Chuyên đề hình học không gian Toán 9 Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Giới thiệu Chuyên đề hình học không gian Toán 9 Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề hình học không gian Toán 9 Hình trụ – Hình nón – Hình cầu.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Chuyên đề hình học không gian Toán 9 Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Chuyên đề hình học không gian Toán 9 Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

1

Chủ đề

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

8

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

H. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Mục Lục
H. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN …………………………………………………………………………………. 1
. HÌNH TRỤ ………………………………………………………………………………………………………….. 2
. Lý thuyết ………………………………………………………………………………………………………….. 2
. Bài tập ………………………………………………………………………………………………………………. 2
. HÌNH NÓN ……………………………………………………………………………………………………….. 11
. Lý thuyết ………………………………………………………………………………………………………… 11
. Bài tập …………………………………………………………………………………………………………….. 12
. HÌNH CẦU ………………………………………………………………………………………………………… 20
. Lý thuyết ………………………………………………………………………………………………………… 20
. Bài tập …………………………………………………………………………………………………………….. 20
. BÀI TẬP TỔNG HỢP ………………………………………………………………………………………. 28

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

2

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
. HÌNH TRỤ
. Lý thuyết
1. Hình trụ
Khi quay hình chữ nhật ABO ‘ O một vòng quanh cạnh OO’ cố định ta được một
hình trụ.
– Hai đáy là hai hình tròn (O) và (O’) bằng nhau và nằm
trong hai mặt phẳng song song.
– Đường thẳng OO’ gọi là trục của hình trụ.
– AB là một đường sinh. Đường sinh vuông góc với hai
mặt phẳng đáy. Độ dài đường sinh là chiều cao của hình trụ.
2. Cắt hình trụ
• Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy thì mặt cắt là một hình tròn
bằng hình tròn đáy.
• Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục thì mặt cắt là một hình chữ
nhật.
3. Diện tích xung quanh của hình trụ
S xq = 2π Rh ;
=
Stp 2π Rh + 2π R 2 hay
Stp 2π R ( h + R )
=

( R là bán kính đáy; h là chiều cao).
4. Thể tích hình trụ
=
V S=
.h π R 2 h.

. Bài tập
Bài 1.

Từ một tấm tôn hình chữ nhật, kích thước 50cm × 189cm người ta cuộn

tròn lại thành mặt xung quanh của một hình trụ cao 50cm. Hãy tính:
a) Diện tích tôn để làm hai đáy;
b) Thể tích của hình trụ được tạo thành.
Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

3

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Hướng dẫn giải
a) Vì chiều cao của hình trụ là 50cm nên chu vi hình tròn đáy là C = 189cm.
Ta có C = 2π R ⇒ R =

C 189
=
≈ 30(cm)
2π 2π

Vậy bán kính hình tròn đáy là 30cm.
Diện tích tôn để làm hai đáy là:
=
S

2π R 2
=

2
b) Thể tích hình trụ là:
=
V π=
R 2 h π .30=
.50

2.π=
.302

1800π (cm2).

45000π (cm3).

Nhận xét: Để trả lời hai câu hỏi của bài toán, ta cần biết bán kính của đường tròn đáy.
Muốn vậy, phải xác định cạnh nào của tấm tôn cần giữ nguyên để làm chiều cao của
hình trụ, cạnh nào phải cuộn lại. Từ công thức tìm chu vi của hình tròn suy ra cách tìm
bán kính.
Bài 2.

Một hình trụ có chiều cao là 25cm và diện tích toàn phần là 1200π cm2.

Tính thể tích của hình trụ đó.
Hướng dẫn giải
Gọi bán kính đáy hình trụ là R, chiều cao hình trụ là h.
Vì diện tích toàn phần của hình trụ là 1200π cm2 nên 2π R ( h + R ) =
1200π .
Suy ra R ( 25 + R ) =
600 ⇔ R 2 + 25 R – 600 =
0 .
Phương trình có hai nghiệm: R1 = 15 (chọn); R2 = – 40 (loại).
Vậy bán kính đáy hình trụ là 15cm.
2
Thể tích hình trụ là:
=
V π=
R 2 h π .15=
.25
5625π (cm3)

Nhận xét: Ta đã biết chiều cao nên muốn tính thể tích hình trụ chỉ cần tìm bán kính đáy.
Do đó ta tìm bán kính đáy từ công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ.

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

4

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Bài 3.

Một hình trụ với ABCD là một mặt cắt song song với trục. Diện tích mặt

cắt là 96cm2, AB = 8cm. Biết tâm O cách AB là 3cm. Tính diện tích xung quanh và thể
tích của hình trụ.
Hướng dẫn giải
Mặt cắt ABCD là một hình chữ nhật. Diện tích mặt cắt là 96cm2 nên
AB.AD = 96cm2.
Suy ra AD
=

96 96
= = 12(cm)
AB 8

Vậy chiều cao của hình trụ là 12cm.
Trong mặt phẳng đáy, vẽ OH ⊥ AB.
Ta có HA = HB = 8 : 2 = 4 (cm).
Xét ∆AOH vuông tại H có OA2 = OH 2 + AH 2 = 32 + 42 = 25 .
Suy ra OA = 5cm. Vậy bán kính đáy là 5cm.
=
S xq
Diện tích xung quanh của hình trụ là:

=
2π Rh

2.π=
.5.12
120π (cm2).

2
Thể tích của hình trụ là:
=
V π=
R 2 h π .5=
.12
300π (cm3).

Nhận xét: Để xác định đúng chiều cao và bán kính đáy của hình trụ trong ví dụ này, ta
dựa vào mặt cắt ABCD. Từ số đo diện tích là 96cm2 và AB = 8cm, ta tìm ra chiều cao.
Từ khoảng cách OH = 3cm ta tìm được bán kính nhờ định lí Py-ta-go.
Bài 4.

Một hình trụ có diện tích toàn phần bằng 432π cm2 và chiều cao bằng 5

lần bán kính đáy. Chứng minh rằng diện tích xung quanh bằng 10 lần diện tích đáy.
Hướng dẫn giải
Gọi bán kính đáy và chiều cao hình trụ lần lượt là R và h.
Vì chiều cao bằng 5 lần bán kính đáy và diện tích toàn phần bằng 432π cm2 nên ta có
hệ phương trình
h = 5.R

432π
2π R(h + R) =

Giải hệ này bằng phương pháp thế:
Thế h = 5R vào phương trình (2) ta được:
Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

(1)
(2)

5

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
2π R ( 5 R + R ) =
432π ⇔ R2 = 36 ⇔ R = ±6. Giá trị R = −6 bị loại.
R = 6
h = 30

Vậy 

=
S xq
Diện tích xung quanh của hình trụ là:

=
2π Rh

2.π=
.6.30

360π (cm2).

Diện tích đáy của hình trụ là:=
S π=
R 2 π=
.62 36π (cm2).
S

xq
Ta thấy=

S

360π
= 10 (lần).
36π

Do đó diện tích xung quanh gấp 10 lần diện tích đáy.
Bài 5.

Cho hình trụ có bán kính đáy là 10cm và diện tích xung quanh là 420π

cm2. Vẽ một đường sinh PQ cố định. Lấy điểm M trên đường tròn đáy, có chứa điểm
Q. Xác định vị trí của điểm M để PM lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó.
Hướng dẫn giải
Gọi bán kính hình trụ là R và chiều cao hình trụ là h.
Ta có: S xq = 2π Rh suy ra
=
h

Sxq
420π
=
= 21(cm)
2π R 2π ⋅10

Ta có PQ là đường sinh nên PQ = 21cm và PQ vuông góc với mặt
phẳng đáy. Suy ra PQ ⊥ QM.
Xét ∆PQM vuông tại Q, ta có:
PM2 = PQ2 + QM2 = 212 + QM2 = 441 + QM2.
Do đó PM lớn nhất ⇔ QM lớn nhất ⇔ QM là đường kính
⇔ QM = 20cm.
Vậy max PM =

441 + 400 =

841 = 29(cm) khi QM là đường kính của đường tròn đáy.

Lưu ý: Trong hình trụ, đường sinh vuông góc với đáy nên vuông góc với mọi đường
thẳng nằm trong đáy, do đó PQ ⊥ QM.
Bài 6. Một hình trụ có thể tích là V (m3) và diện tích toàn phần là S (m2). Gọi R là bán
kính đáy hình trụ và h là chiều cao của nó. Biết thương
rằng

1 1
+ =
1
h R

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

1
V
bằng (m), chứng minh
2
S

6

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Hướng dẫn giải
Ta có V = πR2h; S = 2πR(h + R). Theo đề bài ta có:
Suy ra

π R 2h
2π R(h + R)

Bài 7:

=

V 1
=
S 2

1
R+h
1 1
⇔ Rh = R + h ⇔
=
1
⇔ += 1
2
Rh
h R

Một hình trụ có bán kính đáy bằng

2
chiều cao. Cắt hình trụ này bằng một
5

mặt phẳng chứa trục ta được một mặt cắt có diện tích là 80cm2. Tính diện tích toàn phần
của hình trụ.
Hướng dẫn giải
Gọi bán kính đáy và chiều cao của hình trụ lần lượt là R và h.
Mặt cắt chứa trục là một hình chữ nhật có một cạnh là 2R và cạnh kề là h.
2

(1)
R = h
Theo các điều kiện trong đề bài ta có: 
5
2R ⋅ h =
80 (2)

2
5

Thế R từ (1) vào (2) ta được: 2 ⋅ h ⋅ h =
80 hay 4h2 = 400 ⇒ h = ±10.
Giá trị h = −10 bị loại. Vậy chiều cao của hình trụ là 10cm.
2
5

Bán kính đáy là=
R 10.
= 4(cm)
Stp 2π R ( h +=
R ) 2π .4 (10 +=
4 ) 112π (cm2).
Diện tích toàn phần của hình trụ là:=

Bài 8:

Một hình trụ có chiều cao bằng

3
đường kính đáy. Biết thể tích của nó là
4

768π cm3. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

Hướng dẫn giải
Gọi bán kính đáy và chiều cao hình trụ lần lượt là R và h.
Vì chiều cao bằng

3
3
đường kính nên chiều cao bằng bán kính đáy.
4
2

3
2

Vậy h = R

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

7

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
3
2

3
2

Ta có V = π R 2 h mà h = R nên V = π R 2 ⋅ R =
Theo đề bài ta có:

3
π R3
2

3
R
π R 3 = 786 ⇒ R 3 = 512 ⇒ =
2

3

512
= 8 (cm).

3
2

Vậy h =8 ⋅ =12 (cm).
=
S xq
Do đó diện tích xung quanh của hình trụ là:

Bài 9:

=
2π Rh

2π=
.8.12
192π (cm2).

Một hộp bánh hình trụ có chiều cao nhỏ hơn bán kính đáy là 1,5cm. Biết

thể tích của hộp là 850π cm3, tính diện tích vỏ hộp.
Hướng dẫn giải
* Tìm hướng giải
Diện tích vỏ hộp chính là diện tích toàn phần của hình trụ. Tìm được bán kính đáy sẽ
tìm được chiều cao do đó sẽ tìm được diện tích toàn phần.
* Trình bày lời giải
Gọi R và h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của hộp bánh hình trụ.
Ta có h = R –1,5.
Vì thể tích của hộp là 850π cm3 nên: π R 2 h = 850π .
Suy ra R2(R – 1,5) = 850 ⇔ R3 – 1,5R2 – 850 = 0 ⇔ 2R3 – 3R2 – 1700 = 0
⇔ 2R3 – 20R2 + 17R2 – 170R + 170R – 1700 = 0
⇔ 2R2(R – 10) + 17R(R – 10) + 170(R – 10) = 0
⇔ (R – 10)(2R2 + 17R + 170) = 0
0
(1)
 R − 10 =
⇔ 2
0 (2)
 2R + 17R + 170 =

Phương trình (1) có nghiệm R = 10 (thoả mãn).
Phương trình (2) vô nghiệm.
Vậy bán kính đáy hộp là 10cm.
Chiều cao của hộp là: 10 – 1,5 = 8,5 (cm).
Diện tích vỏ hộp là: =
S 2 pR ( h + R
=
) 2.π .10 (8,5 + 10=) 370π (cm2).

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

8

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Bài 10:

Một hình trụ có diện tích toàn phần gấp hai lần diện tích xung quanh. Biết

bán kính đáy hình trụ là 6cm. Tính thể tích hình trụ.
Hướng dẫn giải
Gọi bán kính đáy hình trụ là R và chiều cao hình trụ đó là h.
Vì diện tích toàn phần bằng hai lần diện tích xung quanh nên 2π Rh + 2π R 2 =
4π Rh.
Suy ra 2π R 2 = 2π Rh ⇒ R = h = 6cm.
Thể tích của hình trụ là:
=
V π=
R2h π=
.62.6
Bài 11:

216π (cm3).

Một chậu hình trụ cao 20cm. Diện tích đáy bằng nửa diện tích xung

quanh. Trong chậu có nước cao đến 15cm. Hỏi phải thêm bao nhiêu nước vào chậu để
nước vừa đầy chậu?
Hướng dẫn giải
Gọi R là bán kính đáy chậu và h là chiều cao của chậu.
1
2

Vì diện tích đáy bằng nửa diện tích xung quanh nên π R 2 = .2π Rh
⇒ R = h = 20cm.
2
Thể tích của chậu là:
.20
8000π (cm3).
=
V π=
R 2 h π .20=

.202.15
=
Thể tích nước trong chậu
là: V1 π=

6000π (cm3).

Thể tích nước phải thêm vào chậu là: V2 = V – V1 = 8000π – 6000π = 2000π (cm3).
Bài 12:

Một hình trụ có thể tích là 200cm3. Giảm bán kính đáy đi hai lần và tăng

chiều cao lên hai lần ta được một hình trụ mới. Tính thể tích của hình trụ này.
Hướng dẫn giải
Gọi bán kính đáy và chiều cao hình trụ lần lượt là R và h.
Thể tích của hình trụ này là: V1 = π R 2 h.
Nếu giảm bán kính đáy đi hai lần và tăng chiều cao lên hai lần thì bán kính đáy là
và chiều cao là 2h .
2

π R 2 h 200
R
Thể tích hình trụ về sau là: V2 = π   ⋅ (2h) =
=
= 100 cm3
2
2
2
 

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

(

)

R
2

9

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Bài 13:

Một viên than tổ ong có dạng hình trụ, đường kính đáy là 114mm, chiều

cao là 100mm. Viên than này có 19 lỗ “tổ ong” hình trụ có trục song song với trục của
viên than, mỗi lỗ có đường kính 12mm. Tính thể tích nhiên liệu đã được nén của mỗi
viên than (làm tròn đến cm3).
Hướng dẫn giải
Thể tích viên than (kể cả 19 lỗ) là:

(

)

(

V1 =
π R12 h =
π 57 2.100 ≈ 1020186 mm3 ≈ 1020 cm3

)

Thể tích 19 lỗ “tổ ong” là:

(

)

(

V2 =
19π R 22 h =
19.π 62.100 ≈ 214776 mm3 ≈ 215 cm3

)

Thể tích nhiên liệu đã được nén của mỗi viên than là:
V = V1 – V2 = 1020 – 215 = 805 (cm3).
Bài 14:

Một cây gỗ hình trụ có đường kính đáy là 4dm và dài 5m. Từ cây gỗ này

người ta xẻ thành một cây cột hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông lớn nhất. Tính
thể tích phần gỗ bị loại bỏ đi.
Hướng dẫn giải

π R 2 h ≈ 3,14.22.50 =
628 (dm3).
Thể tích cây gỗ hình trụ là: V1 =

Diện tích đáy hình vuông của hình lăng trụ đứng là:
2
=
S AB=

AC 2 42
= = 8 (dm2).
2
2

Thể tích hình lăng trụ đứng là: V2 = S.h = 8.50 = 400 (dm3).
Hình 23.9

Thể tích phần gỗ bị loại bỏ đi là:

V = V1 – V2 = 628 – 400 = 228 (dm3).
Bài 15:

Hai mặt của một cổng vòm thành cổ có dạng hình chữ nhật, phía trên là

một nửa hình tròn có đường kính bằng chiều rộng của cổng. Biết chiều rộng của cổng
là 3,2m, chiều cao của cổng (phần hình chữ nhật) bằng 2,8m và chiều sâu của cổng
bằng 3,0m. Tính thể tích phần không gian bên trong cổng (làm tròn đến phần mười
m3).
Hướng dẫn giải
Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

10

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Phần không gian bên trong cổng gồm một hình hộp chữ nhật và một
nửa hình trụ.
Thể tích phần hình hộp chữ nhật là: V1 = 3,2 . 2,8 . 3,0 = 26,9 (m3).
Thể tích phần nửa hình trụ là:
1
1
V2 =
π R 2h =
⋅ 3,14.(1, 6) 2 .3, 0 =
12,1 (m3).
2
2

Thể tích phần không gian bên trong cổng là:
V = V1 + V2 = 26,9 + 12,1 = 39,0 (m3).
Bài 16:

Một hình trụ có thể tích bằng 125π cm3. Biết diện tích xung quanh bằng

hai lần diện tích đáy. Tính bán kính đáy và chiều cao của hình trụ này.
Hướng dẫn giải
Gọi R và h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của hình trụ.
Vì diện tích xung quanh bằng hai lần diện tích đáy nên ta có:
2π Rh
=

2π R 2 ⇒ h
=

R. Theo đề bài, thể tích hình trụ bằng 125π cm3 nên π R 2 h = 125π .

Suy ra πR3 = 125π (vì h = R). Do đó R3 = 125 ⇒ R = 5cm.
Vậy h = 5cm.

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

11

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
. HÌNH NÓN
. Lý thuyết
1. Hình nón
Khi quay tam giác vuông AOB một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định ta
được một hình nón:
– Đáy là hình tròn (O) bán kính OB.
– Mặt xung quanh do cạnh OB quét nên. Mỗi vị trí của OB
gọi là một đường sinh.
– A gọi là đỉnh; AO là đường cao.
2. Diện tích xung quanh của hình nón
S xq = π Rl ;
=
Stp π Rl + π R 2 hay
=
Stp π R ( l + R )

(R là bán kính đáy; l là đường sinh).
3. Thể tích hình nón
1
V = π R 2 h (h là chiều cao).
3

4. Hình nón cụt
Cắt hình nón bởi một mặt phẳng song song với đáy thì phần mặt phẳng nằm
trong hình nón là một hình tròn.
Phần hình nón nằm giữa mặt phẳng nói trênvà mặt phẳng đáy được gọi là hình
nón cụt.
5. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt
V
S xq π ( R1 + R2 ) l ; =
=

1
π h R12 + R 22 + R1R 2
3

(

)

(R1, R2 là các bán kính; l là đường sinh; h là chiều cao).

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

12

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
. Bài tập
Bài 1:

Một hình nón có đường cao bằng 24cm và thể tích bằng 800π cm3. Tính

diện tích toàn phần của hình nón này.
Hướng dẫn giải
Gọi R là bán kính đáy và h là chiều cao của hình nón.
1
3

2
Ta có V = π R 2 h Suy ra R
=

3V 3.800π
=
= 100 cm 2
πh
π .24

(

)

Do đó R = 10cm. Vậy bán kính đáy hình nón là 10cm.
Đường sinh của hình nón này là:
SB =

SO 2 + OB 2 =

242 + 102 = 26(cm)

Diện tích toàn phần của hình nón là:
Stp = π R ( l + R ) = π .10 ( 26 + 10 )= 360π (cm2).

Nhận xét: Mấu chốt trong bài toán này là tìm được bán kính đáy, từ đó tính được
đường sinh và do đó tính được diện tích toàn phần của hình nón.
Bài 2.

Mặt cắt chứa trục của một hình nón là một tam giác đều có diện tích là

9 3 cm2. Tính thể tích của hình nón đó.

Hướng dẫn giải
* Tìm hướng giải
Để tính thể tích hình nón ta cần biết bán kính đáy và chiều cao của
nó. Vì mặt cắt chứa trục là một tam giác đều nên nếu biết cạnh của
tam giác đều là tính được tất cả.
* Trình bày lời giải
Gọi mặt cắt là tam giác đều ABC.
Ta đặt AB = AC = BC = a thì bán kính đáy hình nón là R =
chiều cao hình nón là h =

a

2

a 3
2

Vì diện tích của tam giác đều là 9 3 cm2 nên ta có:

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

a2 3
= 9 3 ⇒ a 2 = 36 ⇒ a = 6 (cm).
4

13

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
6 3
= 3 3 (cm).
2

=
h
Vậy bán kính đáy là R = 3cm và chiều cao hình nón là

Thể tích của hình nón=
là V
Bài 3.

1
1 2
.3 3 9 3π cm3
=
π R 2h
π 3=
3
3

(

)

Khai triển một hình nón theo một đường sinh rồi trải phẳng ra ta được

một hình quạt tròn có bán kính 10cm và có diện tích là 60π cm2.
a) Tính số đo cung của hình quạt;
b) Tính số đo nửa góc ở đỉnh của hình nón.
Hướng dẫn giải
a) Gọi số đo của cung hình quạt là no .
Vì diện tích hình quạt là 60π cm2 nên
π AC n
2

360

= 60π ⇒ n=

10

60.360
= 216 (độ).
102

b) Vì diện tích xung quanh hình nón là 60π cm2 nên
π .HC. AC = 60π ⇒ HC =

60
=6(cm)
10

Gọi α là số đo nửa góc ở đỉnh của hình nón.
Ta có sin α
=

HC 6
= = 0, 6 ≈ sin 36°52′ Do đó a ≈ 36o52 ‘.
AC 10

Bài 4.

Cho tam giác vuông tại A, AB = 12cm, AC = 16cm. Quay tam giác này một

vòng quanh cạnh BC. Tính diện tích toàn phần của hình tạo thành.
Hướng dẫn giải
Tam giác ABC vuông tại A, AB = 12cm, AC = 16cm
⇒ BC =

122 + 162 = 20(cm)

Vẽ AH ⊥ BC. Ta có AH.BC = AB.AC
⇒ AH=

12.16
= 9, 6(cm)
20

Khi quay ∆ABC một vòng quanh cạnh BC cố định thì hình tạo thành gồm hai hình
nón chung đáy, bán kính là 9,6cm. Diện tích toàn phần của hình tạo thành là:

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

14

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
=
Stp π . AH . ( AB + AC
=
16 ) 268,8π (cm2).
) π .9, 6 (12 + =

Nhận xét: Khi quay một tam giác vuông quanh một cạnh cố định thì hình tạo thành
phụ thuộc vào trục quay.

Nếu quay theo một cạnh góc vuông thì hình tạo thành là một hình nón.

Nếu quay theo cạnh huyền thì hình tạo thành là hai hình nón chung đáy.

Bài 5.

Một hình nón cụt có các bán kính đáy là 21cm và 49cm. Biết diện tích

xung quanh của nó là 3710π cm2, tính thể tích của hình nón cụt.
Hướng dẫn giải
Gọi mặt cắt chứa trục của hình nón cụt là hình thang cân ABCD.
Trong mặt phẳng này vẽ BH ⊥ CD.
Ta đặt O’B = R1; OC = R2; OO’ = h và BC = l.
Ta có BH = OO’ = h; HC = R2 – R1 = 49 – 21 = 28 (cm).
Vì diện tích xung quanh của hình nón cụt là 3710π cm2 nên
π ( R1 + R2 ) l =
3710π .

Suy ra 1
=

3710π
= 53(cm)
π (21 + 49)

Xét ∆BHC vuông tại H, ta có: BH =

BC2 − HC2 =

532 − 282 = 45(cm)

Thể tích của hình nón cụt là:
V
=

1
1
R2
π h R12 + R 22 + R1=
π .45 212 + 492 + 21.49
= 58065π cm3
3
3

(

)

(

)

(

)

Nhận xét: Việc vẽ BH ⊥ CD giúp ta gắn kết được các bán kính của hình nón cụt, đường
sinh, chiều cao của nó vào một tam giác vuông. Nhờ định lí Py-ta-go ta có thể giải
quyết được vấn đề.
Bài 6.

Một hình nón có bán kính đáy bằng 6cm, chiều cao bằng trung bình cộng

của bán kính đáy và đường sinh. Chứng minh rằng hình nón này có số đo diện tích
toàn phần (tính bằng cm2) đúng bằng số đo thể tích (tính bằng cm3).
Hướng dẫn giải
Gọi R là bán kính đáy, h là chiều cao và l là đường sinh của hình nón.
Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

15

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Ta có R = 6cm, h =
Mặt khác=
l

R +1
⇒ l = 2h – 6.
2

h 2 + R 2 Suy ra 2h − 6=

h 2 + R 2 (h > 3).

Bình phương hai vế ta có: 4h 2 – 24h + 36 = h 2 + 36
 h = 0(loai)

⇔ 3h2 – 24h = 0 ⇔ 3h(h – 8) = 0 ⇔ 
 h = 8(chon)
Vậy chiều cao của hình nón là 8 cm; đường sinh bằng 2.8 – 6 = 10 (cm).
Diện tích toàn phần của hình nón là: Stp= π R ( l + R =
) π .6 (10 + 6 ) = 96π (cm2).
Thể tích của hình nón=
là: V

1
1 2
=
π R 2h =
π 6 .8 96π cm3
3
3

(

)

Vậy số đo diện tích toàn phần tính bằng cm2 đúng bằng số đo thể tích tính bằng cm3.
Bài 7:

Một hình nón có đáy là hình tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a. Biết

chiều cao của hình nón bằng

a
6 Tính diện tích toàn phần của hình nón.
3

Hướng dẫn giải
Bán kính đáy hình nón chính là bán kính của đường tròn ngoại
tiếp tam giác đều ABC.
a
a
a 3
=
=
°
°
180
2sin 60
3
2sin
n

=
Ta
có R

Xét ∆SOA vuông tại O ta có
2
a
 a 3
SA =SO + OA =
6  + 

3
  3 
2

2

2

2

⇔ SA2 = a2 ⇒ SA = a.
Diện tích toàn phần của hình nón là: Stp= π R(1 + R)= π .
Bài 8:

a 3
a 3  π a2
+
a
( 3 + 1)

=
3 
3 
3

Một hình nón đỉnh S có bán kính đáy bằng 9cm và chiều cao SO = 21,6cm.

Cắt hình nón bởi một mặt phẳng song song với đáy tạo ra một hình nón cụt có chiều
cao 12cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón cụt.
Hướng dẫn giải
Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

16

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
* Tìm hướng giải
Để tìm diện tích xung quanh của hình nón cụt, cần biết các bán kính
đáy và đường sinh. Có thể tính được bán kính còn lại nhờ định lí Talét. Có thể tính được độ dài đường sinh nhờ định lí Py-ta-go.
* Trình bày lời giải
Xét mặt cắt qua trục của hình nón là ∆SAB cân tại S.
Trong mặt phẳng SAB có O’C // OB.
Theo định lí Ta-lét ta có

O′C SO′
O′C 9, 6
Do đó
⇒ O ‘ C = 4 (cm).
=
=
OB SO
9
21, 6

Trong mặt phẳng SAB vẽ CH ⊥ AB, ta được
BH 9=
– 4 5 (cm).
CH
= OO
=’ 12cm , =

Suy ra BC=

122 + 52= 13 (cm).

Diện tích xung quanh của hình nón cụt là: S xq =π ( R1 + R2 )l =π ( 9 + 4 ) .13 = 169π (cm2).
Bài 9:

Một xô bằng tôn có các bán kính đáy là 17cm và 10cm, chiều cao 24cm.

Tính diện tích tôn để làm xô.
Hướng dẫn giải
Xét mặt cắt qua trục của hình nón cụt, đó là hình thang
cân ABCD.
Trong mặt phẳng này ta vẽ CH ⊥ AB.
Ta có CH = OO’ = 24cm; O’H = OC = 10cm;
BH = O’B – O’H = 7cm.
Suy ra BC=

242 + 7 2= 25(cm)

Diện tích xung quanh của xô là:
S xq = π ( R1 + R2 )l = π (17 + 10 ) .25 = 675π (cm2).
S đáy π=
.102 100π (cm2).
Diện tích đáy xô là:=

775π (cm2).
Vậy diện tích tôn để làm xô là: 675π + 100π =

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

17

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Bài 10:

Một hình nón có diện tích đáy bằng 144π cm2 và diện tích toàn phần bằng

588π cm2. Tính thể tích hình nón.

Hướng dẫn giải
Gọi R là bán kính đáy hình nón và l là đường sinh của nó.
Ta có π R 2 = 144π ⇒ R = 12(cm).
=
π –144π 444π (cm2).
Diện tích xung quanh của hình =
nón là: S xq 588

Suy ra πRl = 444π ⇒
=
1

444π
= 37(cm)
π 12

Chiều cao của hình nón là: SO =
Thể tích của hình nón=
là: V
Bài 11:

37 2 − 122 = 35(cm)

1
1
122.35 1680π (cm3).
=
π R 2h
π=
3
3

Một chiếc cốc hình nón đựng rượu đến

1
chiều cao của cốc. Biết thể tích
3

của rượu trong cốc là 2cm3. Tính thể tích của cốc.
Hướng dẫn giải
Phần rượu trong cốc có dạng hình nón.
Gọi r là bán kính đáy của phần rượu hình nón trong cốc.
Suy ra bán kính miệng cốc là 3r (do định lí Ta-lét).
1
3

Thể tích phần rượu trong cốc là: V1 = π r 2 h
Thể tích của cốc là: V=
2

1
1
π (3r) 2 ⋅ (3h)
= π .27r 2 h
3
3

1
1
V2 =
π(3r) 2 .(3h) =
π.27r 2 h.
3
3

1 2
πr h
2
1
V1
1
3
=
=
Do=
đó
Suy ra
⇒ V2 = 54 (cm3).
V2 1 π 27r 2 h 27
V2 27
3

Vậy thể tích của cốc là 54cm3

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

18

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Bài 12:

Cắt hình nón cụt bằng một mặt phẳng chứa trục ta được một hình thang

cân có góc ở đáy bằng 45o và độ dài đáy lớn gấp đôi độ dài đáy nhỏ. Biết diện tích mặt
cắt này là 27cm2. Tính thể tích hình nón cụt.
Hướng dẫn giải
Gọi mặt cắt chứa trục là hình thang cân ABCD.
Đặt O’B = a thì OC = 2a.
Vẽ BH ⊥ OC ta được
OH = O’B = a và HC = a.
Tam giác HBC vuông cân nên
BH = HC = a và BC = a 2
Diện tích hình thang cân ABCD
là: S
=

( AB + CD) BH (2a + 4a ) ⋅ a
= = 3a 2
2
2

Theo đề bài ta có: 3a2 = 27 ⇒ a = 3(cm).
Thể tích của hình nón cụt là:
1
1
7
7
V = π h R12 + R 22 + R1R 2 = ⋅ π a a 2 + 4a 2 + 2a 2 = π a 3 = .π 33 =63π cm3
3
3
3
3

(

Bài 13:

)

(

)

(

)

Một đống cát hình nón có chu vi đáy là 12,56m. Người ta dùng xe cải tiến

để chở đống cát đó đi 10 chuyến thì hết. Biết mỗi chuyến chở được 250dm3. Tính chiều
cao của đống cát (làm tròn đến dm).
Hướng dẫn giải
Gọi R là bán kính đáy đống cát và h là chiều cao của đống cát.
Vì chu vi đáy đống cát là 12,56m nên 2π R = 12,56 ⇒ =
R

12,56
≈ 2, 0(m)

Thể tích của đống cát là: V = 250×20 = 5000 (dm3) = 5 (m3).
Ta có V
=
Bài 14:

1
3V
3.5
π R 2h ⇒ =
h
≈ 2 ≈ 1, 2(m)
2
3
πR
π2

Một chao đèn có dạng mặt xung quanh của một hình nón cụt. Các bán

kính đáy lần lượt là R1 = 5cm; R2 = 13cm. Biết diện tích xung quanh của chao đèn là
306π cm2. Tính chiều cao của chao đèn.

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

19

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Hướng dẫn giải
Gọi mặt cắt chứa trục của chao đèn là hình thang cân ABCD.
Chiều cao OO’ = h và đường sinh BC = l.
Vì diện tích xung quanh của chao đèn là 306π cm2 nên ta có
π ( R1 + R2 ).l =
306π ⇒ π ( 5 + 13) .l =
306π

⇒ l = 17(cm).
Trong mặt phẳng ABCD ta vẽ BH ⊥ CD.
Ta có BH = OO’ = h; OH = O’B = R1, do đó HC = R2 – R1 = 8cm.
Xét ∆BHC vuông tại C, ta có BH 2=

BC2 − HC2=

17 2 − 82= 15 (cm).

Vậy chiều cao của chao đèn là 15cm.
Bài 15:

Một hình nón có mặt cắt chứa trục là một tam giác đều. Chứng minh rằng

diện tích xung quanh bằng hai lần diện tích đáy.
Hướng dẫn giải
Gọi bán kính đáy hình nón là R và đường sinh hình nón là l.
Vì mặt cắt chứa trục là tam giác đều ABC nên
AB = BC = CA suy ra l = 2 R.
Ta có Sđáy = π R 2 .
=
=
S xq π=
Rl π R.2
R

(1)
2π R 2 .

Từ (1) và (2) suy ra S xq = 2 Sđáy .

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

(2)

20

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
. HÌNH CẦU
. Lý thuyết
1. Hình cầu
• Khi quay nửa hình tròn (O; R) một vòng quanh đường kính AB cố định thì
được một hình cầu tâm O, bán kính R.
• Nửa đường tròn khi quay tạo nên mặt cầu.
2. Cắt hình cầu
• Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì mặt cắt là một
hình tròn;
• Khi cắt mặt cầu bán kính R bởi một mặt phẳng ta được
một đường tròn:
– Có bán kính R (gọi là đường kính lớn) nếu mặt cắt đi
qua tâm;
– Có bán kính nhỏ hơn R nếu mặt cắt không đi qua tâm.
3. Diện tích mặt cầu
S = 4π R 2 hay S = π d 2

(R là bán kính; d là đường kính mặt cầu).

4. Thể tích hình cầu
4
V = π R3
3

. Bài tập
Bài 1.

Hai hình cầu có hiệu các bán kính bằng 3cm và hiệu các thể tích bằng

1332π cm3. Tính hiệu các diện tích của hai mặt cầu.

Hướng dẫn giải
* Tìm hướng giải
Để tính được hiệu diện tích của hai mặt cầu ta cần biết các bán kính của hai mặt cầu.
* Trình bày lời giải
Gọi bán kính của hình cầu lớn là R và bán kính của hình cầu nhỏ là r.
Ta có R – r = 3 hay R= r + 3.

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

21

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
4
3

4
3

Thể tích hình cầu lớn là: V1 = π R 3 Thể tích hình cầu nhỏ là: V2 = π r 3
Vì V1 – V2 = 1332π (cm3) nên

4
3
1332π ⇔ R 3 −=
r 3 999
π R 3 − r=
3

(

)

Do đó ( r + 3) – r 3= 999 ⇔ r 2 + 3r – 108 =
3

0.

Giải ra được r1 = –12 (loại); r2 = 9 (chọn).
Vậy bán kính hình cầu nhỏ là 9cm. Bán kính hình cầu lớn là 12cm.
=
S1
Diện tích mặt cầu lớn là:

=
4π R 2

4.π=
.122

576π (cm2).

π r 2 4.π=
S 2 4=
.92 324π (cm2).
Diện tích mặt cầu nhỏ là:=
576π – =
324π 252π (cm2).
Hiệu các diện tích của hai mặt cầu =
là: S S=
1 – S2

Bài 2.

Một hình cầu nội tiếp một hình nón bán kính đáy bằng 6cm và đường

sinh bằng 10cm. Chứng minh rằng diện tích đáy hình nón bằng diện tích mặt cầu.
Hướng dẫn giải
Vì hình cầu nội tiếp hình nón nên OH ⊥ BC, OD ⊥ AB.
Ta có AH=

AB 2 − BH 2=

102 − 62= 8(cm)

Gọi bán kính đáy hình nón là R, bán kính hình cầu là r.
Ta có BH = BD = R = 6cm; OH = OD = r.
AD = AB – BD = 10 – 6 = 4cm.
∆AOD ” ∆ABH

Do đó

( g .g )

OD AD
=
BH AH

r 4
r 4
= ⇒ r = 3(cm) = ⇒ r = 3(cm).
6 8
6 8

S1 π=
R 2 π=
.62 36π (cm2).
Diện tích đáy hình nón là:=
=
S2
Diện tích mặt cầu là:

=
4π r 2

4.=
π .32

36π (cm2).

Vậy diện tích đáy hình nón bằng diện tích mặt cầu.
Bài 3.

Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn đường kính AD. Gọi H là

giao điểm của AD và BC. Quay hình vẽ một vòng quanh đường kính AD cố định ta
được hai hình nón nội tiếp một hình cầu. Biết AH = 24cm; DH = 6cm, hãy tính:
Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

22

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
a) Thể tích của hình cầu được tạo thành;
b) Thể tích hình nón đỉnh A đáy là hình tròn đường kính BC.
Hướng dẫn giải
a) Tam giác ABC cân tại A, AD là đường kính nên AD ⊥ BC.
ABD = 90° (vì AD là đường kính).
Ta có 

Xét ∆ABD vuông tại B ta có:
2
BH
=
HA.HD
= 24.6
= 144 . Suy ra BH = 12(cm).

Bán kính của đường tròn ngoại tiếp ∆ABC là R =( 24 + 6 ) : 2 =15 ( cm ) .
Thể tích của hình cầu tạo thành là:
V1
=

4
4
=
π R3 =
π 153 4500π cm3
3
3

b) Thể tích của hình nón đỉnh A là:
V2
=

1 2
1
2
.24 1152π cm3
=
πr h
π 12
=
3
3

(

)

(

)

Bài 4. Cho một hình cầu nội tiếp một hình trụ. Chứng minh rằng:
a) Thể tích hình cầu bằng

2
thể tích hình trụ;
3

b) Diện tích mặt cầu bằng

2
diện tích toàn phần hình trụ.
3

Hướng dẫn giải
* Tìm hướng giải
Cần tìm mối quan hệ giữa bán kính hình cầu với bán kính đáy hình trụ và chiều cao
hình trụ.
* Trình bày lời giải
Gọi bán kính hình cầu là R thì bán kính đáy hình trụ là R và chiều cao của hình trụ là
2R.
4
3

a) Thể tích hình cầu là: V1 = π R 3
=
V2 π=
R2h
Thể tích hình trụ là:

2π R 3 .

4
π R3 2
V1 3
Ta có
= =
V2 2π R 3 3

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

23

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
b) Diện tích mặt cầu là: S1 = 4π R 2 .
=
S 2 2π R ( h + R
Diện tích hình trụ là: =
) 2π R ( 2 R + R=) 6π R3 .
S
S2

1
Ta có
=

Bài 5.

4π R 2 2
=
6π R 2 3

Cho đoạn thẳng AB = 24cm. Lấy điểm C nằm giữa A và B. Vẽ về cùng

một phía của AB ba nửa đường tròn đường kính AB, AC và BC. Quay toàn bộ hình vẽ
một vòng quanh đường kính AB cố định ta được ba hình cầu. Tìm thể tích lớn nhất
của phần không gian được giới hạn bởi ba hình cầu.
Hướng dẫn giải
* Tìm hướng giải
Cần tìm mối quan hệ giữa các bán kính của ba nửa hình
tròn, từ đó tìm được quan hệ giữa thể tích của ba hình cầu.
* Trình bày lời giải
Đặt AC= 2x thì BC = 24 – 2x.
Bán kính của nửa đường tròn đường kính AB là 12cm.
Bán kính của nửa đường tròn đường kính AC là x.
Bán kính của nửa đường tròn đường kính BC là 12 – x.
Thể tích của ba hình cầu đường kính AB, AC và BC lần lượt là:
4
4
4
π 123 ; π x3 và π (12 − x)3
3
3
3

Thể tích phần không gian giới hạn bởi ba hình cầu là:
4
V
= 2304π − π  x 3 + (12 − x)3 
3
4
= 2304π − π x 3 + 1728 − 432x + 36x 2 − x 3= 2304π − 48π x 2 − 12x + 48
3

(

)

(

)

Vmax ⇔ ( x 2 – 12 x + 48 ) min ⇔ ( x – 6 ) + 12 min ⇔ x = 6.
2

Khi đó max V = 1728π cm3 khi AC = 12cm hay khi C là trung điểm của AB.
Bài 6:

Cắt hình cầu tâm O bởi một mặt phẳng ta được một hình tròn tâm K, đường

kính AB. Biết OK = 9cm và diện tích hình tròn tâm K bằng 16% diện tích mặt cầu. Tính
diện tích mặt cầu.
Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

24

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Hướng dẫn giải
Xét ∆AOB cân tại O có KA = KB nên OK ⊥ AB.
Gọi R là bán kính hình cầu, r là bán kính hình tròn (K).
2
Xét ∆KOA vuông tại K ta
có: r 2 R=
– OK 2 R 2 – 81.
=

S1 π=
r 2 π ( R 2 – 81).
Diện tích hình tròn (K) là: =

Diện tích mặt cầu là: S2 = 4π R 2 .
16
100

Vì S1 =16%S2 nên π ( R 2 − 81) = .4π R 2
Thu gọn phương trình này ta được 36 R 2 = 8100 . Suy ra R 2 = 225 .
Do đó diện tích mặt cầu =
là S
Bài 7:

=
4π R 2

900π (cm2).

Người ta cắt một quả địa cầu cũ bằng một mặt phẳng theo một vĩ tuyến

và được một phần có dạng hình chảo, đường kính miệng chảo là 24cm và độ sâu nhất
của chảo là 8cm. Tính diện tích bề mặt của quả địa cầu.
Hướng dẫn giải
Mặt cắt qua tâm là hình tròn tâm O với AB là đường kính miệng chảo.
= KB
= 24 =
: 2 12 (cm).
Vẽ bán kính OC ⊥ AB tại K. Ta có KA

Gọi R là bán kính quả địa cầu.
Xét ∆KOA vuông tại K ta có:
2
2
OA
=
OK 2 + AK=
⇒ R2

(R

– 8 ) + 122
2


=
R 2 R 2 –16 R + 64 + 144 ⇒ 16R = 208
⇒ R = 13 (cm).
Diện tích bề mặt quả địa cầu là:
=
S 4=
π R 2 4.π=
.132

676π (cm2).

Bài 8: Một hình cầu nội tiếp một hình lập phương cạnh 12cm. Tính thể tích phần
không gian bên ngoài hình cầu và bên trong hình lập phương.
Hướng dẫn giải
Vì độ dài cạnh của hình lập phương là 12cm nên bán kính hình cầu nội tiếp là 6cm.
Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

25

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
3
=
V1 12
1728 (cm3).
Thể tích hình lập phương là: =

Thể tích của hình cầu là:=
V2

4 3
=
π 6 288π (cm3).
3

Thể tích phần không gian bên ngoài hình cầu và bên trong hình
lập phương là: V = V1 – V2 = 1728 − 288π ≈ 824 (cm3).
V
V2

1
Nhận xét: Ta có=

288π π
=
1728 6

Tổng quát, ta có thể chứng minh được rằng nếu một hình cầu nội tiếp một hình lập
π
phương thì tỉ số thể tích của chúng là
6

Bài 9: Một hình cầu có bán kính bằng bán kính đáy của một hình nón. Biết đường sinh
của hình nón bằng 12cm và diện tích xung quanh của hình nón bằng diện tích mặt
cầu. Tính thể tích hình cầu.
Hướng dẫn giải
Gọi bán kính hình cầu cũng như bán kính đáy hình nón là R.
Diện tích xung quanh hình nón là: π Rl = 12π R .
Diện tích mặt cầu là: 4π R 2 .
Vì diện tích xung quanh hình nón bằng diện tích mặt cầu nên: 12π R = 4π R 2 ⇒ R = 3
(cm).
4
3

4
3

Thể tích hình cầu là: V = π R 3 = ⋅ π 33 =
36π (cm3).
Bài 10:

Một hình cầu nội tiếp một hình trụ. Biết diện tích toàn phần hình trụ là

384π cm2. Tính thể tích hình cầu.
Hướng dẫn giải
Gọi bán kính hình cầu là R thì bán kính đáy hình trụ là R và chiều cao hình trụ là 2R.
Vì diện tích toàn phần hình trụ là 384π cm2 nên ta có:
2π R ( 2 R + R ) =
384π ⇒ 6π R 2 = 384π ⇒ R = 8 (cm).

Thể tích hình cầu là:
=
V

4
4 3 2048π
(cm3).
=
π R3 =
π8
3
3
3

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

26

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Bài 11:

Một chiếc thuyền thúng có dạng nửa hình cầu, có khối lượng 45kg, người

chèo thuyền khối lượng 65kg. Biết đường kính của thuyền là 1,2m và trên thuyền có
thêm 2,4 tạ cá, hỏi nước có ngập đến mép thuyền không? Biết khối lượng riêng của nước
là 1 kg/dm3
Hướng dẫn giải
Bán kính của thuyền thúng là: 1,2 : 2 = 0,6 (m) = 6 (dm).
Thể tích của thuyền là: V =

1 4
1 4
⋅ π R 3 = ⋅ ⋅ π 63 = 144π (dm3) ≈ 425dm3.
2 3
2 3

Tổng Khối lượng của thuyền, người và cá là : 45 + 65 + 240 = 350 (kg)
Khối lượng riêng của thuyền là : 350 : 452 = 0,8 (kg/dm3)
Khối lượng riêng của nước là : 1 kg/dm3
Vậy khối lượng riêng của thuyền nhỏ hơn khối lượng riêng của nước nên nước không
ngập đến mép thuyền.
Nhận xét: Học sinh cần ghi nhớ công thức d =

m
( m là hối lượng riêng, m khối lượng,
V

V là thể tích)
Bài 12:

Cho hình cầu tâm O, bán kính OA = 10 3 cm. Cắt mặt cầu bởi một mặt

phẳng vuông góc với OA tại trung điểm M của OA ta được một đường tròn. Tính độ
dài của đường tròn này.
Hướng dẫn giải
Xét ∆OBC có OB = OC và OM ⊥ BC nên MB = MC.
Ta có: MC 2 =OC 2 − OM 2 =(10 3) 2 − (5 3) 2 =225
Suy ra MC = 15(cm).
Độ dài của đường tròn (M) là: 2π.15 = 30π (cm).
Bài 13:

Một bình thuỷ tinh hình trụ chứa nước. Trong bình có một vật rắn hình

cầu ngập hoàn toàn trong nước. Khi người ta lấy vật rắn đó ra khỏi bình thì mực nước
trong bình giảm đi 48,6mm. Biết đường kính bên trong của đáy bình là 50mm, tính
bán kính của vật hình cầu.
Hướng dẫn giải
Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

27

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Gọi r là bán kính của vật hình cầu.
4
3

Thể tích của vật hình cầu là: V1 = π r 3
=
.502.48, 6
121500π (mm3).
Thể tích khối nước rút xuống
là: V2 π=
4
3

Ta có phương trình: =
=
π r 3 121500π ⇒
r 3 91125
Do=
đó r
Bài 14:

91125 45 (mm).
=

3

Vĩ độ của Thanh Hoá là 20o Bắc. Tính độ dài vĩ tuyến qua Thanh Hoá biết

bán kính Trái Đất là 6370km.
Hướng dẫn giải
Gọi R là bán kính Trái Đất, gọi r là bán kính của r là bán
kính của vĩ tuyến 20o qua Thanh Hoá.

= 
AOB
= 20°
Ta có HBO
o
Xét ∆HBO vuông tại H có: =
r HB
Rcos 20o .
= OB cos 20
=

Do đó độ dài của vĩ tuyến 20o là:
=
2π r

=
2π Rcos 20o

Bài 15:

2π .6370.cos 20o ≈ 37590 (km).

Một hình cầu có số đo thể tích (tính bằng m3) bằng số đo diện tích mặt cầu

(tính bằng m2). Tính độ dài của đường tròn lớn.
Hướng dẫn giải
Gọi bán kính của hình cầu là R.
Vì số đo thể tích bằng số đo diện tích mặt cầu nên ta có:
=
C
Độ dài của đường tròn lớn là:

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

=
2π R

π .3
2=

4
π R 3 = 4π R 2 ⇒ R = 3 (m).
3

6π (m).

28

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
. BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bài 1. Tính diện tích toàn phần của hình nón có chiều cao h = 16 cm và bán kính
đường tròn đáy r = 12cm.
Hướng dẫn giải
Độ dài đường sinh của hình nón:
l=

h2 + r 2 =

162 + 122 =

400 = 20(cm)

Diện tích toàn phần của hình nón:
STp =π rl + π r 2 =π .12.20 + π .122 = 384π (cm 2 )

 = 900 ); AB = 4 cm; AC = 3 cm. Quay tam giác vuông
Bài 2: Cho tam giác vuông ABC ( A
ABC một vòng xung quanh cạnh AB cố định. Tính thể tích của hình nón được tạo
thành?

Hướng dẫn giải
Theo công thức tính thể tích của hình nón V =

1
πR2h
3

Trong đó: R = 3 (cm) ; h = 4 (cm)
Vậy:
V π=
R 2 h π=
.32.4
12π (cm3)
=
Bài 3: Một hình trụ có thể tích là 20πdm3, chiều cao bằng 5dm. Tính diện tích xung
quanh của hình trụ đó.
Hướng dẫn giải
Hình trụ có thể tích là V =20π dm3, chiều cao h= 5dm nên ta có:
V= πr2.h = 20π hay πr2.5 = 20π => r2=4 => r = 2
Do đó:Sxq= 2π.rh=2π.2.5=20π (dm2)
Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là 20π (dm2)
Bài 4: Một hình trụ có chiều cao bằng đường kính đáy, Nếu bán kính đáy bằng 6 cm .
Hỏi diện tích xung quanh của hình trụ là bao nhiêu cm2 ?
Hướng dẫn giải
Ta có R = 6 cm mà h = d = 12 cm
Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

29

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Khi đó
S xq 2=
π Rh 2π .6.12
=
= 144π (cm 2 )

Bài 5: Một hình trụ có diện tích xung quanh là 40m2 và chiều cao của hình trụ bằng
5m. Thể tích của hình trụ đó bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Bán kính của hình trụ đó là:
Ta có S=
2π Rh ⇒ 40
= 2π R.5 ⇒ =
R
xq

4

π
4

2

80

Thể tích của hình trụ đó là:
=
V π=
R2h π  =
( m3 )
 .5
π
π 
Bài 6: Cho ΔABC vuông tại A. Cạnh AB = 3 cm; AC= 4 cm. Quay ΔABC một vòng
quanh cạnh AC . Vẽ hình, tính diện tích xung quanh và thể tích của hình được sinh ra?
Hướng dẫn giải
Vẽ đúng hình: Hình sinh ra là hình nón
Tính được BC = 5 cm
= 15π ≈ 47,1 ( cm 2 )
π=
rl π .3.5
Tính được S=
xq

Tính được=
V

1 2
.4 12π ≈ 37,68 ( cm 3 ) )
π .3=
3

Bài 7: Tính diện tích toàn phần của một hình nón có chiều cao h = 16 cm và bán kính
đường tròn đáy là r = 12cm ?
Hướng dẫn giải
Độ dài đường sinh của hình nón:
l=

h2 + r 2 =

162 + 122 =

400 = 20(cm)

Diện tích toàn phần của hình nón:

(

STp = π rl + π r 2 = π .12.20 + π ⋅122 = 384π cm 2

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

)

30

Chủ đề Hình học không gian Toán 9: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Bài 8: Cho hình nón có đỉnh S, đường kính 2R chiều cao SH = R 3 . Tích thể tích của
hình nón
Hướng dẫn giải
Theo đề bài chiều cao của hình nón SH = R 3 , đường kính 2R ⇒ bán kính đáy là R
Thể tích hình nón V=

1
1
π r2 3
π R 2 h π = π R 2 .R 3 =
3
3
3

Bài 9: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm, BC = 5cm. Quay hình chữ nhật đó một
vòng quanh cạnh AB được một hình trụ. Tính thể tích hình trụ.
Hướng dẫn giải
Hình trụ nhận được có bán kính đáy là BC = 5(cm), chiều cao AB = 4 (cm)
Thể tích hình trụ : V = π . AB.BC 2 = 100π cm3
Bài 10: Một hình cầu có thể tích bằng 972π cm3. Tính diện diện tích của mặt cầu đó?
Hướng dẫn giải
4
9cm
π R 3 = 972π ⇒ R =
3
Diện tích của mặt cầu đó là:=
S
=
4π R 2 324π cm2.

Bán kính của mặt cầu đó là:

Chúc các em học sinh ôn tập tốt!

Toán Họa: 0986 915 960 – Word hóa.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top