Chuyên đề bất đẳng thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Giới thiệu Chuyên đề bất đẳng thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Chuyên đề bất đẳng thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Chuyên đề bất đẳng thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Tips: thầy cô có thể tìm thêm tài liệu với google tại đây.

Text Chuyên đề bất đẳng thức bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8
CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC DẠNG 1: SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA: A>B TA XÉT HIỆU A-B >0, CHÚ Ý BĐT A2  0 Bài 1: CMR : với mọi x,y,z thì x2 + y2 + z 2  xy + yz + zx HD: Xét hiệu ta có: 2 2 2 2 x 2 + y 2 + z 2 − xy − yz − zx  0 = ( x − y ) + ( y − z ) + ( z − x )  0 ( ) Dấu bằng xảy ra khi x = y = z Bài 2: CMR : với mọi x,y,z thì x2 + y2 + z 2  2xy + 2 yz − 2zx HD: Xét hiệu ta có: 2 x 2 + y 2 + z 2 − 2 xy − 2 yz + 2 zx  0 = ( x − y + z )  0 Dấu bằng xảy ra khi x+z=y Bài 3: CMR : với mọi x,y,z thì x2 + y 2 + z 2 + 3  2 ( x + y + z ) HD: Xét hiệu ta có: 2 2 2 ( x −1) + ( y −1) + ( z − 1)  0 Dấu bằng khi x=y=z=1 Bài 4: CMR : với mọi a,b ta có : a 2 + b2  a + b    2  2  2 HD : Xét hiệu ta có : a 2 + b2 a 2 + 2ab + b2 −  0 <=> 2a 2 + 2b2 − ( a 2 − 2ab + b2 )  0 2 4 2 2 = a + 2ab + b2  0 = ( a + b )  0 Dấu bằng khi a=b a 2 + b2 + c2  a + b + c   Bài 5: CMR : với mọi a,b,c ta có :  3 3   HD: Ta có: a2 + b2 + c2 a 2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ac  3 9 2 2 2 2 = 3a + 3b + 3c − ( a + b2 + c 2 + 2ab + 2bc + 2ac )  0 2 = 2a 2 + 2b2 + 2c 2 − 2ab − 2bc − 2ac  0 = ( a − b ) + ( b − c ) + ( c − a )  0 , Dấu bằng khi a=b=c 2 2 Bài 6: CMR : a + b + c 2 2 2 2 (a + b + c)  2 3 HD: Ta có: 3a 2 + 3b2 + 3c 2  a 2 + b2 + c 2 + 2ab + 2bc + 2ca = 2a 2 + 2b2 + 2c 2 − 2ab − 2bc − 2ac  0 2 2 2 = ( a − b ) + ( b − c ) + ( c − a )  0 , Dấu bằng khi a=b=c 1 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 7: CMR : a + b 2 2 ( a + b)  2  2ab 2 HD: Ta chứng minh: a + b 2 2 ( a + b)  2 = 2a + 2b  a + 2ab + b 2 2 2 2 2 = a 2 + b2 − 2ab  0 = ( a − b )  0 2 Dấu bằng khi a=b ( a + b) 2  2ab 2 2 = a 2 + 2ab + b2  4ab = ( a − b )  0 Ta chứng minh Dấu bằng khi a=b Bài 8: Cho a,b,c là các số thực, CMR: a 2 + b2  ab 4 HD: Ta có: 2 4a 2 + b2 − 4ab = ( 2a − b )  0 Dấu bằng khi b=2a Bài 9: Cho a,b,c là các số thực, CMR : a 2 + b2 + 1  ab + a + b HD: Ta có: a 2 + b2 + 1 − ab − a − b  0 = 2a 2 + 2b2 + 2 − 2ab − 2a − 2b  0 = ( a 2 − 2ab + b2 ) + ( a 2 − 2a + 1) + ( b2 − 2b + 1)  0 = ( a − b ) + ( a − 1) + ( b − 1)  0 2 2 2 Dấu bằng khi a=b=1 Bài 10: Cho a,b,c,d là các số thực : CMR : a2 + b2 + c2 + d 2 + e2  a (b + c + d + e ) HD: Ta có: a 2 + b2 + c 2 + d 2 + e2 − ab − ac − ad − ae  0 = 4a 2 + 4b2 + 4c 2 + 4d 2 + 4e2 − 4ab − 4ac − 4ad − 4ae  0 = ( a 2 − 4ab + 4b2 ) + ( a 2 − 4ac + 4c 2 ) + ( a 2 − 4ad + 4d 2 ) + ( a 2 − 4ae + 4e2 )  0 = ( a − 2b ) + ( a − 2c ) + ( a − 2d ) + ( a − 2e )  0 2 2 2 2 Dấu bằng xảy ra khi a=2b=2c=2d=2e  1  1  Bài 11: Cho a,b thỏa mãn: a+b = 1, a>0, b>0 CMR: 1 + 1 +   9  a  b  HD: b  a  a + b  a + b   a b ta có: VT = 1 + 1 +  =  2 +  2 +  = 4 + 2  +  + 1 a  b   a  b  b a a b = 5 + 2  +   5 + 2.2 = 9 b a a b 1 Dấu bằng khi = = a 2 + b 2 = a = b = b a 2 2 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức  x+ y Bài 12: Cho x, y  0, CMR :    xy  2  HD: Ta có: 2 x 2 + y 2 + 2 xy  4 xy = x 2 − 2 xy + y 2  0 = ( x − y )  0 , Dấu bằng khi x=y 2 Bài 13: Cho a > 0, b > 0, CMR: a3 + b3  a 2b + ab 2 HD: Ta có: ( a3 − a2b ) + (b3 − ab2 )  0 = a2 ( a − b ) − b2 ( a − b )  0 ( ) = ( a − b ) a 2 − b 2  0 = ( a − b ) ( a + b )  0 2 Dấu bằng khi a=b Bài 14: Cho a  b  1, CMR: 1 1 2 +  2 2 1 + a 1 + b 1 + ab HD: Xét hiệu: 1   1 1   1 − −  + 0 2 2  1 + a 1 + ab   1 + b 1 + ab  a (b − a ) b (a − b) = + 0 2 (1 + a ) (1 + ab ) (1 + b2 ) (1 + ab ) ( b − a ) ( ab − 1)  0 = (1 + ab ) ( a 2 + 1)( b2 + a ) 2 Dấu bằng khi a=b hoặc a=b=1 Bài 15: CMR : với mọi số thực x,y,z,t ta luôn có : x2 + y 2 + z 2 + t 2  x ( y + z + t ) HD: Ta có: x2 + y2 + z 2 + t 2 − xy − xz − xt  0 = 4×2 + 4 y2 + 4z 2 + 4t 2 − 4xy − 4xz − 4xt  0 = ( x 2 − 4 xy + 4 y 2 ) + ( x 2 − 4 xz + 4 z 2 ) + ( x 2 − 4 xt + 4t 2 ) + x 2  0 Dấu bằng khi x= 2y=2z=2t=0 a2 Bài 17: CMR : + b2 + c 2  ab − ac + 2bc 4 HD: Ta có: a 2 + 4b2 + 4c 2 − 4ab + 4ac − 8bc  0 = a 2 − 4a ( b − c ) + 4 ( b2 + c 2 − 2bc )  0 = a 2 − 4a ( b − c ) + 4 ( b − c )  0 2 = ( a − 2a + 2c )  0 2 Bài 19: CMR : x2 + y2 + z 2  2xy − 2zx + 2 yz HD: Ta có: x2 + y2 + z 2 − 2xy − 2 yz + 2zx  0 x2 − 2x ( y − z ) + y 2 − 2 yz + z 2  0 x 2 − 2 x ( y − z ) + ( y − z )  0 = ( x − y + z )  0 2 2 3 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 20: CMR : x 4 + y 4 + z 4 + 1  2 x ( xy 2 − x − z + 1) HD: Ta có: x4 + y4 + z 4 +1− 2×2 y2 + 2×2 − 2xz − 2x  0 (x (x 4 + y 4 − 2 x 2 y 2 ) + ( x 2 − 2 xz + z 2 ) + ( x 2 − 2 x + 1)  0 2 − y 2 ) + ( x − z ) + ( x − 1)  0 2 2 2 Dấu bằng khi x=z=1, y= 1 Bài 21: CMR : a 2 + b2 + c 2  ab + bc + ca HD: Ta có : a 2 + b2 + c 2 − ab − bc − ca  0 = 2a 2 + 2b2 + 2c 2 − 2ab − 2bc − 2ca  0 2 2 2 = ( a − b ) + ( b − c ) + ( c − a )  0 Bài 22: CMR : a 2 + b2  ab HD: ta có: 2 b b 2 3b 2 b  3b 2  a + b − ab  0 = a − 2a. + +  0 =  a −  + 0 2 4 4 2 4  2 2 2 Bài 23: CMR : x2 + xy + y2  0 HD: Ta có: 2 y y2 3y2 y  3y2  2 x + 2 x. + +  0 =  x +  + 0 2 4 4 2 4  Bài 24: CMR : a ( a + b )( a + c )( a + b + c ) + b2c2  0 HD: = a ( a + b + c )( a + b )( a + c ) + b2c2  0 = ( a 2 + ab + ac )( a 2 + ab + ac + bc ) + b2c 2  0 a 2 + ab + ac = x Đặt  bc = y Khi đó ta có: x ( x + y ) + y 2  0 = x2 + xy + y 2  0 Bài 25: CMR : ( a 2 + b 2 )( a 4 + b 4 )  ( a 3 + b3 ) 2 HD: Ta có: a 6 + a 2b4 + a 4b2 + b6  a 6 + 2a3b3 + b6 = ( a 4b2 − a3b3 ) + ( a 2b4 − a3b3 )  0 = a3b2 ( a − b ) + a 2b3 ( b − a )  0 ( ) = ( a − b ) a3b 2 − a 2b3  0 = a 2b 2 ( a − b )  0 2 Bài 26: CMR : ( a + b ) ( a3 + b3 )  2 ( a 4 + b4 ) HD: Ta có: a 4 + ab3 + a3b + b4  2a 4 + 2b4 = a 4 − ab3 + b4 − a3b  0 ( ) ( ) = a3 ( a − b ) + b3 ( b − a )  0 = a3 − b3 ( a − b )  0 = ( a − b ) a 2 + ab + b 2  0 2 4 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 27: Cho a,b > 0, CMR : 2 ( a3 + b3 )  ( a + b ) ( a 2 + b2 ) HD: Ta có: 2a3 + 2b3  a3 + ab2 + a 2b + b3 = a3 − a 2b + b3 − ab2  0 = a2 ( a − b ) + b2 ( b − a )  0 = ( a − b ) ( a + b )  0 2 ( ) Bài 28: Cho a, b > 0, CMR: 4 a3 + b3  ( a + b ) 3 HD: Ta có: 4a3 + 4b3  a3 + 3a 2b + 3ab2 + b3 = 3a3 − 3a 2b + 3b3 − 3ab2  0 = 3a 2 ( a − b ) + 3b2 ( b − a )  0 = 3 ( a − b ) ( a 2 − b2 )  0 = 3 ( a − b ) ( a + b )  0 2 Bài 29: Cho a,b,c > 0, CMR: a3 + b3 + abc  ab ( a + b + c ) HD: Ta có: a3 + b3 + abc  a 2b + ab2 + abc = a3 − a 2b + b3 − ab2  0 = a2 ( a − b ) + b2 ( b − a )  0 = ( a − b ) ( a + b )  0 2 Bài 30: CMR: ( a 2 + b 2 )  ab ( a + b ) 2 2 HD: Ta có: a 4 + 2a 2b2 + b4  ab ( a 2 + 2ab + b2 ) = a3b + 2a 2b 2 + ab3 = ( a 4 − a3b ) + ( b4 − ab3 )  0 = a3 ( a − b ) + b3 ( b − a )  0 ( ) ( ) = a3 − b3 ( a − b )  0 = ( a − b ) a 2 + ab + b 2  0 2 Bài 31: CMR: a2 + b2 + c2  a ( b + c ) HD: ta có: a 2 + b2 + c 2 − ab − ac  0 = 4a 2 + 4b2 + 4c 2 − 4ab − 4ac  0 = ( a 2 − 4ab + 4b2 ) + ( a 2 − 4ac + 4c 2 ) + 2a 2  0 = ( a − 2b ) + ( a − 2c ) + 2a 2  0 2 2 Bài 32: CMR: a2 + b2 + c2 + d 2  a (b + c + d ) HD: a 2 + b2 + c 2 + d 2 − ab − ac − ad  0 = 4a 2 + 4b2 + 4c 2 + 4d 2 − 4ab − 4ac − 4ad  0 = ( a 2 − 4ab + 4b2 ) + ( a 2 − 4ac + 4c 2 ) + ( a 2 − 4ad + 4d 2 ) + a 2  0 = ( a − 2b ) + ( a − 2c ) + ( a − 2d ) + a 2  0 2 2 2 5 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 33: CMR: a 2 + b 2 + c 2 + 3  (a + b + c) 4 HD: Ta có: (a − a ) + (b2 − b ) + ( c2 − c ) + 3 0 4 1  1  1  =  a 2 − a +  +  b2 − b +  +  c 2 − c +   0 4  4  4  2 2 2 2 1  1  1  =  a −  +  b −  +  c −   0 2  2  2  4 4 Bài 34: CMR: a + b + 2  4ab HD: ta có: a 4 + b4 − 4ab + 2  0 = a 4 + b4 − 2a 2b2 + 2a 2b2 − 4ab + 2  0 ( = ( a = a 2 − b 2 2 − b2 ) ) 2 2 + 2 ( a 2b 2 − 2ab + 1)  0 + 2 ( ab − 1)  0 2 Bài 35: CMR: x 4 − 4 x + 5  0 HD: ta có: ( x4 − 4×2 + 4) + ( 4×2 − 4x + 1)  0 ( ) = x 2 − 2 + ( 2 x − 1)  0 2 2 Không xảy ra dấu bằng 1 Bài 36: CMR: x 4 − x +  0 2 HD: Ta có: 1  4 2 1  2 x − x + +x − x+   0 4  4  2 2 1  1  =  x 2 −  +  x −   0 2  2  3 Bài 37: CMR: x + 4x +1  3×2 ( x  0) HD: ta có: x3 − 3x 2 + 4 x + 1  0 = x ( x 2 − x + 4 ) + x 2 + 1  0 = x ( x − 2 ) + x 2 + 1  0 , Vì x > 0 2 Bài 39: CMR: ( x −1)( x − 2)( x − 3)( x − 4)  −1 HD: ( x −1)( x − 4)( x − 2)( x − 3) + 1  0 = ( x 2 − 5 x + 4 )( x 2 − 5 x + 6 ) + 1  0 Đặt x 2 − 5 x + 5 = t Khi đó ta có: ( t −1)( t + 1) + 1  0 = t 2  0 , Dấu bằng khi t=0 6 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 40: CMR: x 4 + x3 + x 2 + x + 1  0 HD: Ta có : x3 ( x + 1) + ( x + 1) + x2  0 = ( x + 1) ( x3 + 1) + x 2  0 x ( ) = ( x + 1) x 2 − x + 1 + x 2  0 ( ĐPCM) 2 Bài 41: CMR : a 2 + 4b2 + 4c 2  4ab + 8bc − 4ac HD: Ta có: a 2 + 4b2 + 4c 2 − 4ab − 8bc + 4ac  0 2 2 = a 2 + ( 2b ) + ( 2c ) − 2.a.2b − 2.2b.2c + 2.a.2c  0 = ( a − b + c )  0 2 ( ) Bài 42: CMR : 8 a3 + b3 + c3  ( a + b ) + ( b + c ) + ( c + a ) với a, b, c >0 3 3 3 HD: Ta có: 8a3 + 8b3 + 8c3  2a3 + 2b3 + 2c3 + 3a 2b + 3ab2 + 3b2c + 3bc 2 + 3a 2c + 3ac 2 = 6a3 + 6b3 + 6c3 − 3a 2b − 3ab2 − 3b2c − 3bc 2 − 3a 2c − 3ac 2  0 = ( 3a3 − 3a 2b ) + ( 3a3 − 3a 2c ) + ( 3b3 − 3b2 a ) + ( 3b3 − 3b2c ) + ( 3c3 − 3bc 2 ) + (3c3 − 3ac3 )  0 = 3a2 ( a − b ) + 3a2 ( a − c ) + 3b2 (b − a ) + 3b2 (b − c ) + 3c2 ( c − b ) + 3c 2 ( c − a )  0 = 3 ( a − b ) ( a 2 − b2 ) + 3 ( a − c ) ( a 2 − c 2 ) + 3 ( b − c ) ( b 2 − c 2 )  0 = 3 ( a − b ) ( a + b ) + 3 ( a − c )( a + c ) + 3 ( b − c ) ( b + c )  0 2 2 Bài 43: CMR: ( a + b + c )  a3 + b3 + c3 + 24abc với a,b,c>0 3 HD: Ta có: a3 + b3 + c3 + 3( a + b )(b + c )( c + a )  a3 + b3 + c3 + 24abc = 3 ( a + b )( b + c )( c + a )  24abc a + b  2 ab  Vì b + c  2 bc , Nhân theo vế ta được ĐPCM  c + a  2 ca  x y x2 y 2 Bài 44: CMR: Với mọi x, y # 0 ta có: 2 + 2 + 4  3  +  y x  y x HD: Ta có: x 4 + y 4 + 4 x 2 y 2  3xy ( x 2 + y 2 ) ( = ( x = ( x ) − xy ( x + y ) + 2 x y − 2 xy ( x + y )  0 + y )( x + y − xy ) + 2 xy ( xy − x − y )  0 + y − xy )( x + y − 2 xy )  0 = ( x − y ) ( x − xy + y )  0 = x 2 + y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 45: CMR : Nếu a + b  1 , thì a 3 + b3  1 4 HD: Ta có: b  1 − a = b3  1 − 3a + 3a 2 − a3 2 1 1 1  = a + b  3a − 3a + 1 = 3  a −  +  2 4 4  Bài 46: Cho a,b,c > 0, CMR : ab + bc + ca  a 2 + b2 + c 2 HD: Ta có: a 2 + b2 + c 2 − ab − bc − ca  0 2 2 2 = ( a − b ) + ( b − c ) + ( c − a )  0 3 Bài 47: CMR : 3 2 a2 + a + 1 0 a2 − a + 1 HD: Ta có: 1 3  a 2 + a + 1 =  a 2 + a +  +  0, a 4 4  1 3  a 2 − a + 1 =  a 2 − a +  +  0, a 4 4  Nên VT > 0 Bài 48: CMR : 4a ( a + b )( a + 1)( a + b + 1) + b2  0 HD: Ta có: 4a ( a + b + 1)( a + 1)( a + b ) + b2  0 a 2 + ab + a = x = 4 ( a + ab + a )( a + ab + a + b ) + b  0 . đặt b= y 2 = 4 x ( x + y ) + y  0 2 2 2 = 4×2 + 4xy + y2  0 = ( 2 x + y )  0 , Dấu bằng khi 2 x = − y = 2a 2 + 2ab + 2a = −b = b = − 2 Bài 49: CMR : x + y 2 2 ( x + y)  2a ( a + 1) 2a + 1 2 2  2 xy HD: Ta có: 2  2 x + y) ( 2 2 = 2 x 2 + 2 y 2  x 2 + y 2 + 2 xy = ( x − y )  0 x + y  2   ( x + y )2 2   2 xy = x 2 + y 2 + 2 xy  4 xy = ( x − y )  0  2 1 1 4 Bài 50: CMR : +  , Với a,b > 0 a b a+b HD: Ta có: ( a + b )  4 = a + b 2  4ab = a − b 2  0 ( ) ( ) ab a+b 8 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 51: CMR : a 4 + b4  ab ( a 2 + b2 ) HD: Ta có: a 4 + b4 − a3b − ab3  0 = a3 ( a − b ) + b3 ( a − b )  0 ( ) = ( a − b ) a 2 + ab + b 2  0 2 a 4 + b4  a + b  Bài 52: CMR :   2  2  HD: Ta có: 8a 4 + 8b4  a 4 + b4 + 4a 2b2 + 2a 2b2 + 4a3b + 4ab3 = 7a 4 + 7b4 − 4a 2b2 − 2a 2b2 − 4a3b − 4ab3  0 = ( a 4 + b4 + 2a 2b2 ) + ( 6a 4 + 6b4 ) − 4ab ( a 2 + b2 ) − 8a 2b2  0 4 ( = ( a = a 2 + b 2 2 ) 2 − 4ab ( a 2 + b 2 ) + 4a 2b 2 + 6 ( a 4 + b 4 ) − 12a 2b 2  0 + b 2 − 2ab ) + 6 ( a 4 + b 4 − 2a 2b 2 )  0 2 ( = ( a − b ) + 6 a 2 − b 2 4 ) 2 0 Bài 53: Cho a+b+c=0, CMR : ab + bc + ca  0 HD: Ta có: a2 + b2 + c2 + 2 ( ab + bc + ca ) = 0 = 2 ( ab + bc + ca ) = − ( a 2 + b2 + c 2 )  0 Dấu bằng khi a=b=c=0 ( Bài 54: Cho x,y,z  R , CMR : ( x − y ) + ( y − z ) + ( z − x )  3 x 2 + y 2 + z 2 2 2 2 ) HD: Ta có: 2×2 + 2 y2 + 2z 2 − 2xy − 2 yz − 2zx  3×2 + 3y2 + 3z 2 = x2 + y2 + z 2 + 2xy + 2 yz + 2zx  0 = ( x + y + z )  0 2 Bài 55: CMR : Với mọi x,y khác 0, ta luôn có : x 4 + y 4  HD: x6 y 6 + y 2 x2 Ta có: x 2 y 2 ( x 4 + y 4 )  x8 + y8 = x8 + y8 − x6 y2 − x2 y6  0 = x6 ( x 2 − y 2 ) − y 6 ( x 2 − y 2 )  0 = ( x6 − y 6 )( x 2 − y 2 )  0 = ( x 2 − y 2 )( x 4 + x 2 y 2 + y 4 )( x 2 − y 2 )  0 ( = x 2 − y 2 ) (x 2 4 + x2 y 2 + y 4 )  0 Bài 56: CMR : 2a2 + b2 + c2  2a (b + c ) HD: Ta có: 2a 2 + b2 + c 2 − 2ab − 2ac  0 = ( a 2 − 2ab + b2 ) + ( a 2 − 2ac + c 2 )  0 = ( a − b ) + ( a − c )  0 2 2 9 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 57: CMR : a 4 + a3b + ab3 + b4  0 HD: ta có: a3 ( a + b ) + b3 ( a + b )  0 = ( a3 + b3 ) ( a + b )  0 ( ) = ( a + b ) a 2 − ab + b2  0 2 Bài 58: CMR : a − 2a b + 2a b − 2ab3 + b4  0 HD: Ta có: ( a4 − 2a2 .ab + a2b2 ) + (b4 − 2ab.b2 + a2b2 )  0 4 3 2 2 = ( a 2 − ab ) + ( b 2 − ab )  0 2 2 Bài 59: CMR : a 4 + b4 + c 2 + 1  2a ( ab2 − a + c + 1) HD: Ta có: a 4 + b4 + c 2 + 1 − 2a 2b2 + 2a 2 − 2ac − 2a  0 = ( a 4 + b4 − 2a 2b2 ) + ( a 2 − 2ac + c 2 ) + ( a 2 − 2a + 1)  0 ( = a 2 − b 2 ) + ( a − c ) + ( a − 1) 2 2 2 0 Bài 60: CMR : ( ab + bc + ca )  3abc ( a + b + c ) 2 HD: Ta có: a 2b2 + b2c 2 + c 2 a 2 + 2ab2c + 2abc 2 + 2a 2bc − 3a 2bc − 3ab 2c − 3abc 2  0 = a 2b2 + b2c 2 + c 2 a 2 − ab2c − abc 2 − a 2bc  0 ab = x  Đặt bc = y => x2 + y2 + z 2 − xy − yz − zx  0 ca = z  = ( x − y ) + ( y − z ) + ( z − x )  0 2 2 2 1 1 1 1 1 Bài 61: CMR : y  +  + ( x + z )   +  ( x + z ) , Với 0  x  y  z x z y x z HD: Ta có: 2 y ( x + z) x + z ( x + z) + − 0 xz y xz = y 2 + xz − y ( x + z )  0 = y2 + xz − xy − yz  0 = ( y − x )( z − y )  0 Bài 62: Cho a,b dương có tổng 1, CMR : 1 1 4 +  a +1 b +1 3 HD: Ta có: Quy đồng = 3( a + b + 2)  4 ( a + 1)(b + 1) = 4 ( ab + a + b + 1)  9 = 1  4ab = ( a + b )  4ab 2 = ( a − b )  0 ( đúng) 2 10 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức a 2 b2 a b Bài 63: CMR : Với a,b,c > 0 thì 2 + 2  + b a b a HD: a 2 b2 a b a b Ta có: 2 + 2 − 2  +  +  +   0 b a b a b a 2 2 a b  a b = VT   2 + 2  − 2  +  + 2 a  b a b  a2 a   b2 b  =  2 − 2. + 1 +  2 − 2. + 1  0 b  a a  b Bài 64: CMR : HD: a8 + b8 + c8 1 1 1  + + , ( a, b, c  0 ) a3b3c3 a b c Ta có: a8 + b8 + c8  a 4b4 + b4 c 4 + c 4 a 4 = ( a 2b 2 ) + ( b 2c 2 ) + ( c 2 a 2 ) 2 2 2 VT  a 2b4c 2 + b2c 4 a 2 + a 4b2c 2 = a 2b2c 2 ( a 2 + b2 + c 2 )  a 2b2c 2 ( ab + bc + ca ) a8 + b8 + c8 a8 + b8 + c8 1 1 1 =  ab + bc + ca =  + + a 2b 2 c 2 a3b3c3 a b c 10 10 2 2 8 8 4 4 Bài 65: CMR : ( a + b )( a + b )  ( a + b )( a + b ) HD: Ta có: a12 + a10b2 + a 2b10 + b12  a12 + a8b 4 + a 4b8 + b12 = ( a10b2 − a8b4 ) + ( a 2b10 − a 4b8 )  0 = a8b2 ( a 2 − b2 ) + a 2b8 ( b2 − a 2 )  0 = a 2b2 ( a 2 − b2 )( a6 − b6 )  0 ( = a 2b 2 a 2 − b 2 ) (a 2 4 + a 2b 2 + b 4 )  0 Bài 66: Cho a,b,c dương có abc=1, và a + b + c  HD: 1 1 1 + + , CMR : ( a − 1)( b − 1)( c − 1)  0 a b c Ta có: a + b + c  ab + bc + ca , Xét ( a −1)( b −1)( c −1) = abc − ( ab + bc + ca ) + ( a + b + c ) −1 = ( a + b + c ) − ( ab + bc + ca )  0 Bài 67: Cho a,b>0, thỏa mãn : a3 + b3 = a − b , CMR : a 2 + b2 + ab  1 HD: Ta có: a3 + b3  a3 − b3 = ( a − b ) ( a 2 + ab + b2 ) = ( a − b )  ( a − b ) ( a 2 + b2 + ab ) = a 2 + b2 + ab  1 Bài 68: CMR : 2 ( a8 + b8 )  ( a3 + b3 )( a5 + b5 ) HD: Ta có: 2a8 + 2b8  a8 + a3b5 + a5b3 + b8 = ( a8 − a5b3 ) + ( b8 − a3b5 )  0 = a5 ( a3 − b3 ) − b5 ( a3 − b3 )  0 = ( a5 − b5 )( a3 − b3 )  0 , Giả sử a > b => a3  b3 , a5  b5 => ĐPCM Nếu a a3  b3 , a5  b5 => ĐPCM 11 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 79: CMR : 3 ( a8 + b8 + c8 )  ( a3 + b3 + c3 )( a5 + b5 + c5 ) HD: Ta có: 2 ( a8 + b8 )  ( a3 + b3 )( a5 + b5 ) 2 ( b8 + c8 )  ( b3 + c3 )( b5 + c5 ) 2 ( c8 + a8 )  ( a3 + c3 )( a5 + c5 ) Cộng theo vế ta được: 4 ( a8 + b8 + c8 )  ( a8 + b8 + c8 ) + a3 ( a5 + b5 + c5 ) + b3 ( a5 + b5 + c5 ) + c3 ( a5 + b5 + c5 ) = 3 ( a8 + b8 + c8 )  ( a3 + b3 + c3 )( a5 + b5 + c5 ) Bài 70: Cho a+b=2, CMR : a8 + b8  a 7 + b7 HD: Ta có: 2 ( a8 + b8 )  ( a + b ) ( a 7 + b7 ) = a8 + b8 + ab7 + a 7b = a8 + b8 − a 7b − ab7  0 = ( a − b ) ( a 7 − b7 )  0 a − b  0 a − b  0 Giả sử a  b =  7 Nếu a  b =  7 7 7 a − b  0 a − b  0 Bài 71: CMR : a6 + b6 + c6  a5b + b5c + c5a, ( a, b, c  0) HD: Ta có: a 5 ( a − b ) + b5 ( b − c ) + c 5 ( c − a ) = ( a − b ) ( a 5 − b 5 ) + ( c − a ) ( c 5 − b 5 )  0 c − a  0 a − b  0 Giả sử : a  b  c =  5 5 và  5 5 => ĐPCM c − b  0 a − b  0 a2 b2 c2 a b c Bài 72: CMR : Với mọi a,b,c > 0 thì 2 2 + 2 +  + + 2 2 2 b +c c + a a +b b+c c +a a +b HD: a 2 ( b + c ) − a ( b2 + c 2 ) ab ( a − b ) + ac ( a − c ) a2 a Xét 2 2 − = = b +c b+c ( b + c ) ( b2 + c 2 ) ( b + c ) ( b2 + c 2 ) Giả sử a  b  c => Các ngoặc đều dương => ĐPCM Bài 73: Cho a, b là hai số dương, CMR : ( a + b ) ( a3 + b3 )  2 ( a 4 + b4 ) HD: Ta có: 2a 4 + 2b4 − a 4 − ab3 − a3b − b4  0 = ( a 4 − a3b ) + ( b4 − ab3 )  0 = a3 ( a − b ) − b3 ( a − b )  0 Bài 74: Cho a,b là hai số dương, CMR : ( a + b ) ( a 4 + b4 )  ( a 2 + b2 )( a3 + b3 ) HD: Ta có: a5 + ab4 + a 4b + b5 − a5 − a 2b3 − a 3b 2 − b5  0 = ( a 4b − a3b2 ) + ( ab4 − a 2b3 )  0 = a3b ( a − b ) + ab3 (b − a )  0 = ( a − b ) ( a3b − ab3 )  0 = ab ( a − b ) ( a 2 − b2 )  0 12 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 75: CMR : a2 + b2 + 4  ab + 2 ( a + b ) HD: Ta có: a 2 + b2 + 4 − ab − 2a − 2b  0 = 2a 2 + 2b2 + 8 − 2ab − 4a − 4b  0 = ( a 2 − 2ab + b2 ) + ( a 2 − 4a + 4 ) + ( b2 − 4b + 4 )  0 Bài 76: Cho a,b là hai số có tổng bằng 2, CMR : a 4 + b 4  a 3 + b3 HD: Ta có: 2 ( a 4 + b 4 )  ( a + b ) ( a 3 + b3 ) = 2a 4 + 2b4 − a 4 − ab3 − a3b − b4  0 = a 4 − a3b + b4 − ab3  0 = a3 ( a − b ) + b3 ( b − a )  0 = ( a − b ) a3 − b3  0 ( ) ( ) ( Bài 77: Cho a,b,c là ba số thỏa mãn : a+b+c=3, CMR : a + b + c  a + b + c HD: Ta có: 3 ( a 4 + b 4 + c 4 )  ( a + b + c ) ( a 3 + b3 + c 3 ) 4 4 4 3 3 ) 3 2 b 3  2  2 2 = ( a − b )  a +  + b2  + ( b − c ) b2 + bc + c 2 + ( c − a ) c 2 + ac + a 2  0 2  4   Bài 78: Cho 0  x, y, z  1 , CMR : 0  x + y + z − xy − yz − zx  1 HD: Ta có: Xét tích (1 − x )(1 − y )(1 − z ) = − ( xyz − xy − yz − zx + x + y + z −1)  0 ( ) ( )  x  xy  mà  y  yz = x + y + z − xy − yz − zx  1 − xyz  z  zx  mà 0  xyz  1 = 1 − xyz  1 Bài 79: Cho −1  x, y, z  2 và x+y+z=0, CMR : x2 + y2 + z 2  6 HD: Ta có: ( x − 2 )( x + 1)  0  x2 − x − 2  0   Xét ( y − 2 )( y + 1)  0 =  y 2 − y − 2  0 , Cộng theo vế ta có:  z2 − z − 2  0  ( z − 2 )( z + 1)  0 x2 + y2 + z 2 − 6  0 = x2 + y2 + z 2  6 1 1 1 1 5 Bài 80: Cho x > 0, y > 0, z > 0, CMR : + −  , Với x 2 + y 2 + z 2 = 3 x y z xyz HD: Ta có: ( x + y − z) 2  0 = x 2 + y 2 + z 2 + 2 xy − 2 yz − 2 zx  0 5 + 2 ( xy − yz − zx )  0 3 −5 5 = 2 ( xy − yz − zx )  = yz + zx − xy   1 3 6 1 1 1 1 = + −  x y z xyz = 13 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 81: Cho 0 < a,b,c < 1, CMR : 2a3 + 2b3 + 2c3  3 + a 2b + b2c + c 2 a HD: Do a  1 = a2  1, b  1 => (1 − a 2 ) (1 − b )  0 = 1 + a 2b − a 2 − b  0 = 1 + a 2b  a 2 + b Mặt khác: 0< a, b<1=> a2  a3 ,b  b3 = a2 + b  a3 + b3 Vậy 1 + a 2b  a3 + b3 , Chứng minh tương tự => ĐPCM Bài 82: CMR : a4 + b4 + c4  abc ( a + b + c ) HD: Chuyển vế ta có: a 4 + b4 + c 4 − a 2bc − ab2c − abc 2  0 ( ) + 2a b + (b − c ) + 2b c + ( c − a ) + 2a c − 2a bc − 2b ac − 2abc  0 = ( a − b ) + ( b − c ) + ( c − a ) + ( a b − 2a bc + a c ) + ( a b − 2ab c + b c ) + ( a b − 2ab c + b c ) + ( a c − 2abc + b c )  0 2 = a 2 − b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bài 83: Cho a,b,c,d > 0 thỏa mãn: a  c + d , b  c + d , CMR: ab  ad + bc HD: a  c + d a − c  d  0 Ta có:  =  = ( a − c )( b − d )  cd , Nhân vào ta được ĐPCM b  c + d b − d  c  0 Bài 84: Cho 0  a, b, c, d  1 , CMR : (1 − a )(1 − b )(1 − c )(1 − d )  1 − a − b − c − d HD: Ta có: (1 − a )(1 − b ) = 1 − a − b + ab  1 − a − b ( do ab >0) Do c  1 = 1 − c  0 = (1 − a )(1 − b )(1 − c )  (1 − a − b )(1 − c )  1 − a − b − c Chứng minh tương tự => ĐPCM a2 Bài 85: Cho a.b.c=1, a3  36 , CMR : + b2 + c2  ab + bc + ca 3 HD:  a2  a2 a2 a2 2 2 2 2 Xét hiệu + + b + c − ab − bc − ac  0 =  + b + c − ab − ac + 2bc  + − 3bc  0 4 12  4  12 3 a3 − 36abc a  a − 36abc =  − b − c  + , Do a3  36 =  0 ĐPCM 12a 12a 2  2 4 4 4 4 Bài 86 : Chứng minh rằng : Nếu a + b + c + d = 4abcd và a,b,c,d là các số dương thì a= b= c= d 2  ab + 1  Bài 87: Cho hai số a, b thỏa mãn: a + b  0, Chứng minh rằng: a + b +   2  a+b  HD: 2 2 2 2 2 2  ab + 1   2 = a2 + b 2 ( a + b ) + ( ab + 1)  2 ( a + b ) Ta có: a + b +    a+b  2 2 2 2 = ( a + b ) ( a + b ) − 2ab  − 2 ( a + b ) + ( ab + 1)  0   2 ( 2 ) = ( a + b ) − 2ab ( a + b ) − 2 ( a + b ) + ( ab + 1)  0 4 2 2 2 = ( a + b ) − 2 ( a + b ) ( ab + 1) + ( ab + 1)  0 4 2 2 2 2 = ( a + b ) − ab − 1  0 (ĐPCM)   14 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức x 2 − y2 x−y Bài 88: Cho x  y  0 hãy so sánh : A = , và B = 2 x + y2 x+y HD: Vì x  0, y  0 = x + y  0 A= x − y ( x − y )( x + y ) , lại có: x2 + y2 + 2xy  x2 + y2 , x2 − y2  0 = 2 x+y ( x + y) = A = x 2 − y2 x 2 − y2  =B 2 xy + x 2 + y2 x 2 + y2 Bài 89: Cho x, y > 0 thỏa mãn điều kiện: x 2 + y3  x3 + y4 , Chứng minh rằng: x3 + y3  2 , Dấu bằng xảy ra khi nào? HD: Áp dụng BĐT côsi cho hai số dương ta có: x + x3  2x 2 , y2 + y4  2y3 , Do vậy ( ) ( ) x + x 3 + y 2 + y 4  2 x 2 + 2 y3 = x + y 2  x 2 + y 3 + x 2 + y 3 − x 3 − y 4  x 2 + y 3 ,( x 2 + y3  x3 + y4 ) Mà: x2 + 1  2x, y4 + 1  2 y2 , nên 1 + x2 + 1 + y4  2x + 2y2  2×2 + 2y3  x2 + y3 + x3 + y4 Do vậy x3 + y3  2 Dấu bằng xảy ra khi: x = y = 1 Bài 90: Chứng minh BĐT sau: x 2 + y2 − xy  x + y − 1 HD: Ta có: x 2 + y 2 − xy  x + y − 1 = 2 x 2 + y 2 − xy  2 ( x + y − 1) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 = 2×2 + 2y2 − 2xy  2x + 2y − 2 = x − 2 xy + y + x − 2 x + 1 + y − 2 y + 1  0 Bài 91: Cho a, b là các số dương thỏa mãn: a3 + b3 = a5 + b 5 , Chứng minh rằng: a2 + b 2  1 + ab HD: Ta có: a2 + b2  1 + ab = a2 + b 2 − ab  1 = ( a + b ) a2 + b 2 − ab  a + b ( )( ) + b )  0 = ab ( a − b ) ( ( ) ) = a3 + b3  a + b = a3 + b3 a3 + b3  ( a + b ) a5 + b 5 = 2a3b3  ab 5 + a5b ( = ab a4 − 2a2b2 4 2 2 2  0, a, b  0 Bài 92: Cho các số a, b, c   0;1 , chứng minh rằng: a + b 2 + c3 − ab − bc − ca  1 HD: Do a, b,c   0;1 , nên: (1 − a)(1 − b)(1 − c )  0 = 1 − a − b − c + ab + bc + ca − abc  0 = a + b + c − ab − bc − ca  1 − abc  1 Do a, b, c  0;1 = b2  b,c3  c , từ đó ta có: a + b2 + c3 − ab − bc − ca  a + b + c − ab − bc − ca  1 15 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức DẠNG 2 : SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC PHỤ Các BĐT phụ hay dùng : a +b 2 2 ( a + b)  2 ( x + y) 2 2 x y + 2 y x  4 xy Bài 1: Cho a+b > 1, CMR : a 4 + b 4  1 8 HD: 2 2  1 a + b + 2ab  1 Ta có: ( a + b )  1 =  2 2 = a 2 + b2  2  a + b − 2ab  0 1  4 4 2 2 1 1  a + b + 2a b  2 2 2 => ( a + b )  =  4 = 2a 4 + 2b 4  4 4  a 4 + b 2 − 2a 2 b 2  0  1 Vậy a 4 + b 4  8 1 Bài 2: Cho a+b = 1, CMR : a 2 + b 2  2 HD: 2 2  1 2 a + 2ab + b = 1 Ta có: ( a + b ) = 1 =  2 = 2a 2 + 2b2  1 = a 2 + b2  2 2  a − 2ab + b  0 Bài 3: Cho a+b > 2, CMR : a 2 + b2  2 HD: 2 2  2 a + 2ab + b  4 Ta có: ( a + b )  4 =  2 = 2a 2 + 2b2  4 = a 2 + b2  2 2  a − 2ab + b  0 2 2 Bài 4: Cho a + b  2 , CMR: a + b  2 HD: Ta có: 2 2  a + b  2  2 2 2 2  a + b  2ab = 2ab  a + b  2 2 Cộng theo vế ta được: a 2 + b2 + 2ab  4 = ( a + b )  4 = a + b  2 2 Bài 5: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: a2 + b2 + c2  2 ( ab + bc + ca ) HD: Ta có: Vì a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác nên ta có: a 2  ab + ac a  b + c  2  2 2 2 b  a + c = b  ab + bc = a + b + c  2 ( ab + bc + ac ) c  a + b  2  c  ac + bc Bài 6: Cho a,b là hai số thực bất kỳ có tổng bằng 1, CMR: a 3 + b3  HD: 1 4 Ta có: a + b = 1 = b = 1 − a = b3 = (1 − a ) 3 => a3 + b3 = a3 + 1 − 3a + 3a 2 − a3 = 3a 2 − 3a + 1 2 1 3 1 1 1   = 3 a2 − a + +  = 3 a −  +  4 4 2 4 4   16 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 7: Cho x, y, z  0 , CMR : ( x + y )( y + z )( z + x )  8xyz HD:  x + y  2 xy   Ta có:  y + z  2 yz , Nhân theo vế ta được: ( x + y )( y + z )( z + x )  8xyz    z + x  2 zx 1 1 1 1 + 3 3 + 3  Bài 8: Cho a,b,c > 0, CMR : 3 3 3 a + b + abc b + c + abc c + a + abc abc HD: Ta có: a3 + b3 = ( a + b ) a 2 − ab + b2  ( a + b ) ab , Do a 2 − ab + b2  ab ( ) Khi đó +b + abc  ( a + b ) ab + abc = ab ( a + b + c ) Chứng minh tương tự ta có: b3 + c3 + abc  bc ( a + b + c ) và c3 + a3 + abc  ac ( a + b + c ) 3 3 1 1 a+b+c 1  1 1 1 . =  + + = a + b + c  ab bc ca  a + b + c abc abc  1 1 1 Bài 9: CMR: Với mọi a,b,c > 0 thì ( a + b + c )  + +   9 a b c HD: 1 1 1 1 Ta có: a + b + c  33 abc và + +  3 3 a b c abc  1 1 1 Nhân theo vế ta có: ( a + b + c )  + +   9 a b c a b c 3 + +  Bài 10: Cho a,b,c > 0, CMR : b+c c+a a+b 2 HD: Ta có: x = a + b 1 1 1  Từ ( x + y + z )  + +   9 , Đặt  y = b + c x y z z = c + a  Khi đó ta có: VT  1 1   1 => 2 ( a + b + c )  + + 9  a+b b+c c+a  a+b+c a+b+c a+b+c 9 c a b 9 3 + + + +  −3=  => <=> a+b b+c c+a 2 a+b b+c c+a 2 2 a b 1 3 + +  Bài 11: Cho a,b > 0, CMR : b +1 a +1 a + b 2 HD: 1 1  9 3  a   b  1   1  + 1 +  + + 1 +  + + 1 + 3 = ( a + b + 1)  Ta có:  −3 −3= 2 2  b +1   a +1   a + b   a + b a +1 b +1  2 2 2 a b c a +b+c + +  Bài 12: Cho a,b,c là ba số dương, CMR : b+c c+a a+b 2 HD:  a2 b + c   b2 c + a   c2 a +b  a +b+c + + + + Ta có: VT =    + − 4  c+a 4   a+b 4  2 b+c VT  a + b + c − a+b+c a+b+c = = VP 2 2 17 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 13: Cho a,b,c > 0, CMR : a b c 11 1 1 + 2 2+ 2   + +  2 2 a +b b +c c +a 2a b c 2 HD: a 2 + b2  2ab  a b c 1 1 1 11 1 1 Ta có: b2 + c 2  2bc = VT  + + = + + =  + +  2ab 2bc 2ca 2b 2c 2a 2  a b c  c 2 + a 2  2ca  a 2 b2 c 2 Bài 14: CMR: với a,b,c > 0 thì : + +  a+b+c b c a HD:  a2   b2   c2  Ta có:  + b  +  + c  +  + a  − ( a + b + c )  2a + 2b + 2c − ( a + b + c ) = a + b + c = VP  b   c  a  Bài 15: CMR : a 2 + b 2 + c 2 + 3  −a − b − c 4 HD: 1  1  1  Ta có:  a 2 + a +  +  b2 + b +  +  c 2 + c +   0 4  4  4  1 1 1 Bài 16: Cho a,b,c dương có tổng là 1, CMR : + +  9 a b c HD:  1 1 1 Vì ( a + b + c ) = 1 = ( a + b + c )  + +   9 a b c Bài 17: Cho a,b,c là các số không âm và a + b + c  3 ,CMR : a b c 3 1 1 1 + +   + + 2 2 2 1+ a 1+ b 1+ c 2 1+ a 1+ b 1+ c HD: 1 + a 2  2a  a b c a b c 3 Ta có: 1 + b2  2b = + +  + + = 2 2 2 1+ a 1+ b 1+ c 2a 2b 2a 2 1 + c 2  2c  1 + a = x 1 1 1 3  Đặt 1 + b = y = x + y + z = a + b + c + 3  6 => B = + +  , x y z 2 1 + c = z  1 1 1 1 1 1 9 9 3  = Khi đó: ( x + y + z )  + +   9 = + +  x y z x+ y+z 6 2 x y z x4 y 4 x2 y 2 x y Bài 18: Cho x,y,z > 0, CMR : 4 + 4 − 2 − 2 + +  2 y x y x y x HD:  x2 y 2  x y x4 y 4 Ta có: 4 + 4  2 , Tương tự +  2 và −  2 + 2   −2 x  y x y x y Cộng theo vế ta có: VT  2 + 2 − 2 = 2 Bài 19: Cho a,b là các số dương thỏa mãn: a+b < ab, CMR : a+b > 4 HD: Ta có: a+b 4 a + b ab 4 2   = 1 = 1  = a + b  4 Do a + b  ab = ( a + b )  4ab = ab a +b ab ab a+b 18 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức a3 b3 c3 Bài 20: Cho a,b,c > 0, CMR : + +  ab + bc + ca b c a HD: Ta có: 3 3  a3 2 b 2 c 2 2 2 2 + b + + c +      + a  − (a + b + c ) b c a       a3 + b3 ab ( a + b )  = a ( a + b ) = a 2 + ab b b 3 b c3 2 2 Tương tự => + c  b + bc, + a 2  c2 + ca c a 2 2 2 Khi đó VT  ( a + b + c ) + ( ab + bc + ca ) − ( a 2 + b2 + c 2 ) = ab + bc + ca Mà: Bài 21: Cho a,b,c thỏa mãn: a 2 + b2 + c 2 = 3 , CMR: ab + bc + ca + a + b + c  6 HD: a 2 + b2  2ab  Ta có: b2 + c 2  2bc = 2 ( a 2 + b2 + c 2 )  2 ( ab + bc + ca ) = 2.3  2 ( ab + bc + ca ) c 2 + a 2  2ac  => ab + bc + ca  3 (1) 2  a + 1  2a  Mặt khác: b2 + 1  2b = 3 + 3  2 ( a + b + c ) = a + b + c  3 c 2 + 1  2c  (2) Cộng (1) và (2) theo vế ta được ĐPCM x2 y2 1 Bài 22: CMR: +  , với mọi x,y là số thực 4 4 1 + 16 x 1 + 16 y 4 HD: x2 1 Ta có: 1 + 16 x4  2. 16 x4 = 2.4 x2 = 8×2 = (1)  4 1 + 16 x 8 y2 y2 1 Tương tự: (2)  = 1 + 16 y 4 8 y 2 8 1 Cộng theo vế ta được : VT  4 bc ac ab + +  a+b+c Bài 23: CMR với a,b,c > 0 thì a b c HD: ac ab ab bc bc ac a b +  2a, +  2b Ta có: + = c  +   2c , Tương tự ta có: b c c a a b b a Cộng theo vế ta được : 2VT  2VP = VT  VP a − b a 2 − b2 Bài 24: CMR: với a,b > 0 và a > b > 0 thì  a + b a 2 + b2 HD: a − b ( a − b )( a + b ) a 2 − b 2 = = a 2 + 2ab + b2  a 2 + b2 Ta có: 2 2 , Mà a+b (a + b) (a + b) Khi đó VT  a 2 − b2 a 2 + b2 19 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 25: Cho 3 số a,b,c dương thoă mãn: a+b+c = 4, CMR : a + b  abc HD: Ta có: (a + b) 2  4ab = ( a + b ) + c   4 ( a + b ) c = 16  4 ( a + b ) c 2 ( ) = 4  ( a + b ) c = 4 ( a + b )  ( a + b ) c = 4 ( a + b )  2 ab c = 4abc 2 2 => a + b  abc Bài 26: Cho 2 số x,y > 0 thỏa mãn: x3 + y3 = x − y , CMR : x2 + y2  1 HD: Ta có: x3 + y3  0 = x − y  0 = x 2 + y 2  1 = ( x − y ) x 2 + y 2  x3 + y 3 ( ) = x3 + xy2 − x2 y − y3  x3 + y3 = 2 y3 + x 2 y − xy 2  0 = y ( 2 y 2 + x 2 − xy )  0 Bài 27: Cho a+b = 1, CMR: a 2 + b 2  1 2 HD: 2 2  1 2 a + 2ab + b = 1 2 2 2 2 Ta có: ( a + b ) = 1 =  2 = 2 a + 2 b  1 = a + b  2 2  a − 2ab + b  0 1 Bài 28: Cho a+b=1, CMR: a 4 + b 4  8 HD: 2 2  1 a + 2ab + b = 1 Ta có:  2 = 2a 2 + 2b2  1 = a 2 + b2  2 2  a − 2ab + b  0 1  4 4 2 2 1 1  a + b + 2a b  4 = 2a 4 + 2b 4  = a 4 + b 4  Mặt khác:  4 8  a 4 + b 4 − 2a 2 b 2  0  x y z Bài 29: Cho 3 số x,y,z >0, CMR: + +  3 y z x HD:  x 2 = yz  x y z x y z x y z Ta có: + +  3 3 . . = 3 , Dấu bằng khi = = =  y 2 = xz = x = y = z y z x y z x y z x  z 2 = xy  2 2 2 Bài 30: Cho a,b,c thỏa mãn: a + b + c = 1, CMR: abc + 2 (1 + a + b + c + ab + bc + ca )  0 HD: Vì a2 + b2 + c2 = 1 = a , b , c  1 = −1  x, y, z  1 Khi đó: (1) ( a + 1)(b + 1)( c + 1)  0 = abc + ab + bc + ca + a + b + c + 1  0 mà ( a + b + c + 1) = ( a + b + c ) + 2 ( a + b + c ) + 1  0 2 2 = a2 + b2 + c2 + 2 ( ab + bc + ca ) + 2 ( a + b + c ) + 1  0 (2) = ab + bc + ca + a + b + c + 1  0 Cộng (1) và (2) theo vế ta được: abc + 2 ( ab + bc + ca + a + b + c + 1)  0 20 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức DẠNG 3: BẤT ĐẲNG THỨC COSI VÀ SCHAWRZ BĐT Cô Si: Với hai số a,b không âm ta có: a + b  2 ab , Dấu = xảy ra khi a=b Mở rộng ta có: a + b + c  33 abc Co si ngược dấu: a.b  ( a + b) 2  a+b+c  và abc    3   3 4 1 1 4 BĐT Schwarz: +  với x, y > 0, Dấu = khi x = y x y x+ y 1 1 1 9 Mở rộng : + +  , dấu = khi x = y = z x y z x+ y+z Bài 1: Cho x, y>0. Chứng minh BĐT : 1 1 4 +  x y x+ y HD : x+ y 4 2 2  = ( x + y )  4 xy = ( x − y )  0 xy x+ y Dấu ‘ = ‘ khi x=y 1 1 1 9 Bài 2: CMR: + +  x y z x+ y+z HD : 1 1 1 Ta có : = ( x + y + z )  + +   9 x y z Ta có: gt = Bài 3: CMR: a 2 b2 c 2 c b a + +  + + b2 c 2 a 2 b a c HD: b2 c 2 a 2 b2 c2 a2 b a c , tương tự : , và + + + 2  2.   2. 2. 2 2 2 2 2 b c c a a b a b c Cộng theo vế ta được : 2VT  2VP => VT> VP  1 1 1 Bài 4: Cho a,b,c là ba số dương, CMR: ( a + b + c )  + +   9 a b c HD: 1 1 1 1 Ta có : a + b + c  33 abc và + +  3 3 a b c abc  1 1 1 Nhân theo vế ta được : ( a + b + c )  + +   9 a b c a b c 3 + +  Bài 5: Cho a,b,c là ba số dương, CMR: b+c c+a a+b 2 HD: 1 1 1 Ta có : Áp dụng bất đẳng thức : ( x + y + z )  + +   9 x y z x = a + b 1 1    1 Đặt  y = b + c = 2 ( a + b + c )  + + 9  a+b b+c c+a  z = c + a  a+b+c a+b+c a+b+c 9 a b c 9 3 = + +  = + +  −3= a+b b+c c+a 2 b+c c+a a+b 2 2 Ta có : 21 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 6: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: 1 1 1 1 1 1 + +  + + a +b−c b+c −a c + a −b a b c HD : Vì a, b, c là ba cạnh của 1 tam giác nên các mẫu đều dương 1 1 4 2 +  = Áp dụng BĐT schawzr ta có : a + b − c b + c − a 2b b 1 1 2 1 1 2 +  và +  Tương tự ta cũng có : b+c −a c + a −b c c + a −b a +b−c a Cộng theo vế ta được điều phải chứng minh Bài 7: Cho x, y, z  0 , CMR: ( x + y )( y + z )( z + x )  8xyz HD :  x + y  2 xy   Ta có :  y + z  2 yz , Nhân theo vế ta được : ( x + y )( y + z )( z + x )  8xyz    z + x  2 zx 1 1 Bài 8: Cho x  0, y  0, x + y  1 , CMR: 2 + 2 4 x + xy y + xy HD : Áp dụng BĐT schawzr ta có : 1 1 4 1 2 + 2   4 , Vì x + y  1 = ( x + y )  1 = 1 2 2 2 x + xy y + xy ( x + y ) ( x + y) Bài 9: Cho a,b,c dương có tích bằng 1, CMR: ( a + 1)( b + 1)( c + 1)  8 HD : a + 1  2 a  Ta có : b + 1  2 b = ( a + 1)( b + 1)( c + 1)  8 abc = 8  c + 1  2 c Bài 10: Cho a,b không âm, CMR: ( a + b )( ab + 1)  4ab HD :  a + b  2 ab Ta có :  = ( a + b )( ab + 1)  4ab  ab + 1  2 ab Bài 11: Cho a,b,c,d dương có tích bằng 1, CMR: a 2 + b2 + c 2 + d 2 + ab + cd  6 HD : 2 2  a + b  2ab Ta có :  2 = a 2 + b2 + c2 + d 2 + ab + cd  3 ( ab + cd )  3.2 abcd = 6 2  c + d  2cd  a+b c+d  + Bài 12: CMR:    ( a + c )( b + d ) 2   2 HD : 2 ( a + c )( b + d ) = a + c b + d  a+c b+d  + Ta có : VT =  ( )( )  4 2  4  2 2 Do áp dụng BĐT : ( a + b )  4ab 2 ( ) Bài 13: CMR: 8 a 4 + b4  ( a + b ) HD : 4 Ta có : a 4 + b 4  2a 2b 2 = 2 ( a 4 + b 4 )  ( a 2 + b 2 ) 2 (1) 22 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Mặt khác : a + b  2ab = 2 ( a + b 2 2 2 2 )  (a + b) 2 = a + b 2 2 ( a + b)  2 2 4 a + b) a + b) ( ( 2 4 2 2 4 = ( a + b )  , Thay vào (1) ta được : 2 ( a + b )  4 4 4 4 4 4 Bài 14: CMR: a + b + c + d  4abcd HD : 4 Vì a4 , b4 , c4 , d 4 là 4 số dương => a4 + b4 + c4 + d 4  4 4 ( abcd ) = 4abcd 4 Bài 15: Cho a,b > 0, CMR: a b 1 3 + +  b +1 a +1 a + b 2 HD : 1 1   a   b   1   1 VT =  + 1 +  + 1 +  + 1 − 3 = ( a + b + 1)  + + −3  b +1   a +1   a + b   b +1 a +1 a + b  9 3 1 1 1   1 = ( a + 1) + ( b + 1) + ( a + b )  + + −3  2 −3 = 2 2  a +1 b +1 a + b  2 2 2 a b c c b a Bài 16: CMR: 2 + 2 + 2  + + b c a b a c HD : b2 c 2 2b c 2 a 2 2c a2 b2 2a Ta có : 2 + 2  và 2 + 2  , Tương tự ta có : 2 + 2  c a a b a b b c c Cộng theo vế ta có : 2VT  2VP bc ca ab + +  a+b+c Bài 17: Cho a,b,c > 0, CMR: a b c HD : bc ca ca ab b a c b Ta có : + = a  +   2a và + = c  +   2c , Tương tự ta có : b c a b b c a b ab bc a c + = b  +   2b c a c a Cộng theo vế ta được : 2VT  2VP a b c 1 1 1 Bài 18: Cho a,b,c>0, CMR: 2 + 2 + 2  + + b c a a b c HD : a 1 2  b2 + a  b  1 1 1 b 1 2 1 1 1 Ta có :  2 +  = VT + + +  2  + +  => ĐPCM a b c a b c c b c c 1 2  a2 + c  a  1 1 + 2 6 Bài 19: Cho a,b > 0, a+b = 1, CMR: ab a + b 2 HD : 1  1 4 1 1  1 +  + = 4+ Ta có :  2 + 2 2 2ab  a + b 2ab  2ab ( a + b ) 2ab Ta lại có : 1 = a + b  2 ab = 1  4ab = Khi đó VT  4 + 2 = 6 1 1  1 = 2 4ab 2ab 23 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 20: CMR với mọi a,b > 0 thỏa mãn: ab=1, ta có BĐT: 1 1 2 + + 3 a b a+b HD : a+b 2 2 a +b  a +b 2  2 ab + 2 = 1+ 2 = 3 + = a+b+ = + +  2 ab a + b a+b 2 a +b   2 Bài 21: Cho a,b,c là ba số dương thỏa mãn: a + b + c = 4 , CMR: ( a + b )( b + c )( c + a )  a3b3c3 HD : 2 2 Áp dụng BĐT : ( a + b )  4ab = ( a + b + c )  4 ( a + b ) c = 16  4 ( a + b ) c Ta có : = = 4 ( a + b )  ( a + b ) c  4abc = a + b  abc 2 Tương tự ta có : b + c  abc, c + a  abc Khi đó nhân theo vế ta được : ( a + b )( b + c )( c + a )  abc.abc.abc = ( abc ) 3 Bài 22: CMR: với a,b,c > 0 thì ab bc ca a+b+c + +  a+b b+c c+a 2 HD : Áp dụng BĐT : (a + b) 2  4ab = ( a + b )( a + b )  4ab = ab a+b  a+b 4 bc b + c ca c+a  ,  , Cộng theo vế ta được ĐPCM b+c 4 c+a 4 a2 b2 c2 a +b+c Bài 23: Cho a,b,c > 0, CMR: + +  b+c c+a a+b 2 HD :  a2 b2 c2 c+a a +b b+c +  a Ta có :  , Tương tự ta có : và + +  c b  4  c+a a+b 4 4 b+c Cộng theo vế ta được : a+b+c a+b+c VT +  a + b + c = VT  2 2 Bài 24: Cho a,b không âm, CMR: ( a + b )( ab + 1)  4ab HD :  a + b  2 ab Ta có :  = ( a + b )( ab + 1)  4ab ab + 1  2 ab   1 1 1 a+b+c + 2 + 2  Bài 25: Cho a,b,c > 0, CMR: 2 a + bc b + ac c + ab 2abc HD : Co si cho hai số : a2 , bc , Ta được: 1 1 2 1 1 1  a 2 + bc  2a bc = 2  = 2   +  a + bc 2a bc a + bc 2  ab bc  Tương tự ta có : 2 1 1 1  2 1 1 1    +  và 2   +  2 b + ac 2  ab bc  c + ab 2  ca cb  1 1 1 a+b+c a +b+c + + = = VT  Cộng thoe vế ta được : 2VT  ab bc ca abc 2abc Tương tự ta có : 24 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 26: CMR: Trong tam giác ABC ta có: a b c + + 3 b+c −a c + a −b a +b−c HD : Ta có : VT  3 3 abc ( b + c − a )( c + a − b )( a + b − c ) Lại có : ( b + c − a ) + ( c + a − b )  2 ( b + c − a )( c + a − b ) ( b + c − a )( c + a − b ) , Tương tự ta có : ( c + a − b )( a + b − c ) và b  ( b + c − a )( a + b − c ) = 2c  2 a abc  1 = VT  3 3 1 = 3 ( b + c − a )( c + a − b )( a + b − c ) a b 4 +  Bài 27: Cho a, b là các số thực không nhỏ hơn 1, CMR: 2a − 1 2b − 1 1 + ab HD : a a 1  2 = Ta có : 2a  a 2 + 1 = 2a − 1  a 2 = 2a − 1 a a Chứng minh tương tự ta có : b 1 1 1 4  = VT  +  Vì a, b  1 = ( a −1)(b −1)  0 2a − 1 b a b a+b 4 4 = ab − a − b + 1  0 = a + b  ab + 1 =  a + b ab + 1 b2 c 2 a 2 9 9 + + +  Bài 28: Cho a,b,c dương thỏa mãn: abc = 1, CMR: a b c 2(a + b + c) 2 HD : b2 a2 c2 Ta có : + a  2b, + b  2c + c  2a , a c b  9 9 a+b+c  a+b+c 9 Ki đó VT  a + b + c + = +  +  2(a + b + c) 2 2 2 ( a + b + c )  2  => abc  (b + c − a )( c + a − b )( a + b − c ) => 3 3 abc 2.3 3 9 + = +3= 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 + + 1 Bài 29: Cho + + = 4, CMR: 2a + b + c a + 2b + c a + b + 2c a b c HD : 1 1 4 Áp dụng BĐT : +  x y a+ y 3 Dấu ’’=’’ xảy ra khi a = b = c = = 2a = b + c 4 Khi đó ta có : 1 4 1  1  1 1  1 1  1  2 1 1   1 1 +  +  =  + +     +  4  2a + b + c  4  2a b + c  4  2a 4  b c   16  a b c  tương tự ta có : 1 4 1  1  1 1  1 1  1  2 1 1   1 1 +  +  =  + +     +  4  a + 2b + c  4  2b a + c  4  2b 4  a c   16  b a c  1 4 1  4 4 4  1 2 1 1     + +  , Khi đó VT   + +  = 1 4  a + b + 2c  16  c a b  16  a b c  VT  25 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức a + 3c c + 3a 4b + + a+b b+c c+a 3 ( b + c ) 4a + 3c 12 ( b − c ) Bài 31: Cho a,b,c là các số thực dương, Tìm GTNN của : P = + + 2a 3b 2a + 3c b + c 2a + c 4 ( a + b ) Bài 32: Cho a,b,c là các số thực dương, CMR: + + 9 a b a+c 9b + 16c 25 ( 4a + 16c ) 64 ( 4a + 9b ) Bài 33: Cho a,b,c là các số thực dương, Tìm GTNN của : P = + + a b c 1 1 1 3 + 3 + 3  Bài 34: CMR với a,b,c là các số thực dương thỏa mãn abc=1, thì: 3 a (b + c ) b (c + a ) c ( a + b ) 2 Bài 30: Cho a,b,c là các số thực dương, Tìm GTNN của: P = Bài 35: Giả sử có: 2015 số nguyên dương: a1; a2 ;…a2015 thỏa mãn: 1 1 1 + + … + = 1008 , CMR có ít a1 a2 a2015 nhất 2 trong 2015 số nguyên dương đã cho bằng nhau Bài 36: Cho a3 + b3 + c3 = 0 , CMR: a3b3 + 2b3c3 + 2b3c3 + 3a3c3  0 HD: Từ: a3 + b3 + c3 = 0 = b3 + c3 = −a3 ; a3 + b3 = −c3 Do đó : a3b3 + 2b3c3 + 3c3a3 = a3b3 + c3a3 + 2c3a3 + 2b3c3 = a3 b3 + c3 + 2c3 a3 + b3 = −a 6 − 2c6  0 ( ) ( ) Bài 37: Cho hai số a,b khác 0 và trái dấu nhau trong đó: a 2008 = b 2009 . xác định dấu của mỗi số HD: Vì a  0 nên a 2008  0 nên b 2009  0 mà a ,b trái dấu nên a <0 Bài 38: Cho x>y>0 và x5 + y5 = x − y , CMR: x4 + y4  1 HD: Vì x>y>0=>x – y>0, x5 − y5  x5 + y5 ; x4 + x3 y + x2 y2 + xy3 + y4  x4 + y4 ( ) ( ) Do đó : ( x − y ) x 4 + y 4  ( x − y ) x 4 + x3 y + x 2 y 2 + xy 3 + y 4 = x5 − y 5  x5 + y5 = x − y ( ) => ( x − y ) x 4 + y 4  x − y = x 4 + y 4  1 Bài 39: Cho a, b, c > 0 thỏa mãn : a + b + c = 1 , CMR: 1 1 +  16 ac bc HD: Cách 1: Ta có: 1 = ( a + b + c ) = ( a + b ) + c   4 ( a + b ) c 2 2 Vì ( a − b )  0  a2 + b 2  2ab  ( a + b )  4ab 2 2 Khi đó: 1  4 ( a + b ) c  ( a + b )  4 ( a + b ) c , Mà: ( a + b )  4ab = a + b  4.4ab.c 2 a + b  16abc = 2 a+b 1 1 11 1 1 1  16c = +  16c =  +   16 = +  16 ab a b ca b ac bc Cách 2: Ta có: 1 1 11 1 1 4 1 4 4 + =  +  . = . = 2 ac bc c  a b  c a + b c 1 − c −c + c 2  1 1 1 4  16 , Mặt khác ta lại có: −c + c = −  c −  +  Nên 2 2 4 4 −c + c  1 1 Dấu ‘’=’’ khi c = , a = b = 2 4 2 26 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 40: Cho a, b, c  0, a + b + c  1 , Chứng minh rằng: 1 1 1 + 2 + 2  9 (1) a + 2bc b + 2ac c + 2ab 2 HD:  x = a2 + 2bc  2 Đặt  y = b2 + 2ac = x + y + z = ( a + b + c )  1 , Khi đó:  z = c2 + 2ab  1 1 1 (1) = + +  9 , Với x + y + z  1, ( x, y, z  0 ) x y z Áp dụng BĐT Côsi ta có: x + y + z  3. 3 xyz , ĐT xảy ra khi x=y=z = 1 1 1 1 1 1 1 + +  3. 3 , ĐT xảy ra khi = = x y z xyz x y z  1 1 1 1 1 1 = ( x + y + z )  + +   9 , mà x + y + z  1 = + +  9 , Đẳng thức xảy ra khi : x y z x y z 1 1 x = y = z = = a = b = c = 3 3 1 1 2 a+b c+b + 4 Bài 41: Cho a, b,c là ba số dương và + = , CMR : 2 a − b 2c − b a c b HD: 1 1 2 ab bc Ta có: + = = 2 a − b = và 2c − b = a c b c a a+b c+b a+b c+b c c a a ac + = + = + + +  44 2  4 ab bc 2 a − b 2c + b b a b c b c a Áp dụng BĐT co si cho ba số dương a, b, c , Dấu bằng xảy ra khi a= b= c = 27 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức DẠNG 4: SẮP SẾP CÁC BIẾN VÀ BĐT TAM GIÁC: a b c + + 2 Bài 1: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: b+c c+a a +b HD : a a 2a  1 =  Ta có : b+c b+c a+b+c b b 2b c 2c 2(a + b + c)  1 =  ,  =2 Tương tự ta có: , cộng theo vế VT  c+a c+a a +b+c a +b a +b+c a+b+c a b c + + 2 Bài 2: Cho a,b,c > 0, CMR: 1  a+b b+c c+a HD : b a c b a c b+a c+b a+c       Ta có : và và a+b+c a+b a+b+c a+b+c b+c a +b+c a+b+c c+a a+b+c Cộng theo vế ta được : a b c a +b b+c c+a + + M  + + a+b+c a+b+c a+b+c a +b+c a +b+c a +b+c 2( a + b + c) a +b+c M  = 1  M  2 a +b+c a +b+c a b c d + + + 2 Bài 3: Cho a,b,c,d > 0, CMR: 1  a +b+c b+c +d c +d +a d +a +b HD : b a a b a+d a+b     Ta có : và a+b+c+d b+c+d a+b+c+d a+b+c+d a+b+c a+b+c+d d d d +c c c c+b     và a+b+c+d d +a+b a+b+c+d a+b+c+d c+d +a a+b+c+d Cộng theo vế ta có : 2(a + b + c + d ) a+b+c+d M  = 1  M  2 a+b+c+d a +b+c +d a+b b+c c+d d +a + + + 3 Bài 4: Cho a,b,c,d > 0, CMR: 2  a+b+c b+c+d c+d +a d +a+b HD : a+b a+b a+b+d   Ta có : a+b+c+d a+b+c a+b+c+d Chứng minh tương tự : c+d b+c c+d b+c b+c+a c+d +b     , a+b+c+d b+c+d a+b+c+d a+b+c+d c+d +a a+b+c+d d +a d +a d +a+c   Và a+b+c+d d +a+b a+b+c+d Cộng theo vế ta có : 2(a + b + c + d ) 3( a + b + c + d ) M  a +b+c+d a +b+c +d a b c + + 2 Bài 5: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: 1  b+c c+a a +b HD : a a a+a b b b+b c c c+c       Ta có : và và a+b+c b+c a +b+c a+b+c c+a a+b+c a+b+c a+b a+b+c 2 a + b + c ( ) a+b+c M  Cộng theo vế ta được : a+b+c a +b+c 28 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 6: CMR nếu a,b,c > 0 thì a b c 3 + +  b+c c+a a+b 2 HD : 1 1 1 Áp dung BĐT : ( x + y + z )  + +   9 , Đặt x y z b + c = x  c + a = y = x + y + z = 2 ( a + b + c ) a + b = z  1 1  a+b+c a+b+c a+b+c 9  1 Khi đó ta có : 2 ( a + b + c )  + + + +    9 = a +b b+c c+a 2  a+b b+c c+a  => ĐPCM a b c + + 3 Bài 7: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: b+c−a a +c −b a +b−c HD : b + c − a = x  x + y = 2c y+z x+z x+ y   Đặt : a + c − b = y =  y + z = 2a , Khi đó : 2 A = + + x y z a + b − c = z  z + a = 2b    x y  z x  z y =  +  +  +  +  +   6 = A  3  y x x z  y z Bài 8: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, 1 1 1 1 1 1 + +  + + CMR: a +b−c b+c −a c + a −b a b c HD : 1 1 4 2 +  = Áp dụng BĐT Schawzr : a + b − c b + c − a 2b b Tương tự ta có : 1 1 2 1 1 2 +  , Cộng theo vế ta được : ĐPCM +  và c + a −b a +b−c a b+c −a c + a −b c Bài 9: CMR với a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác và p là nửa chu vi của tam giác đó thì: 1 1 1 1 1 1 + +  2 + +  p −a p −b p −c a b c HD : 1 1 4 4 +  = p −a p −b 2p −a −b c 1 1 1 1 4 4 Tương tự ta có : + +  và  p −b p −c a p−c p−a b Cộng theo vế ta được điều phải chứng minh Ta có : Bài 10: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a,b,c chu vi là 2p, CMR: HD : abc  ( p − a )( p − b )( p − c ) 8 ta có : ( p − a ) + ( p − b )  2 ( p − a )( p − b ) = c  2 ( p − a )( p − b ) Chứng minh tương tự ta có : a  2 ( p − b )( p − c ) và b  2 ( p − a )( p − c ) Nhân theo vế ta được : abc  8 ( p − a )( p − b )( p − c ) 29 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 11: CMR: Nếu a,b,c là chiều dài ba cạnh của tam giác thì: ab + bc + ca  a2 + b2 + c2  2 ( ab + bc + ca ) HD : Ta chứng minh : a 2 + b2 + c 2  ab + bc + ca Chuyển vế ta được : a 2 + b2 + c 2 − ab − bc − ca  0 = ( a − b ) + ( b − c ) + ( c − a )  0 2 2 2 Ta chứng minh : a2 + b2 + c2  2 ( ab + bc + ca ) a 2  ab + ac a  b + c   Ta có : b  a + c = b2  bc + ba , Cộng theo vế ta được : a2 + b2 + c2  2 ( ab + bc + ca ) c  a + b  2  c  ac + bc Bài 12: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: abc  ( a + b − c )(b + c − a )( c + a − b ) HD : Ta có : ( a + b − c ) + ( b + c − a )  2 ( a + b − c )( b + c − a ) = 2b  2 ( a + b − c )(b + c − a ) Tương tự ta có : 2c  2 ( b + c − a )( c + a − b ) và 2a  2 ( a + b − c )( c + a − b ) Nhân theo vế ta được ĐPCM Bài 13: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: a 4 + b4 + c 4  2 a 2b2 + b2c 2 + c 2 a 2 ( ) HD : Ta có : a 4 + b4 + c 4 − 2a 2b2 − 2b2c 2 − 2c 2 a 2  0 = a 4 + b4 + c 4 + 2a 2b2 − 2b 2c 2 − 2c 2 a 2 − 4a 2b2  0 = ( a 2 + b2 − c 2 ) − ( 2ab )  0 = ( a 2 + b2 − c 2 + 2ab )( a 2 + b2 − c 2 − 2ab )  0 2 2 = ( a + b + c )( a + b − c )( a − b + c )( a − b − c )  0 (Luôn đúng ) Bài 14: Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác, CMR: b c a a b c + +  + + với a  b  c a b c b c a HD : Nhân 2 vế với a,b,c ta có : b2c + c 2 a + a 2b  a 2c + ab2 + bc 2 = c b2 − a 2 + a c 2 − b2 + b a 2 − c 2  0 = ( c − a )( b − c )( b − a )  0 Đúng ( ) ( ) ( ) Bài 15: CMR với a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác thì: 4a 2b 2  ( a 2 + b 2 − c 2 ) HD : ( ) ( )( 2 ) Xét hiệu : 4a 2b2 − a 2 + b2 − c 2  0 = 2ab + a 2 + b2 − c 2 2ab − a 2 − b2 + c 2  0 = ( a + b + c )( a + b − c )( c + a − b )( c − a + b )  0 đúng Bài 16: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: a ( b − c ) + b ( c − a ) + c ( a + b )  a3 + b3 + c3 2 2 2 HD : 2 2 Ta xét : a ( b − c ) − a3 = a ( b − c ) − a 2  = a (b − c − a )(b − c + a )  0   Chứng minh tương tự ta có : Tổng của 3 số âm là 1 số âm 1 Bài 17: Cho a + b + c = 1, CMR : a 2 + b 2 + c 2  3 HD : 1 2 1   2 2 a = x + 3  a = x + 3 .x + 9   1 2 1   b = y + = b 2 = y 2 + . y +  Đặt  3 3 9 Cộng theo vế ta được :  1 2 1   2 2 c = z + 3 c = z + 3 . z + 9   30 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức a 2 + b2 + c2 = ( x2 + y 2 + z 2 ) + 2 1 (1) (x + y + z) + 3 3 Mà : a + b + c = x + y + z + 1 = x + y + z = 0 , Thay vào (1) 1 1 => a 2 + b 2 + c 2 = x 2 + y 2 + z 2 +  3 3 Bài 18: Cho a,b,c là dộ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: a2 + b2 + c2  2 ( ab + bc + ca ) HD : a 2  ab + ac a  b + c   Ta có : b  c + a = b2  ab + bc , Cộng theo vế ta được ĐPCM c  a + b  2  c  ac + bc 1 1 1 , , Bài 19: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: , cũng là độ dài 3 cạnh của 1 a+b b+c c+a tam giác HD : 1 1 1 1 2 2 1 +  + =  = Ta cần chứng minh : a + b b + c a + b + c a + b + c a + b + c (a + c ) + (a + c ) a + c 1 1 1 1 1 1 + +   Tương tự ta cũng có : và b+c c+a a+b c+a a+b b+c Bài 20: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác có chu vi bằng 2, hãy so sánh a,b,c với 1, CMR: a 2 + b2 + c 2 + 2abc  2 HD : Giải sử : a  b  c = a  b + c = 2a  a + b + c = 2 = a  1 = b, c  1 Khi đó : (1 − a )(1 − b )(1 − c )  0 = ab + bc + ca  1 + abc lại có : 2 ( a + b + c ) = a2 + b2 + c2 + 2 ( ab + bc + ca )  a 2 + b2 + c2 + 2 (1 + abc ) = 4  a 2 + b2 + c 2 + 2 + 2abc = a 2 + b2 + c 2 + 2abc  2 Bài 21: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: abc  ( a + b − c )(b + c − a )( c + a − b ) HD : Ta có : ( a + b − c ) + ( b + c − a )  2 Tương tự ta có : 2c  2 ( a + b − c )(b + c − a ) = 2b  2 ( a + b − c )(b + c − a ) ( b + c − a )( c + a − b ) và 2a  2 ( a + b − c )( c + a − b ) Nhân theo vế ta được ĐPCM Bài 22: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR : ab + bc + ca  a2 + b2 + c2  2 ( ab + bc + ca ) HD : Ta chứng minh : a 2 + b2 + c 2  ab + bc + ca Chuyển vế ta được : a 2 + b2 + c 2 − ab − bc − ca  0 = ( a − b ) + ( b − c ) + ( c − a )  0 2 2 2 Ta chứng minh : a2 + b2 + c2  2 ( ab + bc + ca ) ta có : a 2  ab + ac a  b + c  2  2 2 2 b  a + c = b  bc + ba , Cộng theo vế ta được : a + b + c  2 ( ab + bc + ca ) c  a + b  2  c  ac + bc 31 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 23: Cho a,b,c là chiều dài ba cạnh của 1 tam giác có chu vi bằng 2,CMR: a 2 + b2 + c 2 + 2abc  2 HD : Giải sử : a  b  c = a  b + c = 2a  a + b + c = 2 = a  1 = b, c  1 Khi đó : (1 − a )(1 − b )(1 − c )  0 = ab + bc + ca  1 + abc lại có : (a + b + c) 2 = a 2 + b2 + c 2 + 2 ( ab + bc + ca )  a 2 + b2 + c 2 + 2 (1 + abc ) = 4  a 2 + b2 + c 2 + 2 + 2abc = a 2 + b2 + c 2 + 2abc  2 Bài 24: Cho a,b,c là ba cạnh của 1 tam giác: CMR: 3a + b 3b + c 3c + a + + 4 2a + c 2b + a 2c + b HD :  3a + b   3b + c   3c + a  Ta có : VT =  − 1 +  − 1 +  − 1  1  2a + c   2b + a   2c + b  a +b−c b+c −a c + a −b = + +  1 , Lại có : 2a + c 2b + a 2c + b (a + b − c) (b + c − a ) (c + a − b) = + + 1 ( 2a + c )( a + b − c ) ( 2b + a )(b + c − a ) ( 2c + b )( c + a − b ) 2 a + b + c) ( = =1 ( 2a + c )( a + b − c ) + ( 2b + a )(b + c − a ) + ( 2c + b )( c + a − b ) 2 2 2 1 1 1 + +  a+b+c, a b c 1 1 1 + + Tìm Max của: T = 2 2 2 + a 2 + b 2 + c2 HD :   a2 a2   b2   c2  b2 c2  + 1 − + 1 − = 3 − + + Ta có : 2T = 1 − 2       2  = 3− A 2 2 2 2  a +2  b +2  c +2 a +2 b +2 c +2 Bài 25: Cho a,b,c > 0 thỏa mãn: Schawzr ta có : 2 a + b + c) a 2 + b 2 + c 2 + 2 ( ab + bc + ca ) ( A 2 2 2 = a +b +c +6 a 2 + b2 + c 2 + 6 (1) Mà : abc ( a + b + c )  ab + bc + ca = ( ab + bc + ca )  3abc ( a + b + c ) , Tự chứng minh 2 => ( ab + bc + ca )  3 ( ab + bc + ca ) = ab + bc + ca  3 thay vào (1) ta được : 2 A  1 = 2T  2 = T  1 Bài 26: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác: CMR : a2016 b2016 c 2016 + +  a 2015 + b2015 + c 2015 b +c −a c + a −b a +b −c HD : Xét hiệu ta có :  ( a − b) + (a − c)   a 2016  a   − a 2015  = a 2015  − 1 = a 2015    b+c−a b+c−a  b+c−a    Tương tự ta cũng có :  (b − a ) + (b − c )  2015  ( c − a ) + ( c − b )  b 2015    và c  a+b−c c + a −b     Khi đó  a 2015  b 2015  a 2015 b 2015  c 2015  c 2015  VT = ( a − b )  − + b − c − + a − c − ) )  (  (   b+c −a c + a −b   c + a −b a +b−c  b+c−a a+b−c  32 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Giả sử : a  b  c = Ngoặc 2, 3  0 c ( a 2015 − b2015 ) + ( a − b ) ( a2015 + b2015 ) a 2015 b2015 ta có ngoặc 1= − =  0 , ĐPCM (b + c − a ) (c + a − b) (b + c − a )( c + a − b ) 1 Bài 27: Cho a + b + c = 1, CMR : a 2 + b 2 + c 2  3 HD : 1 2 1   2 2 a = x + 3  a = x + 3 .x + 9   1 2 1   b = y + = b 2 = y 2 + . y +  Đặt 3 3 9 Cộng theo vế ta được :   1 2 1   2 2 c = z + 3 c = z + 3 . z + 9   a 2 + b2 + c2 = ( x2 + y 2 + z 2 ) + 2 1 (1) (x + y + z) + 3 3 mà : a + b + c = x + y + z + 1 = x + y + z = 0 , Thay vào (1) 1 1 => a 2 + b 2 + c 2 = x 2 + y 2 + z 2 +  3 3 a b c + + 3 Bài 28: Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của 1 tam giác, CMR: b+c−a a +c −b a +b−c HD : b + c − a = x  x + y = 2c y+z x+z x+ y   Đặt : a + c − b = y =  y + z = 2a , Khi đó : 2 A = + + x y z a + b − c = z  z + a = 2b    x y  z x  z y =  +  +  +  +  +   6 = A  3  y x x z  y z a b c d + + + 2 Bài 29: Cho a,b,c,d>0, CMR: b+c c+d d +a a+b Bài 30: Chứng minh với ba số a, b, c đôi 1 khác nhau thì : a3 b3 c3 + + = a+b+c ( a − b )( a − c ) ( b − c )( b − a ) ( c − a )( c − b ) Bài 31: Cho a, b, c đôi 1 khác nhau thỏa mãn : a + b + c ( b − c ) ( c − a) ( a − b ) 2 2 2 a b c + + = 0 , CMR : b−c c−a a−b =0 Bài 32: Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên dương và số đo diện tích bằng chu vi HD: Gọi các cạnh của tam giác vuông là x, y, z trong đó cạnh huyền là z ( x, y, z là các số nguyên dương) Ta có: xy = 2 ( x + y + z ) (1) và x 2 + y2 = z2 (2) Từ (2) = z 2 = ( x + y ) − 2 xy , thay vào (1) ta có: 2 z 2 = ( x + y ) − 4 ( x + y + z ) = z 2 + 4 z = ( x + y ) − 4 ( x + y ) 2 2 z 2 + 4 z + 4 = ( x + y ) − 4 ( x + y ) + 4 = ( z + 2 ) = ( x + y − 2 ) 2 2 2 33 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức = z + 2 = x + y − 2 = z = x + y − 4 , thay vào (1) ta được : xy = 2 ( x + y + x + y − 4 ) = xy − 4 x − 4 y = −8 = ( x − 4 )( y − 4 ) = 8 = 1.8 = 2.4 Từ đó ta tìm được các giá trị của x, y, z là : ( 5;12;13) ; (12;5;13) ; ( 6;8;10 ) ; (8;6;10 ) 34 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức DẠNG 5, TÌM ĐIỂM RƠI CỦA BĐT CO SI: Bài 1: Cho a  2, CMR : a + 1 5  a 2 HD : Ta có : Dấu bằng khi a = 2 => 1 1 1 = = k .a = k .2 = k = a 2 4 Khi đó ta có : 1 a 3a a 3a 3a 3 5 VT = + +  2 + = 1+  1+ = a 4 4 4a 4 4 2 2 1 a  = Dấu bằng khi  a 4 a = 2 Bài 2: Cho a,b > 0, a + b  1, CMR : a + b + 1 1 + 5 a b HD : a + b = 1 1 1 1 = a = b = = = 2 = k. = k = 4 Ta có : Dấu bằng khi  2 a 2 a = b 1  1  1  1  Khi đó : VT =  + a  +  + b  =  + 4a  +  + 4b  − 3 ( a + b ) a  b  a  b   2 4 + 2 4 − 3 ( a + b ) , Mà a + b  1 = −3 ( a + b )  −3 = VT  4 + 4 − 3 = 5 x2 + y 2 Bài 3: Cho x  2 y  0, Tìm GTNN của: P = xy HD : x x y 1 Ta có : P = + , đặt = a = a  2 = P = a + y y x a 1 1 1  1 a  3a Dấu bằng khi a = 2 = = = k.2 = k = = P =  +  + a 2 4 a 4 4 2 3.2 3 5 P + = 1+ = 2 2 4 4 1 Bài 4: Cho a  3, Tìm GTNN của: S = a + a HD : 1 1 1 Ta có : Dấu bằng khi a = 3 = = = k .3 = k = a 3 9  1 a  8a 2 8.3 2 8 10 S = + +  + = + = 9 9 3 3 3 a 9 9 10 Vậy Min S = 3 1 Bài 5: Cho x  1, Tìm Min của: A = 3 x + 2x HD : 1 1 1 = = k .3 = k = Ta có : Dấu bằng khi x = 1 = 2x 2 6 5 7  1 3x  5x 2 5.1  + = 1+ = Khi đó : A =  +  + 2 2 4 2  2x 6  2 35 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 6: Cho x,y là các sớ thực dương thỏa mãn: x+y  6, Tìm Min của: P = 5x + 3 y + 10 8 + x y HD : Dấu bằng khi x  y , Dự đoán sẽ có các cặp (x ; y) là (1 ;5),(2 ;4) , (5 ;1) và (4 ;2) và nhận thấy cắp (2 ;4) thì P có giá trị nhỏ nhất Khi đó ta có : 10 1 8 1 x = 2 = = 5 = k .5.2 = k = ,, = 2 = 3.4.h = h = x 2 4 6 5  10 5 x   8 3 y  5 x 5 y => P =  +  +  +  + +  2.5 + 2.2 + .6 = 29 2 2  x 2  y 6  2 Bài 7: Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn : a+2b+3c  20, 3 9 4 Tìm Min của: P = a + b + c + + + a 2b c HD : Dấu bằng khi a=2, b=3, c=4  3 3a   9 b   4 c  a b 3c Khi đó : P =  +  +  +  +  +  + + +  a 4   2b 2   c 4  4 2 4 1 1 P  3 + 3 + 2 + ( a + 2b + 3c )  8 + .20 4 4 1 Bài 8: Cho a  2, Tìm Min của: S = a + 2 a HD : 1 1 1 Dấu bằng khi a=2=> 2 = = h.2 = h = , Khi đó ta có : a 4 8 1 3.2 3 6 9  a a 1  3a S =  + + 2  +  33 + = + = 64 4 4 4 4 8 8 a  4 1 1 Bài 9: Cho 0  a  , Tìm Min của: S = 2a + 2 a 2 HD ; 1 1 1 Dấu bằng khi a = = 2 = 4 = k .2. = k = 4 , Khi đó ta có : 2 a 2 1 1   S =  2 + 8a + 8a  − 14a  3 3 64 − 14a , mà a  = −14a  −7 = S  3.4 − 7 = 5 2 a  1 1 1 Bài 10: Cho a  10, b  100, c  1000, Tìm Min của: A = a + + b + + c + a b c HD : 1 1 1 = k .10 = k = Dấu bằng khi a = 10 = = , Tương tự với b và c, a 10 100 Khi đó ta có : 2 99.10 101  1 a  99a B= +  + = , Tương tự với b và c + 10 100 100  a 100  100 Bài 11: Cho a,b,c là ba số thực dương thỏa mãn: a + b + c  1, Tìm Min của: P = a + b + c + 1 1 1 + + a b c HD : 1 1  1  1  Dấu bằng khi a = b = c = , Khi đó P =  + 9a  +  + 9b  +  + 9c  − 8 ( a + b + c ) 3 a  b  c  P  2 9 + 2 9 + 2 9 − 8 ( a + b + c ) Mà a + b + c  1 = −8 ( a + b + c )  −8 Vậy P  6 + 6 + 6 − 8 = 10 36 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 12: Cho a,b,c là ba số thực thỏa mãn: a+b+c=1, Tìm Max của: P = 3 ab + 3 bc + 3 ca HD : 1 a+b+ 1 1 3 Ta có : Dấu bằng khi a = b = c = = 3 ab = 3 3. 3 a.b.  3 3. 3 3 3 1 1 b+c+ c+a+ 3 , 3 ca  3 3. 3 Tương tự ta có : 3 bc  3 3. 3 3  2a + 2b + 2c 1  3 Cộng theo vế ta được : P  3 3  + = 3 3 3  1 1 1 3 Bài 13: Cho a,b,c là ba số thực dương thỏa mãn: a + b + c  , Tìm Min của: P = a + b + c + + + a b c 2 HD : 1 1  1  1  Dấu bằng khi a = b = c = = P =  + 4a  +  + 4b  +  + 4c  − 3 ( a + b + c ) 2 a  b  c  3 15 P  4 + 4 + 4 − 3. = 2 2 Bài 14: Cho a,b,c là ba số thực dương thỏa mãn: a + b + c  1, 1 1 1 Tìm Min của: P = a + b + c + 2  + +  a b c HD : 1 2  2  2  Dấu bằng khi a = b = c = = P = 18a +  + 18b +  + 18c +  − 17 ( a + b + c ) 3 a  b  c  = P  19 Bài 15: Cho a,b,c là ba số thực dương thỏa mãn: a + b + c = 1, , Tìm Min của: a3 b3 c3 A= + + 2 2 (1 − a ) (1 − b ) (1 − c 2 ) HD : 1 Khi đó : 3 1− a 1− a 3 b3 1− b 1− b 3 + +  a , Tương tự ta cũng có : + +  b 2 8 8 4 8 8 4 (1 − b ) Dấu bằng khi a = b = c = a3 (1 − a ) 2 c3 (1 − c ) 2 + 1− c 1− c 3 +  c 8 8 4 Cộng theo vế ta được : A  3 1 (a + b + c) = 4 4 Bài 16: Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn: a + b  1 , Tìm min của: S = ab + 1 ab HD : 1 1 = = 4 = 16ab 2 ab 1   Khi đó ta có : S = 16ab +  − 15ab  2 16 − 15ab ab   1 −15 mà a + b  2 ab = 1  2 ab = ab  = −15ab  4 4 Ta có : Dấu bằng khi a = b = 37 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Vậy S  2.4 − 15 15 17 = 8− = 4 4 4 Bài 17: Cho a,b là các số thực thỏa mãn: a + b  1 , Tìm min của A = a + b + 1 1 + a 2 b2 HD : 1 1  1  = A =  8a + 8a + 2  +  8b + 9b + 2  − 15 ( a + b ) 2 a   b   = S  3.4 + 3.4 −15.1 = 9 1 1 1 3 Bài 18: Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn: a + b + c  , Tìm Min P = a + b + c + 2 + 2 + 2 a b c 2 HD : 1 Dấu bằng khi a = b = c = 2 1  1  1  Khi đoa : P =  8a + 8a + 2  +  8b + 8b + 2  +  8c + 8c + 2  − 15 ( a + b + c ) a   b   c   3 45 27 P  3.4 + 3.4 + 3.4 − 15. = 36 − = 2 2 2 1 1 1 3 Bài 19: Cho a,b,c là các sơ thực dương thỏa mãn: a + b + c  , Tìm Min: A = a 2 + b 2 + c 2 + + + a b c 2 HD : 1 Dấu bằng khi : a = b = c = 2 1 1   1 1  1 1  31 1 1  = P =  a 2 + +  +  b2 + +  +  c 2 + +  +  + +  8a 8a   8b 8b   8c 8c  4  a b c   3 3 3 3 9  27 P + + +  = 4 4 4 4 a+b+c  4 Bài 20: Cho x,y là các số thực dương thỏa mãn: x + y  1 Dấu bằng khi a = b = 1  1   Tìm Min của: A = 1 − 2  1 − 2   x  y  HD : 1 Dấu bằng khi : x = y = = A = 9 , Ta cần chứng minh A  9 2 1  1   Xét 1 − 2  1 − 2   9 = ( x 2 − 1)( y 2 − 1)  9 x 2 y 2  x  y  = 1  x2 + y2 + 8×2 y2 , do 1  ( x + y ) , Nên ta cần chứng minh : 2 ( x + y) 2  x 2 + y 2 + 8x 2 y 2 = 2 xy (1 − 4 xy )  0 ( x + y) BĐT này đúng do: 0  xy  2 1 1 = Min. A = 9 khi x = y = 2 4 4 a+b ab + Bài 21: Cho a,b>0 Tìm Min của: P = ab a + b HD :  a+b ab =  Dấu bằng khi :  m ab a + b = m = 4 a = b  Khi đó ta có :  38 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức a+b ab 3 a + b 1 3.2 ab 3.2 5 + + . 2 + = 1+ = 4 4 ab 4 2 4 ab a + b 4 ab 1 1 + Bài 22: Cho a + b  1 và a,b>0, Tìm min của: P = 2 2 a +b ab HD : 1 Dấu bằng khi a = b = 2 1 1  1 4 1  Khi đó : P =  2 +  + + 2 2  a + b 2ab  2ab ( a + b ) 2ab P= P 4 ( a + b) 2 + 2 4 2 6  + = 6 2 2 2 4ab ( a + b ) ( a + b ) (a + b) Bài 23: Cho a,b>0 và a + b  1 , Tìm Min của: P = 1 1+ a + b 2 2 + 1 2ab HD : 1 1 1 = . Khi đó : 2 2 1+ a + b 3.2ab 2 4 1 1 1  1 4 1  + => P  = P =  +  2 + + 2 2 2 2  1 + a + b 6ab  3ab ( a + b + 6ab + 1) 3ab ( a + b ) + 4ab + 1 3ab Dấu bằng khi : a = b = Mặt khác : a + b  2 ab = ab  1 4 1 8 = P  + = 4 2 + 1 3. 1 3 4 1 + a 2 + b 2 = 6ab 1  Dấu bằng khi a = b = a = b = 2 a + b = 1  Bài 24: Cho a,b>0, a + b  1 , Tìm Min của: P = 1 1 + + 4ab 2 a + b ab 2 HD : Dấu bằng khi a = b = 1 2 1   1 4 1  1  1   + + 4ab   +  4ab + Khi đó : P =  2 + + 2 2 4ab  4ab  a + b 2ab   2ab  ( a + b)  a 2 + b 2 = 2ab  1 1 4 4ab 1  = a = b = P + 2. +  7 . Dấu bằng khi a 2b 2 = 2 16 2 4ab 4. 1 ( a + b)  4 a + b = 1 1 1 1 Bài 25: Cho a,b>0 và a + b  1 , Tìm Min của: S = 3 3 + 2 + 2 a + b a b ab HD : 1 3 Dấu bằng khi a = b = và a3 + b3 + 3a 2b + 3ab2 = ( a + b ) 2 1 1 1 Khi đó : 3 3 = 2 = a +b 2a b 2ab 2 1 1 1 1 1 25 S= 3 3+ 2 + + 2 +  3 2 2 a + b 2a b 2ab 2a b 2ab ( a + b ) + ab ( a + b ) 39 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 25 S ( a + b) 3 + (a + b) 3 , Vì 4ab  ( a + b ) 2 ( a + b) = ab  4 2 => S  20 , Dấu bằng khi a = b = 1 2 4 Bài 26: Cho a,b,c>0 và a 2 + b2 + c 2 = 1 , Tìm Min của: P = a + b + c + 1 abc HD : 1 1 1 , Khi đó : = 3 3, a = abc 3 3 1 1 Tìm m sao cho : = a = b = c = m = m.abc 3 1  8 abc 8  P = a +b+c +  44 + + 9abc  9abc 9abc 9abc  4 8 1 2 2 , Ta lại có : a 2 + b 2 + c 2  3 3 ( abc ) = 1  3 3 ( abc ) = a 2b 2c 2  P + 27 3 9abc 4 8 12 9 3 1 3 1 = P  + = =4 3 = 9abc  = =  = 9abc 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 Bài 27: Cho x,y,z>0 và + + = 4 , Tìm Max của : P = + + 2x + y + z x + 2 y + z x + y + 2z x y z HD : 3 1 1 1 1 1 Dấu bằng xảy ra khi x = y = z = = 2 x = y + z = = + + + 4 2x + y + z x y z x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nên : P   + + +  +  + + +  +  + + +  16  x x y z  16  x y y z  16  x y z z  Dấu bằng khi a = b = c =  1 4 4 4  + +  =1 16  x y z  Bài 28 : Cho a,b,c là các số thực dương và a + b + c = 1, CMR: a + b + b + c + c + a  6 HD : 1 2 Dấu bằng khi : a = b = c = = a + b = b + c = c + a = 3 3 2 +a+b 2 2 2 2 3 Khi đó ta có : , ( a + b ) + (b + c ) + ( c + a )  2 => ( a + b )  3 2 3 3 3 2 2 2 +a+b +b+c +c+a +3 +3 =2 Tương tự ta có : VT  3 2 2 2 Bài 29: Cho a,b,c dương thỏa mãn: a+b+c=1, Tìm Max của A = 3 a + b + 3 b + c + 3 c + a HD : 1 2 Dấu bằng khi : a = b = c = = a + b = b + c = c + a = 3 3 2 2 a+b+ + 9 2 2 9 3 3 Nên : 3 a + b = 3 3 ( a + b ) . .  3 . 4 3 3 3 3 Tương tự ta có : 2 2 2 2 b+c+ + a+c+ + 9 9 3 3 3 và 3 c + a  3 . 3 3 b+c  3 . 4 3 4 3 40 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 9 2(a + b + c) + 4 3 . = 18 4 3 x2 y2 z2 3 Bài 30: Cho x,y,z>0 và xyz=1, CMR: + +  1+ y 1+ z 1+ x 2 HD : x2 1 1+ y Ta có Dấu bằng khi x = y = z = 1 = = = =  = 4 1+ y 2  Cộng theo vế ta được : P  3 y2 1+ z z2 1+ x x2 1 + y Khi đó : + +  y và z +  x , tương tự ta có : 1+ y 4 1+ z 1+ x 4 4 1 3 3 3 6 Cộng theo vế ta được : P  ( x + y + z ) − ( x + y + z ) − = ( x + y + z ) − = 4 4 4 4 4 Bài 31: Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn : xy + yz + zx = 5 , Tìm Min của : P = 3×2 + 3 y2 + z 2 HD :   x 2 + y 2  2 xy  1  Ta có :  2 x 2 + z 2  2 xz , Cộng theo vế ta được : P  2 ( xy + yz + zx ) = 10 2   2 1 2  2 y + 2 z  2 yz Dấu bằng khi x=y=1, z=2 Bài 32: Cho x,y là các số thực dương thỏa mãn : x + y + xy = 8 , Tìm Min của : P = x2 + y2 HD : 2 x + y) ( t2 = + t  8 = t  −8 hoặc t  4 Ta có : 8 = x + y + xy  x + y + 4 4 2 ( x + y) = 8 2 Hay ( x + y )  16 = P = x 2 + y 2  2 x + y = 4  = x = y = 2 Dấu bằng khi  x = y  x + y + xy = 8  Bài 33 : Cho a,b là các số thực thỏa mãn : 0  a  3,8  b  11 và a+b=11, Tìm Max của : P = ab HD : Dấu bằng khi a = 3, b = 8 = 8a = 3b 2 ( 33 + 5.3) = 24 1 1 (8a + 3b ) 1 1 2 = . 3 ( a + b ) + 5a   ( 3.11 + 5a )  Khi đó : P = ( 8a.3b )  . 24 24 4 96 96 96 Bài 34: Cho x,y > 0, x + y  6, CMR : A = x ( x −1) + y ( y −1)  12 2 HD : 2 Dấu bằng khi x = y = 3 Khi đó : A = ( x 2 + y 2 ) − ( x + y ) = ( x 2 + 9 ) + ( y 2 + 9 ) − ( x + y ) − 18 A  2.3x + 2.3 y − ( x + y ) −18 => A  6 ( x + y ) − ( x + y ) −18 = 5 ( x + y ) −18  30 −18 = 12 Bài 35: Cho a,b,c > 0, Thỏa mãn : a + b + c = 1, CMR : S = a + b + b + c + c + a  16 HD : 1 2 Dấu bằng khi a = b = c = = a + b = b + c = c + a = 3 3 41 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 2 +a+b 2 3 Co si ngược ta có : , ( a + b)  3 2 2 2 +b+c +c+a 2 2 , Tương tự ta có : (b + c )  3 (c + a)  3 3 2 3 2 2(a + b + c) 2 3 .S  1 + = 2 = S  2 = 6 Cộng theo vế ta được : 3 2 2 Bài 36: Cho a,b > 1, CMR: a b −1 + b a −1  ab HD : Dấu bằng khi : b −1 = a −1 = 1 = a = b = 2 Co si ngược ta có : (b −1) + 1 = ab a ( b − 1) .1  a. 2 2 a − 1 + 1 ab b ( a − 1) .1  b. = 2 2 Cộng theo vế ta được : ab ab a ( b − 1) + b ( a − 1)  + = ab 2 2 x2 y2 z2 Bài 37: Cho x,y,z > 0, x+y+z = 2, tìm GTNN của: P = + + y+z x+z x+ y HD : 2 Dáu bằng khi x = y = z = 3 2 x 1 y+z Khi đó : = = = k = 4 y+z 3 k x2 y+z Nên : +  x , Tương tự ta có : y+z 4 x+ y+z x+ y+z P+  x + y + z = P  =1 2 2 x2 y2 Bài 38: Cho x,y > 1, CMR : + 8 y −1 x −1 HD : Dấu bằng khi x = y , Thay vào ta được : x2 x2 + = 8 = x = y = 2 x −1 x −1 y2 x2 + 4 ( y − 1)  4 x và Khi đó : + 4 ( x − 1)  4 y y −1 x −1 VT  4 ( x + y ) − 4 ( y −1) − 4 ( x −1) = 8 Bài 39: Cho a,b,c > 0, thỏa mãn: a 2 + b2 + c 2 = 1 , CMR: a b c 3 3 + 2 2+ 2 2 2 b +c a +c a +b 2 2 HD : Dấu bằng khi a = b = c = 1 3 42 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức 2 a2 a 2 .2a 2 2a 4 27a 4 a 2 3 3  a  =  =  Khi đó :  2 2  = 2 2  b + c  (1 − a 2 ) (1 − a2 )(1 − a2 ) .2a2 8 4 27 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 Tương tự ta có : VT  a 2 . +b . +c . = (a + b + c ) = 2 2 2 2 2 43 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức BẤT ĐẲNG THỨC CHƯA SOẠN Bài 1 : Cho a + b = x + y, a2 + b2 = x 2 + y2 , Chứng minh rằng : a2010 + b2010 = x2010 + y2010 HD: Từ a + b = x + y = a − x = y − b Mặt khác: a2 + b2 = x 2 + y2 = a2 − x 2 = y2 − b2 = ( a + x )( a − x ) = ( y + b )( y − b )  a − x = 0,(1) = ( a + x )( a − x ) = ( y + b )( a − x ) =   a + x = b + y,(2) a − x = 0 = b = y = a2010 + b2010 = x 2010 + y2010 Với  a + b = x + y a + b = x + y = a = y = b = c = a2010 + b 2010 = x 2010 + y 2010 Với  a + x = b + y Bài 2 : Cho x+y=2, CMR: x2011 + y2011  x2012 + y2012 HD : Xét ( x 2012 + y 2012 ) − ( x 2011 + y 2011 ) = x 2011 ( x − 1) + y 2011 ( y − 1) = x2011 (1 − y ) + y 2011 ( y − 1) Do x-1=1-y Vậy ( x 2012 + y 2012 ) − ( x 2011 + y 2011 ) = (1 − y ) ( x 2011 − y 2011 ) Giả sử : x  y = x2011  y2011 và x1  1  y do đó : (1 − y ) ( x 2011 − y 2011 )  0 ( dpcm ) Tương tự nếu lấy y  x = y2011  x2011 và y  1  x đo đó (1 − y ) ( x 2011 − y 2011 )  0 ( dpcm ) dấu = khi x=y=1 Bài 3: CMR: A = a b c + + 3 b+c −a a +c −b a +b −c HD: Đặt b + c − a = x  0, c + a − b = y  0, a + b − c = z  0 , từ đó: y−z x+z x+ y a= ,b = ,c = thay vào A ta được 2 2 2 y + z x + z x + y 1  y x   x z   y z   1 A= + + =  +  +  +  +  +    ( 2 + 2 + 2 )  3 2x 2y 2z 2  x y   z x   z y   2 Bài 4: CMR: nếu a, b, c là độ dài các cạnh của 1 tam giác thì A<0 HD: Ta có: b+c−a  0 b+c+a  0 b−c−a  0 b − c + a  0 Vậy A<0 a b c d + + + Bài 5: Cho a,b,c,d > 0, Chứng tỏ rằng: N = có giá trị không a+b+c b+c+d c+d +a d +a+b nguyên Bài 6: Tìm các số nguyên x, y, z thỏa mãn: x2 + y2 + z 2  xy + 3y + 2z − 4 HD: 2 2 y 2  y  Ta có gt=>  x −  + 3  − 1 + ( z − 1)  0 => 2  2  44 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 7: Cho a, b, c  0 và a + b + c  1, CMR: 1 1 1 + 2 + 2 9 a + 2bc b + 2ac c + 2ab 2 HD: Đặt x = a2 + 2bc, y = b2 + 2ac, z = c2 + 2ab 1 1 1 2 Khi đó x+y+z= ( a + b + c )  1 và + +  9 với x + y + z  1 x y z Áp dụng Co si cho 3 số : x + y + z  3 3 xyz ta được 1 1 1 1 + +  33 x y z xyz 1 1 1 1 1 1 1 => ( x + y + z )  + +   9 mà x + y + z  1 => + +  9 đảng thức xảy ra khi x=y=z= 3 x y z x y z Bài 8: Cho a, b, c là các số không âm và không lớn hơn 2 thỏa mãn: a+b+c=3. CMR: a 2 + b2 + c 2  5 HD: Theo giả thiết ta có: ( 2 − x )( 2 − b )( 2 − c )  0 = 8 + 2 ( ab + bc + ca ) − 4 ( a + b + c ) − abc  0 Cộng hai vế với a 2 + b2 + c2 sau đó thu gọn ta được: 2 ( a + b + c )  a 2 + b2 + c 2 + abc + 4 = a 2 + b2 + c 2 + abc  5 , Mà abc  0 = a 2 + b2 + c 2  5 Đẳng thức xảy ra khi trong ba số a,b,c có 1 số bằng 0, một số bằng 2 và 1 số bằng 1 Bài 9: Cho x,y >0 thỏa mãn: x2 + y3  x3 + y4 , CMR : x3 + y3  2 , dấu bằng xảy ra khi nào ? HD: Áp dụng BĐT cô si cho hai số dương ta có: x + x3  2×2 , y2 + y4  2 y3 do vậy x + x3 + y 2 + y 4  2 x 2 + 2 y 3 = x + y 2  ( x 2 + y 3 − x3 − y 4 )  x 2 + y 3 Do x2 + y3  x3 + y4 . Mà x2 +1  2x, y4 +1  2 y2 Nên 1+ x2 +1+ y4  2x + 2 y2  2×2 + 2 y3  x2 + y3 + x3 + y4 do vậy x3 + y3  2 dấu bằng khi x=y=1 Bài 10: CM: x2 + y2 − xy  x + y −1 HD: x 2 + y 2 − xy  x + y − 1 = 2 ( x 2 + y 2 − xy )  2 ( x + y − 1) => 2×2 + 2 y2 − 2xy  2x + 2 y − 2 => ( x − y ) + ( x − 1) + ( y − 1)  0 luôn đúng, dấu bằng khi x=y=1 2 2 2 Bài 11: CMR không có giá trị nào của x thỏa mãn: HD: Ta có: −4 ( x − 1) 2 +1 − 5 mà −4 ( x − 1) 2 +1 −4 −5  0 x − 2x + 2 2  0, −5  0 => đpcm Bài 12: Cho a, b là các số dương thỏa mãn: a3 + b3 = a5 + b5 , CMR: a 2 + b2  1 + ab HD: Ta có: a 2 + b2  1 + ab = a 2 + b2 − ab  1 = ( a + b ) ( a 2 + b2 − ab )  a + b = a3 + b3  a + b => ( a3 + b3 )( a3 + b3 )  ( a + b ) ( a5 + b5 ) = 2a3b3  ab5 + a5b => ab ( a 4 − 2a 2b2 + b4 )  0 = ab ( a 2 − b2 )  0 luôn đúng do a, b dương Bài 13: Cho các số a, b, c 0;1 , CMR: a + b2 + c3 − ab − bc − ca  1 HD: Do a,b,c 0;1 Nên (1 − a )(1 − b )(1 − c )  0 = 1 − a − b − c + ab + bc + ca − abc  0 => a + b + c − ab − bc − ca  1 − abc  1, Do a,b,c 0;1 nên b2  b, c3  c , từ đó ta có: a + b2 + c3 − ab − bc − ca  a + b + c − ab − bc − ca  1 45 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 14: Cho a>0, b>0 và a+b=1, CMR: 1 1 4 +  a +1 b +1 3 HD: 1 1 4 +  = 3 ( a + 1 + b + 1)  4 ( a + 1)( b + 1) => 9  4 ( ab + a + b + 1) do a+b=1 a +1 b +1 3 2 2 => 9  4ab + 8 = 1  4ab = ( a + b )  4ab => ( a − b )  0 đúng với mọi a, b Bài 15: Cho a, b, c là ba số dương và 1 1 2 a+b c+b + = , CMR : + 4 2a − b 2c − b a c b HD: 1 1 2 bc ab + = = 2a − b = và 2c − b = a c b a c a+b c+b a+b c+b c c a a ac => + = + = + + +  44 2  4 ab bc 2a − b 2c + b b a b c b c a Áp dụng BĐT Cô si cho 3 số a, b, c dương , dấu bằng khi a=b=c Bài 16: Cho a,b,c là các số thỏa mãn hai điều kiện sau: 0  a  b, ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm, a+b+c =3 CMR: b−a HD: a+b+c  3 = a + b + x  3 ( b − a ) = 4a + c  2b (*) Do 0  a  b nên ta có b−a Vì phương trình ax 2 + bx + c = 0 vô nghiệm nên b 2  4ac a+b+c b2 b2 b2 3 = 4a + c  4a +  2 4a = 2b từ đó suy ra: (*) đúng hay => c  b−a 4a 4a 4a Bài 17: Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn : a3 + b3 = a − b , CMR : a 2 + b2 + ab  1 Bài 18: Cho x,y,z là ba cạnh của 1 tam giác: CMR: A = 4 x 2 y 2 − ( x 2 + y 2 + z 2 )  0 Bài 19: CMR : x 4 + 2012 x 2 − 2011x + 2012  0 với mọi x Bài 20: Cho a, b, c, d thỏa mãn: −2  a, b, c, d  5 và a + 2b + 3c + 5d = 10 . CMR: a 2 + 2b2 + 3c 2 + 5d 2  140 1 1 1 1 1 1 1 + 2 + 2   + +  Bài 21 : CMR : 2 x + yz y + xz z + xy 2  xy yz xz  HD : 1 1 1 1  1  yz + xz + xy  2 2 Ta có : x + yz  2 x yz = 2 x yz Khi đó : VT   + + =    2  x yz y xz z xy  2  xyz   y+z x+z x+y + + 2 2  1  x + y + z  1  1 1 1  1  2 VT    = + + , Dấu ‘’=’’ khi x=y=z 2 xyz 2  xyz  2  yz zx xy  Bài 22 : CHứng minh rằng nếu : x1 + 1 1 1 1 = x2 + = x3 + = … = xn + , thì x1 = x2 = x3 = …. = xn x2 x3 x4 x1 hoặc : x1.x2 .x3 ….xn = 1 Bài 23 : Cho a, b, c, d >0, CMR : 2  a+b b+c c+d d+a + + + 3 a+b+c b+c+d c+d +a d +a+b 46 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức Bài 24: Chứng minh rằng nếu a, b, c là các sớ thực thỏa mãn: 1 1 1 + + = 2 và a + b + c = abc , thì a b c 1 1 1 + + =2 a2 b 2 c 2 Bài 25: Cho a + b + c = 2 p , CMR: 2bc + b2 + c2 − a2 = 4 p ( p − a ) 3 Bài 26: Cho x + y = a, x 2 + y2 = b, x 3 + y3 = c , CMR: a − 3ab + 2c = 0 4 4 4 Bài 27: Cho a + b + c = 0, a2 + b2 + c2 = 1 , Tính giá trị của: M = a + b + c Bài 28: Cho a, b, c đôi 1 khác nhau thỏa mãn: ( a + b + c ) = a2 + b 2 + c 2 , CMR: 2 a2 b2 c2 + + =1 a2 + 2bc b2 + 2ac c2 + 2ab 1 1 1 b+c c+a a+b + + Bài 29: Cho + + = 0 , tính giá trị của: M = a b c a b c 2 2 2 a b c a b c + + = 1 , CMR: Bài 30: Cho + + =0 b+c c+a a+b b+c c+a a+b a.x 2 + b.y2 + c.z 2 Bài 31: Cho a.x + b.y + c.z = 0 , Rút gọn: A = 2 2 2 bc ( y − z ) + ac ( x − z ) + ab ( x − y ) a b c Bài 32: Cho a + b + c = 0, x + y + z = 0, + + = 0 , CMR: a.x 2 + by2 + cz2 = 0 x y z a b c a b c + + = 0 , CMR: Bài 33: Cho + + =0 2 2 2 b−c c−a a−b ( b − c ) ( c − a) ( a − b ) Bài 34: Chứng minh rằng nếu: x + y + z = −3 thì: Bài 35: C ( x + 1) + ( y + 1) + ( z + 1) = 3 ( x + 1)( y + 1)( z + 1) ho a ,b thỏa mãn: a  1, b  1 , CMR: 3 3 3 1 1 2 +  2 2 1 + ab 1+ a 1+ b 2018 2018 = a2020 + b 2020 , Tìm GTLN của: P = ( a + 1) + ( b + 1) Bài 36: Cho a, b không âm thỏa mãn: a + b 2 2 HD: Ta có: P = a2 + b2 + 2 ( a + b ) + 2  4 + 2 ( a + b ) , Bài 37: Cho a, b, c là các số thỏa mãn hai điều kiện 0  a  b, a.x2 + bx + c = 0 vô nghiệm, a+b+c 3 Chứng minh rằng: b−a HD: a+b+c  3 = a + b + c  3 ( b − a ) = 4a + c  2b Do 0  a  b , nên bất đẳng thức: b−a Vì phương trình: ax 2 + bx + c = 0 vô nghiệm nên b 2  4ac b2 b2 b2 = 4a + c  4a +  2 4a. = 2b 4a 4a 4a a+b+c 3 Từ đó suy ra: b−a = c  47 GV: Ngô Thế Hoàng _ THCS Hợp Đức
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top