Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Giới thiệu Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Chuyªn ®Ò Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp PT, HPT
A.Lý ThuyÕt.
I.Ph­¬ng ph¸p gi¶i chung.
B­íc 1. LËp PT hoÆc hÖ PT:
-Chän Èn, ®¬n vÞ cho Èn, ®iÒu kiÖn thÝch hîp cho Èn.
-BiÓu ®¹t c¸c ®¹i l­îng kh¸c theo Èn ( chó ý thèng nhÊt ®¬n vÞ).
-Dùa vµo c¸c d÷ kiÖn, ®iÒu kiÖn cña bµi to¸n ®Ó lËp ph­¬ng tr×nh hoÆc hÖ ph­¬ng tr×nh.
B­íc 2 Gi¶i PT hoÆc hÖ PT.
B­íc 3. NhËn ®Þnh so s¸nh kÕt qu¶ bµi to¸n t×m kÕt qu¶ thÝch hîp, tr¶ lêi ( b»ng c©u viÕt ) nªu râ ®¬n vÞ cña ®¸p
sè.
II.c¸c d¹ng to¸n c¬ b¶n.
1.D¹ng to¸n chuyÓn ®éng;
2.D¹ng to¸n liªn quan tíi c¸c kiÕn thøc h×nh häc;
3.D¹ng to¸n c«ng viÖc lµm chung, lµm riªng;
4.D¹ng to¸n ch¶y chung, ch¶y riªng cña vßi n­íc;
5.D¹ng to¸n t×m sè;
6.D¹ng to¸n sö dông c¸c kiÕn thøc vÒ %;
7.D¹ng to¸n sö dông c¸c kiÕn thøc vËt lý, ho¸ häc.
III.c¸c C«ng thøc cÇn l­u ý khi gbt bc lpt hpt.
1.S=V.T; V=

S
S
;T=
( S – qu·ng ®­êng; V- vËn tèc; T- thêi gian );
T
V

2.ChuyÓn ®éng cña tµu, thuyÒn khi cã sù t¸c ®éng cña dßng n­íc;
VXu«i = VThùc + VDßng n­íc
VNg­îc = VTh­c – VDßng n­íc
3. A = N . T ( A – Khèi l­îng c«ng viÖc; N- N¨ng suÊt; T- Thêi gian ).

B.Bµi tËp ¸p dông.
Bµi to¸n 1.( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét ¤ t« ®i tõ A ®Õn B cïng mét lóc, ¤ t« thø hai ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc b»ng

2
vËn tèc ¤ t« thø
3

nhÊt. Sau 5 giê chóng gÆp nhau. Hái mçi ¤ t« ®i c¶ qu·ng ®­êng AB mÊt bao l©u.
Lêi Gi¶i
Gäi thêi gian « t« ®i tõ A ®Õn B lµ x ( h ). ( x>0 );
AB
Ta cã vËn tèc ¤ t« ®i tõ A ®Õn B lµ :
( km/h);
x
2 AB
VËn tèc ¤ t« ®i tõ B vÒ A lµ:
( km/h);
3 x
AB
Sau 5 giê ¤ t« ®i tõ A ®Õn B ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ; 5.
(km);
x
2 AB
Sau 5 giê ¤ t« ®i tõ B ®Õn A ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ; 5. .
(km);
3 x

1

V× sau 5 giê chóng gÆp nhau do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: 5.
Gi¶i ph­¬ng tr×nh ta ®­îc: x =

AB
2 AB
+ 5. .
= AB;
x
3 x

25
.
3

25
25
, thêi gian ¤ t« ®i tõ B ®Õn A lµ
.
3
2
—————————————————————————–

VËy thêi gian ¤ t« ®i tõ A ®Õn B lµ

Bµi to¸n 2. ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét ¤ t« du lÞch ®i tõ A ®Õn C. Cïng lóc tõ ®Þa ®iÓm B n»m trªn ®o¹n AC cã mét ¤ t« vËn t¶i cïng ®i ®Õn
C. Sau 5 giê hai ¤ t« gÆp nhau t¹i C. Hái ¤ t« du lÞch ®i tõ A ®Õn B mÊt bao l©u , biÕt r»ng vËn tèc cña ¤ t« t¶i
3
b»ng vËn tèc cña ¤ t« du lÞch.
5
Lêi Gi¶i
Gäi thêi gian « t« du lÞch ®i tõ A ®Õn B lµ x ( h ). ( 0 < x< 5 ). Ta cã thêi gian « t« du lÞch ®i tõ B ®Õn C lµ ( 5 – x) ( h ). BC VËn tèc xe « t« du lÞch lµ: ( km/h). 5x BC Ta cã vËn tèc xe t¶i lµ: (km/ h). 5 3 BC 3 BC V× vËn tèc cña ¤ t« t¶i b»ng vËn tèc cña ¤ t« du lÞch, nªn ta cã ph­¬ng tr×nh: = . 5 5 5 5x Gi¶i ph­¬ng tr×nh ta ®­îc: x = 2. VËy ¤ t« du lÞch ®i tõ A ®Õn B mÊt 2 giê. —————————————————————————-Bµi to¸n 3 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng) §­êng s«ng tõ thµnh phè A ®Õn thµnh phè B ng¾n h¬n ®­êng bé 10 km ®Ó ®i tõ thµnh phè A ®Õn thµnh phè B Ca n« ®i hÕt 3 giê 20 phót ¤ t« ®i hÕt 2 giê.VËn tèc Ca n« kÐm vËn tèc ¤ t« 17 km /h. TÝnh vËn tèc cña Ca n«. Lêi Gi¶i Gäi vËn tèc cña Ca n« lµ x ( km/h).(x> 0).
Ta cã vËn tèc cña ¤ t« lµ x + 17 (km/h).
10
Ta cã chiÒu dµi qu·ng ®­êng s«ng AB lµ:
x (km); chiÒu dµi qu·ng ®­êng bé AB lµ: 2( x + 17 ) (km).
3
V× ®­êng s«ng tõ thµnh phè A ®Õn thµnh phè B ng¾n h¬n ®­êng bé 10 km do ®ã ta cã
10
PT: 2( x + 17 ) x =10
; Gi¶i PTBN ta ®­îc x = 18.
3
VËy vËn tèc cña Ca n« lµ: 18 km/h.
—————————————————————————–Bµi to¸n 4 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét ng­êi ®i xe ®¹p tõ tØnh A ®Õn tØnh B c¸ch nhau 50 km. Sau ®ã 1 giê 30 phót mét ng­êi ®i xe m¸y
còng ®i tõ A vµ ®Õn B sím h¬n 1 giê. TÝnh vËn tèc cña mçi xe, biÕt r»ng vËn tèc xe m¸y gÊp 2,5 lÇn v©n tèc
xe ®¹p.
Lêi Gi¶i
Gäi vËn tèc cña ng­êi ®i xe ®¹p lµ x ( km/h).(x> 0).
Ta cã vËn tèc cña ng­êi ®i xe m¸y lµ 2,5 x (km/h).
50
50
Thêi gian ng­êi ®i xe ®¹p ®i tõ A ®Õn B lµ
(h); Thêi gian ng­êi ®i xe m¸y ®i tõ A ®Õn B lµ
(h).
x
2,5 x
V× ng­êi ®i xe m¸y ®i sau 1 giê 30 phót vµ ®Õn B sím h¬n 1 giê so víi ng­êi ®i xe ®¹p do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:

2

50
50
= 2,5 ; gi¶i PTBN ta ®­îc x = 12.
x
2,5 x
VËy vËn tèc cña ng­êi ®i xe ®¹p lµ 12 km/h, vËn tèc cña ng­êi ®i xe m¸y lµ 30 km/h.
—————————————————————————–Bµi to¸n 5 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét ng­êi ®i xe m¸y tõ A ®Õn B víi v©n tèc trung b×nh 30 km / h. Khi ®Õn B ng­êi ®ã nghØ 20 phót råi
quay trë vÒ A víi vËn tèc trung b×nh 25 km /h. TÝnh qu·ng ®­êng AB, biÕt thêi gian c¶ ®i vµ vÒ lµ 5 giê 50 phót.
Lêi Gi¶i
Gäi chiÒu dµi cña qu·ng ®­êng AB lµ x ( km).(x> 0).
x
x
Thêi gian ng­êi ®i xe m¸y ®i tõ A ®Õn B lµ
(h); Thêi gian ng­êi ®i xe m¸y ®i tõ B ®Õn A lµ
(h)
30
25
V× ng­êi ®i xe m¸y nghØ t¹i B 20 phót vµ tæng thêi gian c¶ ®i vµ vÒ lµ lµ 5 giê 50 phót do ®ã ta cã ph­¬ng
tr×nh:
x
x
1
5
+
+ = 5 ; gi¶i PTBN ta ®­îc; x = 75.
30
25 3
6
VËy ®é dµi qu·ng ®­êng AB lµ 75 km/h.
——————————————————————————

Bµi to¸n 6 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét ¤ t« dù ®Þnh ®i tõ tØnh A ®Õn tØnh B víi vËn tèc trung b×nh 40 km/ h. Lóc ®Çu « t« ®i víi vËn tèc ®ã,
khi cßn 60 km n÷a th× ®­îc nöa qu·ng ®­êng AB, ng­êi l¸i xe t¨ng thªm v©n tèc 10 km/h trªn qu·ng ®­êng cßn
l¹i, do ®ã ¤ t« ®Õn B sím h¬n 1 giê so víi dù ®Þnh. TÝnh qu·ng ®­êng AB.
Lêi Gi¶i
Gäi chiÒu dµi cña qu·ng ®­êng AB lµ x ( km).(x> 0). ( Ta chØ xÐt qu·ng ®­êng BC khi vËn tèc thay ®æi)
x
 60
2
Ta cã thêi gian dù ®Þnh ®i hÕt qu·ng ®­êng BC lµ
(h)
40
x
 60
Thêi gian ¤ t« thùc ®i trªn qu·ng ®­êng BC sau khi t¨ng vËn tèc thªm 10 km/h lµ: 2
50
V× sau khi ng­êi l¸i xe t¨ng thªm v©n tèc 10 km/h trªn qu·ng ®­êng cßn l¹i, do ®ã ¤ t« ®Õn B sím h¬n 1
x
x
 60
 60
2
2
giê so víi dù ®Þnh do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:

= 1; gi¶i PTBN ta ®­îc: x = 280.
40
50
VËy qu·ng ®­êng AB dµi 280 km.
—————————————————————————–Bµi to¸n 7 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét ¤ t« dù ®Þnh ®i tõ A ®Õn B trong thêi gian nhÊt ®Þnh nÕu xe ch¹y víi vËn tèc 35 km/h th× ®Õn chËm
mÊt 2 giê. NÕu xe ch¹y víi vËn tèc 50 km/h th× ®Õn sím h¬n 1 giê. TÝnh qu·ng ®­êng AB vµ thêi gian dù ®Þnh ®i
lóc ®Çu.
Lêi Gi¶i
Gäi chiÒu dµi cña qu·ng ®­êng AB lµ x ( km).(x> 0).
x
x
Thêi gian xe ch¹y víi vËn tèc 35 km/h lµ
(h); Thêi gian xe ch¹y víi vËn tèc 50 km/h lµ
(h).
35
50
x
x
Theo bµi ra ta cã ph­¬ng tr×nh:
-2=
+ 1.
Gi¶i PTBN ta ®­îc x = 350 km.
35
50
350
VËy thêi gian dù ®Þnh lµ
– 2 = 8 (giê), Qu·ng ®­êng AB lµ 350 km.
35
——————————————————————————

3

Bµi to¸n 8 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Hai vËt chuyÓn ®éng trªn mét ®­êng trßn cã ®­¬ng kÝnh 2m , xuÊt ph¸t cïng mét lóc tõ cïng mét ®iÓm .
NÕu chóng chuyÓn ®éng cïng chiÒu th× cø 20 gi©y l¹i gÆp nhau. NÕu chóng chuyÓn ®éng ng­îc chiÒu th× cø 4
gi©y l¹i gÆp nhau. TÝnh vËn tèc cña mçi vËt.
Lêi Gi¶i
Gäi vËn tèc cña VËt I lµ x ( m/s).(x> 0).
Gäi vËn tèc cña VËt II lµ y ( m/s).(y> 0), (x>y).
Sau 20 s hai vËt chuyÓn ®éng ®­îc qu·ng ®­êng lµ 20x, 20y ( m ).
V× nÕu chóng chuyÓn ®éng cïng chiÒu th× cø 20 gi©y l¹i gÆp nhau do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: 20x – 20y =
20 
Sau 4 s hai vËt chuyÓn ®éng ®­îc qu·ng ®­êng lµ 4x, 4y ( m ).
V× nÕu chóng chuyÓn ®éng ng­îc chiÒu th× cø 4 gi©y l¹i gÆp nhau do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: 4x + 4y = 20 
20 x  20 y  20
Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 
4 x  4 y  20
 x  3
Gi¶i hÖ PT ta ®­îc: 
; VËy vËn tèc cña hai vËt lµ: 3  (m/s) vµ 2  (m/s).
 y  2
—————————————————————————–Bµi to¸n 9 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét chiÕc ThuyÒn khëi hµnh tõ bÕn s«ng A, sau 5 giê 20 phót mét Ca n« ch¹y tõ bÕn s«ng A ®uæi theo vµ
gÆp thuyÒn c¸ch bÕn A 20 km. Hái vËn tèc cña thuyÒn, biÕt r»ng Ca n« ch¹y nhanh h¬n ThuyÒn 12 km/h.
Lêi Gi¶i
Gäi vËn tèc cña cña ThuyÒn lµ x ( km/h).(x> 0).
Ta cã vËn tèc cña Ca n« lµ x + 12 (km/h).
20
Thêi gian ThuyÒn ®i hÕt qu·ng ®­êng 20 km lµ:
( h).
x
20
Thêi gian Ca n« ®i hÕt qu·ng ®­êng 20 km lµ:
( h).
x  12
V× sau 5 giê 20 phót mét Ca n« ch¹y tõ bÕn s«ng A ®uæi theo vµ gÆp thuyÒn c¸ch bÕn A 20 km, do ®ã ta cã
20
20
16
ph­¬ng tr×nh:
=
;
gi¶i PTBH x2 + 12x – 45 =0 ta ®­îc x = 3 (TM).
x
x  12
3
VËy vËn tèc cña Ca n« lµ 15 km/h.
—————————————————————————–Bµi to¸n 10 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Qu·ng ®­êng AB dµi 270 km. Hai ¤ t« khëi hµnh cïng mét lóc ®i tõ A ®Õn B. ¤ t« thø nhÊt ch¹y nhanh
h¬n ¤ t« thø hai 12 km/h, nªn ®Õn tr­íc ¤ t« thø hai 40 phót. TÝnh vËn tèc cña mçi ¤ t«.
Lêi Gi¶i
Gäi vËn tèc cña ¤ t« thø nhÊt lµ x ( km/h).(x> 12).
Ta cã vËn tèc cña ¤ t« thø hai lµ x – 12 (km/h).
270
Thêi gian ¤ t« thø nhÊt ®i hÕt qu·ng ®­êng AB lµ:
( h).
x
270
Thêi gian ¤ t« thø hai ®i hÕt qu·ng ®­êng AB lµ:
( h).
x  12
270
270 2
V× hai ¤ t« cïng xuÊt ph¸t vµ ¤ t« thø nhÊt ®Õn B tr­íc ¤ t« thø hai lµ 40 P nªn ta cã PT:
=
x  12
x
3
Gi¶i PTBH ta ®­îc x= 6+12 34
VËy vËn tèc cña ¤ t« thø nhÊt 6+12 34 km/h, ¤ t« thø hai lµ 12 34 – 6 km/h.
——————————————————————————

4

Bµi to¸n 11 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét Tµu thuû ch¹y trªn mét khóc s«ng dµi 80 km, c¶ ®i vµ vÒ mÊt 8 giê 20 phót. TÝnh vËn tèc cña Tµu thuû
khi n­íc yªn lÆng, biÕt r»ng vËn tèc cña dßng n­íc lµ 4 km/h.
Lêi Gi¶i
Gäi vËn tèc cña Tµu thuû khi n­íc yªn lÆng lµ x ( km/h).(x> 4).
VËn tèc Tµu thuû khi ®i xu«i dßng: x + 4 ( km/h).
VËn tèc Tµu thuû khi ®i ng­îc dßng: x – 4 ( km/h).
80
80
Thêi gian Tµu thuû ®i xu«i dßng lµ:
(h), Thêi gian Tµu thuû ®i ng­îc dßng lµ:
(h).
x4
x4
V× tæng thêi gian c¶ xu«i dßng vµ ng­îc dßng lµ 8 giê 20 phót do ®o ta cã ph­¬ng tr×nh:
80
80
25
+
= .
x4
x4 3
Gi¶i PTBH: ®­îc: x = 20 (TM).
VËy vËn tèc Tµu thuû khi n­íc yªn lÆng lµ: 20 km/h.
—————————————————————————–Bµi to¸n 12 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Hai Ca n« khëi hµnh cïng mét lóc vµ ch¹y tõ bÕn s«ng A ®Õn bÕn s«ng B Ca n« I ch¹y víi vËn tèc 20 km/h,
Ca n« II ch¹y víi vËn tèc 24 km/h. Trªn ®­êng ®i Ca n« II dõng l¹i 40 phót, sau ®ã tiÕp tôc ch¹y víi vËn tèc nh­
cò. TÝnh chiÒu dµi qu·ng s«ng AB, biÕt r»ng hai Ca n« ®Õn B cïng mét lóc.
Lêi Gi¶i
Gäi chiÒu dµi qu·ng s«ng A B lµ x ( km).(x> 0).
x
x
Ta cã thêi gian Can« I ch¹y tõ A ®Õn B lµ:
( h), Ta cã thêi gian Can« II ch¹y tõ A ®Õn B lµ:
( h).
20
24
x
x
2
Trªn ®­êng ®i Ca n« II dõng l¹i 40 phót vµ cïng ®Õn B do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:
=
20 24
3
Gi¶i PTBN ta ®­îc x = 80 km.
VËy qu·ng ®­êng AB lµ 80km.
—————————————————————————–Bµi to¸n 13 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Hai ¤ t« khëi hµnh cïng mét lóc tõ ®Þa ®iÓm A ®Õn ®Þa ®iÓm B dµi 240 km. Mçi giê ¤ t« thø nhÊt ch¹y
chanh h¬n ¤ t« thø hai 12 km/h nªn ®Õn ®Þa ®iÓm B tr­íc ¤ t« thø hai lµ 100 phót. TÝnh vËn tèc cña mçi ¤ t«.
Lêi Gi¶i
Gäi vËn tèc cña ¤ t« thø hai lµ x ( km/h).(x> 0).
Ta cã vËn tèc cña ¤ t« thø nhÊt lµ x + 12 km/h.
240
Thêi gian ¤ t« thø hai ®i hÕt qu·ng ®­êng AB lµ:
( h).
x
240
Thêi gian ¤ t« thø nhÊt ®i hÕt qu·ng ®­êng AB lµ:
( h).
x  12
240
240
5
V× ¤ t« thø nhÊt ®Õn ®Þa ®iÓm B tr­íc ¤ t« thø hai lµ 100 phót do ®ã ta cã PT:
=
x
x  12
3
Gi¶i PTBH ta ®­îc x= 36.
VËy vËn tèc cña ¤ t« thø nhÊt 48 km/h, ¤ t« thø hai lµ 36 km/h.
—————————————————————————–Bµi to¸n 14 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét Ca n« xu«i dßng 42 km råi ng­íc dßng trë l¹i 20 km hÕt tæng céng 5 giê. BiÕt vËn tèc cña dßng ch¶y
lµ 2 km/h. TÝnh vËn tèc cña Ca n« lóc dßng n­íc yªn lÆng.
Lêi Gi¶i
Gäi vËn tèc cña Ca n« khi n­íc yªn lÆng lµ x ( km/h).(x> 2).
VËn tèc Ca n« khi ®i xu«i dßng: x + 2 ( km/h).

5

VËn tèc Ca n« khi ®i xu«i dßng: x – 2 ( km/h).
42
Thêi gian Ca n« ®i xu«i dßng lµ:
(h).
x2
20
Thêi gian Ca n« ®i ng­îc dßng lµ:
(h).
x2
42
20
+
= 5.
x2
x2
Gi¶i PTBH: 5×2 – 62x + 24 = 0 ta ®­îc: x = 12 (TM).
VËy vËn tèc Ca n« khi n­íc yªn lÆng lµ: 12 km/h.
——————————————————————————

V× tæng thêi gian c¶ xu«i dßng vµ ng­îc dßng lµ 5 giê do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:

Bµi to¸n 15 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Hai ng­êi ®i xe ®¹p cïng xuÊt ph¸t mét lóc ®i tõ A ®Õn B dµi 30 km, vËn tèc cña hä h¬n kÐm nhau 3 km/h
nªn ®Õn B sím muén h¬n nhau 30 phót. TÝnh vËn tèc cña mçi ng­êi.
Lêi Gi¶i
Gäi vËn tèc cña ng­êi ®i chËm lµ x ( km/h).(x> 0).
Ta cã vËn tèc cña ng­êi ®i nhanh lµ x + 3 (km/h).
30
Thêi gian ng­êi ®i nhanh tõ A ®Õn B lµ
(h).
x3
30
Thêi gian ng­êi ®i chËm tõ A ®Õn B lµ
(h).
x
30
30
1
V× hai ng­êi ®Õn B sím, muén h¬n nhau 30 phót do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:
=
x
x3 2
2
Gi¶i PTBH: x + 3x – 180 = 0 ta ®­îc x = 12 ( TM)
VËy vËn tèc cña ng­êi ®i nhanh lµ 15km/h, vËn tèc cña ng­êi ®i chËm lµ:12 km/h.
—————————————————————————–Bµi to¸n 16 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét ng­êi ®i tõ tØnh A ®Õn tØnh B c¸ch nhau 78 km. sau ®ã 1 giê ng­êi thø hai ®i tõ tØnh B ®Õn tØnh A hai
ng­êi gÆp nhau t¹i ®Þa ®iÓm C c¸ch B 36 km. TÝnh thêi gian mçi ng­êi ®· ®i tõ lóc khëi hµnh ®Õn lóc gÆp nhau,
biÕt vËn tèc ng­êi thø hai lín h¬n vËn tèc ng­êi thø nhÊt lµ 4 km/h.
Lêi Gi¶i
Gäi vËn tèc cña ng­êi ®i tõ A lµ x ( km/h).(x> 0).
42
Thêi gian ng­êi ®i tõ A, tÝnh tõ lóc khëi hµnh ®Õn lóc gÆp nhau lµ:
(h).
x
VËn tèc cña ng­êi ®i tõ B lµ x + 4 ( km/h).
36
Thêi gian ng­êi ®i tõ B, tÝnh tõ lóc khëi hµnh ®Õn lóc gÆp nhau lµ:
(h).
x4
V× hai ng­êi gÆp nhau t¹i C, ng­êi thø hai ®i sau ng­êi thø nhÊt 1 giê do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:
42
36
=1; Gi¶i PTBH: x2 – 2x – 168 = 0 ta ®­îc x= 14 (TM).
x
x4
VËy thêi gian ng­êi ®i tõ A tõ lóc khëi hµnh ®Õn lóc gÆp nhau lµ: 3 giê.
thêi gian ng­êi ®i tõ B tõ lóc khëi hµnh ®Õn lóc gÆp nhau lµ: 2 giê.
—————————————————————————–Bµi to¸n 17 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Qu·ng ®­êng AB dµi 120 km. Hai ¤ t« khëi hµnh cïng mét lóc ®i tõ A ®Õn B,¤ t« thø nhÊt ch¹y nhanh h¬n
¤ t« thø hai lµ 10 km/h nªn ®Õn B tr­íc ¤ t« thø hai 24 phót. TÝnh vËn tèc mçi xe.
Lêi Gi¶i
Gäi vËn tèc cña ¤ t« thø nhÊt lµ x ( km/h).(x> 0).
Ta cã vËn tèc cña ¤ t« thø hai lµ x – 10 ( km/h).

6

120
( h).
x
120
Thêi gian ¤ t« thø hai hÕt qu·ng ®­êng AB lµ:
( h).
x  10
V× ¤ t« thø nhÊt ch¹y nhanh h¬n ¤ t« thø hai lµ 10 km/h nªn ®Õn B tr­íc ¤ t« thø hai 24 phót do ®ã ta cã
120
120 2
ph­¬ng tr×nh:
=
x  10
x
5
Gi¶i PT BH: x2 – 10x – 300 = 0 ta ®­îc x= 60 (TM).
VËy vËn tèc cña ¤ t« thø nhÊt lµ : 60 km/h
,vËn tèc cña ¤ t« thø hai lµ : 50 km/h.
——————————————————————————

`Thêi gian ¤ t« thø nhÊt ®i hÕt qu·ng ®­êng AB lµ:

Bµi to¸n 18 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét ng­êi dù ®Þnh ®i tõ A ®Õn B víi thêi gian ®½ ®Þnh. NÕu ng­êi ®ã t¨ng vËn tèc thªm 10 km/h th× ®Õn B
sím h¬n dù ®Þnh 1 giê. NÕu ng­êi ®ã gi¶m vËn tèc ®i 10 km/h th× ®Õn B muén h¬n dù ®Þnh 2 giê. TÝnh vËn tèc,
thêi gian dù ®Þnh ®i vµ ®é dµi qu·ng ®­êng AB.
Lêi Gi¶i :
Gäi vËn tèc dù ®Þnh ®i tõ A ®Õn B cña ng­êi ®ã lµ x ( km/h).(x> 0).
Gäi thêi gian dù ®Þnh ®i tõ A ®Õn B cña ng­êi ®ã lµ y (h).(y> 0).
Ta cã ®é dµi cña qu·ng ®­êng AB lµ x.y.
V× nÕu ng­êi ®ã t¨ng vËn tèc thªm 10 km/h th× ®Õn B sím h¬n dù ®Þnh 1 giê do ®ã ta cã PT (1):
(x + 10).(y-1) =xy.
V× nÕu ng­êi ®ã gi¶m vËn tèc ®i 10 km/h th× ®Õn B muén h¬n dù ®Þnh 2 giê do ®ã ta cã PT (2)
(x – 10).(y+2) =xy.
( x  10)( y  1)  xy
 x  30
Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 
;gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc 
( x  10)( y  2)  xy
y  4
VËy v©n tèc dù ®Þnh lµ 30 km/h, thêi gian dù ®Þnh lµ 4 giê, Qu·ng ®­êng AB lµ 120 km.
—————————————————————————–Bµi to¸n 19 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
Mét Ca n« xu«i dßng 1 km vµ ng­îc dßng 1km hÕt tÊt c¶ 3,5 phót. NÕu Ca n« xu«i 20 km vµ ng­îc 15 km
th× hÕt 1 giê. TÝnh vËn tèc dßng n­íc vµ vËn tèc riªng cña Ca n«.
Lêi Gi¶i :
Gäi vËn tèc riªng cña Ca n« lµ x ( km/p), ( x> 0).
Gäi vËn tèc riªng cña dßng n­íc lµ y ; ( km/p), ( y> 0) ; (x> y).
Ta cã vËn tèc cña Ca n« khi ®i xu«i dßng lµ x+ y ( km/phót), ng­îc dßng lµ x – y ( km/phót).
1
1
Thêi gian Ca n« xu«i dßng 1 km lµ
( P ). Thêi gian Ca n« ng­îc dßng 1 km lµ
( P ).
x y
x y
V× tæng thêi gian xu«i dßng 1 km vµ ng­îc dßng 1km hÕt tÊt c¶ 3,5 phót do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh ( 1) lµ

1
1
+
=3,5
x y
x y
V× tængthêi gian Ca n« xu«i dßng 20 km vµ ng­îc 15 km th× hÕt 1 giê do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh (2)

20
15
+
=60
x y
x y

1
 1
 x  y  x  y  3. 5

Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 
 20  15  60.
 x  y x  y

7

 x  7 / 12
gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc 
VËy vËn tèc cña dßng n­íc lµ:1/12 , VËn tèc riªng cña Ca n«
 y  1 / 12
lµ:7/12
—————————————————————————–Bµi to¸n 20 ( D¹ng to¸n chuyÓn ®éng)
B¹n Hµ dù ®Þnh ®i tõ A ®Õn B c¸ch nhau 120 km trong mét thêi gian ®½ ®Þnh. Sau khi 1 giê, Hµ nghØ 10
phót, do ®ã ®Ó ®Õn B ®óng hÑn Hµ ph¶i t¨ng vËn tèc thªm 6 km/h. TÝnh vËn tèc lóc ®Çu cña Hµ.
Lêi Gi¶i :
Gäi vËn tèc lóc ®Çu cña Hµ lµ x, ( km/h), ( x> 0);
120
Thêi gian Hµ dù ®Þnh ®i tõ A ®Õn B lµ
( giê);
x
Sau 1 giê Hµ ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ x km, qu·ng ®­êng cßn l¹i Hµ ph¶i ®i lµ ( 120 – x);
120  x
Thêi gian Hµ ®i trªn qu·ng ®­êng cßn l¹i ( 120 – x) lµ
( giê );
x6
V× trªn ®­êng ®i Hµ nghØ 10 phót, do ®ã ®Ó ®Õn B ®óng hÑn Hµ ph¶i t¨ng vËn tèc thªm 6 km/h nªn ta cã
120
1 120  x
ph­¬ng tr×nh:
=1+ +
, gi¶i PT BH: x2 + 42x – 4320 = 0 ta ®­îc: x1 = 48, x2 = – 90 ( lo¹i ).
x
6
x6
VËy vËn tèc lóc ®Çu cña Hµ lµ 48 km/h.
—————————————————————————–Bµi to¸n 21 ( D¹ng to¸n liªn quan tíi c¸c kiÕn thøc h×nh häc)
T×m hai c¹nh cña mét tam gi¸c vu«ng biÕt c¹n huyÒn b»ng 13 cm vµ tæng hai c¹nh gãc vu«ng b»ng 17.
Lêi Gi¶i :
Gäi c¹nh gãc vu«ng thø nhÊt cña tam gi¸c lµ x ( cm ), ( 0< x < 17 ). Ta cã c¹nh gãc vu«ng cßn l¹i lµ: ( 17 – x ), ( cm). V× c¹nh huyÒn cña tam gi¸c vu«ng lµ 13 do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: x2 + ( 17 – x )2 = 132 Gi¶i PTBH: x2 – 17x + 60 = 0 ta ®­îc: x1 = 12, x2 = 5. VËy ®é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng lÇn l­ît lµ 12 cm, 5, cm. —————————————————————————–Bµi to¸n 22 ( D¹ng to¸n liªn quan tíi c¸c kiÕn thøc h×nh häc) Mét khu v­ên H×nh ch÷ nhËt cã chu vi 280 m. Ng­êi ta lµm mét lèi ®i xung quanh v­ên ( thuéc ®Êt v­ên ) réng 2 m, diÖn tÝch cßn l¹i ®Ó trång trät lµ 4256 m2. TÝnh kÝch th­íc ( c¸c c¹nh) cña khu v­ên ®ã Lêi Gi¶i : Gäi mét c¹nh cña khu v­ên lµ x, ( m ), x< 140. Ta cã c¹nh cßn l¹i cña khu v­ên lµ: ( 140 – x). Do lèi xung quanh v­ên réng 2 m nªn c¸c kÝch th­íc c¸c c¹nh cßn l¹i ®Ó trång trät lµ: ( x – 4 ), (140 – x – 4 ) ( m ). V× diÖn tÝch cßn l¹i ®Ó trång trät lµ 4256 m2 do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: ( x – 4 ). (140 – x – 4 ) = 4256. Gi¶i PTBH: x2 – 140x + 4800 = 0 ta ®­îc x2 = 80, x2 = 60. VËy c¸c c¹nh cña khu v­ên HCN lµ 80 m, 60 m. —————————————————————————–Bµi to¸n 23 ( D¹ng to¸n liªn quan tíi c¸c kiÕn thøc h×nh häc) Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 250 m. TÝnh diÖn tÝch cña thöa ruéng biÕt r»ng nÕu chiÒu dµi gi¶m 3 lÇn vµ chiÒu réng t¨ng 2 lÇn th× chu vi thöa ruéng kh«ng ®æi. Lêi Gi¶i : Gäi chiÒu réng vµ chiÒu dµi cña thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt lÇn l­ît lµ x vµ y, ( m ), (0< x< y < 125). 8 V× chu vi thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt lµ 250 m do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: x + y = 125. V× chiÒu dµi gi¶m 3 lÇn vµ chiÒu réng t¨ng 2 lÇn th× chu vi thöa ruéng kh«ng ®æi do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:  x  y  125 y  2. x + = 125. Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:  , gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc y 3 2 x  3  125  x  50   y  75 VËy dÞªn tÝch cña thöa ruéng HCN lµ; 50. 75 = 3750 m2. —————————————————————————–Bµi to¸n 24 ( D¹ng to¸n liªn quan tíi c¸c kiÕn thøc h×nh häc) Cho mét tam gi¸c vu«ng. Khi ta t¨ng mçi c¹nh gãc vu«ng lªn 2 cm th× diÖn tÝch t¨ng 17 cm2. NÕu gi¶m c¸c c¹nh gãc vu«ng ®i mét c¹nh ®i 3 cm mét c¹n 1 cm th× diÖn tÝch sÏ gi¶m ®i 11cm 2. T×m c¸c c¹nh cña tam gi¸c vu«ng ®ã. Lêi Gi¶i : Gäi c¸c c¹nh cña tam gi¸c vu«ng lÇn l­ît lµ x, y; ( cm ), x, y > 3.
V× khi t¨ng mçi c¹nh gãc vu«ng lªn 2 cm th× diÖn tÝch t¨ng 17 cm2 do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:
1
1
( x+ 2 ) ( y + 2 ) =
xy + 17.
2
2
V× nÕu gi¶m c¸c c¹nh gãc vu«ng ®i mét c¹nh ®i 3 cm mét c¹n 1 cm th× diÖn tÝch sÏ gi¶m ®i 11cm 2 do ®ã ta
1
1
cã ph­¬ng tr×nh: ( x – 3 ) ( y – 1 ) =
xy – 11.
2
2
 x  y  15
 x  10
Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 
, gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc: 
 x  3 y  25
y  5
VËy ta cã c¸c c¹nh cña tam gi¸c lµ: 5, 10, 5 5 ( Cm).
—————————————————————————–Bµi to¸n 25 ( D¹ng to¸n c«ng viÖc chung, c«ng viÖc riªng )
Mét ®éi m¸y kÐo dù ®Þnh mçi ngµy cµy 40 ha. Khi thùc hiÖn mçi ngµy cµy ®­îc 52 ha, v× vËy ®éi kh«ng
nh÷ng cµy xong tr­íc thêi h¹n 2 ngµy mµ cßn cµy thªm ®­îc 4 ha n÷a. TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng mµ ®éi ph¶i cµy
theo kÕ ho¹ch.
Lêi Gi¶i:
Gäi diÖn tÝch mµ ®éi ph¶i cµy theo kÕ ho¹ch lµ x, ( ha ), ( x> 0).
x
Thêi gian ®éi dù ®Þnh cµy lµ:
( giê ).
40
DiÖn tÝch mµ ®éi thùc cµy lµ: ( x + 4 ), ( ha ).
x4
Thêi gian mµ ®éi thùc cµy lµ:
( giê).
52
x
x4
V× khi thùc hiÖn ®éi ®½ cµy xong tr­íc thêi h¹n 2 ngµy do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:
= 2.
40
52
Gi¶i PTBN ta ®­îc x= 360.
VËy diÖn tÝch mµ ®éi dù ®Þnh cµy theo kÕ ho¹ch lµ: 360 ha.
—————————————————————————–Bµi to¸n 26 ( D¹ng to¸n c«ng viÖc chung, c«ng viÖc riªng )
Hai ng­êi thî cïng lµm mét c«ng viÖc trong 16 giê th× xong. NÕu ng­êi thø nhÊt lµm trong 3 giê, ng­êi thî
thø hai lµm trong 6 giê th× häc lµm ®­îc 25% khèi l­îng c«ng viÖc. Hái mçi ng­êi thî lµm mét m×nh c«ng viÖc
®ã trong bao l©u.
Lêi Gi¶i:
Gäi thêi gian ®Ó Ng­êi thø nhÊt lµm mét m×nh xong c«ng viÖc lµ x, ( giê), x > 16.
Gäi thêi gian ®Ó Ng­êi thø hai lµm mét m×nh xong c«ng viÖc lµ y, ( giê), y > 16.

9

1 1
,
.
x y
1
1
1
V× hai ng­êi lµm chung trong 16 giê th× xong KLCV do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh ( 1) :
+
=
x
y 16
1
Sau 3 giê Ng­êi thø nhÊt lµm ®­îc 3. (KLCV).
x
1
Sau 6 giê Ng­êi thø hai lµm ®­îc 6.
(KLCV).
y
V× ng­êi thø nhÊt lµm trong 3 giê, ng­êi thî thø hai lµm trong 6 giê th× häc lµm ®­îc 25% khèi l­îng c«ng
3
1
6
viÖc do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:
+
= .
x
4
y

Trong 1 giê Ng­êi thø nhÊt vµ ng­êi thø hai lµm ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc t­¬ng øng lµ:

1 1 1
 x  y  16

Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 
3  6  1 .
 x y 4

 x  24
, gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc: 
 y  48

VËy thêi gian ®Ó Ng­êi thø nhÊt lµm mét m×nh xong c«ng viÖc lµ: 24 ( giê ).
Thêi gian ®Ó Ng­êi thø hai lµm mét m×nh xong c«ng viÖc lµ: 48 ( giê) .
—————————————————————————–Bµi to¸n 27 ( D¹ng to¸n c«ng viÖc chung, c«ng viÖc riªng )
Hai tæ c«ng nh©n lµm chung trong 12 giê sÏ hoµn thµnh mét c«ng viÖc ®· ®Þnh. Hä lµm chung víi nhau
trong 4 giê th× tæ thø nhÊt ®­îc ®iÒu ®i lµm c«ng viÖc kh¸c, tæ thø hai lµm mét m×nh phÇn c«ng viÖc cßn l¹i trong
10 giê. Hái tæ thø hai nÕu lµm mét m×nh th× sau bao l©u sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc.
Lêi Gi¶i:
Gäi thêi gian tæ hai lµm mét nm×nh hoµn thµnh c«ng viÖc lµ x, ( giê), x> 12.
1
Trong 1 giê tæ hai lµm ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc:
( KLCV ).
x
4
1
Sau 4 giê hai tæ ®½ lµ chung ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc lµ:
= ( KLCV ).
12 3
1
2
PhÇn c«ng viÖc cßn l¹i tæ hai ph¶i lµm lµ: 1 – =
( KLCV ).
3
3
2
V× tæ hai hoµn thµmh khèi l­îng c«ng viÖc cßn l¹i trong 10 giê nªn ta cã ph­¬ng tr×nh: : x = 10.
3
Gi¶i PTBN ta ®­îc x= 15. VËy thêi gian tæ hai lµm mét m×nh hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc lµ: 15 giê.
—————————————————————————–Bµi to¸n 28 ( D¹ng to¸n c«ng viÖc chung, c«ng viÖc riªng )
Mét ®éi c«ng nh©n hoµn thµnh mét c«ng viÖc víi møc 420 ngµy c«ng. H·y tÝnh sè c«ng nh©n cña ®éi, biÕt
r»ng nÕu ®éi t¨ng thªm 5 ng­êi th× sè ngµy ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc sÏ gi¶m ®i 7 ngµy.
Lêi Gi¶i:
Gäi sè c«ng nh©n cña ®éi lµ x, ( ng­êi ), x> 0, ( nguyªn d­¬ng ).
420
Sè ngµy hoµn thµnh c«ng viÖc víi x ng­êi lµ:
( ngµy ).
x
Sè c«ng nh©n sau khi t¨ng 5 ng­êi lµ: x + 5.
420
Sè ngµy hoµn thµnh c«ng viÖc víi x + 5 ng­êi lµ:
( ngµy ).
x5
V× nÕu ®éi t¨ng thªm 5 ng­êi th× sè ngµy ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc sÏ gi¶m ®i 7 ngµy do ®ã ta cã ph­¬ng
tr×nh:

10

420 420
= 7.
Gi¶i PTBH ta ®­îc: x1 = 15; x2 = – 20 ( lo¹i ).
x
x5
VËy sè c«ng nh©n cña ®éi lµ 15 ng­êi.
—————————————————————————–Bµi to¸n 29 ( D¹ng to¸n c«ng viÖc chung, c«ng viÖc riªng )
Hai ®éi x©y dùng cïng lµm chung mét c«ng viÖc vµ dù ®inh xong trong 12 ngµy. Hä cïng lµm chung víi
nhau ®­îc 8 ngµy th× ®éi 1 ®­îc ®iÒu ®éng ®i lµm c«ng viÖc kh¸c, ®éi 2 tiÕp tôc lµm. Do c¶i tiÕn kü thuËt, n¨ng
suÊt t¨ng gÊp ®«i nªn ®éi 2 ®½ lµm xong phÇn viÖc cßn l¹i trong 3,5 ngµy. Hái mçi ®éi lµm mét m×nh th× sau bao
nhiªu ngµy sÏ lµm xong c«ng viÖc nãi trªn ( víi n¨ng suÊt b×nh th­êng).
Lêi Gi¶i:
Gäi thêi gian ®Ó ®éi I lµm mét m×nh xong c«ng viÖc lµ x, ( ngµy), x > 12.
Gäi thêi gian ®Ó ®éi II lµm mét m×nh xong c«ng viÖc lµ y, ( ngµy), y > 12.
1 1
Trong 1 ngµy ®éi I vµ ®éi II lµm ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc t­¬ng øng lµ: ,
.
x y
1
1
1
V× hai ®éi dù ®Þnh lµm chung trong 12 ngµy th× xong KLCV do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh ( 1)
+
=
x
12
y
8
2
PhÇn c«ng viÖc hai ®éi lµm chung trong 8 ngµy lµ
= (KLCV).
12
3
2
1
PhÇn viÖc cßn l¹i ®éi II ph¶i lµm lµ: 1 = ( KLCV).
3
3
1
V× n¨ng suÊt t¨ng gÊp ®«i nªn ®éi II ®½ lµm xong
phÇn viÖc cßn l¹i trong 3,5 ngµy do ta cã ph­¬ng
3
tr×nh:
1 1 1
 x  y  12
 x  28
1 1
1

3. .
= . Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 
;Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc: 
2 y
3
 y  21
7  1 .
 y 3
VËy thêi gian ®Ó ®éi I lµm mét m×nh xong c«ng viÖc lµ: 28 ( ngµy ).
Thêi gian ®Ó ®éi II lµm mét m×nh xong c«ng viÖc lµ: 21 ( ngµy) .
——————————————————————————

Bµi to¸n 30 ( D¹ng to¸n c«ng viÖc chung, c«ng viÖc riªng )
H¶i vµ S¬n cïng lµm mét c«ng viÖc trong 7 giê 20 phót th× xong. NÕu H¶i lµm trong 5 giê vµ S¬n lµm
3
trong 6 giê th× c¶ hai lµm ®­îc
khèi l­îng c«ng viÖc. Hái mçi ng­êi lµm c«ng viÖc ®ã trong mÊy giê th×
4
xong.
Lêi Gi¶i:
22
Gäi thêi gian H¶i lµm mét m×nh xong c«ng viÖc lµ x ( giê), x >
.
3
22
Gäi thêi gian S¬n lµm mét m×nh xong c«ng viÖc lµ y ( giê), y >
.
3
1 1
N¨ng suÊt cña H¶i vµ S¬n tÝnh theo giê lµ: , .
x y
1
3
1
V× H¶i vµ S¬n cïng lµm mét c«ng viÖc trong 7 giê 20 phót th× xong do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:
+
= .
x
4
y
1
1
Sau 5 giê H¶i lµm ®­îc KLCV lµ: 5. ; sau 6 giê S¬n lµm ®­îc KLCV lµ: 6. .
x
y

11

V× H¶i lµm trong 5 giê vµ S¬n lµm trong 6 giê th× c¶ hai lµm ®­îc

1 1 3
 x  y  22
5
3
6

+
=
Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: : 
x
22
y
5  6  3 .
 x y 4

3
KLCV do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:
4

;Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc:

44

 x  3

 y  44

3
VËy H¶i lµm c«ng viÖc ®ã mét m×nh trong: 44/3 giê , S¬n lµm c«ng viÖc ®ã mét m×nh trong: 44/3 giê.
—————————————————————————–Bµi to¸n 31 ( D¹ng to¸n vßi n­íc ch¶y chung, ch¶y riªng )
4
Hai vßi n­íc ch¶y chung vµo mét bÓ th× sau 4 giê ®Çy bÓ. Mçi giê l­îng n­íc cña vßi I ch¶y ®­îc b»ng
5
1
1 l­îng n­íc ch¶y ®­îc cña vßi II. Hái mçi vßi ch¶y riªng th× trong bao l©u ®Çy bÓ.
2
Lêi Gi¶i:
24
Gäi thêi gian ®Ó vßi I ch¶y mét m×nh ®Çy bÓ lµ x, ( giê), x >
.
5
24
Gäi thêi gian ®Ó vßi II ch¶y mét m×nh ®Çy bÓ lµ y, ( giê), y >
.
5
1 1
Trong 1 giê vßi I vµ vßi II ch¶y ®­îc l­îng n­íc t­¬ng øng lµ: ,
( bÓ ).
x y
24
1
5
1
V× hai vßi cïng ch¶y sau
th× ®Çy bÓ do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh ( 1) :
+
=
5
x
24
y
2
V× trong 1 giê l­îng n­íc ch¶y ®­îc cña vßi I b»ng
l­îng n­íc ch¶y ®­îc cña vßi II do ®ã ta cã ph­¬ng
3
1 1 5
 x  y  24
1
3 1

tr×nh ( 2 ):
= .
;Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: : 
; Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc:
x
2 y
1  3 . 1 .
 x 2 y
x  8

 y  12
VËy vßi I ch¶y mét m×nh ®Çy bÓ trong 8 giê, Vßi II ch¶y mét m×nh ®Çy bÓ trong 12 giê.
—————————————————————————–Bµi to¸n 32 ( D¹ng to¸n vßi n­íc ch¶y chung, ch¶y riªng )
Mét M¸y b¬m muèn b¬m ®Çy n­íc vµo mét bÓ chøa trong mét thêi gian quy ®Þnh th× mçi giê ph¶i b¬m
1
®­îc 10m3. Sau khi b¬m ®­îc dung tÝch bÓ chøa, ng­êi c«ng nh©n vËn hµnh cho m¸y b¬m c«ng xuÊt lín h¬n
3
mçi giê b¬m ®­îc 15 m3. Do ®ã bÓ ®­îc b¬m ®Çy tr­íc 48 phót so víi thêi gian quy ®Þnh. TÝnh dung tÝch cña
bÓ chøa.
Lêi Gi¶i:
Gäi dung tÝch cña bÓ chøa lµ x, ( m3 ), x > 0.

12

x
( giê ).
10
1
x
Thêi gian ®Ó b¬m
bÓ víi c«ng suÊt 10 m3/s lµ:
( giê).
3
30
2
2x
Thêi gian ®Ó b¬m
bÓ cßn l¹i víi c«ng suÊt 15 m3/s lµ:
.
3
45
2
Do c«ng suÊt t¨ng khi b¬m
bÓ cßn l¹i nªn thêi gian thêi gian b¬m ®Çy tr­íc 48 phót so víi quy ®Þnh do
3
x
x
2x
4
®ã ta cã ph­¬ng tr×nh:
-(
+
)=
; Gi¶i PTBN ta ®­îc x = 36.
VËy dung tÝch bÓ chøa lµ 36 m3.
10
30
45
5
——————————————————————————-

Ta cã thêi gian dù ®Þnh ®Ó b¬ m ®Çy bÓ lµ:

Bµi to¸n 33 ( D¹ng to¸n vßi n­íc ch¶y chung, ch¶y riªng )
Hai vßi n­íc cïng ch¶y vµo mét bÓ sau 1 giê 20 phót th× ®Çy bÓ. NÕu më vßi thø nhÊt ch¶y trong 10 phót
2
vµ vßi thø hai ch¶y trong 12 phót th× ®Çy
bÓ. Hái nÕu mçi vßi ch¶y mét m×nh th× bao l©u míi ®Çy bÓ.
15
Lêi Gi¶i:
Gäi thêi gian ®Ó Vßi thø nhÊt ch¶y mét m×nh ®Çy bÓ lµ x, ( phót), x > 80.
Gäi thêi gian ®Ó Vßi thø hai ch¶y mét m×nh ®Çy bÓ lµ y, ( phót), y > 80.
1
1
C«ng suÊt tÝnh theo phót cña Vßi thø nhÊt lµ:
( BÓ ), vßi thø hai lµ
( BÓ ).
x
y
1
1
1
V× hai vßi cïng ch¶y sau 1 giê 20 phót = 80 Phót, th× ®Çy bÓ do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh ( 1) :
+
=
x
80
y
1
1
Sau 10 phót Vßi 1 ch¶y ®­îc: 10.
( BÓ ). ;Sau 12 phót Vßi 2 ch¶y ®­îc: 12.
( BÓ )
x
y
2
V× nÕu më Vßi thø nhÊt ch¶y trong 10 phót vµ Vßi thø hai ch¶y trong 12 phót th× ®Çy
bÓ do ®ã ta cã
15
1 1 1
 x  y  80
10 12
2

ph­¬ng tr×nh:
+
=
.
;Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 
x
15
y
10  12  2
 x
y 15
Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc: x= 120 phót, y = 240 phót.
VËy thêi gian vßi 1 ch¶y ®Çy bÓ lµ 120 phót, vßi 2 lµ 240 phót.
——————————————————————————Bµi to¸n 34 ( D¹ng to¸n t×m sè )
T×m hai sè biÕt tæng b»ng 19 vµ tæng c¸c b×nh ph­¬ng cña chóng b»ng 185.
Lêi Gi¶i:
Gäi sè thø nhÊt lµ x, (0< x<19). Ta cã sè thø hai lµ ( 19 – x). V× tæng c¸c b×nh ph­¬ng cña chóng b»ng 185 do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: x 2 + ( 19 – x)2 = 185. Gi¶i PTBH: x2 – 19x + 88 = 0 ®­îc: x1= 11, x2 = 9. VËy hai sè ph¶i t×m lµ 11 vµ 9. ——————————————————————————Bµi to¸n 35 ( D¹ng to¸n t×m sè ) T×m tÊt c¶ c¸c sè tù nhiªn cã hai ch÷ sè, biÕt r»ng ch÷ sè hµng ®¬n vÞ nhá h¬n ch÷ sè hµng chôc lµ 2 vµ tÝch cña hai ch÷ sè ®ã cña nã lu«n lín h¬n tæng hai ch÷ sè cña nã lµ 34. Lêi Gi¶i: 13 Gäi ch÷ sè ph¶i t×m lµ ab ; 0  a,b  9, a # 0. V× ch÷ sè hµng ®¬n vÞ nhá h¬n ch÷ sè hµng chôc lµ 2 do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: a – b = 2. V× tÝch cña hai ch÷ sè ®ã cña nã lu«n lín h¬n tæng hai ch÷ sè cña nã lµ 34, do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: a.b – ( a + b) = 34. a  b  2 a  8 Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:  ;Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc :  a.b  (a  b)  34 b  6 VËy sè ph¶i t×m lµ 86. ——————————————————————————Bµi to¸n 36 ( D¹ng to¸n t×m sè ) Trong dÞp kû niÖm 57 n¨m ngµy thµnh lËp n­íc CHXHCN ViÖt Nam 180 häc sinh ®­îc ®iÒu vÒ th¨m quan diÔu hµnh, ng­êi ta tÝnh. NÕu dïng lo¹i xe lín chuyªn chë mét l­ît hÕt sè häc sinh th× ph¶i ®iÒu ®éng Ýt h¬n dïng lo¹i xe nhá lµ 2 chiÕc. BiÕt r»ng mçi ngÕ ngåi 1 häc sinh vµ mçi xe lín nhiÒu h¬n xe nhá lµ 15 chç ngåi. TÝnh sè xe lín, nÕu lo¹i xe ®ã ®­îc huy ®éng. Lêi Gi¶i: Gäi sè Xe lín lµ x ( chiÕc), x nguyªn d­¬ng. Ta cã sè Xe nhá lµ: x + 2. 180 ( HS). x 180 Ta cã sè hoc sinh Xe nhá chë ®­îc lµ: ( tÊn). x2 Ta cã sè hoc sinh Xe lín chë ®­îc lµ: V× mçi Xe lín chë ®­îc sè häc sinh nhiÒu h¬n sè Xe nhá lµ 15 häc sÞnh do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: 180 180 = 15 ; Gi¶i ph­¬ng tr×nh ta ®­îc x = 4; VËy sè Xe lín lµ 4 . x x2 ——————————————————————————Bµi to¸n 37 ( D¹ng to¸n t×m sè ) Mét ®éi xe ph¶i chë 168 tÊn thãc. NÕu t¨ng thªm 6 xe vµ chë thªm 12 tÊn thãc th× mçi xe xhë nhÑ h¬n lóc ®Çu lµ 1 tÊn. Hái lóc ®Çu mçi ®éi cã bao nhiªu xe. Lêi Gi¶i: Gäi sè Xe lóc ®Çu lóc ®Çu cña ®éi lµ x ( chiÕc), x nguyªn d­¬ng. 168 Sè thãc lóc ®Çu mçi xe ph¶i chë lµ : ( tÊn). x Sè Xe sau khi t¨ng thªm 6 xe lµ: ( x + 6 ), ( ChiÕc). 168  12 Sau khi t¨ng sè xe thªm 6 , sè thãc thªm 12 tÊn th× sè thãc mçi xe cÇn ph¶i chë lµ: (tÊn). x6 V× sè thãc mçi xe chë nhÑ h¬n 1 tÊn sau khi t¨ng sè xe vµ thªm 12 tÊn do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: 168 168  12 = 1; Gi¶i PTBH: x2 + 2x – 24 = 0 ta ®­îc: x = 24; VËy sè xe lóc ®Çu cña ®éi lµ x x6 24 Xe. ——————————————————————————Bµi to¸n 38 ( D¹ng to¸n t×m sè ) Mét phßng häp cã 360 GhÕ ngåi ®­îc xÕp thµnh tõng d·y vµ sè GhÕ cña tõng d·y ®Òu nh­ nhau. NÕu sè d·y t¨ng thªm 1 vµ sè GhÕ cña mçi d·y t¨ng thªm 1, th× trong phßng cã 400 GhÕ. Hái trong phßng häp cã bao nhiªu d·y GhÕ, mçi d·y cã bao nhiªu ghÕ. Lêi Gi¶i: Gäi sè d·y cña ghÕ cña phßng häc lµ x ( d·y), x nguyªn d­¬ng. 14 360 ng­êi. x Sè d·y ghÕ sau khi t¨ng thªm 1 d·y lµ: ( x + 1). Ta cã sè ng­êi cña tõng d·y lµ: 360 + 1. x V× sau khi t¨ng sè d·y t¨ng thªm 1 vµ sè ghÕ cña mçi d·y t¨ng thªm 1, th× trong phßng cã 400 GhÕ do ®ã ta 360 cã ph­¬ng tr×nh: ( x + 1) ( + 1) = 400; Gi¶i PTBH ta ®­îc : x1 = 15, x2 = 24. x VËy nÕu sè d·y lµ 15 th× sè ghÕ trªn d·y lµ 24 . ——————————————————————————- Sè ng­êi sau khi t¨ng thªm 1 ng­êi trªn d·y lµ: Bµi to¸n 39 ( D¹ng to¸n t×m sè ) Cho mét sè cã hai ch÷ sè. T×m sè ®ã, biÕt r»ng tæng hai ch÷ sè cña nã nhá h¬n sè ®ã 6 lÇn, nÕu thªm 25 vµo tÝch cña hai ch÷ sè ®ã sÏ ®­îc mét sè theo thø tù ng­îc l¹ivíi sè ®½ cho. Lêi Gi¶i: Gäi ch÷ sè ph¶i t×m lµ xy ; x, y nguyªn d­¬ng, 0  x,y  9, x# 0. V× tæng hai ch÷ sè cña nã nhá h¬n sè ®ã 6 lÇn do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: 6 ( x + y ) = xy . V× nÕu thªm 25 vµo tÝch cña hai ch÷ sè ®ã sÏ ®­îc mét sè theo thø tù ng­îc l¹ivíi sè ®½ cho do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh: xy + 25 = yx . 6( x  y )  xy x  5 Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:  ; Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc   xy  25  yx y  4 VËy sè ph¶i t×m lµ 54. ——————————————————————————Bµi to¸n 40 ( D¹ng to¸n sö dông kiÕn thøc % ) Trong th¸ng ®Çu hai tæ c«ng nh©n s¶n xuÊt ®­îc 800 chi tiÕt m¸y. Sang th¸ng thø hai tæ v­ît møc 15%, tæ II s¶n xuÊt v­ît møc 20%, do ®ã cuèi th¸ng c¶ hai tæ s¶n xuÊt ®­îc 945 chi tiÕt m¸y. Hái r»ng trong th¸ng ®Çu, mçi tæ c«ng nh©n s¶n xuÊt ®­îc bao nhiªu chi tiÕt m¸y. Lêi Gi¶i: Gäi sè chi tiÕt s¶n xuÊt ®­îc trong th¸ng ®Çu cña Tæ I lµ x ( x nguyªn d­¬ng), x< 720. Gäi sè chi tiÕt s¶n xuÊt ®­îc trong th¸ng ®Çu cña Tæ II lµ y ( y nguyªn d­¬ng), y< 720. V× trong th¸ng ®Çu hai tæ s¶n xuÊt ®­îc 800 chi tiÕt m¸y do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh (1) x + y = 800 V× trong th¸ng thø hai Tæ I v­ît møc 15%, Tæ II s¶n xuÊt v­ît møc 12%, c¶ hai tæ s¶n xuÊt ®­îc 720 chi 15x 20x 115 112 tiÕt m¸y do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh (2) lµ: x + +y+ = 945  x+ y = 945 100 100 100 100  x  y  800  x  300  Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 115 ; Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc:  112  y  500 100 x  100 y  945 VËy trong th¸ng ®Çu tæ I s¶n xuÊt ®­îc 300 chi tiÕt m¸y, tæ II s¶n xuÊt ®­îc 500 chi tiÕt m¸y. ——————————————————————————Bµi to¸n 41 ( D¹ng to¸n sö dông kiÕn thøc % ) N¨m ngo¸i d©n sè cña hai tØnh A vµ B lµ 4 triÖu ng­êi. D©n sè tØnh A n¨m nay t¨ng 1,2 % cßn tØnh B t¨ng 1,1 %, tæng d©n sè cña hai tØnh n¨m nay lµ 4 045 000 ng­êi. TÝnh d©n sè cña mçi tØnh n¨m ngo¸i vµ n¨m nay. Lêi Gi¶i: Gäi d©n sè n¨m ngo¸i cña tØnh A lµ x ( x nguyªn d­¬ng), x< 4 triÖu. Gäi d©n sè n¨m ngo¸i cña tØnh B lµ y ( y nguyªn d­¬ng), y< 4 triÖu V× d©n sè n¨m ngo¸i cña hai tØnh n¨m ngo¸i lµ 4 triÖu do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh (1) 15 x+y=4 V× d©n sè n¨m nay cña tØnh A n¨m nay t¨ng 1,2%, tØnh B t¨ng 1,1 % do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh (2) lµ: 1,2 x 1,1 y + = 0, 045 100 100 x  y  4  x  1012000  Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 1,2 x 1,1 y ;Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc:   y  3033000  100  100  0,045 VËy d©n sè cña tØnh A n¨m nay lµ 1 012 000 ng­êi, tØnh B lµ 3 033 000 ng­êi. ——————————————————————————Bµi to¸n 42 ( D¹ng to¸n sö dông kiÕn thøc % ) Trong th¸ng ®Çu, hai tæ c«ng nh©n s¶n xuÊt ®­îc 720 chi tiÕt m¸y. Sang th¸ng thø hai tæ v­ît møc 15%, tæ II s¶n xuÊt v­ît møc 12%, do ®ã cuèi th¸ng c¶ hai tæ s¶n xuÊt ®­îc 819 chi tiÕt m¸y. Hái r»ng trong th¸ng ®Çu, mçi tæ c«ng nh©n s¶n xuÊt ®­îc bao nhiªu chi tiÕt m¸y. Lêi Gi¶i: Gäi sè chi tiÕt s¶n xuÊt ®­îc trong th¸ng ®Çu cña tæ I lµ x ( x nguyªn d­¬ng), x< 720. Gäi sè chi tiÕt s¶n xuÊt ®­îc trong th¸ng ®Çu cña tæ II lµ y ( y nguyªn d­¬ng), y< 720. V× trong th¸ng ®Çu hai tæ s¶n xuÊt ®­îc 720 chi tiÕt m¸y do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh (1) x + y = 720 V× trong th¸ng thø hai tæ I v­ît møc 15%, tæ II s¶n xuÊt v­ît møc 12%, c¶ hai tæ s¶n xuÊt ®­îc 720 chi tiÕt 15x 12x 115 112 m¸y do ®ã ta cã ph­¬ng tr×nh (2) lµ: x + +y+ = 819  x+ y = 819 100 100 100 100  x  y  720  Theo bµi ra ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh: 115 112 100 x  100 y  819  x  420 Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc:   y  300 VËy trong th¸ng ®Çu tæ I s¶n xuÊt ®­îc 420 chi tiÕt m¸y, tæ II s¶n xuÊt ®­îc 300 chi tiÕt m¸y. ——————————————————————————- 16 C. c¸c Bµi tËp ¸p dông kh¸c. Bµi to¸n 43 Mét « t« ®i tõ A ®Õn B víi mét vËn tèc x¸c ®Þnh vµ trong mét thêi gian ®· ®Þnh. NÕu vËn tèc « t« gi¶m 10 km/ h th× thêi gian t¨ng 45 phót. NÕu vËn tèc « t« t¨ng 10 km/ h th× thêi gian gi¶m 30 phót. TÝnh vËn tèc vµ thêi gian dù ®Þnh ®i cña « t«. Bµi to¸n 44 Hai xÝ nghiÖp theo kÕ ho¹ch ph¶i lµm tæng céng 360 dông cô. Thùc tÕ, xÝ nghiÖp I v­ît møc kÕ ho¹ch 10%, xÝ nghiÖp II v­ît møc kÕ ho¹ch 15%, do ®ã c¶ hai xÝ nghiÖp ®· lµm ®­îc 404 dông cô. TÝnh sè dông cô mçi xÝ nghiÖp ph¶i lµm theo kÕ ho¹ch. Bµi to¸n 45 Mét c«ng nh©n dù ®Þnh lµm 72 s¶n phÈm trong mét thêi gian ®· ®Þnh. Nh­ng thùc tÕ xÝ nghiÖp l¹i giao 80 s¶n phÈm. MÆc dï ng­êi ®ã mçi giê ®· lµm thªm mét s¶n phÈm so víi dù kiÕn, nh­ng thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc vÉn chËm so víi dù ®Þnh lµ 12 phót. TÝnh sè s¶n phÈm dù kiÕn lµm trong 1 giê cña ng­êi ®ã. BiÕt mçi giê ng­êi ®ã lµm kh«ng qu¸ 20 s¶n phÈm. Bµi to¸n 46 Mét xe kh¸ch vµ mét xe du lÞch khëi hµnh ®ång thêi tõ A ®Ó ®i ®Õn B. BiÕt vËn tèc cña xe du lÞch lín h¬n vËn tèc xe kh¸ch lµ 20 km/h. Do ®ã nã ®Õn B tr­íc xe kh¸ch 50 phót. TÝnh vËn tèc mçi xe, biÕt qu·ng ®­êng AB dµi 100km Bµi to¸n 47 Theo kÕ ho¹ch, mét c«ng nh©n ph¶i hoµn thµnh 60 s¶n phÈm trong thêi gian nhÊt ®Þnh. Nh­ng do c¶i tiÕn kÜ thuËt nªn mçi giê ng­êi c«ng nh©n ®ã ®· lµm thªm ®­îc 2 s¶n phÈm. V× vËy, ch¼ng nh÷ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch sím h¬n dù ®Þnh 30 phót mµ cßn v­ît møc 3 s¶n phÈm. Hái theo kÕ ho¹ch, mçi giê ng­êi ®ã ph¶i lµm bao nhiªu s¶n phÈm. Bµi to¸n 48 §Ó hoµn thµnh mét c«ng viÖc, hai tæ ph¶i lµm chung trong 6 giê. Sau 2 giê lµm chung th× tæ II ®­îc ®iÒu ®i lµm viÖc kh¸c, tæ I ®· hoµn thµnh c«ng viÖc cßn l¹i trong 10 giê. Hái nÕu mçi tæ lµm riªng th× sau bao l©u sÏ xong c«ng viÖc ®ã. Bµi to¸n 49 Mét khu v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 48 m. NÕu t¨ng chiÒu réng lªn bèn lÇn vµ chiÒu dµi lªn ba lÇn th× chu vi cña khu v­ên sÏ lµ 162 m. H·y t×m diÖn tÝch cña khu v­ên ban ®Çu. Bµi to¸n 50 Mét ng­êi ®i xe m¸y tõ A ®Õn B. V× cã viÖc gÊp ph¶i ®Õn B tr­íc thêi gian dù ®Þnh lµ 45 phót nªn ng­êi ®ã t¨ng vËn tèc lªn mçi giê 10 km. TÝnh vËn tèc mµ ng­êi ®ã dù ®Þnh ®i, biÕt qu·ng ®­êng AB dµi 90 km. Bµi to¸n 51 Mét ®éi c«ng nh©n hoµn thµnh mét c«ng viÖc víi møc 420 ngµy c«ng thî (nghÜa lµ nÕu c«ng viÖc ®ã chØ cã mét ng­êi lµm th× ph¶i mÊt 420 ngµy). H·y tÝnh sè c«ng nh©n cña ®éi biÕt r»ng nÕu ®éi t¨ng thªm 5 ng­êi 17 th× sè ngµy ®Ó ®éi hoµn thµnh c«ng viÖc sÏ gi¶m ®i 7 ngµy. (trÝch §Ò thi Tèt nghiÖp THCS 1999 – 2000, tØnh VÜnh Phóc) Bµi to¸n 52 Hai líp 9A vµ 9B cïng tham gia lao ®éng vÖ sinh s©n tr­êng th× c«ng viÖc hoµn thµnh sau 1 giê 20 phót. NÕu mçi líp chia nhau lµm nöa c«ng viÖc th× thêi gian hoµn tÊt lµ 3 giê. Hái nÕu mçi líp lµm mét m×nh th× ph¶i mÊt bao nhiªu thêi gian. Bµi to¸n 53 Ng­êi ta muèn lµm mét chiÕc thïng t«n h×nh trô kh«ng cã l¾p cã b¸n kÝnh ®¸y lµ 25 cm, chiÒu cao cña thïng lµ 60 cm. H·y tÝnh diÖn tÝch t«n cÇn dïng (kh«ng kÓ mÐp nèi). Thïng t«n ®ã khi chøa ®Çy n­íc th× thÓ tÝch n­íc chøa trong thïng lµ bao nhiªu. Bµi to¸n 54 Mét tam gi¸c cã chiÒu cao b»ng 3 c¹nh ®¸y. NÕu t¨ng chiÒu cao thªm 3 dm, gi¶m c¹nh ®¸y ®i 2 4 dm th× diÖn tÝch cña nã t¨ng thªm 12 dm2. TÝnh chiÒu cao vµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c. (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 1999-2000, ngµy 09- 07- 1999, tØnh VÜnh Phóc) Bµi to¸n 55 Mét ®éi xe vËn t¶i ph¶i vËn chuyÓn 28 tÊn hµng ®Õn mét ®Þa ®iÓm qui ®Þnh. V× trong ®éi cã 2 xe ph¶i ®iÒu ®i lµm viÖc kh¸c nªn mçi xe ph¶i chë thªm 0,7 tÊn hµng n÷a. TÝnh sè xe cña ®éi lóc ®Çu. (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 1999-2000, ngµy 10- 07- 1999, tØnh VÜnh Phóc) Bµi to¸n 56 Ba « t« chë 100 tÊn hµng tæng céng hÕt 40 chuyÕn. Sè chuyÕn thø nhÊt chë gÊp r­ìi sè chuyÕn xe thø hai. Mçi chuyÕn, xe thø nhÊt chë 2 tÊn, xe thø hai chë 2,5 tÊn, xe thø ba chë 3 tÊn. TÝnh xem mçi « t« chë bao nhiªu chuyÕn. (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 2000-2001, ngµy 02- 08- 2000, tØnh VÜnh Phóc) Bµi to¸n 57 Ba chiÕc b×nh cã thÓ tÝch tæng céng lµ 132 lÝt. NÕu ®æ ®Çy n­íc vµo b×nh thø nhÊt råi lÊy n­íc ®ã ®æ vµo hai b×nh kia th×: HoÆc b×nh thø ba ®Çy n­íc, cßn b×nh thø hai chØ ®­îc mét nöa b×nh. HoÆc b×nh thø hai ®Çy n­íc, cßn b×nh thø ba chØ ®­îc mét phÇn ba b×nh. (Coi nh­ trong qu¸ tr×nh ®æ n­íc tõ b×nh nµy sang b×nh kia l­îng n­íc hao phÝ b»ng kh«ng). H·y x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña mçi b×nh. (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 2000-2001, ngµy 03- 08- 2000, tØnh VÜnh Phóc) . Bµi to¸n 58 Mét ng­êi ®i xe m¸y tõ A tíi B. Cïng mét lóc mét ng­êi kh¸c còng ®i xe m¸y tõ B tíi A víi vËn tèc b»ng 4 vËn tèc cña ng­êi thø nhÊt. Sau 2 giê hai ng­êi gÆp nhau. Hái mçi ng­êi ®i c¶ qu·ng ®­êng AB hÕt bao 5 l©u? (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 2001-2002, ngµy 22- 07- 2001, tØnh VÜnh Phóc) Bµi to¸n 59 Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch lµ 100 m 2. TÝnh ®é dµi c¸c c¹nh cña thöa ruéng. BiÕt r»ng nÕu t¨ng chiÒu réng cña thöa ruéng lªn 2 m vµ gi¶m chiÒu dµi cña thöa ruéng ®i 5 m th× diÖn tÝch cña thöa ruéng sÏ t¨ng thªm 5 m2. (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 2002-2003, ngµy 03- 08- 2002, tØnh VÜnh Phóc) 18 Bµi to¸n 60 T×m hai sè biÕt r»ng tæng cña hai sè ®ã b»ng 17 ®¬n vÞ. NÕu sè thø nhÊt t¨ng thªm 3 ®¬n vÞ, sè thø hai t¨ng thªm 2 ®¬n vÞ th× tÝch cña chóng b»ng 105 ®¬n vÞ. (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 2003-2004, ngµy 14- 07- 2003, tØnh VÜnh Phóc) Bµi to¸n 61 Mét ca n« ng­îc dßng tõ bÕn A ®Õn bÕn B víi vËn tèc 20 km/h, sau ®ã l¹i xu«i tõ bÕn B trë vÒ bÕn A. Thêi gian ca n« ng­îc dßng tõ A ®Õn B nhiÒu h¬n thêi gian ca n« xu«i dßng tõ B trë vÒ A lµ 2 giê 40 phót. TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai bÕn A vµ B. BiÕt vËn tèc dßng n­íc lµ 5 km/h, vËn tèc riªng cña ca n« lóc xu«i dßng vµ lóc ng­îc dßng b»ng nhau. (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 2003-2004, ngµy 15- 07- 2003, tØnh VÜnh Phóc) Bµi to¸n 62 Ng­êi ta dù kiÕn trång 300 c©y trong mét thêi gian ®· ®Þnh. Do ®iÒu kiÖn thuËn lîi nªn mçi ngµy trång ®­îc nhiÒu h¬n 5 c©y so víi dù kiÕn, v× vËy ®· trång xong 300 c©y Êy tr­íc 3 ngµy. Hái dù kiÕn ban ®Çu mçi ngµy trång bao nhiªu c©y? (Gi¶ sö sè c©y dù kiÕn trång mçi ngµy lµ b»ng nhau). (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 2004-2005, ngµy 29- 06- 2004, tØnh VÜnh Phóc) Bµi to¸n 63 Mét khu v­ên h×nh ch÷ nhËt, chiÒu dµi lín h¬n chiÒu réng 5 m, diÖn tÝch b»ng 300 m2. TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña khu v­ên. (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 2004-2005, ngµy 30- 06- 2004, tØnh VÜnh Phóc) Bµi to¸n 64 Cho mét h×nh ch÷ nhËt. NÕu t¨ng ®é dµi mçi c¹nh cña nã lªn 1 cm th× diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt sÏ t¨ng thªm 13 cm2. NÕu gi¶m chiÒu dµi ®i 2 cm, chiÒu réng ®i 1 cm th× diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt sÏ gi¶m 15 cm 2. TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ®· cho. (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 2005-2006, ngµy 06- 07- 2005, tØnh VÜnh Phóc) Bµi to¸n 65 Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 80 m. NÕu t¨ng chiÒu dµi thªm 3 m, chiÒu réng thªm 5 m th× diÖn tÝch cña m¶nh ®Êt t¨ng thªm 195 m2. TÝnh chiÒu dµi, chiÒu réng cña m¶nh ®Êt. Bµi to¸n 66 Hai xe m¸y khëi hµnh cïng mét lóc tõ hai tØnh A vµ B c¸ch nhau 90 km, ®i ng­îc chiÒu vµ gÆp nhau sau 1,2 giê (xe thø nhÊt khëi hµnh tõ A, xe thø hai khëi hµnh tõ B). T×m vËn tèc cña mçi xe. BiÕt r»ng thêi gian ®Ó xe thø nhÊt ®i hÕt qu·ng ®­êng AB Ýt h¬n thêi gian ®Ó xe thø hai ®i hÕt qu·ng ®­êng AB lµ 1 giê. (trÝch §Ò thi tuyÓn sinh THPT 2005-2006, ngµy 07- 07- 2005, tØnh VÜnh Phóc) Bµi to¸n 67 Mét xe löa ®i tõ ga Hµ Néi vµo ga TrÞ B×nh (Qu¶ng Ng·i). Sau ®ã 1 giê, mét xe löa kh¸c ®i tõ ga TrÞ B×nh ra ga Hµ Néi víi vËn tèc lín h¬n vËn tèc cña xe thø nhÊt lµ 5 km/h. Hai xe gÆp nhau t¹i mét ga ë chÝnh gi÷a qu·ng ®­êng. T×m vËn tèc cña mçi xe löa, biÕt qu·ng ®­êng s¾t Hµ Néi- TrÞ B×nh dµi 900km (trÝch ®Ò thi tèt nghiÖp THCS tØnh Bµ RÞa- Vòng Tµu, n¨m 2004 – 2005) Bµi to¸n 68 Theo kÕ ho¹ch hai tæ s¶n xuÊt 600 s¶n phÈm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Do ¸p dông kÜ thuËt míi nªn tæ I ®· v­ît møc 18% vµ tæ II ®· v­ît møc 21%. V× vËy trong thêi gian quy ®Þnh hä ®· hoµn thµnh v­ît møc 120 s¶n phÈm. Hái sè s¶n phÈm ®­îc giao cña mçi tæ theo kÕ ho¹ch? (trÝch ®Ò thi tèt nghiÖp THCS thµnh phè Hµ Néi, n¨m 2002- 2003) 19 Bµi to¸n 69 Hai «t« khëi hµnh cïng mét lóc trªn qu·ng ®­êng tõ A ®Õn B dµi120 km. Mçi giê «t« thø nhÊt ch¹y nhanh h¬n «t« thø hai lµ 10 km nªn ®Õn B tr­íc «t« thø hai lµ 2 giê. TÝnh vËn tèc cña mçi «t«? 5 (trÝch ®Ò thi tèt nghiÖp THCS tØnh B¾c Giang, n¨m 2002- 2003) Bµi to¸n 70 Mét ca n« xu«i dßng tõ bÕn s«ng A ®Õn bÕn s«ng B c¸ch nhau 24 km; cïng lóc ®ã, còng tõ A vÒ B mét bÌ nøa tr«i víi vËn tèc dßng n­íc lµ 4 km/h. Khi ®Õn B ca n« quay l¹i ngay vµ gÆp bÌ nøa t¹i ®Þa ®iÓm C c¸ch A lµ 8 km. TÝnh vËn tèc thùc cña ca n« (trÝch §TTS THPT tØnh B¾c Giang, n¨m 2003- 2004) Bµi to¸n 71 Cã 3 ®éi x©y dùng cïng lµm chung mét c«ng viÖc. Lµm chung ®­îc 4 ngµy th× ®éi III ®­îc ®iÒu ®éng lµm viÖc kh¸c, 2 ®éi cßn l¹i cïng lµm thªm 12 ngµy n÷a th× hoµn thµnh c«ng viÖc. BiÕt r»ng n¨ng suÊt cña ®éi I cao h¬n n¨ng suÊt cña ®éi II; n¨ng suÊt cña ®éi III lµ trung b×nh céng cña n¨ng suÊt ®éi I vµ n¨ng suÊt ®éi II; vµ nÕu mçi ®éi lµm mét m×nh mét phÇn ba c«ng viÖc th× ph¶i mÊt tÊt c¶ 37 ngµy míi xong. Hái nÕu mçi ®éi lµm mét m×nh th× bao nhiªu ngµy xong c«ng viÖc trªn. (trÝch §TTS THPT n¨ng khiÕu §HQG TP. Hå ChÝ Minh, n¨m 2003- 2004) Bµi to¸n 72 Mét khu v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi b»ng 7 chiÒu réng vµ cã diÖn tÝch b»ng 1792 m2. TÝnh chu 4 vi cña khu v­ên Êy. (trÝch tèt nghiÖp THCS TP. Hå ChÝ Minh, n¨m 2003- 2004) Bµi to¸n 73 Cïng mét thêi ®iÓm, mét chiÕc «t« XA xuÊt ph¸t tõ thµnh phè A vÒ h­íng thµnh phè B vµ mét chiÕc kh¸c XB xuÊt ph¸t tõ thµnh phè B vÒ h­íng thµnh phè A. Chóng chuyÓn ®éng víi vËn tèc riªng kh«ng ®æi vµ gÆp nhau lÇn ®Çu t¹i mét ®iÓm c¸ch A lµ 20 km. C¶ hai chiÐc xe sau khi ®Õn B vµ A t­¬ng øng, lËp tøc quay trë l¹i vµ chóng gÆp nhau lÇn thø hai t¹i mét ®iÓm C. BiÕt thêi gian xe X B ®i tõ C ®Õn B lµ 10 phót vµ thêi gian gi÷a hai lÇn gÆp nhau lµ 1 giê. H·y tÝnh vËn tèc cña tõng chiÕc «t«. (trÝch §TTS THPT n¨ng khiÕu §HQG TP. Hå ChÝ Minh, n¨m 2004- 2005) Bµi to¸n 74 §Ó hoµn thµnh mét c«ng viÖc, hai tæ ph¶i lµm chung trong 6 giê. Sau 2 giê lµm chung th× tæ II ®­îc ®iÒu ®i lµm viÖc kh¸c, tæ I ®· hoµn thµnh c«ng viÖc cßn l¹i trong 10 giê. Hái nÕu mçi tæ lµm riªng th× sau bao l©u sÏ lµm xong c«ng viÖc ®ã? (trÝch ®Ò thi tèt nghiÖp THCS TP. Hµ Néi, n¨m 2003- 2004) Bµi to¸n 75 Mét xuång m¸y xu«i dßng s«ng 30 km vµ ng­îc dßng 28 km hÕt mét thêi gian b»ng thêi gian mµ xuång ®i 59,5 km trªn mÆt hå yªn lÆng. TÝnh vËn tèc cña xuång khi ®i trªn hå biÕt r»ng vËn tèc cña n­íc ch¶y trong s«ng lµ 3 km/h Bµi to¸n 76 NÕu më c¶ hai vßi n­íc ch¶y vµo mét bÓ c¹n th× sau 2 giê 55 phót bÓ ®Çy n­íc. NÕu më riªng tõng vßi th× vßi thø nhÊt lµm ®Çy bÓ nhanh h¬n vßi thø hai lµ 2 giê. Hái nÕu më riªng tõng vßi th× mçi vßi ch¶y bao l©u ®Çy bÓ? Bµi to¸n 77 Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch lµ 720 m2, nÕu t¨ng chiÒu dµi thªm 6 m vµ gi¶m chiÒu réng ®i 4 m th× diÖn tÝch m¶nh v­ên kh«ng ®æi. TÝnh c¸c kÝch th­íc cña m¶nh v­ên. 20 (trÝch §TTS THPT 2005- 2006, tØnh Th¸i B×nh) Bµi to¸n 78 NÕu hai vßi n­íc cïng ch¶y vµo mét c¸i bÓ kh«ng cã n­íc th× sau 12 giê bÓ ®Çy. Sau khi hai vßi cïng ch¶y 8 giê th× ng­êi ta kho¸ vßi I, cßn vßi II tiÕp tôc ch¶y. Do t¨ng c«ng suÊt vßi II lªn gÊp ®«i, nªn vßi II ®· ch¶y ®Çy phÇn cßn l¹i cña bÓ trong 3 giê r­ìi. Hái nÕu mçi vßi ch¶y mét m×nh víi c«ng suÊt b×nh th­êng th× ph¶i bao l©u míi ®Çy bÓ? Bµi to¸n 79 Mét tam gi¸c cã chiÒu cao b»ng 2 c¹nh ®¸y. NÕu chiÒu cao gi¶m ®i 2 dm vµ c¹nh ®¸y t¨ng thªm 3 5 dm th× diÖn tÝch cña nã gi¶m ®i 14 dm2. TÝnh chiÒu cao vµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c. Bµi to¸n 80 Méi thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 250 m. TÝnh diÖn tÝch cña thöa ruéng biÕt r»ng nÕu chiÒu dµi gi¶m 3 lÇn vµ chiÒu réng t¨ng 2 lÇn th× chu vi thöa ruéng vÉn kh«ng thay ®æi. Bµi to¸n 81 Nhµ tr­êng tæ chøc cho 180 häc sinh khèi 9 ®i tham quan di tÝch lÞch sö. Ng­êi ta dù tÝnh: NÕu dïng lo¹i xe lín chuyªn chë mét l­ît hÕt sè häc sinh th× ph¶i ®iÒu Ýt h¬n nÕu dïng lo¹i xe nhá lµ hai chiÕc. BiÕt r»ng mçi xe lín cã nhiÒu h¬n mçi xe nhá lµ 15 chç ngåi. TÝnh sè xe lín, nÕu lo¹i xe ®ã ®­îc huy ®éng. Bµi to¸n 82 Mét xe m¸y ®i tõ A ®Õn B trong mét thêi gian dù ®Þnh. NÕu vËn tèc t¨ng thªm 14 km/ giê th× ®Õn sím 2 giê, nÕu gi¶m vËn tèc ®i 4 km/ giê th× ®Õn muén 1 giê. TÝnh vËn tèc dù ®Þnh vµ thêi gian dù ®Þnh. Bµi to¸n 83 Mét tµu thuû ch¹y trªn khóc s«ng dµi 120 km, c¶ ®i vµ vÒ mÊt 6 giê 45 phót. TÝnh vËn tèc cña tµu thuû khi n­íc yªn lÆng, biÕt r»ng vËn tèc cña dßng n­íc lµ 4 km/ h. Bµi to¸n 84 Mét ca n« ®i xu«i dßng 48 km råi ®i ng­îc dßng 22 km. BiÕt r»ng thêi gian ®i xu«i dßng lín h¬n thêi gian ®i ng­îc dßng lµ 1 giê vµ vËn tèc ®i xu«i lín h¬n vËn tèc ®i ng­îc lµ 5 km/h. TÝnh vËn tèc ca n« lóc ®i ng­îc dßng. (trÝch §TTS THPT chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 2005 – 2006, tØnh VÜnh Long) Bµi to¸n 85 Mét xe « t« dù ®Þnh ®i tõ A ®Õn B trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. NÕu xe ch¹y mçi giê nhanh h¬n 10 km th× ®Õn n¬i sím h¬n dù ®Þnh 3 giê, nÕu xe ch¹y chËm l¹i mçi giê 10 km th× ®Õn n¬i chËm nhÊt 5 giê. TÝnh vËn tèc cña xe lóc ®Çu, thêi gian dù ®Þnh vµ chiÒu dµi qu·ng ®­êng AB. Bµi to¸n 86 Hai ®éi bãng bµn cña hai tr­êng phæ th«ng thi ®Êu víi nhau. Mçi cÇu thñ cña ®éi nµy ph¶i thi ®Êu víi mçi cÇu thñ cña ®éi kia mét trËn. BiÕt rÇng tæng sè trËn ®Êu b»ng 4 lÇn tæng sè cÇu thñ cña hai ®éi vµ sè cÇu thñ cña Ýt nhÊt mét trong hai ®éi lµ sè lÎ. Hái mçi ®éi cã bao nhiªu cÇu thñ? Bµi to¸n 87 Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt, nÕu t¨ng chiÒu dµi thªm 2m, chiÒu réng thªm 3 m th× diÖn tÝch t¨ng thªm 100 m2. NÕu gi¶m c¶ chiÒu dµi lÉn chiÒu réng ®i 2 m th× diÖn tÝch gi¶m ®i 68 m 2. TÝnh diÖn tÝch cña thöa ruéng ®ã. Bµi to¸n 88 Ba xe « t« chë 118 tÊn hµng tæng céng hÕt 50 chuyÕn. Sè chuyÕn xe thø nhÊt chë gÊp r­ìi sè chuyÕn xe thø hai. Mçi chuyÕn xe thø nhÊt chë 2,5 tÊn, xe thø ba chë 3 tÊn. Hái mçi « t« chë mÊy chuyÕn. 21 Bµi to¸n 89 Ba ca n« cïng rêi bÕn s«ng A mét lóc ®Ó ®Õn B. Ca n« thø 2 mçi giê ®i kÐm ca n« thø nhÊt 3 km nh­ng h¬n ca n« thø ba 3km nªn ®Õn B sau ca n« thø nhÊt 2 giê, nh­ng tr­íc ca n« thø ba lµ 3 giê. TÝnh chiÒu dµi qu·ng s«ng AB. Bµi to¸n 90 Mét bÌ løa tr«i tù do (tr«i theo vËn tèc dßng n­íc) vµ mét ca n« ®ång thêi rêi bÕn A ®Ó su«i dßng s«ng. Ca n« su«i dßng ®­îc 96 km th× quay ngay l¹i A. C¶ ®i lÉn vÒ hÕt 14 giê. Trªn ®­êng quay vÒ A khi cßn c¸ch A lµ 24 km th× ca n« gÆp chiÕc bÌ løa nãi trªn. TÝnh vËn tèc cña ca n« vµ vËn tèc cña dßng n­íc. Bµi to¸n 91 Ba vßi n­íc A, B, C ®­îc b¾c cïng vµo mét bÓ chøa. C¸c vßi ch¶y ®­îc mét l­îng n­íc b»ng thÓ tÝch cña bÓ theo thêi gian ch¶y ®­îc ghi trong c¸c tr­êng hîp sau: a)Vßi A : 2giê vµ vßi B : 1giê 30 phót; b)Vßi A : 1giê vµ vßi C : 4 giê; c)Vßi B : 3 giê vµ vßi C : 2 giê. TÝnh thêi gian ®Ó riªng tõng vßi ch¶y ®­îc mét l­îng b»ng thÓ tÝch cña bÓ. Bµi to¸n 92 Cã 2 hép ®ùng bi, nÕu lÊy tõ hép thø nhÊt mét sè bi b»ng sè bi cã trong hép thø hai råi bá vµo hép thø hai, råi l¹i lÊy tõ hép thø hai mét sè bi b»ng sè bi cßn l¹i trong hép thø nhÊt vµ bá vµo hép thø nhÊt, cuèi cïng lÊy tõ hép thø nhÊt mét sè bi b»ng sè bi cßn l¹i trong hép thø hai vµ bá vµo hép thø hai. Khi ®ã sè bi trong mçi hép ®Òu lµ 16 viªn. Hái lóc ®Çu mçi hép cã bao nhiªu viªn bi? Bµi to¸n 93 Ba chiÕc b×nh cã thÓ tÝch tæng céng lµ 120 lÝt. NÕu ®æ ®Çy n­íc vµo b×nh thø nhÊt råi rãt vµo hai b×nh kia th× hoÆc b×nh thø ba ®Çy n­íc, cßn b×nh thø hai chØ ®­îc cßn b×nh thø ba chØ ®­îc 1 thÓ tÝch cña nã, hoÆc b×nh thø hai ®Çy n­íc 2 1 thÓ tÝch cña nã. H·y x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña mçi b×nh. 3 Bµi to¸n 94 Hai m¸y cµy cã c«ng suÊt kh¸c nhau cïng lµm viÖc ®· cµy ®­îc 1 c¸nh ®ång trong 15 giê. NÕu 6 m¸y thø nhÊt cµy 12 giê, m¸y thø hai cµy trong 20 giê th× c¶ hai m¸y cµy ®­îc 20% c¸nh ®ång. Hái nÕu mçi m¸y lµm viÖc riªng th× sÏ cµy song c¸nh ®ång trong bao l©u? Bµi to¸n 95 Hai ng­êi cïng lµm mét c«ng viÖc nh­ theo c¸ch sau: Ng­êi thø nhÊt lµm trong 1 thêi gian mµ ng­êi thø hai lµm mét m×nh xong c«ng vÞªc ®ã. 3 TiÕp ®ã ng­êi thø hai lµm trong Nh­ vËy c¶ hai ng­êi lµm ®­îc 1 thêi gian mµ ng­êi thø nhÊt mét m×nh lµm xong c«ng viÖc ®ã. 3 13 c«ng viÖc. 18 T×m thêi gian mµ mçi ng­êi lµm mét m×nh xong c«ng viÖc ®ã, biÕt r»ng nÕu c¶ hai ng­êi cïng lµm th× 3 giê 36 phót xong c«ng viÖc ®ã. Bµi to¸n 96 §em mét sè cã hai ch÷ sè nh©n víi tæng c¸c ch÷ sè cña nã th× ®­îc 405. 22 NÕu lÊy sè ®­îc viÕt bëi hai ch÷ sè Êy nh­ng theo thø tù ng­îc l¹i nh©n víi tæng c¸c ch÷ sè cña nã th× ®­îc 468. H·y t×m sè cã hai ch÷ sè ®ã. Bµi to¸n 97 Mét ®oµn häc sinh tæ chøc ®i th¨m quan b»ng « t«. Ng­êi ta nhËn thÊy r»ng nÕu mçi xe chØ trë 22 häc sinh th× cßn thõa 1 häc sinh. NÕu bít ®i mét « t« th× cã thÓ ph©n phèi ®Òu c¸c häc sinh trªn c¸c « t« cßn l¹i. Hái lóc ®Çu cã bao nhiªu « t« vµ cã bao nhiªu häc sinh ®i th¨m quan, biÕt r»ng mçi « t« chØ chë ®­îc kh«ng qu¸ 32 häc sinh. Bµi to¸n 98 Mét h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch 1200 m2. TÝnh c¸c kÝch th­íc cña v­ên ®ã, biÕt r»ng nÕu t¨ng chiÒu dµi thªm 5 m vµ gi¶m chiÒu réng ®i 10 m th× diÖn tÝch cña v­ên gi¶m ®i 300m2. Bµi to¸n 99 Mét thöa ruéng h×nh tam gi¸c cã diÖn tÝch 180m 2. TÝnh c¹nh ®¸y cña thöa ruéng ®ã, biÕt r»ng nÕu t¨ng c¹nh ®¸y thªm 4 m vµ gi¶m chiÒu cao t­¬ng øng ®i 1 m th× diÖn tÝch cña nã kh«ng ®æi. Bµi to¸n 100 Hai c«ng nh©n nÕu lµm chung th× hoµn tyhµnh mét c«ng viÖc trong 4 ngµy. Ng­êi thø nhÊt lµm mét nöa c«ng viÖc, sau ®ã ng­êi thø hai lµm nèt nöa c«ng viÖc cßn l¹i th× toµn bé c«ng viÖc sÏ ®­îc hoµn thµnh trong 9 ngµy. Hái nÔu mçi ng­êi lµm riªng th× sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã trong bao nhiªu ngµy. Bµi to¸n 101 Mét phßng häp cã 100 ng­êi ®­îc s¾p xÕp ngåi ®Òu trªn c¸c ghÕ. NÕu cã thªm 44 ng­êi th× ph¶i kª thªm hai d·y ghÕ vµ mçi d·y ghÕ ph¶i xÕp thªm hai ng­êi n÷a. Hái lóc ®Çu trong phßng häp cã bao nhiªu d·y ghÕ? Bµi to¸n 102 Lóc 6h30 phót mét ng­êi ®i xe m¸y tõ A ®Õn B dµi 75km víi vËn tèc ®Þnh tr­íc. §Õn B ng­êi ®ã nghØ l¹i 20 phót råi quay trë vÒ A víi vËn tèc lín h¬n vËn tèc dù ®Þnh lµ 5km/h. Ng­êi ®ã vÒ ®Õn A lóc 12 giê 20 phót. TÝnh vËn tèc dù dÞnh cña ng­êi ®i xe m¸y. Bµi to¸n 103 Hai bÕn s«ng A vµ B c¸ch nhau 40 km. Cïng mét lóc mét chiÕc ca n« xu«i dßng tõ A ®Õn B vµ mét chiÕc bÌ còng tr«i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 3km/h. Sau khi ®Õn B, ca n« quay vÒ A ngay vµ gÆp chiÕc bÌ ë mét ®Þa ®iÓm c¸ch A lµ 8km. TÝnh vËn tèc cña ca n«. Bµi to¸n 104 Ng­êi ta trén 4 kg chÊt láng lo¹i I víi 3 kg chÊt láng lo¹i II th× ®­îc mét hçn hîp cã khèi l­îng riªng lµ 700kg/m3. BiÕt r»ng khèi l­îng riªng cña chÊt láng lo¹i I lín h¬n khèi l­îng riªng cña chÊt láng lo¹i II lµ 200kg/m3. TÝnh khèi l­îng riªng cña mçi chÊt láng. Bµi to¸n 105 Mét hîp kim gåm ®ång vµ kÏm trong ®ã cã 5 gam kÏm. NÕu thªm 15 gam kÏm vµo hîp kim nµy th× ®­îc mét hîp kim míi mµ trong hîp kim ®ã l­îng ®ång ®· gi¶m so víi lóc ®Çu lµ 30%. T×m khèi l­îng ban ®Çu cña hîp kim. Bµi to¸n 106 Sè ®­êng chÐo cña mét ®a gi¸c låi lµ 230. TÝnh sè c¹nh cña ®a gi¸c nµy. Bµi to¸n 107 Mét ca n« dù ®Þnh ®i tõ A ®Õn B trong thêi gian ®· ®Þnh. NÕu vËn tèc ca n« t¨ng 3km/h th× ®Õn n¬i sím hai giê. NÕu vËn tèc ca n« gi¶m 3km/h th× ®Õn n¬i chËm 3 giê. TÝnh chiÒu dµi khóc s«ng AB. Bµi to¸n 108 TÝnh c¸c kÝch th­íc cña mét h×nh ch÷ nhËt biÕt r»ng nÕu t¨ng chiÒu dµi 3m, gi¶m chiÒu réng 2 m th× diÖn tÝch kh«ng ®æi; nÕu gi¶m chiÒu dµi3 m, t¨ng chiÒu réng 3 m th× diÖn tÝch kh«ng ®æi. Bµi to¸n 109 Mét c«ng nh©n ph¶i lµm mét sè dông cô trong mét thêi gian. NÕu mçi ngµy t¨ng 3 dông cô th× hoµn thµnh sím 2 ngµy, nÕu mçi ngµy lµm gi¶m 3 dông cô th× thêi gian ph¶i kÐo dµi 3 ngµy. TÝnh sè dông cô ®­îc giao. 23 Bµi to¸n 110 §Ó söa ch÷a mét qu·ng ®­êng, cÇn huy ®éng mét sè ng­êi lµm trong mét sè ngµy. NÕu bæ sung thªm 3 ng­êi th× thêi gian hoµn thµnh rót ®­îc 2 ngµy. NÕu rót bít 3 ng­êi th× thêi gian hoµn thµnh ph¶i kÐo dµi thªm 3 ngµy. TÝnh sè ng­êi dù ®Þnh huy ®éng vµ sè ngµy dù ®Þnh hoµn thµnh c«ng viÖc. Bµi to¸n 111 Trong mét trang s¸ch, nÕu t¨ng thªm 3 dßng, mçi dßng bít 2 ch÷ th× sè ch÷ cña trang kh«ng ®æi; nÕu bít ®i 3 dßng, mçi dßng t¨ng thªm 3 ch÷ th× sè ch÷ cña trang còng kh«ng ®æi. TÝnh sè ch÷ trong trang s¸ch. Bµi to¸n 112 Mét c©u l¹c bé cã mét sè ghÕ quy ®Þnh. NÕu thªm 3 hµng ghÕ th× mçi hµng bít ®­îc 2 ghÕ. NÕu bít ®i ba hµng th× mçi hµng ph¶i thªm 3 ghÕ. TÝnh sè ghÕ cña c©u l¹c bé. Bµi to¸n 113 Mét phßng häp cã mét sè d·y ghÕ, tæng céng 40 chç. Do ph¶i xÕp 55 chç nªn ng­êi ta kª thªm 1 d·y ghÕ vµ mçi d·y xÕp thªm 1 chç. Hái lóc ®Çu cã mÊy d·y ghÕ trong phßng? Bµi to¸n 114 Cã ba thïng ®ùng n­íc. LÇn thø nhÊt, ng­êi ta ®æ ë thïng I sang hai thïng kia mét sè n­íc b»ng sè n­íc ë mçi thïng ®ã ®ang cã. LÇn thø hai, ng­êi ta ®æ ë thïng II sang hai thïng kia mét sè n­íc gÊp ®«i sè n­íc ë mçi thïng ®ã ®ang cã. LÇn thø ba, ng­êi ta ®æ ë thïng III sang hai thïng kia mét sè n­íc b»ng sè n­íc ë mçi thïng ®ã ®ang cã. Cuèi cïng mçi thïng ®Òu cã 24 lÝt n­íc. TÝnh sè n­íc ë mçi thïng cã lóc ®Çu. Bµi to¸n 115 Mét h×nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 450 m. NÕu gi¶m chiÒu dµi ®i réng lªn 1 chiÒu dµi cò, t¨ng chiÒu 5 1 chiÒu réng cò th× chu vi h×nh ch÷ nhËt kh«ng ®æi. TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña v­ên. 4 Bµi to¸n 116 Mét v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 20 m, diÖn tÝch 3500 m2. TÝnh ®é dµi hµng rµo xung quanh v­ên biÕt r»ng ng­êi ta chõa ra 1 m ®Ó lµm cæng ra vµo. Bµi to¸n 117 Mét tuyÕn ®­êng s¾t cã mét sè ga, mçi ga cã mét lo¹i vÐ ®Õn tõng ga cßn l¹i. BiÕt r»ng cã tÊt c¶ 210 lo¹i vÐ. Hái tuyÕn ®­êng Êy cã bao nhiªu ga? Bµi to¸n 118 Hai tr­êng A vµ B cña mét thÞ trÊn cã 210 häc sinh thi ®ç hÕt líp 9, ®¹t tû lÖ tróng tuyÓn 84%. TÝnh riªng th× tr­êng A ®ç 80%, tr­êng B ®ç 90%. TÝnh xem mçi tr­êng cã bao nhiªu häc sinh líp 9 dù thi? Bµi to¸n 119 D©n sè cña mét thµnh phè hiÖn nay lµ 408 040 ng­êi, hµng n¨m d©n sè t¨ng 1%. Hái hai n¨m tr­íc ®©y, d©n sè thµnh phè lµ bao nhiªu? Bµi to¸n 120 Møc s¶n xuÊt cña mét xÝ nghiÖp c¸ch ®©y hai n¨m lµ 75000 dông cô mét n¨m, hiÖn nay lµ 90750 dông cô mét n¨m. Hái n¨m sau xÝ nghiÖp lµm t¨ng h¬n n¨m tr­íc bao nhiªu phÇn tr¨m? Bµi to¸n 121 Qu·ng ®­êng AB gåm mét ®o¹n lªn dèc dµi 4 km, ®o¹n xuèng dèc dµi 5 km. Mét ng­êi ®i xe ®¹p tõ A ®Õn B hÕt 40 phót vµ ®i tõ B vÒ A hÕt 41 phót (vËn tèc lªn dèc lóc ®i vµ vÒ nh­ nhau, vËn tèc xuèng dèc lóc ®i vµ vÒ nh­ nhau). TÝnh vËn tèc lóc lªn dèc vµ lóc xuèng dèc. Bµi to¸n 122 Mét ca n« xu«i khóc s«ng dµi 40 km råi ng­îc khóc s«ng Êy hÕt 4 giê r­ìi. BiÕt thêi gian ca n« xu«i 5 km b»ng thêi gian ng­îc 4km . 24 TÝnh vËn tèc dßng n­íc. Bµi to¸n 123 Mét ca n« ®i xu«i dßng 45 km råi ng­îc dßng 18 km. BiÕt r»ng thêi gian xu«i l©u h¬n thêi gian ng­îc 1giê vµ vËn tèc xu«i lín h¬n vËn tèc ng­îc lµ 6 km/h. TÝnh vËn tèc cña ca n« lóc ng­îc dßng. Bµi to¸n 124 Mét ng­êi ®i xe ®¹p tõ A ®Õn B ®­êng dµi 78 km. Sau ®ã mét giê, ng­êi thø hai ®i tõ B ®Õn A. Hai ng­êi gÆp nhau t¹i C c¸ch B lµ 36 km. TÝnh thêi gian mçi ng­êi ®· ®i tõ lóc khëi hµnh ®Õn lóc gÆp nhau biÕt r»ng vËn tèc ng­êi thø hai lín h¬n vËn tèc ng­êi thø nhÊt lµ 4 km/h. Bµi to¸n 125 Hai c«ng nh©n ph¶i lµm mét sè dông cô b»ng nhau trong cïng mét. Ng­êi thø nhÊt mçi giê lµm t¨ng thªm 2 dông cô nªn hoµn thµnh c«ng viÖc tr­íc thêi h¹n 2 giê. Ng­êi thø hai mçi giê lµm t¨ng 4 dông cô nªn kh«ng nh÷ng hoµn thµnh c«ng viÖc tr­íc thêi h¹n 3 giê mµ cßn lµm thªm 6 chiÕc n÷a. TÝnh sè dông cô mçi ng­êi ®­îc giao. Bµi to¸n 126 Vµo thÕ kû thø III tr­íc C«ng Nguyªn, vua xø Xiracut giao cho AcsimÐt kiÓm tra xem chiÕc mò b»ng vµng cña nhµ vua cã bÞ pha thªm b¹c hay kh«ng. ChiÕc mò cã träng l­îng 5 Niut¬n (theo ®¬n vÞ hiÖn nay), nhóng trong n­íc th× träng l­îng gi¶m 0,3 Niut¬n. BiÕt r»ng khi c©n trong n­íc, vµng gi¶m gi¶m 1 träng l­îng, b¹c 20 1 träng l­îng. Hái chiÕc mò chøa bao nhiªu gam vµng, bao nhiªu gam b¹c? 10 VËt cã khèi l­îng 100 gam th× cã träng l­îng 1 Niut¬n). Bµi to¸n 127 Cã hai lo¹i quÆng chøa 75% s¾t vµ 50% s¾t. TÝnh khèi l­îng cña mçi lo¹i quÆng ®em trén ®Ó ®­îc 25 tÊn quÆng chøa 66% s¾t. Bµi to¸n 128 Hai m¸y cµy lµm viÖc trªn mét c¸nh ®ång. NÕu c¶ hai m¸y cïng cµy th× 10 ngµy xong c«ng viÖc. Nh­ng thùc tÕ hai m¸y chØ cïng lµm viÖc 7 ngµy ®Çu, sau ®ã m¸y thø nhÊt ®i cµy n¬i kh¸c, m¸y thø hai lµm tiÕp 9 ngµy n÷a th× xong. Hái mçi m¸y lµm viÖc mét m×nh th× trong bao l©u cµy xong c¶ c¸nh ®ång? Bµi to¸n 129 T×m sè cã ba ch÷ sè sao cho chia nã cho 11, ta ®­îc th­¬ng b»ng tæng c¸c ch÷ sè cña sè bÞ chia. Bµi to¸n 130 T×m sè cã bèn ch÷ sè biÕt r»ng ch÷ sè hµng ngh×n vµ hµng tr¨m gièng nhau, ch÷ sè hµng chôc vµ hµng ®¬n vÞ gièng nhau, sè ph¶i t×m cã thÓ viÕt ®­îc thµnh mét tÝch cña ba thõa sè, mçi thõa sè gåm hai ch÷ sè gièng nhau. Bµi to¸n 131 T×m sè chÝnh ph­¬ng cã bèn ch÷ sè biÕt r»ng nÕu mçi ch÷ sè gi¶m ®i 1 ta ®­îc mét sè míi còng lµ sè chÝnh ph­¬ng. Bµi to¸n 132 NÕu thªm 3 vµo mçi ch÷ sè cña mét sè chÝnh ph­¬ng cã bèn ch÷ sè (mçi ch÷ sè cña sè chÝnh ph­¬ng nµy ®Òu nhá h¬n 7) ta ®­îc mét sè chÝnh ph­¬ng míi. T×m hai sè chÝnh ph­¬ng ®ã. Bµi to¸n 133 T×m ba sè tù nhiªn sao cho tæng c¸c nghÞch ®¶o cña chóng b»ng 2. Bµi to¸n 134 T×m ba sè tù nhiªn sao cho tæng c¸c nghÞch ®¶o cña chóng b»ng1. Bµi to¸n 135 Tuæi hai anh em céng l¹i b»ng 21. Tuæi anh hiÖn nay gÊp ®«i tuæi em lóc anh b»ng tuæi em hiÖn nay. TÝnh tuæi mçi ng­êi hiÖn nay. 25 Bµi to¸n 136 Mét xÝ nghiÖp dù ®Þnh ®iÒu mét sè xe ®Ó chuyÓn 120 t¹ hµng. NÕu mçi xe chë thªm 1 t¹ so víi dù ®Þnh th× sè xe gi¶m ®i 4 chiÕc. TÝnh sè xe dù ®Þnh ®iÒu ®éng. Bµi to¸n 137 Cã hai ®éi c«ng nh©n, mçi ®éi ph¶i söa 10 km ®­êng. Thêi gian ®éi I lµm nhiÒu h¬n ®éi II lµ 1 ngµy. Trong mét ngµy, mçi ®éi lµm ®­îc bao nhiªu kil«mÐt biÕt r»ng c¶ hai ®éi lµm ®­îc 4,5 km trong mét ngµy. Bµi to¸n 138 Mét s©n h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch 720 m2. NÕu t¨ng chiÒu dµi 6 m, gi¶m chiÒu réng 4 m th× diÖn tÝch kh«ng ®æi. TÝnh c¸c kÝch th­íc cña s©n. Bµi to¸n 139 Mét tÊm s¾t cã chu vi 96 cm. Ng­êi ta c¾t ra ë mçi gãc mét h×nh vu«ng c¹nh 4 cm råi gÊp lªn thµnh mét h×nh hép ch÷ nhËt kh«ng n¾p cã thÓ tÝch 768 cm 3. TÝnh kÝch th­íc cña tÊm s¾t. Bµi to¸n 140 Hai ®éi thuû lîi cïng ®µo mét con m­¬ng. NÕu mçi ®éi lµm mét m×nh c¶ con m­¬ng th× thêi gian tæng céng hai ®éi ph¶i lµm lµ 25 giê. NÕu hai ®éi cïng lµm th× c«ng viÖc hoµn thµnh trong 6 giê. TÝnh xem mçi ®éi lµm mét m×nh xong c¶ con m­¬ng trong bao l©u? Bµi to¸n 141 T×m hai sè tù nhiªn biÕt tæng cña chóng bµng 59, hai lÇn sè nµy bÐ h¬n ba lÇn sè kia lµ 7. T×m hai sè ®ã. Bµi to¸n 142 T×m hai sè biÕt r»ng bèn lÇn sè thø hai céng víi n¨m lÇn sè thø nhÊt b»ng 18040, vµ ba lÇn sè sè thø nhÊt h¬n hai lÇn sè thø hai lµ 2002. ——————————————————————————————————- 26

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top