Chuyên đề đa thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7

Giới thiệu Chuyên đề đa thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 Toán 7

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề đa thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Chuyên đề đa thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7

Tips: thầy cô có thể tìm thêm tài liệu với google tại đây.

Text Chuyên đề đa thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7
CHUYÊN ĐỀ: ĐA THỨC LỚP 7 DẠNG 1: XÁC ĐỊNH ĐA THỨC VÀ TÍNH GIÁ TRỊ Bài 1: Cho đa thức: f ( x ) = a.x2 + bx + c , Xác định các hệ số a,b,c biết: f ( 0) = 2; f (1) = 7; f ( −2) = −14 Bài 2: Cho đa thức: f ( x ) = a.x 2 + bx + c , Xác dịnh a, b, c biết: f ( −2 ) = 0, f ( 2 ) = 0 và a là số lớn hơn c ba đơn vị Bài 3: Cho đa thức bậc hai: P ( x ) = a.x2 + bx + c , biết rằng P(x) thỏa mãn cả hai điều kiện sau: P ( 0) = −2, 4P ( x ) − P ( 2x −1) = 6x − 6 , CMR: a+b+c=0 và xác định đa thức P(x) 1 Bài 4: Cho hàm số f ( x ) = ax 3 + bx 2 + cx + d thỏa mãn: f ( −1) = 2, f ( 0 ) = 1, f   = 3, f (1) = 7 , 2 Xác định giá trị a, b, c và d Bài 5: Xác định đa thức: P ( x ) = a.x 3 + bx 2 + cx + d , biết: P ( 0 ) = 2017, P (1) = 2, P ( −1) = 6, P ( 2 ) = −6033 Bài 6: Cho hàm số: y = f ( x ) = ax2 + bx + c cho biết f(0)=2010, f(1)=2011, f(-1)=2012, Tính f(-2) HD: Theo gt ta có: f (0) = 2010 = c = 2010 , f (1) = 2011 = a + b + c = 2011 = a + b = 1 3 −1 và f (−1) = 2012 = a − b + c = 2012 = a − b = 2 =>a= , b = khi đó hàm số có dạng 2 2 3 1 y = f ( x ) = x 2 − x + 2010 => f(2)=2017 2 2 Bài 7: Cho đa thức G ( x ) = a.x2 + bx + c (a, b, c là các hệ số) a, Hãy tính G ( −1) biết a+c=b – 8 b, Tìm a, b, c biết: G ( 0) = 4, G (1) = 9, G ( 2) = 14 ( ) Bài 8: Cho đa thức: f ( x ) = x 2 − ax − 3 và g ( x ) = x 3 − x 2 − x − a − 1 2015 a, Tìm a biết -1 là 1 nghiệm của f(x) b, Với a tìm được ở câu a, Tìm nghiệm còn lại của f(x) và tính g(2) Bài 9: Cho hàm số y = f ( x ) = ax 2 + bx + c và biết f ( 0) = 2014, f (1) = 2015, f ( −1) = 2017 , Tính f ( −2 ) HD: Ta có: f ( 0) = 2014 = c = 2014 f (1) = 2015 = a + b + c = 2015 = a + b = 1 f ( −1) = 2017 = a − b + c = 2017 = a − b = 3 = a = 2, b = −1 , khi đó: f ( x ) = 2 x 2 − x + 2014 = f ( −2 ) = 2. ( −2 ) − ( −2 ) + 2014 = 2024 2 Bài 10: Xác định a,b,c để hai đa thức sau là hai đa thức sau đồng nhất: A = a.x 2 − 9 x + 6 x 2 − ( 4 x 2 − 3x ) và B = 2 x 2 − 3bx + c − 1 Bài 11: Xác định các hệ số a, b của đa thức : f ( x ) = x2 +a.x+b trong mỗi trường hợp sau : a, f(0) = 4 và f(x) nhận x = 1 là nghiệm của nó b, Các nghiệm của đa thức g(x) = (x+1)(x-2) cũng là nghiệm của f(x) Bài 12: Cho f ( x ) = a. x 3 + 4 x x 2 − 1 + 8 và g ( x ) = x3 + 4 x ( bx + 1) + c − 3 , trong đó a,b,c là các hằng số ( Xác định a,b,c để f(x)=g(x) ) 2 Bài 13: Cho hai đa thức: P ( x ) = x2 + 2mx + m2 và Q ( x ) = x2 + ( 2m + 1) x + m2 , Tìm m để P (1) = Q ( −1) Bài 14: Cho hai đa thức: p( x) = x2 + 2mx + m2 & q( x) = x2 + ( 2m + 1) x + m2 , Tìm m biết rằng : p(2) = q(-2) Bài 15: Cho hai biểu thức : P ( x ) = x 3 − 2ax + a 2 , Q ( y ) = y 2 + ( 3a + 1) y + a2 . Tìm số a sao cho P (1) = Q ( 3) ( Câu 16: Cho hàm số y = f ( x ) = ax + 4 có đồ thì đi qua điểm A a + 1; a 2 − a ) a, Tìm a b, Với a vừa tìm được, tính giá trị của x thỏa mãn: f ( 3x − 1) = f (1 − 3x ) HD: a, Đồ thị hàm số y=ax+4 đi qua điểm A a + 1; a 2 + a nên ta có: a 2 − a = a ( a + 1) + 4 ( ) => a 2 − a = a 2 + a + 4 = a = −2 . Vậy a=-2 thì đồ thị hàm số đi qua điểm A b, Với a=-2 ta có hàm số y = f ( x ) = −2 x + 4 = f ( 3x + 1) = −6x + 6 và f (1 − 3x ) = 6 x + 2 1 3 3 3 2 Bài 17: Cho f ( x ) = a.x + 4 x x − 1 + 8 và g ( x ) = x + 4 x ( bx + 1) + c − 3 , Trong đó a, b, c là các hằng số, Để f ( 3x − 1) = f (1 − 3x ) = −6 x + 6 = 6 x + 2 = x = ( ) Xác định a, b, c để f ( x ) = g ( x ) HD : ( ) Ta có : f ( x ) = a.x 3 + 4 x x 2 − 1 + 8 = a.x 3 + 4 x 3 − 4 x + 8 = ( a + 4 ) x 3 − 4 x + 8 Và g ( x ) = x 3 − 4 x ( bx + 1) + c − 3 = x 3 − 4bx 2 − 4 x + c − 3 Do f ( x ) = g ( x ) a + 4 = 1  nên ta có :  −4b = 0 = a = −3; b = 0; c = 11 c − 3 = 8  Bài 18: Tìm đa thức bậc hai sao cho : f ( x ) − f ( x − 1) = x . Áp dụng tính tổng : S = 1 + 2 + 3 + 4 + … + n HD : Vì đa thức là bậc hai nên có dạng f ( x ) = ax 2 + bx + c ( a  0) Ta có : f ( x − 1) = a ( x − 1) + b ( x − 1) + c 2  1  1 a=  2a =  2 Và f ( x ) − f ( x − 1) = 2ax − a + b = x =  2 =  b − a = 0 b = 1  2 1 1 Vậy đa thức cần tìm là : f ( x ) = x 2 + x + c , c là hằng số 2 2 Áp dụng : Với x = 1 = f (1) − f ( 0 ) = 1 Với x = 2 = f ( 2 ) − f (1) = 2 … Với x = n = f ( n ) − f ( n − 1) = n GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức => S = 1 + 2 + 3 + … + n = f ( n ) − f ( 0 ) = n ( n + 1) n2 n + +c−c = 2 2 2 3 1 Bài 19: Cho đa thức P( x) xác định với mọi x thuộc R, Biết rằng với mọi x ta đều có: f ( x ) + 3 f   = x 2  x Tính f(2) HD: 1 1 1 1 3 Ta có: f ( 2 ) + 3 f   = 4 (1) và f   + 3 f ( 2) = => 9 f ( 2 ) + 3 f   = (2) 4 2 2 2 4 −13 −13 , do đó: f ( 2 ) = Trừ từng vế của (2) cho (1) ta có: 8 f ( 2 ) = 24 4 17 16 15 14 Bài 20: Cho f ( x ) = x − 2015x + 2015x − 2015x + … + 2015x − 1, Tính f ( 2014) Bài 21: Cho đa thức: f ( x ) = 4 − 4 x 4 + 3x 2 + 6 x + 4 x 4 − 2 x 2 − 2 x , Tính giá trị của f ( x ) khi x − 1 = 1 Bài 22: Tính giá trị của đa thức sau biết x+y=0 a, A = 2 x = 2 y + 3xy ( x + y ) + 5 x 3 y 2 + x 2 y 3 + 2 ( ) b, B = 3xy ( x + y ) + 2 x y + 2 x y + 5 3 2 2 Bài 23: Cho x2 + y2 = 1 , Tính giá trị của biểu thức : P = 2 x4 + 3×2 y 2 + y 4 + y 2 Bài 24: Tính giá trị của biểu thức: N = xy 2 z3 + x2 y3z 4 + x3 y 4 z5 + … + x2014 y 2015z 2016 , tại x=-1, y=-1, z=-1 HD : Ta có N = xyz. yz 2 + x2 y 2 z 2. yz 2 + x3 y 3z 3. yz 2 + … + x 2014 y 2014 z 2014 . yz 2 Thay y=-1, z=-1 vào ta được: N = − xyz − x2 y 2 z2 − x3 y3z3 − … − x2014 y 2014 z 2014 = − ( xyz ) − ( xyz ) − ( xyz ) − … − ( xyz ) Thay xyz=-1 vào ta được : N = 1 − 1 + 1 − 1 + … + 1 − 1 = 0 Bài 25: Cho đa thức: A = 2 x ( x − 3) − x ( x − 7) − 5 ( x − 403) .Tính giá trị của A khi x=4, Tìm x để A=2015 2 3 2014 ) ( ( Bài 26: Cho đa thức: A = 11×4 y3 z 2 + 20×2 yz − 4xy 2 z − 10×2 yz + 3×4 y3 z 2 − 2008xyz 2 + 8×4 y3 z a, Tìm bậc của A b, Tính A nếu 15x-2y=1004z HD: Thu gọn A = 30×2 yz − 4xy2 z − 2008xyz 2 = 2 xyz (15x − 2 y − 1004 z ) Bài 27: Tính giá trị của biểu thức: 5 x 2 + 6 x − 2 khi x − 1 = 2 Bài 28: Tính giá trị của biểu thức: x5 − 2009 x 4 + 2009 x3 − 2009 x 2 + 2009 x − 2010 tại x=2008 20 30 Bài 29: Tính giá trị của biểu thức: 2×5 − 5 y3 + 4 , biết ( x − 1) + ( y + 2 ) = 0 Bài 30: Cho đa thức: A ( x ) = x + x2 + x3 + … + x100 , a, CMR: x=-1 là nghiệm của A(x) b, Tính giá trị của A(x) tại x = HD: a, A(-1)= -1+1-1+1-….-1+1=0 nên -1 là 1 nghiệm của A, hoặc A ( x ) = x ( x + 1) + x2 ( x + 1) + … + x99 ( x + 1) b, Với x = 1 1 1 1 = A = + 2 + … + 100 2 2 2 2 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 1 2 2 ) 4 Bài 31: Tính giá trị của đa thức: N = xy2 z3 + x2 y3 z 4 + x3 y4 z5 + … + x2014 y2015 z 2016 , Tại x = −1; y = −1; z = −1 HD: Ta có: = xyz. yz 2 + x2 y2 z 2 .yz 2 + x3 y3 z3.yz 2 + … + x2014 y 2014 z 2014.yz 2 Thay y = −1; z = −1 vào ta được: N = −xyz − x2 y2 z 2 − x3 y3 z3 − …. − x2014 y2014 z 2014 Thay xyz = −1 = N = 1 − 1 + 1 − 1 + … + 1 − 1 = 0 Bài 32: Cho biểu thức: M = a.x + b (a,b  Z ) Lương nói: Giá trị của biểu thức M tại x=23 là 2009 Minh nói: Giá trị của biểu thức M tại x=18 là: 1458 CMR trong hai bạn trên có ít nhất 1 bạn nói sai ! HD: Giả sử cả hai bạn cùng đúng, ta có: 23a+b=2009 và 18a+b=1458 do đó: ( 23a + b) − (18a + b) = 2009 −1458 = 5a = 551 = a  Z ( Vô lý) vậy có ít nhất 1 bạn nói sai Bài 33: Tính giá trị của biểu thức : B = 9 x10 − 12 x 7 + 6 x 4 + 3x + 2010 , tại x thỏa mãn : 3×9 − 4 x6 + 2 x3 + 1 = 0 Bài 34: Cho đa thức: B ( x ) = a.x2 + bx + c a, Cho biết: 5a+b+2c=0, CMR: A ( 2) .A (1)  0 b, Cho A(x) =0 với mọi x, CMR: a=b=c c, Nếu 13a-b+2c=0 thì f ( 2) . f ( −3)  0 Bài 35: Cho đa thức: B ( x ) = a. x 2 + bx + c a, Cho biết 5a+b+2c=0, CMR: A ( 2) . A (1)  0 b, Cho A ( x ) = 0, x , Chứng minh rằng a=b=c=0 Bài 36: Cho đa thức: f ( x ) = a. x 2 + bx + c a, CMR nếu: 5a + b + 2c = 0 thì f ( −1) . f ( 2)  0 b, CMR: Nếu 13a − b + 2c = 0 thì f ( 2) .f ( −3)  0 Bài 37: Cho P ( x ) = a.x2 + bx + c , CMR nếu: 5a + b + 2c = 0 thì P ( 2) .P ( −1)  0 HD: Ta có : P ( 2) + P ( −1) = 5a + b + 2c = 0 = P ( 2) = −P ( −1) vậy P ( 2) .P ( −1)  0 Bài 38: Cho đa thức : P( x) = a.x2 + bx + c , CMR nếu 5x-b+2c=0 thì P(1).P(-2)  0 HD : Ta có : P(1) + P(−2) = a + b + c + 4a − 2b + c = 5a − b + 2c = 0 nên P(1)= -P(-2) Bài 39: Cho đa thức f ( x ) = a. x 2 + bx + c, f ( 0) , f (1) , f ( 2) có giá trị nguyên, CMR: a, a+b+c, 2a, 2b đều là các số nguyên b, f ( n ) là số nguyên với mọi giá trị nguyên của n Bài 40: Cho đa thức f ( x ) = a. x 2 + bx + c , trong đó a, b, c là các số nguyên, biết rằng giá trị của f ( x ) 3 với mọi giá trị nguyên của x, CMR a,b,c đều cho 3 Bài 41: Cho P = xyz − xy2 − xz2 , Q = x3 + y3 , CMR: nếu x-y=z thì P+Q=0 Bài 42: Cho đa thức bậc nhất : f(x)=a.x+b, Hãy tìm điều kiện của hằng số b để thỏa mãn hệ thức : f ( x1 + x2 ) = f ( x1 ) + f ( x2 ) Bài 43: Cho đa thức f ( x ) = a.x2 + bx + c biết rằng f(0),f(1),f(2) có giá trị nguyên, CMR: a, a+b+c, c, 2a, 2b đều là các số nguyên b, f(n) là số nguyên với mọi giá trị của n GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 5 Bài 44: Cho f ( x ) = a.x2 + bx + c , Trong đó a, b, c là các số nguyên, biết rằng giá trị của f(x) chia hết cho 3 với mọi giá trị của x, CMR a, b, c đều chia hết cho 3 Bài 45: Cho đa thức: Q ( x ) = ax 3 + bx 2 + cx + d , ( a, b, c, d  Z ) , Biết Q(x) chia hết cho 3 với mọi số nguyên x, CMR: các hệ số a,b,c,d đều chia hết cho 3 Bài 46: Cho hàm số : f ( x ) = ax2 + bx + c. ( a, b, c  Z ) . Biết f(1) chia hết cho 3, f(0) chia hết cho 3, và f(-1) cũng chia hết cho 3, CMR a,b,c đều chia hết cho 3 HD: Ta có f(0)=c, f(1)= a+b+c, f(-1)=a-b+c, Vì f(0) 3 nên c 3, Vì f(-1) 3 nên a+b+c 3=>a+b 3 (1) và f(-1) 3 nên a-b+c 3 => a-b 3 (2), Từ (1) và (2) nên (a+b)+(a-b) 3 =>2a 3=>a 3=>b 3 Bài 47: Cho f ( x ) = −2010x , CMR : f(a+b)=f(a)+f(b) Bài 48: Cho đa thức : a.x 2 + bx + c = 0 với mọi giá trị của x, CMR : a=b=c=0 HD: Vì đa thức a.x 2 + bx + c = 0 với mọi x, Ta cho x nhận các giá trị x=0, x=1 và x=-1 Ta có : c=0, a+b+c=0 và a-b+c=0=> a=b=c=0 Bài 49: Cho đa thức: f ( x ) = ax2 + bx + c , CMR nếu f(x) nhân 1 và -1 là nghiệm thì a và c là hai số trái dấu HD: Ta có 1 là nghiệm của f(x) nên f(1)=0 hay a+b+c=0, và -1 là nghiệm nên a-b+c=0 Cộng theo vế ta được: 2a+2c=0=> a =-c, vậy a và c là hai số đối nhau Bài 50: Cho f ( x ) = a.x2 + bx + c nhận giá trị nguyên với mọi giá trị nguyên của x, CMR : 2a, a+b và c là các số nguyên HD: Ta có : f ( 0) = a.02 + b.0 + c = c  Z và f (1) = a + b + c  Z = a + b  f ( 2) = 4a + 2b + c  Z = 2a + 2(a + b) + c  Z = 2a  Z Bài 51: Cho đa thức P( x) = a.x3 + bx2 + cx + d với P(0) và P(1) là 1 số lẻ, CMR : P(x) không thể có nghiệm là 1 số nguyên HD : P(0)=d lẻ và P(1)=a+b+c+d lẻ, do đó – P(1) là 1 số lẻ Giả sử P(x) có 1 nghiệm nguyên là m ta có P(m)=0 => ( am3 + bm2 + cm + d ) − ( a + b + c + d ) lẻ => a(m3 −1) + b(m2 −1) + c(m −1) lẻ => m chẵn=> P(m) lẻ, Điều này mâu thuẫn Bài 52: Cho f ( x ) = a.x2 + bx + c có tính chất f(1),f(4),f(9) là các số hữu tỉ, CMR khi đó a,b,c là các số hữu tỉ HD: f (1) = a + b + c  Q , f ( 4) = 16a + 4b + c  Q và f ( 9) = 81a + 9b + c  Q Từ (1) và (2) => (16a + 4b + c ) − ( a + b + c ) = 15a + 3b = 3 (5a + b )  Q do đó 5a + b  Q Từ (2) và (3) => (81a + 9b + c ) − (16a + 4b + c ) = 65a + 5b = 5 (13a + b )  Q = 13a + b  Q Nên (13a + 5b ) − ( 5a + b )  Q = 8a  Q = a  Q Khi a  Q thì b  Q và c  Q Bài 53: Cho đa thức bậc hai thỏa mãn : P(1) = P(−1) , CMR : P( x) = P(− x) với mọi x GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 6 HD : Giải sử : P( x) = a.x2 + b.x + c , ta có : P(1) = P(−1)  a + b + c = a − b + c  2b = 0  b = 0 Vậy P( x) = a.x2 + c Do vậy P(−x) = a(−x)2 + c = a.x2 + c = P( x) Bài 54: Cho hàm số f ( x ) = HD : 100 x , CMR : nếu a,b là hai số thỏa mãn : a+b=1 thì f ( a ) + f ( b) = 1 100 x + 10 100a (100b + 10 ) + 100b (100a + 10 ) 100a 100b Ta có : f ( a ) + f ( b ) = + = 100a + 10 100b + 10 (100a + 10)(100b + 10) = 2.100a +b + 10 (100a + 100b ) 100a +b + 10 (100a + 100b ) + 100 = 200 + 10 (100a + 100b ) 200 + 10 (100a + 100b ) =1 Bài 55: Cho đa thức bậc 4 đối với biến x và P(1)=P(-1), P(2)=P(-2), CMR : P(x)=P(-x) với mọi x HD : P(x) là đa thức bậc 4 nên có dạng : P( x) = a.x4 + bx3 + cx2 + dx + e Ta có : P(1)=P(-1) và P(2)=P(-2) => d+b= – d – b <=> 2d+8b=-2d-8b=> b=d=0 Vậy P( x) = a.x4 + cx2 + d và P(−x) = a.x4 + cx2 + d =P(x) 5  Bài 56: Cho đơn thức : 19t +  x1890 y 2010 , Tìm t thỏa mãn : t  a, Đơn thức dương với mọi x,y khác 0 b, Âm với mọi x,y khác 0 HD : 5 19t 2 + 5 1890 2010  .x y a, 19t +  x1890 y 2010 = mà 19t 2 + 5  0 và x1890 y2010  0 t t   Bài 57: Cho A = 4mx 4 y 2 + ( −15x 4 y 2 ) + mx4 y 2 , x và y khác 0. Với giá trị nào của m thì : a, A dương với mọi x,y b, A âm với mọi x,y khác 0 2 2 Bài 58: Cho đã thức: P = 9x − 7xy +11y và Q = −4×2 + 7 xy − 6 y2 ,CMR P và Q không thể cùng có giá trị âm HD : Xét tổng hai đa thức => Tổng luôn dương Bài 59: Cho hai đa thức : A = −13×2 +10xy + 3y2 và B = 7 x2 − 5xy − y2 , CMR: A và B không thể có cùng giá trị âm Bài 60: Cho đa thức: P ( x ) = ax2 + bx + c và 6a + 2b = −3c , CMR: Trong ba số P(1), P(2),P(-1) có ít nhất một số không âm, ít nhất một số không dương Bài 61: Cho đa thức: P ( x ) = x8 − x5 + x2 − x + 1, CMR: P(x) luôn dương với mọi giá trị của x thuộc P Bài 62: Cho hai đa thức: M = 6×2 + 3xy − 2 y2 & N = 3y2 − 2×2 − 3xy , CMR không tồn tại giá trị nào của x và y để hai đa thức cùng có giá trị âm Bài 63: Cho các đa thức : A = 5×2 + 6xy − 7 y2 , B = −9×2 − 8xy +11y2 và C = 6×2 + 2xy − 3 y2 CMR A ,B ,C không thể cùng âm Bài 64: Cho các đã thức: M = −6×2 + 5xy −13 y2 và N = x2 − xy + 2 y2 , CMR: M, N không thể cùng có giá trị dương Bài 65: Cho hai đa thức: M = 6×2 + 3xy − 2 y2 , N = 3y2 − 2×2 − 3xy CMR không tồn tại giá trị nào của x và y để hai đa thức này có cùng giá trị âm Bài 66: Cho hai đã thức : A ( x ) = 4×2 − 7 x3 + 5×4 − 7 , B ( x ) = 3×2 − 3×4 + 7 x3 + 9 , CMR trong hai đã thức trên có 1 đa thức có giá trị dương GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 7 HD: Xét tổng bằng dương Bài 67: Cho hai đa thức : P ( x ) = 5×3 + 6×2 − 9x + 4 và Q ( x ) = −5×3 − 4×2 + 9x + 5 , CMR: không tồn tại giá trị nào của x để đa thức P(x) và Q(x) cùng có giá trị không dương HD: Xét tổng bằng dương 6 Bài 68: Cho 3 đơn thức: M = −5 x19 y , N = 11xy12 , P = x 2 y 3 , CMR ba đơn thức này không thể có cùng giá trị 5 dương Bài 69: Cho hai đa thức: M = 6×2 + 3xy − 2 y 2 và N = 3y2 − 2×2 − 3xy chứng minh rằng không tồn tại giá trị nào của x và y để hai đa thức cùng có giá trị âm Bài 70: Cho đa thức A = −4×2 + 7xy − 6 y 2 và B = 9 x2 − 7 xy + 11y 2 , CMR A và B không thể cùng có giá trị âm Bài 71: Cho P = x2 − 5xy + 2 y 2 , Q = −6×2 + 5xy − 13y 2 , CMR: P và Q không thể có cùng giá trị dương Bài 72: Cho đa thức : P( x) = a.x2 + bx + c Cho biết 9a-b=-3c, CMR : Trong ba số P(-1) ; P(-2) ; P(2) có ít nhất 1 số âm, ít nhất 1 số không dương HD : Ta có : P(-1)+P(-2)+P(2)=9a-b+3c=0 do đó trong ít nhất ba số trên có 1 số không âm, ít nhất 1 số không dương Bài 73: Tính tổng các hệ số của đa thức sau khi bỏ dấu ngoặc : P ( x ) = ( 8 x 2 + 3x − 10 ) HD: 2008 (8 x 2 + x − 10 ) Sau khi bỏ ngoặc ta được : P ( x ) = an xn + an−1 xn−1 + … + a1x + a0 với n = 2.2008 + 2.2009 Thay x=1, thì giấ trị của P (1) bằng tổng các hệ số của P(x) Ta có P (1) = (8.12 + 3.1 − 10 ) 2008 (8.1 2 + 1 − 10 ) 2009 = −1 Bài 74: Tính tổng các hệ số của đa thức F(x) sau khi thu gọn: f ( x ) = (1999 x 2 − 2000 x + 2 ) 2011 . ( 2002 x3 − 2003x 2 + 2005 x − 2005 ) 2008 Bài 75: Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: (3 − 4x + x ) . (3 + 4x + x ) 2 2016 2 2019 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 2009 8 DẠNG 2. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC Bài 1: Chứng minh rằng đa thức sau không có nghiệm với mọi x: f ( x ) = x2016 − x2015 + x2 − x + 1 Bài 2: Chứng minh rằng đa thức: f ( x ) = 5x 3 + 2 x 4 − x 2 + 3x 2 − x 3 − x 4 + 1 − 4 x 3 không có nghiệm. Bài 3: CMR đa thức x 2 + x + 1 không có nghiệm Bài 4: CMR: đa thức f(x) có ít nhất hai nghiệm nếu: x. f ( x − 2) = ( x − 4) f ( x ) với mọi x Bài 5: CMR: đa thức f(x) có ít nhất hai nghiệm nếu: ( x − 3) f ( x ) = ( 2x −1) f ( x − 2) với mọi x Bài 6: CMR đa thức P(x) có ít nhất hai nghiệm, biết : ( x − 6) P ( x ) = ( x + 1) P ( x − 4) HD : Vì ( x − 6) P ( x ) = ( x + 1) P ( x − 4) với mọi x nên Khi x=6 thì ( 6 − 6) P ( 6) = ( 6 + 1) P ( 6 − 4) = 0 = 7 P ( 2) = P ( 2 ) = 0 => 2 là nghiệm của P(x) Khi x=-1 thì ( −1 − 6) P ( x ) = ( −1 + 1) P ( −1 − 4) = −7 P ( −1) = 0 = P ( −1) = 0 => -1 là nghiệm của P(x) Bài 7: Cho đa thức P(x) thỏa mãn: xP( x + 2) = ( x2 − 9).P( x) , CMR đa thức có ít nhất ba nghiệm HD: Xét x=0, x=3 và x= -3 Bài 8: Cho đa thức P(x) thỏa mãn điều kiện : ( x − 5) P( x + 4) = ( x + 3) P( x) CMR đa thức trên có ít nhất hai nghiệm Bài 9: Cho đa thức P( x) thỏa mãn điều kiện xP ( x + 2) = ( x − 5) P ( x ) , CMR đa thức có ít nhất hai nghiệm Bài 10: Cho đa thức Q ( x ) thỏa mãn điều kiện ( x − 1) Q ( x + 2 ) = ( x 2 − 9 ) Q ( x ) , CMR đa thức có ít nhất 3 nghiệm Bài 11: Tìm tất cả các đa thức P(x) thỏa mãn: P( x) = a.P(1 − x) = (a − 1).x với mọi giá trị của x, biết a  0;1; −1 Bài 12: Tìm 1 đa thức có bậc nhỏ nhất nhận 19; 5 và 2017 làm nghiệm HD : A( x) = ( x − 19)( x − 5)( x − 2017) Bài 13: Tìm 1 đa thức có bậc nhỏ nhất nhân 1 ; 3 ; 5 ; … ;2019 làm nghiệm Bài 14: Cho đa thức : Q( x) = x2 + mx −12 (m là hằng số). Tìm các nghiệm của Q(x), biết rằng Q(x) có 1 nghiệm là -3 Bài 15: Cho hàm số : f ( x ) = ax + b ( a, b  Z ) , CMR không thể đồng thời có f(17)=71, f(12)=35 Bài 16: Xét hai đa thức P( x) = x2 + a.x + b, Q( x) = x2 + cx + d và x1; x2 là hai số khác nhau. CMR nếu P(x) và Q(x) cùng nhận x1; x2 làm nghiệm thì P(x) = Q(x) HD : Ta có : x12 + a.x1 + b = x12 + cx1 + d = 0 x22 + a.x2 + b = x22 + cx2 + d = 0 Nên a ( x1 − x2 ) = c ( x1 − x2 ) = a = c Do đó : a.x1 + b = cx1 + d và a.x2 + b = cx2 + d => b = d Vậy P(x)=Q(x) GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 9  x2 1 1  x 1 x Bài 17: Cho đa thức: q( x) = x  − x3 + x  −  − x 4 + x 2 −  2  3 2 3  2 2 a, Tìm bậc của q(x)  −1  b, Tính q    2  c, CMR: đa thức q(x) nhận giá trị nguyên với mọi x nguyên Bài 18: Cho hàm số y = f ( x )  0 (x  R, x  0 ) , có tính chất f ( x1; x2 ) = f ( x1 ) . f ( x2 ) Hãy CMR: a f (1) = 1 Bài 19: Cho hàm số f ( x ) ( ) b, f x −1 =  f ( x ) xác định với mọi x thuộc R, biết rằng với mọi x ta đều có: −1 1 f ( x ) + 3 f   = x 2 , Tính f ( 2 )  3 HD: 1 Ta có: x = 2 = f ( 2 ) + 3. f   = 4 2 1 1 1 47 Và x = = f   + 3 f ( 2 ) = = f ( 2 ) = 32 2 4 2 ( ) ( ) Bài 20: Cho đa thức f ( x ) thỏa mãn: x 2 − 5x . f ( x − 2 ) = x 2 + 3x + 2 . f ( x + 1) , với mọi x CMR: f ( x ) có ít nhất 4 nghiệm. GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top