Chuyên đề phép chia phân số Toán 6

Giới thiệu Chuyên đề phép chia phân số Toán 6

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề phép chia phân số.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Chuyên đề phép chia phân số

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Chuyên đề phép chia phân số

CHƯƠNG 3
BÀI 9. PHÉP CHIA PHÂN SỐ
Mục tiêu
 Kiến thức
+ Học sinh phát biểu được khái niệm số nghịch đảo và biết cách tìm số nghịch đảo của một số
khác 0.
+

Phát biểu và vận dụng được quy tắc chia hai phân số.

 Kĩ năng
+

Thực hiện được phép chia phân số.

Trang 1

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
Số nghịch đảo
– Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của

Ví dụ: 2 và

1
là hai số nghịch đảo
2

chúng bằng 1.
– Mỗi số khác 0 có duy nhất một số nghịch đảo với số đó.
Ví dụ:

Quy tắc chia phân số
– Muốn chia một phân số hoặc một số nguyên cho một
phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

a c a d a.d
c
d a.d
:  . 
; a :  a. 
b d b c b.c
d
c
c

c  0.

2 4 2 9 2.9 3
:  . 
 ;
3 9 3 4 3.4 2
3:

3
5
 3.  5.
5
3

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Trang 2

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Tìm số nghịch đảo của một số cho trước
Phương pháp giải
Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của
chúng bằng 1.

Ví dụ:

Nhận xét:

Với a, b   và a  0, b  0 thì

a
b
và là hai
b
a

số nghịch đảo.

1
là hai số nghịch đảo.
a

Với a  , a  0 thì a và

Số 1 (hoặc 1 ) có nghịch đảo là chính nó.

Số 0 không có số nghịch đảo.

Mỗi số khác 0 chỉ có duy nhất một số nghịch đảo.

2
3

là hai số nghịch đảo.
3
2

5 và

1 và 1 là hai số nghịch đảo.

1
là hai số nghịch đảo.
5

Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Tìm số nghịch đảo của các số sau:

4;

2
11 1
;  1;
; .
5
13 7

Hướng dẫn giải
Số nghịch đảo của 4;

2
11 1
1
5
13
lần lượt là
;  1;
;
;
;  1;
; 7.
5
13 7
4 2
11

Ví dụ 2. Tìm các cặp số nghịch đảo của nhau trong các cặp số sau:

a  0,5 và 2;

b  0,3 và 3;

c  0,25 và 4;

d  3,5 và 5,3.

Hướng dẫn giải
a  Vì 0,5.2  1 nên 0,5 và 2 là hai số nghịch đảo của nhau.
b  Vì 0,3.3  0,9  1 nên 0,3 và 3 không là hai số nghịch đảo của nhau.

c  Vì 0,25.4  1 nên 0,25 và 4 là hai số nghịch đảo của nhau.
d  Vì 3,5.5,3  18,55  1 nên 3,5 và 5,3 không là hai số nghịch đảo của nhau.

Ví dụ 3. Tính giá trị của a, b, c, d rồi tìm số nghịch đảo của chúng.

a a 

2 1
 ;
3 7

b b 

1 5 3
 . ;
12 2 10
Trang 3

2 9
c  c  . .  5  ;
3 6

1 3 1 1
d d  .  . .
2 4 2 4

Hướng dẫn giải
a  Ta có a 

2 1 14 3 17
21
  
 . Suy ra số nghịch đảo của a là
.
3 7 21 21 21
17

b  Ta có b 

1 5 3
1
5.3
1 3 1 9 8 2
 .  

   

.
12 2 10 12 2.10 12 4 12 12 12 3

Suy ra số nghịch đảo của b là

3
.
2

2.9.  5  2.3.3.  5 
2 9
c  Ta có c  . .  5 

 5
3 6
3.6
3.2.3
Suy ra số nghịch đảo của c là

1
.
5

1 3 1 1 1 3 1 1 4 1
1
d  Ta có d  .  .  .     .  .1 
2 4 2 4 2 4 4 2 4 2
2

Suy ra số nghịch đảo của d là 2.

Ví dụ 4. Cho A 

1
1
1
1
1
1
1 1 1

  
90 72 56 42 30 20 12 6 2

Tìm A rồi tìm số nghịch đảo của nó.
Hướng dẫn giải
Ta có

A

1
1
1
1
1
1
1 1 1

  
90 72 56 42 30 20 12 6 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
10.9 9.8 8.7 7.6 6.5 5.4 4.3 3.2 2.1

10  9 9  8 8  7 7  6 6  5 5  4 4  3 3  2 2  1
10.9
9.8
8.7
7.6
6.5
5.4
4.3
3.2
2.1

1 1  1 1 1 1
1 1  1
             …       1  
 9 10   8 9   7 8 
2 3  2

1
1
10

1 10

10 10

9
.
10

Vậy số nghịch đảo của A là

10
.
9
Trang 4

Bài tập tự luyện dạng 1
Bài tập cơ bản
Câu 1: Tìm số nghịch đảo của các số sau : 5;

1 7
;
; 1.
3 4

Câu 2: Tìm các cặp số nghịch đảo trong các cặp số sau :

a

5
và 3,5
3

b  0,5 và 5

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức A 

c  2,4 và

5
12

d  3,1 và 1,3

1 5 31 7 
:     rồi tìm số nghịch đảo của nó.
7 14 2  6 12 

Bài tập nâng cao
Câu 4: Tính giá trị của các biểu thức sau rồi tìm số nghịch đảo của chúng :
 1  1  1 
1 
a  A   1   .  1   .  1   …  1   ;
 2   3   4   10 

1 
1
b B  1  2  . 1  2
 2   3


1
 .1  2
 4


1
1 
 .1  2  .1  2  .
 5  6 

 1  1 
8 15 24 35 48 63
1  
1
1 
1 
Câu 5: Cho A  . . . . . ; B   1   .  1   .  1   .  1   .  1   .  1   .
9 16 25 36 49 64
 3   6   10   15   21   28 

a  Tính A, B rồi tìm số nghịch đảo của chúng.
b  Tìm tổng của các số nghịch đảo của A và B.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1:
Số nghịch đảo của các số 5;

1 7
1
4
;
; 1 lần lượt là
; 3;
; 1.
3 4
5
7

Câu 2:
Xét tích của các cặp số đã cho. Ta thấy chỉ có 2,4.

5
5
 1 nên 2,4 và
là hai số nghịch đảo của nhau.
12
12

Câu 3:
Ta có:
A

1 5 31 7 
:    
7 14 2  6 12 

1 14 3  2 7 
 .    
7 5 2  12 12 

Trang 5

2 3 5
 .
5 2 12

2 5

5 8

16 25

40 40

41
.
40

Vậy số nghịch đảo của A là

40
.
41

Câu 4:
 1  1  1 
1 
a  Ta có: A   1   .  1   .  1   …  1  
 2   3   4   10 

1 2 3 9
 . . …
2 3 4 10

1.2.3…9
2.3.4…10

1
.
10

Vậy số nghịch đảo của A là 10.

1 
1
b  Ta có: B   1  2  .  1  2
 2   3


1
 .1  2
 4


1
1 
 .1  2  .1  2 
 5  6 

 1  1 
1 
1 
1 
 1   .1   .1   .1   .1  
 4   9   16   25   36 

3 8 15 24 35
 . . . .
4 9 16 25 36

1.3 2.4 3.5 4.6 5.7
.
.
.
.
2.2 3.3 4.4 5.5 6.6

1.2.3.4.5 3.4.5.6.7
.
2.3.4.5.6 2.3.4.5.6

1 7
 .
6 2

7
.
12

Vậy số nghịch đảo của B là

12
.
7

Trang 6

Câu 5:

3
a  Tính tượng tự câu 4, ta được A  .
4
 1  1 
1 
1
1 
1 
B  1   .1   .1   .1   .1   .1  
 3   6   10   15   21   28 

2 5 9 14 20 27
 . . . . .
3 6 10 15 21 28

2 5 32 2.7 22.5 33
 .
.
.
.
.
3 2.3 2.5 3.5 3.7 22.7

2 4.35.52.7
24.34.52.72

3
 .
7
Số nghịch đảo của A và B lần lượt là

4
7
và .
3
3

b  Tổng của các số nghịch đảo của A và B là

4 7 11
  .
3 3 3

Dạng 2: Thực hiện phép chia phân số
Phương pháp giải
Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho

Ví dụ 1:

2 4 2 3  2  .3 3
: 
. 
 ;
5 3 5 4
5.4
10

một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch
đảo của số chia.

a c a d a.d
c
d a.d
:  . 
; a :  a. 
b d b c b.c
d
c
c
 a, b, c, d  ; b, c, d  0  .

 3 : 67   3 . 67 

 3 .7  7 .
6

2

Ví dụ 2:

Muốn chia một phân số cho một số nguyên ta

3
3
3
:2 
 .
5
5.2 10

giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.
c
c
:a
d
d .a
 a, c, d  ; a, d  0  .

Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Thực hiện các phép chia

a

4 1
: ;
5 11

b

3 3
;
:
7 11
Trang 7

c 0 :

23
;
20

d

9
:3.
4

Hướng dẫn giải
a

4 1 4
4.11 44
: 
.11 

.
5 11 5
5
5

b

3 3 3 11
11
11 11
:
 . 


.
7 11 7 3 7.  1 7
7

c 0 :
d

23
 0.
20

9
9 1 3
:3
. 
.
4
4 3 4

Ví dụ 2.

a  Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:
3
:1 ;
7

3 2
: ;
7 5

3 5
: .
7 4

b  So sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp trên.

c  So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận.
Bình luận: Trong phép chia có

Hướng dẫn giải

3
3
Trường hợp 1. :1  . Số chia bằng 1. Thương bằng số bị chia.
7
7
Trường hợp 2.
Ta thấy

15
3
 1 và  1 nên thương lớn hơn số bị chia.
14
7

Trường hợp 3.
Ta thấy

3 2 3 5 15
2
. Số chia
nhỏ hơn 1.
:  . 
7 5 7 2 14
5

3 5 3 4 12
5
:  .  . Số chia
lớn hơn 1.
7 4 7 5 35
4

– Nếu số chia bằng 1 thì thương
bằng số bị chia.
– Nếu số chia nhỏ hơn 1 thì
thương lớn hơn số bị chia.

– Nếu số chia lớn hơn 1 thì
thương nhỏ hơn số bị chia.

3 15 12
nên thương nhỏ hơn số bị chia.


7 35 35

Ví dụ 3. Cho hai phân số

tử và mẫu là các số nguyên
dương:

8
18

. Tìm số lớn nhất sao cho khi chia mỗi phân số này cho số đó ta được
15
35

kết quả là số nguyên.
Hướng dẫn giải
Giả sử số lớn nhất phải tìm là
Để

a
với a, b  , b  0 và ÖCLN  a, b   1 .
b

a
lớn nhất thì a phải lớn nhất và b phải nhỏ nhất.
b

1

Trang 8

Ta có

8 a 8 b 8b
là số nguyên thì 8b  15a.
:  . 
15 b 15 a 15a

Mà ÖCLN  8,15   1 nên 8  a và b  15.
Lại có

 2

18 a 18 b 18b
là số nguyên thì 18b  35a.
:  . 
35 b 35 a 35a

Mà ÖCLN 18,35  1 nên 18  a và b  35.

 3

Từ 1 ,  2  và  3 suy ra a  ÖCLN  8,18  2.
b  BCNN 15,35   105.

Vậy phân số cần tìm là
Thử lại

2
.
105

8 2
8 105
:
 .
 4.7  28.
15 105 15 2
18 2
18 105
:
 .
 9.3  27.
35 105 35 2

Bài tập tự luyện dạng 2
Câu 1: Thực hiện các phép tính

a

4 2
;
:
27 9

b

4 2 8
: .  .
7 3 7

c

3 15
: ;
4 8

Câu 2: Thực hiện các phép chia
a

39 26
:
;
25 5

b

85 17
: ;
54 63

d

5
:  15  .
9

LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1:
a

4 2 4 9  2  .  1 2
:

.

 .
27 9 27 2
3
3

b

4  2 8  4 16 4 21 3
: .   :  .  .
7  3 7  7 21 7 16 4

Câu 2:

a

39 26 39 5
39.5
3
:
 . 
 .
25 5 25 26 25.26 10

b

85 17 85 63 85.63 35
:

. 

.
54 63 64 17 64.17
6

c

3 15 3 8 3.8 2
: 
. 

.
4 8
4 15 4.15 5

d

5
5 1
1
:  15   .

.
9
9 15 27

Dạng 3: Viết một phân số dưới dạng thương của hai phân số
Phương pháp giải

Trang 9

Ta thực hiện theo các bước sau:

Ví dụ: Viết phân số

2
dưới dạng thương
9

của hai phân số có tử và mẫu là các số
nguyên dương khác nhau.
Hướng dẫn giải
Bước 1. Viết tử và mẫu dưới dạng tích của hai
số nguyên.

Ta có

2 1.2 1.2


9 3.3 3.9

chọn trong các số nguyên đó.

1 2 2 1 1 2 2 1
 .  .  .  .
3 3 3 3 9 1 1 9

Bước 3. Chuyển phép nhân phân số thành phép chia

Bước 2. Lập tích các phân số có tử và mẫu được

cho số nghịch đảo.

1 3 2
1 1 2
:  : 3  :  : 9.
3 2 3
9 2 1

Vậy phân số

2
có thể viết dưới dạng
9

thương của hai phân số có tử và mẫu là các
số nguyên dương khác nhau.
Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Viết phân số

8
dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một
15

chữ số
Hướng dẫn giải
Ta có

8 2.4 1.8
. Suy ra


15 3.5 3.5
8 2 4 2 5
 .  : ;
15 3 5 3 4

8 5 2 5 3
 .  : ;
15 4 3 4 2

8 2 4 2 3
 .  : ;
15 5 3 5 4

8 4 2 4 5
 .  : ;
15 3 5 3 2

8 1 8 1 5
 .  : ;
15 3 5 3 8

8 8 1 8
 .  : 3;
15 5 3 5

8 1 8 1 3
 .  : ;
15 5 3 5 8

8 8 1 8
 .  : 5.
15 3 5 3

Ví dụ 2. Viết phân số

143
dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có
530

hai chữ số.
Hướng dẫn giải
Ta có

143 11.13

. Suy ra
530 10.53
Trang 10

143 11 13 11 53
 .  : ;
530 10 53 10 13

143 13 11 13 10
 . 
: ;
530 53 10 53 11

143 11 13 11 10
 . 
: ;
530 53 10 53 13

143 13 11 13 53
 .  : .
530 10 53 10 11

Bài tập tự luyện dạng 3
Câu 1: Viết phân số

6
dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một
35

chữ số.
Câu 2: Viết phân số

221
dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có hai
209

chữ số.
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1:
Ta có

6 2.3 1.6
, suy ra


35 5.7 5.7

6 2 3 2 7
 .  : ;
35 5 7 5 3

6 3 2 3 5
 .  : ;
35 7 5 7 2

6 2 3 2 5
 .  : ;
35 7 5 7 3

6 3 2 3 7
 .  : ;
35 5 7 5 2

6 1 6 1 7
 .  : ;
35 5 7 5 6

6 6 1 6
 .  : 5;
35 7 5 7

6 1 6 1 5
 .  : ;
35 7 5 7 6

6 6 1 6
 .  : 7.
35 5 7 5

Câu 2:
Ta có

221 13.17
. Suy ra

209 11.19

221 13 17 13 19
 .  : ;
209 11 19 11 17

221 17 13 17 11
 .  : ;
209 19 11 19 13

221 13 17 13 11
 .  : ;
209 19 11 19 17

221 17 13 17 19
 .  : .
209 11 19 11 13

Dạng 4: Tìm x
Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Tìm x biết:
a

2
3
.x  ;
7
5

1 6 4
;
c x . 
:
3 5 15

b

4
2 1
.x   ;
7
3 5

d

5 3
1
 .x  .
12 4
3

Trang 11

Hướng dẫn giải

a  Ta có

b  Ta có

2
3
.x 
7
5
x

4
2 1
.x  
7
3 5

3 2
:
5 7

3 7
x .
5 2
x
Vậy x 

21
.
10

4
1 2
.x  
7
5 3
4
3 10
.x  
7
15 15
4
13
.x 
7
15

21
.
10

x

13 4
:
15 7

x

13 7
.
15 4

x

91
.
60

Vậy x 

c  Ta có

91
.
60

d  Ta có

1 6 4
x. 
:
3 5 15

5 3
1
 .x 
12 4
3

1 6 15
x. 
.
3 5 4

3
5 1
.x  
4
12 3

1 9
x. 
3 2

3
5 4
.x  
4
12 12

x 

9 1
:
2 3

9
x  .3
2
x 

27
2

x

27
.
2

Vậy x  

27
27
hoặc x  .
2
2

3
1
.x 
4
12

x

1 3
:
12 4

x

1 4
.
12 3

1
x .
9
1
Vậy x  .
9

Trang 12

Ví dụ 2. Tìm x biết:

1 1
28  1 1 
a     .x  .    ;
3 4 7
 7 3

b x 

12
x  74 .
25

Hướng dẫn giải
a  Ta có

b  Ta có

1 1
28  1 1 
   .x  .   
3  4 7
 7 3

x

12
x  74
25

 12 
x.  1    74
 25 

 3 7
28  7
4 
   .x  .   
3  28 28 
 21 21 

4
28 3
.x  .
21
3 28

 25 12 
x.     74
 25 25 

4
.x  1
21

x.
4
21

x  74 :

21
.
4

x  74.

x  1:
x
Vậy x 

37
 74
25

21
.
4

37
25

25
37

x  50.

Vậy x  50.

Ví dụ 3. Tìm số nguyên x biết :
a

4 3 x  8 2 2
.
 
;
7
5
15 21

b

2 5x  1 5 49
.
 
.
9 3
18 54

Hướng dẫn giải

a  Ta có

b  Ta có

4 3 x  8 2 2
.
 
7
5
15 21

2 5x  1 5 49
.
 
9 3
18 54

4 3 x  8 2 2
.


7
5
21 15

2 5x  1 49 5
.


9 3
54 18

4 3 x  8 8
.

7
5
35

2 5x  1 32
.

9 3
27

3 x  8 8 4

:
5
35 7

5 x  1 32 2

:
3
27 9

3 x  8 8 7

.
5
35 4

5 x  1 32 9
 .
3
27 2

3 x  8 2

5
5

5 x  1 16

3
3

Trang 13

 3 x  8  2

 5 x  1  16

3 x  2  8

5 x  16  1

3x  6

5 x  15

x  6:3

x  15 : 3

x  2.

x  5.

Vậy x  2.

Vậy x  5.

Bài tập tự luyện dạng 4
Câu 1: Tìm x biết :
a

7
21
;
.x 
6
4

b

1 3
7
;
 .x 
2 4
24

c

2
2 5
x 
: ;
5
3 7

b

1
7 5
x

;
4
5
3

c

3
5
3
x  x .
2
6
4

b

9 5  3x 1 7
.
.
 
8
7
2 14

d

7 5
1
.
 .x 
9 3
6

Câu 2: Tìm x biết:
a

1 3
3
 x ;
7 4
5

Câu 3: Tìm số nguyên x biết:
a

2 x  3 6 21
.  ;
4
5 10

LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1:

a  Ta có

b  Ta có

7
21
.x 
6
4

1 3
7
 .x 
2 4
24

x

21 7
:
4 6

3
7 1
.x 

4
24 2

x

21 6
.
4 7

3
19
.x 
4
24

x

9
.
2

Vậy x 

9
.
2

x

19 3
:
24 4

x

19 4
.
24 3

x

19
.
18

Vậy x 

19
.
18

Trang 14

c  Ta có

d  Ta có

2
2 5
x 
:
5
3 7

7 5
1
 .x 
9 3
6

2
2 7
x 
.
5
3 5

5
7 1
.x  
3
9 6

2
14
x 
5
15

5
28 6
.x 

3
36 36

x 

14 2
:
15 5

5
17
.x 
3
18

x 

14 5
.
15 2

x

17 5
:
18 3

x 

7
3

x

17 3
.
18 5

x

7
3

x

17
.
30

Vậy x 

7
7
hoặc x  .
3
3

Vậy x 

17
.
30

Câu 2:

a  Ta có

b  Ta có

1 3
3
 x
7 4
5

1
7 5
x

4
5
3

3
1 3
x 
4
7 5

1
7 5
x 
4
5 3

3
16
x
4
35

Vậy x 

x

16 3
:
35 4

x

64
.
105

1
5 7
x

4
3 5
1
4
x
4
15

64
.
105
Vậy x 

x

4 1
:
15 4

x

16
.
15

16
.
15

Trang 15

c  Ta có

3
5
3
x  x
2
6
4
3
3 5
xx

2
4 6
 3  19
x.   1 
 2  12
1 19
x. 
2 12

Vậy x 

x

19 1
:
12 2

x

19
.
6

19
.
6

Câu 3:
a  Ta có

2 x  3 6 21
. 
4
5 10

b  Ta có

9 5  3 x 1 1
.
 
8
7
2 7

2 x  3 21 6
 :
4
10 5

9 5  3 x 1 1
.


8
7
7 2

2 x  3 21 5
 .
4
10 6

9 5  3 x 9
.

8
7
14

2x  3 7

4
4

5  3 x 9 9

:
7
14 8

 2x  3  7

5  3 x 9 8

.
7
14 9

2x  7  3
2 x  10
x  10 : 2

x  5.

5  3 x 4

7
7
 5  3 x  4

3 x  5   4 

Vậy x  5.

3x  9
x  9:3

x  3.
Vậy x  3.

Trang 16

Dạng 5: Bài toán có lời văn
Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích

2 2
2
m . Biết chiều dài là m , tính chiều rộng của tấm
15
5

bìa đó.
Hướng dẫn giải
Chiều rộng của tấm bìa là

2 2 2 5 1
:  .  m.
15 5 15 2 3
Ví dụ 2. An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12km/h hết

2
giờ. Khi về, An đạp xe với vận tốc
5

15km/h. Tính thời gian An đi từ trường về nhà.
Hướng dẫn giải
Quãng đường từ nhà An đến trường là

2 24
12. 
km
5 5
Thời gian An đi từ trường về nhà là

24
24 1 24 8
(giờ)
:15  . 

5
5 15 75 25
Ví dụ 3. Hai người đang cùng thực hiện một công việc. Sau khi hoàn thành được

3
công việc thì người
5

thứ nhất nghỉ. Người thứ hai phải một mình hoàn thành nốt công việc còn lại và mỗi giờ người đó làm
được

1
công việc. Hỏi sau bao lâu người thứ hai hoàn thành được công việc?
10

Hướng dẫn giải
Coi khối lượng công việc mà cả hai người đang thực hiện là 1 đơn vị.
Người thứ hai phải hoàn thành nốt số phần công việc là:

1

3 2
 (công việc)
5 5

Thời gian để người thứ hai hoàn thành công việc là:

2 1 2
:  .10  4 (giờ)
5 10 5
Vậy sau 4 giờ thì người thứ hai hoàn thành được công việc.
Ví dụ 4. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h. Khi đi đến B người đó nghỉ 1 giờ rồi quay
trở về A với vận tốc 50km/h. Thời gian cả đi và về (kể cả thời gian nghỉ) 5 giờ 30 phút. Hỏi:
a  Thời gian người đó đi 1km lúc đi và thời gian người đó đi 1km lúc về?

Trang 17

b  Quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?

Hướng dẫn giải

a  Lúc đi người đó đi với vận tốc 40km/h, tức là người đó đi 40km trong 1 giờ.
Suy ra, 1 (km) lúc đi người đó đi trong

1
(giờ).
40

Tương tự, vận tốc lúc về của người đó là 50km/h.
Suy ra, 1 (km) lúc về người đó đi trong
b  Giả sử quãng đường AB là a (km)

Vì 1 (km) lúc đi người đó đi trong

1
(giờ).
50

 a  0 .

1
a
(giờ) nên a (km) người đó đi trong
(giờ).
40
40

Tương tự, thời gian người đó đi lúc về là
Đổi 5 giờ 30 phút  5 

a
(giờ).
50

30
1
11
(giờ)  5  (giờ)  (giờ).
60
2
2

Vì thời gian cả đi và về (tính cả thời gian nghỉ) là

11
giờ nên ta có
2

a
a
11

1 
40 50
2
a
a 11

 1
40 50 12
9a 9

200 2
9a 900

200 200
9a  900
a  900 : 9
a  100.

Vậy quãng đường AB dài 100km.
Ví dụ 5. Tìm hai số, biết rằng

9
6
của số này bằng
của số kia và tổng của hai số đó là 258.
11
7

Hướng dẫn giải
Gọi hai số cần tìm là a và b.

6
9
6
a
6 9 6 11 22
Theo đề bài ta có
.a  .b . Suy ra  7  :  .  .
9
11
7
b
7 11 7 9 21
11
Khi đó bài toán trở thành:
Trang 18

“Tìm hai số biết tổng là 258 và tỉ số của chúng là

22
”.
21

Suy ra a  258 :  22  21 .22  132.
b  258 :  22  21 .21  126.

Vậy hai số cần tìm là 132 và 126.
Bài tập tự luyện dạng 5
Câu 1: Người ta cần đong một thùng nước nắm 210 lít vào các chai loại

3
lít. Hỏi đóng được tất cả bao
4

nhiêu chai nước mắm ?
Câu 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích

35 2
15
m . Biết chiều rộng là
m , tính chu vi của mảnh
2
4

vườn đó.
Câu 3: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h thì mất 3 giờ. Nếu người đó đi ô tô thì chỉ
mất

5
giờ đã tới nơi. Hỏi người đó đi ô tô với vận tốc bằng bao nhiêu ?
3

1
bể nước. Nếu vòi thứ nhất chảy tiếp một mình thì sau
4
2 giờ đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy tiếp một mình thì sau 3 giờ đầy bể. Hỏi :
Câu 4: Có hai vòi cùng chảy vào một bể đã chứa

a  Trong 1 giờ mỗi vòi đã chảy được một lượng nước bằng bao nhiêu phần bể ?
b  Trong 1 giờ cả hai vòi đã chảy được một lượng nước bằng bao nhiêu phần bể ?

Câu 5: Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc 80km/h. Khi đi đến B người đó nghỉ 30 phút rồi quay
trở về A với vận tốc 70km/h. Thời gian cả đi và về (kể cả thời gian nghỉ) là 4 giờ 15 phút. Hỏi :
a  Thời gian ô tô đi 1km lúc đi và thời gian ô tô đi 1km lúc về là bao nhiêu ?
b  Quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét ?

Câu 6: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho

6
10
và chia a cho
ta đều được kết quả là một
7
11

số tự nhiên.
Câu 7: Tích của hai phân số là

3
13
, nếu thêm vào thừa số thứ nhất 2 đơn vị thì tích là
. Tìm hai phân số
7
21

đó.
Câu 8: Tìm hai số biết rằng

7
28
của số này bằng
của số kia và hiệu của hai số đó bằng 9.
9
33
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Trang 19

Câu 1:
Đóng được số chai nước mắm là 210 :

3
4
 210.  280 (chai).
4
3

Câu 2:
Chiều dài của mảnh vườn là

35 15 35 4 14
:  .  m .
2 4
2 15 3

 14 15 
101
Chu vi của mảnh vườn là    .2 
m
6
 5 4

Câu 3:
Quãng đường AB là 4.30  120  km 
Vận tốc của người đó khi đi ô tô là 120 :

5
3
 120.  72  km/h  .
3
5

Câu 4:
a  Phần bể còn lại chưa có nước là 1 

1 3
 bể.
4 4

Như vậy, vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ được

3
bể. Do đó trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được số phần
4

bể là

3
3
3
:2 
 bể.
4
4.2 8
Tương tự, trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được số phần bể là
b  Trong 1 giờ, cả hai vòi chảy được số phần bể là

3
1
: 3  bể.
4
4

3 1 3 2 5
    bể.
8 4 8 8 8

Câu 5:
a  Lúc đi ô tô đi với vận tốc 80km/h, tức là ô tô đi 80km trong 1 giờ.

Suy ra, 1 km lúc đi người đó đi trong

1
giờ.
80

Tương tự, vận tốc lúc về của người đó là 70km/h.
Suy ra, 1 km lúc về người đó đi trong
b  Giả sử quãng đường AB là a (km)

Vì 1 km lúc đi người đó đi trong

1
giờ.
70

 a  0 .

1
a
(giờ) nên a (km) người đó đi trong
giờ.
80
80

Tương tự, thời gian người đó đi lúc về là

a
giờ.
70
Trang 20

Đổi 30 phút 

30
1
giờ  giờ.
60
2

4 giờ 15 phút = 4 giờ +

15
1
17
giờ  4  giờ 
(giờ)
60
4
4

Vì thời gian cả đi và về (tính cả thời gian nghỉ) là

17
giờ nên ta có
4

a
a 1 17

 
80 70 2 4
a
a 17 1

 
80 70 4 2
3a 15

112 4
3a 420

112 112
3a  420
a  420 : 3

a  140.
Vậy quãng đường AB dài 140km.
Câu 6:
Ta có a :

6
7 7a
 a.  .
7
6 6

7a
là một số tự nhiên thì 7a  6 , suy ra a  6 (vì 6 và 7 là hai số nguyên tố cùng nhau).
6
Tương tự, a :

10
11 11a
là số tự nhiên thì a  10 .
 a. 
11
10 10

1
 2

Từ 1 và  2  suy ra a  BC  6,10  .
Để a nhỏ nhất thì a  BCNN  6,10   30 .
Thử lại 30 :

30 :

6
7
 30.  5.7  35;
7
6
10
11
 30.  3.11  33.
11
10

Vậy số phải tìm là 30.
Câu 7:
Gọi hai phân số cần tìm là a và b. Theo đề bài ta có a.b 

3
13
và  a  2  .b  .
7
21

Ta có

Trang 21

 a  2  .b  13
21
a.b  2.b 

13
21

3
13
 2.b 
7
21
 2.b 
2.b 

Suy ra a 

13 3

21 7

4
21

b

4
:2
21

b

2
.
21

3
3 2 3 21 9
:b  :  .  .
7
7 21 7 2 2

Vậy hai phân số cần tìm là

9
2

.
2
21

Câu 8:
Gọi hai số cần tìm là a và b.
Theo bài ra ta có :

7
28
a 28 7 28 9 4.3 12
.a  .b suy ra 
:  . 
 .
9
33
b 33 9 33 7 11 11

Bài toán trở thành: “Tìm hai số biết hiệu bằng 9 và tỉ số của hai số đó bằng

12

11

Suy ra a  9 : 12  11 .12  108;
b  9 : 12  11 .11  99.

Dạng 6: Tính giá trị của một biểu thức
Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lí

a

5  11 5 
: . ;
9  13 9 

b

1 4 4 8
. : . ;
2 5 7 9

c

5 17 5 9 5 1
.
:  :  :
6 25 6 25 6 25

Hướng dẫn giải
a

5  11 5  5  5 11   5 5  11
11 13
:  .   :  .    :  :  1:  .
9  13 9  9  9 13   9 9  13
13 11

Trang 22

b

1 4 4 8  1 4  4 8 2 7 8
2.7.8
4.7
28
. : .  . : .  . . 


.
2 5 7 9  2 5  7 9 5 4 9 5.  4  .9 5.  1 .9 45

c

5 17 5 9 5 1 5  17 9
1  5 25 5
5
:  :  :
 :     :
 :1  .
6 25 6 25 6 25 6  25 25 25  6 25 6
6

Ví dụ 2. Tính giá trị của các biểu thức

 1 8  16  81
a  A   :  :  .
;
 9 27  48  128
 4 8   7 6   6 12 1 
b B     .   :     .
 3 3  4 4  5 5 5
Hướng dẫn giải
a  Ta có

b  Ta có

 4 8   7 6   6 12 1 
B     .   :    
 3 3  4 4  5 5 5

 1 8  16  81
A   :  :  .
 9 27  48  128

12 1 19
. :
3 4 5

 1 27  16  81
  .  :  .
 9 8  48  128

 3 16  81
  : .
 8 48  128

 1:

3 48 81
 . .
8 16 128

3.48.81
8.16.128

3.3.16.81
8.16.128

3.3.81
8.128

729
.
1024

19
5

5
.
19

Ví dụ 3. Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau

2 2 2
 
a M  3 5 9 ;
4 4 4
 
3 5 9

2 2 2
 
b  N  5 9 11 :
7 7 7
 
5 9 11

1 1 1
 
3 4 5 .
7 7 7
 
6 8 10

Hướng dẫn giải
2 2 2 2.  1  1  1 
3 5 9
 
  2  1.
3
5
9
 
a  Ta có M 
4 4 4
1 1 1 4 2
 
4.    
3 5 9
3 5 9
Trang 23

b  Ta có

2 2 2
 
N  5 9 11 :
7 7 7
 
5 9 11

1 1 1 2.  1  1  1 
1 1 1
 5 9 11 
 
 
 : 3 4 5  2 : 1  2 : 2  1.
3 4 5  
7 7 7
1 1 1  7 1 1 1 7 7 7 7
 
7.    
.   
6 8 10
2
 5 9 11  2  3 4 5 

Bài tập tự luyện dạng 6
Câu 1: Tính giá trị của các biểu thức sau
a

1 2 4
 . ;
2 3 5

b 3 :

3 1 1
 . ;
4 4 3

c

3 5 18 14
. :
. ;
15 9 17 17

d

5 2 5 11
.  .  1.
8 13 8 13

Câu 2: Tính giá trị của các biểu thức sau
4 7  4
a    : ;
 9 11  9

c

11  7 1   2 5 
:       ;
12  9 3   3 15 

b

4  4 5   16 1 
:  .  :   ;
5  5 4   25 5 

d

2  9 16 3  9
. 
  .
5  8 32 4  10

Câu 3: Tính
a A 

1
1

1
1
1
2

1


1

;

1

b B 

1
1
2

1
1

1
1
1
3

1


1

.

1
1

1
3

Câu 4: Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau

3 3 3
 
a  P  4 7 11 ;
6 6 6
 
4 7 11

4 4 4
 
b  Q  3 9 13 :
5 5 5
 
3 9 13

1 1 1
 
2 3 7
5 5
5
 
8 12 28

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1:
a

31
;
30

b

47
;
12

c

7
;
81

d

3
.
8

b

20
;
11

c

83
;
48

d

5
.
4

Câu 2:
a

19
;
44

Câu 3:

a  Ta có

Trang 24

1

A
1

1

1


1

1
1
2

1

1
1

1
1
2

1
1
2

1
1

1
3
2

1
1
3 2

 1  
.
2
1 2
5 5
1
3

b  Ta có

1

B
1

1
1
1
3

1


1

1
1

1
3

1
1
1
2
3

1
1
1
4
3

1
3
1
2

1
3
1
4

1 1
4 10
  2  
.
1 7
7
7
2 4

Câu 4:
3 3 3 3.  1  1  1 
 4 7 11 
 
  3  1.
a  P  4 7 11  
6 6 6
1 1 1  6 2
 
6.    
4 7 11
 4 7 11 
4 4 4
 
3
9 13 :
b Q 
5 5 5
 
3 9 13

1 1 1 
1 1 1
1 1 1
4.    
 
 
3
9
13


2 3 7 
2
3 7  4 : 1  4 : 4  1.
:
5 5 5
1 1 1  5 1 1 1 5 5 5 5
 
5.    
.   
8 12 28
4
 3 9 13  4  2 3 7 

Trang 25

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top