Chuyên đề góc và số đo góc Toán 6

Giới thiệu Chuyên đề góc và số đo góc Toán 6

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề góc và số đo góc.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Chuyên đề góc và số đo góc

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Chuyên đề góc và số đo góc

BÀI 2. GÓC. SỐ ĐO GÓC
 Mục tiêu
 Kiến thức
+ Hiểu khái niệm góc, góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt.
+ Nắm được khái niệm điểm nằm trong góc.
 Kỹ năng
+ Biết cách vẽ góc, đặt tên góc, đọc tên góc.
+ Nhận biết điểm nằm trong góc.
+ Nhận biết góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.
+ Biết cách đo góc bằng thước đo góc, so sánh hai góc.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Góc
Góc tạo bởi hai tia chung gốc
Gốc chung là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của
góc.
Đặc biệt: góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối

 hoặc 
nhau. Góc xOy được kí hiệu là xOy
yOx .

 tạo bởi hai tia Ox và Oy .
Góc xOy

Điểm nằm trong góc
Hai tia Ox và Oy không đối nhau, điểm M gọi là
điểm nằm trong góc xOy hay M nằm trong góc
xOy nếu OM nằm giữa hai tia Ox và Oy .

2. Số đo góc
Đo góc
a) Dụng cụ: thước đo góc.
b) Cách đo góc xOy .
Bước 1. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước
trùng với gốc O của góc, một cạnh của góc đi qua
vạch 0 .
Bước 2. Xem cạnh thứ hai của góc đi qua vạch nào

  120 .
của thước, giả sử là vạch 120 thì xOy
So sánh hai góc

Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì
.
hai góc đó bằng nhau, ta viết A  B

Nếu số đo của góc A nhỏ hơn số đo của
Trang 1

góc B thì góc A nhỏ hơn góc B ta viết
A  B
.

Góc vuông, góc nhọn, góc tù

Góc có số đo bằng 90 là góc vuông.

Góc có số đo nhỏ hơn 90 là góc nhọn.

Góc có số đo lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ
hơn góc bẹt là góc tù.

Góc có số đo bằng 180 là góc bẹt.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
GÓC. SỐ ĐO GÓC

Trang 2

Số đo góc

Góc

Góc tạo bởi hai
tia chung gốc

Góc nhọn, góc vuông, góc tù và góc

Góc nhọn

  90
0  xOy

Góc vuông

x
O y  90

Góc tù

Góc tù

  180
90  xOy

  180 
xOy
Trang 3

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Xác định góc, vẽ hình
Phương pháp giải
Hai tia bất kì chung gốc đều tạo thành một góc.

Ví dụ: Cho hình vẽ sau:

Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình trên. Có tất
cả bao nhiêu góc?
Hướng dẫn giải
Các góc có trong hình trên là

 ; nOp
; 
 ; mOq
 ; nOq
.
mOn
pOq ; mOp
Có tất cả 6 góc.
Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Vẽ hình theo cách diễn đạt sau
a) Vẽ góc có đỉnh A , hai cạnh AB , AC . Điểm M nằm trong góc đó.
b) Vẽ góc xOy không phải góc bẹt.
c) Vẽ ba góc xOy , yOz , zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy , tia Oy nằm trong góc zOt và
góc xOt là góc bẹt.
Hướng dẫn giải

Trang 4

Ví dụ 2. Trên đường thẳng xy lấy điểm A . Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy , vẽ hai tia Am , An . Kể
tên tất cả các góc tạo thành.
Hướng dẫn giải

 ; nAm
 ; mAy
.
 ; xAm
 ; xAy
 ; nAy
Các góc tạo thành là: xAn
Bài tập tự luyện dạng 1
Câu 1: Cho góc bẹt xOy . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy , vẽ các tia Om , On ,
Ot . Kể tên tất cả các góc có trong hình vẽ.

Câu 2: Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình dưới đây. Có bao nhiêu góc?

Câu 3: Đọc tên và viết kí hiệu các góc có trong hình vẽ sau:

Câu 4: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng AB, AC , BC . Gọi M là điểm nằm
trong góc ABC và góc ACB .
a) Chứng tỏ rằng M cũng nằm trong góc BAC .
b) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AM và BC . Hỏi điểm I nằm trong góc nào trong số
 , BMC
?
các góc sau: BAC
Trang 5

HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1.

 , nOt
 , tOm
 , mOy
.
 , xOt
 , xOm
 , xOy
 , nOm
 , nOy
 , tOy
Các góc xOn
Câu 2.

 , xMb
 , aMb
 , xMa
.
, 
Các góc: xOy
yOa , xOa
Có tất cả 6 góc.
Câu 3.

, 
, 
.
Các góc: xEz
xEF , zEF
yDz , 
yDE , EDz
Câu 4.

a) Điểm M nằm trong góc 
ABC nên điểm M cùng phía với C so với AB .
Điểm M nằm trong góc 
ACB nên điểm M cùng phía với B so với AC .

.
Từ đó, tia AM nằm giữa hai tia AB và AC , nên M nằm trong góc BAC
b) I nằm trên tia AM nên tia AI nằm giữa hai tia AB và AC . Do đó, điểm I nằm trong góc
 . Điểm I cũng nằm trong góc BMC
.
BAC
Dạng 2: Số đo góc
Bài toán 1: Đo góc. Đổi số đo góc
Phương pháp giải
Đơn vị đo góc 1  60 ; 1  60 .

Ví dụ: Cho các hình vẽ sau

a) Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi
ghi vào bảng.
Trang 6

Góc

Số đo


xOy

yOz

zOt


yOt
b) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dần
Hướng dẫn giải
Các bước đo góc:

a)

Đặt thước đo góc để tâm thước trùng với

Góc

Số đo

góc cần đo.


xOy

30

Vạch 0 trên thước nằm trên một cạnh.

Cạnh còn lại của góc đi qua vạch nào của


yOz

90

thước đo góc thì đó là số đo của góc.


zOt

45


yOt

135

b) Các góc theo thứ tự lớn dần là

 ; zOt
; 
xOy
yOz ; 
yOt .

Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 0 ; 60 ; 90 ?
Hướng dẫn giải
Lúc 6 giờ, kim giờ chỉ số 6 và kim phút chỉ số 12. Khi đó hai kim thẳng hàng và chúng tạo thành góc bẹt
180 . Mỗi giờ kim giờ quay được một góc 180 : 6  30 .

Trang 7

Lúc 12 giờ đúng, kim giờ và kim phút của đồng hồ
tạo thành góc 0 .

Lúc 2 giờ đúng, kim giờ và kim phút của đồng hồ
tạo thành góc 60 .

Lúc 3 giờ đúng, kim giờ và kim phút của đồng hồ
tạo thành góc 90 .

Ví dụ 2. Đổi độ thành phút
1
13, 25  13  1315  915
4
32,5  ………

211, 2  ………
95, 75  ………
12, 6  ………

Hướng dẫn giải
Ta có
32,5  32

5
 3230 .
10

95, 75  95

75
2
 95  9540
100
3

211, 2  211
12, 6  12

2
 21112 .
10

6
 1236 .
10

Bài toán 2. So sánh góc
Phương pháp giải
Trang 8

 ; xOy
 ; zOt
.
; 
Trong hai góc, góc nào có số đo lớn hơn thì lớn Ví dụ: Cho các góc xOt
yOz ; xOz
hơn.
Đo số đo của các góc và so sánh.

Hướng dẫn giải
Ta có

  30 ; xOy
  180 ;
  60 ; 
xOt
yOz  120 ; xOz
  150 .
zOt

  xOy

  xOz
.
Vậy xOt
yOz  zOt
Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Cho các góc sau. Đo số đo của các góc và so sánh.

Hướng dẫn giải

  150 ; xMy
  135 .
  70 ; mAn
Ta đo được 
pBq  15 ; tHz

  mAn
  tHz
.
Do đó 
pBq  xMy
Bài tập tự luyện dạng 2
Câu 1: Đổi độ thành phút 17, 75 ; 33,5 ; 21, 2 ; 65, 25 ; 30, 6 .
Câu 2: Đổi độ thành phút 13512 ; 4510 ; 346 ; 5315 .
Câu 3: Lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 150 ; 180 ?
Câu 4: Cho các góc sau. Đo số đo của các góc và sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Trang 9

HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1.

17, 75  1065
33,5  2010
21, 2  1272
65, 25  3915
30, 6  1836 .

Câu 2.
13512  8112

4510  2710
346  2046
5315  3195 .

Câu 3.
Lúc 5 giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 150 .
Lúc 6 giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 180 .
Câu 4.

  54 ; mAn
  126 ; aMb
  109 ; DEF
  60 .
Ta có xOy
 ; DEF
 ; aMb
 ; mAn
.
Các góc được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là xOy
Dạng 3. Nhận biết góc nhọn, góc vuông, góc tù
Phương pháp giải
Sử dụng các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc Ví dụ: Trong các góc sau, góc nào là góc tù?
tù.

  120 ; aOb
  40 ; 
  90 ; mOn
xOy
pOq  175 .
Hướng dẫn giải
Trang 10

; 
Trong các góc trên, có hai góc mOn
pOq là góc
tù vì 120  90 ; 175  90 .
Ví dụ mẫu
Ví dụ 1. Ước lượng bằng mắt xem góc nào là góc vuông, nhọn, tù, bẹt. Dùng góc vuông của êke để kiểm
tra lại kết quả.

Hướng dẫn giải

; 
.
Các góc nhọn là xOy
pBq ; zHt
.
 ; xDy
Các góc tù là mAn
.
Góc vuông là uCv
Ví dụ 2. Trong các góc sau, góc nào là góc nhọn?

  90 ; mOn
  120 ; aOb
  40 ; 
xOy
pOq  175 .
Hướng dẫn giải

 là góc nhọn vì 40  90 .
Trong các góc trên, có duy nhất góc aOb
Bài tập tự luyện dạng 3

Trang 11

Câu 1. Cho các hình sau:

a) Hình nào có góc bẹt?
b) Có bao nhiêu hình có góc vuông, bao nhiêu hình có góc nhọn, bao nhiêu hình có góc tù?
Câu 2. Hãy cho biết mỗi câu sau đây đúng hay sai?
a) Góc có số đo 150 là góc nhọn.
b) Góc có số đo 75 là góc tù.
c) Góc có số đo 90 là góc bẹt.
d) Góc có số đo 180 là góc vuông.
e) Một góc không phải góc tù thì phải là góc nhọn.
f) Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù.
g) Một góc bé hơn góc bẹt thì phải là góc tù.
h) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1.
a) Các hình có góc bẹt: Hình 2, Hình 3.
b) Góc vuông: 2 hình (Hình 2, Hình 5).
Góc nhọn: 3 hình (Hình 1, Hình 3, Hình 4).
Góc tù: 1 hình (Hình 3).
Câu 2.
a) Sai vì góc 150  90 nên góc có số đo 150 là góc tù.
b) Sai vì góc 75  90 nên góc có số đo 75 là góc nhọn.
c) Sai vì góc có số đo 90 là góc vuông.
d) Sai vì góc có số đo 180 là góc bẹt.
Trang 12

e) Sai vì nếu không là góc tù thì nó có thể là góc vuông hoặc góc bẹt.
f) Sai vì nếu không là góc vuông thì nó có thể là góc nhọn, góc tù hoặc góc bẹt.
g) Sai vì một góc bé hơn góc bẹt có thể là góc nhọn hoặc góc vuông.
h) Đúng.

Trang 13

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top