Chuyên đề phép cộng phân số, tính chất cơ bản của phép cộng phân số Toán 6

Giới thiệu Chuyên đề phép cộng phân số, tính chất cơ bản của phép cộng phân số Toán 6

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề phép cộng phân số, tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Chuyên đề phép cộng phân số, tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Chuyên đề phép cộng phân số, tính chất cơ bản của phép cộng phân số

CHUYÊN ĐỀ 3
Bài 6. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ, TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ.
Mục tiêu
 Kiến thức
+ Hiểu các quy tắc thực hiện phép toán cộng: Cộng hai phân số cùng mẫu, cộng hai phân số
không cùng mẫu.
+ Nắm vững các tính chất của phép cộng phân số.
 Kỹ năng
+ Thực hiện được phép toán cộng đối với phân số: Cộng hai phân số cùng mẫu, cộng hai phân số
khác mẫu.
+ Thành thạo quy đồng và rút gọn phân số.

Trang 1

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
Quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và
giữ nguyên mẫu.
a b ab
.
 
m m
m

Cộng hai phân số không cùng mẫu
Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết
chúng dưới dạng hai phân số cùng mẫu, rồi cộng các tử
và giữ nguyên mẫu.

Nhắc lại: Để viết các phân số dưới dạng
cùng mẫu, ta thực hiện quy đồng mẫu số.
Ví dụ:

1 2 3 4 3 4 7
   
 .
2 3 6 6
6
6

Tình chất của phép cộng phân số
1. Tính chất giao hoán:

a c c a
   .
b d d b

2. Tính chất kết hợp:

a c e a c e
     
b d  f b d f
3. Cộng với số 0:

 a c e
   .
 b d f

a
a a
0  0  .
b
b b

Trang 2

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
a b ab
 
m m
m

Cộng hai phân số

Quy đồng mẫu

cùng mẫu

Cộng hai phân số
khác mẫu

PHÉP CỘNG
HAI PHÂN SỐ

Tính chất

Giao hoán

A C C A
  
B D D B

Kết hợp

 A C E A C E A C E
         
B D F B D F  B D F

Cộng với số 0

A
A A
0  0 
B
B B

Trang 3

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Thực hiện phép cộng các phân số
Phương pháp giải
Cộng hai phân số cùng mẫu
a b ab
 
m m
m

(Cộng các tử và giữ nguyên mẫu)
Cộng hai phân số không cùng mẫu

Ví dụ 1:

2 1 2   1 1


 .
3 3
3
3

Ví dụ 2:

2 4
 .
3 15

Hướng dẫn giải
2 2.5 10


3
3.5
15

Bước 1: Rút gọn phân số (nếu có phân số chưa
tối giản).
Bước 2: Quy đồng mẫu số các phân số.

Suy ra

Bước 3: Thực hiện phép cộng của hai phân số

2 4 10 4
 

3 15 15 15

cùng mẫu.
Chú ý rút gọn kết quả.

6 2
.

15 5

Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Cộng các phân số sau (rút gọn kết quả nếu có thể):
a)

6 9

;
25 25

b)

1 5

;
8 8

c)

7 13
;

12 24

d)

1 5
;

4 6

Hướng dẫn giải
a)

6 9 6   9  15 3
.
25 25
25
25
5

b)

1 5 1   5  4 1
.
8 8
8
8
2

c)

7 13 14 13 14  13 27 9

 .
12 24 24 24
24
24 8

d)

1 5 3 10 3   10  7

 


.
4 6 12 12
12
12

Ví dụ 2. Điền dấu thích hợp  , ,   vào ô vuông:
a)

2 3

5 5

1 ;

b)

13 12

30 30

c)

1 3

6
4

2 7
 ;
3 8

d)

3 1

7 4

7
;
6
4 1
 ;
9 12

Trang 4

Hướng dẫn giải
a)

2 3

 1 ;
5

5

b)

1 3
2 7


 ;
6
4
3
8
d)

5
1
5

c)

22
24

13 12
7

 ;
30
30
6



25 5

30 6

3 1
4 1
   .
7 4
9 1219
28

5
24

19
36

Ví dụ 3. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:
a)

6 9
 ;
24 18

b)

13 8

;
39 40

c)

18 2
 ;
27 21

d)

15 24
.

35 48

Hướng dẫn giải
a)

6 9 1 1 1 2 1  2 1
 
 
 
 .
24 18 4 2 4 4
4
4

b)

13 8 1 1 5 3 5   3 2

 
 

 .
39 40 3 5 15 15
15
15

c)

Lời bình: Rút gọn phân

18 2 2 2 14 2 12 4
 
 
 

.
27 21 3 21 21 21 21
7

số giúp quá trình quy
đồng mẫu đơn giản hơn.

15 24 3 1 6 7 6   7  1
d) 
.
 
 


35 48 7 2 14 14
14
14
Bài toán 2. Thực hiện phép cộng nhiều phân số
Phương pháp giải
Áp dụng tính chất cơ bản của phép cộng phân số:
Tính chất giao hoán:

a c c a
  
b d d b

Tính chất kết hợp:

a c e a c e 
      
b d  f b d f 

Cộng với số 0:

a
a a
0  0 
b
b b

Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Tính nhanh các tổng sau:
Trang 5

a)

4 7 5
;
 
9 11 9

b)

1 8 5
;
 
24 32 24

c)

3 2 1 5 5
.

  
4 7 4 9 7

Hướng dẫn giải
a)

4 7 5 4 5 7
 9 11 9
9
9 11
 4 5  7

 
9  11
 9

(Tính chất kết hợp)

9 7

9 11

 1 

b)

(Tính chất giao hoán)

7
11

11 7

11 11

4
.
11

1 8 5 1 5 8
 24 32 24 24 24 32
 1 5  1
  
 24 24  4

(Tính chất giao hoán)
(Tính chất kết hợp)

6 1

24 4
1 1


4 4
 0.

c)

3 2 1 5 5 3 1 2 5 5

  
  


4 7 4 9 7 4 4 7
7 9

(Tính chất giao hoán)

 3 1   2 5  5
   
   (Tính chất kết hợp)
7  9
4 4  7

4 7 5


4 7 9
5
 1   1 
9
5
 0
9

5
(Cộng với số 0).
9

Ví dụ 2. Tính nhanh:
Trang 6

a) A 

1
2 1
4 1 2 7
8 1
        ;
45 45 15 45 9 15 45 45 5

b) B 

1 1 3 1  5 3 1
   
  .
28 14 28 7 28 14 4

Hướng dẫn giải
a) Ta có: A 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
   
   
45 45 45 45 45 45 45 45 45

1 2  3  4  5  6  7  8  9
45
45

45
 1.

b) Ta có:
B

1 1 3 1  5 3 1
   
 
28 14 28 7 28 14 4

1 2 3
4 5 6 7

  
 
28 28 28 28 28 28 28
1   2   3  4   5   6   7 

28
1  3  4  6    2    5    7 

28
14   14 

28
 0.

Ví dụ 3. Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 5 giờ, người thứ hai
mất 4 giờ, người thứ ba mất 6 giờ. Hỏi:
a) Trong 1 giờ, mỗi người làm được mấy phần công việc?
b) Nếu làm chung thì mỗi giờ cả ba người làm được bao nhiêu phần công việc?
Hướng dẫn giải
a) Trong 1 giờ:
Người thứ nhất làm được

1
công việc.
5

Người thứ hai làm được

1
công việc.
4

Người thứ ba làm được

1
công việc.
6

b) Nếu làm chung thì mỗi giờ cả ba người làm được số phần công việc là:
1 1 1 12 15 10 37
  
 

(công việc).
5 4 6 60 60 60 60

Trang 7

Ví dụ 4. Viết phân số

11
thành tổng của ba phân số có tử bằng -1 và mẫu khác nhau.
20

Hướng dẫn giải

11  1   6    4  1 6 4 1 3 1
3(loại vì
có tử khác -1).
20
20
20 20 20 20 10 5
10

Ta có:

11  1   2    8  1 2 8 1 1 2

 
20
20
20 20 20 20 10 5

(loại vì

11  2    4    5  2 4 5 1 1 1

 
20
20
20 20 20 10 5
4

(thỏa mãn).

Vậy

2
có tử khác -1).
5

11 1 1 1

  .
20 10 5
4

Bài tập tự luyện dạng 1
Bài tập cơ bản
Câu 1. Thực hiện các phép tính:
a)

4 9
 ;
15 15

b)

1 7
;

4 5

5
c) 2  ;
8

d)

11 23
.

13 39

d)

7 5 3
.
 
8 16 4

Câu 2. Thực hiện các phép tính:
a)

5 1 7
 
12 12 12

b)

2 4 1
  ;
5 3 9

c)

1 1 1
  ;
2 7 5

Câu 3. Điền dấu thích hợp  , ,   vào ô vuông:
a)

3 9

11 11

c)

5 2

6 3

 1;

b)

3 1

7 6

1 4
;

12 5

d)

5 1

12 4

Câu 4. Điền số thích hợp vào ô trống:

1 5 173 2
6

1
;
9
7 11
.

18 6

7 3 59


.
2 5
10

Câu 5. Tính các tổng sau bằng cách nhanh nhất:
a)

1 2 4 3 7
    ;
3 5 3 5 3

b)

5 6 2 7 6 5
     ;
2 11 8 2 8 11

c)

1 6 2 7 7
  
 ;
8 7 14 8 9

d)

4 18 6 21 6
 

 .
12 45 9
35 30

Câu 6. Tính nhanh:
a) A 

15 13 1 7 15 20
;
   

16 33 11 33 16 66

1 3 3 1 1 2
b) B  
   
;
3 4 5 36 15 9

Trang 8

c) C 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

 
 
 
  .
2 3 4 5 6 6 5 4 3 2

Câu 7. Một vòi nước chảy vào một cái bể. Giờ thứ nhất vòi đó chảy được
được

1
bể, giờ thứ hai vòi đó chảy
5

2
11
bể, giờ thứ 3 vòi đó chảy được
bể. Hỏi sau 3 giờ vòi đó có chảy đầy bể không?
7
35

Bài tập nâng cao
Câu 8. Viết phân số

4
thành tổng của ba phân số có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau. Tìm hai cách
5

viết khác nhau.
Câu 9. Có 8 quả cam cần chia đều cho 15 người. Làm thế nào để không cần cắt quả cam nào thành 15
phần vẫn có thể chia đều số cam cho 15 người.
Hướng dẫn giải bài tập tự luyện dạng 1
Bài tập cơ bản
Câu 1.
a)

4 9  4   9 5 1
 
  .
15 15
15
15 3

b)

1 7 5 28 5   28  23

.
4 5 20 20
20
20

c) 2 
d)

5 16 5 16  5 11
.

 

8
8
8
8
8

11 23 33 23 33   23 10

.
13 39 39 39
39
39

Câu 2.
a)

5 1 7  5   1  7 3 1
  
  .
12 12 12
12
12 4

b)

2 4 1 18 60 5 18  60   5  73
 

 

 .
5 3 9 45 45 45
45
45

c)

1 1 1 35 10 14 35  10  14 59
.
  
 


2 7 5 70 70 70
70
70

d)

7 5 3 14 5 12 14  5   12  7
 
  

 .
8 16 4 16 16 16
16
16

Câu 3.
a)

3 9


1;
11

11 11


12
11

11

b)

3 1 1

 ;
7 
6
9


11
42

11
99

Trang 9

c)

5 2
1 4


 ;
6 3
12
5




1 10

6 60

d)

5 1
7 11.
12

4 18
6




2 6

3 9

43
60

13
9

Câu 4.
Ta có

1 5 17 2 15 17 2   15    17  30


  5 .
3 2
6
6
6
6
6
6
7 3 59 35 6 59 35   6    59  30 3 .
2 5
10 10 10 10
10
10

Khi đó 5 

 3 . Suy ra số cần tìm là 4 .

Câu 5.
a) Ta có:

b) Ta có:

1 2 4 3 7
   
3 5 3 5 3
1 4 7   2 3
      
3 3 3  5 5
12 5
 
3 5
 4 1
 5.
c) Ta có:

5 6 2 7 6 5
    
2 11 8 2 8 11
5 7  6 5  2 6
       
 2 2   11 11   8 8 
12
11
82
11
8
6
1
1
 8.
d) Ta có:

1 6 2 7 7
  

8 7 14 8 9
 1 7   6 2  7
 
  
8   7 14  9
 8
8
6 1 7

  
8
7 7 9
7
  1
1

9
7
 .
9

4 18 6 21 6
 


12 45 9
35 30
1 2 2 3 1

 


3 5 3
5 5
 1 2   2 3 1 
    
 
3  5 5 5
 3
3
0


3
5
  1
0
 1.

Câu 6.
a) Ta có: A 

15 13 1 7 15 20
   

16 33 11 33 16 66

 15 15   13 7 1 20 
 
    
 16 16   33 33 11 66 

0
16

 13 7 3 10 
    
 33 33 33 33 

Trang 10

0

0

1.

33
33
1

1 3 3 1 1 2
b) Ta có: B  
   
3 4 5 36 15 9

 1 3 1   3 1 2 
      
 3 5 15   4 36 9 
 5 9 1   27 1 8 
    
  
 15 15 15   36 36 36 
15
15
1


36
36
 1


 0.

c) Ta có: C 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

 
 
 
 
2 3 4 5 6 6 5 4 3 2

 1 1   2 2   3 3   4 4   5 5 
   
   
   
2 2   3 3 4 4   5 5 6 6 

0

0 
0

0 
0
0

Câu 7.
Sau 3 giờ vòi đó chảy được số phần bể là:
1 2 11 7 10 11 28 4
 

 

 bể.
5 7 35 35 35 35 35 5

Vậy sau 3 giờ vòi đó không chảy đầy bể.
Bài tập nâng cao
Câu 8.

4 8  5    2    1 5 2 1 1 1 1


  .
5 10
10
10 10 10 2
5 10

Ta có:

4 16  10    5    1 10 5 1 1 1 1


  .
5
20
20
20 20 20 2
4 20
Câu 9.
Với 8 quả cam chia đều cho 15 người thì mỗi người sẽ được
Ta thấy

8
quả cam.
15

8
3 5 1 1
    .
15 15 15 5 3

Như vậy, mỗi người sẽ được

1
1
quả cam và quả cam.
5
3

Trang 11

Vậy ta cắt 3 quả cam, mỗi quả thành 5 phần bằng nhau; cắt 5 quả còn lại, mỗi quả thành 3 phần bằng
nhau.
Dạng 2. So sánh tổng với một số
Phương pháp giải
Đánh giá các số hạng của tổng đều lớn
hơn hoặc nhỏ hơn một số nào đó.

Ví dụ: Chứng minh S 

Đếm số số hạng của tổng. Từ đó suy ra kết

Hướng dẫn giải

luận.

Ta thấy

1
1
1
1 1
   … 
 .
20 21 22
40 2

1
1 1
1
1
1
 ;  ;…;  .
20 40 21 40
39 40

S có 20 số hạng.
Suy ra S 

1
1
1
1 1

 … 
 20.  .
40 40
40
40 2

20 s o hang

Vậy S 

1
.
2

Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Cho S 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        
.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Không tính tổng, hãy so sánh S và

1
.
2

1
1 1
1
1
1
 ;  ;…; 
.
11 20 12 20
19 20

1
1
1
1 1
Suy ra S 

 … 
 10.  .
20 20
20
20 2

10 so hang

Vậy S 

số hạng và các số hạng
giảm dần từ

Hướng dẫn giải
Ta thấy:

Nhận thấy tổng S có 10

1
.
2

1
1
đến
.
11
20

Tức là, mỗi phân số
1 1
1
; ;…;
11 12
19

hơn
số

đều

lớn

1
; hoặc mỗi phân
20

1 1
1
đều nhỏ
; ;…;
12 13
20

3 3 3 3 3
    . Chứng minh rằng 1  S  2 , từ đó
1
10 11 12 13 14
hơn
.
11
suy ra S không phải là số tự nhiên.

Ví dụ 2. Cho S 

Hướng dẫn giải
Ta thấy S 

3 3 3 3 3
3 15
     5.   1 .
15 15 15 15 15
15 15

3 3 3 3 3
3 15 20
S       5.  
2.
10 10 10 10 10
10 10 10

Lại có: 10.

1 1
nên

20 2

định hướng chứng minh
1
S .
2

Chú ý: Với những bài
Trang 12

Suy ra 1  S  2 . Vậy S không phải là số tự nhiên.

toán yêu cầu chứng minh
số A không là số tự
nhiên ta sẽ chứng minh
A bị kẹp giữa hai số tự

nhiên

liên

tiếp

n  A  n  1.

Ví dụ 3. Cho tổng S 

1 1 1
1
   … 
, Chứng tỏ rằng S  2 .
5 6 7
17

Hướng dẫn giải
1 
1 1 1 1 1  1 1 1
Ta có: S             …  
5 6
7 8 9 
10 11
12
17

S1

S2

Ta sẽ chứng minh S1  1 và S 2  1 .
Ta thấy tổng S1 gồm 5 số hạng nên ta cần chỉ ra mỗi số hạng của S1 nhỏ hơn

1
.
5

1 1 1 1 1
1
S1       5.  1 . Suy ra S1  1 .
5 5 5 5 5
5

Tương tự:

1 1 1 1 1 1 1 1
1
S 2          8.  1 . Suy ra S 2  1 .
8 8 8 8 8 8 8 8
8

Do đó S  S1  S 2  1  1  2
Vậy S  2 .
Bài tập tự luyện dạng 2
Bài tập cơ bản
Câu 1. Cho tổng S 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 
 

 
 .
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Không tính tổng , hãy so sánh S với

1
.
3

Bài tập nâng cao
Câu 2. Chứng tỏ rằng tổng của các phân số sau lớn hơn
Câu 3. Cho tổng A 

1
1 1 1
1
1
: S
   …  
.
2
50 51 52
98 99

1 1 1
1
1
. Chứng tỏ rằng A  1 .
   …  
10 11 12
99 100

Hướng dẫn giải bài tập tự luyện dạng
Bài tập cơ bản
Câu 1.

Trang 13

1 1
1
1
đều lớn hơn
và tổng S có 10 số hạng nên:
; ;…;
21 22
29
30

Mỗi phân số
S

1
1
1
1 1
  … 
 10.  .
30 30
30
30 3

10 so hang

Bài tập nâng cao
Câu 2.
Mỗi phân số trong tổng đã cho đều lớn hơn
S

1
, tất cả có 50 phân số. Vậy:
100

1
1
1
1
1

 … 
 50.
 .
100
100
100
100 2



50 so hang

1
Vậy S  .
2

Câu 3:
Ta có: A 

1 1 1
1
1  1  1
1  1
1
    …  
 … 
 1.
  
   90.
10  11 12
99 100  10 
100 
100 10
100
90 so hang

Vậy A  1 .
Dạng 3. Tìm số chưa biết trong một đẳng thức
Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Tìm x biết:
a) x 

1 2
;

4 5

b)

2 5 1
  ;
x 9 2

c) x  2 

3
.
7

Hướng dẫn giải
a) Ta có

1 2 5 8 3
3
. Vậy x 
.
4 5 20 20 20
20

b) Ta có

5 1 10 9 1
2 1

 
 . Suy ra  , do đó x  2.18  36 .
9 2 18 18 18
x 18

Vậy x  36 .
c) Ta có: 2 
Vậy x 

3 14 3 11
11
11
 
 . Suy ra x  , do đó x   .
7
7
7
7
7
7

11
11
hoặc x   .
7
7

Ví dụ 2. Tìm tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

1 5 2
1 8 11


x
  .
6 2
3
3 5 15

Hướng dẫn giải

Trang 14

Ta có:

1 5 2 1 15 4 18


 


 3 .
6 2
3 6
6
6
6
1 8 11 5 24 11 30
  

 
2.
3 5 15 15 15 15 15

Suy ra 3  x  2 . Mà x nguyên nên x  3; 2; 1; 0;1; 2 .
Bài tập tự luyện dạng 3
Bài tập cơ bản
Câu 1. Tìm x biết
a) x 

1 2
 ;
5 11

b)

x 3 2
 
;
15 5 3

c)

11 13 85
  .
8 6
x

Câu 2. Tìm x biết
a) x 

1 3 2
;
 
12 4 9

b) x 

7 3
 ;
12 4

1 3
c) x   .
5 4

Bài tập nâng cao
Câu 3. Tìm các số nguyên x biết:
a)

1 1 1
15 18
  x  ;
2 3 6
4 8

b)

1 3 1
9 1 41

 x   ;
2 5 10
4 3 12

c)

5 7 11
7 1 61


x   .
4 3
12
9 6 18

Câu 4. Tìm x biết:
a)

3 2 x 1 1


  và x   ;
4 3 12 3 4

b)

x2 x6
là số nguyên (với x   ).

4
12

Hướng dẫn giải bài tập tự luyện dạng 3
Bài tập cơ bản
Câu 1.
a) Ta có:
Vậy x 

21
.
11

b) Ta có:
Suy ra

1 2 11 10 11  10 21
 


 .
5 11 55 55
55
55

3 2 9 10 9   10  1

 

 .
5 3 15 15
15
15

x 1

do đó x  1 .
15 15

Vậy x  1 .
Trang 15

c) Ta có:
Suy ra

11 13 33 52 33  52 85
 


 .
8 6 24 24
24
24

85 85

do đó x  24 .
24 x

Vậy x  24 .
Câu 2.
a) Ta có:
Vậy x 

1 3 2 3 27 8 3  27   8  22 11
 

 .
12 4 9 36 36 36
36
36 18

11
.
18

b) Ta có x 

7 3
7 3 7 9 7  9 16 4
 suy ra x     

 .
12 4
12 4 12 12
12
12 3

4
Vậy x  .
3

c) Ta có

1 3 4 15 4  15 19
 


 .
5 4 20 20
20
20

Suy ra x 
Vậy x 

19
19
do đó x   .
20
20

19
19
hoặc x 
.
20
20

Bài tập nâng cao
Câu 3.
a) Ta có

1 1 1 3 2 1 3  2 1 6
     
  1.
2 3 6 6 6 6
6
6
15 18 30 18 30  18 48
 
 

 6.
4 8
8 8
8
8

Khi đó 1  x  6 và x   , suy ra x  1; 2;3; 4;5;6 .
b) Ta có

1 3 1
5 6 1 5   6   1 0

  
 

 0.
2 5 10 10 10 10
10
10
9 1 41 27 4 41 72
  
  
 6.
4 3 12 12 12 12 12

Khi đó 0  x  6 và x   , suy ra x  0;1; 2;3; 4;5; 6 .
c) Ta có

5 7 11 15 28 11 15   28    11 24


  2.
4 3
12 12 12
12
12
12
7 1 61 14 3 61 13   3  61 72
   
 

 4.
9 6 18 18 18 18
18
18

Khi đó 2  x  4 và x   , suy ra x  2; 1;0;1; 2;3; 4 .
Trang 16

Câu 4.
a) Ta có:

3 2 9 8 9   8  1

 

 .
4 3 12 12
12
12
1 1 4 3 43 7
   
 .
3 4 12 12
12
12

Khi đó

1
x
7
và x   , suy ra x  2;3; 4;5; 6 .
 
12 12 12

Vậy x  2;3; 4;5; 6 .
b) Ta có

x  2 x  6 3.  x  2  x  6 3.x  6  x  6 4.x x

 là số nguyên khi x  3 hay x  3k  k    .
4
12
12
12
12
12 3
Vậy các số nguyên có dạng x  3k  k    là các giá trị cần tìm.

Trang 17

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top