Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông

Giới thiệu Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông

1

Chủ đề

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

1

HỆ THỨC LƯỢNG
TRONG TAM GIÁC VUÔNG

A. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
MỤC LỤC
A. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG …………………………………………….. 1
. HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG ……….. 2
. Lý thuyết ………………………………………………………………………………………………………….. 2
. Bài tập ………………………………………………………………………………………………………………. 2
. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN ………………………………………………………… 10
. Lý thuyết ………………………………………………………………………………………………………… 10
. Bài tập …………………………………………………………………………………………………………….. 11
. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG ……… 16
. Lý thuyết ………………………………………………………………………………………………………… 16
. Bài tập …………………………………………………………………………………………………………….. 16
. GIẢI BÀI TOÁN HỆ THỨC LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ……….. 18
. Lý thuyết ………………………………………………………………………………………………………… 18
. Bài tập …………………………………………………………………………………………………………….. 18
. MỘT SỐ BÀI TẬP SƯU TẦM …………………………………………………………………………. 21

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

2

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
. HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG
. Lý thuyết
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó ta có các hệ thức sau:
1. AB 2 = BH .BC hay c 2 = ac ‘

A

AC = CH .BC hay b = ab ‘
2

2

c

2. HA 2 = HB.HC hay h 2 = c ‘ b ‘

b
h

3. AB. AC = BC. AH hay cb = ah
1
1
1
1
1 1
hay =
4. =
+
+ .
2
2
2
2
AH
AB
AC
h
c 2 b2

B

c’

H

a

b’

C

2
5. BC
=
AB2 + AC 2 (Định lí Pitago)

. Bài tập
Vận dụng hệ thức 1:
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 20cm. Biết tỉ số hai hình chiếu của hai cạnh
góc vuông trên cạnh huyền là 9 : 16. Tính diện tích tam giác ABC.
Hướng dẫn giải
Vẽ đường cao AH.
Ta có

HB 9
HB HC HB + HC 20
= ⇒
= =
=
HC 16
9
16
9 + 16
25

Suy ra =
HB

16.20
9.20
HC = 12,8 (cm)
= 7, 2 (cm); =
25
25

Xét ∆ABC vuông tại A, đường cao AH ta có:
=
AB 2 BC
=
.BH 20.7,
=
2 144 ⇒ AB = 12 (cm);
=
AC 2

BC
=
.CH 20.12,8
= 256 ⇒ AC = 16 (cm).
1
2

1
2

Vậy diện tích ∆ABC là S =ABAC =⋅12.16 =
96 (cm2).
Cách giải khác:
Sau khi tính được HB và HC, ta tính AH theo công thức: AH 2 = HB.HC (hệ thức 2).
2.12,8 92,16 ⇒ AH = 9,6 (cm).
=
AH 2 7,=
1
2

1
2

Diện tích ∆ABC là S =
BCAH =
⋅ 20.9, 6 =
96 (cm2).
Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

3

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài 2:

Cho tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 cm và 4 cm , kẻ

đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và các đoạn thẳng mà nó chia
ra trên cạnh huyền.
Hướng dẫn giải
Giả sử tam giác ABC có các cạnh góc vuông AB = 3cm, AC = 4cm, AH là đường cao.
Áp dụng định lí Pitago cho tam giác vuông ABC:
BC 2 = AB 2 + AC 2 = 32 + 42 = 25 ⇒ BC = 5 cm

A

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có:
BA2
32
9
BA2 = BH .BC ⇒ BH =
⇒ BH = ⇒ BH = (cm)
5
5
BC
CA2
42
16
CA2 =CH .CB ⇒ CH =
⇒ CH = ⇒ CH = (cm)
5
5
CB

AH 2 = HB.HC ⇒ AH 2 =

B

H

C

9 16
12
(cm)
. ⇒ AH =
5 5
5
1
AH

(Có thể tính đường cao AH bởi công thức =
2
Bài 3:

4

3

1
1
)
+
2
AB
AC 2

Cho tam giác ABC cân tại A. Các tia phân giác của góc A và góc B cắt nhau

tại O. Biết OA = 2 3 cm, OB = 2cm, tính độ dài AB.
Hướng dẫn giải
Qua A vẽ một đường thẳng vuông góc với AB cắt tia BO tại D.
=
 +B
=
Ta có D
90°
AOD + B
90° 
2
1


 =B
 nên 
AOD = D
mà B
1
2

= AO
= 2 3 (cm).
Do đó ∆AOD cân tại A. Suy ra AD

Vẽ AH ⊥ OD thì HO = HD.
= HD
= x thì BD
= 2 x + 2.
Ta đặt HO

Xét ∆ABD vuông tại A, đường cao AH, ta có AD 2 = BD.HD.
3) 2 x(2 x + 2) Từ đó ta được phương trình:
Suy ra (2 =
2 x 2 + 2 x –12 =
0 ⇔ (x – 2)(x + 3) = 0 ⇔ x = 2 hoặc x = −3.

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

4

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Giá trị x = 2 được chọn, giá trị x = −3 bị loại.
Do đó BD = 2 + 2 + 2 = 6 (cm). Suy ra AB =62 − (2 3) 2 =24 =
2 6 (cm).
Vận dụng hệ thức 2:
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết diện tích các tam giác ABH
và ACH lần lượt là 54cm2 và 96cm2. Tính độ dài BC.
Hướng dẫn giải
Ta có
=
S ABH

1
=
AHBH 54
2

Suy ra AH .BH = 108 .
SACH
=

(1)

1
AH.CH 96 Suy ra AH .CH = 192 . (2)
=
2

Từ (1) và (2) ta được: AH 2 .BH .CH = 108.192.
Mặt khác AH 2 = BH .CH (hệ thức 2). Suy ra AH 4 = 124 ⇒ AH = 12 (cm).
1
2

Ta có S ABC = 54 + 96 = 150 (cm2) mà S ABC = BCAH nên

1
BCAH = 150
2

Suy ra=
BC

150.2
= 25 (cm).
12

Bài 2:

= 900 Hai đường chéo vuông góc với nhau tại
Cho hình thang ABCD, A= D

O. Biết OB = 5,4cm; OD = 15cm.
a) Tính diện tích hình thang;
b) Qua O vẽ một đường thẳng song song với hai đáy, cắt AD và BC lần lượt tại M và N.
Tính độ dài MN.
Hướng dẫn giải
* Tìm cách giải
Đã biết đường chéo BD nên cần tìm đường chéo AC là có
thể tính được diện tích hình thang. Muốn vậy phải tính
OA và OC.
* Trình bày lời giải
a) • Xét ∆ABD vuông tại A có AO ⊥ BD nên OA2 = OB.OD (hệ thức 2).
Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

5

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
=
OA2 5,
=
4.15
81 ⇒ OA = 9 (cm).
Do đó

• Xét ∆ACD vuông tại D có OD ⊥ AC nên OD 2 = OA.OC (hệ thức 2).
OD 2 152
⇒ OC =
=
= 25 (cm).
OA
9

Do đó AC = 25 + 9 = 34 (cm); BD = 5, 4 + 15 = 20, 4 (cm).
Diện tích hình thang ABCD=
là: S
b) Xét ∆ADC có OM // CD nên

ACBD 34.20, 4
= = 346,8 (cm2).
2
2

OM AO
(hệ quả của định lí Ta-lét). (1)
=
CD AC

Xét ∆BDC có ON // CD nên

ON BN
(hệ quả của định lí Ta-lét).
=
CD BC

(2)

Xét ∆ABC có ON // AB nên

AO BN
(định lí Ta-lét).
=
AC BC

(3)

Từ (1), (2), (3) suy ra

OM ON
=
CD CD

Do đó OM = ON.
1
OM

Xét ∆AOD vuông tại O, OM ⊥ AD nên =
2
Do đó

1
1
(hệ thức 4).
+
2
OA OD 2

1
1
1
= 2 + 2 ⇒ OM ≈ 7, 7 (cm).
2
OM
9 15

Suy ra MN ≈ 7, 7.2 =
15, 4 (cm).
Vận dụng hệ thức 4:
Bài 1:

Cho hình vuông ABCD cạnh 1. Gọi M là một điểm nằm giữa B và C. Tia

AM cắt đường thẳng CD tại N. Tính giá trị của biểu thức
=
P

1
1
+
2
AM
AN 2

Hướng dẫn giải
* Tìm cách giải
Biểu thức

1
1
1
1 1
gợi ý cho ta vận dụng hệ thức (4) =
để giải. Muốn vậy
+
+
2
2
2
h
b2 c2
AM
AN

phải tạo ra một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng AM, AN.
* Trình bày lời giải

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

6

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Qua A vẽ một đường thẳng vuông góc với AM cắt đường thẳng CD tại E.
= 90° AD = AB; 
= B
 ).
∆ADE và ∆ABM có D
A1 = 
A2 (cùng phụ với DAM

Do đó ∆ADE =
∆ABM ( g .c.g ) . Suy ra AE = AM.
Xét ∆AEN vuông tại A có AD ⊥ EN nên
Mặt khác
; AD
1 nên
=
AE AM
=
Bài 2:
rằng :

1
1
1
+
=
2
2
AE
AN
AD 2

1
1
+
=
1
2
AM
AN 2

Cho tam giác ABC cân tại A có các đường cao AH và BK. Chứng minh
1
1
1
=
+
2
2
BK
BC
4 AH 2

Hướng dẫn giải
* Tìm cách giải: Để chứng minh đẳng thức trên người ta thường nghĩ ngay đến hệ thức
1
h

lượng trong tam giác vuông “ Hệ thức =
2

1 1
’’. Một thủ thuật để nhận ra tam
+
b2 c2

giác vuông có đường cao ứng với cạnh huyền là vẽ đường phụ để tạo ra tam giác
vuông tại B có đường cao là BK, cạnh góc vuông là BC. Khi đó ta nghĩ ngay đường
phụ cần vẽ cạnh góc vuông còn lại.
* Trình bày lời giải
Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt tia đối của tia AC tại D.
Vì ∆ ABC cân tại A nên đường cao AH đồng thời là đường trung tuyến ⇒ BH = HC.
Xét ∆ BCD có BH = HC (c/m trên) ; AH // BD ( ⊥ BC )

D

⇒ CA = AD (t/c đường trung bình của tam giác ).
A

Nên AH là đường trung bình của ∆ BCD

1
⇒ AH = AH = BD ⇒ BD = 2AH. (1)
2
Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

K

B

H

C

7

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 = 900 ; BK ⊥ CD ( K ∈ CD )
Xét ∆ BCD có DBC
1
BK

⇒ =
2

1
1
(2)
+
2
BC
BD 2
1
BK

Từ (1) và (2) ⇒ =
2

1
1
(đpcm)
+
2
BC
4 AH 2

Vận dụng nhiều hệ thức
°
ˆ Dˆ= 90=
hai đường chéo vuông góc với nhau
Cho hình thang ABCD, A=

Bài 1:

tại O. Cho biết AD = 12cm; CD = 16cm. Tính các độ dài OA, OB, OC, OD.
Hướng dẫn giải
∆ADC vuông tại D, theo định lí Py-ta-go ta có:
AC 2 = AD 2 + DC 2 = 122 + 162 = 400 .

Suy ra AC = 20 (cm).
∆ADC vuông tại D, DO là đường cao nên
AD.DC = AC.DO (hệ thức 3).

Suy ra=
OD

ADDC 12.16
= = 9, 6 (cm).
AC
20

Ta lại có AD 2 = AC. AO (hệ thức 1) nên OA
=

AD 2 122
= = 7, 2 (cm).
AC
20

Do đó
=
OC 20
=
– 7, 2 12,8 (cm).
Xét ∆ABD vuông tại A, AO là đường cao nên AO 2 = OB.OD (hệ thức 2).
⇒ OB =

AO 2 7, 22
=
= 5, 4 (cm).
OD
9, 6

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

8

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài 2:

(Hãy giải bằng nhiều cách khác nhau)

Cho tam giác ABC vuông tại

A, AH là đường cao. Biết AB=8cm, AC=6cm. Tính độ dài AH. )

A

Hướng dẫn giải
*Cách 1: Ta có ∆ABC vuông tại A nên :
BC =

AB 2 + AC 2 =

82 + 62 = 10(cm) (Định lý Pytago)

C

∆ABC vuông tại A, AH ⊥ BC, nên AH .BC = AB. AC ⇒ AH
=

B

H
AB. AC
= 4,8(cm)
BC

*Cách 2: ∆ABC vuông tại A, AH ⊥ BC, nên:

1
1
1
AB 2 . AC 2
2
=
+
⇒ AH =
⇒ AH =
AH 2 AB 2 AC 2
AB 2 + AC 2

64.36
= 4.8(cm)
100

*Cách 3: Tam giác ABC vuông tại A, Theo định lý Pytago ta có
BC 2 = AB 2 + AC 2 = 82 + 62 = 100 nên suy ra BC=10cm.

∆ABC vuông tại A nên: BH .BC = AB 2 ⇒ BH =

AB 2
= 6.4(cm) . Mà HC = BC − BH = 3, 6 (cm)
BC

∆ABC vuông tại A, AH ⊥ BC, nên: AH 2 = BH .HC = 4.82 ⇒ AH = 4.8(cm)

A

*Cách 4: Gọi M là trung điểm BC.
Ta có : BM
= AM
=

1
=
BC 5cm
2

C

+ Tính được BH=6.4cm

B

H M

+ Nên MH= BH − BM = 6, 4 − 5= 1(cm)
Áp

dụng

định

Pitago

AH = AM 2 − MH 2 = 52 − 1, 42 = 4,8(cm)

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

vào

∆HAM

vuông

tại

H:

9

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Hệ thống phương pháp giải toán thường gặp.

A
c

b
h

B

c’

H

a

b’

C

Tính độ dài các đoạn thẳng trong tam giác vuông
Phương pháp giải: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Nếu biết độ dài hai
trong sáu đoạn thẳng AB, AC, BC, HA, HB, HC thì ta luôn tính được độ dài bốn đoạn
thẳng còn lại bằng việc vận dụng các hệ thức (1) → (5)
Chứng minh các hệ thức liên quan đến tam giác vuông
Phương pháp giải: Sử dụng các hệ thức về cạnh và đường cao một cách hợp lý theo
hướng:
Bước 1. Chọn các tam giác vuông thích hợp chứa các đoạn thẳng có trong hệ thức.
Bước 2. Tính các đoạn thẳng đó nhờ hệ thức về cạnh và đường cao.
Bước 3. Liên kết các giá trị trên để rút ra hệ thức cần chứng minh.
Chú ý: Có thể vẽ thêm hình phụ để tạo thành tam giác vuông hoặc tạo thành đường cao
trong tam giác vuông từ đó vận dụng các hệ thức.

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

10

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
. Lý thuyết
1. Định nghĩa
• sin α =

c¹nh ®èi
c¹nh huyÒn

• cos α =

c¹nh kÒ
c¹nh huyÒn

• tan α =

c¹nh ®èi
c¹nh kÒ

• cot α =

c¹nh kÒ
c¹nh ®èi

Từ định nghĩa ta có cả bốn tỉ số lượng giác đều dương và sina < 1; cosa < 1. 2. Định lí Nếu hai góc phụ nhau thì sin của góc này bằng côsin của góc kia, tang của góc này bằng côtang của góc kia. 3. Một số hệ thức cơ bản tan α = sin α cos α tan α . cot α = 1 cos α sin α (1); cot α = (2); (3); (4). sin 2 α + cos 2 α = 1 4. So sánh các tỉ số lượng giác Cho α , β là hai góc nhọn. Nếu α < β thì • sin α < sin β ; tan α < tan β ; • cos α > cos β ; cot α > cot β .
Bảng lượng giác một số góc đặc biệt
00

300

450

600

900

sin

0

1
2

2
2

3
2

1

cos

1

3
2

2
2

1
2

0

tan

0

3
3

1

3

||

cot

||

3

1

3
3

0

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

11

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Ví dụ minh họa: Cho tam giác vuông tại A, trong đó AC = 0,9m; AB = 1,2 m.Tính
các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra tỉ số lượng giác của góc C.
Hướng dẫn giải
Ta có AC = 9 dm, AB = 12 dm.Theo định lí Pitago, ta có
BC =

AC 2 + AB 2 =

Vậy sin B =
Cos B =

B

92 + 122 = 15 (dm)

12

AC 9 3
= =
BC 15 5

AB 12 4
=
= ;
BC 15 5

A

tan B =

9

C

AC 9 3
AB 12 4
=
=
= = ; cot B =
AC 9 3
AB 12 4

Vì góc B và góc C là hai góc phụ nhau nên:
Sin
=
B cos
=
C

4
3
; Cos
; tanB
=
=
B sin
C
=
5
5

cot
=
C

3
; cotB
=
4

tan
=
C

4
3

. Bài tập
Bài 1: Chứng minh các hệ thức:
1

1

a) 1 + tan 2 α =
cos 2 α

b) 1 + cot 2 α =
sin 2 α
Hướng dẫn giải

2

sin 2 α cos 2 α + sin 2 α
1
 sin α 
=
1
+
= 2
=

2
cos α
cos α
cos 2 α
 cos α 

a) Ta có 1 + tan 2 α =
1+ 

2

cos 2 α sin 2 α + cos 2 α
1
 cos α 
a) Ta có 1 + cot α =
1+ 
1
=
+
= 2
=

2
sin α
sin α
sin 2 α
 sin α 
2

Nhận xét: Trong cách giải trên ta đã biến đổi vế trái thành vế phải. Ta cũng có thể biến
đổi vế phải thành vế trái theo chiều ngược lại.
Hai hệ thức trên cũng là hệ thức cơ bản, nên nhớ để sau này vận dụng.

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

12

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài 2:

Cho α là một góc nhọn. Chứng minh rằng:
b) cos α < cot α . a) sin α < tan α ; Hướng dẫn giải a) Ta có sin α = AC AC AC AC mà BC > AB nên
< tan α = BC AB AB BC Do đó sin α < tan α ; b) Ta có cos α = AB AB AB AB mà BC > AC nên
cot α =
< BC BC AC AC Do đó cos α < cot α Nhận xét: Phương pháp giải ví dụ này là dùng định nghĩa của tỉ số lượng giác. Bài 3: Chứng minh định lí sin: Trong một tam giác nhọn, độ dài các cạnh tỉ lệ a sin A b c = sin B sin C với sin của các góc đối diện: = Hướng dẫn giải * Tìm cách giải: Để có sin A (hoặc sin B, sin C) thì phải xét tam giác vuông với A là một góc nhọn. Do đó phải vẽ thêm đường cao. * Trình bày lời giải: Vẽ đường cao CH. Xét ∆ACH vuông tại H ta có: sin A = CH AC (1) Xét ∆BCH vuông tại H ta có: sin B = CH BC (2) Từ (1) và (2) suy ra a b sin A CH CH BC a . Do đó = = : = = sin A sin B sin B AC BC AC b Chứng minh tương tự ta được a sin A Vậy = Lưu ý: b c = sin B sin C b c = sin B sin C  ≥ 90° thì ta vẫn có: Nếu ∆ABC có C Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp. a b = sin A sin B 13 Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Bài 4: Tìm góc x, biết rằng: a) tan x = 3cot x; b) sin x + cos x = 2 Hướng dẫn giải a) tan x = 3cot x; . Suy ra tan x = x Do đó tan 2 x = 3 ⇒ tan= 3 1 (vì cot x = ). tan x tan x = 3 tan 60° Vậy x = 60o. b) sin x + cos x = 2 2 Bình phương hai vế ta được: sin 2 x + 2 sin x.cos x + cos 2 x = 2 (vì sin 2 x + cos 2 x = ⇔ 2sin x.cos x + 1 = 1) ⇔ 2sin x.cos x = 1 ⇔ 1 – 2sin x.cos x = 0 ⇔ sin 2 x − 2sin x.cos x + cos 2 x = 0 ⇔ ( sin x – cos x ) = 0 . Do đó sin x = cos x 2 ⇔ sin x = sin (90o – x) (vì cos x = sin (90o – x) ) Dẫn tới = 90o – x ⇔ 2= 90o ⇔= x x x 45o. Nhận xét: Phương pháp chung để giải ví dụ này là tìm cách đưa phương trình có hai tỉ số lượng giác về dạng còn một tỉ số lượng giác bằng cách vận dụng quan hệ giữa các tỉ số lượng giác đó Bài 5: Không dùng máy tính hoặc bảng số, tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lí: a) = P sin 2 1° + sin 2 2° + sin 2 3° +…+ sin 2 88° + sin 2 89° b) Q = tan150.tan 250.tan 350.tan 450.tan 550.tan 650.tan 750 c) Biết cos α = 20 Tính sin α , tan α và cot α . 29 Hướng dẫn giải Áp dụng định lí nếu hai góc phụ nhau thì sin của góc này bằng côsin góc kia, tang của góc này bằng côtang góc kia, ta có: a) P sin 2 1° + sin 2 2° + sin 2 3° +…+ sin 2 88° + sin 2 89° = ( ) ( ) ( ) = sin 2 1° + sin 2 89° + sin 2 2° + sin 2 88° + …. + sin 2 44° + sin 2 46° + sin 2 45° = ( sin 2 ° ) ( ) ( ) 1 + cos 21° + sin 2 2° + cos 2 2° + …. + sin 2 44° + cos 2 44° + sin 2 45° Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp. 14 Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông 2  2 = 1 + 1 + 1 + … + 1 +   =44,5  2  b) Q = tan150.tan 250.tan 350.tan 450.tan 550.tan 650.tan 750 = ( tan150.tan 750 ) . ( tan 250.tan 650 ) . ( tan 350.tan 550 ) .tan 450 = ( tan150.cot150 ) . ( tan 250.cot 650 ) . ( tan 350.cot 350 ) .tan 450 = 1.1.1.1 = 1 2 441  20  c) Ta có sin α + cos α = 1 − cos α = 1−   = 1 ⇒ sin α =  29  841 2 2 2 Do đó sin α = 2 21 sin α 21 20 21 20 cos α = tan α = : = = 21 29 cos α 29 29 20 Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính sin B, sin C biết rằng: Bài 6: a) AB = 13 và BH = 5; b) BH = 3 và CH = 4. Hướng dẫn giải A a) Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ta có AB 2 132 AB = BH .BC ⇒ BC = = = 33,8 5 BH 2 13 Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông ABC ta có: AC = BC 2 − AB 2 = 31, 2 = SinB AC 31, 2 12 = = BC 33,8 13 SinC = AB 13 5 = = BC 33,8 13 B 5 C H A b) Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ta 2 3 có= AH 2 BH = .CH 3.4 ⇒ AH = Tam giác ABH vuông. Theo định lý Pytago ta có AB = HB 2 + AH 2 = SinB = 32 + 12 = AH 2 3 = = AB 21 21 2 7 Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp. B 4 3 H C 15 Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Tam giác ABC vuông, BC = BH + HC = 3 + 4 = 7 Theo định lý Pytago ta có AC = = SinC AB = BC BC 2 − AB 2 = 49 − 21 = 28 = 2 7 21 7 Cách 2: Tam giác AHC vuông tại H; Theo định lý Pytago có AC = AH 2 + HC 2 = = SinC AH = AC 12 = 28 12 + 16 = 3 = 7 28 21 7 Nhận xét: Học sinh vận dụng các hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông từ đó tính ra tỉ số lượng giác của các góc nhọn trong tam giác vuông. Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A . Chứng minh rằng tan  ABC AC = AB + BC 2 Hướng dẫn giải Vẽ đường phân giác BD của ∆ ABC ( D ∈ AC ). Theo tính chất đường phân giác của tam giác ta có : AD AD + DC AD AC . ⇒= ⇒= AB AB + BC AB AB + BC A AD  = 900 ⇒ tan  Xét ∆ ABD có BAD ABD = D AB ⇔ tan  ABC AC = 2 AB + BC Vậy tan  ABC AC = 2 AB + BC Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp. AD DC AD AB ⇔ = = AB BC DC BC B C 16 Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông . MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG . Lý thuyết 1. Định lí Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng: • Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề; • Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề. Trong hình vẽ bên thì: = b a= .sin B a.cos C ; = c a= .sin C a.cos B ; = b c= .tan B c.cot C ; = c b= .tan C b.cot B ; 2. Giải tam giác vuông Là tìm tất cả các cạnh và góc của tam giác vuông khi biết hai yếu tố của nó (trong đó ít nhất có một yếu tố về độ dài). . Bài tập Bài 1:  = 35° ; C  = 50° và đường cao AH = 5,0cm. Giải tam giác ABC biết B Hướng dẫn giải Ta phải tìm A AB, AC và BC.  = 180° − (B  + C)  = 95° A • Xét ∆ABH vuông tại H ta có: AH = AB.sin B ⇒ AB= AH 5, 0 = ≈ 8, 7(cm) sin B sin 35° BH = AH .cot B ≈ 5, 0.cot 35o ≈ 7,1 (cm). • Xét ∆ACH vuông tại H ta có AH = AC.sin C ⇒ AC= AH 5, 0 = ≈ 6,5(cm) sin C sin 50° CH = AH .cot C ≈ 5, 0.cot 50o ≈ 4, 2 (cm). Do đó BC = BH + CH = 7,1 + 4, 2 = 11,3 (cm). Vậy Aˆ = 95° ; AB = 8,7cm; AC = 6,5cm và BC = 11,3cm. Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp. 17 Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Lưu ý: Sau khi tính được AB và AC, có thể tính BH và CH theo AB và AC: BH = AB.cos B ; CH = AC.cos C. Tuy nhiên, ta nên tính BH và CH theo các số đo đã cho trong đề bài để kết quả được chính xác hơn. Bài 2:  = 40o. Tính độ dài BC. Cho tam giác ABC, AB = 14cm, AC = 11cm và B Hướng dẫn giải * Tìm cách giải Vẽ đường cao AH để vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Tính HB và HC từ đó tính được BC. * Trình bày lời giải Vẽ đường cao AH. Xét ∆ABH vuông tại H có: = AH AB = .sin B 14.sin 40o ≈ 9, 0 (cm). = BH AB = .cos B 14.cos 40o ≈ 10, 7 (cm). Xét ∆AHC vuông tại H có: HC= AC2 − AH 2= 112 − 92 ≈ 6,3 (cm). • Nếu H nằm giữa B và C thì BC = BH + HC ≈ 10, 7 + 6,3 = 17 (cm). • Nếu C’ nằm giữa B và H thì = BC ‘ BH – HC ‘ ≈ 10, 7 −= 6,3 4, 4 (cm). Lưu ý: Học sinh có thể chỉ giải một nghiệm hình là chưa đủ. Bài toán có 2 nghiệm hình Bài 3:  = 70° Tính độ dài BC. Cho tam giác ABC, AB = 3,2cm; AC = 5,0cm và B Hướng dẫn giải Vẽ đường cao AH. Xét ∆ABH vuông tại H có: = AH AB = .sin B = BH AB = .cos B 3, 2.sin 70o ≈ 3, 0 (cm). 3, 2.cos 70o ≈ 1,1 (cm). Xét ∆AHC vuông tại H có: HC = AC2 − AH 2 ≈ 5, 02 − 3, 02 = 4, 0 (cm). Điểm C không thể nằm giữa H và B vì trên tia HB có HC > HB. Chỉ còn trường hợp
điểm H nằm giữa B và C. Ta có BC = BH + HC ≈ 1,1 + 4, 0 = 5,1 (cm).
Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

18

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
. GIẢI BÀI TOÁN HỆ THỨC LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ
. Lý thuyết
– Thường gọi độ dài một cạnh cần tìm là ẩn, từ đó thiết lập phương trình, giải phương
trình tính ra kết quả
. Bài tập
Bài 1:
Cho tam giác ABC vuông ở A, đương cao AH. Biết AB = 20cm, HC = 9cm.
Tính độ dài AH.
Hướng dẫn giải
Đặt BH = x . Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông ở A, có đường cao
A
AH. Ta được: AB 2 = BH . BC hay =
202 x ( x + 9 ) .
20

Thu gọn ta được phương trình : x 2 + 9 x – 400 =
0
Giải phương trình này ta được x1 = 16 ; x2 = –25 (loại)

?
x

B

9
H

Dùng định lý Pitago tính được AH = 12 cm
Lưu ý : Giải PT bậc 2 nên dùng máy tính để giải cho nhanh.
Thuộc một số bộ ba số Pitago càng tốt để mau chóng ghi kết quả
 = 600 , BC = 8cm; AB + AC = 12cm . Tính độ
Cho tam giác ABC , B

Bài 2:
dài cạnh AB.

Hướng dẫn giải
Kẻ AH ⊥ BC. Đặt AB = 2 x . Từ đó tính được BH = x và AH = x 3 ; HC = 8 – x
Áp dụng định lí Pitago ta cho tam giác AHC vuông tại H
Ta có: AC =

( x 3)

2

+ (8 − x ) =
2

A

4 x 2 − 16 x + 64

Do AB + AC = 12 nên 2 x + 4 x 2 − 16 x + 64 =
12
Giải PT trên ta được : x = 2,5
AB = 2.2,5 = 5cm
Chú ý:

Ta cũng tính được chu vi tam giác ABC = 20cm .
Diện tích tam giác ABC = 10 3 cm.

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

2x
B

60 °
x

H 8cm

C

C

19

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A có BD là phân giác. Biết rằng AD = 1cm;

BD = 10 cm. Tính độ dài cạnh BC (nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

A

Bài giải sơ lược

1cm
D
10 cm

Áp dụng định lí Pitago tính được AB = 3cm.
2
Đặt BC = x , dùng Pitago tính được AC
=

x2 − 9 .

B

x2 − 9 – 1

Do AD = 1 nên DC =

C

x

Tam giác ABC có BD là phân giác góc ABC nên :
3
AB AD
hay =
=
x
BC DC

1
2

x − 9 −1

. Từ đó ta được phương trình 8 x 2 – 6 x – 90 = 0

Giải phương trình tìm được x = 3,75cm
Trả lời : BC = 3,75cm
Bài 4:
Cho hình thang cân ABCD, đáy lớn CD = 10cm, đáy nhỏ bằng đường cao,
đường chéo vuông góc với cạnh bên . Tính độ dài đường cao của hình thang cân đó.
Hướng dẫn giải
Kẻ AH ⊥ CD ; BK ⊥ CD. Đặt AH = AB = x ⇒ HK = x
∆AHD =
∆BKC (cạnh huyền- góc nhọn)

Suy ra : D
=
H
CK
=

A

10 − x
.
2

Vậy HC = HK + CK =x +

X

B

X

x + 10
10 − x
=
2
2

D

H

10cm

K

Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác ADC vuông ở A có đường cao AH
Ta có : AH 2 = DH . CH hay x 2 =

10 − x 10 + x
.
⇔ 5 x 2 = 100
2
2

Giải phương trình trên ta được x = 2 5 và x = −2 5 (loại)
Vậy : AH = 2 5
Bài 5:
Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao ứng với cạnh đáy có độ dài
15,6cm, đường cao ứng với cạnh bên dài 12cm. Tính độ dài cạnh đáy BC.
Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

C

20

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Hướng dẫn giải
Đặt BC = 2 x , từ tính chất của tam giác cân ta suy ra CH = x

A

Áp dụng định lí Pitago tính được AC = 15, 62 + x 2
Từ hai tam giác vuông KBC và HAC đồng dạng ta được:
BC KB
hay
=
AC AH

2x
2

15, 6 + x

2

=

15,6

12
15, 6

K

12

//

B

6, 76 x 2
Đưa về phương trình 15, 62 + x 2 =

H

//

C

2x

Giải phương trình trên ta được nghiệm dương x = 6,5
Vậy=
BC

=
2.6, 5

13 (cm)

Bài 6:
Tính độ dài cạnh AB của tam giác ABC vuông tại A có hai đường trung
tuyến AM và BN lần lượt bằng 6 cm và 9 cm.
Hướng dẫn giải
Đặt AB = x ; AN = y ⇒ AC = 2 y .
A

Áp dụng tính chất đường trung tuyến trong tam
giác vuông ứng với cạnh huyền ta được
= 2 AM
= =
BC
2.6
12 (cm)
Dùng định lí Pitago cho hai tam giác vuông ABC
và ABN vuông tại A
144
Ta được: x 2 + 4 y 2 =

(1)

81 ⇔ y 2 = 81 – x 2
và x 2 + y 2 =

( 2)

/
6

B

Thu gọn phương trình trên ta được phương trình : 3x 2 = 180

Trả lời: AB = 2 5 cm

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

/

9
//

Thay ( 2 ) vào (1) ta được phương trình : x 2 + 4 ( 81 – x 2 ) =
144

Nghiệm dương của phương trình : x = 2 5

N

M

//

C

21

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
. MỘT SỐ BÀI TẬP SƯU TẦM
BÀI TẬP VỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN
Bài 1: Cho ∆ABC vuông tại A. Biết

AB 5
= . Đường cao AH = 15cm. Tính HB, HC.
AC 7

Bài 2: Cho ∆ABC vuông tại A, AB = 12cm, AC = 16cm, phân giác AD, đường cao AH.
Tính HD, HB, HC.
Bài 3: Cho ∆ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH, tính chu vi ∆ABC biết AH = 14cm,
HB 1
= .
HC 4

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông ở A, đương cao AH. Biết AB = 20cm, HC = 9cm. Tính
độ dài AH.
Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A có BD là phân giác góc B. Biết rằng AD = 1cm;
BD = 10 cm. Tính độ dài cạnh BC.
Bài 6: Cho tam giác ABC , ??� = 60?? , BC = 8cm; AB + AC = 12cm . Tính độ dài cạnh AB.

Bài 7: Cho hình thang cân ABCD, đáy lớn CD = 10cm, đáy nhỏ bằng đường cao,
đường chéo vuông góc với cạnh bên. Tính độ dài đường cao của hình thang cân đó.
Bài 8: a. Cho tam giác ABC có ??� = 60?? , ??̂ = 50?? , ???? = 35???? . Tính diện tích tam giác

ABC.

� = 90?? , ??̂ = 40?? , ???? = 4????, ???? = 3????. Tính diện
b. Cho tứ giác ABCD có ??̂ = ??
tích tứ giác.
c. Cho tứ giác ABCD có các đường chéo cắt nhau tại O. Cho biết ???? = 4, ???? =
� = 50?? . Tính diện tích tứ giác ABCD.
5, ??????

Bài 9: Cho ∆ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH, chu vi ∆AHB bằng 30cm, chu vi
∆ACH bằng 4dm. Tính BH, CH và chu vi ∆ABC.

Bài 10: Cho biết chu vi của một tam giác bằng 120cm. Độ dài các cạnh tỉ lệ với 8, 15, 17.
a) Chứng minh rằng tam giác đó là một tam giác vuông.
b) Tính khoảng cách từ giao điểm ba đường phân giác đến mỗi cạnh.
Bài 11: Cho tứ giác lồi ABCD có AB = AC = AD = 10 cm, B = 600 và A = 900
a) Tính đường chéo BD.
b) Tính các khoảng cách BH và DK từ B và D đến AC.
c) Tính HK.

d) Vẽ BE ⊥ DC kéo dài. Tính BE, CE và DC.

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

22

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài 12: Cho ∆ ABC vuông tại A, AB = a, AC = 3a. Trên cạnh AC lấy các điểm D, E sao
= DE
= EC.
cho AD
a) Chứng minh

DE DB
=
.
DB DC

b) Chứng minh ∆BDE đồng dạng ∆ CDB.

� + ??????
�.
c) Tính tổng ??????

Bài 13: Chình thang ABCD có hai cạnh bên AD và BC bằng nhau, đường chéo AC vuông
góc với cạnh bên BC. Biết AD = 5a, AC = 12a.
a) Tính

sin ??+????????

b) Tính diện tích hình thang ABCD.

????????−????????

Bài 14: Cho đoạn thẳng AB = 2a. Từ trung điểm O của AB vẽ tia Ox ⊥ AB. Trên Ox lấy
a
2

điểm D sao cho OD = . Từ B kẽ BC vuông góc với đường thẳng AD.
a) Tính AD, AC và BC theo a.
b) Kéo dài DO một đoạn OE = a. Chứng minh bốn điểm A, B, C và E cùng nằm
trên một đường tròn.
Bài 15: Cho tam giác nhọn ABC có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Trên HB
� = ??????
� = 90?? . Chứng minh: AM = AN.
và HC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho ??????
Bài 16: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết
chu vi tam giác ABC.

AB 20
=
và AH = 420. Tính
AC 21

Bài 17: Cho hình thang ABCD vuông góc tại A và D. Hai đường chéo vuông góc với
nhau tại O. Biết ???? = 2√13; OA = 6. Tính diện tích hình thang ABCD.

Bài 18: Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 3 5 cm. Hình vuông ADEF cạnh bằng 2
4
9

cm có D ∈ AB, E ∈ BC, F ∈ AC. Biết AB > AC và S ADEF = S ABC . Tính AB ; AC.

Bài 19: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, trung tuyến BD. Gọi I là hình chiếu của C
trên BD, H là hình chiếu của I trên AC. Chứng minh: AH = 3HI.
Bài 20: Qua đỉnh A của hình vuông ABCD cạnh bằng a, vẽ đường thẳng cắt BC ở E và
cắt đường thẳng DC ở F. Chứng minh:

1
1
1
+
=
AE 2 AF2 a 2

Bài 21: Cho hình thang ABCD có ??� = ??̂ = 90?? . Hai đường chéo vuông góc với nhau
tại H. Biết AB = 3 5 cm, HA = 3cm. Chứng minh:
a) HA : HB : HC : HD = 1 : 2 : 4 : 8

b)

1
1
1
1

=

2
2
2
AB CD
HB
HC 2

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

23

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài 22: Cho ∆ABC nhọn. đường cao AD và BE. Gọi I ∈ AD và Q ∈ BE sao cho
^

^

=
BIC AQC
= 900 .

a) Chứng minh: CA.CE = CD.CB
b) Chứng minh: ∆IQC là tam giác cân
c) BI cắt AQ tại K. Chứng minh: CK ⊥ IQ
Bài 23: Cho ∆ABC vuông tại A. Đường cao AH. Biết AC = 12cm, BC = 15cm.
a) Tính HA, HB, HC.
b) Gọi E, F là hình chiếu vuông góc của H lần lượt lên AB, AC.
Chứng minh: AE.AB = AF.AC
c) Chứng minh: HE2 + HF2 = HB.HC
Bài 24: Cho hình vẽ:
B

A
74°
2,8

5,5

a/ Tính AC

4,1

Y

b/ Gọi Y là điểm trên AX sao cho DY // BX.
Hãy tính XY.

123°

X
C

D

c/ Tính diện tích tam giác BCX.

Bài 25: Cho hình vẽ dưới đây biết ???? = 60 ????. Đường vuông góc kẻ từ C đến AB cắt
AB tại P. Tính:
a/ AP; BP

b/ CP và diện tích tam giác ABC.

C

B

30°

P

20°

A

Bài 26: Cho tam giác ABC có AB = 24cm; AC = 18cm; BC = 30cm
a/ Tính đường cao AH, số đo góc B và C.
b/ Phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD.
c/ Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB và AC. Tứ giác AEDF là hình gì? Tính
chu vi và diện tích tứ giác AEDF.
Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

24

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài 27: Tam giác ABC vuông tại A, AB = a, AC = 3a. Trên AC lấy các điểm D và E sao
= DE
= EC .
cho AD
a/ Chứng minh

DE DB
=
DB DC

b/ Chứng minh ∆BDE đồng dạng với ∆CDB.
� + ??????
�.
c/ Tính tổng ??????

Bài 28: Cho tam giác ABC vuông tại A, ??̂ = 30?? ; ???? = 10 ????.
a/ Tính AB, AC.

b/ Từ A kẻ AM, AN lần lượt vuông góc với các đường phân giác trong và ngoài của
góc. Chứng minh MN// BC và MN = AB.
c/ Chứng minh hai tam giác MAB và ABC đồng dạng. Tìm tỉ số đồng dạng.

Bài 29: Cho tam giác ABC cân, AB = AC = 10cm; BC = 16cm. Trên đường cao AH lấy
điểm I sao cho ???? = 1�3 ????. Vẽ tia Cx song song với AH, Cx cắt tia BI tại D.
a/ Tính các góc của tam giác ABC.
b/ Tính diện tích tứ giác ABCD.

Bài 30: Cho tam giác ABC vuông tại A . Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với trung
tuyến AM . Các tia phân giác của các góc AMB; AMC cắt đường thẳng d lần lượt tại D
và E. Chứng minh:
a) Tứ giác BCED là hình thang
b) BD . CE =

BC 2
4

c) Giả sử AC = 2AB , chứng minh EC = BC
Bài 31: Cho hình thang cân có đường chéo vuông góc với cạnh bên . Tính chu vi và
diện tích hình thang cân đó biết đáy nhỏ bằng 14 cm , đáy lớn bằng 50 cm .
Bài 32: Cho tam giác ABC có AB>AC, kẻ trung tuyến AM và đường cao AH. Chứng
minh:

BC2
a) AB + AC = 2AM +
2
b) AB2 − AC2 =
2BC.MH
2

2

2

Bài 33: Cho hình thang ABCD (AB//CD có AB = 3cm; CD = 14cm; AC = 15cm; BD =
8cm.
a) Chứng minh AC vuông góc với BD.
b) Tính diện tích hình thang.
Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

25

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài 34: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với A
qua điểm B. Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE = 2HA. Gọi I là hình chiếu
của D trên HE.
a) Tính AB, AC, HC, biết AH = 4cm, HB = 3cm.
b) Tính tg IED và tg HCE.

� = ??????
c) Chứng minh ??????
d) Chứng minh: DE ⊥ EC .

Bài 35: Cho tam giác ABC có ba đường cao AM, BN, CL. Chứng minh:
a) ∆ANL đồng dạng ∆ABC
b) ????. ????. ???? = ????. ????. ????. ????????. ????????. ????????

Bài 36: Giải tam giác ABC, biết:
a) ??̂ = 90?? , ???? = 10, ??� = 75?? .

� = 120?? , ???? = ???? = 6.
b) ??????

c) Trung tuyến ứng với cạnh huyền ???? = 5, đường cao AH = 4.

d) Trung tuyến ứng với cạnh huyền ???? = 5, một góc nhọn bằng 47o.

Bài 37: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, BC = 6cm. Gọi E, F
lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC.
a) Giải tam giác vuông ABC.
AH.

b) Tính độ dài AH và chứng minh: EF =

c) Tính: EA.EB + AF.FC.
Bài 38: Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo cắt nhau ở O. Cho biết khoảng cách từ O
đến mỗi cạnh hình thoi là h; AC = m; BD = n. Chứng minh rằng:

1

??2

+

1

??2

=

1

4ℎ2

.

Bài 39: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 33,6. Biết 24. AB = 7. AC. Tìm độ
dài các cạnh và số đo các góc của tam giác.

Bài 40: Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD), ???? = 2, ???? = 6 và chiều cao bằng 4.
Tính số đo góc tạo bởi các đường thẳng chứa hai cạnh bên.
Bài 41: Cho tam giác ABC có ??� = 40?? , ??̂ = 60?? , đường trung tuyến AM. Tính số đo góc
AMC.

Bài 42: Cho tam giác ABC nhọn, AB = c, AC = b, BC = a. Chứng minh rằng
??2 = ?? 2 + ?? 2 − 2????????????
?? 2 = ??2 + ?? 2 − 2????????????
?? 2 = ??2 + ?? 2 − 2????????????

Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

26

Chủ đề 1:: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
� = 60?? , ???? = 2, ???? = 6.
Bài 43: Cho hình thang ABCD ( AB // CD) có ??̂ = 30?? , ??
a. Tìm AD.

b. Tính diện tích hình thang.

� = 90?? . Chứng minh rằng: ????2 + ????2 = ???? 2 + ????2
Bài 44: Cho tứ giác ABCD có ??̂ + ??

Bài 45: Cho tam giác ABC cân tại A, ??̂ < 90?? , ???? = ???? = 2√2 ????, ???? = √2 ????.Kẻ đường cao BH. Chứng minh rằng: AH = 7.HC ———————- HẾT———————– (Nguồn 45 bài tập tự luyện của thầy Bùi Anh Tuấn – VT – VP) Toán Họa: 0986 915 960 – Tổng hợp.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top