Chuyên đề hệ thức Vi-et và ứng dụng – Nguyễn Ngọc Sơn

Giới thiệu Chuyên đề hệ thức Vi-et và ứng dụng – Nguyễn Ngọc Sơn

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề hệ thức Vi-et và ứng dụng – Nguyễn Ngọc Sơn.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Chuyên đề hệ thức Vi-et và ứng dụng – Nguyễn Ngọc Sơn

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Chuyên đề hệ thức Vi-et và ứng dụng – Nguyễn Ngọc Sơn

Teacher : Nguyễn Ngọc Sơn

Math 9: School year 2019-2020

CHUY N Đ
Dạng 1: Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai
1.1. Dạng đặc biệt: Phương trình bậc hai có một nghiệm là 1 hoặc – 1
Ví dụ 1: Nhẩm nghiệm của các phương trình sau:
a) 3x 2 + 8 x − 11 = 0

b) 2 x 2 + 5 x + 3 = 0

1.2. Cho phương trình bậc hai, có một hệ số chưa biết, cho trước một nghiệm, tìm
nghiệm còn lại và chỉ ra hệ số chưa biết của phương trình:
Ví dụ 2:
a) Phương trình x 2 − 2 px + 5 = 0 có một nghiệm bằng 2, tìm p và nghiệm còn lại của
phương trình.
b) Phương trình x 2 + 5 x + q = 0 có một nghiệm bằng 5, tìm q và nghiệm còn lại của
phương trình
c) Phương trình x 2 − 7 x + q = 0 biết hiệu hai nghiệm bằng 11. Tìm q và hai nghiệm của
phương trình
d) Phương trình x 2 − qx + 50 = 0 có hai nghiệm trong đó một nghiệm gấp đôi nghiệm kia,
tìm q và hai nghiệm đó.
* Bài tập áp dụng:
Bài 1: Tìm nghiệm của phương trình:
a) 5 x 2 + 24 x + 19 = 0

b) x 2 − (m + 5) x + m + 4 = 0

Bài 2: Xác định m và tìm nghiệm còn lại của phương trình
a) x 2 + mx − 35 = 0 biết một nghiệm bằng – 5
b) 2 x 2 − (m + 4) x + m = 0 biết một nghiệm bằng – 3
c) mx 2 − 2(m − 2) x + m − 3 = 0 biết một nghiệm bằng 3
2. Dạng 2: Lập phương trình bậc hai
2.1. Lập phương trình bậc hai biết hai nghiệm
Ví dụ 1: Lập một phương trình bậc hai chứa hai nghiệm là 3 và 2
Ví dụ 2: Cho x1 =

3 +1
1
; x2 =
2
1+ 3

Hãy lập phương trình bậc hai có nghiệm: x1; x2.
2.2. Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm thoả mãn biểu thức chứa hai nghiệm
của một phương trình cho trước.
Ví dụ 1: Cho phương trình x 2 − 3x + 2 = 0 có hai nghiệm x1 ; x2 .

Chuyên đề ôn thi vào lớp 10

1

Teacher : Nguyễn Ngọc Sơn

Math 9: School year 2019-2020

Ví dụ 2: Cho phương trình 3x 2 + 5 x − 6 = 0 có hai nghiệm x1 ; x2 . Hãy lập phương trình
bậc hai có các nghiệm y1 = x1 +

1
1
; y 2 = x2 +
x2
x1

Ví dụ 3: Tìm các hệ số p và q của phương trình: x2 + px + q = 0 sao cho hai nghiệm x1;
 x1 − x 2 = 5
3
3
x 1 − x 2 = 35

x2 của phương trình thoả mãn hệ: 
* Bài tập áp dụng:

Bài 1: Lập phương trình bậc hai có các nghiệm là:
a) 8 và -3

b) 36 và – 104

c) 1 + 2 và 1 − 2

d) 2 + 3 và

1
2+ 3

Bài 2: Cho phương trình x 2 − 5 x − 1 = 0 có hai nghiệm x1 ; x2 . Hãy lập phương trình bậc
hai có các nghiệm y1 = x1 4 ; y 2 = x 2 4
Bài 3: Cho phương trình x 2 − 2 x − 8 = 0 có hai nghiệm x1 ; x 2 . Hãy lập phương trình bậc
hai có các nghiệm y1 = x1 − 3; y 2 = x 2 − 3
Bài 4: Lập phương trình bậc hai có các nghiệm bằng nghịch đảo các nghiệm của phương
trình x 2 + mx − 2 = 0
Bài 5: Cho phương trình x 2 − 2 x − m 2 = 0 có hai nghiệm x1 ; x 2 . Hãy lập phương trình bậc
hai có các nghiệm y1 = 2 x1 − 1; y 2 = 2 x 2 − 1
 x1 − x 2 = 2

Bài 6: Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm x1 ; x 2 thỏa mãn 

3

3

 x1 − x 2 = 26

3. Dạng 3: Tìm hai số biết tổng và tích của chúng.
Ví dụ 1: Tìm hai số a và b biết S = a + b = – 3, P = ab = – 4
Ví dụ 2: Tìm hai số a và b biết S = a + b = 3, P = ab = 6
* Bài tập áp dụng:
Bài 1: Tìm hai số biết tổng S = 9 và tích P = 20
Bài 2: Tìm hai số x, y biết:
a) x + y = 11; xy = 28

b) x – y = 5; xy = 66

Bài 3: Tìm hai số x, y biết: x 2 + y 2 = 25; xy = 12
4. Dạng 4: Dạng toán về biểu thức liên hệ giữa các nghiệm của phương trình bậc
hai.
4.1 . Tính giá trị của biểu thức chứa nghiệm.
Ví dụ 1: Cho phương trình x 2 − 8 x + 15 = 0 có hai nghiệm x1 ; x2 hãy tính
a) x12 + x2 2
Chuyên đề ôn thi vào lớp 10

b)

1 1
+
x1 x2

c)

x1 x2
+
x2 x1

2

Teacher : Nguyễn Ngọc Sơn

Math 9: School year 2019-2020

Bài tập áp dụng:
Bài 1: Cho phương trình 8 x 2 − 72 x + 64 = 0 có hai nghiệm x1 ; x2 hãy tính
a) x12 + x2 2

b)

1 1
+
x1 x2

Bài 2: Cho phương trình x 2 − 14 x + 29 = 0 có hai nghiệm x1 ; x2 hãy tính
a) x13 + x23

b)

1 − x1 1 − x2
+
x1
x2

4.2. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình không phụ thuộc tham
số
Ví dụ 1: Cho Phương trình mx 2 − (2m + 3) x + m − 4 = 0 ( m là tham số)
a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 ; x2
b) Tìm hệ thức liên hệ giữa x1; x2 không phụ thuộc vào m
Ví dụ 2: Gọi x1 ; x2 là nghiệm của phương trình (m − 1) x 2 − 2mx + m − 4 = 0
Chứng minh biểu thức A = 3( x1 + x2 ) + 2 x1 x2 − 8 không phụ thuộc giá trị của m
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Cho phương trình x 2 − (m + 2) x + 2m − 1 = 0 có hai nghiệm x1; x2 . Hãy lập hệ thức
liên hệ giữa x1 ; x2 sao cho chúng độc lập (không phụ thuộc) với m
Bài 2: (Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2008 – 2009)
Cho phương trình x 2 − 2(m + 1) x + m2 − 1 = 0(1)
a) Giải phương trình (1) khi m = 7
b) Tìm tất cả các giá trị m để (1) có nghiệm.
c) Tìm hệ thức kiên hệ giữa hai nghiệm x1; x2 của (1) sao cho hệ thức đó không phụ
thuộc tham số m
4.3. Tìm giá trị của tham số thỏa mãn biểu thức nghiệm cho trước.
Ví dụ 1: Cho phương trình mx 2 − 6(m − 1) x + 9(m − 3) = 0 Tìm giá trị của tham số m để
phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn x1 + x2 = x1 x2
Ví dụ 2: Cho phương trình mx 2 − 2(m − 4) x + m + 7 = 0 . Tìm giá trị của tham số m để
phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn x1 − 2 x2 = 0
Ví dụ 3: Tìm m để phương trình 3x 2 + 4(m − 1) x + m2 − 4m + 1 = 0 có hai nghiệm x1 ; x2 thỏa
mãn

1 1 1
+ = ( x1 + x2 )
x1 x2 2

Ví dụ 4: Cho phương trình x 2 − 2(m − 1) x + 2m − 5 = 0
Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm x1; x2 với mọi m.
Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn điều kiện:
Chuyên đề ôn thi vào lớp 10

3

Teacher : Nguyễn Ngọc Sơn

Math 9: School year 2019-2020

( x12 − 2mx1 + 2m − 1)( x22 − 2mx2 + 2m − 1) < 0 Bài tập áp dụng: Bài 1: Cho phương trình x 2 + (m − 1) x + 5m − 6 = 0 . Tìm giá trị của tham số m để hai nghiệm x1 ; x2 thỏa mãn 4 x1 + 3 x2 = 1 Bài 2: Cho phương trình mx 2 − 2(m − 1) x + 3(m − 2) = 0 . Tìm giá trị của tham số m để hai nghiệm x1 ; x2 thỏa mãn x1 + 2 x2 = 1 Bài 3: Cho phương trình x2 – 2mx + 4m – 3 = 0 Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn: x12 + x22 = 6 Bài 4: Cho phương trình x 2 + (2m − 1) x − m = 0 a) Chứng tỏ rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn x1 − x2 = 1 Bài 5: Cho phương trình x 2 − (2m + 1) x + m 2 + 2 = 0 . Tìm giá trị của tham số m để hai nghiệm x1 ; x2 thỏa mãn 3×1 x2 − 5( x1 + x2 ) + 7 = 0 . Bài 6: Cho phương trình 8 x 2 − 8 x + m 2 + 1 = 0 (*) (x là ẩn số) Định m để phương trình (*) có hai nghiệm x1 , x2 thỏa điều kiện: x14 − x24 = x13 − x23 Bài 7: Cho phương trình: 3x 2 − ( 3m − 2 ) x − ( 3m + 1) = 0 . Tìm m để 2 nghiệm x1 và x2 thoả mãn hệ thức: 3×1 − 5 x2 = 6 Bài 8: Cho phương trình: x2 – (m+1) x + m – 5 = 0.  x1 − x2 = 4 Xác định tham số m để phươg trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn  x3 − x3 = 32  1 2 Bài 9: Định m để phương trình x2 –(m-1) x + 2m = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạng huyền bằng 5. Bài 10: Cho phương trình x2 – 2(m + 1) x + 4m = 0 (1) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm x1, x2 thỏa mãn (x1 + m) (x2 + m) = 3m2 + 12 Bài 11: Cho phương trình x 2 − 3x + m = 0 (1) (x là ẩn). Tìm các giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x12 + 1 + x22 + 1 = 3 3 . Bài 12: Cho phương trình: x2 – 2mx + m2 – m + 1 = 0 Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn: x12 + 2mx2 = 9 Bài 13: Cho phương trình x2 – 2(m + 1) x + m2 + 4 = 0 (m là tham số) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x12 + 2(m + 1)x 2 ≤ 3m 2 + 16 . Chuyên đề ôn thi vào lớp 10 4 Teacher : Nguyễn Ngọc Sơn Math 9: School year 2019-2020 4.4. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức nghiệm Ví dụ 1: Cho phương trình: x 2 − ( m − 1) x − m 2 + m − 2 = 0 Gọi 2 nghiệm của phương trình là x1 và x2. Tìm giá trị của m để x12 + x22 đạt giá trị nhỏ nhất. Ví dụ 2: Cho phương trình x2 – 2(m+4)x + m2 – 8 = 0 (1) trong đó m là tham số. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn : A = x1 + x2 – 3x1x2 đạt GTLN. Ví dụ 3: Cho phương trình x2 + 2x – m = 0 (1) . (x là ẩn, m là tham số) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm. Gọi x1, x2 là hai nghiệm (có thể bằng nhau) của phương trình (1). Tính biểu thức P = x14 + x24 theo m, tìm m để P đạt giá trị nhỏ nhất. Ví dụ 4: Cho a, b, c là 3 số thực thoả mãn điều kiện: a > 0
a c

 =
Tìm GTNN của a (Xác định b, c khi a min)
b a
a + b + c = abc

Ví dụ 5: Cho phương trình: x 2 − mx + m − 1 = 0
Gọi x1 và x2 là các nghiệm của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn
nhất của biểu thức sau:
B=

2 x1 x2 + 3
x + x22 + 2 ( x1 x2 + 1)
2
1

Bài tập áp dụng:
Bài 1: Tìm m để phương trình x 2 − 2(m − 4) x + m2 − 8 = 0 có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn:
a) A = x1 + x2 − 3×1 x2 đạt giá trị lớn nhất
b) B = x12 + x2 2 − x1 x2 đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 2: Cho phương trình x 2 + (4m + 1) x + 2(m − 4) = 0 có hai nghiệm x1 ; x2 .
Tìm m để A = ( x1 − x2 ) 2 đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 3: (Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT 2004 – 2005)
Cho phương trình ( m 4 + 1) x 2 − m 2 x − (m 2 − 2m + 2) = 0 (1)
a) Giải phương trình (1) khi m = 1
b) Gọi x1; x2 là nghiệm của phương trình (1).Tìm giá trị lớn nhất của x1 + x2

Bài 4: (Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2008 – 2009)
Cho phương trình x 2 − (3m − 1) x + 2(m 2 − 1) = 0 (1), (m là tham số)
a) Giải phương trình (1) khi m = 2
Chuyên đề ôn thi vào lớp 10

5

Teacher : Nguyễn Ngọc Sơn

Math 9: School year 2019-2020

b) Chứng minh (1) luôn có nghiệm với mọi m
c) Gọi x1 ; x2 là hai nghiệm của (1), tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x12 + x2 2

Bài 5: Cho phương trình x 2 − 2(m − 1) x − 3 − m = 0 . Tìm m để hai nghiệm x1 ; x2
thỏa mãn x12 + x2 2 ≥ 10 .

Bài 6: Cho phương trình x 2 + ( m − 2) x − 8 = 0 , với m là tham số.
Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho biểu thức
Q = ( x12 − 1)( x22 − 4) có giá trị lớn nhất.

Bài 7: Cho phương trình x2 – 2(m+4)x + m2 – 8 = 0
Tìm m để phương trình x1, x2 thỏa mãn :
A = x21 + x22 – x1 – x2 đạt GTNN.
B = x21 + x22 – x1 x2 đạt GTNN.
Bài 8: Cho phương trình x2 – 2mx + m2 – 1 =0 (x là ẩn, m là tham số).
Tìm tât cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1 , x2 sao cho tổng
P = x12 + x22 đạt giá trị nhỏ nhất.

5. Dạng 5: Xét dấu các nghiệm của phương trình bậc hai
Ví dụ 1: Không giải phương trình hãy cho biết dấu của các nghiệm?
a )5 x 2 + 7 x + 1 = 0
b) x 2 − 13 x + 40 = 0
c)3 x 2 + 5 x − 1 = 0
2
2
Ví dụ 2: Cho phương trình x − (m − 1) x + m − m + 2 = 0 ( m là tham số)

Chứng minh rằng phương trình đã cho có hai nghiệm cùng dấu với ∀ m

Ví dụ 3: Xác định m để phương trình 2 x 2 − (3 m + 1) x + m 2 − m − 6 = 0
có hai nghiệm trái dấu.

Bài tập áp dụng:
Bài 1: Cho phương trình x 2 − 2(m − 1) x + 2m − 3 = 0 (1)
a) Chứng minh (1) luôn có nghiệm với mọi m
b) Tìm giá trị của m để (1) có hai nghiệm trái dấu
c) Tìm giá trị của m để (1) có hai nghiệm sao cho nghiệm này gấp đôi nghiệm kia

Bài 2: (Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2007 – 2008)
Cho phương trình x 2 − 5 x + m = 0
a) Giải phương trình với m = 6
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương.
Chuyên đề ôn thi vào lớp 10

6

Teacher : Nguyễn Ngọc Sơn

Math 9: School year 2019-2020

Bài 3: Cho phương trình x 2 − 2(m + 3) x + 4m − 1 = 0
a) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm dương
b) Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m

Bài 4 : Xác định m để phương trình
a) mx 2 − 2( m + 2) x + 3( m − 2) = 0 có hai nghiệm cùng dấu
b) ( m − 1) x 2 − 2 x + m = 0 có ít nhất một nghiệm không âm

Chúc các con ôn tập tốt !

Chuyên đề ôn thi vào lớp 10

7

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top