − 1 = 6k + 3 3 là hợp số b, => p = 3k + 2 ( l ) Vậy p = 3 và p = 2 là số nguyên tố cần tìm Giả sử với p = 2 là số nguyên tố => 4 p + 1 = 9 là hợp số p = 2 ( l ) Với p = 3 là số nguyên tố = 2 p + 1 = 7,4 p + 1 = 13 đều là số nguyên tố=> p = 3 ( t / m ) Với p  3 = p = 3k + 1, p + 3k + 2, ( k  N ) Nếu p = 3k + 1 giả sử là số nguyên tố = 2 p + 1 = 2 ( 3k + 1) + 1 = 6k + 3 3 là hợp số => p = 3k + 1( l ) Nếu p = 3k + 2 giả sử là số nguyên tố => 4 p + 1 = 4 ( 3k + 2 ) + 1 = 12k + 9 3 là hợp số => p = 3k + 2 ( l ) Vậy p = 3 là số nguyên tố cần tìm Bài 28: Tìm tất cả các số tự nhiên n để n+1, n+3, n+7, n+9, n+13, n+15 đều là số nguyên tố Bài 29: Tìm tất cả các số nguyên tố p, q sao cho 7p+q và pq+11 cũng là số nguyên tố HD : Nếu pq + 11 là số nguyên tố thì nó phải là số lẻ vì nó là số nguyên tố lớn hơn 2 Suy ra pq là số chẵn, khi đó ít nhất 1 trong 2 số p hoặc q bằng 2 Giả sử : p = 2 = 7 p + q = 14 + q là số nguyên tố Nếu q = 2 = 7 p + q = 7.2 + 2 = 16 ( l ) Nếu q = 3 = p.q + 11 = 2.3 + 11 = 17 ( t / m ) và 7 p + q = 7.2 + 3 = 17 ( t / m ) Nếu q  3 = q = 3k + 1, q = 3k + 2, ( k  N ) Với q = 3k + 1 = 7 p + q = 14 + 3k + 1 3 là hợp số = q = 3k + 1( l ) Với q = 3k + 2 = pq + 11 = 2q + 11 = 2 (3k + 2 ) + 11 = 6k + 15 3 là hợp số = q = 3k + 2 ( l ) Vậy p = 2, q = 3 Xét tiếp TH giả sử q = 2 thì ta được p = 3 2. Cho p và p + 4 là các số nguyên tố (p > 3). Chứng minh rằng p + 8 là hợp số GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 4 Bài 30: Tìm số nguyên tố k để 5k là số nguyên tố HD : Thấy 5k luôn có 2 ước là 1 và chính nó Nên k  1 = 5k là hợp số Để 5k là số nguyên tố thi k=1 Bài 31: Tìm số nguyên tố p sao cho 5p+7 là số nguyên tố HD : Nhận thấy p = 2 là số nguyê tố, và 5 p + 7 = 17 cũng là số nguyên tố Ngoài p = 2 thì p chỉ có thể là p = 2k + 1, ( k  N ) Nếu p = 2k + 1 = 5 p + 7 = 5 ( 2k + 1) + 7 = 10k + 12 2 là hợp số, nên p = 2k + 1( l ) Vậy p=2 là số nguyên tố cần tìm Bài 32: Tìm số tự nhiên k để 11k cũng là số nguyên tố Bài 33: Chứng minh rằng với mỗi số tự nhiên n (n>1) luôn tìm được n số tự nhiên liên tiếp đều là hợp số HD : Chọn số tự nhiên a = 2.3.4….n. ( n + 1) Khi đó ta có n số tự nhiên liên tiếp là a + 2, a + 3, a + 4,….., a + n, a + ( n + 1) đều là hợp số Vì n số trên lần lượt chia hết cho 2,3,4,…., n, n + 1 Bài 34: Tìm 2002 số tự nhiên liên tiếp đều là hợp số HD : Chọn a = 2.3.4…..2002.2003 Khi đó ta có 2002 số tự nhiên liên tiếp là a + 2, a + 3, a + 4,…., a + 2002, a + 2003 đều là hợp số Vì 2002 số trên lần lượt chia hết cho 2,3,4,….,2002,2003 Bài 35: Tìm các số nguyên tố a sao cho 6a+13 là số nguyên tố và 25  6a + 13  45 HD : Ta có : Từ 25 đến 45 có 5 số nguyên tố là : 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 Nên ta có bảng sau : 6a+13 29 31 37 41 43 a 3 4 5 Mà a là số nguyên tố nên a = 4 (loại) Bài 36: Tìm các số nguyên tố a để 2a+7 là các số nguyên tố <20 Bài 37: Tìm 1 số nguyên tố, biết rằng số đó bằng tổng của hai số nguyên tố và bằng hiệu của hai số nguyên tố HD : Gọi số nguyên tố cần tìm là p, Nhận thấy p>2 Vì p vừa là tổng vừa là hiệu của 2 số nguyên tố nên trong đó phải có 1 số nguyên tố chẵn, Như vậy số chẵn là 2,Khi đó ta có : p = a + 2 = b − 2 ( với a, b là các số nguyên tố) = a = p − 2, p, b = p + 2 là 2 số lẻ liên tiếp nên có 1 số chia hết cho 3, vậy phải có 1 số bằng 3 Nếu a = 3 = p = 5, b = 7 Nếu p = 3 = a = 1( l ) Nếu b = 3 = p = 1( l ) Vậy số nguyên tố cần tìm là 5 Bài 38: Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho 4p+11 là số nguyên tố <30 Bài 39: Tìm ba số tự nhiên lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố Bài 40: Tìm ba số nguyên tố sao cho tích của chúng gấp 5 lần tổng của chúng Bài 41: Tìm các số nguyên tố a,b,c sao cho a.b.c = 3(a +b+c) Bài 42: Tìm số nguyên tố p sao cho p2 + 23 có đúng 6 ước dương HD: Đặt A= p2 + 23 ( p  2) = A  27 , Để A có 6 ước thì 6=2.3=> A = a x .b y = ( x + 1)( y + 1) = 6 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 5 Với x  y  1 Nếu A chứa 1 thừa số nguyên tố thì x+1=6=>x=5, Chọn thừa số nguyên tố bé nhất là 2 thì A = 25 = 32 Nếu A chứa hai thừa số nguyên tố thì: x=2, y=1 hoặc ngược lại, để A nhỏ nhất ta chọn thừa số nguyên tố bé có số mũ lớn và thừa số lớn có số mũ bé là A = 22.31 = 6 ước: Đối chiếu đề bài ta thấy A>27 thì 32 thỏa mãn: => p2 = 32 − 23 = 9 = 32 và 3 là số nguyên tố. Bài 43: Cho 3 số nguyên tố lớn hơn 3 thỏa mãn số sau lớn hơn số trước là k đơn vị. CMR: k 6 HD: Gọi 3 số nguyên tố thỏa mãn là: p, p+k và p+2k => k là số chẵn=> k chia hết cho 2, Giả sử k không chia hết cho 3 khi đó k = 3m + 1, k = 3m + 2 TH1: k = 3m + 1 Với p chia 3 dư 1 thì: p=3n+1=> p+2k=3n+1+6m+2 chia hết cho 3 ( loại) Với p chia 3 dư 2 thì: p=3n+2=> p+k = 3n+2+3m+1 chia hết cho 3(loại) TH2: k=3m+2 Với p chia 3 dư 1 thì: p=3n+1=>p+k=3n+1+3m+2 chia hết cho 3 (loại) Với p chia 3 dư 2 thì: p=3n+2=> p+2k=3n+2+6m+4 chia hết cho 3(loại) nên k phải chia hết cho 3 nên k chia hết cho 3=> k chia hết cho 6 Bài 44: Tìm số nguyên tố p sao cho 2 p2 + 1 cũng là số nguyên tố Bài 45: Tìm mọi số nguyên tố thỏa mãn: x2 − 2 y2 = 1 HD: Từ gt=> x2 −1 = 2 y 2 , nếu x chia hết cho 3 vì x nguyên tố nên x=3, lúc đó y=2 nguyên tố Nếu x không chia hết cho 3 thì x 2 − 1 chia hết cho 3 khi đó 2y 2 chia hết cho 3, mà (2;3) =1 Nên y chia hết cho 3, => y=3 vậy x 2 = 19 không thỏa mãn, Bài 46: Tìm số n nhỏ nhất để: n + 1; n + 3; n + 7 đều là nguyên tố. Bài 47: Tìm hai số nguyên tố p và q biết rằng p > q sao cho p + q và p – q đều là các số nguyên tố. Bài 48: Tìm các số nguyên tố p thỏa mãn: 2 p + p2 là số nguyên tố. Bài 49: Tìm ba số nguyên tố x, y, z thỏa mãn: x y + 1 = z GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 6 DẠNG 2: CHỨNG MINH LÀ HỢP SỐ Bài 1: Cho p và 8p-1 là số nguyên tố, chứng minh rằng 8p+1 là hợp số HD: Nhẩm thấy p = 3 là số cần tìm Đặt p = 3a + r ( r = 0;1;2 ) Nếu r = 0 = p = 3a là số nguyên tố nên a = 1 = p = 3,8 p − 1 = 23 là các số nguyên tố, Thỏa mãn điều kiện đầu bài, Khi đó 8 p + 1 = 25 là hợp số (đpcm) Nếu r = 1 = p = 3a + 1 giả sử là số nguyên tố và 8 p − 1 = 8 ( 3a + 1) − 1 = 24a + 7 giả sử cũng là số nguyên tố, khi đó: 8 p + 1 = 8 ( 3a + 1) + 1 = 24a + 9 3 là hợp số(đpcm) Nếu r = 2 = 8 p − 1 = 8 ( 3a + 2 ) − 1 = 24a + 15 3 là hợp số nên r = 2 ( l ) Bài 2: Chứng minh rằng: nếu p là số nguyên tố >3 và 2p+1 là số nguyên tố thì 4p+1 là hợp số HD: Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p = 3k + 1, p = 3k + 2 ( k  N ) Nếu p = 3k + 1 là số nguyên tố = 2 p + 1 = 6k + 3 3( l ) Nếu p = 3k + 2 là số nguyên tố = 2 p + 1 = 6k + 5 giả sử cũng là số nguyên tố, Khi đó : 4 p + 1 = 12k + 9 3 là hợp số, (đpcm) Bài 3: Cho p là số nguyên tố >3, biết p+2 cũng là số nguyên tố, cmr p+1 chia hết cho 6 HD : Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3, nên p = 3k + 1, p = 3k + 2, k  N * ( ) Nếu p = 3k + 1 giả sử là số nguyên tố = p + 2 = 3k + 3 3( l ) Nếu p = 3k + 2 giả sử là số nguyên tố = p + 2 = 3k + 4 giả sử cũng là số nguyên tố, Khi đó : p + 1 = 3k + 3 = 3 ( k + 1) 3 Mà p nguyên tố nên 3k + 2 là số lẻ = 3k là số lẻ =>3k là số lẻ=> k là số lẻ=> k+1 là số chẵn = 3 ( k + 1) 6 (đpcm) Bài 4: Cho p và p+4 là số nguyên tố lớn hơn 3, cmr p+8 là hợp số HD : Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3, nên p có dạng p = 3k + 1, p = 3k + 2, k  N * ( ) Nếu p = 3k + 2 = p + 4 = 3k + 6 3 là hợp số (loại) Nếu p = 3k + 1 giả sử là số nguyên tố = p + 4 = 3k + 5 giả sử cũng là số nguyên tố, Khi đó : p + 8 = 3k + 9 3 là hợp số (đpcm) Bài 5: Chứng minh rằng với p là số nguyên tố lớn hơn 3 và 8p2 +1 là 2 số nguyên tố thì 8p2 -1 là hợp số HD : Vì p,8 p2 + 1 là 2 số nguyên tố lớn hơn 3 nên không chia hết cho 3 Khi đó ta có : 8 p2 − 1;8 p2 ;8 p2 + 1 là 3 số nguyên liên tiếp nên phải có 1 số chia hết cho 3 Mà 8 p2 + 1 3, p  3 = 8 p2  3 , Vậy 8 p2 − 1 3 hay là hợp số Bài 6: Chứng minh rằng nếu p và p+2 là hai số nguyên tố >3 thì tổng của chúng chia hết cho 12 HD : Đặt A = p + ( p + 2 ) = 2 p + 2 = 2 ( p + 1) Và p + 2 = p − 1 + 3 Xét 3 số liên tiếp p − 1, p, p + 1 phải có 1 số chia hết cho 3 Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3, nên p không chia hết cho 3, Mặt khác p − 1  3 vì nếu chia hết cho 3 thì p + 2 sẽ chia hết cho 3, như vậy p + 1 3 = 2 ( p + 1) 3 Lại có p là số nguyên tố >3 nên p lẻ = p + 1 là số chẵn 2 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 7 Vậy 2 ( p + 1) 12 Bài 7: Chứng minh rằng nếu p là số nguyên tố >3 thì (p-1)(p+1) chia hết cho 24 HD : Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p là số lẻ không chia hết cho 2 và 3 Với p không chia hết cho 2 = ( p − 1) , ( p + 1) là hai số chẵn liên tiếp = ( p − 1)( p + 1) 8 Mặt khác p không chia hết cho 3 nên p = 3k + 1, p = 3k + 2 Nếu p = 3k + 1 = ( p − 1) 3 = ( p − 1)( p + 1) 24 Nếu p = 3k + 2 = ( p + 1) 3 = ( p − 1)( p + 1) 24 Bài 8: Cho p và 10p+1 là các số nguyên tố >3, cmr 5p+1 là hợp số HD: Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p = 3k + 1, p = 3k + 2, k  N * ( ) Với p = 3k + 1 giả sử là số nguyên tố, = 10 p + 1 = 30k + 11 giả sử cũng là số nguyên tố Khi đó: 5 p + 1 = 15k + 6 3 là hợp số (đpcm) Với p = 3k + 2 giải sử là số nguyên tố = 10 p + 1 = 30k + 21 3 (loại) Bài 9: Cho p và p+8 là các số nguyên tố (p>3) cmr p+4 là hợp số Bài 10: Cho p và 4p+1 là hai số nguyên tố (p>3), cmr 2p+1 là hợp số Bài 11: Cho p và 5p+1 là hai số nguyên tố (p>3), cmr 10p+1 là hợp số Bài 12: Cho p và 8p+1 là hai số nguyên tố (p>3), cmr 4p+1 là hợp số Bài 13: Cho p và p+10 là các số nguyên tố, cmr p+32 là hợp số Bài 15: Ta biết rằng có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100, hỏi tổng 25 số nguyên tố đó là số chẵn hay số lẻ HD: Trong 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100, có 1 số nguyên tố chẵn là số 2 Còn lại 24 số nguyên tố còn lại là số lẻ => tổng của 24 số lẻ cho ta 1 số chẵn Vậy xét tổng của 25 số nguyên tố đó cho ta được 1 số chẵn Bài 16: Tổng của ba số nguyên tố là 1012, Tìm số nguyên tố nhỏ nhất trong 3 số nguyên tố đó HD: Tổng của 3 số nguyên tố là 1012 là 1 số chẵn, nên bắt buộc phải có 1 số chẵn, Mà số nguyên tố chẵn duy nhất cũng là nhỏ nhất là số 2 Bài 17: CMR mọi số nguyên tố >2 đều có dạng 4n+1 hoặc 4n-1 HD: Mọi số nguyên tố p lớn hơn 2 đều có dạng p = 2k + 1, k  N * ( ) TH1: Nếu k chẵn = k = 2n = p = 2k + 1 = 2.2n + 1 = 4n + 1 ( TH2: Nếu k lẻ = k = 2n − 1 = p = 2k + 1 = 2 ( 2n − 1) + 1 = 4n − 1 , n  N * ) Bài 18: CMR p là số nguyên tố >3 thì p có dạng 6k+1 hoặc 6k+5 HD: Mọi số tự nhiên p lớn hơn 3 đều có dạng p = 3n + 1, p = 3n − 1 Vì nếu n lẻ thì p là số chẵn như vậy p không là số nguyên tố Nên n phải chẵn = n = 2k ( k  0, k  N ) , Xét 2 TH: TH1: p = 3n + 1 = 6k + 1 TH2: p = 3n − 1 = 3.2k − 1 = 6k − 1 = 6k + 5 Bài 19: CMR nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3, sao cho 14p+1 cũng là số nguyên tố thì 7p+1 là bội số của 6 HD: Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p là số lẻ không chia hết cho 2 và 3 Khi đó 7 p + 1 là 1 số chẵn nên chia hết cho 2 ( Mặt khác vì p không chia hết cho 3 nên p có dạng p = 3k + 1, p = 3k + 3, k  N * ) Với p = 3k + 1 giả sử là số nguyên tố, = 14 p + 1 = 45k + 15 3 nên p = 3k + 1( l ) Với p = 3k + 2 = 14 p + 1 = 42k + 29 giả sử là số nguyên tố, Khi đó: GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 8 7 p + 1 = 21k + 15 3 Như vậy 7 p + 1 6 Bài 20: Cho p là số nguyênt ố lớn hơn 3, CMR: p2 + 2012 là hợp số Bài 21: Chứng minh rằng nếu p là tích của n số nguyên tố đầu tiên thì p − 1 và p + 1 không thể là các số chính phương HD: Vì p là tích của n số nguyên tố đầu tiên nên p 2 và p không thể chia hết cho 4 (1) 2 – Giả sử p+1 là số chính phương, Đặt p + 1 = m ( m  N ) Vì p chẵn nên p + 1 lẻ = m2 lẻ =>m lẻ Đặt m = 2k + 1( k  N ) , Ta có: m2 = 4k 2 + 4k + 1 = p + 1 = 4k 2 + 4k + 1 = p = 4k 2 + 4k = 4k ( k + 1) Mẫu thuẫn với (1) =>p+1 không thể là số chính phương – Giả sử p = 2.3.5…. là 3 = p − 1 có dạng 3k+2 = p − 1 không là số chính phương Vậy nếu p là tích của n ( n  1) số nguyên tố đầu tiên thì p – 1 và p + 1 không là số chính phương Bài 22 : Cho B = 1.3.5.7….2017.2019 , Hỏi trong các số 2 B − 1,2 B,2 B + 1 số nào là số chính phương? HD : Ta có : 2B − 1 = 2.1.3.5…2017.2019 − 1 , có 2B 3 = 2B − 1 = 3k + 2 ( k  N ) = 2B − 1 không là số chính phương Với 2B = 2.1.3.5….2017.2019 = 2B chẵn=> B lẻ nên B  2 = 2B 2 nhưng 2B  4 Và 2B chẵn nên 2B không chia cho 4 dư 1 hoặc dư 3, vậy 2B không là số chính phương Với 2B + 1 = 2.1.3.5….2017.2019 + 1 = 2B + 1 là số lẻ, nên 2B + 1  4 và 2B  4 = 2B + 1  4 dư 1=> 2B +1 không là số chính phương Bài 23 : Tìm số chính phương có 4 chữ số biết rằng 2 chữ số đầu giống nhau, 2 chữ số cuối giống nhau HD : Gọi số chính phương phải tìm là : aabb = n 2 , ( a, b  N ) ,1  a  9,0  b  9 Ta có : n2 = aabb = 11.a0b = 11(100a + b ) = 11( 99a + a + b ) (1) Nhân xét thấy : aabb 11 = a + b 11 Mà 1  a  9,0  b  9 = 1  a + b  18 = a + b = 11 Thay vào (1) ta được : n2 = 112 ( 9a + 1) = 9a + 1 là số chính phương Bằng phép thử a từ 1 đến 9 ta thấy có a = 7 là thỏa mãn => b=4 Vậy số cần tìm là 7744 Bài 24 : Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 thỏa mãn : 10 p + 1 cũng là số nguyên tố, CMR : 5 p + 1 6 HD : Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p không chia hết cho 3, nên 10p cũng không chia hết cho 3 (1) Lại có 10 p + 1 là số nguyên tố. 10 p + 1  3 = 10 p + 1  3 (2) Ta có : 10 p (10 p + 1)(10 p + 2 ) là tích 3 số tự nhiên liên tiếp nên phải có 1 số chia hết cho 3 = 10 p + 2 3 = 5 p + 1 3 Lại có p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p lẻ=> 5 p + 1 là số chẵn nên chia hết cho 2, khi đó 5p +1 6 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 9 DẠNG 3: CHỨNG MINH LÀ MỘT SỐ NGUYÊN TỐ Bài 1: Chứng minh các số sau là hợp số a, 1211 + 1317 + 1719 b, 1 + 2323 + 2929 + 25125 c, 4525 + 3715 HD: a, Ta có: 1211 + 1317 + 1719 là 1 số chẵn nên là hợp số b, 1 + 2323 + 2929 + 25125 là số chẵn nên là hợp số c, Ta có : 4525 + 3715 là 1 số chẵn nên là hợp số d, Tương tự 95354 + 5125 là 1 số chẵn nên là hợp số Bài 2: Chứng minh các số sau là hợp số a, 21123 + 23124 + 25125 b, 108 + 107 + 7 c, 175 + 244 − 1321 HD: b, Ta có : 108 + 107 + 7 có tổng các chữ số chia hết cho 9 nên là hợp số c, Ta có : 175 + 244 − 1321 là số chẵn nên là hợp số d, 42525 − 3715 là số chẵn nên là hợp số Bài 3: Chứng minh các số sau là hợp số 2 n+1 a, 1 + 27 + 311 + 513 + 717 + 1119 b, 195354 − 15125 c, 22 + 3, n  N HD: a, b, Ta có: 195354 − 15125 là số chẵn nên là hợp số 2 n +1 c, Ta có : 22n+1 = 22n.2 = 4n.2 = 22 d, 42525 − 3715 4 n+1 d, 22 + 7, n  N = 24 .2 = 24 .4 nên n 4n = 41+n−1 = 4.4n−1 = 24 .4 = 24.4 .4 = ( 24 ) n d, 95354 + 5125 n −1 n 4n −1 2 n+1 .4 = …6.4 = …4 , khi đó 22 + 3 = …5 5 là hợp số 6 n+2 Bài 4: Chứng minh các số sau là hợp số: 22 + 13, n  N Bài 5: Chứng minh các số sau là hợp số: a, abcabc + 7 b, abcabc + 22 c, abcabc + 39 HD: a, Ta có: abcabc = a.105 + b.104 + c.103 + a.102 + b.10 + c + 7 = a.100100 + b.10010 + 1001c + 7 = 1001(100a + 101b + c ) + 7 Vì 1001 chia hết cho 7 nên abcabc 7 là hợp số b, Tách tương tự, nhưng vì 1001 11 nên là hợp số c, Tách tương tự, nhưng vì 1001 13 nên là hợp số Bài 6: Một số nguyên tố chia cho 42 có số dư là r là hợp số, tìm r Bài 7: Một số nguyên tố chia cho 30 có số dư là r, Tìm r biết r không là số nguyên tố Bài 8: Cho C=222…22000…00777…77( 2011 số 2, 2011 số 0 và 2011 số 7). Vậy C là nguyên tố hay hợp số? HD: Tổng các chữ số của C là 2011(2+7)=2011.9 chia hết cho 9 nên C là hợp số Bài 9: CMR: Hai số lẻ liên tiếp bao giờ cũng nguyên tố cùng nhau. Bài 10: Có hay không số nguyên tố mà khi chia cho 12 được dư 9 Bài 11: CMR : Trong ba số nguyên tố lớn hơn 3, luôn tồn tại 2 số nguyên tố mà tổng hoặc hiệu của chúng chia hết cho 12 Bài 12: Một số nguyên tố p khi chia cho 42 có số dư là 1 hợp số r, tìm r Bài 13: Cho a,b,c,d là các số nguyên dương thỏa mãn : a 2 + c 2 = b 2 + d 2 , CMR : a+b+c+d là hợp số HD: Ta có : ( a 2 + b2 + c2 + d 2 ) − ( a + b + c + d ) = ( a 2 − a ) + (b2 − b ) + ( c 2 − c ) + ( d 2 − d ) => a ( a −1) + b ( b −1) + c ( c −1) + d ( d −1) 2 Mà a 2 + c 2 = b2 + d 2 = a 2 + b2 + c 2 + d 2 = 2 (b2 + d 2 ) 2 Do đó a + b + c + d 2 Vậy a+b+c+d  4 nên a+b+c+d là hợp số GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 10 Bài 14 : Cho các số nguyên dương a,b,c,d thỏa mãn : ab=cd. Chứng minh rằng : A = an + b n + c n + d n là 1 hợp số với mọi số tự nhiên n GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 11 CHUYÊN ĐỀ: SỐ CHÍNH PHƯƠNG Định nghĩa: Số chính phương là bình phương của 1 số tự nhiên Như vậy: A là số chính phương thì A có dạng A = k 2 ( k  N ) VD: 0;1;4;9;16;25;… Tính chất: – Số chính phương chỉ có thể tận cùng là 0,1,4,5,6,9 – Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa thừa số với mũ chẵn. Hệ quả: + Tích các số chính phương là 1 số chính phương + Số chính phương 2 thì 4 + Số chính phương 3 thì 9 + Số chính phương 5 thì 25 + Số chính phương 8 thì 16 + Số lượng các ước lẻ là số chính phương và ngược lại + Số chính phương chia 3 chỉ có thể dư 0 hoặc 1 DẠNG 1: CHỨNG MINH LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG Bài 1: Các tổng sau có phải là số chính phương không? a/ A = 3 + 32 + 33 + … + 320 b/ B = 11 + 112 + 113 c/ 1010 + 8 d/ 1010 + 5 100 50 e/ 10 + 10 + 1 HD: a, Tổng A Chi hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 nên không là số chính phương b, Tổng B có chữ số tận cùng là 3 nên không là số chính phương c, Ta có: 1010 + 8 có chữ số tận cùng là 8 nên không là số chính phương d, Ta có: 1010 + 5 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 25 nên không là số chính phương e, Ta có: 10100 + 10 50 + 1 có tổng các chữ số là 3 nên chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 nên không là số chính phương. Bài 2: Cho A = 22 + 23 + 24 + … + 220 , chứng minh rằng A+4 không là số chính phương? HD: Tính tổng A ta được: A = 221 − 22 = A + 4 = 221 không là số chính phương vì có mũ lẻ Bài 3: Cho B = 31 + 32 + 33 + … + 3100 , chứng minh rằng 2B+3 không là số chính phương? HD: Tính tổng B ta được: 2 B = 3101 − 3 = 2 B + 3 = 3101 không là số chính phuownh vì mũ lẻ Bài 4: Viết liên tiếp từ 1 đên 12 ta được 1 số A=1234…1112 hỏi số A có thể có 81 ước không? HD: Giả sử A là số chính phương, ta có tổng các chữ số của A là: 1 + 2 + 3 + … + 11 + 12 = 51 3 nhưng  9 nên không là số chính phương Khi đó A không thể có 81 ước Hoặc chỉ ra A có chữ số tận cùng là 2, nên A không là số chính phương Bài 5: Tìm số nguyên tố ab để ab − ba là số chính phương (a>b>0) HD: Phân tích ta có: A = ab − ba = 9a − 9b = 32 ( a − b ) Để là số chính phương thì a-b là số chính phương Mà 1  a − b  8 = a − b 1;4 TH1: Với a − b = 1 = ab  21;32;43;54;65;76;87;98 Thấy có 43 là số nguyên tố TH2: Với a − b = 4 = ab  51;62;73;84;95 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 12 Có 73 là số nguyên tố Vậy số ab bằng 43 hoặc 73 Bài 6: Tìm số có dạng ab sao cho ab + ba là số chính phương Bài 7: Số 101112…20 có là số chính phương không? HD: Số trên có 3 chữ số tận cùng là 0 nên không là số chính phương Bài 8: Chứng minh rằng 20042 + 20032 + 20022 − 20012 không phải là số chính phương HD: Tổng trên có chữ số tận cùng là 8 nên không là số chính phương Bài 9: Chứng minh rằng số 1234567890 không là số chính phương? HD: Số trên chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 25 nên không là số chính phương Bài 10: Chứng minh rằng nếu 1 số có tổng các chữ số là 2004 thì số đó không là số chính phương? HD: Số có tổng các chữ số là 2004 thì số đó chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 Bài 11: Chứng minh rằng 1 số có tổng các chữ số của nó là 2006 không phải là 1 số chính phương HD: Số chính phương khi chia cho 3 chỉ có thể dư 0 hoặc 1 Số trên có tổng các chữ số là 2006 nên chia 3 dư 2, vậy không phải là số chính phương Bài 12: Chứng minh rằng tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2005 không là số chính phương? HD: Ta có: 1 + 2 + 3 + … + 2004 + 2005 = 2006.2005: 2 = 1003.2005 = A Phân tích A ta thấy A không là số chính phương Bài 13: Chứng minh rằng n = 44 + 4444 + 444444 + 44444444 + 15 không là số chính phương? HD: Ta có: 44 4,4444 4 = n : 4 dư 3, => n = 4k + 3 ( k  N ) => n không là số chính phương Bài 14: Tìm số chính phương có 4 chữ số, biết rằng hai chữ số đầu giống nhau, hai chữ số cuối giống nhau HD: Gọi số chính phương cần tìm là: aabb = n2 ( a, b  N ,1  a  9,0  b  9) Ta có: n2 = aabb = 11.a0b = 11(100a + b ) = 11( 99a + a + b ) (1) Thấy aabb 11 = a + b 11 = a + b = 11 Thay vào (1) ta được: n2 = 112 ( 9a + 1) = 9a + 1 là số chính phương Thử a=1, 2, 3, …., 9 thấy a=7 thỏa mãn=> b=4 Bài 15: Chứng minh rằng các số sau là số chính phương a, 13 + 23 + 33 + 43 + 53 b, 1 + 3 + 5 + … + 2n −1 HD: (1 + 2n − 1) .n = n2 Vậy tổng trên là số chính phương b, Tính tổng B ta được: A = 2 Bài 16: Tìm số tự nhiên n có hai chữ số biết 2n+1 và 3n+1 đều là số chính phương HD: Ta có: 10  n  99 = 21  2n + 1  199 , Tìm các số chính phương lẻ trong khoảng trên ta được: 25; 49;81; 121; 169 ứng với n=12, 24, 40, 60, 84 Khi đó 3n+1=37, 73, 121, 181, 253, Thấy chỉ có 121 là số chính phương, vậy n=40 Bài 17: Tìm số tự nhiên n có hai chữ số để 3n+1 và 4n+1 đều là các số chính phương GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 13 Bài 18: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng nhân nó với 135 thì ta được 1 số là số chính phương HD: Gọi số phải tìm là n, ta có: 135n = a2 ( a  N ) Hay 33.5.n = a2 là số chính phương=> n=3.5.k2 Với k=1=>n=15 Vơi k=2=>n=60 Với k  3=>n  135 (loại) Vậy số cần tìm là 15 hoặc 60 Bài 19: Các số sau là số chính phương không? a, abab b, abcabc c, ababab d, 20012001 HD: a, Ta có: n2 = abab = ab.101 = ab 101 ( Vô lý) b, Ta có: n2 = abcabc = abc.1001 = abc 1001 ( Vô lý) e, A = abc + bca + cab c, Ta có: n2 = ababab = ab.10101 = ab.3.7.13.37=> ab 10101 ( Vô lý) ( ) 2 d, Ta có: 20012001 = 20011000 .2001 , Số 2001 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 e, A = abc + bca + cab = 111a + 111b + 111c = 3.37 ( a + b + c ) a + b + c 37 mà a + b + c  27 nên A không thể là số chính phương Bài 20: Cho 4 số 3,6,8,8 tìm số chính phương được lập từ 4 số trên HD: Gọi n 2 là số chính phương phải tìm. Vì số chính phương không có tận cùng là 3; 8 nên n 2 có tận cùng là 6=> n 2 tận cùng là 36 hoặc 86 Nếu tận cùng là 86 thì nó 2 nhưng  4 nên phải có tạn cùng là 36 Vậy số cần tìm là 8836 Bài 21: Cho 4 số 0,2,3,4 Tìm số chính phương có 4 chữ số từ 4 số trên HD: Gọi n 2 là số chính phương phải tìm=> n 2 có tận cùng là 0 hoặc 4 Nếu n có tận cùng là 0 thì n 2 có tận cùng là 00=> loại n có tận cùng là 4 thì n 2 có tận cùng là 04, 24, 34 Do n 2 là số chính phương nên nếu 2 thì 4=> tận cùng là 04 hoặc 24 Xét các số: 2304; 3204; 3024 chỉ có 2304 là số chính phương Bài 22: Cho 4 số 0,2,3,5 Tìm số chính phương có 4 chữ số từ 4 số trên HD: Gọi n 2 là số chính phương phải tìm=> n 2 có tận cùng là 0 hoặc 5 Nếu n có tận cùng là 0=> n 2 tận cùng là 00 ( loại) Nếu n có tận cùng là 5=> n 2 có tận cùng là 25 Ta có số cần tìm là 3025 Bài 23: Cho 4 số 0,2,4,7 Tìm số chính phương có 4 chữ số gồm cả 4 só trên HD: Gọi n 2 là số chính phương cần tìm=> n 2 có tận cùng là 0 hoặc 4 Nếu n có tận cùng là 0 thì n 2 có tận cùng là 00 (loại) Nếu n có tận cùng là 4 thì n 2 có tận cùng là 04; 24; 74 Do n là số chính phương nên nếu chia hết cho 2 thì sẽ chia hết cho 4 => n 2 có tận cùng là 04 hoặc 24 Khi đó ta có các số: 2704; 7204; 7024, trong các số trên chỉ có số 2704 là số chính phương. Bài 24: Tổng các chữ số của 1 số chính phương có thể là 1983 không? HD: Tổng các chứ số của 1 số là 1983 thì số đó chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9, nên số chính phương không có tổng là 1983 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 14 Bài 25: Cho A = 5 + 52 + 53 + … + 5100 , hỏi A có là số chính phương không? HD: Nhận thấy A chia hết cho 5 nhưng A lại không chia hết cho 25 nên A không là số chính phương Bài 26: Chứng minh rằng tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp không là số chính phương? HD: Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là: a, a+1, a+2, a+3 Xét tổng ta có: S= 4a+6, thấy tổng chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 4 nên không là số chính phương Bài 27: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng nếu nhân nó với 45 thì ta được 1 số chính phương? HD: Gọi số cần tìm là n, ta có: n.45 = a2 ( a  N ) Hay n.5.9 = a2 = n = 5.k 2 ( k  N ) Khi đó với k=1=> n=5( loại) K=2=>n=20 ( nhận) K=3=>n=45( nhận) K=4=>n=80 ( nhận) K=5=>n=125 ( loại) Bài 28: Tìm a sao cho số ( a + 1)( a + 2 ) a ( a + 3) là số chính phương Bài 29: Tìm số ab , biết: c = ab − ba là số chính phương Bài 30: Tìm a,b sao cho 2007ab là bình phương của 1 số tự nhiên Bài 31: Cho S = 1 + 3 + 5 + … + 2009 + 2011 a, Tính S b, Chứng tổ S là 1 số chính phương c, Tìm các ước nguyên tố khác nhau của S Bài 32: Cho A=1-2+3-4+…+19-20 a, A có chia hết cho 2;3;5 không? b, Tìm tất cả các ước của A Bài 33: CMR: tổng các bình phương của 5 số tự nhiên liên tiếp không thể là 1 số chính phương HD: Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp là: n-2,n-1,n, n+1, n+2, trong đó n là số tự nhiên và n  2 2 2 2 2 Xét tổng bình phương: A = ( n − 2 ) + ( n − 1) + n2 + ( n + 1) + ( n + 2 ) = 5 ( n 2 + 2 ) , Vì n 2 không thể có tận cùng là 3 hoặc 8, nên n2 + 2 không thể chia hết cho 5 hay A không là số chính phương Bài 34: Cho n là số tự nhiên có hai chữ số. Tìm n biết n+4 và 2n đều là các số chính phương HD: Vì n là số có hai chữ số nên 918<2n<200 Mặt khác 2n là số chính phương chẵn nên 2n có thể nhận các giá trị 36, 64, 100, 144, 196 Với 2n=36=>n=18=>n+4=22 không là số chính phương Với 2n=64=>n=32=>n+4=36 là số chính phương Với 2n=100=>n=50=>n+4=54 không là số chính phương Với 2n=144=>n=72=>n+4=76( loại) Với 2n=196=>n=98=
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top