Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 – Ngô Văn Thọ

Giới thiệu Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 – Ngô Văn Thọ

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 – Ngô Văn Thọ.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 – Ngô Văn Thọ

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 – Ngô Văn Thọ
TOÁN HỌC LỚP 7 CHUYÊN ĐỀ I: SỐ HỮU TỈ 0 1 I. ÔN LẠI CÁC TẬP HỢP – Số tự nhiên: N – Số nguyên: Z -2 -1 – Số hữu tỉ: Q 2 1 -1/2 – Số vô tỉ: I 0 2 1 2 1 3/2 0 0 2 2 – Số thực: I+Q=R II. Số hữu tỉ: 1. Kiến thức cần nhớ: – Số hữu tỉ có dạng trong đó b≠0; là số hữu tỉ dương nếu a,b cùng dấu, là số hữu tỉ âm nếu a,b trái dấu. Số 0 không phải là số hữu tỉ dương, không phải là số hữu tỉ âm. – Có thể chia số hữu tỉ theo hai chách: Cách 1:Số thập phân vô hạn tuần hoàn (Ví dụ: ) và số thập phân hữu hạn (Ví dụ: ) Cách 2: Số hữu tỉ âm, số hữu tỉ dương và số 0 – Để cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ, ta thực hiện như phân số: Cộng trừ số hữu tỉ Nhân, chia số hữu tỉ 1. Qui tắc – Đưa về cùng mẫu, rồi cộng trừ tử số giữ nguyên mẫu. – Nhân tử với tử, mẫu với mẫu Phép chia là phép nhân nghịch đảo. Nghịch đảo của x là 1/x Tính chất a) Tính chất giao hoán: x + y = y +x; x . y = y. z b) Tính chất kết hợp: (x+y) +z = x+( y +z) (x.y)z = x(y.z) c) Tính chất cộng với số 0: x + 0 = x; x.y=y.x ( t/c giao hoán) (x.y)z= x.(y,z) ( t/c kết hợp ) x.1=1.x=x x. 0 =0 x(y+z)=xy +xz (t/c phân phối của phép nhân đối với phép cộng Bổ sung Ta cũng có tính chất phân phối của phép chia đối với phép cộng và phép trừ, nghĩa là: ; ; x.y=0 suy ra x=0 hoặc y=0 -(x.y) = (-x).y = x.(-y) – Các kí hiệu:  : thuộc ,  : không thuộc , : là tập con Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 1 TOÁN HỌC LỚP 7 2. Các dạng toán: Dạng 1: Thực hiện phép tính – Viết hai số hữu tỉ dưới dạng phân số. – áp dụng qui tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số để tính. – Rút gọn kết quả (nếu có thể). Chỉ được áp dụng tính chất: a.b + a.c = a(b+c) a : c + b: c = (a+b):c Không được áp dụng: a : b + a : c = a: (b+c) Ví dụ: Bài 1: a)  2 1  3 26 b) 11 1  30 5  9 17 . 34 4 c) d) 1 1 1 .1 17 24 e) 5 3 : ; 2 4 1  5  4 5 f) 4 :   2  Bài số 2: Thực hiện phép tính: a)  1 5   .11  7  3 6 2 1 3  4.   3 2 4 b)  1  1  1 7      24  4  2 8   c)  5 7   1  2 1  d)             7 5   2  7 10   Bài số 3: Tính hợp lí:  2  3  16  3 .   .  3  11  9  11 a)   1 13  5  2 1  5  :    :  2 14  7  21 7  7 b)   c) 4  1 5  1 :    6 :   9  7 9  7 Dạng 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: -Phương pháp: Nếu là số hữu tỉ dương, ta chia khoảng có độ dài 1 đơn vị làm b phần bằng nhau, rồi lấy về phía chiều dương trục Ox a phần , ta được vị trí của số Ví dụ: biểu diễn số : ta chia các khoảng có độ dài 1 đơn vị thành 4 phần bằng nhau, lấy 5 phần ta được phân số biểu diễn số Hình vẽ: Nếu là số hữu tỉ âm, ta chia khoảng có độ dài 1 đơn vị làm b phần bằng nhau, rồi lấy về phía chiều âm trục Ox a phần , ta được vị trí của số BÀI TẬP Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số: a. Dạng 3: So sánh số hữu tỉ. Phương pháp: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 2 TOÁN HỌC LỚP 7 * Đưa về các phân số có cùng mẫu số dương rồi so sánh tử số. * So sánh với số 0, so sánh với số 1, với -1… * Dựa vào phần bù của 1. * So sánh với phân số trung gian( là phân số có tử số của phân số này mẫu số của phân số kia) BÀI TẬP Bài 1. So sánh các số hữu tỉ sau: a) x 25 444 và y  ; 35 777 b) x   2 1 110 17 và y  c) x  và y = 0,75 5 50 20 Bài 2. So sánh các số hữu tỉ sau: a) 1 7 và ; 2010 19 b) 3737  37 và ; 4141 41 c) 497 2345 và 499 2341 d) 1 1 và 2 3 2 3 2000 2001 2001 2002 3 4 19 31 và và f) và ; h) và ; k) và ; g) 5 4 2001 2002 2000 2001 5 9 60 90 Dạng 4: Tìm điều kiện để một số là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 (không dương không âm). Phương pháp: e) Dựa vào t/c là số hữu tỉ dương nếu a,b cùng dấu, là số hữu tỉ âm nếu a,b trái dấu, bằng 0 nếu a=0. Ví dụ: Cho số hữu tỉ x  a) x là số dương. HD: m  2011 . Với giá trị nào của m thì : 2013 b) x là số âm. c) x không là số dương cũng không là số âm a. Để x>0 thì , suy ra m-2011>0 ( vì 2013>0), suy ra m>2011 b. Để x<0 thì , suy ra m-2011<0 ( vì 2013>0), suy ra m<2011 c. Để x=0 thì , suy ra m-2011=0 suy ra m=2011 BÀI TẬP: Bài 1. Cho số hữu tỉ x  20m  11 . Với giá trị nào của m thì: 2010 a) x là số dương. b) x là số âm Bài 2. Hãy viết số hữu tỉ 7 dưới dạng sau: 20 a) Tổng của hai số hữu tỉ âm. b) Hiệu của hai số hữu tỉ dương. Bài 3. Viết số hữu tỉ 1 dưới dạng tổng của hai số hữu tỉ âm. 5 Bài 4. Hãy viết số hưu tỉ  11 dưới các dạng sau: 81 a) Tích của hai số hữu tỉ. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ b) Thương của hai số hữu tỉ. Trang 3 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 5. Hãy viết số hữu tỉ 1 dưới các dạng sau: 7 a) Tích của hai số hữu tỉ âm. b) Thương của hai số hữu tỉ âm. Dạng 5: Tìm các số hữu tỉ nằm trong một khoảng: Phương pháp: - Đưa về các số hữu tỉ có cùng tử số hoặc mẫu số Ví dụ: Tìm a sao cho ; suy ra 8 1 2x+1=> 2x+1 Hay (6x+4)-(6x+3) Ư(1)={-1;1} suy ra x=0, -1 Ví dụ: Tìm x nguyên để biểu thức nguyên: a. A= b. B= HD: a. Ta có : x+4 x+4, suy ra x(x+4) , hay x2+4x x+4 (1) Để A nguyên thì x2+4x+7 x+4 (2) . Từ (1) (2) suy ra 7 x+4 . x+4 -1 1 -7 7 X -5 -3 -11 3 b. x+4 x+4, suy ra x(x+4) , hay x2+4x x+4 (1) Để B nguyên thì x2+7 x+4 (2) Từ (1) (2) suy ra (x2+4x)- (x2+7) x+4 4x-7 x+4 => 4(x+4)-23 x+4 => 23 x+4 x+4 -1 1 -23 23 x -5 -3 -27 19 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 5 TOÁN HỌC LỚP 7 Với các biểu thức có dạng ax+bxy+cy=d ta làm như sau: – Nhóm các hạng tử chứa xy với x (hoặc y). – Đặt nhân tử chung và phân tích hạng tử còn lại theo hạng tử trong ngoặc để đưa về dạng tích. Ví dụ: Tìm x, y nguyên sao cho: xy+3y-3x=-1 Giải: y(x+3)-3x+1=0 (Nhóm hạng tử chứa xy với hạng tử chứa y và đặt nhân tử chung là y ) y(x+3)-3(x+3)+10=0 ( phân tích -3x+1=-3x-9+10=-3(x+3)+10 ) (x+3)(y-3)=-10 Lập bảng: x+3 1 10 -1 -10 5 2 -5 -2 y+3 10 1 -10 -1 2 5 -2 -5 X -2 7 -4 -13 2 -1 -8 -5 Y 7 -2 -13 -4 -1 2 -5 -8 Với các biểu thức có dạng: ta nhân quy đồng đưa về dạng Ax+By+Cxy+D=0 (nhân quy đồng với mẫu số chung là 3xy) Ví dụ:  3x+3y-xy=0 ( bài toán quay về dạng ax+by+cxy+d=0)  x(3-y)-3(3-y)+9=0  (x-3)(3-y)=-9 Lập bảng: x-3 1 -9 -3 3 3-y -9 1 3 -3 x 4 -6 0 6 y 12 2 0 6 BÀI TẬP Bài 1: Tìm số nguyên a để số hữu tỉ x =  101 là một số nguyên. a7 Bài 2: Tìm các số nguyên x để số hữu tỉ t = Bài 3: Chứng tỏ số hữu tỉ x  3x  8 là một số nguyên. x5 2m  9 là phân số tối giản, với mọi m  N 14m  62 Bài 4: Tìm x để các biểu thức sau nguyên A= ; B= ; C= ; D= ; E= Bài 5: Tìm các số x,y nguyên thỏa mãn: a, xy+2x+y=11 b, 9xy-6x+3y=6 c, 2xy+2x-y=8 d, xy-2x+4y=9 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 6 TOÁN HỌC LỚP 7 Dạng 7: Các bài toán tìm x. Phương pháp: – Quy đồng khử mẫu số – Chuyển các số hạng chứa x về một vế, các số hạng tự do về một vế ( chuyển vế đổi dấu) rồi tìm x Chú ý: Một tích bằng 0 khi một trong các thừa số bằng không. – Chú ý các bài toán nâng cao: dạng lũy thừa, dạng giá trị tuyệt đối, dạng tổng các bình phương bằng 0, các bài toán tìm x có quy luật. BÀI TẬP Bài 1. Tìm x, biết:  3 5 ; a) x.      7  21  2 15 c) x :      ; 16  5 5 28 b) 1 .x  ; 9 9 d) 4 2 😡   7 5 Bài 2. Tìm x, biết: a) 2 5 3 x  ; 3 7 10 b) 3 1 3 x  4 2 7 Bài 3. Tìm x, biết: a) 1 3 33 ; x x  2 5 25 Bài 4: a) 2 4   1 3  : x  0 ; b)  x     9  2 7 3  x 1 x  3 x  5 x  7    65 63 61 59 b) x  6 x  8 x  10 x  12    1999 1997 1995 1993 e) x  29 x  27 x  25 x  23 x  21 x  19       1970 1972 1974 1976 1978 1980  x5 x6 x7    3 2005 2004 2003 x  29 x  27 x  17 x  15    31 33 43 45 c) d) c) 1909  x 1907  x 1905  x 1903  x    40 91 93 95 91 x  1970 x  1972 x  1974 x  1976 x  1978 x  1980      29 27 25 23 21 19 HD: => => x= -2010 Bài 5:Giải các phương trình sau: (Biến đổi đặc biệt) a) x 1 x  3 x  5 x  7    35 33 31 29 (HD: Cộng thêm 1 vào các hạng tử) b) x  10 x  8 x  6 x  4 x  2      1994 1996 1998 2000 2002 (HD: Trừ đi 1 vào các hạng tử)  x  2002 x  2000 x  1998 x  1996 x  1994     2 4 6 8 10 c) x  1991 x  1993 x  1995 x  1997 x  1999      9 7 5 3 1 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 7 TOÁN HỌC  d) LỚP 7 x  9 x  7 x  5 x  3 x 1     1991 1993 1995 1997 1999 x  85 x  74 x  67 x  64     10 15 13 11 9 (HD: Trừ đi 1 vào các hạng tử) (Chú ý: 10  1  2  3  4 ) x  1 2 x  13 3 x  15 4 x  27    13 15 27 29 Dạng 8: Các bài toán tìm x trong bất phương trình: Phương pháp: e) (HD: Thêm hoặc bớt 1 vào các hạng tử) – Nếu a.b>0 thì hoặc ; – Nếu a.b≥0 thì hoặc – Nếu a.b<0 thì hoặc ; - Nếu a.b≤0 thì hoặc - Nếu hoặc thì - Nếu ;- Nếu hoặc ; hoặc - Nếu ; ; hoặc Chú ý: Dạng toán a.b<0 có cách giải nhanh bằng việc đánh giá. Hãy xem Ví dụ c. Ví dụ: a. (2x+4)(x-3)>0 c. (x-2)(x+5)<0 b. HD: a. (2x+4)(x-3)>0 hoặc => suy ra b. hoặc suy ra => hoặc hoặc =>x>3 hoặc x<-2 => hoặc (không tồn tại x) => -5x-2 nên (x-2)(x+5)<0 khi BÀI TẬP: Tìm x biết: a. (x-1)(x+4)>0 d. (x-7)(3x+4)≤0 => b. (3x-1)(2x+4)≥0 => -5|x-a| = x-a Nếu x-a  0=>|x-a| = a-x Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 11 TOÁN HỌC LỚP 7 Chú ý: Giá trị tuyệt đối của mọi số đều không âm a  0 với mọi a  R * Hai số bằng nhau hoặc đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau, và ngược lại hai số có giá trị tuyệt đối bằng nhau thì chúng là hai số bằng nhau hoặc đối nhau. a  b a b   a  b * Mọi số đều lớn hơn hoặc bằng đối của giá trị tuyệt đối của nó và đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó.  a  a  a và  a  a  a  0; a  a  a  0 * Trong hai số âm số nào nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối lớn hơn. a  b  0  a  b * Trong hai số dương số nào nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 0  a  b  a  b * Giá trị tuyệt đối của một tích bằng tích các giá trị tuyệt đối. a.b  a . b * Giá trị tuyệt đối của một thương bằng thương hai giá trị tuyệt đối. a a  b b 2 * Bình phương của giá trị tuyệt đối của một số bằng bình phương số đó. a  a 2 * Tổng hai giá trị tuyệt đối của hai số luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của hai số, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai số cùng dấu. a  b  a  b và a  b  a  b  a.b  0 CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính giá trị biểu thức và rút gọn biểu thức Bài 1: Tính x , biết: a) x = 3 . 17 Bài 2. Tính: a)  13 . 161 b) x = 6 4 2   . 25 5 25 c) x = – 15,08 b) 5 3 4 8    9 5 9 5 Bài 3: Tính giá trị của biểu thức: a) M = a + 2ab – b với a  1,5; b  0,75 b) N = a 2  với a  1,5; b  0,75 2 b Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: a) A  2 x  2 xy  y với x  2,5; y  3 4 1 b) B  3a  3ab  b với a  ; b  0,25 3 5a 3 1  với a  ; b  0,25 d) D  3 x 2  2 x  1 3 b 3 Bài 5: Tính giá trị của các biểu thức: c) C  a) A  6 x 3  3x 2  2 x  4 với x  2 3 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ với x  1 2 1 b) B  2 x  3 y với x  ; y  3 2 Trang 12 TOÁN HỌC LỚP 7 c) C  2 x  2  31  x với x = 4 d) D  5x 2  7 x  1 3x  1 với x  1 2 Bài 6: Rút gọn biểu thức sau với 3,5  x  4,1 a) A  x  3,5  4,1  x b) B   x  3,5  x  4,1 Bài 7: Rút gọn biểu thức sau khi x < - 1,3: a) A  x  1,3  x  2,5 b) B   x  1,3  x  2,5 Bài 8: Rút gọn biểu thức: a) A  x  2,5  x  1,7 b) B  x  Bài 9: Rút gọn biểu thức khi 3 1 x 5 7 a) A  x  1 3 4  x  7 5 5 1 2  x  c) C  x  1  x  3 5 5 b) B   x  1 3 2  x  7 5 6 Bài 10: Rút gọn biểu thức: a) A  x  0,8  x  2,5  1,9 với x < - 0,8 1 5 c) C  2  x  x  b) B  x  4,1  x  1 1 1 1  8 với  x  2 5 5 5 5 d) D  x  3 2 2  9 với  x  4,1 3 3 1 1  x  3 với x > 0 2 2 Dạng 2: A(x)  k ( Trong đó A(x) là biểu thức chứa x, k là một số cho trước ) Phương pháp: – Nếu k < 0 thì không có giá trị nào của x thoả mãn đẳng thức( Vì giá trị tuyệt đối của mọi số đều không âm ) - Nếu k = 0 thì ta có A( x)  0  A( x)  0  A( x)  k - Nếu k > 0 thì ta có: A( x)  k    A( x)  k BÀI TẬP Bài 1: Tìm x, biết: a) 2 x  5  4 b) 1 1 5   2x  4 3 4 c) 1 1 1  x  2 5 3 d) 3 7  2x  1  4 8 Bài 2: Tìm x, biết: a) 2 2 x  3  1 2 b) 7,5  3 5  2 x  4,5 c) x  4   3,75    2,15 15 Bài 3: Tìm x, biết: a) 2 3x  1  1  5 b) x 1  3 2 c)  x  2 1   3,5 5 2 d) x  1 1 2 5 3 Bài 4: Tìm x, biết: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 13 TOÁN HỌC a) x  1 3   5% 4 4 LỚP 7 b) 2  3 1 5 3 4 3 7 x  c)  x   2 4 4 2 5 4 4 d) 4,5  31 5 5 x  42 3 6 Bài 5: Tìm x, biết: a) 6,5  1 7 1 11 3 9 : x   2 b)  : 4x   5 2 3 4 2 4 c) 3 1 15  2,5 : x   3 4 2 4 d) 21 x 2  3:   6 5 4 3 Dạng 3: A(x)  B(x) ( Trong đó A(x) và B(x) là hai biểu thức chứa x ) Phương pháp: a  b  A( x)  B( x) Vận dụng tính chất: a  b   ta có: A( x)  B( x)    a  b  A( x)   B( x) BÀI TẬP Bài 1: Tìm x, biết: a) 5 x  4  x  2 b) 2 x  3  3x  2  0 c) 2  3x  4 x  3 d) 7 x  1  5 x  6  0 Bài 2: Tìm x, biết: a) 7 2 4 1 3 1 5 7 5 3 7 5 1 x   4 x  1 b) x   x   0 c) x   x  d) x   x  5  0 5 3 3 4 2 2 4 2 8 5 8 6 2 Dạng 4: A(x)  B(x)( Trong đó A(x) và B(x) là hai biểu thức chứa x ) Cách 1: Điều kiện: B(x)  0 (*)  A( x)  B( x) (1) Trở thành A( x)  B( x)    A( x)   B( x) ( tìm x rồi đối chiếu giá tri x tìm được với điều kiện ( * ) sau đó kết luận. * Cách 2: Chia khoảng xét điều kiện bỏ dấu giá trị tuyệt đối: A( x)  B( x) (1)  Nếu A(x)  0 thì (1) trở thành: A(x) = B(x) ( Đối chiếu giá trị x tìm được với điều kiện )  Nếu A (x ) < 0 thì (1) trở thành: - A(x) = B(x) ( Đối chiếu giá trị x tìm được với điều kiện ) BÀI TẬP Bài 1: Tìm x, biết: a) 1 x  3  2x 2 b) x  1  3x  2 c) 5 x  x  12 d) 7  x  5 x  1 b) 5x  3x  2 c) x  6  9  2 x d) 2 x  3  x  21 b) 3x  1  2  x c) x  15  1  3x d) 2 x  5  x  2 b) 3x  2  1  x c) 3x  7  2 x  1 d) 2x  1  1  x Bài 2: Tìm x, biết: a) 9  x  2 x Bài 3: Tìm x, biết: a) 4  2x  4x Bài 4: Tìm x, biết: a) 2 x  5  x  1 Bài 5: Tìm x, biết: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 14 TOÁN HỌC LỚP 7 a) x  5  5  x b) x  7  x  7 c) 3x  4  4  3x d) 7  2 x  7  2 x Dạng 5: Đẳng thức chứa nhiều dấu giá trị tuyệt đối: * PP: Lập bảng xét điều kiện bỏ dấu giá trị tuyệt đối: A( x)  B( x)  C ( x)  m Căn cứ bảng trên xét từng khoảng giải bài toán ( Đối chiếu điều kiện tương ứng ) BÀI TẬP Bài 1: Tìm x, biết: a) 4 3x  1  x  2 x  5  7 x  3  12 1 5 c) 2  x  x  1 1  8  1,2 5 5 b) 3 x  4  2 x  1  5 x  3  x  9  5 d) 2 x  3 1 1 1  x 3  2  x 5 2 2 Bài 2: Tìm x, biết: a) 2x  6  x  3  8 c) x  5  x  3  9 f) 2 x  2  4  x  11 b) 3x x  1  2x x  2  12 c) x  1  3 x  3  2 x  2  4 d) x  5  1  2x  x e) x  2 x  3  x  1 f) x  1  x  x  x  3 e) x 1  x  2  x  3  6 x  2  x 3  x 4  2 d) Bài 3: Tìm x, biết: a) x  2  x  3  2x  8  9 Bài 4: Tìm x, biết: a) x  2  x  5  3 b) x  3  x  5  8 c) 2 x  1  2 x  5  4 d) x  3  3x  4  2 x  1 Dạng 6:: Xét điều kiện bỏ dấu giá trị tuyệt đối hàng loạt: A(x)  B(x)  C(x)  D(x) (1) Điều kiện: D(x)  0 kéo theo A( x )  0; B ( x )  0; C ( x )  0 Do vậy (1) trở thành: A(x) + B(x) + C(x) = D(x) Ví dụ: x  1  x  2  x  3  4 x Điều kiện: 4x≥0, suy ra x≥0. Với x≥0 thì x+1>0; x+2>0; x+3>0 Nên x  1  x  2  x  3  4 x khi (x+1)+(x+2)+(x+3)=4x, suy ra x=6 (thỏa mãn đk) .Vậy x=6. BÀI TẬP Bài 1: Tìm x, biết: a) x  1  x  2  x  3  4 x Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ b) x  1  x  2  x  3  x  4  5 x  1 Trang 15 TOÁN HỌC c) x  2  x  LỚP 7 3 1  x   4x 5 2 d) x  1,1  x  1,2  x  1,3  x  1,4  5 x Bài 2: Tìm x, biết: a) x  100 1 2 3  x  x  …  x   101x 101 101 101 101 b) x  1 1 1 1  x  x  …  x   100x 99.100 1.2 2.3 3.4 c) x  1 1 1 1  x  x  …  x   50x 97.99 1.3 3.5 5.7 d) x  1 1 1 1  x  x  …  x   101x 397.401 1.5 5.9 9.13 Dạng 7: Dạng hỗn hợp: Bài 1: Tìm x, biết: a) 2 x  1  1 4  2 5 b) x  2 x  2 1  x2  2 2 c) x 2 x  3  x2 4 Bài 2: Tìm x, biết: a) 2 x  1  1 1  2 5 b) 1 3 2 x 1   2 4 5 c) x x 2  3  x 4 Bài 3: Tìm x, biết: a) x x 2  3  x 4 1 3 3  b)  x   2 x   2 x  2 4 4  c) x  b) x  1  1  2 c) 3 x  1  5  2 1 3 3 2x   2x  2 4 4 Bài 4: Tìm x, biết: a) 2 x  3  x  1  4 x  1 Dạng 8: A  B 0 Phương pháp: Cách giải chung: A  B  0 B1: đánh giá: A  0   A  B 0 B  0  A  0 B2: Khẳng định: A  B  0   B  0 BÀI TẬP Bài 1: Tìm x, y thoả mãn: a) 3x  4  3 y  5  0 b) x  y  y  9 0 25 c) 3  2 x  4 y  5  0 Bài 2: Tìm x, y thoả mãn: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 16 TOÁN HỌC a) 5  LỚP 7 3 2 x  y 3  0 4 7 b) 11 23 2 1 3   x  1,5   y  0 c) x  2007  y  2008  0 17 13 3 2 4 * Chú ý1: Bài toán có thể cho dưới dạng A  B  0 nhưng kết quả không thay đổi * Cách giải: A  B  0 (1) A  0    A  B  0 (2) B  0  A  0 Từ (1) và (2)  A  B  0   B  0 Bài 3: Tìm x, y thoả mãn: a) 5 x  1  6 y  8  0 b) x  2 y  4 y  3  0 c) x  y  2  2 y  1  0 b) 3x  2 y  4 y  1  0 c) x  y  7  xy  10  0 Bài 4: Tìm x, y thoả mãn: a) 12x  8  11y  5  0 * Chú ý 2: Do tính chất không âm của giá trị tuyệt đối tương tự như tính chất không âm của luỹ thừa bậc chẵn nên có thể kết hợp hai kiến thức ta cũng có các bài tương tự. Bài 5: Tìm x, y thoả mãn đẳng thức: a) x  y  2  y  3  0 b) x  3 y c) x  y  d) x  y  5  2007 y  3 2006  2007 y  1  0 2007  y4 2008 0 2008 0 Bài 6: Tìm x, y thoả mãn : a)  x  1   y  3  0 2 c) 3 x  2 y  b) 2  x  5 4  5 2 y  7  0 2 2004 4y 5 1 0 2 1  d) x  3 y  1   2 y   2  2000 0 Bài 7: Tìm x, y thoả mãn: a) x  2007  y  2008  0 13 1 c)  x   24 2 2006  7 2 b) 3 x  y  10 y  0 3 5 2007 4 6 y 0 2008 5 25 d) 2007 2 x  y 2008  2008 y  4 2007 0 Dạng 9: A  B  A  B Phương pháp: Sử dụng tính chất: a  b  a  b Từ đó ta có: a  b  a  b  a.b  0 Bài 1: Tìm x, biết: a) x  5  3  x  8 b) x  2  x  5  3 c) 3x  5  3x  1  6 d) 2 x  3  2 x  5  11 e) x  1  2x  3  3x  2 f) x  3  5  x  2 x  4  2 Bài 2: Tìm x, biết: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 17 TOÁN HỌC LỚP 7 a) x  4  x  6  2 b) x  1  x  5  4 c) 3x  7  3 2  x  13 d) 5 x  1  3  2 x  4  3x e) x  2  3x  1  x  1  3 f) x  2  x  7  4 Bài 3: Tìm x, y thoả mãn : a)  x  1   y  3   0 2 2 Bài 4: Tìm x, y thoả mãn: a) |x-2007|+|y-2008|≤0 b) |x+5|+|3-x|=8 Dạng 10: |f(x)|>a (1) Phương pháp: – Nếu a<0: (1) luôn đúng với mọi x - Nếu a>0: (1) suy ra f(x)>a hoặc f(x)<-a. - Nếu a=0(1) suy ra f(x)=0 Ví dụ: BÀI TẬP: Tìm x nguyên sao cho |x-2|>6 ; |3x+1|≥5 ; |x+1|≥-6 Dạng 11: Tìm x sao cho |f(x)|0 thì |f(x)| 0 ta giải như sau: A  B  m (1) Do A  0 nên từ (1) ta có: 0  B  m từ đó tìm giá trị của B và A tương ứng . Bài 1: Tìm cặp số nguyên ( x, y) thoả mãn: a) x  2007  x  2008  0 b) x  y  2  y  3  0 c)  x  y   2 y  1  0 2 Bài 2: Tìm cặp số nguyên ( x, y) thoả mãn: 5 a) x  3 y  y  4  0 b) x  y  5   y  3  0 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ 4 c) x  3 y  1  3 y  2  0 Trang 18 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 3: Tìm cặp số nguyên (x, y ) thoả mãn: a) x  4  y  2  3 b) 2 x  1  y  1  4 c) 3x  y  5  5 d) 5x  2 y  3  7 Bài 4: Tìm cặp số nguyên ( x, y ) thoả mãn: a) 3 x  5  y  4  5 b) x  6  4 2 y  1  12 c) 2 3x  y  3  10 d) 3 4 x  y  3  21 Bài 5: Tìm các cặp số nguyên ( x, y ) thoả mãn: a) y 2  3  2 x  3 b) y 2  5  x  1 c) 2 y 2  3  x  4 d) 3 y 2  12  x  2 Dạng 13: A  B  m với m > 0. * Cách giải: Đánh giá A  B  m (1) A  0    A  B  0 (2) B  0  Từ (1) và (2)  0  A  B  m từ đó giải bài toán A  B  k như dạng 1 với 0  k  m Bài 1: Tìm các cặp số nguyên ( x, y ) thoả mãn: a) x  y  3 b) x  5  y  2  4 c) 2 x  1  y  4  3 d) 3x  y  5  4 Bài 2: Tìm các cặp số nguyên ( x, y ) thoả mãn: a) 5 x  1  y  2  7 b) 4 2 x  5  y  3  5 c) 3 x  5  2 y  1  3 d) 3 2 x  1  4 2 y  1  7 Dạng 14:Sử dụng bất đẳng thức: a  b  a  b xét khoảng giá trị của ẩn số. Bài 1: Tìm các số nguyên x thoả mãn: a) x  1  4  x  3 b) x  2  x  3  5 c) x  1  x  6  7 d) 2 x  5  2 x  3  8 Bài 2: Tìm các cặp số nguyên ( x, y) thoả mãn đồng thời các điều kiện sau. a) x + y = 4 và x  2  y  6 b) x +y = 4 và 2 x  1  y  x  5 c) x –y = 3 và x  y  3 d) x – 2y = 5 và x  2 y  1  6 Bài 3: Tìm các cặp số nguyên ( x, y ) thoả mãn đồng thời: a) x + y = 5 và x  1  y  2  4 b) x – y = 3 và x  6  y  1  4 c) x – y = 2 và 2 x  1  2 y  1  4 d) 2x + y = 3 và 2 x  3  y  2  8 Bài 4 : Tìm các số nguyên x thoả mãn: a)  x  2 x  3   0 b) 2 x  12 x  5   0 c) 3  2 x x  2   0 d) 3 x  15  2 x   0 Bài 5: Tìm các cặp số nguyên ( x, y ) thoả mãn: a) 2  x  x  1  y  1 b) x  31  x  y c)  x  25  x   2 y  1  2 Bài 6: Tìm các cặp số nguyên ( x, y ) thoả mãn: a)  x  13  x   2 y  1 b)  x  25  x   y  1  1 c) x  3x  5  y  2  0 Dạng 15:Sử dụng phương pháp đối lập hai vế của đẳng thức: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 19 TOÁN HỌC LỚP 7 * Cách giải: Tìm x, y thoả mãn đẳng thức: A = B Đánh giá: A  m (1) Đánh giá: B  m (2) A  m Từ (1) và (2) ta có: A  B   B  m Bài 1: Tìm các cặp số nguyên ( x, y ) thoả mãn: a) x  2  x  1  3   y  2  c) y  3  5  2 10 2x  6 2 2 b) x  5  1  x  12 y 1  3 d) x  1  3  x  6 y3 3 b) x  3  x  1  16 y2  y2 d) x  2 y  1  5  10 y4 2 Bài 2: Tìm các cặp số nguyên ( x, y ) thoả mãn: a) 2 x  3  2 x  1  c) 3x  1  3x  5  8 2 y  5  2 2 12  y  3 2 2 Bài 3: Tìm các cặp số nguyên ( x, y ) thoả mãn: a)  x  y  2  7  2 c) 2 x  2007  3  14 y 1  y  3 b)  x  2  4  2 6 y  2008  2 20 3y2 5 d) x  y  2  5  30 3y5 6 Dạng 16: Tìm GTLN-GTNN của biểu thức Phương pháp: +c. ( Chỉ có GTNN) – Tìm giá trị nhỏ nhất a+ Vì ≥0; nên a+ +c. – Tìm giá trị nhỏ nhất Vì ≥0; =0 và nên a- -c. ≥0; ≥0; =0 và =0 suy ra x a., suy ra . Vậy GTNN là . khi =0 suy ra x. -c. nên a- – Tìm giá trị lớn nhất Vì =0 và ( Chỉ có GTNN) – Tìm giá trị lớn nhất a- Vì a. Vậy GTNN là a khi ( Chỉ có GTLN) -c. a. Vậy GTLN là a khi =0 và =0 suy ra x. ( Chỉ có GTLN) nên a+ +c. a., suy ra . Vậy GTLN là . khi =0 suy ra x. BÀI TẬP Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 20 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức: 3x 2 2x 3 a) A  0,5  x  3,5 b) B   1,4  x  2 e) E  5,5  2 x  1,5 f) F  10,2  3x  14 g) G  4  5x  2  3 y  12 i) I   2,5  x  5,8 k) K  10  4 x  2 h) H  5,8 2,5  x  5,8 l) L  5  2 x  1 m) M  c) C  d) D  4x 5 1 x2 3 n) N  2  3 x 1 12 3x5 4 Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: a) A  1,7  3,4  x b) B  x  2,8  3,5 c) C  3,7  4,3  x d) D  3x  8,4  14,2 e) E  4 x  3  5 y  7,5  17,5 f) F  2,5  x  5,8 g) G  4,9  x  2,8 h) H  x  k) K  2 3x  1  4 l) L  2 3x  2  1 2 3  5 7 i) I  1,5  1,9  x m) M  51  4 x  1 Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: a) A  5  15 4 3x  7  3 d) D  6  b) B  1 21  3 815x  21  7 24 2 x  2 y  3 2x  1  6 e) E  c) C  4 20  5 3x  5  4 y  5  8 2 21  2 3  x  3 y   5 x  5  14 Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: a) A  2 7 x  5  11 7x  5  4 b) B  2 y  7  13 2 2y  7  6 c) C  15 x  1  32 6 x 1  8 Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: a) A  5  8 4 5 x  7  24 b) B  6 14  5 5 6 y  8  35 c) C  15 28  12 3 x  3 y  2 x  1  35 Bài 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: a) A  21 4 x  6  33 3 4x  6  5 b) B  6 y  5  14 2 y  5  14 c) C   15 x  7  68 3 x  7  12 Sử dụng bất đẳng thức a  b  a  b Bài 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: a) A  x  2  x  3 b) B  2 x  4  2 x  5 c) C  3 x  2  3x  1 Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: a) A  x  5  x  1  4 b) B  3x  7  3x  2  8 c) C  4 x  3  4 x  5  12 Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 21 TOÁN HỌC LỚP 7 a) A  x  3  2 x  5  x  7 b) B  x  1  3x  4  x  1  5 c) C  x  2  4 2 x  5  x  3 d) D  x  3  5 6 x  1  x  1  3 Bài 4: Cho x + y = 5 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A  x 1  y  2 Bài 5: Cho x – y = 3, tìm giá trị của biểu thức: B  x  6  y 1 Bài 6: Cho x – y = 2 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: C  2x  1  2 y  1 Bài 7: Cho 2x+y = 3 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: D  2 x  3  y  2  2 CHUYÊN ĐỀ III: LŨY THỪA Các công thức: 1. an  a.a…a  n thua so 0 2. a  1 a  0 3. a  n  m n 1 am an 8. (am )n  (an )m  am.n m 9. an mn 4. a .a  a 5. a an 7. ( ) n  b bn  amn n 10. a m  (n a ) m  a n n k 11. a 6. (a.b)n  an .b n 12. n  a  nk a m n  1 m an  1 n m a  a, voi n  2k  1 a   a voi n  2k  n CÁC DẠNG TOÁN: Dạng 1: Tính giá trị biểu thức BÀI TẬP: Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau 2   3  3  5 3   3 3 1  a) 4.    25.    :    :  4   4   4    2  0 2 1 1  b) 2 3.  1   2  : 8  2  2  3 Bài 2: Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa 2 a) 9.3 . 1 .27 81 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ   3 d) 4.32 : 2 . 1  16  Trang 22 TOÁN HỌC LỚP 7 1 c) 3 .3 : 27 4 5 22.4.32 d)  2  2 .25 Bài 3: Tính hợp lý a)  0,25 3 .32 b)  0,125 2 .804 8111.317 d) 2710.915 82.45 c) 20 2 e) 3 . 3 1 1 .812. 2 243 3 f) 46.95  69.120 g) A = 84.312  611 46.2562.24 4 2.252  32.125 h)B = 23.52 Dạng 2: Các bài toán tìm x Phương pháp: Cần đưa về cùng số mũ hoặc cùng cơ số. Chú ý lũy thừa mũ chẵn ta phải chia 2 trường hợp, mũ lẻ chỉ có một trường hợp. Chú ý: a2n=b2n thì a=b hoặc a=-b a2m=a2n thì a=0, 1,-1 b, (2x – 1)3 = 8=23 c, (2x – 3)2 = 9 =32 Ví dụ: a, x3 = -27=(-3)3 BÀI TẬP: Bài 1: Tìm x biết c) (2x + 1)2 = 25; c) (2x – 3)2 = 36; e) 5x + 2 = 625; a) (x -1)3 = 27; b) x2 + x = 0; d) (x -1)x + 2 = (x -1)x + 4; e) (2x – 1)3 = -8. f) 1 2 3 4 5 30 31 . . . . … . = 2x; 4 6 8 10 12 62 64 Bài 2: Tìm số nguyên dương n biết: a) 32 < 2n 128; d) b) 2.16 ≥ 2n 4; 1 4 n 1 .3 .3  94 9 e) c) 9.27 ≤ 3n ≤ 243. 1 n .2  4.2n  9.25 2 f) 5-3.25n=53n Bài 3: Tìm x biết 5 3 3 a)   .x    5 7 7 3 1  1 b)    . x  81  3 3 1 1  c)  x    2 27  4 1  16  d)  x    2 81  g) (x – 2)2 = 16 Bài 4: Tìm số hữu tỉ biết : e) x3 = -27 f) (2x – 1)3 = 8 h) (2x – 3)2 = 9 (3y - 1)10 = (3y - 1)20 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 23 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 5 : Tìm x, y : (3x - 5)100 + (2y + 1)200  0 Bài 6 : b. (23 : 4) . 2n = 4 a. 9 . 27n = 35 d. 2-1 . 2n + 4. 2n = 9. 25 c. 3-2. 34. 3n = 37 f. (n54)2 = n e. 125.5  5n  5.25 g. 243  3n  9.27 h. 2n+3 . 2n =32 Bài 7: Tìm số tự nhiên n biết b) 2x-15=17 c) 3x+25=26.22+2.30 d) 27.3x=243 a) 2x.4=128 e) 49.7x=2401 g) 34.3x=37 b. 10x : 5y = 20y Bài 8.Tìm x, y a. 2x+1 . 3y = 12x Bài 9. Tìm n a. 411 . 2511  2n. 5n  2012.512 b. 45  45  45  45 65  65  65  65  65  65 .  2n 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 Dạng 3: Các bài toán so sánh: Phương pháp: Ta đưa về cùng cơ số rồi so sánh số mũ, hoặc đưa về cùng số mũ rồi so sánh cơ số. Chú ý, với các số nằm từ 0 đến 1, lũy thừa càng lớn thì giá trị càng nhỏ. Ví dụ: Cïng c¬ sè Víi m>n>0 NÕu x> 1 th× xm > xn x =1 th× xm = xn 0< x< 1 th× xm< xn Cïng sè mò Víi n  N* NÕu x> y > 0 th× xn >yn x>y  x2n +1>y2n+1 x  y  x2n  y 2n (  x) 2 n  x 2 n ( x)2n1   x2 n1 BÀI TẬP Bài 1: So sánh các lũy thừa sau a) 321 và 231 c) 329 và 1813 b) 2300 và 3200 ; Bài 2: So sánh c) 230 + 330 + 430 và 3.2410 a) 9920 và 999910 b) 321 và 231; Bài 3: a, 33317và 33323 b, 200710 và 200810 c, (2008-2007)2009 và (1998 – 1997)1999 Bài 4: e, 9920và 999910 a, 2300và 3200 f, 111979và 371320 b, 3500và 7300 g, 1010và 48.505 c, 85và 3.47 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 24 TOÁN HỌC d, 202303và 303202 LỚP 7 h, 199010 + 1990 9và 199110 Bài 5: a) Tính tổng Sn=1+a+a2+a3…..+an b) Áp dụng tính các tổng sau: A  1  3  32  …  32008 B  1  2  2 2  …  21982 C  7  7 2  73  …  7 n 1  7 n Bài 6: Chứng tỏ rằng các tổng sau được viết dưới dạng một số chính phương M  13  23 N  13  23  33 P  13  23  33  43 Q  13  23  33  43  53 Bài 7: Viết tổng sau dưới dạng một lũy thừa của 2 T  2  2 2  2 3  …  2 2008 Bài 8: So sánh a) A  1  2  22  …  22008 và B  22009  1 b) P  1  3  32  …  3200 và 3201 c) E  1  x  x 2  …  x 2008và F  x 2009 ( x  N *) Bài 9: Tìm số dư khi chia A cho 7 biết rằng T  2  2 2  2 3  …  2 2008  2 2002 Bài 10: Tìm a) Số tự nhiên n biết 2.P  3  3n P  3  32  …  3100 b) Chữ số tận cùng của A biết A  1  2  2 2  …  2 20 Dạng 4: Các bài toán chứng minh chia hết: Phương pháp: – Ta nhóm các hạng tử để xuất hiện thừa số chia hết hoặc dùng các phương pháp tính tổng và xét chữ số tận cùng rồi chỉ ra chia hết. – Chú ý khi nhóm các số hạng, ta thường nhóm 2 hay 3 số hạng liền kề, hoặc nhóm cách quãng. – Sử dụng tính chất an –bn  (a-b); an +bn  (a+b) BÀI TẬP: Bài 1: : Chứng minh rằng a) 2010100 + 201099 chia hết cho 2011 b) 31994 + 31993 – 31992 chia hết cho 11 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 25 TOÁN HỌC LỚP 7 c) 413 + 325 – 88 chia hết cho 5 Bài 2: Cho M = 3 + 32 + 33 + 34 +…..3100 M có chia hết cho 4, cho 12 không ? vì sao? N = 1 +3 + 32+ 33+…+ 3118+ 3119 N có chia hết cho 5, cho 13 không? Vì sao? Bài 3: Chứng minh a, A = 102008 + 125  45 b, B = 52008 + 52007 + 52006  31 c, M = 88 + 220  17 d, H = 3135 . 299 – 3136 . 36  7 Bài 4: Cho A = 2+ 22 + 23 +……+ 260 Chứng minh: A 3 , A 7 , A 5 Bài 5: a, D = 3 + 32 + 33 + 34 +……..+ 32007  13 b, E = 71 + 72 + 73 + 74 +…. + 74n-1 + 74n  400 Bài 6: Chứng minh rằng các tổng (hiệu) sau chia hết cho 10 b) 162001-82000 c) 192005+112004 a) 481n+19991999 e)175+244-1321 f) 122004-21000 d) 8102-2102 Bài 7: Chứng minh rằng số sau là một số tự nhiên: Bài 8: Các tổng sau có là số chính phương không? b) 100!+7 c) 10100+1050+1 a) 108+8 Bài 9: chứng tỏ rằng a) A=3+32+33+….32007  13 b) B= 7+72+73+…74n  400 Bài 10: Chứng tỏ rằng: a) 87-218  14 b) 122n+1+11n+2  133 c) 817-279-913  405 d) 106-57  59 e) 1028+8  72 Dạng 5: Tìm chữ số tận cùng của một giá trị lũy thừa Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 26 TOÁN HỌC LỚP 7 * Phương pháp : cần nắm được một số nhận xét sau : +) Tất cả các số có chữ số tận cùng là : 0 ; 1 ; 5 ; 6 nâng lên lũy thừa nào ( khác 0) cũng có chữ số tận cùng là chính những số đó . +) Để tìm chữ số tận cùng của một số ta thường đưa về dạng các số có chữ số tận cùng là một trong các chữ số đó . +) Lưu ý : những số có chữ số tận cùng là 4 nâng lên lũy thừa bậc chẵn sẽ có chữ số tận cùng là 6 và nâng lên lũy thừa bậc lẻ sẽ có chữ số tận cùng là 4 . những số có chữ số tận cùng là 9 nâng lên lũy thừa bậc chẵn sẽ có chữ số tận cùng là 1 và nâng lên lũy thừa bậc lẻ sẽ có chữ số tận cùng là 9 74 = 2401 34 = 81 84 = 4096 +) Chú ý : 24 = 16 Ví dụ : Tìm chữ số tận cùng của các số : 20002008 , 11112008 , 987654321 , 204681012 . Dựa vào những nhận xét trên học sinh có thể dễ dàng tìm được đáp án : 20002008 có chữ số tận cùng là chữ số 0 11112008 có chữ số tận cùng là chữ số 1 987654321 có chữ số tận cùng là chữ số 5 204681012 có chữ số tận cùng là chữ số 6. BÀI TẬP : Bài 1 : Tìm chữ số tận cùng của các số sau : 99 67 5 20072008 , 1358 2008 , 23456 , 5235, 204208, 20032005 , 9 , 4 ,996, 81975 , 20072007 , 10231024. Hướng dẫn : Đưa các lũy thừa trên về dạng các lũy thừa của số có chữ số tận cùng là : 0 ; 1 ; 5 ; 6 Bài 2: Tìm chữ số tận cùng của tổng a) A  5  52  53  …  596 b) B  30  31  32  …  330 c)C  2  22  23  …  2100 . CHUYÊN ĐỀ IV: TỈ LỆ THỨC Kiến thức cần nhớ: TØ lÖ thøc lμ ®¼ng thøc cña hai tØ sè b»ng nhau. a c  hoÆc a : b = c : d (a,b,c,d  Q; b d b,d  0) C¸c sè a,d lμ ngo¹i tØ . b,c lμ ngo¹i tØ . a c Từ tỷ lệ thức  suy ra a.d = b.c b d Từ đẳng thức a.d = b.c với a, b, c, d ≠ 0 cho ta các tỷ lệ thức: a c a b d c d b  ,  ,  ,  b d c d b a c a Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 27 TOÁN HỌC Từ tỷ lệ thức LỚP 7 a c a b d c d b  suy ra các tỷ lệ thức:  ,  ,  b d c d b a c a Tính chất của dãy tỷ lệ thức bằng nhau: Từ tỷ lệ thức a c a ac ac  suy ra các tỷ lệ thức sau:   , (b ≠ ± d) b d b bd bd a c i   suy ra các tỷ lệ thức sau: b d j a cci aci , (b, d, j ≠ 0)   b bd  j bd  j CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Lập tỉ lệ thức từ các số đã cho: Phương pháp: Sử dụng tính chất: Từ đẳng thức a.d = b.c cho ta các tỷ lệ thức: a c a b d c d b  ,  ,  ,  b d c d b a c a BÀI TẬP: Bài 1: a.Tìm các số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập tỉ lệ thức 1 1 2 28:14; 2 : 2 ; 8: 4; : ; 3:10; 2,1: 7; 3: 03. 2 2 3 b.Các số sau có lập được tỉ lệ thức hay không? a) 3,5: 5,25 và 14:21: b) 39 3 2 : 52 và 2,1: 3,5; 10 5 c) 6,51: 15,19 và 3: 7; d) -7: 4 2 và 0,9: (-0,5). 3 Dạng 2: Tìm x từ tỉ lệ thức: Phương pháp: Dùng tính chất a c  suy ra a.d = b.c b d BÀI TẬP Bài 1: Tìm x: a) x: 15 = 8: 24 c) 3 1 1 : 0,4 = x : 1 2 7 b) 36 : x = 54 : 3 1 2 d) x :3  :0, 25 5 3 f) e) 1,56 : 2,88 = 2,6 : x 3x  2 3x  1 h)  5x  7 5x  1 g) 2,5 : 4x = 0,5 : 0,2 x  1 0, 5 x  2  2x 1 x 3 Bài 2: Tìm x: a. 2x:6 = 5:3; Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ b. ; Trang 28 TOÁN HỌC LỚP 7 1 1 4 1 : (3x  2)  : 2 12 21 d. c. (2 x  1) 3  5 (2 x  1) e. x 2  27 3,6 f. – 0,52 : x = -9,36 : 16,38 f. x  60  x  15 h. 1 2 :2 4 3 Dạng 3: Chứng minh tỉ lệ thức Phương pháp: i. 3,8 : 2x = 2 x  8 x 25 k. 0,25x : 3 = 5 : 0,125 6 a c  =k, suy ra a=b.k; c=d.k rồi thay vào từng vế của đẳng thức cần chứng minh ta được cùng một biểu b d thức. suy ra đpcm – Đặt – Có thể dùng tính chất nếu a c  suy ra a.d = b.c để chứng minh; b d – Dùng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. – Có thể dùng cách đặt thừa số chung trên tử và mẫu để chứng minh: Ví dụ: BÀI TẬP: Bài 1: Nếu a, a c  thì: b d 5a  3b 5c  3d  5a  3b 5c  3d Bài 2: CMR: Nếu a 2  bc thì Bài 3: Cho b, 7 a 2  3ab 7 c 2  3cd  11a 2  8b 2 11c 2  8d 2 ab ca  a b ca a c ac a 2  c 2  CMR  b d bd b 2  d 2 4 Bài 4:CMR: Nếu a c a b  a 4  b4  thì    4 b d c  d4 cd  Bài 5: Cho a, b, c, d là 4 số khác nhau, khác không thỏa mãn điều kiện: b2  ac; c2  bd và b 3  c 3  d 3  0 CM: a 3  b3  c3 a  b3  c3  d 3 d Dạng 4: Cho dãy tỉ số bằng nhau và một tổng, tìm x,y Phương pháp: – Đầu tiên ta đưa về cùng một tỉ số: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 29 TOÁN HỌC (Ví dụ: bài cho LỚP 7 hay 4x=3y ta phải đưa về ; nếu bài cho ta phải đưa về cùng ) một tỉ số là – Sau đó dùng: + tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tính +Phương pháp thế( rút x hoặc y từ một biểu thức thế vào biểu thức còn lại +Đặt : BÀI TẬP: Bài 1: y  z 1 x  z  2 x  y  3 1    x y z x yz a) x y y z  ;  và 2x + 3y – z = 186. 3 4 5 7 c) x y z   và 5x+y-2z=28 10 6 21 e) x y y z 2x 3y 4z  ;    và 2x -3 y + z =6. g) và x+y+z=49. 3 4 3 5 3 4 5 h) x 1 y  2 z  4   và 2x+3y-z = 50 2 3 4 b) d) 3x=2y; 7x=5z, x-y+z=32 Bài 2:Tìm x,y a) x 3  và 2x+ 5y = 10 y 4 b) 2x  3y 1 và 2x + 3y = 7 3 c) 21x = 19y và x- y = 4 x y  và x2 – y2 = 4 (x, y > 0). 5 3 Bài 3:Tìm x, y, z d) x y y z  ,  , x  y  z  92 b) 2x = 3y = 5z, x+y-z = 95. 2 3 5 7 x y z c)    x yz y  z 1 x  z 1 x  y  2 a) d) 1+3y 1+5y 1+7y 1  7y  1  5y 2y 1  5y  1  3y 2y       x 12 5x 4x 4x  5x 5x  12 5x  12 Chú ý: đây chính là bài toán chia một số M thành 3 phần tỉ lệ với a, b, c: Ta có Bài 1: a) Chia 3 góc của tam giác thành 3 phần tỉ lệ với 2, 3, 4 b) Tam giác ABC có 3 cạnh tỉ lệ với 4, 5, 7 và chu vì bằng 32cm. Tìm 3 cạnh tam giác. Bài 2: Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9; 8; 7; 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh của mỗi khối. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 30 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 3: Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỷ lệ 3 : 5 .Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng. Bài 4: Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi là 22 cm và các cạnh tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Bài 5: Số A được chia thành 3 số tỉ lệ theo 2 3 1 : : . Biết rằng tổng các bình phương của ba số đó 5 4 6 bằng 24309. Tìm số A. Dạng 5: Cho dãy tỉ số, Tính giá trị một biểu thức Phương pháp: Cách 1: Đặt ; suy ra x=a.k; y=b.k; z=c.k rồi thay vào biểu thức. Cách 2: Dùng tính chất tỉ lệ thức: x y z 3 x  y  5z x  y  3 z 3 x  y  5z từ đó tính được A=     z  y  3z 2 3 5 6  3  25 2  3  15 BÀI TẬP: Bài 1: Cho Bài 2: z y z 3 x  5y  5z   ; ; Tính A  2 3 5 x  y  3z x y z 2x  y  z   Tính B= 4 7 5 x  6 y  5z Bài 3: Cho a , b ,c đôi một khác nhau và thỏa mãn ab bc ca   c a b  a  b   c  Tính giá trị của biểu thức P  1  1   1    b  c   a  Bài 4: Cho dãy tỉ số bằng nhau a b c d Tính giá trị của biểu thức    bcd acd abd bca ab bc cd d a M     cd ad ab bc ab 2  bc 2  ca 2 Tính P  a 3  b3  c 3 ab bc ca ab bc ca 1 1 1 1 1 1 HD :            ab bc ca ab bc ca b a c b a c 1 1 1     a  b  c  P 1 a b c ab bc ca Bài 5: Cho các số a;b;c khác 0 thỏa mãn   ab bc ca Bài 6: Cho a  b  c a  b  c a  b  c   a b c Bài 7: Cho a  3b  c a  b  3c a  b  3c   c a b Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Tính (a  b)(b  c)(c  a) abc a b c Tính P= (3  ).(3  ).(3  ) b c a Trang 31 TOÁN HỌC Bài 8: Cho LỚP 7 a2  c2 a a c  . Chứng minh rằng: 2 2  b c b c b Dạng 6: Cho dãy tỉ số bằng nhau và một tích, tìm x.y Phương pháp: – Đưa về cùng tỉ số: Cách 1: Đặt ; suy ra x=a.k; y=b.k; z=c.k rồi thay vào biểu thức để tìm k. Sau khi tìm được k ta thay vào x=a.k; y=b.k; z=c.k để tìm x, y ,z Cách 2: Nhân vào 2 vế x hoặc y (Ví dụ: và x.y=12;ta có ) Chú ý: – Dạng toán trên là dạng toán chia số M thành tích 3 số tỉ lệ với a, b, c – Đối với bài toán cho tỉ lệ. Tìm tỉ số ta chỉ nhân quy đồng, chuyển các giá trị x về một vế, các giá trị y về một vế, đưa về dạng a.x=b.y rồi suy ra hoặc đặt nhân tử chung y ở trên tử và dưới mẫu đưa về ẩn BÀI TẬP: Bài 1:Tìm x, y, z a) x y  và x.y = 84 3 7 và xyz=-528; c) b) và xyz=288 d) và x.y=250 Bài 2: Chia số 960 thành tích của hai số tỉ lệ với 5 và 3 Bài 3: a) Cho b) Cho Tìm Tìm Dạng 7: Ứng dụng TLT chứng minh bất đẳng thức c a a c Tính chất 1:Cho 2 số hữu tỷ và với b> 0; d >0. CM:   ad  bc d b b d HD: a c    ad cb   ad  bc + Có b d  bd db  b  0; d  0 + Có: ad  bc  ad bc a c     b  0; d  0 bd db b d Tính chất 2: Nếu b > 0; d > 0 thì từ a c a ac c     b d b bd d Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 32 TOÁN HỌC LỚP 7 HD: a c    + b d   ad  bc(1) thêm vào 2 vế của (1) với ab ta có: b  0; d  0   ad  ab  bc  ab a ac   2 b bd + Thêm vào hai vế của (1) dc ta có: a b  d   b c  a   1  ad  dc  bc  dc  d  a  c   c b  d   ac c   3 bd d + Từ (2) và (3) ta có: a c a ac c Từ     (đpcm) b d b bd d Tính chất 3: a; b; c là các số dương nên a. Nếu thì b. Nếu thì BÀI TẬP: Bài 1. Cho a; b; c; d > 0. a b c d CMR: 1     2 abc bcd cd a d ab Giải: a + Từ  1 theo tính chất (3) ta có: abc ad a  1 (do d>0) abcd abc Mặt khác: a a   2 abc abcd + Từ (1) và (2) ta có: a a ad    3 abcd abc abcd Tương tự ta có: b b ba    4 abcd bcd abcd c c cb   5 abcd cd a cd ab d d d c   6 d+a+b+c d  a  b a  b  c  d Cộng bất đẳng thức kép (3); (4); (5); (6) theo từng vế thì được: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 33 TOÁN HỌC 1 LỚP 7 a b c d    2 abc bcd cd a d ab Bài 2. Cho a c a ab  cd c  và b; d  0 CMR:  2  b d b b  d2 d Giải: a c a.b c.d ab cd Ta có  và b; d  0 nên   2  2 b d b.b d.d b d ab ab  cd cd a ab  cd c Theo tính chất (2) ta có: 2  2  2  2  2 b b d d b b  d2 d CHUYÊN ĐỀ VI : CĂN BẬC 2 Kiến thức cần nhớ: :(với a≥0) đọc là căn bậc hai của a . Với a=0 có một căn bậc 2 là – Một số a>0 luôn tồn lại hai căn bậc hai là – Nếu số tự nhiên a không là số chính phương thì là số vô tỉ =>x2=a ( với x≥0) Điều kiện để căn thức bậc hai có nghĩa: có nghĩa là a ≥0 Các công thức biến đổi. ; (a,b≥0) Dạng 1: Tính giá trị biểu thức và viết căn bậc hai của một số: Bài 1: Tính B= C= Bài 2: Viết căn bậc hai của các số sau: 3, 6, 9, 25, -16. 0 Dạng 2: So sánh hai căn bậc hai: Phương pháp: Dựa vào tính chất: nếu a>b≥0 thì Bài 1: So sánh: ; 11 và 6 và ; 7 và ; ; a) 2 27 và 147 b) -3 5 và – 5 3 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ c) 21, 2 7 , 15 3 , – 123 Trang 34 TOÁN HỌC LỚP 7 d) 2 15 và 59 g) e) 2 2 – 1 và 2 3 và 1 2 h) – f) 6 và 41 10 và – 2 5 i) 6 – 1 và 3 2 3 8 và 4 3 1 ,4 4 l) 6 1 , – 132 , 2 3 , 2 j) 2 5 – 5 2 và 1 k) m) – 2 6 và – 23 n) 2 6 – 2 và 3 o) 28 2, 14, 2 147, 36 4 q) 9 và 25 – 16 r) 111 – 7 và 4 p) – 27, 4 3, 16 5 , 21 2 15 5 f x  a Dạng 3: Tìm x biết Phương pháp: Nếu a<0: thì không tồn tại x suy ra f(x)=a2. Từ đó tìm x Nếu a≥0 thì BÀI TẬP: Bài 1: Tìm x ; ; ; x-2 =0; x=-2 ; x= Bài 2: 3x - 1 = 4 b) x2 - 8x + 16 = 4 h) c) 2 - 3x = 10 i) d) 4 - 5x = 12 j) 4(1 - x)2 - 3 = 0 p) 16x = 8 u) e) -3 =2 2+x k) 3x2 - 5 = 2 (x - 3)2 = 3 w) 4x - 20 - 3 a') x2 - 6x + 9 + x = 11 b') - 3x + 4 = 12 l) 2x2 - 9 = - x a) g) 9(x -1) = 21 4x = 5 x-5 = 1-x 9 y) m) o) q) r) ( x - 7)( x + 7) = 2 12x + 5 =2 3 5x + 3 = 3- 2 1 - 2a = 3 4 s) t) - 4x2 + 25 = x 5 - 3x = v) 8 + 2 15 -6 =5 1+x x) 4x + 8 + 2 x + 2 - 9x + 18 = 1 3x2 - 4x + 3 = 1 - 2x z) 16(x + 1) - 9(x + 1) = 4 9x + 9 + 4x + 4 = x + 1 Dạng 3: f(x)2=a Phương pháp: Nếu a<0: không tồn tại x Nếu Nếu a≥0 thì f(x)= hoặc f(x)= - BÀI TẬP: Tìm x x2=9; 3.x2-2=4; x2=-18 ; Dạng 4: Tìm SỰ XÁC ĐỊNH của các biểu thức chứa căn . Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 35 TOÁN HỌC LỚP 7 A xác định khi A  0 Phương pháp tìm điều kiện: A xác định khi B # 0 B Cần lưu ý BÀI TẬP: Bài 1: Tìm điều kiện xác định a) 6x + 1 g) -3 2+x m) 5 - 3x b) - 8x h) (x + 5)2 n) 6x - 4x c) 4 - 5x d) ( 3 - x)2 e) x2 + 2x +1 f) 1 - 2a 4 6-4 m+2 i) j) 16x - 1 x-7 k) 2x + 5 l) 3 12x - 1 o) ( x - 7)( x + 7) p) (x - 6)6 q) -12x + 5 r) 2 - 4 5x +8 -2 6 + 23 -x+5 s) t) u) v) 2011 - m 2 15 - 59 x-7 4z2 + 4z + 1 w) 49x2 - 24x + 4 y) 12x + 5 3 Dạng V: Chứng minh một số là số vô tỉ: Phương pháp: Dùng phương pháp phản chứng là một số vô tỉ Ví dụ1: CM Giả sử rằng Như vậy là một số hữu tỉ. Điều đó có nghĩa là tồn tại hai số nguyên a và b sao cho a /b = . có thể được viết dưới dạng một phân số tối giản (phân số không thể rút gọnđược nữa): a / b với a, b là hai số nguyên tố cùng nhau và (a / b)2 = 2. Từ (2) suy ra a2 / b2 = 2 và a2 = 2 b2. Khi đó a2 là số chẵn vì nó bằng 2 b2 (hiển nhiên là số chẵn) Từ đó suy ra a phải là số chẵn vì a2 là số chính phương chẵn (số chính phương lẻ có căn bậc hai là số lẻ, số chính phương chẵn có căn bậc hai là số chẵn). Vì a là số chẵn, nên tồn tại một số k thỏa mãn: a = 2k. Thay (6) vào (3) ta có: (2k)2 = 2b2  4k2 = 2b2  2k2 = b2. Vì 2k2 = b2 mà 2k2 là số chẵn nên b2 là số chẵn, điều này suy ra b cũng là số chẵn (lí luận tương tự như (5). Từ (5) và (8) ta có: a và b đều là các số chẵn, điều này mâu thuẫn với giả thiết a / b là phân số tối giản ở (2). Ví dụ2: Chứng minh là số vô tỉ Giả sử là số hữu tỉ => tồn tại m, n là hai số nguyên tố cùng nhau sao cho = m/n => 3 = m²/n² => n² = m²/3 (là số nguyên) => m² chia hết cho 3 mà 3 là số nguyên tố => m chia hết cho 3 (*) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 36 TOÁN HỌC LỚP 7 đặt m = 3p => m² = 9p², thay vào trên ta có: n² = m²/3 = 9p²/3 = 3p² => p² = n²/3 là số nguyên => n² chia hết cho 3 và vì 3 nguyên tố => n chia hết cho 3 (**) từ (*) và (**) thấy m và n đều chia hết cho 3 => mâu thuẩn với gt m, n nguyên tố cùng nhau Vậy là số vô tỉ ĐỔI SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN RA PHÂN SỐ TỐI GIẢN ==*== I. Lí thuyết: 1 1 1  0, (1) ;  0, (01) ;  0, (001) 9 99 999 Như vậy ta thấy số chữ số 0 ở phần chu kó đúng bằng với số chữ số 9 của mẫu phần phân số trừ đi 1 nên tổng quát ta sẽ có: 1  0, (00…01) với n chữ số chữ số 9 và n-1 chữ số 0 99…9 II. Áp dụng: a) Viết số 0,(7);0,(3) dưới dạng một phân số tối giản? 1 7 Ta có : 0,(7)= 7.0,(1)=7. = 9 9 3 1  9 3 b) Viết số 0,(31);0,(71) dưới dạng một phân số tối giản? 0,(3)=3.0,(1)= Ta có : 0,(31)=0,(30)+0,(01)=3.1,(01). 1 1 1 1 3 3 1 310 31  + =3.[1+0,(01)] + = +(  1) = 10 99 10 99 10 10 99 990 99 71 99 c) Viết số 0,2(31) dưới dạng một phân số tối giản? Tương tự 0,(71)= Ta có : 0,2(31) =0,2+0,0(31)= 0,2+0,(31). 1 2 31 2.99  31 229  =  = 10 10 990 990 990 d)Viết số 0,24(31) dưới dạng một phân số tối giản? 1 24 31 24.99  31 2407   = = 100 100 9900 9900 9900 e)Viết số 1,23(507) dưới dạng một phân số tối giản? Ta có : 0,24(31) =0,24+0,00(31)= 0,24+0,(31). Ta có : 1,23(507)=1+0,23+0,(507). 1 23 507 1 123384 10282     =1+ 100 100 999 100 99900 8325 *Nhận xét: -Nếu trước chu kì không có chữ số thập phân nào thì lấy chu kì làm tử còn mẫu thay bằng các chữ số 9 bằng đúng số chữ số ở chu kì Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 37 TOÁN HỌC LỚP 7 -Nếu trước chu kì còn chữ số thập phân thì tách thành tổng của số thân phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi biến đổi như trường hợp trên. -Nếu phần nguyên khác 0 thì tách thành tổng của phần nguyên và một số thập phân VHTH III. Trình tự chuyển đổi: Bước 1: Viết số thập phân VHTH dưới dạng tổng của các phần nguyên, số thập phân hữu hạn và số thập phân VHTH mà trước chu kì không có chữ số thập phân nào Bước 2: Đổi các số thập phân hữu hạn và VHTH vữa tách được ra phân số rồi cộng các phần số vừa tìm được. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN – SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. I) Số thập phân hữu hạn – số thập phân vô hạn tuần hoàn 1) Ví dụ: Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân 37 25 5 d) 12 3 20 17 c) 11 a) b) 2) Quy ước viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng thu gọn ; 0,416666….. = 0,41(6) – Ví dụ: 1,5454….. = 1, (54) II) Nhận xét: * Nếu một phân số có mẫu dương và không có các ước là số nguyên tố khác 2 và 5 đều được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn. * Nếu một phân số có mẫu dương và có các ước nguyên tố khác 2 và 5 thì được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Dạng I: Nhận biết một phân số là số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn Bài 1: Trong hai phân số sau phân số nào là số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn? 55 63 và 300 360 Bài 2: Trong các phân số sau phân số nào là số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn? Viết dạng thập phân các phân số đó ( viết gọn chu kì trong dấu ngoặc) 5 3 4 15 14 ; ; ; ; 8 20 11 22 35 Bài 3: Cho số A = 3 2. . Hãy điền vào ô vuông một số nguyên tố có 1 chữ số sao cho A là số thập phân hữu hạn? Có mấy cách? Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 38 TOÁN HỌC LỚP 7 Dạng 2: Viết một phân số hoặc một tỉ số dưới dạng số thập phân Bài 1: Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì trong các thương sau đây a) 8,5 : 3 b) 18,7 : 6 c) 58 : 11 d) 14,2 : 3,33 Dạng 3: Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số tối giản Bài 1: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản a) 0,32 b) – 0,124 c) 1,28 d) – 3,12 Dạng 4: Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số tối giản 1) Cần nhớ các số thập phân vô hạn tuần hoàn đặc biệt: 0,(1) = 1 ; 9 0,(01) = 1 ; 99 0,(001) = 1 999 2) Đối với số thập phân vô hạn tuần hoàn đơn + Số thập phân vô hạn tuần hoàn gọi là đơn nếu chu kì bắt đầu ngay sau dấu phẩy. Ví dụ: 0,(32) 1 32 . 32 = ; 99 99 1 1 1 1 1,(3) = 1 + 0,(3) = 1 + 0,(1) . 3 = 1 + . 3 = 1 + . 3 = 1 + 1 3 3 9 9 + Ví dụ: 0,(32) = 0,(01) . 32 = 3) Đối với số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp + Sô thập phân vô hạn tuần hoàn được gọi là tạp nếu chu kì không bát đầu ngay sau đâu phẩy.Ví dụ: 2,3(41). + Ví dụ: 2,3(41) = 2,3 + 0,0(41) = 2,3 + 1 1 41 41 169 .0, (41)  2,3  .  2,3  2 10 10 99 990 495 Bài 1: Các số sau có bằng nhau không? 0,(31) và 0,3(13) Bài 2: Thực hiên phép tính 1 3 b) 12, (1)  2,3(6) :4, (21) a) 0,(3) + 3  0, 4(2) c) 4  1, 2(31)  0, 13 9 Bài 3: Chứng tỏ rằng a) 0,(27) + 0,(72) = 1 c) 0,(22) . d) 2 b) 0,(317) + 0,(682) = 1 9 1 2 Bài 4: Tìm x biết a) x : 0,(7) = 0,(32) : 2,(4) c) x : 0,(3) = 0,(12) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ 1 4  3, 4(12)  2 3 d) 0,(11).9 2011 1 b) 0,(17) : 2,(3) = x : 0,(3) d) 0,1(6)  0,(3) .x  0,  2 0,(3)  1,1(6) Trang 39 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 5: Nối hàng I với hàng II cho đúng Bài 6: Chứng tỏ rằng số I 0,(12) 1,(17) 1,3(4) 0,(31) II 116 99 121 90 31 99 4 33 21n  4 không thể viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. 7n CHUYÊN ĐỀ V: TỈ LỆ THUẬN-TỈ LỆ NGHỊCH Kiến thức cần nhớ: Định nghĩa TỈ LỆ THUẬN TỈ LỆ NGHỊCH y tỉ lệ thuận với x <=> y = kx (  0) chú ý : Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k a (yx = x a)Chú ý: Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a. thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là * y1 y 2 y 3 = = = … = k ; x1 x 2 x 3 * Tính chất 1 . k x1 y1 x 3 y 3 = ; = ; x2 y2 x 5 y 5 Nếu x, y, z tỉ lệ thuận với a, b, c thì ta có: x y z = = . a b c y tỉ lệ nghich với x <=> y = * y1x1 = y2x2 = y3x3 = … = a; * x1 y 2 x 5 y 2 = ; …. = ; x 2 y1 x 2 y 5 Nếu x, y, z tỉ lệ nghịch với a, b, c thì ta có: ax = by = cz = x y z = = 1 1 1 a b c Tỉ lệ thuận: – Nếu x và y liên hệ theo công thức y=k.x hoặc x=k.y ta nói x và y là hai đại lượng TLT – Nếu viết y=k.x thì k là hệ số tỉ lệ thuận của y so với x – Nếu viết x=k.y thì k là hệ số tỉ lệ thuận của x so với y Tỉ lệ nghịch: Nếu x và y liên hệ theo công thức y= hoặc x= hoặc x.y=k ta nói x và y là hai đại lượng TLN và k được gọi chung là hệ số tỉ lệ nghịch. CÁC DẠNG TOÁN: Dạng 1: Tính hệ số tỉ lệ, biểu diễn x theo y, tính x (hoặc y) khi biết y (hoặc x), Phương pháp: – Hệ số tỉ lệ thuận của y với x là: k= ; sau khi tính được k ta thay vào biểu thức y=k.x để được mối quan hệ giữa y theo x. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 40 TOÁN HỌC LỚP 7 – Hệ số tỉ lệ thuận của x với y là k= ; sau khi tính được k ta thay vào biểu thức x=k.y để được mối quan hệ giữa x theo y. – Hệ số tỉ lệ nghịch là k=x.y; sau khi tính được k ta thay vào biểu thức y= hoặc x= để được mối quan hệ giữa x và y. – Sau khi biểu diễn mối quan hệ giữa y và x, ta dựa vào đó để tính y khi biết x và ngược lại. Việc làm này cũng giúp học sinh điền được các số liệu vào bảng chưa đầy đủ.(xem bài tập 3) Ví dụ1: Cho x, y TLT và x=2, y=6 a) Tìm hệ số tỉ lệ thuận của y với x b) Biểu diễn y theo x c) Tính x khi y = 18, tính y khi x=5 Giải: a) Hệ số tỉ lệ thuận của y với x là k= b) Vì k=3 nên y=3x c) Với y=18 suy ra 3.x=18, x=6 Với x=5 suy ra y=3.5=15 BÀI TẬP Bài 1: Cho biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 5 và y = 20 a, Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x. b, Hãy biểu diễn y theo x. c, Tính giá trị của y khi x = -5; x = 10 Bài 2: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x =2 thì y = 4. a) Tìm hệ số tỉ lệ a; b) Hãy biểu diễn x theo y; c) Tính giá trị của x khi y = -1 ; y = 2. Bai 3: Cho biết x và y là hai đậi lượng tỷ lệ thuận và khi x = 5, y = 20. a) Tìm hệ số tỷ lệ k của y đối với x và hãy biểu diễn y theo x b) Tính giá trị của x khi y = -1000. Dạng 2 : Cho x và y TLT hoặc TLN, hoàn thành bảng số liệu. Phương pháp: -Tính k và biểu diễn x theo y(hoặc y theo x) -Thay các giá trị tương ứng để hoàn thành bảng Bài 1: a.Cho x, y tỉ lệ thuận. Em hãy hoàn thành bảng sau X 2 Y 6 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ -1 7 10 4 8 Trang 41 TOÁN HỌC LỚP 7 b.Cho x, y tỉ lệ nghịch. Em hãy hoàn thành bảng sau X 2 Y 6 -1 7 10 4 8 Bai 2: a) Cho biết x và y là hai đậi lượng tỷ lệ thuận. Hãy hoàn thành bảng sau: x 2 y 6 5 -1,5 12 -8 b) Cho biết x và y là hai đậi lượng tỷ lệ nghịch. Hãy hoàn thành bảng sau: X 3 Y 6 9 -1,5 1,8 -0,6 Dạng 3 : Nhận biết hai đại lượng có TLT hay TLN. Phương pháp: – Dựa vào bảng giá trị để nhận biết 2 đại lượng có tỉ lệ thuận với nhau không ta tính các tỉ số nếu cho cùng một kết của thì x, y tỉ lệ thuận và ngược lại.(xem bài tập 4) – Dựa vào bảng giá trị để nhận biết 2 đại lượng có tỉ lệ nghịch với nhau không ta tính các tỉ số x.y nếu cho cùng một kết của thì x, y tỉ lệ nghịch và ngược lại Bài 1: x và y có là hai đại lượng TLT không biết: x 2 -1 5 3 11 7 y 4 -2 10 6 22 14 x 2 -1 5 3 11 7 y 4 2 10 6 22 14 Bài 2: x và y có là hai đại lượng TLN không biết: X 2 -1 5 10 8 40 Y 20 -40 8 4 5 1 X 6 -1 5 3 12 1 Y 4 -24 10 8 2 24 Dạng 4:Cho x TLT(TLN) với y, y TLT(TLN) với z . Hỏi mối quan hệ của x và z và tính hệ số tỉ lệ Phương pháp: – Dựa vào đề bài biểu diễn x theo y, y theo z rồi thay y vào biểu thức trên để tìm mối quan hệ x-z, sau đó kết luận. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 42 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 1: Cho x tỉ lệ thuận với y theo tỉ số k=4, y tỉ lệ thuận với z theo tỉ số k=3. Hỏi x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với z và tỉ số bằng bao nhiêu? Bài 2: cho x TLN với y theo k=2, y TLN với z theo k=6. Hỏi x và z TLT hay TLN k=? Bài 3. Cho x TLT với y theo k=10, y TLN với z theo k=2. Hỏi x và z TLT hay TLN k=? Dạng 5: Các bài toán đố: Phương pháp: – Với những bài toán có hai đại lượng ta có thể lập tỉ số luôn. Nếu 2 đại lượng tỉ lệ thuận thì , nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì . -Với các bài toán chia số phần, ta gọi các giá trị cần tìm là x,y,z rồi đưa về dãy tỉ số bằng nhau để giải, chú ý: Nếu các ẩn số x, y z tỉ lệ thuận với a,b,c thì Nếu các ẩn số x, y z tỉ lệ nghịch với a,b,c thì a.x=b.y=c.z . Ví dụ: Cứ 4kg dây điện dài 15m. Hỏi 3m dây điện nặng bao nhiêu kg. Cách 1: Gọi khối lượng dây điện là x và chiều dài dây điện là y thì x và y là hai đại lượng TLT với HSTL của x với y là =4/15. Suy ra x=4/15y. Với y=3m suy ra x. Cách 2: Gọi khối lượng tương ứng với 3m dây điện là x. Ta có sơ đồ: 4kg dây——15m X=?<------------3m Vì khối lượng và chiều dài là hai đại lượng TLT nên , suy ra x BÀI TẬP Bài 1: a) Tìm hai số x; y biết x; y tỉ lệ thuận với 3; 4 và x + y = 14. b) Tìm hai số a; b biết a; b tỉ lệ thuận với 7; 9 và 3a – 2b = 30. c) Tìm ba số x; y; z biết x; y; z tỉ lệ thuận với 3; 4; 5 và x – y + z = 20. d) Tìm ba số a; b; c biết a; b; c tỉ lệ thuận với 4; 7; 10 và 2a + 3b + 4c = 69. Bài 2: a) Chia số 99 thành ba phần tỉ lệ thuận với 2; 3; 4. b) Chia số 494 thành bốn phần tỉ lệ thuận với 7; 11; 13; 25. Bài 3: a) Chia 180 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 6; 10; 15. b) Cho tam giác có ba cạnh tỉ lệ thuận với 5; 13; 12 và chu vi là 156 mét. Tìm độ dài ba cạnh của tam giác đó. c) Tìm độ dài ba cạnh của một tam giác biết chu vi của nó bằng 52 cm và ba cạnh tỉ lệ nghịch với 8; 9; 12. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 43 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 4: a) Cho tam giác ABC có số đo ba góc tỉ lệ thuận với 3; 11; 16. Tìm số đo các góc của tam giác ABC. b) Cho tam giác ABC có số đo ba góc tỉ lệ nghịch với 15; 16; 48. Tìm số đo các góc của tam giác ABC. Bài 5: a) Ba đơn vị góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị góp bao nhiêu tiền, biết tổng số vốn góp được là 12 tỉ đồng? b) Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 7; 8; 9. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng tổng số tiền lãi là 720 triệu đồng và chia theo tỉ lệ góp vốn? c) Tìm ba số a; b; c biết rằng a + b + c = 100; a và b tỉ lệ nghịch với 3 và 2; b và c tỉ lệ thuận với 4 và 3. d) Tìm ba số a; b; c biết rằng 2a + 3b - 4c = 100; a và b tỉ lệ nghịch với 3 và 2; b và c tỉ lệ nghịch với 3 và 2. Bài 6: a) Cho hình chữ nhật có diện tích là 33,75 cm2. Biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó tỉ lệ với 5 và 3. Tính chu vi hình chữ nhật. b) Cho biết 12 công nhân xây một căn nhà trong 96 ngày thì xong. Hỏi nếu có 18 công nhân thì xây căn nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Biết rằng năng suất làm việc của các công nhân là như nhau). c) Tính số học sinh lớp 7A và 7B biết lớp 7A nhiều hơn lớp 7B là 7 học sinh và tỉ số học sinh của lớp 7A và 7B là 7:6. d) Số học sinh khối 6; 7; 8; 9 tỉ lệ nghịch với 6; 8; 9; 12. Tính số học sinh mỗi khối biết tổng số học sinh bốn khối là 700. Bài 7: a) Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 50 km/h thì mất 6 giờ. Hỏi nếu ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc 30 km/h thì mất bao nhiêu thời gian? b) Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 72 km/h thì mất 5 giờ. Hỏi nếu ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc 60 km/h thì mất bao nhiêu thời gian? c) Một đội công nhân làm đường lúc đầu dự định làm xong một con đường trong 30 ngày. Nhưng sau đó đội bị giảm đi 10 công nhân nên đã hoàn thành con đường trong 40 ngày. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu công nhân? (biết rằng năng suất mỗi công nhân là như nhau). d) Một đội công nhân xây dựng lúc đầu dự định xây xong một căn nhà trong 20 ngày. Nhưng sau đó đội bị giảm đi 20 người nên đã hoàn thành trễ hơn dự định 10 ngày. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu công nhân? (biết rằng năng suất mỗi công nhân là như nhau). Bài 8: a) Biết 5 lít nước biển chứa 160g muối, Hỏi muốn có 16 tấn muối cần bao nhiêu m3 nước biển? b) Cho biết 5 lít nước biển chứa 175g muối, hỏi 3m3 nước biển chứa bao nhiêu kg muối? c) Hai thanh đồng có thể tích 13 cm3 và 17 cm3. Hỏi mỗi thanh đồng nặng bao nhiêu gam? Biết khối lượng cả hai thanh là 192g. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 44 TOÁN HỌC LỚP 7 d) Học sinh của ba lớp 7 cần trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh? Biết số cây xanh mỗi lớp trồng tỉ lệ với số học sinh lớp đó. Bài 9: Cuối học kó I, tổng số học sinh khối 7 đạt loại giỏi và khá nhiều hơn số học sinh đạt trung bình là 45 em. Biết rằng số học sinh đạt loại giỏi, khá, trung bình tỉ lệ với 2; 5; 6. a) Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7. b) Tính số học sinh toàn bộ khối 7, biết rằng trong khối 7 có 15 học sinh xếp loại yếu và không có học sinh kém. c) Tính xem tỉ lệ phần trăm từng loại học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu so với toàn bộ học sinh khối 7. Bài 10: Cho tam giác có số đo ba góc tỉ lệ với 2; 3; 4. Một học sinh nhận xét: “Tam giác trên là tam giác nhọn”. Theo em nhận xét đó đúng hay sai? Vì sao? CHUYÊN ĐỀ VII: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ + Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số (gọi tắt là biến). + Nếu x thay đổi mà y không thay đổi thì y được gọi là hàm số hằng (hàm hằng). + Với mọi x1; x2  R và x1 < x2 mà f(x1) < f(x2) thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm đồng biến. + Với mọi x1; x2  R và x1 < x2 mà f(x1) > f(x2) thì hàm số y = f(x) được gọi là hàm nghịch biến. + Hàm số y = ax (a  0) được gọi là đồng biến trên R nếu a > 0 và nghịch biến trên R nếu a < 0. + Tập hợp tất cả các điểm (x, y) thỏa mãn hệ thức y = f(x) thì được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x). + Đồ thị hàm số y = f(x) = ax (a  0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm (1; a). DẠNG 1: Xác định xem đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không: Phương pháp: Kiểm tra điều kiện: Mỗi giá trị của x được tương ứng với 1 và chỉ một giá trị của y BÀI TẬP: Kiểm tra y có phải là hàm số của đại lượng x trong các bảng sau không: X -2 -1 0 1 2 3 Y 6 4 2 0 0 8 X 2 4 6 7 8 9 Y 1 4 5 7 9 8 X -2 -1 0 1 2 3 Y 6 4 2 0 0 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 45 TOÁN HỌC LỚP 7 X -2 -1 0 1 Y 6 4 2 0 0 8 Dạng 2:Tính giá trị của hàm số tại giá trị của một biến cho trước: Phương pháp: - Nếu hàm số cho bằng bảng thì cặp giá trị tương ứng của x và y nằm cùng một cột. - Nếu hàm số cho bằng công thức ta thay giá trị của biến đã cho vào công thức để tính giá trị tương ứng của đại lượng kia. Ví dụ: Cho y=f(x)=3x+2 Tính f(2); f(-1) Giải: Ta có f(2)=3.2+1=7; f(-1)=3.(-1)+1=-2 Dạng 3: Tìm tọa độ một điểm và vẽ một điểm đã biết tọa độ, tìm các điểm trên một đồ thị hàm số, Biểu diễn các điểm lên hình và tính diện tích. Phương pháp: - Muốn tìm tọa độ một điểm ta vẽ 2 đường thẳng vuông góc với hai trục tọa độ . - Để tìm một điểm trên một đồ thị hàm số ta cho bất kì 1 giá trị của x rồi tính giá trị y tương ứng. - Có thể tính diện tích trực tiếp hoặc tính gián tiếp qua hình chữ nhật. - Chú ý: Một điểm thuộc Ox thì tung độ bằng 0, thuộc trục Oy thì hoành độ bằng 0. Ví dụ: Cho A(4;0); B(0;2); C(2;4) Biểu diễn A,B,C trên Oxy và tính diện tích tam giác ABC. Giải: Ta có SABC = Dạng 4: Tìm hệ số a của đồ thị hàm số y=a.x+b khi biết một điểm đi qua. Qua hai điểm, cắt hai trục…. Phương pháp: Ta thay tọa độ điểm đi qua vào đồ thị để tìm a. Ví dụ: cho y=a.x Tìm a biết đồ thị hàm số đi qua A(1;3) Giải: Thay x=1; y=3 vào đồ thị ta được 3=a.1 => a=3. Vậy y=3x. Ví dụ: Tìm a và b biết đồ thị y=a.x+b đi qua A(1,3) và B(2;5) Giải: Vì A(1;3) và B(2;5) thuộc đồ thị nên thay tọa độ của A và B vào đồ thị ta được: => => . Vậy y=2x+1 Dạng 5: Kiểm tra một điểm có thuộc đồ thị hàm số hay không Phương pháp: Thay giá trị của x và y vào đồ thị hàm số, nếu được đẳng thức đúng thì điểm đó thuộc đồ thị hàm số và ngược lại. Ví dụ: cho y=2x+1 các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số không: A(1;3) ; B(3;2) Giải: Thay tọa độ điểm A(1;3) vào đồ thị ta được: 3=2.1+1 (luôn đúng). Vậy điểm A(1;3) thuộc đồ thị. Thay tọa độ điểm B(3;2) vào đồ thị ta được: 2=2.3+1 (vô lí) . Vậy B(3;2) không thuộc đồ thị. Dạng 6: Cách lấy 1 điểm thuộc đồ thị và vẽ đồ thị hàm số y=ax, y=ax+b, đồ thị hàm trị tuyệt đối Phương pháp: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 46 TOÁN HỌC LỚP 7 – Để lấy 1 điểm thuộc đồ thị ta cho 1 giá trị bất kì của x rồi tinh y hoặc ngược lại. -Để vẽ đồ thị Ta lấy 2 điểm mà đồ thị hàm số đi qua( Bằng cách cho bất kì giá trị của x để tìm y) rồi nối 2 điểm đó sẽ là đồ thị hàm số. – Với đồ thị hàm số y=ax, ta chỉ lấy 1 điểm rồi nối với gốc tọa độ. Chú ý: Đồ thị hàm số y=a là đường thẳng song song Ox cắt Oy tại a. Đồ thị hàm số x=b là đường thẳng song song Oy cắt Ox tại b. Dạng 7: Tìm giao điểm của 2 đồ thị y=f(x) và y=g(x), Chứng minh và tìm điều kiện để 3 đường thẳng đồng quy Phương pháp: Cho f(x)=g(x) để tìm x rồi suy ra y và giao điểm Ví dụ: Tìm giao điểm của y=2x với y=3x+2 Giải: Xét hoành độ giao điểm thỏa mãn: 2x=3x+2 suy ra x=-2 => y=-4. Vậy 2 đồ thị giao nhau tại A(2;-4). Dạng 8: chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Phương pháp: Để chứng minh 3 điểm thẳng hàng, ta lập tỉ số x/y và suy ra 3 điểm đó cùng thuộc một đồ thị hoặc viết đồ thị đi qua một điểm rồi thay tạo độ 2 điểm còn lại vào. Ngược lại một trong các tỉ số x/y không bằng nhau thì 3 điểm không thẳng hàng. Ví dụ: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng: A( 1;2) ; B(2;4) ; C(3;6) nên 3 điểm A,B,C thẳng hàng (cùng nằm trên đồ thị hàm số y=2x) Giải: Ta có: Ví dụ: Cho A( 1;2) ; B(2;4); C(2a; a+1). Tìm a để A,B,C thẳng hàng. Giải: suy ra Cách 1: A,B,C thẳng hàng khi: Cách 2: Ta có: => a+1=2.2a hay nên A và B nằm trên đường thẳng y=2x. Để A,B,C thẳng hàng thì C(2a;a+1) suy ra a+1=2.2a hay Dạng 9: cho bảng số liệu, hỏi hàm số xác định bởi công thức nào, hàm số là đồng biến hay nghịch biến. Phương pháp: Ta dung bài toán TLT,TLN để tính k rồi biểu diễn y theo x. Để xem hàm số đồng biến hay nghịch biến ta dựa vào hệ số a hoặc chứng minh nếu x1> x2 thì f(x1) > f(x2) Ví dụ: Cho bảng số liệu sau, xác định hàm số y theo x và cho biết hàm số đồng biến hay nghịch biến: x 1 2 4 6 y 3 6 12 18 Giải: Ta có: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ nên y=3x. Vì a>0 nên hàm số đồng biến Trang 47 TOÁN HỌC LỚP 7 Dạng 10: Tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau. Song song, trùng nhau, vuông góc. Hai đường thẳng Cắt nhau: a1 ≠ a2 Song song: Trùng nhau: Ví dụ: Cho y=(a+1)x -2 và y=2x. Tìm a để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau. Giải: – Hai đường thẳng cắt nhau khi: a1 ≠ a2 => a+1 ≠ 2, hay a≠1. – Hai đường thẳng song song khi: a1 = a2 ( vì b1≠b2) => a+1 = 2, hay a=1. – Vì b1≠b2 nên hai đường thẳng không trùng nhau. BÀI TẬP: 2 Bài 1: Cho hàm số y = f(x) = 4x – 9 1 a. Tính f(-2); f (  ) 2 b. Tìm x để f(x) = -1 c. Chứng tỏ rằng với x  R thì f(x) = f(-x) Bài 2: Viết công thức của hàm số y = f(x) biết rằng y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ 1 4 a. Tìm x để f(x) = -5 b. Chứng tỏ rằng nếu x1> x2 thì f(x1) > f(x2) Bài 3: Viết công thức của hàm số y = f(x) biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số a =12. a.Tìm x để f(x) = 4 ; f(x) = 0 b.Chứng tỏ rằng f(-x) = -f(x) Bài 4: Cho hàm số y = f(x) = kx (k là hằng số, k  0). Chứng minh rằng: c/ f(x1 – x2) = f(x1) – f(x2) a/ f(10x) = 10f(x) b/ f(x1 + x2) = f(x1) + f(x2) Bài 5 : Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm A (4; 2) a. Xác định hệ số a và vẽ đồ thị của hàm số đó. b. Cho B (-2, -1); C ( 5; 3). Không cần biểu diễn B và C trên mặt phẳng tọa độ, hãy cho biết ba điểm A, B, C có thẳng hàng không? Bài 6 : Cho các hàm số y = f(x) = 2x và y  g ( x )  18 . Không vẽ đồ thị của chúng em hãy tính tọa độ x giao điểm của hai đồ thị. 1 a. Vẽ đồ thị của hàm số. Bài 7. Cho hàm số: y   x 3 b. Trong các điểm M (-3; 1); N (6; 2); P (9; -3) điểm nào thuộc đồ thị (không vẽ các điểm đó) 2 Bài 8 :: Vẽ đồ thị của hàm số y  (2x  x ) 3 Bài 9 : Hàm số f(x) được cho bởi bảng sau: x -4 -3 -2 Y 8 6 4 a) Tính f(-4) và f(-2) b) Hàm số f được cho bởi công thức nào? Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 48 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 10 : Cho hàm số y = f(x) = 2×2 + 5x – 3. Tính f(1); f(0); f(1,5). Bài 11: Cho đồ thị hàm số y = 2x có đồ thị là (d). a) Hãy vẽ (d). b) Các điểm nào sau đây thuộc (d): M(-2;1); N(2;4); P(-3,5; 7); Q(1; 3)? Bài 12: Cho hàm số y = x. a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số . b) Gọi M là điểm có tọa độ là (3;3). Điểm M có thuộc (d) không? Vì sao? c) Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với (d) cắt Ox tại A và Oy tại B. Tam giác OAB là tam giác gì? Vì sao? Bài 13: Xét hàm số y = ax được cho bởi bảng sau: x 1 5 -2 Y 3 15 -6 a) Viết rõ công thức của hàm số đã cho. b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến? Vì sao? CHUYÊN ĐỀ VIII: THỐNG KÊ Dạng 1: Khai thác thông tin từ bảng thống kê: Ta cần xem xét – Dấu hiệu của bảng thống kê: Là nội dung thống kê( được ghi bên trên bảng thống kê) – Số các giá trị của dấu hiệu: Bằng số hàng x số cột. – Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: Là các giá trị khác nhau trong bảng thống kê. – Tần số của các giá trị khác nhau Dạng 2: Lập bảng tần số và rút ra nhận xét – Vẽ khung HCN hai dòng hoặc hai cột (bảng dọc hoặc ngang) – Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo chiều tăng dần – Dòng dưới ghi tần số tương ứng của chúng. Bên dưới ghi them giá trị N Bảng ngang: Giá trị x Tần số N= Bảng dọc: Giá trị x Tần số n N= Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 49 TOÁN HỌC LỚP 7 + Nhận xét: – Số các giá trị của dấu hiệu: (số hàng x số cột) – Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu – Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất. – Các giá trị thuộc khoảng nào là chủ yếu Ví dụ: Cho điểm kiểm tra lớp 7A: 5 5 6 8 5 8 7 5 6 7 5 6 5 8 5 9 7 6 9 8 10 10 7 10 8 6 6 5 6 9 10 9 8 9 5 7 5 7 10 6 5 6 8 10 7 8 9 5 6 8 a. Nêu dấu hiệu thống kê? b. Lập bảng tần số và rút ra NX Giải: a. Dấu hiệu thống kê: Là điểm kiểm tra lớp 7A b. Bảng tần số: Giá trị x Tần số n 5 12 6 10 7 7 8 9 9 6 10 6 N=50 Nhận xét: – Số các giá trị của dấu hiệu: 50 giá trị. – Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: 6 giá trị. – Giá trị lớn nhất là 10, giá trị nhỏ nhất là 5, giá trị có tần số lớn nhất là 6. – Các giá trị chủ yếu thuộc từ 5 đến 6. Dạng 3: Dựng biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ HCN – Lập bảng tần số – Dựng hệ trục Oxy, trục Ox là các giá trị x, Trục Oy là tần số . – Vẽ các điểm ứng với giá trị và tần số trong bảng ta được biểu đồ đoạn thẳng. – Nếu thay các đoạn thẳng bằng HCN ta được biểu đồ HCN. (Chú ý tỉ lệ) Dạng 4: Vẽ biểu đồ hình quạt – Lập bảng tần số và tần suất f ( Với f=n/N) và tính góc ở tâm α=3600.f rồi vẽ hình tròn chia thành các hình quạt với góc ở tâm tương ứng với tần suất Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 50 TOÁN HỌC LỚP 7 Giá trị x Tần số n Tần suất f f=n/N (%) Góc ở tâm α=3600.f Dạng 5: Tính Số trung bình cộng , Tìm Mốt của dấu hiệu. – Số trung bình cộng x n + x 2n 2 + x 3n 3 + … + xk nk X= 1 1 – Tìm Mốt: M0 là giá trị x có tần số lớn nhất, có thể có vàiNgiá trị M0. – Nên kẻ bảng tần số kết hợp với tính số trung bình cộng và Mốt: Giá trị x Tần số n x.n x1 n1 x1. n1 ….. — xn nn M0 M0= xn. nn N= Tổng: Chú ý: với những bài toán cột giá trị của x thuộc một khoảng, ta kẻ thêm cột tính giá trị trung binh bằng= (số đầu + số cuối):2 ( cột này đóng vai trò như cột giá trị x thông thường) rồi thực hiện phép tính như bình thường. Ví dụ: cho bảng tần số sau: Giá trị x Tần số n 5 12 6 10 7 7 8 9 9 6 10 6 N=50 Tính giá trị trung bình và Mốt? Giải: Bảng tính giá trị trung bình và Mốt: Giá trị x Tần số n x.n 5 12 60 6 10 60 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ M0 = M0=5 Trang 51 TOÁN HỌC LỚP 7 7 7 49 8 9 72 9 6 54 10 6 60 N=50 Tổng: 355 Ví dụ: Khối lượng mỗi học sinh lớp 7C được ghi ở bảng sau (đơn vị là kg). Tính số trung bình cộng. Khối lượng (x) Tần số (n) Trên 24 – 28 Trên 28 – 32 Trên 32 – 36 Trên 36 – 40 Trên 40 – 44 Trên 44 – 48 Trên 48 – 52 2 8 12 9 5 3 1 Giải: Khối lượng (x) Khối lượng TB Tần số (n) x.n Trên 24 – 28 26 2 52 Trên 28 – 32 30 8 240 Trên 32 – 36 34 12 408 Trên 36 – 40 38 9 342 Trên 40 – 44 42 5 210 Trên 44 – 48 46 3 138 Trên 48 – 52 50 1 50 BÀI TẬP: Bài 1: Một bạn học sinh đã ghi lại một số việc tốt (đơn vị: lần ) mà mình đạt được trong mỗi ngày học, sau đây là số liệu của 10 ngày. Ngày thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Số việc tốt 2 1 3 3 4 5 2 3 3 1 a) Dấu hiệu mà bạn học sinh quan tâm là gì ? b) Hãy cho biết dấu hiệu đó có bao nhiêu giá trị ? c) Có bao nhiêu số các giá trị khác nhau ? Đó là những giá trị nào ? d) Hãy lập bảng “tần số”. Bài 2: Năm học vừa qua, bạn Minh ghi lại số lần đạt điểm tốt ( từ 8 trở lên ) trong từng tháng của mình như sau: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 52 TOÁN HỌC LỚP 7 Tháng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 Số lần đạt điểm tốt 4 5 7 5 2 1 6 4 5 a) Dấu hiệu mà bạn Minh quan tâm là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ? b) Lập bảng “tần số” và rút ra một số nhận xét. c) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Bài 3: Một cửa hàng bán Vật liệu xây dựng thống kê số bao xi măng bán được hàng ngày ( trong 30 ngày ) được ghi lại ở bảng sau. 20 35 15 20 25 40 25 20 30 35 30 20 35 28 30 15 30 25 25 28 20 28 30 35 20 35 40 25 40 30 a) Dấu hiệu mà cửa hàng quan tâm là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ? b) Lập bảng “tần số”. c) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng, rồi từ đó rút ra một số nhận xét. d) Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu bao xi măng ? Tìm mốt của dấu hiệu. Bài 4: Điểm kiểm tra Toán ( 1 tiết ) của học sinh lớp 7B được lớp trưởng ghi lại ở bảng sau: Điểm số (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 1 2 6 13 8 10 2 3 N = 45 a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra ? b) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng và rút ra một số nhận xét. c) Tính điểm trung bình đạt được của học sinh lớp 7B. Tìm mốt của dấu hiệu. d) Nếu mỗi giá trị dấu hiệu tăng 10 lần thì trung bình cộng thay đổi thế nào? Bài 5: Điểm trung bình môn Toán cả năm của các học sinh lớp 7A được cô giáo chủ nhiệm ghi lại như sau: 6,5 7,3 5,5 4,9 8,1 5,8 7,3 6,5 5,5 6,5 7,3 9,5 8,6 6,7 9,0 8,1 5,8 5,5 6,5 7,3 5,8 8,6 6,7 6,7 7,3 6,5 8,6 8,1 8,1 6,5 6,7 7,3 5,8 7,3 6,5 9,0 8,0 7,9 7,3 5,5 a) Dấu hiệu mà cô giáo chủ nhiệm quan tâm là gì ? Có bao nhiêu bạn trong lớp 7A ? b) Lập bảng “tần số”. Có bao nhiêu bạn đạt loại khá và bao nhiêu bạn đạt loại giỏi ? c) Tính điểm trung bình môn Toán cả năm của học sinh lớp 7A . Tìm mốt của dấu hiệu. d) Nếu mỗi giá trị dấu hiệu giảm 20 lần thì trung bình công thay đổi như thế nào? Bài 6: Một trại chăn nuôi đã thống kê số trứng gà thu được hàng ngày của 100 con gà trong 20 ngày được ghi lại ở bảng sau : Số lượng (x) 70 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ 75 80 86 88 90 95 Trang 53 TOÁN HỌC LỚP 7 Tần số (n) 1 1 2 4 6 5 1 N = 20 a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Có bao nhiêu giá trị khác nhau, đó là những giá trị nào ? b) Hãy vẽ biểu đồ hình quạt và rút ra một số nhận xét. c) Hỏi trung bình mỗi ngày trại thu được bao nhiêu trứng gà ? Tìm mốt của dấu hiệu. Bài 7: Biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn số trẻ em được sinh ra trong các năm từ 1998 đến 2002 ở một 250 huyện. 200 150 150 100 1998 1999 2000 2001 2002 a) Hãy cho biết năm 2002 có bao nhiêu trẻ em được sinh ra ? Năm nào số trẻ em sinh ra được nhiều nhất ? Ít nhất ? b) Sao bao nhiêu năm thì số trẻ em được tăng thêm 150 em ? c) Trong 5 năm đó, trung bình số trẻ em được sinh ra là bao nhiêu ? Bài 8: Có 10 đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội phải đá lượt đi và lượt về với từng đội khác. a) Mỗi đội phải đá bao nhiêu trận trong suốt giải ? b) Số bàn thắng qua các trận đấu của một đội trong suốt mùa giải được ghi lại dưới đây : Số bàn thắng (x) 1 2 3 4 5 Tần số (n) 6 5 3 1 1 N = 16 Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng. c) Có bao nhiêu trận đội bóng đó không ghi được bàn thắng ? Có thể nói đội bóng này đã thắng 16 trận không ? Bài 9: Có 10 đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội phải đá lượt đi và lượt về với từng đội khác. a) Có tất cả bao nhiêu trận trong toàn giải ? b) Số bàn thắng trong các trận đấu của toàn giải được ghi lại ở bảng sau : Số bàn thắng (x) 1 2 3 4 5 6 7 8 Tần số (n) 12 16 20 12 8 6 4 2 N = 80 Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận xét. c) Có bao nhiêu trận không có bàn thắng ? d) Tính số bàn thắng trung bình trong một trận của cả giải . e) Tìm mốt của dấu hiệu. Bài 10: Khối lượng mỗi học sinh lớp 7C được ghi ở bảng sau (đơn vị là kg). Tính số trung bình cộng. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 54 TOÁN HỌC LỚP 7 Khối lượng (x) Tần số (n) Trên 24 – 28 Trên 28 – 32 Trên 32 – 36 Trên 36 – 40 Trên 40 – 44 Trên 44 – 48 Trên 48 – 52 2 8 12 9 5 3 1 Bài 11: Diện tích nhà ở của các hộ gia đình trong một khu dân cư được thống kê trong bảng sau (đơn vị : m2) . Tính số trung bình cộng. Diện tích (x) Tần số (n) Trên 25 – 30 Trên 30 – 35 Trên 35 – 40 Trên 40 – 45 Trên 45 – 50 Trên 50 – 55 Trên 55 – 60 Trên 60 – 65 Trên 65 – 70 6 8 11 20 15 12 12 10 6 Bài 12: Số học sinh nữa của 1 trường được ghi lại như sau: 20 20 21 20 19 20 20 23 21 20 23 22 19 22 22 21 A b c 23 a. Hãy nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu, tìm tần số của từng giá trị đó, cho biết a,b,c là ba số tự nhiên chẵn liên tiếp tăng dần và a + b + c = 66. b. Hãy nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu, lập bảng tần số ,tính trung bình cộng và vẽ biểu đồ đoạn thẳng, cho biết a,b,c là ba số tự nhiên lẻ liên tiếp tăng dần và a + b + c = 63. Bài 13: Trong một kỳ thi học sinh giỏi lớp 7, điểm số được ghi như sau: (thang điểm 100) 17 40 33 97 73 89 45 44 43 73 58 60 10 99 56 96 45 56 10 60 39 89 56 68 55 88 75 59 37 10 43 96 25 56 31 49 88 23 39 34 38 66 96 10 37 49 56 56 56 55 a/ Hãy cho biết điểm cao nhất, điểm thấp nhất. b/ Số học sinh đạt từ 80 trở lên. c/ Số học sinh khoảng 65 đến 80 điểm Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 55 TOÁN HỌC LỚP 7 d/ Các học sinh đạt từ 88 điểm trở lên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi. Có bao nhiêu bạn được cấp học bổng trong đợt này. e/ Lập bảng tần số. f/ Tính điểm trung bình. g/ Tìm Mốt. Bài 14: a. Hãy hoàn thành bảng số liệu sau. Giá trị x Tần số n x.n 5 7 35 7 * * 8 * * 9 6 54 N=22 Tổng: 157 Giá trị x Tần số n x.n 6 7 42 7 * * 10 * * 12 6 72 N=22 Tổng: 195 b. Hoàn thành bảng số liệu: Bài 15 : a. Trung bình cộng của sáu số là 7. Nếu bỏ một số thì trung bình cộng của năm số còn lại là 3. Tìm số đã bỏ. b. Cho bảng tần số sau: Giá trị (x) Tần số (n) 5 2 6 5 9 N 10 1 X = 6,8 Tìm giá trị n. c. Trung bình cộng của 4 số là 10. Nếu bỏ một số thì trung bình cộng của ba số còn lại là 12. Tìm số đã bỏ. d. Tuổi trung bình 11 cầu thủ là 20 tuổi, nếu bỏ thủ môn thì tuổi trung bình là 19,7 tuổi. Tính tuổi thủ môn? e. Cho bảng tần số sau: f. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 56 TOÁN HỌC LỚP 7 Giá trị (x) Tần số (n) 4 4 7 5 10 4 11 N X = 7,75 Tìm giá trị n. Bài 16: Cho bảng thống kê: 50 23 56 x 34 98 60 x 66 70 44 78 100 44 78 y y 66 80 40 98 60 70 55 Hoàn thành bảng số liệu trên biết y lớn hơn x là 10 và tổng của x và y là 80. Bài 17: Cho số lượng nữ học sinh từng lớp trong trường THCS như sau: 20 23 y 24 21 x 25 x 25 24 27 19 23 20 23 Tìm x và y biết giá trị 25 có tần số là 3 và x+y=48 Bài 18: Trong kì thi Toán của một lớp có 3 tổ A,B,C. Điểm trung bình các tổ thống kê như sau: Tổ A B C A và B B và C Điểm TB 9 8,8 7,8 8,9 8,2 Biết tổ A có 10 học sinh. Tính số học sinh từng tổ và điểm trung bình cả lớp. với x, y là số học sinh, A và B là điểm TB HD: Điểm trung bình của 2 tổ tính theo CT: Bài 19: Cho bảng tần số: Giá trị x 110 115 120 125 2012 Tần số n 5 2 4 3 2 N=16 a. Lập bảng thống kê ban đầu? b. Có thể dung số trung bình cộng để đại diện cho dấu hiệu được không? Vì sao? Bài 20: Một bảng thống kê cho biết tỉ lệ nữ và nam là 11:10. Tuổi trung bình của nữ là 34, của nam là 32. Tính tuổi trung bình của những người được thống kê? CHUYÊN ĐỀ IX: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Dạng 1: Đọc và viết biểu thức đại số theo yêu cầu bài toán: Phương pháp: Ta đọc phép toán trước (nhân chia đọc trước, cộng trừ sau), đọc các thừa số sau. Chú ý: x2: Đọc là bình phương của x, x3 : Lập phương của x Ví dụ: x-4: Hiệu của x và 4; 3.(x+5): Tích của 3 với tổng của x và 5. BÀI TẬP: Bài 1: Viết biểu thức đại số: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 57 TOÁN HỌC LỚP 7 a. Tổng các lập phương của a và b b. Bình phương của tổng 3 số a,b,c c. Tích của tổng hai số x và 4 với hiệu hai số x và 4 d. Viết biểu thức tính diện tích hình thang có hai đáy a,b chiều cao h e. Viết biểu thức biểu diễn tổng các bình phương 2 số lẻ liên tiếp. f. Viết biểu thức biểu diễn tích 4 số nguyên liên tiếp. g. Tích hai số lẻ liên tiếp. h. Tổng hai số chẵn liên tiếp. i. Tích của tổng hai số x,y và hiệu các bình phương của hai số đó. j. Tổng của tích hai số x,y với 5 lần bình phương của tổng 2 số đó. HD: a, a3+b3 b, (a+b+c)2 c, (x+4)(x-4) d, (a+b).h:2 e, (2n+1)2+(2n+3)2 f, n(n+1)(n+2)(n+3). g, (2n+1)(2n+3) h, 2n+(2n+2) i, xy(x2-y2) xy+5(x+y)2 Bài 2: Đọc các biểu thức sau: a. 7×2 b. (x+5)2 c. (x-4)(x+4) Dạng 2: Tính giá trị biểu thức đại số : Phương pháp : Bước 1: Thu gọn các biểu thức đại số. Bước 2: Thay giá trị cho trước của biến vào biểu thức đại số. Bước 3: Tính giá trị biểu thức số. Chú ý: |a| = |b| thì a=b hoặc a=-b |a| + |b| =0 khi a=b=0 |a| + |b| ≤ 0 khi a=b=0 |a| + b2n ≤ 0 khi a=b=0 |a| = b (Đk: b≥ 0) suy ra a=b hoặc a=-b BÀI TẬP: Bài 1 : Tính giá trị biểu thức 1 1 ;y b) B = x2 y2 + xy + x3 + y3 tại x = –1; y = 3 2 3 tại x =0,5 và y = -1. c ) C  0, 25 xy 2  3 x 2 y  5 xy  xy 2  x 2 y  0, 5 xy a) A = 3×3 y + 6x2y2 + 3xy3 tại x  d ) D  xy  1 2 3 1 x y  2xy  2 x  x 2 y 3  y  1 2 2 tại x = 0,1 và y = -2. Bài 2 : Cho đa thức P(x) = x4 + 2×2 + 1; Q(x) = x4 + 4×3 + 2×2 – 4x + 1; 1 Tính : P(–1); P( ); Q(–2); Q(1); 2 HD: P(-1) =(-1)4+2(-1)2+1=4; P Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ = ; Q(-2)=1; Q(1)=4 Trang 58 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 3: Tính giá trị biểu thức sau: A=x3-4xy+y2 biết |x-1|+2|2y+4|=0 C= B= 4xy-y4 biết 3|x-1|+(y-2)2≤0 D=x4-3x+2 với |x-5|=7 biết |x-y|=2016 E=6×2+4x-7 với |x-5|=|3x+7| F=3×2 +2x với |7-2x|= x-3 HD: a, Vì |x-1|≥ 0; |2y+4|≥ 0 nên |x-1|+2|2y+4|=0 khi x=1;y=-2. Thay vào A=13. b, Tương tự câu a, c, C= Ta có: |x-y|=2016 suy ra x-y= . Thay vào C= d, |x-5|=7 suy ra x-5=7 hoặc x-5=-7 hay x=12 hoặc x=-2. e, |x-5|=|3x+7| suy ra x-5=3x+7 hoặc x-5=-(3x+7), suy ra x=-6 hoặc x= f, Điều kiện: x-3≥ o =>x≥ 3. Ta có: |7-2x|=x-3 => 7-2x=x-3 hoặc 7-2x=3-x, suy ra x= hoặc x=4 Bài 4: Cho đa thức: A  11x 4 y 3 z 2  20x 2 yz   4xy 2 z  10x 2 yz  3x 4 y 3 z 2    2008xyz 2  8x 4 y 3 z 2  a) Xác định bậc của A. b) Tính giá trị của A nếu 15 x  2y  1004z. HD: A = 2xyz( 15x – 2y – 1004z ) Bài 5: Cho: A = x3  3 x 2  0, 25 xy 2  4 1 . Tính giá trị của A biết x  ; y là số nguyên âm lớn nhất. 2 2 x y HD: y=-1 Bài 6: Tính giá trị biểu thức: A=x5-2009×4+2009×3-2009×2+2009x-2010 với x=2008 B=2×5+3y3 với (x-1)20+(y-3)30=0 HD: A=x4(x-2008)-x3(x-2008)+x2(x-2008)-x(x-2008)+x-2010 B=2×5+3y3 với x=1; y=3 Bài 7: Tính giá trị của đa thức: a) P ( x )  x 7  80 x 6  80 x 5  80 x 4  …  80 x  15 với x  79 b) Q( x )  x14  10 x13  10 x12  10 x11  …  10 x 2  10 x  10 c) R( x )  x 4  17 x 3  17 x 2  17 x  20 ĐS: P(79)  94 với x  9 với x  16 d) S ( x )  x10  13 x 9  13 x 8  13 x 7  …  13 x 2  13 x  10 ĐS: Q(9)  1 ĐS: R(16)  4 với x  12 ĐS: S(12)  2 HD: Với các bài toán có quy luật như trên, để tính P(x0) ta thường phân tích để xuất hiện (x-x0) P(x)=x7 -80×6 +80×5 – 80×4 +80×3 -80×2 +80x +15=x7-79×6 –x6 +79×5 +x5…..-x2+79x+x+15 =x6(x-79) –x5(x-79)……-x(x-79) +x+15. Suy ra P(79)=79+15=94. Bài 8. Cho x và y là hai số nguyên cùng dấu. Tính x + y biết x  y  10 HD: Xét x,y ≥ 0 suy ra |x|=x, |y|=y nên |x| + |y| =10 suy ra x+y=10. Tương tự với x,y<0. Bài 5: . Tính giá trị của biểu thức: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 59 TOÁN HỌC LỚP 7 a/ ax + ay + bx + by biết a + b = -2, x + y = 17 b/ ax - ay + bx - by biết a + b = -7, x - y = -1 HD: a, (x+y)(a+b) b, (x-y)(a+b) Bài 9: a. Cho x-y=0 Tính : B=7x-7y+4ax-4ay+5 và C=x(x2+y2)-y(x2+y2) b. Cho x2+y2=5. Tính A=4x4+7x2y2+3y4 +5y2 c. Cho x2+y2=2. Tính B=3x4+5x2y2+2y4+2y2. d. Cho x+y=2. Tính A=x4+2x3y-2x3+x2y2-2x2y-x(x+y)+2x+3 HD: a, B=7(x-y)+4a(x-y)+5; C=(x2+y2)(x-y) b, A=4x4+4x2y2+3x2y2+3y4+5y2=4x2(x2+y2)+3y2(x2+y2)+5y2=20x2+20y2=100. B=3x4+3x2y2+2x2y2+2y4+2y2=12. Bài 10: a. Tính giá trị biểu thức cho x-y=3 (x≠-1, y≠5). A= b. Tính giá trị biểu thức biết: x-y=2015 A= c. Cho Tính C= . d. Cho a-b=7. Tính D= HD: a. A= b, x=y+2015 rồi thay vào A c, a=3k; b=4k rồi thay vào C d, a=b+7 rồi thay vào D. Bài 11: Hai đoàn tàu cùng lúc từ hai ga A và B, đi ngược chiều nhau, đoàn tàu đi từ A với vận tốc v (km/h), đoàn tàu đi từ B với vận tốc nhỏ hơn tàu A là 3 (km/h), hai tàu gặp nhau sau 2h. a, Quãng đường AB=? b, Tính quãng đường biết v=60 km/h. HD: Vận tốc tàu A là v (km/h) thì tàu B là v-3 (km/h). Quãng đường tàu A đi sau 2h là: 2v, quãng đường tàu B đi là: 2(v-3). Vì hai tàu đi ngược chiều nên AB=2v+2(v-3). Bài 12: Cho A(x)=1+x+x2+x3+…..x2016. và B=1-x+x2-x3……+x2016 Tính A(-1); A(1); B(1); B(-1) HD: A(-1)=1; A(1)=2017; B(1)=1; B(-1)=2017. Bài 13: Cho A= . Tìm x để A=1. HD: A=1 suy ra:  x2+x+1=x2-2x+3  x2+x-x2+2x=3-1 hay x= Dạng 3: Tìm GTLN, GTNN Phương pháp: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 60 TOÁN HỌC LỚP 7 Đưa về dạng f2(x)+a hoặc -f2(x)+a rồi đánh giá. Nếu biểu thức có dạng: ax2 +bx +c = a. Ví dụ: Tìm GTLN,GTNN của A=(x-1)2-30; B=-|x-1|-(2y+1)2+300. Giải: Vì (x-1)2 ≥ 0 nên (x-1)2-30 ≥ -30. Vậy GTNN A=-30 khi (x-1)2=0 hay x=1. Vì -|x-1| ≤ 0; -(2y+1)2≤ 0 nên -|x-1|-(2y+1)2+300≤ 300. Vậy GTLN B=300 khi x=1; y= Ví dụ: Tìm GTLN, GTNN nếu có của A= . nên (x-1)2+6 ≥ 6. Suy ra Giải: Vì . . Vậy GTLN A=5 khi x=1. Ví dụ: Tìm GTNN: 2x2 + 4x+20 Giải: Ta có: 2x2 + 4x+20= 2(x+1)2 +18. Vì 2(x+1)2 ≥ 0 nên 2(x+1)2 +18 ≥ 18. Vậy GTNN là 18 khi (x+1)2 = 0, suy ra x=-1. Ví dụ: Tìm GTLN : -x2 + 4x-20. Giải: Ta có: -x2 + 4x -20 = -(x-2)2 -16. Vì -(x-2)2 ≤ 0 nên -(x-2)2 -16 ≤ -16. Vậy GTLN là -16 khi (x-2)2 = 0 suy ra x=2. BÀI TẬP: Bài 1: Tìm GTLN,GTNN a. (x-2)2 +2016 b. (x-4)2 +(y+1)10 -2018 c. (x+2014)10 +(y-2015)12 +(z-2016)14 +2017 d. –(30-x)100 -3(y+2)200 +2020 e. –(x-2)2 –(y-3)4 –(z-3)4 +1975 f. (x2+5)2+100. g. h. . . i. ĐS: a, Min=2016 khi x=2; b, Min=-2018 khi x=4 và y=-1; c, Min=2017 khi x=-2014, y=2015, z=2016 d, Max=2020 khi x=30, y=-2; e, Max=1975 khi x=2, y=3, z=3 f, Max=125 khi x=0; h, Max = g, khi x=1; i, = nên Max(g)= nên Max= khi x=0. khi x=-1, y=3 Bài 2: Tìm các số nguyên sao cho: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 61 TOÁN HỌC LỚP 7 a) xy+3x-7y=21 xy+3x-2y=11 b) Bài 3: Tìm tất cả các số nguyên a biết: a) (6a +1) ( 3a -1), b) 3a+5 2a-1 c)a2-5a a-2 d)6a-4 1-2a e) 3-2a 3a+1 Dạng 4: Bài tập đơn thức Nhận biết đơn thức, thu gọn đơn thức, tìm bậc, hệ số. Phương pháp: Nhận biết đơn thức: trong biểu thức không có phép toán tổng hoặc hiệu. Thu gọn đơn thức: Bước 1: dùng qui tắc nhân đơn thức để thu gọn: Nhân hệ số với nhau, biến với nhau Bước 2: xác định hệ số, bậc của đơn thức đã thu gọn: Bậc là tổng số mũ của phần biến. Đơn thức đồng dạng: Là các đơn thức có cùng phần biến nhưng khác nhau hệ số. Chú ý: Để chứng minh các đơn thức cùng dương hoặc cùng âm hoặc không thể cùng dương, cùng âm ta lấy tích của chúng rồi đánh giá kết quả. Ví dụ: Hãy sắp xếp các đơn thức theo nhóm đơn thức đồng dạng: 3xy; 3xy3; -12xy; xy3; 2016xy Giải: Các nhóm đơn thức đồng dạng là: 3xy; -12xy; 2016xy và 3xy3; xy3 Ví dụ: Trong các biểu thức sau, đâu là đơn thức, đâu là đa thức: 3; 3x-2; x2(x-1); 3x2yz; 3x; -6xyz Đa thức: 3x-2; x2(x-1) Giải: Đơn thức: 3; 3x; 3x2yz; -6xyz Chú ý: Để kiểm tra các đơn thức có cùng âm, cùng dương, hay những bài toán chứng minh đơn thức không cùng âm, không cùng dương, chứng minh ít nhất một đơn thức âm.....Ta nhân các đơn thức với nhau rồi đánh giá kết quả thu được: Ví dụ: Cho các đơn thức: A=-5xy; B=11xy2; C=x2y3. a. Tìm hệ số và bậc của D=A.B.C. b. Các đơn thức trên có thể cùng dương hay không? Giải: a.D=-55.x4y6 Hệ số: -55, Bậc: 10 0 nên A,B,C không thể cùng dương. b.D=-55.x4y6 Ví dụ: Cho A=3a2b3c và B= -5a3bc3. Tìm dấu của a biết A và B trái dấu. Giải: Vì A và B trái dấu nên A.B<0 suy ra : 3a2b3c.(-5a3bc3)<0 hay -15a5b4c4<0. Vì b4c4≥ 0 nên a5 <0. Vậy a<0. Ví dụ: Nhận biết đâu là đơn thức, đâu là đa thức: 3xy; x+2y; x2(x-3); ; 5x2y3 ; 5x2y3. Đa thức là: x+2y; x2(x-3); Giải: Đơn thức là: 3xy; Ví dụ: Trong các biểu thức sau, đâu là đa thức, đâu không phải là đa thức. 2xy+3x2-4x2yz2; ; Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ ; Trang 62 TOÁN HỌC LỚP 7 Giải: Đa thức là: 2xy+3x2-4x2yz2; ; biểu thức còn lại không phải đa thức. BÀI TẬP: Bài 3: Thu gọn đơn thức, tìm bậc, hệ số. 1 A   x2 y.2xy3 3 3 D  (  x3 y2 z)3 5  5  4  2  5   3 B  2xy2 z. x2 yz3 4 1 3 C  xy2 .( yz) 3 4 1 E  ( x5 y).(2xy2 ) 4 1 2 F  (xy)3 . x2 5 3  3   8  L =   x 5 y 4  . xy 2 .   x 2 y 5   4   9    3 2 3 4 K = x .  x y  . x y  ĐS: a, -2/3.x3y4 b, -3/2. x3y3z4 c, -1/4.xy3z d, -27/125. x9y6z3 e, 1/2.x6y3 f, 2/15.x5y3 k, -1/2.x8y5 l, 2/3.x8y11 Bài 4 : Thu gọn các đơn thức sau, rồi tìm hệ số, phần biến, bậc của chúng: a) 2x2yz.(-3xy3z) ; b) (-12xyz).( -4/3x2yz3)y; d) 15xy2z(-4/3x2yz3)3. 2xy c)5ax2yz(-8xy3 bz)2 ( a, b là hằng số cho trước); ĐS: a, -6x3y4z2 b, 16.x3y3z4 c, 320ab2.x4y7z3 (hệ số: 320ab2, bậc 14) d, -320/9.x8y6z10 Bài 5: Cho các đơn thức : 2x2y3 ; 5y2x3 ; - 1 3 2 1 x y ; - x2y3 2 2 a) Hãy xác định các đơn thức đồng dạng . b)Tính đa thức F là tổng các đơn thức trên c) Tìm giá trị của đa thức F tại x = -3 ; y = 2. d) Nhân các đơn thức đã cho rồi tìm bậc, phần biến, hệ số của đơn thức tích. Bài 6: Tìm n sao cho bậc của đơn thức sau bằng 13 : A(x)= 2xn+2yz3.3x2yn-1z4 HD: n+2+1+3+2+n-1+4=13  n=1 Bài 7: Tìm m,n sao cho bậc đơn thức A(x) là 9 , bậc đơn thức B(x) là 10. A(x)= 3x2n+1ym+3 và B(x)=5zn+2t3m+3 HD: Bài 8: Tìm đơn thức M và N biết b. N: (xy2)=3x4y5 a.M.(-x5y6)=5x10y11 Bài 9: a.Trong 3 đơn thức : -2x2y10 ; 11x3y5 ; -4x7y11 Có thể cùng âm được không? b.Chứng tỏ: 3x4yz2; -xy3z2t; 6x5y4t3 có ít nhất một đơn thức âm. HD: Tính tích 3 đơn thức rồi kiểm tra xem kết quả âm hay dương. Bài 10: Cho M=-5x2y. Tìm các cặp số nguyên x, y để M=-160 Bài 11: Cho a+b+c=0. CMR: ab+2bc+3ca ≤ 0 HD: ab+2bc+3ac=a(b+c) +2c(b+a)=-a2-2c2 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 63 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 12: Cho A=3m2x2y3z và B=12x2y3z. a.Hai đơn thức trên có đồng dạng không nếu m là biến? Nếu m là hằng số? b.Tìm đơn thức C=A-B với m là hằng số. c.Xác định m để C =0 với mọi giá trị x,y,z. HD: a, đồng dạng: m là hằng số và ngược lại c, C=3(m2-4)x2y3z, để C=0 với mọi x,y,z thì m=2;-2. Bài 13: Viết mỗi đơn thức sau dưới dạng tích của hai đơn thức, trong đó có một đơn thức là : a, 21x3y2z5 b, (-4x5yz)3 HD: a, -14xz4 b, c, 2(x2yz)2 d, 15xk+3yk+2z3 d, -10xk+1ykz2 c, Bài 14: Cho A=-2a5b2 và B=3a2b6. Tìm dấu của a biết hai đơn thức trên cùng dấu? (a,b ≠ 0) HD: Tính A.B=-6.a7b8>0 ( vì hai đơn thức cùng dấu có tích dương). Suy ra a<0. Bài 15: Tìm x,y,z biết a, b, HD: a, nhân theo vế ta được:xy.yz.xz=2.6.3=36 hay x2y2z2=36, suy ra xyz=6 hoặc xyz=-6. Với xyz=6 mà Với xyz=-6 mà => . => Bài 16: a. Cho A=2x2yz và B=xy2z. CMR nếu 2x+y m thì A+B m ( với x,y nguyên). b. Cho các đơn thức A = x2y và B = xy2 .Chứng tỏ rằng nếu x,y nguyên và x + y chia hết cho 13 thì A + B chia hết cho 13. HD:a, A+B=xyz(2x+y). b, A+B=xy(x+y) Bài 17: Tính: a. A= x3y2+2x3y2+3x3y2+…….+100x3y2 b. B= x3y24-2x3y24+3x3y24+…..+2009x3y24-2010x3y24 c. C=3xyz2+ 32xyz2+33 xyz2+….32016 xyz2 d. D= HD: a. A=(1+2+3+….100) x3y2= x3y2=5050 x3y2 b. B=(1-2+3-4……-2010) x3y24=-1005. x3y24 Bài 18: Cho biểu thức : P = 2a2n+1 – 3a2n + 5a2n+1 – 7a2n + 3a2n+1 ( n nguyên) Với giá trị nào của a thì P > 0 HD: P=10a2n(a-1)>0 => a>1. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 64 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 19: Cho biểu thức: Q = 5xk+2 + 3xk + 2xk+2 + 4xk + xk+2 + xk ( k nguyên) Với giá trị nào của x và k thì Q < 0 Bài 20: Biết A = x2yz , B = xy2z ; C = xyz2 và x+ x + z = 1 Chứng tỏ rằng A + B + C = xyz. Bài 21: Cho A = 8x5y3 ; B = - 2x6y3 ; C = - 6x7y3 .Chứng tỏ rằng : Ax2 + Bx + C = 0 Bài 22: Rút gọn: a, 10n+1- 66.10n b, 2n+ 3 + 2n +2 – 2n + 1 + 2n c, 90.10k – 10k+2 + 10k+1 Dạng 5: Bài tập Đa thức:Nhận biết đa thức, thu gọn đa thưc, tìm bậc, hệ số cao nhất, nhân chia đa thức Phương pháp: Nhận biết đa thức: trong biểu thức chứa phép toán tổng hoặc hiệu. Để nhân đa thức ta nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia. Để chia đa thức ta vẽ cột chia đa thức. Thu gọn đa thức: Bước 1: nhóm các hạng tử đồng dạng, tính cộng, trừ các hạng tử đồng dạng. Bước 2: Bậc của đa thức là bậc cao nhất của đơn thức BÀI TẬP: Bài 6: Thu gọn đa thức, tìm bậc. A  15 x 2 y 3  7 x 2  8 x 3 y 2  12 x 2  11 x 3 y 2  12 x 2 y 3 1 3 1 B  3x5 y  xy4  x2 y3  x5 y  2xy 4  x2 y3 3 4 2 1 1 2 C  x2 y  xy2  x2 y  xy2  1 2 3 3 1 1 D  xy2z  3xyz2  xy2z  xyz2  2 5 3 1 E  3xy5  x2 y  7xy  3xy5  3x2 y  xy  1 2 3 F  12x3 y2  x4 y2  2xy3  x3 y2  x4 y2  xy3  5 7 K  5x3  4x  7 x2  6x3  4x  1 Bài 7 : Tính tổng và hiệu của hai đa thức và tìm bậc của đa thức thu được . a) A = 4x2 – 5xy + 3y2 ; B = 3x2 + 2xy - y2 1 1 b) C  x3  2x2 y  xy2  y4  1; D  x3  x2 y  xy2  y4  2 3 2 2 2 1 c) E  5xy  x2 y  xyz2  1; F  2x2 y  xyz2  xy  x  3 5 2 d ) M  2, 5 x 3  0, 1x 2 y  y 3 ; N  4 x 2 y  3, 5 x 3  7 xy 2  y 3 . Bài 8: Tìm đa thức M, biết : a) M + (5x2 – 2xy) = 6x2 + 9xy – y2 1 2 c) ( xy2  x2  x2 y)  M   xy2  x2 y  1 b) M + (3x 2 y − 2xy 3 ) = 2x 2 y − 4xy 3 d) M  ( x 3 y2  x 2 y  xy)  2x 3 y2  3 xy 2 Bài 9: Cho đa thức A = −2 xy 2 + 3xy + 5xy 2 + 5xy + 1 – 7x2 – 3y2 – 2x2 + y2 B = 5x2 + xy – x2 – 2y2 a) Thu gọn đa thức A, B. Tìm bậc của A, B. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 65 TOÁN HỌC LỚP 7 b) Tính giá trị của A tại x = 1 ; y =-1 2 c) Tính C = A + B. Tính giá trị của đa thức C tại x = -1; y = . d) Tìm D = A – B. Bài 10: Đa thức sau có bậc bao nhiêu? A=(x4-2x+1)12.(x-3+x5)3 B=(2+3x)10.3x4 HD: (x4-2x+1)12 có lũy thừa lớn nhất là 4.12=48 còn (x-3+x5)3 có lũy thừa lớn nhất là 3.5=15 nên lũy thừa lớn nhất của A là 48+15=63. Vậy A bậc là 63. Dạng 6: Đa thức một biến: Phương pháp: Bước 1: thu gọn các đơn thức và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến. Bước 2: viết các đa thức sao cho các hạng tử đồng dạng thẳng cột với nhau. Bước 3: thực hiện phép tính cộng hoặc trừ các hạng tử đồng dạng cùng cột. BÀI TẬP: Bài 10: tính tổng và hiệu của hai đa thức sau: a) A(x) = 3x4 – 3 3 x + 2x2 – 3 4 ; B(x) = 8x4 + 1 3 2 x – 9x + 5 5 Tính : A(x) + B(x); A(x) - B(x); B(x) - A(x); 1 3 2 3 b) C(x)  2x3  x2  x  9 ; D(x)  2x3  3x2  x  5 Tính C(x) + D(x) ; C(x) - D(x) ; D(x) - C(x) 1 2 c) P(x)  15x6  0,75x5  2x3  x  8 ; Q(x)  x5  3x4  x3  x2  5 Tính P(x) + Q(x) ; P(x) - Q(x) ; Q(x) - P(x) d) M ( x)   0, 25 x 5  3 x 4  x  2 x 3  8 x 2  x 3  3 ; N ( x)  0,75 x 5  2 x 4  2 x 3  x 4  2 Tính M(x) + N(x) ; M(x) - N(x) ; N(x) - M(x) Bài 11:Cho 2 đa thức : P(x) = - 2x2 + 3x4 + x3 +x2 - 1 x 4 1 - 4x3 – 2x2 4 Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến. Tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của mỗi đa thức. Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x); Q(x) – P(x). Đặt M(x) = P(x) - Q(x). Tính M(-2). Chứng tỏ x = 0 là nghiệm của đa thức P(x), nhưng không phải là nghiệm của đa thức Q(x). Q(x) = 3x4 + 3x2 - a) b) c) d) HD: d, P(0)=0 và Q(0)= nên x=0 là nghiệm P(x) Bài 12:Cho 3 đa thức : Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 66 TOÁN HỌC LỚP 7 M(x) = 3x3 + x2 + 4x4 – x – 3x3 + 5x4 + x2 – 6 N(x) = - x2 – x4 + 4x3 – x2 -5x3 + 3x + 1 + x P(x) = 1 + 2x5 – 3x2 + x5 + 3x3 – x4 – 2x a) Tính : M(x) + N(x) + P(x) ; b) Tính M(x) – N(x) – P(x) HD: Rút gọn, sắp xếp lại theo lũy thừa giảm dần rồi tính Bài 13: Cho hai đa thức P(x) = x5 – x4 và Q(x) = x4 – x3. Tìm đa thức R(x) sao cho P(x) + Q(x) + R(x) là đa thức không. HD: R(x)=-[ P(x)+Q(x)] Bài 14: Cho đa thức P(x) = ax3 – 2x2 + x – 2(a là hằng số cho trước) a) Tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của P(x). b) Tính giá trị của P(x) tại x = 0. c) Tìm hằng số a thích hợp để P(x) có giá trị là 5 tại x = 1. HD: a, bậc: 3 hệ số cao nhất: a hệ số tự do: -2 C, P(1)=5 nên a=8 Bài 15: Cho f(x) là đa thức có bậc 4. Chứng minh rằng nếu f(x)=f(-x) thì các hệ số mũ lẻ đều bằng 0. HD: f(x)=a.x4+bx3+cx2+ dx+e, vì f(x)=f(-x) nên b=d=0 Bài 16: Cho f(x) là đa thức có bậc 2, chứng minh rằng nếu f(5)=f(-5) thì f(x)=f(-x). HD: f(x)=a.x2+bx+c, vì f(5)=f(-5) nên b=0 => f(x)=a.x2 +c =>f(-x)=f(x) Bài 17: Cho 2 đa thức P  x  = x 2 + 2mx + m 2 và Q  x  = x 2 + (2m+1)x + m 2 Tìm m biết P (1) = Q (-1). HD: m= Bài 18: Cho các đa thức: A(x) = 2×5 – 4×3 + x2 – 2x + 2 B(x) = x5 – 2×4 + x2 – 5x + 3 C(x) = x4 + 4×3 + 3×2 – 8x + 4 3 16 a.Tính M(x) = A(x) – 2B(x) + C(x). b. Tính giá trị của M(x) khi x =  0, 25 . c. Có giá trị nào của x để M(x) = 0 không ? HD: M(x)=5×4+2×2 + Bài 19: Cho f(x)=ax2+bx+c=0 với mọi giá trị x. CMR: a=b=c=0 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 67 TOÁN HỌC LỚP 7 HD: vì f(x)=0 với mọi x =>f(0)=0 suy ra c=0; f(1)=0 suy ra a+b=0 (1) ; f(-1)=0 suy ra a-b=0(2). Từ (1) và (2) suy ra a=b=c=0. Bài 20: f(x)=ax2+bx+c với a,b,c là số nguyên. Biết giá trị của biểu thức chia hết cho 3 với mọi giá trị nguyên của x. CMR: a.b.c đều chia hết cho 3. HD: vì f(x) chia hết cho 3 với mọi x nên f(0) 3 hay c 3, f(1) 3 và f(-1) 3 nên a+b 3 và a-b 3, suy ra a 3 và b 3. Bài 21: Cho f(x)=ax2+bx+c có f(1)=f(-1). CMR: f(x)=f(-x). HD: làm như bài 16. Bài 22: Cho f(x)=ax+b. Tìm a,b biết f(1)=1; f(2)=4. HD: Bài 23: Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(x) + 2f(2-x)=3x (1) với mọi số thực x. Tính f(2)=? HD: Ta có:với x=2 thay vào (1) ta được: f(2) +2.f(0)=6 (3). Thay x=0 vào (1) ta được: f(0)+2.f(2)=0(4) Từ (3) và (4) =>f(2)=-2 Bài 24: Viết dưới dạng đa thức các biểu thức sau: a. b. c. HD: =10m+n+2m-3n=12m-2n( dùng cấu tạo số) a, b, (10a+b)2-(10a+b) c, 100a+10b+c-(10b+c)+a=101a. Bài 24: Chứng minh rằng: P(x)  ax 3  bx 2  cx  d có giá trị nguyên với mọi x nguyên khi và chỉ khi 6a, 2b, a + b + c và d là số nguyên.. HD : f(0) = d (1) ; f(1) = a + b + c + d (2) ; f(-1)=-a+b-c+d (3); f(2) = 8a +4 b + 2c + d (4) -Nếu f(x) có giá trị nguyên với mọi x thì từ (1) => d nguyên. Vì a+b+c+d nguyên và –a+b-c+d nguyên nên (a+b+c+d) +(-a+b-c+d) nguyên hay 2b+2d nguyên mà d nguyên suy ra 2b nguyên. Vì f(2) =8a+4b+2c+d=(a+b+c+d)+(a+b+c)+2b+6a nguyên mà a + b + c; a + b + c + d ; 2b nguyên nên 6a -Chiều ngược lại chứng minh tương tự Bài 25: Cho đa thức f(x) = ax3+bx2+cx+d với a,b,c,d là các số nguyên. Biết rằng với mọi giá trị nguyên của x thì giá trị của đa thức đều chia hết cho 5. Chứng minh rằng a,b,c,d đều chia hết cho 5 HD: Tính f(0) f(2) => d => 4(2a+b) , f(1) nên 2a+b nên a+b+c ; f(-1) nên –a+b-c (2). Từ (1) (2) suy ra a Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ ,c => b và a+c (1) . Trang 68 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 26: Đa thức f(x)=ax2+bx+c có a,b,c là các số nguyên và a # 0 .Biết với mọi giá trị nguyên thì f(x) chia hết cho 7.chứng minh a,b,c,cũng chia hết cho 7 HD: Tính f(0); f(1); f(-1) Bài 27: Cho A(x)= ax2+bx+c. Tìm a,b,c biết : 3a+2b+c=7; a+b=4; A(2)=10. HD: A(2)=4a+2b+c=10(1); 3a+2b+c=7 (2); a+b=4 (3). Lấy (1)-(2) theo vế ta được: a=3 thay vào (3) được b=1, thay a=3, b=1 vào (1) được c=-4. Bài 28: Cho N(x) = ax2+bx+c. Tìm a,b,c biết và N(-2)=18. nên a=3k; b=5k; c=7k. HD: Vì N(-2)=18 nên 3k.(-2)2+5k(-2)+7k=18  9k=19 hay k=2. Suy ra a=6; b=10; c=14. Bài 29: a. Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: A(x) = (3  4 x  x 2 ) 2004 . (3  4 x  x 2 ) 2005 . b. Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: (x2−2x+2)100.(x2−3x+3)1000. HD: a, Tổng hệ số của một đa thức chính là giá trị của đa thức đó tại x=1: Thay x=1 vào A(x) ta được tổng các hệ số là (3-4.1+1)2004(3+4.1+1)2005=0. b, Tương tự Bài 30: Cho A(x)= ax3+bx2+cx+d. Tìm a,b,c,d biết A(0)=1; A(1)=0; A(2)=5; A(3)=32 HD: A(0)=1 nên d=1; A(1)=0 nên a+b+c=-1; A(2)=5 nên 8a+4b+2c=4 ; A(3)=32 nên 27a+9b3c=31 Bài 31: Cho A(x)=ax2+2bx+c-1-7x; B(x)=8×2-5x+4+2×2-6. Tìm a,b,c để A(x)=B(x). HD: A(x)=ax2+(2b-7)x+c-1 ; B(x)=10×2-5x-2. Để A(x)=B(x) thì a=10; 2b-7=-5; c-1=-2 . Từ đó tìm a,b,c. Bài 32: Tìm đa thức có bậc nhỏ hơn 4 thỏa mãn hệ thức: a) 3.f(x)-f(1-x)=x2-1 b) x.P(x-2)=(x-1).P(x) HD: a, Vì đa thức có bậc nhỏ hơn 4 nên f(x)=ax3+bx2+cx+d. Kết hợp với 3.f(x)-f(1-x)=x2-1 rồi đồng nhất thức hai vế suy ra: f(x) = x2 – x+ Bài 33: cho f(x)=ax³+bx²+cx+d với a,b,c,d nguyên. CMR không cùng tồn tại f(7)=53 và f(3)=39 Dạng 7 : Tìm nghiệm của đa thức 1 biến 1. Kiểm tra 1 số cho trước có là nghiệm của đa thức một biến không Phương pháp : Bước 1: Tính giá trị của đa thức tại giá trị của biến cho trước đó. Bước 2: Nếu giá trị của đa thức bằng 0 thì giá trị của biến đó là nghiệm của đa thức và ngược lại. Ví dụ: Kiểm tra x=2 có phải là nghiệm của đa thức sau hay không: P(x)=3x-6; Q(x) = x+2. Giải: Ta có P(2)=3.2-6=0 nên x=2 là nghiệm của P(x). Q(2)=2+2=4 ≠ 0 nên x=2 không phải là nghiệm của Q(x). Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 69 TOÁN HỌC LỚP 7 2. Tìm nghiệm của đa thức một biến Phương pháp : Bước 1: Cho đa thức bằng 0. Bước 2: Giải bài toán tìm x. Bước 3: Giá trị x vừa tìm được là nghiệm của đa thức. Chú ý : – Nếu A(x).B(x) = 0 => A(x) = 0 hoặc B(x) = 0 – Nếu đa thức P(x) = ax2 + bx + c có a + b + c = 0 thì ta tách bx=ax+cx rồi nhóm hạng tử chung đưa về dạng tích. kết quả đa thức có 2 nghiệm là x = 1, nghiệm còn lại x2 = c/a. – Nếu đa thức P(x) = ax2 + bx + c có a – b + c = 0 thì ta tách bx=cx-ax rồi nhóm hạng tử chung dưa về dạng tích. kết quả đa thức có 2 nghiệm là x = –1, nghiệm còn lại x2 = -c/a. – Nếu đa thức P(x) = ax2 + bx + c không có hai tính chất trên, ta tính tích a.c rồi phân tích về hai số có tổng là b. Ví dụ: Tìm nghiệm của các đa thức sau: 3x-12; x2 -7x+6; -3×2 +2x+5; x2 – 7x+12 Giải: 3x-12=0 suy ra x=4. x2 -7x+6=0 . Vì a+b+c=0 nên x=1; x=6. -3×2 +2x+5=0. Vì a-b+c=-3-2+5=0 tách 2x=-3x+5x ta được: -3×2 -3x+5x+5=0  -3x(x+1) +5(x+1)=0  (x+1)(-3x+5)=0 nên x=-1; . x2 – 7x+12=0. Ta có : a.c=1.12=12=(-3).(-4) (hai số có tổng bằng -7) x2 – 7x+12=0 => x2 – 3x – 4x+12=0 => x(x-3) – 4(x-3)=0 => (x-3)(x-4)=0. Suy ra x=3;4 3. Tìm a để đa thức P(x) có nghiệm là x0: Phương pháp: Tính P(x0) = 0 để tìm a. Ví dụ: Tìm a để x=1 là nghiệm của đa thức Q(x)=x2 – 3x.a+a+2. Giải: Để x=1 là nghiệm của Q(x) thì Q(1)=0 suy ra 12 – 3.1.a+a+2=0 => -3a+a+3=0 hay 4. Chứng minh đa thức vô nghiệm. Phương pháp: Ta biến đổi đa thức đó về một biểu thức luôn dương, luôn âm hoặc vô lí. Cần chú ý: |f(x)|≥0 với mọi x; ax2+bx+c = a 2 – Ví dụ: Chứng minh các đa sau vô nghiệm: A(x) = |x-1| +2; B(x)= (x-2)2 +1026; C(x)= x2 – 4x+40. Giải: nên |x-1| +2>0 với . Suy ra A(x) vô nghiệm. Vì |x-1| 0 với Vì (x-2)2 0 với nên (x-2)2 +2016>0 với Ta có: x2 – 4x+40= (x-2)2 +36 >0 với Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ . Suy ra B(x) vô nghiệm. nên C(x) vô nghiệm. Trang 70 TOÁN HỌC LỚP 7 BÀI TẬP: Bài 15 : Cho đa thức f(x) = x4 + 2×3 – 2×2 – 6x + 5 Trong các số sau : 1; –1; 2; –2 số nào là nghiệm của đa thức f(x). HD: f(1)=0 => x=1 là nghiệm, f(-1)=8; f(2)=17; f(-2)=9 nên x=-1, x=2, x=-2 không phải nghiệm đa thức. Bài 16 : Tìm nghiệm của các đa thức sau. a. A(x)= x2-5x+6; B(x)= x3+x2+x+1; C(x)=6×2-11x+3; D(x)= 4×2-4x-3; E(x)=2×2-3x-27 b. F(x) = 3x – 6; H(x) = –5x + 30 G(x)=(x-3)(16-4x) K(x)=x2-81 c. P(x)= x3+4×2-29x+24; Q(x)=3×2-8x+4; R(x)=x2-2x+x-2; L(x)=(x+3)2+(x2-9)2 d. A(x)=|x-1|-3; B(x)=|2x+1|-|x+5|; C(x)=|x-2|+2x-3; D(x)=|x-1|+(x2-1)2 Chú ý : – Nếu A(x).B(x) = 0 => A(x) = 0 hoặc B(x) = 0 Bài 17:Tìm nghiệm của đa thức a) 4x + 9 b) -5x+6 c) x2 – 1. f) x2 –2x. l) x2-4x+3 HD: a, g) (x – 4)(x2 + 1) m) x4-8×2+7 b, c, 1; -1 d, 3;-3 d) x2 – 9. h) 3×2 – 4x e, 0;1 Bài 18: Tìm x biết: 2x ( 3x + 1) + 3x( 4 – 2x) = 7 Bài 19: Cho đa thức : P(x) = x4 + 3×2 + 3 a. Tính P(1), P(-1). b. Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm. f, 0;2 g, 4 i) x2 + 9 h, 0; e) x2 – x. k) x3-3x i, Vô nghiệm HD: x=1/2 HD: b, P(x)= Bài 20: Cho f ( x)  ax 2  bx  c với a, b, c là các số hữu tỉ. a. Chứng tỏ rằng: f (2). f (3)  0 . Biết rằng 13 a  b  2 c  0 . b. f(2).f(-1) ≤ 0 . Biết 5a+b+2c=0 . HD: b. f(2)=-f(-1) nên –f2(-1) ≤0 Bài 21: chứng tỏ các đa thức sau vô nghiệm A(x)=x2-2x+5; B(x)= -x2+4x-20; C(x)=x4+x2+2016 ; D(x)= 3×2-12x+2017. HD: A(x)=(x-1)2+4 B(x)=-(x-2)2-16 D(x)= 3(x-2)2+ 2005. Bài 22: Chứng minh đa thức có ít nhất 2 nghiệm biết: (x-6).P(x)=(x+1).P(x-4) a. b. (x-5).P(x+4)=(x+3).P(x) c. x.f(x+1)=(x2-4).f(x) có ít nhất 3 nghiệm. HD: a, Thay x=6 suy ra (6-6).P(6)=7.P(2) hay P(2)=0 nên x=2 là nghiệm. Tương tự: x=-1 suy ra -7.P(-1)=0.P(-5) hay P(-1)=0 nên x=-1 là nghiệm. b, x=5; x=1 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 71 TOÁN HỌC LỚP 7 c, x=0; x=3; x=-1. Bài 23: Tìm a và b để nghiệm của đa thức f(x)=(x-3)(x-4) cũng là nghiệm đa thức g(x)=x2-ax+b. HD: Thay x=3; x=4 vào g(x) suy ra: Bài 24: Tìm a,b,c biết f(x)=ax2+bx+c có nghiệm là 2; -2 và a-c=3. HD: Lấy (1)-(2) theo vế ta được 4b=0 => b=0 => 4a+c=0 kết hợp với a-c=3 ta được a=3/5; c=-12/5. Bài 25: Chứng tỏ các đa thức sau có một nghiệm chung. f(x)=2x+1 và g(x)=x3+ x2 +3x+ . HD: Xét 2x-1=0 => x=-1/2, thay x=-1/2 vào g(x) ta được: g(-1/2)=0 suy ra f(x) và g(x) có nghiệm chung là x=-1/2. Bài 26: Cho P(x)=(a+1)x3+(2a-3)x2-5. Tìm a biết P(x) có nghiệm x=2. HD: Vì P(x) có nghiệm x=-2 nên P(-2)=0 hay: (a+1)(-2)3+(2a-3)22-5=0 =>-25=0 => không có giá trị nào của a để P(x) có nghiệm x=-2. Bài 27: Chứng minh P(x) có nghiệm là a thì P(x)=(x-a).Q(x) (1) HD: Vì P(x) có nghiệm là a nên P(a)=0; Mặt khác, thay x=a vào (1) :P(a)=(a-a).Q(a) hay 0=0. luôn đúng, vậy P(x)=(x-a).Q(x). Dạng 8 : Tìm hệ số chưa biết trong đa thức P(x) biết P(x0) = a Phương pháp : Bước 1: Thay giá trị x = x0 vào đa thức. Bước 2: Cho biểu thức số đó bằng a. Bước 3: Tính được hệ số chưa biết. Bài 1 : Cho đa thức P(x) = mx – 3. Xác định m biết rằng P(–1) = 2 HD: P(-1)=2 => m=-5 Bài 2 : Cho đa thức Q(x) = -2×2 +mx -7m+3. Xác định m biết rằng Q(x) có nghiệm là -1. HD: Q(-1)=0 => m=1/8 Bài 3: Tìm hệ số a của đa thức A(x) = ax2 +5x – 3, biết rằng đa thức có một nghiệm bằng 1/2 ? HD: A(1/2)=0 => a=2 Bài 4: Tìm m, biết rằng đa thức Q(x) = mx2 + 2mx – 3 có một nghiệm x = -1 . HD: Q(-1)=0 => m.(-1)2+2.m.(-1)-3=0 nên m=-3. Bài 5: Cho hai đa thức f(x) = 5x – 7 ; g(x) = 3x +1 a. Tìm nghiệm của f(x); g(x) b. Tìm nghiệm của đa thức h(x) = f(x) – g(x). c. Từ kết quả câu b suy ra với giá trị nào của x thì f(x) = g(x) ? Bài 6: Cho đa thức f(x) = x2 + 4x – 5 a. Số -5 có phải là nghiệm của f(x) không. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 72 TOÁN HỌC LỚP 7 b. Viết tập hợp S tất cả các nghiệm của f(x). HD: a, Có b, x2+4x-5=(x-1)(x+5) nên S={1;-5} Bài 7: Thu gọn rồi tìm nghiệm của các đa thức sau: a. f(x) = x(1-2x) + (2×2 -x + 4) . b. g(x) = x (x – 5) – x ( x +2) + 7x . c. h(x) = x (x -1) + 1. HD: a, vô nghiệm b, vô số nghiệm c, vô nghiệm Bài 8: Cho f(x) = x8 – 101×7 + 101×6 – 101×5 +….+ 101×2 – 101x + 25.Tính f(100) HD: f(x)=x7(x-100)-x6(x-100)…..-x+25 nên f(100)=-75 Bài 9: Cho f(x) = ax2 + bx + c. Biết 7a + b = 0, hỏi f(10). f(-3) có thể là số âm không? HD: f(10).f(-3)=(100a+10b+c).(9a-3b+c)=(100a-10.7a+c)(9a+21a+c)=(30a+c)2 Bài 10: Tam thức bậc hai là đa thức có dạng f(x) = ax2+ b x + c với a, b, c là hằng, a  0. Hãy xác định các hệ số a, b biết f(1) = 2; f(2) = 2; f(0)=1. HD: f(0)=1 => a.02+b.0+c=1 hay c=1, f(1)=2 => a+b+c=2 hay a+b=1( vì c=1). f(2)=2 => 4a+2b+c=2 hay 4a+2b=1 => 2a+2(a+b)=1  2a+2=1 (vì a+b=1) suy ra a=-1/2; b=3/2. Bài 11. Cho f(x) = ax3 + 4x(x2 – 1) + 8 và g(x) = x3 – 4x(bx +1) + c- 3. Trong đó a, b, c là hằng.Xác định a, b, c để f(x) = g(x). HD: Để f(x)=g(x) thì (a+4).x3 – 4x+8=x3 -4bx2- 4x +c-3. Đồng nhất hệ số ta được: Từ đó tìm a,b,c. Bài 12: Cho Q(x)=x2+mx-12. Biết Q(-3)=0. Tìm nghiệm còn lại. HD: Q(-3)=0 nên (-3)2 + m(-3)-12=0 suy ra m=-1. Thay vào Q(x)=x2-x-12=0 => x2-4x +3x-12=0 => x(x4) +3(x-4)=0 =>(x-4)(x+3)=0. Suy ra x=-3; x=4 Bài 13: Cho f(x)=a.x2+bx+c. Biết f(1)=4, f(-1)=8, và a-c=-4. Tìm a,b,c. HD: Cộng theo vế (1) và (2) suy ra a+c=6, kết hợp a-c=-4 để tìm a,b,c. Bài 14: Cho f(x)=2×2+ax+4 và g(x)=x2-5x-b. Tìm a,b biết f(1)=g(2), f(-1)=g(5). HD: Bài 15: Cho A(x) =a.x2 +bx+6. Tìm a,b biết A(x) có hai nghiệm là 1 và 2. HD: Thay x=1; x=2 vào A(x) ta được : Bài 16: Cho f(x) = ax3 + bx2 + cx + d trong đó a, b, c, d ∈ R và thỏa mãn b = 3a + c Chứng minh rằng f (1).f(-2) là bình phương của một số nguyên. Bài 37: Chứng minh các đa thức sau không âm với mọi x,y: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 73 TOÁN HỌC LỚP 7 a. 3×2+2y2+5. b. x2-2x+2y2+8y+9. c. x2-6x+2016. d. x2+8x+20+|y-1| HD: a, Vì 3×2≥ 0 với mọi x; 2y2≥ 0 với mọi y nên 3×2+2y2+5≥ 5 => đa thức không âm với mọi x,y b, x2-2x+2y2+8y+9=(x2-2x+1)+2(y2+4y+4)=(x-1)2+2(y+2)2 c, x2-6x+2016= (x2-6x+9)+2007=(x-3)2+2007 d, x2+8x+20+|y-1|=(x2+8x+16)+4+|y-1|=(x+4)2 +|y-1|+4 Bài 17: a. Cho f(x)=3x-5, biết x1+x2=10. Tính f(x1)+f(x2). b. Cho f(x)=2x+10, biết x1-x2=4. Tính f(x1)-f(x2). HD: a, f(x1)+f(x2)=(3×1-5)+(3×2-5)=3(x1+x2)-10=3.10-10=20. Bài 18: Cho A(x)=(x-4)2+2016 và B(x) =4|x-4|-4 a. Tính A(4); A(-4); B(4); B(-4). b. Tìm GTNN của:N(x)= A(x)+B(x)-10 và M(x)=A(x)-B(x)-14. HD: a, A(4)=2016; A(-4)=2080; B(4)=-4; B(-4)=28. ; |x-4| 0 nên (x-4)2+4|x-4|+2012 2012. b, N(x)=(x-4)2+4|x-4|+2012. Vì (x-4)2 Vậy GTNN: N(x)=2012 khi x=4. M(x)=(x-4)2-4|x-4|+2006=[|x-4|-2]2+2002 2002. Vậy GTNN M(x)=2002 khi |x-4|=2 suy ra x=6 hoặc x=2. Bài 19: a. Cho f(x)+3.f( )=x2. Tính f(2)? b. Cho f(x)+3.f( =x2. Tính f(2)? HD: a, Thay x=2 ta được: f(2)+3.f( )=4 (1). Thay x=1/2 ta được: f( )+3.f( )= (2). Từ (2) => 4.f( )= hay f( )= , thay vào (1): f(2)=4 -3. b, Thay x=2 ta được: f(2)+3.f( )=4(1) . Thay x= (1) ta được: f(2)+3[ ]=4 hay -2.f(2)= = . ta được f( nên f(2)= +3.f(2)= suy ra f( )= – 3.f(2) thay vào . Bài 20: Cho A(x)= ax2+bx+c+3 biết A(1)=2013 và a,b,c tỉ lệ với 3; 2; 1. Tìm a, b, c? HD: a=3k; b=2k; c=k mà A(1)=a+b+c+3=2013 nên 3k+2k+k+3=2013 hay 6k=2010 nên k=335. Vậy a=3.335=1005; b=2.335=670; c=335. Bài 21: Cho f(x) thỏa mãn f(a+b)=f(a.b) và f(-1)=1. Tính f(2016)? HD: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 74 TOÁN HỌC LỚP 7 Ta có: f(-1)=f(-1+0)=f(-1.0)=f(0) mà f(-1)=1 nên f(0)=1. f(2016)=f(0+2016)=f(0.2016)=f(0)=1. Bài 22: Cho f(x) xác định: f(1+ )=2x+ . Tìm f(x).? HD: đặt 1+ =X suy ra x= . Thay vào f(1+ )=2x+ f(X)= +(X-1)2. Vậy f(x)= ta được: +(x-1)2. Bài 23: Cho f(x) thỏa mãn: f(x1.x2)=f(x1).f(x2). Biết f(2)=10. Tính f(8)? HD: f(4)=f(2.2)=f(2).f(2)=100, f(8)=f(4).f(2)=1000. Bài 24: Cho đa thức P(x) với hệ số thực và P(x) có bậc 6 thoả mãn: P(1)=P(−1),P(2)=P(−2),P(3)=P(−3). Chứng minh:∀xϵ R thì P(x)=P(−x). HD: Giả sử: P(x)=ax6+bx5+cx4+dx3+ex2+fx+g. Thay P(1)=P(-1) ta được: b+d+f=0 (1). Thay P(2)=P(-2) ta được: 16b+4d+f=0 (2). Thay P(3)=P(-3) ta được: 81b+9d+f=0 (3). Từ (1)(2)(3) suy ra b=d=f=0 nên P(x)=ax6+cx4+ex2+g. P(-x)=a(-x)6+c(-x)4+e(-x)2+g= ax6+cx4+ex2+g=P(x) đpcm Bài 25: Tìm x,y,z biết : (-2x3y5)10 + (3y2z6)11=0. HD: Vì (-2x3y5)10 ≥ 0; (3y2z6)11 ≥ 0 nên (-2x3y5)10 + (3y2z6)11=0 khi . TH1: nếu y=0 thì mọi x và z đều là nghiệm. TH2: nếu y ≠ 0 thì x=z=0. ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ 01 I- Phần trắc nghiệm (3,0 điểm ): Câu 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức – 2x2y là B. x2 y C. – 2x2y2 D. 0x2y A. – 2xy2 Câu 2: Cho hai đa thức A (x ) = – 2×2 + 5x và B(x ) = 5×2 – 7 thì A(x) + B( x ) = B. 3×2 – 5x – 7 A. 3×2 + 5x – 7 D. 3×2 + 5x + 7 -3×2 + 5x – 7 C. 1 3 4 5 x y z có bậc là 3 A. 3 B. 4 C. 5 D. 12 Câu 4: Cho tam giác ABC có CN, BM là các đường trung tuyến, góc ANC và góc CMB là góc tự. Ta có: A. / AB góc S > góc Q Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ D. 17 D. 10 Trang 76 TOÁN HỌC LỚP 7 C. góc S < góc R < góc Q D. góc R> góc Q > góc S o Câu 5: Cho tam giác DEF có góc D = 80 các đường phân giác EM và FN cắt nhau tại S ta có : 2 B. Góc EDS = 160 C. SD = SE =SF D. SE = 3 EM A. Góc EDS = 40 Câu 6: Tam giác ABC cân AC= 4 cm BC= 9 cm Chu vi tam giác ABC là : A. Không xác định được B. 22 cm C.17 cm D.20 cm II. Phần tự luận (7,0 điểm) Câu 1( 1,5 điểm): Điểm bài thi môn Toán của lớp 7 được cho bởi bảng sau: 10 9 8 4 6 7 6 5 8 4 3 7 7 8 7 8 10 7 5 7 5 7 8 7 5 9 6 10 4 3 6 8 5 9 3 7 7 5 8 10 a, Dấu hiệu ở đây là gì ? b, Lập bảng tần số. c, Tính số trung bình cộng. Tìm mốt Câu 2( 1,5 điểm): Cho các đa thức M(x) = 3×3– 3x + x2 + 5 N(x) = 2×2 – x +3×3 + 9 a, Tính M(x) + N(x) b, Biết M(x) + N(x) –P(x) =6×3 + 3×2 +2x. Hãy Tính P(x) c, Tìm nghiệm của đa thức P(x) Câu 3( 3,0 điểm ) : Cho tam giác ABC với độ dài 3 cạnh AB = 3cm, BC = 5cm, AC = 4cm a) Tam giác ABC là tam giác gì? Vỡ sao? b) Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BA = BD. Từ D vẽ Dx vuông góc với BC (Dx cắt AC tại H). Chứng minh: BH là tia phân giác của góc ABC. c) Vẽ trung tuyến AM. Chứng minh  ABC cân Câu 4( 1,0 điểm ): Chứng tỏ rằng đa thức x2 +6x + 10 không có nghiệm ĐỀ 03 I- Phần trắc nghiệm (3,0 điểm ): 0 o 3 3 2 Câu 1: Bậc của đơn thức 2 x yz là: A. 6 B. 8 Câu 2: Hai đơn thức nào đồng dạng với nhau? B. (xy)2 và xy2 A. 5×3 và 5×4 Câu 3: C. 5 C. (xy)2 và x2y2 D. 10 D. x2y và (xy)2 Đa thức P ( x)  3 x  2 x  4 x  5 x  1 có bậc là : 4 A. 1 2 3 B. 2 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ C. 3 D. 4 Trang 77 TOÁN HỌC LỚP 7 Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = 5 cm, BC = 8 cm, AC = 10 cm. So sánh nào sau đây là đúng : A. B < C < A B. C < A < B C. A < B < C D. C < B < A Câu 5:Bộ ba số nào sau đây không thể là độ dài của ba cạnh một tam giác ? A.5cm, 5cm, 6cm B. 7cm, 7cm, 7cm C. 4cm, 5cm, 7cm D. 1cm, 2cm, 3cm Câu 6: Cho  ABC có AM là trung tuyến . Gọi G là trọng tâm của  ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. GM  2 AM 3 1 3 B. AG  GM C. AG  2 AM 3 D. GM  2 AG II. Phần tự luận (7,0 điểm) Câu 1( 1,5 điểm): Thời gian làm một bài tập toán (tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau: 10 5 8 8 9 7 8 9 14 8 5 7 8 10 9 8 10 7 14 8 9 8 9 9 9 9 10 5 5 14 a, Dấu hiệu ở đây là gì ? b, Lập bảng tần số. c, Tính số trung bình cộng . Câu 2( 1,5 điểm): P ( x)  x3  2 x  3x2  1 & Q ( x)   x2  3x3  x  5 Cho hai đa thức : a, Sắp xếp các đa thức trên theo thứ tự giảm dần theo lũy thừa của biến? b, Tính : P(x) + Q(x) c, Tính : P(x) - Q(x) Câu 3( 3,0 điểm ) : Cho tam giác ABC vuông tại A ,phân giác BD.Kẻ DE vuông góc với BC ( E  BC ). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng : b, CDF là tam giác cân. a, AB = BE c, AE // CF Câu 4( 1,0 điểm ): Cho m và n là hai số tự nhiên và p là một số nguyên tố thoả mãn p mn = . m 1 p Chứng minh rằng p2 = n + 2. ĐỀ 04 Bài 1(2 điểm): Điểm kiểm tra một tiết môn toán của một lớp 7 được thông kê lại ở bảng dưới đây: Điểm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số 1 3 5 6 6 9 6 3 1 a, Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? b, Tìm số các giá trị và mốt của dấu hiệu? c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 78 TOÁN HỌC LỚP 7 Bài 2 (1 điểm): Cho biểu thức: f(x) = x2 - 4x + 3 a. Tính giá trị của biểu thức f(x) tại x = 0; x = 1; x = 3 b. Giá trị x nào là nghiệm của đa thức f(x)? Vì sao? Bài 3(1,5 điểm): 3 2 Cho biểu thức: M = ( x 2 y ).( xy 3 ) 3 4 a, Thu gọn biểu thức M. b, Chỉ rõ phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức sau khi đã thu gọn. Bài 4 (1,5 điểm): Cho hai đa thức: P (x) = 3x3 - 2x + 2 + x2 - 3x3 + 2x2 + 3 + x Q(x) = 5x3 - x2 + 3x - 5x3 + 4 - x2 + 2x - 2 a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần bậc của biến. b. Tính tổng P(x) + Q(x) rồi tìm nghiệm của đa thức tổng. Bài 5(3 điểm): Cho tam giác cân ABC (AB = AC), kẻ đường cao AH (H  BC) a. Chứng minh rằng: HB = HC và BAH  CAH . b. Từ H kẻ HD  AB (D  AB), kẻ HE  AC (E  AC). Chứng minh rằng AD = AE và tam giác HDE là tam giác cân. c. Giả sử AB = 10 cm, BC = 16 cm. Hãy tính độ dài AH. Bài 6 ( 1,0 điểm ): Chứng tỏ rằng đa thức x2 +4x + 7 không có nghiệm ĐỀ 05 A.TRẮC NGHIỆM: (2.5 đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trớc đáp án đúng 1/ Đơn thức đồng dạng với đơn thức -5x2y là: a. x2y2 b. 7 x2y c. -5 xy3 d. Một kết quả khác 2/ Giá trị của đa thức P = x3 + x2 + 2x - 1 tại x = -2 là a/ -9 b/ -7 c/ -17 d/ -1 1 2 1 2 3 2 xy + xy – xy là 2 4 2 2 b/ 5,25xy c/ -5xy2 3/ Kết quả của phép tính – 2xy2 + a/ 6xy2 4/ Kết quả của phép nhân các đơn thức ( – 2x2y).(– d/ Kết quả khác 1 2 ) .x.(y2z)3 là : 2 1 3 2 1 1 1 x yz d/  x 3 y 3 z 3 . b/ x 3 y 6 z 3 c/  x 3 y 7 z 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 5/ Bậc của đa thức - 15 x + 5x – 4x + 8x – 9x –x + 15 – 7x là a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 6 2 6/ Nghiệm của đa thức : x – x là: a/ 0 và -1 b/ 1 và -1 c/ 0 và 1 d / Kết quả khác a/ Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 79 TOÁN HỌC LỚP 7 7 Cho tam giác PQR vuông (theo hình vẽ). Mệnh đề nào đúng ? Q a/ r2 = q2-p2 b/ p2+q2 = r2 p r d/ q2-r2 = p2 c/ q2 = p2-r2 q R P 8/ Cho  ABC có B = 600 , C = 500 . Câu nào sau đây đúng : a/ AB > AC b/ AC < BC c/ AB > BC d/ một đáp số khác 9/ Với bộ ba đoạn thẳng có số đo sau đây, bộ ba nào không thể là ba cạnh của một tam giác ? a/ 3cm,4cm,5cm b/ 6cm,9cm,12cm c/ 2cm,4cm,6cm d/ 5cm,8cm,10cm 10/ Cho  ABC có B < C < 900 . Vẽ AH  BC ( H  BC ) . Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD = HA . Câu nào sau đây sai : a/ AC > AB b/ DB > DC c/ DC >AB d/ AC > BD B. TỰ LUẬN: (7.5Đ) Bài 1(3đ): Cho đa thức: P(x )= 1+3×5 – 4×2 +x5 + x3–x2 + 3×3 Và Q(x) = 2×5 – x2 + 4×5 – x4 + 4×2 – 5x a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức theo luỹ thừa tăng của biến b/ Tính P(x ) + Q(x ) ; P(x) – Q(x) c/ Tính giá trị của P(x) + Q(x) tại x = -1 d/ Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của đa thức Q(x) nhưng không là nghiệm của đa thứcP(x) Bài 2(3.5 Đ) : Cho  ABC có AB AE a. ABE  HBE  BC ( H thuộc ĐỀ 09 I- Phần Trắc nghiệm: (2 điểm)Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng: 1. Giá trị nào là nghiệm của đa thức 2x 3  5x 2  6x  2 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 82 TOÁN HỌC A. 1 LỚP 7 B. -1 C. 1 2 D. 2. Giá trị của biểu thức M =  2x 2  5x  1 tại x = 2 là: A. -17 B. -18 C. 19 1 2 D. Một kết quả khác 3. Bậc của đa thức : 5x  2x  3x  5x  2x  3x là: A. 2 B. 3 C. 6 3 2 2 2 3 D. 1 so sánh nào sau đây là đúng: 6. Cho tam giác ABC có A. AC > BC B. AB > AC C. AB < BC D. AB < AC II- Phần Tự luận : (8 điểm) Câu 1: (1,5đ) điểm kiểm tra học kó 1 mụn Toỏn của tổ 1 học sinh lớp 7A được ghi ở bảng sau: 5 4 9 6 8 9 10 9 6 6 9 8 4 5 a) Dấu hiệu điều tra là gì ? từ đó lập bảng “tần số” b) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận xét. Câu 2: (2đ) Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau: c. 6dm, 7dm, 14dm a. 3cm, 4cm, 5cm d. 3dm, 4dm, 6dm b. 2,1cm, 3cm, 5,1cm Câu 3: (2,5đ) Cho hai đa thức : P x  3x5  7x  6x3  x4  1 ; Q(x) =9x2 -1+7x-3x5 a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b. Tính P(x) + Q(x) ; P(x) - Q(x) c. Tìm nghiệm của P(x) + Q(x) Câu 4: (3đ) Cho tam giác ABC đều, đường cao AH. Trên tia đối của tia CB lấy D sao cho CD = CB. Dựng đường cao CE của tam giác ACD. Tia đối của tia HA và tia đối của tia CE cắt nhau tại F a. Chứng minh: AE = DE và tam giác ABD vuông tại A. b. Chứng minh : C là trọng tâm của tam giác AFD. ĐỀ 10 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3đ) Bài 1 : Chọn câu trả lời đúng ghi vào giấy bài làm Câu 1 : Các nghiệm của đa thức x2 – 2x là : A. 0 B. 2 C. 0 và 2 2 Câu 2 : Giátrị của biểu thức 2x – x khi x = -2 là : A. -6 B. 6 C. -10 Câu 3 : Cho bảng “Tần số “ của dấu hiệu là : D. 1 D. 10 Giá trị (x) 36 37 38 39 40 41 42 tần sô (n) 13 45 110 184 126 40 5 Câu 4 : Bậc của đa thức x6 – 2.x4y +8 xy4 + 9 là Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 83 TOÁN HỌC LỚP 7 A. 6 B. 9 C. 7 D. 17 Câu 5: Hai cạnh góc vuông của tam giác vuông là 6cm và 8cm thì cạnh huyền bằng : A. 4cm B. 10cm C. 12cm D. 14cm Câu 6 : Tam giác PQR là tam giác vuông cân tại Q nếu: B. Góc P = góc R và góc P + góc R = 90o A. Góc Q = 90o và QP = QR; C. QP = QR và góc P + góc R = 90o D. Cả A, B, C đều đúng Câu 7 : Cho tam giác RQS , biết rằng RQ = 6cm ; QS = 7 cm ; RS = 5 cm Ta có : A. góc R < góc S < góc Q B. góc R> góc S > góc Q C. góc S < góc R < góc Q D. góc R> góc Q > góc S Câu 8 : Cho tam giác MNP cân tại M, G là trọng tâm tam giác MNP Ta có : A. GN = GM B. GN = GP C. GM = GP D. GN = GM = GP Câu 9 : Cho tam giác DEF có góc D = 80o các đường phân giác EM và FN cắt nhau tại S ta có : A. Góc EDS = 40o B. Góc EDS = 160o C. SD = SE =SF D. SE = 2 EM 3 Câu 10: Cho SM và PN là hai đường cao của tam giác SPQ , SM cắt PN tại I Ta có : A. IS = IP=IQ B. I cách đều 3 cạnh của tam giác 2 SM D. Cả A, B , C đều sai 3 Câu 11: Cho tam giác SPQ biết góc S = 70o góc P =30o Ta có : A. SQ < PQ < SP B. SQ < SP < PQ C. SQ > PQ > SP D. PQ  O 1 = O 2 4 3 1 O 2 2. KiÕn thøc bæ sung (dμnh cho häc sinh kh¸ giái) – Hai tia chung gèc cho ta mét gãc. – Víi n ®−êng th¼ng ph©n biÖt giao nhau t¹i mét ®iÓm cã 2n tia chunggèc. Sè gãc t¹o bëi hai tia chung gèc lμ: 2n(2n-1) : 2 = n( 2n – 1) Trong ®ã cã n gãc bÑt. Sè gãc cßn l¹i lμ 2n(n – 1). Sè cÆp gãc ®èi ®Ønh lμ: n(n – 1)  Bμi tËp: Bμi tËp 1: Cho gãc nhän xOy; vÏ tia Oy’ lμ tia ®èi cña tia Oy a) Chøng tá gãc xOy’ lμ gãc tï. b) VÏ tia ph©n gi¸c Ot cña gãc xOy’;gãcxOt lμ gãc nhon, vu«ng hay gãc tï. Bμi gi¶i x t y’ O y a) Oy’ l μ ti a ®èi cña t ia Oy, nªn: xOy vμ xOy’ l μ hai gãc kÒ bï => xOy + xOy’ = 180 => xOy’ = 180 – xOy V× xOy < 90 nªn xOy' > 90. Hay xOy’ l μ gãc tï 1 xOy’ b) V× Ot lμ t i a ph©n gi ¸c cña xOy’ n ªn: xOt = 2 mμ xOy’ < 180 => xOt < 90 Hay xOt l μ gãc nhän Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 85 TOÁN HỌC LỚP 7 Bμi tËp 2: a) VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t sau: Trªn ®−êng th¼ng aa’ lÊy ®iÓm O. VÏ tia Ot sao cho gãc aOt tï. Trªn nöa mÆt ph¼ng bê aa’ kh«ng chøa tia Ot vÏ tia Ot’ sao cho gãc a’Ot’ nhän. b) Dùa vμo h×nh vÏ cho biÕt gãc aOt vμ a’Ot’ cã ph¶i lμ cÆp gãc ®èi ®Ønh kh«ng? V× sao? Bμi gi¶i: t a a' t' V× tia Ot' kh«ng lμ tia ®èi cña tia Ot nªn hai gãc aOt vμ a'Ot' kh«ng ph¶i lμ cÆp gãc ®èi ®Ønh Bμi tËp 3: Cho hai ®−êng th¼ng xx’ vμ yy’ giao nhau t¹i O sao cho gãc xOy = 450. TÝnh sè ®o c¸c gãc cßn l¹i trong h×nh vÏ. Bμi gi¶i x' y 45  y' x * Ta cã: x Oy +y Ox' = 1 80 (t / c h ai g ãc k Ò b ï) => y Ox’ = 1 80  – x Oy = 1 80 - 4 5 = 1 35  * x Ox’ = y Oy’ = 1 80  ( g ãc b Ñt) * x ‘Oy’ = x Oy = 4 5(cÆp g ãc ® è i ® Øn h) x Oy’ = x ‘Oy = 1 35( cÆp g ãc ® è i ® Øn h) Bμi tËp 4: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 86 TOÁN HỌC LỚP 7 Cho hai ®−êng th¼ng xx’ vμ yy’ giao nhau t¹i O. Gäi Ot lμ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy; vÏ tia Ot’ lμ tia ph©n gi¸c cña gãca x’Oy’. H·y chøng tá Ot’ lμ tia ®èi cña tia Ot. Bμi gi¶i y x’ t t’ y’ Ta cã: xOt = x 1 xOy (tÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc) 2 xOy = x’Oy'(t/c hai gãc ®èi ®Ønh) x’Ot’ = xOt 9 ®èi ®Ønh) 1 => x’Ot’ = x’Oy’ 2 1 T−¬ng tù, ta cã y’Ot’ = x’Oy’ 2 => Ot’ lμ tia ph©n gi¸c cña gãc x’Ot’ Bμi tËp 5: Cho 3 ®−êng th¼ng ph©n biÖt xx’; yy’; zz’ c¾t nhau t¹i O; H×nh t¹o thμnh cã: a) bao nhiªu tia chung gèc? b) Bao nhiªu gãc t¹o bëi hai tia chung gèc? c) Bao nhiªu gãc bÑt? d) Bao nhiªu cÆp gãc ®èi ®Ønh? Bμi gi¶i y x’ t t’ y’ x a) Cã 6 tia chung gèc b) Cã 15 gãc t¹o bëi hai tia chung gèc. c) Cã 3 gãc bÑt d) Cã 6 cÆp gãc ®èi ®Ønh Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 87 TOÁN HỌC LỚP 7 Bμi tËp 6: Tõ kÕt qu¶ cña bμi tËp sè 5, h·y cho biÕt:NÕu n ®−êng th¼ng ph©n biÖt c¾t nhau t¹i mét ®iÓm cã bao nhiªu gãc bÑt? Bao nhiªu cÆp gãc ®èi ®Ønh? Bμi gi¶i: Cã n gãc bÑt; n(n – 1) cÆp gãc ®èi ®Ønh. Bμi 7 : Khoanh trßn vμo ch÷ c¸i ®øng tr−íc c©u tr¼ lêi ®óng nhÊt : 1. Hai ®−êng th¼ng xy vμ x’y’ c¾t nhau t¹i A, ta cã: b) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢4 a) ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2, ¢2®èi ®Ønh víi ¢3 d) ¢4 ®èi ®Ønh víi ¢1 , ¢1 ®èi ®Ønh víi ¢2 c ¢2 ®èi ®Ønh víi ¢3 , ¢3 ®èi ®Ønh víi ¢4 1 A 4 2 3 2. Câu nào sau đây đúng ? A. Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau B. Hai gãc kh«ng ®èi ®Ønh th× không b»ng nhau C. Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh D.Hai góc không bằng nhau thì không đối đỉnh 3. NÕu cã hai ®−êng th¼ng: A. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau B. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau C. C¾t nhau th× t¹o thμnh 4 cÆp gãc b»ng nhau D. C¾t nhau th× t¹o thμnh 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh 4. §−êng th¼ng xy lμ trung trùc cña AB nÕu: A. xy  AB B. xy  AB t¹i A hoÆc t¹i B C. xy ®i qua trung ®iÓm cña AB D. xy  AB t¹i trung ®iÓm cña AB 5. NÕu cã 2 ®−êng th¼ng: a. Vu«ng gãc víi nhau th× c¾t nhau b. C¾t nhau th× vu«ng gãc víi nhau c. C¾t nhau th× t¹o thμnh 4 cÆp gãc b¨ng nhau d. C¾t nhau th× t¹o thμnh 4 cÆp gãc ®èi ®Ønh Bμi 8: Hai ®−êng th¼ng MN vμ PQ c¾t nhau t¹i A t¹o thμnh gãc MAP cã sè ®o b»ng 330  a) TÝnh sè ®o NAQ  b) TÝnh sè ®o MAQ c) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh d) ViÕt tªn c¸c cÆp gãc bï nhau M Q A 33 N P Bμi 9: Cho ®o¹n th¼ng AB dμi 24 mm. H·y vÏ ®−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy? Nªu c¸ch vÏ? Bμi 10:  Q   300 Cho biÕt a//b vμ P 1 1 a b 1 P 1 Q 60 60 a) ViÕt tªn mét cÆp gãc ®ång vÞ kh¸c vμ nãi râ sè ®o c¸c gãc Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 88 TOÁN HỌC LỚP 7 b) ViÕt tªn mét cÆp gãc so le trong vμ nãi râ sè ®o mçi gãc c) ViÕt tªn mét cÆp gãc trong cïng phÝa vμ nãi râ sè ®o mçi gãc d) ViÕt tªn mét cÆp gãc ngoμi cïng phÝa vμ nãi râ sè ®o mçi gãc Bμi 11: C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: §−êng th¼ng a//b nÕu: a) a, b c¾t ®−êng th¼ng d mμ trong c¸c gãc t¹o thμnh cã mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau b) a, b c¾t ®−êng th¼ng d mμ trong c¸c gãc t¹o thμnh cã mét cÆp gãc ngoμi cïng phÝa bï nhau c) a, b c¾t ®−êng th¼ng d mμ trong c¸c gãc t¹o thμnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau d) NÕu a  b, b  c th× a  c e) NÕu a c¾t b, b l¹i c¾t c th× a c¾t c f) NÕu a//b , b//c th× a//c III. BT vÒ nhμ: 1) Cho h×nhch÷ nhËt ABCD, hai ®−êng chÐo AC vμ BD giao nhau t¹i O. Gäi tªn c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh cã trªn h×nh vÏ. H−íng dÉn: Sö dông ®Þnh nghÜa hai gãc ®èi ®Ønh 2) trªn ®−êng th¼ng xy lÊy ®iÓm O. VÏ tia Ot sao cho gãc xOt b»ng 300. Trªn nöa mÆt bê xy kh«ng chøa Ot vÏ tia Oz sao cho gãc xOz = 1200. VÏ tia Ot’ lμ tia ph©n gi¸c cña gãc yOz. Chøng tá r»ng gãc xOt vμ gãc yOt’ lμ hia gãc ®èi ®Ønh. H−íng dÉn: – tÝnh gãc t’Oz – TÝnh gãc tOt’ D¹ng to¸n vÒ hai ®−êng th¼ng song song, VUÔNG GÓC, CẮT NHAU I. KiÕn thøc cÇn nhí 1. Ph−¬ng ph¸p chøng minh hai ®−êng th¼ng vu«ng gãc : – Chøng minh mét trong bèn gãc t¹o thμnh cã mét gãc vu«ng. – Chøng minh hai gãc kÒ bï b»ng nhau. – Chøng minh hai tia lμ hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï. – Chøng minh hai ®−êng th¼ng ®ã lμ hai ®−êng ph©n gi¸c cña 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh. 2. Ph−¬ng ph¸p chøng minh mét ®−êng th¼ng lμ trung trùc cña ®o¹n th¼ng: – Chøng minh a vu«ng gãc víi AB t¹i trung ®iÓm cña AB. – LÊy mét ®iÓm M tïy ý trªn a råi chøng minh MA = MB 3. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®−êng th¼ng song song §−êng th¼ng c c¾t hai ®−êng th¼ng a vμ b t¹i A vμ B ®Ó chøng minh ®−êng th¼ng a//b ta lμm theo c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 1. Chøng minh hai gãc ë vÞ trÝ so le trong b»ng nhau 2. Chøng minh hai gãc ë vÞ trÝ ®ång vÞ b»ng nhau 3. Chøng minh hai gãc ë vÞ trÝ so le ngoμi b»ng nhau 4. Hai gãc ë vÞ trÝ trong cïng phÝa bï nhau 5. Hai ®−êng th¼ng cïng vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng thø ba. 6. Hai ®−êng th¼ng cïng song song víi ®−êng th¼ng thø ba II. Bμi tËp Bμi 1: Chøng minh r»ng hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc ®èi ®×nh lμ hai tia ®èi nhau? Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 89 TOÁN HỌC LỚP 7 Gi¶i: VÏ Ot lμ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy t y Ta cã: Oz vμ Ot lμ hai tia phan gi¸c cña hai z gãc kÒ bï xOy vμ yOx/ do ®ã gãc zOt = 900 = 1v (1) MÆt kh¸c Oz/ vμ Ot lμ hai tia ph©n gi¸c x/ O x cña hai gãc kÒ bï y/Ox/ vμ x/ Oy do ®ã z/Ot = 900 = 1v (2) z/ y/ LÊy (1) + (2) = zOt + z/Ot = 900 + 900 = 1800 Mμ hai tia Oz vμ Oz/ lμ kh«ng trïng nhau Do ®ã Oz vμ Oz/ lμ hai tia ph©n gi¸c ®èi nhau. Bμi 2: Cho hai gãc kÒ bï xOy vμ yOx/. VÏ tia ph©n gi¸c Oz cña xOy trªn nöa mÆt ph¼ng bê xx/ cã ch−a Oy, vÏ tia Oz/ vu«ng víi Oz. Chøng minh r»ng tia Oz/ lμ tia ph©n gi¸c cña yOx/. t z/ t y Gi¶i: VÏ tia Ot lμ tia ph©n gi¸c cña yOx/ z hai tia Oz vμ Ot lÇn l−ît lμ hai tia O ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï xOy vμ yOx/ do ®ã: Oz  Ot x/ x cã: Oz  Oz/ (gt) Nªn hai tia Ot vμ Oz trïng nhau VËy Oz/ lμ tia ph©n gi¸c cña gãc yOz/ Bμi 3: Cho h×nh vÏ a. gãc O1 vμ O2 cã ph¶i lμ hai gãc ®èi ®Ønh kh«ng? b. TÝnh O1 + O2 + O4 Gi¶i: a. Ta cã O1 vμ O2 kh«ng ®èi ®Ønh b. Cã O4 = O3 (v× ®èi ®Ønh) 3 n x 1 m 2 y O1 + O4 + O2 = O1 + O3 + O2 = 1800 Bμi 4: Trªn h×nh bªn cã O5 = 900 Tia Oc lμ tia ph©n gi¸c cña aOb Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 90 TOÁN HỌC LỚP 7 TÝnh c¸c gãc: O1; O2; O3; O4 a c Gi¶i: O5 = 900 (gt) Mμ O5 + aOb = 1800 (kÒ bï) b O5 1 2 Do ®ã: aOb = 900 Cã Oc lμ tia ph©n gi¸c cña aOb (gt) c’ Nªn cOa = cOb = 450 O2 = O3 = 450 (®èi ®Ønh) bOc/ + O3 = 1800   bOc/ = O4 = 1800 – O3 = 1800 – 450 = 1350 VËy sè ®o cña c¸c gãc lμ: O1 = O2 = O3 = 450 O4 = 1350 Bμi 5: Cho hai ®−êng th¼ng xx/ vμ y/ y c¾t nhau t¹i O sao cho xOy = 400. C¸c tia Om vμ On lμ c¸c tia ph©n gi¸c cña gãc xOy vμ x/Oy/. a. C¸c tia Om vμ On cã ph¶i lμ hai tia ®èi nhau kh«ng? b. TÝnh sè ®o cña tÊt c¶ c¸c gãc cã ®Ønh lμ O. x y’ BiÕt: x/x  yy/ = O xOy = 400 n  x/Oy/ m  xOy O a. Om vμ On ®èi nhau T×m b. mOx; mOy; nOx/; x/Oy/ Gi¶i: a. Ta cã: V× c¸c gãc xOy vμ x/Oy/ lμ ®èi ®Ønh nªn xOy = x/Oy/ V× Om vμ On lμ c¸c tia ph©n gi¸c cña hai gãc ®èi ®Ønh Êy Nªn 4 nöa gãc ®ã ®«i mét b»ng nhau vμ Ta cã: mOx = nOx/ v× hai gãc xOy vμ x/Oy lμ kÒ bï nªn yOx/ + xOy = 1800 hay yOx/ + (nOx/ + mOy) = 1800 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 91 TOÁN HỌC LỚP 7 yOx/ + (nOx/ + mOy) = 1800 (v× mOx = nOx/) tøc lμ mOn = 1800 vËy hai tia Om vμ On ®èi nhau b. BiÕt: xOy = 400 nªn ta cã mOn = mOy = 200; x/Oy/ = 400; nOx/ = nOy/ = 200 xOy/ = yOx/ = 1800 – 400 = 1400 mOx/ = mOy/ = nOy = nOx = 1600 Bμi 6: Cho hai gãc AOB vμ COD cïng ®Ønh O, c¸c c¹nh cña gãc nμy vu«ng gãc víi c¸c c¹nh cña gãc kia. TÝnh c¸c gãc AOB cμ COD nÕu hiÖu gi÷a chóng b»ng 900. Gi¶i: ë h×nh bªn cã gãc COD n»m trong A gãc AOB vμ gi¶ thiÕt cã: AOB – COD = AOC + BOD = O C ta l¹i cã: AOC + COD = 900 vμ BOD + COD = 900 suy ra AOC = BOD VËy AOC = BOD = 450 B D suy ra COD = 450; AOB = 1350 LuyÖn tËp: §−êng th¼ng vu«ng gãc, song song, c¾t nhau. Bμi 1: Cho h×nh vÔ biÕt d // d’ //d’’ vμ hai gãc 60o vμ 110o TÝnh c¸c gãc E1, G2 , D4, A5 , B6 . A 5 C 6 B d D 110o d’ Bμi lμm a/ Sè ®o cña E1? Ta cã: d’ // d’’ (gt) => C = E1 ( soletrong) mμ C = 60 => E1 = 60 b/ Sè ®o cña G2 ? Ta cã: d // d’’(gt)=> D =  G2 ( ®ång vÞ) mμ D = 110 => G2 = 110 c/ Sè ®o cña G3? Ta cã: G2 + G3 = 180 (kÒ bï) => 110 + G3 = 180 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 92 TOÁN HỌC LỚP 7 G3 = 180 – 110  G3 = 70 d/ Sè ®o cña D4? Ta cã : BDd’= D4 ( ®èi ®Ønh)=> BDd’ = D4 = 110 e/ Sè ®o cña A5? Ta cã: ACD =  C (®èi ®Ønh) => ACD =  C = 60. V× d // d’ nªn:  ACD =  A5 (®ång vÞ) =>  ACD = A5 = 60 f/ Sè ®o cña B6? V× d’’ //d’ nªn: G3 = BDC (®ång vÞ) V× d // d’ nªn: B6 = BDC (®ång vÞ) =>  B6 = G3 = 70 Bμi 2: Cho gãc xOy vμ tia Oz n»m trong gãc ®ã sao cho xOz = 4yOz. Tia ph©n gi¸c Ot cña gãc xOz tho¶ m·n Ot  Oy. TÝnh sè ®o cña gãc xOy. Gi¶i: x t z V× xOy = xOz + yOz = 4yOz + yOz = 5yOz (1) MÆt kh¸c ta l¹i cã: yOt = 900  900 = yOz + yOt => = yOz + 1 1 xOz= yOz + .4yOz 2 2 O y = 3yOz  yOz = 300 (2) Thay (1) vμo (2) ta ®−îc: xOy = 5. 300 = 1500 VËy ta t×m ®−îc xOy = 1500 Bμi 3: Cho hai gãc xOy vμ x/ Oy/, biÕt Ox // O/x/ (cïng chiÒu) vμ Oy // O/y/ (ng−îc chiÒu). Chøng minh r»ng xOy + x/Oy/ = 1800 Gi¶i: x Nèi OO/ th× ta cã nhËn xÐt y/ x/ V× Ox // O/x/ nªn O1 = O/1 (®ång vÞ) V× Oy // O/y/ nªn O/2 = O2 (so le) khi ®ã: xOy = O1 + O2 = O/1 + O/2 O’ 0 / / / / / / 0O = 180 – x O y  xOy + x O y = 180 y Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 93 TOÁN HỌC LỚP 7 A B Bμi 4: Trªn h×nh bªn cho biÕt BAC = 1300;  ADC = 500 Chøng tá r»ng: AB // CD C Gi¶i: VÏ tia CE lμ tia ®èi cña tia CA Ta cã: ACD + DCE = 1800 D E (hai gãc ACD vμ DCE kÒ bï)  DCE = 1800 – ACD = 1800 – 500 = 1300 Ta cã: DCE = BAC (= 1300) mμ DCE vμ BAC lμ hai gãc ®ång vÞ Do ®ã: AB // CD Bμi 5: Trªn h×nh bªn cho hai ®−êng th¼ng x A y xy vμ x/y/ ph©n biÖt. H·y nªu c¸ch nhËn biÕt xem hai ®−êng th¼ng xy vμ x/y/ song song hay c¾t nhau b»ng dông cô th−íc ®o gãc x/ y/ B Gi¶i: LÊy A  xy ; B  x/y/ vÏ ®−êng th¼ng AB. Dïng th−íc ®o gãc ®Ó ®o c¸c gãc xAB vμ ABy/. Cã hai tr−êng hîp x¶y ra * Gãc xAB = ABy/ V× xAB vμ ABy/ so le trong nªn xy // x/y/ * xAB  ABy/ V× xAB vμ ABy/ so le trong nªn xy vμ x/y/ kh«ng song song víi nhau. VËy hai ss−êng th¼ng xy vμ x/y/ c¾t nhau Bμi6: VÏ hai ®−êng th¼ng sao cho a // b. LÊy ®iÓm M n»m ngoμi hai ®−êng th¼ng a, b. VÏ ®−êng th¼ng c ®i qua M vμ vu«ng gãc víi a vμ b. Gi¶i: c c a M a M b Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ b Trang 94 TOÁN HỌC LỚP 7 LuyÖn tËp: §−êng th¼ng vu«ng gãc, song song, c¾t nhau. Bài 1: Cho hình vẽ sau a// b    1320 A1  380 ; B 1 GT KL  AOB =? (x = ?) HD: Qua O veõ c // a Ta coù : c // a (caùch döïng) Vaø a// b (GT)  c // b  Maø O A1 = 380 (1)(Hai goùc sole trong taïo bôûi c // a ) 1 B   1800 (Hai goùc trong cuøng phía taïo bôûi c // b) Vaø O 2 1   1800  B   1800  1320  480 (2) O 2 1 Töø (1) vaø (2) suy ra   O  =380 + 480= 860 AOB = O 1 2 Hay x = 860 Bài 2:Cho hình vẽ sau , biết a c ; bc ; Â1 = 1150 . Tính góc B1 ? HD: Vì a  c vaø b  c neân a// b   1800 (góc trong cuøng phía taïo bôûi a//b) Ta coù :  A1  B 1 Neân B1 =1800-  A1  = 1800 – 1150 = 650 B 1 Vaäy x = 650   1100 . Tính E ;G ;G ; D ; A ; B  Bài 3:Cho hình vẽ d // d’// d’’; C7  600 ; D 1 2 3 4 5 6 8 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 95 TOÁN HỌC LỚP 7 HD: D   1100 (ñoàng vò taïo bôûi d’// d’’) G 2 8   1800  G   1800  1100  700 (keà buø) G 3 2 Bài 4: : Cho hình veõ sau : AOB Treân hình treân cho bieát a// b A  400 ; B  600 . Tính  BÀI TẬP TỔNG HỢP 1. D¹ng 1: Bμi tËp về hai đường thẳng vu«ng gãc. Bμi 1. VÏ gãc xOy cã sè ®o b»ng 450. LÊy ®iÓm A bÊt k× trªn Ox, vÏ qua A ®−êng th¼ng d1 vu«ng gãc víi ®−êng tia Ox vμ ®−êng th¼ng d 2 vu«ng gãc víi tia Oy. Bμi 2. VÏ gãc xOy cã sè ®o b»ng 600. VÏ ®−êng th¼ng d1 vu«ng gãc víi ®−êng tia Ox t¹i A. Trªn d1 lÊy B sao cho B n»m ngoμi gãc xOy. Qua B vÏ ®−êng th¼ng d 2 vu«ng gãc víi tia Oy t¹i C. H·y ®o gãc ABC b»ng bao nhiªu ®é. Bμi 3. VÏ gãc ABC cã sè ®o b»ng 1200 , AB = 2cm, AC = 3cm. VÏ ®−êng trung trùc d1 cña ®o¹n AB. VÏ ®−êng trung trùc d 2 cña ®o¹n th¼ng AC. Hai ®−êng th¼ng d1 vμ d 2 c¾t nhau t¹i O. Bμi 4 Cho gãc xOy= 1200, ë phÝa ngoμi cña gãc vÏ hai tia Oc vμ Od sao cho Od vu«ng gãc víi Ox, Oc vu«ng gãc víi Oy. Gäi Om lμ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy, On lμ tia ph©n gi¸c cña gãc dOc. Gäi Oy’ lμ tia ®èi cña tia Oy. Chøng minh: a/ Ox lμ tia ph©n gi¸c cña gãc y’Om. b/ Tia Oy’ n»m gi÷a 2 tia Ox vμ Od. c/ TÝnh gãc mOc. d/ Gãc mOn = 1800. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 96 TOÁN HỌC LỚP 7 Bμi 5. Cho gãc nhän xOy, trªn tia Ox lÊy ®iÓm A. KÎ ®−êng th¼ng ®I qua A vu«ng gãc víiOx, ®−êng th¼ng nμy c¾t Oy t¹i B. KÎ ®−êng vu«ng gãc AH víi c¹nh OB. a/ Nªu tªn c¸c gãc vu«ng. b/ Nªu tªn c¸c cÆp gãc cã c¹nh t−¬ng øng vu«ng gãc. * Bμi tËp tù luyÖn. Cho gãc bÑt AOB. Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê AB ta vÏ hai tia OC vμ OD sao cho AOC  BOD  1600 . Gäi tia OE lμ tia ®èi cña tia OD. Chøng minh r»ng: a/ BOC  BOE . b/ Tia OB lμ tia ph©n gi¸c cña gãc COE. 2. D¹ng 2: Bμi tËp về hai đường thẳng song song Bμi 1. Cho hai ®iÓm ph©n biÖt A vμ B. H·y vÏ mét ®−êng th¼ng a ®i qua A vμ mét ®−êng th¼ng b ®i qua B sao cho b // a. Bμi 2. Cho hai ®−êng th¼ng a vμ b. §−êng th¼ng AB c¾t hai ®−êng th¼ng trªn t¹i hai ®iÓm A vμ B. a/ H·y nªu tªn nh÷ng cÆp gãc so le trong, nh÷ng cÆp gãc ®èi ®Ønh, nh÷ng cÆp gãc kÒ bï. b/ BiÕt A1  1000 , B1  1150 . TÝnh nh÷ng gãc cßn l¹i. Bμi 3. Cho tam gi¸c ABC, A  800 , B  500 . Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm O. Trªn nöa mÆt ph¼ng kh«ng chøa ®iÓm C bê lμ ®−êng th¼ng AB ta vÏ tia Ox sao cho BOx  500 . Gäi Ay lμ tia ph©n gi¸c cña gãc CAO. Chøng minh: Ox // BC; Ay // BC. Bμi 4. Cho hai ®−êng th¼ng a vμ b. §−êng th¼ng AB c¾t hai ®−êng th¼ng trªn t¹i hai ®iÓm A vμ B. a/ NÕu biÕt A1  1200 ; B3  1300 th× hai ®−êng th¼ng a vμ b cã song song víi nhau hay kh«ng? Muèn a // b th× ph¶i thay ®æi nh− thÕ nμo? b/ BiÕt A2  650 ; B2  640 th× a vμ b cã song song kh«ng? Muèn a // b th× ph¶i thay ®æi nh− thÕ nμo? Bμi 5. Mét ®−êng th¼ng c¾t hai ®−êng th¼ng xx’, yy’ t¹i hai ®iÓm A, B sao cho hai gãc so le trong xAB  ABy . Gäi At lμ tia ph©n gi¸c cña gãc xAB, Bt’ lμ tia ph©n gi¸c cña gãc Aby. Chøng minh r»ng: a/ xx’ // yy’ b/ At // Bt’. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 97 TOÁN HỌC LỚP 7 tiªn ®Ò ¬clÝt-tõ vu«ng gãc ®Õn song song 1. KiÕn thøc c¬ b¶n: ☞ Tiên đề: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. ☞ Tính chất: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:  Hai góc so le trong bằng nhau  Hai góc đồng vị bằng nhau  Hai góc trong cùng phía bù nhau 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song c ☞ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc a với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. b ☞ Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. c a b ☞ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. => a c b 2. Bμi tËp:  vμ x Bμi tËp 1: Cho xOy ‘ Oy ‘ lμ hai gãc tï: Ox//O’x’; Oy//O’y’.  = x ‘ Oy ‘ CMR xOy x x’ y O y’ O’ Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 98 TOÁN HỌC LỚP 7 * NhËn xÐt: Hai gãc cã c¹nh t−¬ng øng song song th×: – Chóng b»ng nhau nÕu c¶ hai gãc ®Ìu nhän hoÆc ®Òu tï. – Chóng bï nhau nÕu 1 gãc nhän 1 gãc tï. ; D ; E  Bμi tËp 2: Xem h×nh vÏ bªn (a//b//c). TÝnh B ; C 1 1 d a D A 1 b c B E 1 C G 1 Gi¶i a / /b  0    d  b  B  90 d  a a / /c  0  L¹i cã   d  c  C  90 d  a  G   1100 (So le trong) Ta cã: D Ta cã 1 1  G   1800 (Trong cïng phÝa) Ta cã: E 1 1   1100  1800  E  = 700 E 1 1 ?  = 600 ; AOB  = 1000 (hình vẽ bên) . Tính góc OBy Bμi 3: Cho Ax // By ; xAO Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng đi qua O và song song với Ax H−íng dÉn A x 600 O y t 1000 Qua O vẽ đường thẳng song với Ax.   OAx  = 600 (góc soletrong do Ot // Ax) AOt   AOB   AOt  = 1000 – 600 = 400 (1,5đ) Khi đó: BOt   OBy  (góc soletrong do By // Ot) Ta lại có: BOt   400 (1,5đ) Vậy OBy B  khác góc bẹt. Gọi OM là tia phân giác góc AOB  Vẽ các tia OC, OD Bμi 4: Cho góc AOB lần lượt là tia đối của tia OA và OM   MOB  A M 1/ Chứng minh: COD  = 1100. Tính góc COD ? 2/ Biết AOB B O C   MOB  1/ Chứng minh: COD Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ D Trang 99 TOÁN HỌC LỚP 7   MOB  (do OM là phân giác AOB ) Ta có: MOA   COD  (góc đối đỉnh) Mà: MOA   MOB  Suy ra: COD  = 1100. Tính góc COD ? 2/ Biết AOB  Vì OM là tia phân giác góc AOB  1100 AOB   Suy ra: MOA  MOB =   550 2 2   MOB  = 550 Vậy: COD Bμi tËp vÒ nhμ Bμi 1 Cho hai đường thẳng xx’ v à yy’ cắt nhau tại A tạo thành góc xAy = 400. a/ Viết tên các cặp góc đối đỉnh. b/ Viết tên các cặp góc kề bù. c/ Tính số đo góc yAx’. d/ Tính số đo góc x’Ay’. ÔN TẬP CHƯƠNG I Bài 1: Đánh dấu “x” vào ô đúng hoặc sai cho thích hợp CAÂU ÑUÙNG SAI a)Ñöôøng thaúng xy laø ñuôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB neáu xy vuoâng goùc vôùi AB vaø ñi qua trung ñieåm cuûa AB b)Hai goùc chung ñænh vaø baèng nhau thì ñoái ñænh c) Qua ñieåm M naèm ngoaøi ñöôøng thaúng d coù voâ soá ñöôøng thaúng song song vôùi d d) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc e)Neáu hai ñöôøng thaúng a, b caét ñuôøng thaúng c maø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc trong cuøng phía buø nhau thì a song song vôùi b Bài 2: Ñieàn vaøo choã troáng Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng song song thì : a) ………………………………………………………………………………………………… b) ………………………………………………………………………………………………… c) ………………………………………………………………………………………………… Bài 3 : Cho AB = 4(cm) . Veõ ñöôøng trung tröïc d cuûa ñoaïn thaúng AB . Neâu caùch veõ Bài 4: Chọn một câu trả lời đúng nhất trong các câu a, b, c, d  đối đỉnh với O  và O   400 thì: 1/ Nếu O 1 1 3   300   350   400 a) O b) O c) O 3 3 3 2/ Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và a // b thì: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ   450 d) O 3 Trang 100 TOÁN HỌC LỚP 7 a) Hai góc so le trong bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau d) Cả a, b, c đều đúng. 3/ Đường trung trực của đoạn thẳng AB là: a) Đường đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB. b) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB. c) Đường vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB. d) Cả a, b, c đều sai. 4/ Số đường thẳng phân biệt đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước là: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 5/ Nếu a  c và a// b thì: c) Cả a và b đều đúng. d) Cả a và b đều sai. a) b//c b) b  c 6/ Theo tiên đề Ơ-clit thì: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng a) chỉ có một đường đường thẳng song song với đường thẳng đó. b) có nhiều đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó. c) có ba đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó. d) có hai đường đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng đó. 7/ Nếu a//c và b//c thì: b) a// b c) Cả a và b đều đúng. d) Cả a và b đều sai. a) a  b Bài 5: cho hình vẽ sau . Biết a // b // c. a A D 2 1 1 b c B 1 E 75o C 60o F 1 1/ Số đo của a) 1050 2/ Số đo của a) 600 3/ Số đo của a) 600 4/ Số đo của a) 750 5/ Số đo của a) 1050  là: B 1 b) 600 c) 1150 d) 750 b) 750 c) 1050 d) 1200 b) 1150 c) 750 d) 1050 b) 1050 c) 1150 d) 600 b) 750 c) 1200 d) 600  là: D 2  là: C 1  là: A 1  là: D 1  = 400 , B  = 500 ( nói rõ cách tính ) Bài 7: Cho hình vẽ: Tìm x biết a//b, A Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 101 TOÁN HỌC a LỚP 7 A 40o x? b O 50o B  = 350 , O  = 950 , B  = 1200 . Bài 8: Cho hình vẽ: Chứng minh a//b. Biết A a A 35o 95o b O 120o B Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 102 TOÁN HỌC LỚP 7 CHƯƠNG II:TAM GIÁC TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC A. KiÕn thøc c¬ b¶n: ☞ Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800: 1800 A A A B B C C B C HÌNH 2 HÌNH 1 HÌNH 3 ☞ Trong một tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau. Ở HÌNH 3, ☞ Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy. ☞ Định lí: Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó. A  Nhận xét: Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó. 2 1 B C B. Bμi tËp: Bμi tËp 1: TÝnh x, y, z trong c¸c h×nh sau: B R 1000 250 550 x 250 C A S 750 y z x I T Bμi tËp 2: H×nh 1: x = 1800 – (1000 + 550) = 250 H×nh 2: y = 800; x = 1000; z = 1250. Cho ABC vu«ng t¹i A. KÎ AH vu«ng gãc víi BC (H BC). Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 103 TOÁN HỌC LỚP 7 a, T×m c¸c cÆp gãc phô nhau. b, T×m c¸c cÆp gãc nhän b»ng nhau. A Gi¶i A B a, C¸c gãc phô nhau lμ:  A vμ  B H  B vμ  HAB; b, C¸c gãc nhän b»ng nhau lμ:  A vμ  HAB Bμi tËp 3: Cho ABC cã  B = 700;  C = 300. KÎ AH vu«ng gãc víi BC. a, TÝnh  HAB;  HAC b, KÎ tia ph©n gi¸c cña gãc A c¾t BC t¹i D. TÝnh  ADC:  ADB. Gi¶i A B 300 700 H D C a,  HAB = 200;  HAC = 600 b,  ADC = 1100;  ADB = 700 LuyÖn TËp: tam gi¸c Bμi 1.TÝnh c¸c sè ®o x trong c¸c h×nh sau: E A 63 75 66 B D x C h1 37 x F h2 N x h3 M 136 x P Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 104 TOÁN HỌC LỚP 7 Gi¶i.   180 0  ( A B ) H×nh 1: C   180 0  750  66 0  C     39 0 hay x=390  C   180 0  ( D E ) H×nh 2: F   180 0  370  630  F     80 0 hay x=800  F 2x=1800-1360 2x=440 x=220   40 0 ; C   60 0 . Bμi 2.Cho  ABC cã A Tia ph©n gi¸c cña gãc B c¾t AC ë D  a) TÝnh ABC  , BDC  b)TÝnh BDA H×nh 3: Gi¶i. a) Ta cã:  =1800-( A  C ) ABC  =1800-(800+400) =600  ABC B  b) V× BD lμ tia ph©n gi¸c cña ABC   CBD   1 ABC   30 0  ABD 2  lμ gãc ngoμi cña  BCD ADB  = DBC  C  =300+800=1100  ADB  =1800- ADB  =1800-1100=700  CDB Bμi 3. Cho h×nh vÏ sau,biÕt AB//DE  TÝnh DEC Gi¶i Ta cã: AB//DE =A   EDC  =470  EDC XÐt DEC ta cã:  =1800-( EDC  +C ) DEC  =1800-(470+360)  DEC  =970  DEC Bμi 4. Cho h×nh vÏ bªn CMR:a//b Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ A 80 40 D C A 47 B D 36 E C Trang 105 TOÁN HỌC Gi¶i. XÐt CED ta cã:    180 0  C D  E   LỚP 7 A  B 54 C a 92  =1800-(920+340)  E  =540 E   CED  BAC D 34 E b Mμ 2 gãc nμy so le trong  a//b  C  =200 Bμi 5.Cho  ABC cã B =700 vμ A  vμ C  TÝnh A Gi¶i.  C   180 0  B  Ta cã: A  C   110 0 Thay B =700  A  C  =200  A  =(1100+200):2=650 Mμ A  =1100-650=450 C hai Tam gi¸c b»ng nhau TÓM TẮT LÝ THUYẾT ☞ Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau. A B A’ C B’ C’ Bμi tËp Bμi 1: Cho tam gi¸c EKH cã E = 600, H = 500. Tia ph©n gi¸c cña gãc K c¾t EH t¹i D. TÝnh EDK; HDK. K Gi¶i: EKH ; E = 600; H = 500 GT Tia ph©n gi¸c cña gãc K C¾t EH t¹i D KL EDK; HDK Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ E D H Trang 106 TOÁN HỌC LỚP 7 Chøng minh: XÐt tam gi¸c EKH K = 1800 – (E + H) = 1800 – (600 + 500) = 700 Do KD lμ tia ph©n gi¸c cña gãc K nªn K1 = 70 1 K =  35 0 2 2 Gãc KDE lμ gãc ngoμi ë ®Ønh D cña tam gi¸c KDH Nªn KDE = K2 + H = 350 + 500 = 850 Suy ra: KDH = 1800 – KED = 1800 Hay EDK = 850; HDK = 950 Bμi 2: Cho tam gi¸c ABC cã B = C = 500, gäi Am lμ tia ph©n gi¸c cña gãc ngoμi ë ®Ønh A. Chøng minh Am // BC.  ABC; B = C = 500 GT A m Am lμ tia ph©n gi¸c cña gãc ngoμi ®Ønh A KL Am // BC B C Chøng minh: CAD lμ gãc ngoμi cña tam gi¸c ABC Nªn CAD = B + C = 500 + 500 = 1000 Am lμ tia ph©n gi¸c cña gãc CAD nªn A1 = A2 = 1 CAD = 100 : 2 = 500 2 hai ®−êng th¼ng Am vμ BC t¹o víi AC hai gãc so le trong b»ng nhau A1 = C = 500 nªn Am // BC Tr−êng hîp b»ng nhau c¹nh – c¹nh – c¹nh A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT  Trường hợp 1: Cạnh – cạnh – cạnh.Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 107 TOÁN HỌC LỚP 7 A’ A B’ B C’ C B. Bμi tËp: Bμi tËp 1: Cho h×nh vÏ sau. Chøng minh: a,  ABD =  CDB B A  = DBC  b, ADB D C Gi¶i a, XÐt  ABD vμ  CDB cã: AB = CD (gt) AD = BC (gt) DB chung   ABD =  CDB (c.c.c) b, Ta cã:  ABD =  CDB (chøng minh trªn)  = DBC  (hai gãc t−¬ng øng)  ADB Bμi tËp 2 GT: ABC AB = AC MB = MC KL: AM  BC Chøng minh XÐt AMB vμ AMC cã : AB = AC (gt) MB = MC (gt) AM chung A  AMB = AMC (c. c. c)  + AMC  = 1800 ( kÒ bï) Mμ AMB B M C  = AMC  = 900 AM  BC. => AMB Bμi 3: Cho tam gi¸c ABC trung ®iÓm cña BC lμ M, kÎ AD // BM vμ AD = BM Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 108 TOÁN HỌC LỚP 7 (M vμ D kh¸c phÝa ®èi víi AB) Trung ®iÓm cña AB lμ I. a. Chøng minh ba ®iÓm M, I, D th¼ng hμng b. Chøng minh: AM // DB c. Trªn tia ®èi cña tia AD lÊy ®iÓm AE = AD Chøng minh EC // DB Gi¶i: D A E a. AD // Bm (gt)  DAB = ABM IAD  IBM cã (AD = BM; DAM = ABM (IA = IB) Suy ra DIA = BIM mμ DIA + DIB = 1800 nªn BIM + DIB = 1800 B M C Suy ra DIM = 1800 VËy ba ®iÓm D, I, M th¼ng hμng b. AIM  BID (IA = IB, DIB = MIB) ID = IM  BDM = DMA  AM // BD. c. AE // MC  EAC = ACM; AE = MC (AC chung) VËy AEC  CMA (c.g.c) Suy ra MAC = ACE  AM // CE mμ AM // BD VËy CE // BD Tr−êng hîp b»ng nhau c¹nh – gãc – c¹nh A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT  Trường hợp 2: Cạnh – góc – cạnh. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. A’ A B B’ C Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ C’ Trang 109 TOÁN HỌC B. Bμi tËp: Bμi tËp 1: LỚP 7 B A D C Gi¶i a, XÐt ABD vμ CDB cã:   CDB  (gt); BD chung. AB = CD (gt); ABD  ABD = CDB (c.g.c) b, Ta cã: ABD = CDB (cm trªn)   DBC  (Hai gãc t−¬ng øng)  ADB c, Ta cã: ABD = CDB (cm trªn)  AD = BC (Hai c¹nh t−¬ng øng) D Bμi tËp 2: A E C B Gi¶i   BAE  nªn tia Ta cã: hai tia AE vμ AC cïng thuéc mét nöa mÆt ph¼ng bê lμ ®−êng th¼ng AB vμ BAC  + CAE  = BAE  AC n»m gi÷a AB vμ AE. Do ®ã: BAC   900  CAE(1)   BAE   900  CAE(2)  T−¬ng tù ta cã: EAD  = EAD . Tõ (1) vμ (2) ta cã: BAC XÐt ABC vμ AED cã: AB = AE (gt)  = EAD  (chøng minh trªn) BAC AC = AD (gt)  ABC = AED (c.g.c) Bμi tËp 35/SGK – 123: y A O H C t B Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 110 TOÁN HỌC LỚP 7 Chøng minh: XÐt OAH vμ OBH lμ hai tam gi¸c vu«ng cã: OH lμ c¹nh chung.  = BOH  (Ot lμ tia p/g cña xOy) AOH  OAH = OBH (g.c.g)  OA = OB. b, XÐt OAC vμ OBC cã OA = OB (c/m trªn) OC chung;  = BOC  (gt). AOC  OAC = OBC (c.g.c)  = OBC   AC = BC vμ OAC Bμi 4: Cho tam gi¸c ABC D lμ trung ®iÓm cña AB, E lμ trung ®iÓm cña AC vÏ F sao cho E lμ trung ®iÓm cña DF. Chøng minh: A a. DB = CF b. BDC  FCD c. DE // BC vμ DE = D F E 1 BC 2 Gi¶i: B a. AED  CEF C  AD = CF Do ®ã: DB = CF (= AD) b. AED  CEF (c©u a) suy ra ADE = F  AD // CF (hai gãc b»ng nhau ë vÞ trÝ so le) AB // CF  BDC = FCD (so le trong) Do ®ã: BDC  ECD (c.g.c) c. BDC  ECD (c©u b) Suy ra C1 = D1  DE // BC (so le trong) BDC  FCD  BC = DF Do ®ã: DE = 1 1 DF nªn DE = BC 2 2 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 111 TOÁN HỌC LỚP 7 Tr−êng hîp b»ng nhau gãc – c¹nh – gãc A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT  Trường hợp 3: Góc – cạnh – góc. Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. A’ A B B’ C C’ B. Bμi tËp: Bμi tËp 1:: Cho ABC coù: AB = AC, M laø trung ñieåm cuûa BC.Treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm D sao cho AM = MD. Chöùng minh: a/ ABM = DCM. b/ AB // DC c/ AM  BC d/ Tìm ñieàu kieän cuûa ABC ñeå ADC = 30? A Chöùng minh: a/ ABM = DCM. Xeùt ABM vaø DCM coù: + AM = MD (gt) M + AMB = CMD (ñoái ñænh) B C + MB = MC ( gt) => ABM = DCM (c-g-c) b/ AB // DC Vì ABM = DCM neân ta coù: ABM = DCM ôû vò trí sole trong do ñoù AB // DC. D c/ AM  BC Xeùt ABM = ACM coù: + MB = MC (gt) + MA ( caïnh chung) + AB = AC ( gt) => ABM = ACM (c-c-c) neân: AMB = AMC maø : AMB + AMC = 2v. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 112 H TOÁN HỌC LỚP 7 => AMB = AMC = 1v hay : AM  BC. d/ Tìm ñieàu kieän : ADC = 30 khi DAB = 30 vì ADC = DAB theo chöùng minh treân. Maø DAB = 30 khi  BAC = 60 vì BAC = 2.DAB Vaäy ADC = 30 khi  ABC coù AB = AC vaø BAC = 60. Bμi tËp 2: Cho tam gi¸c ABC cã AB = AC. LÊy ®iÓm D trªn c¹nh AB, lÊy ®iÓm E trªn c¹nh AC sao cho AD = AE. a) Chøng minh r»ng BE = CD. b) Gäi O lμ giao ®iÓm cña BE vμ CD. Chøng minh r»ng BOD = COE Giải a) XÐt ABE vμ ACD cã: A AB = AC (gt)  chung D E AE = AD (gt)  ABE = ACD(g.c.g) O  BE = CD (hai c¹nh t−¬ng øng) B C b) ABE = ACD  B̂1  Ĉ1 ; Ê1  D̂1 L¹i cã: Ê 2  Ê1 = 1800 D̂ 2  D̂1 = 1800 nªn Ê 2  D̂ 2 MÆt kh¸c: AB = AC AD = AE AD + BD = AB  BD = CE AE + EC = AC Trong BOD vμ COE cã B̂1  Ĉ1 BD = CE, D̂ 2  Ê 2  BOD = COE (g.c.g) LuyÖn tËp vÒ c¸c Tr−êng hîp b»ng nhau cña Tam gi¸c Bμi 1: Cho ®−êng th¼ng CD c¾t ®−êng th¼ng AB vμ CA = CB, DA = DB. Chøng minh r»ng CD lμ ®−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB. Gi¶i: XÐt hai tam gi¸c ACD vμ BCD chóng cã: CA = CB ; DA = DB (gt) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 113 TOÁN HỌC LỚP 7 c¹nh DC chung nªn ACD  BCD (c.c.c) tõ ®ã suy ra: ACD = BCD Gäi O lμ giao ®iÓm cña AB vμ CD. XÐt tam gi¸c OAC vμ OBD chóng cã: ACD = BCD (c/m trªn); CA = CB (gt) c¹nh OC chung nªn OAC  OBC  OA = OB vμ AOC = BOC Mμ AOB + BOC = 1800 (c.g.c)  AOC = BOC = 900  DC  AB Do ®ã: CD lμ ®−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB. Bμi 2: Cho tam gi¸c ABC vμ hai ®iÓm N, M lÇn l−ît lμ trung ®iÓm cña c¹nh AC, AB. Trªn tia BN lÊy ®iÓm B/ sao cho N lμ trung ®iÓm cña BB/. Trªn tia CM lÊy ®iÓm C/ sao cho M lμ trung ®iÓm cña CC/. Chøng minh: a. B/C/ // BC C/ b. A lμ trung ®iÓm cña B/C/ Gi¶i: a. XÐt hai tam gi¸c AB/N vμ CBN M N ta cã: AN = NC; NB = NB/ (gt); ANB/ = BNC (®èi ®Ønh) VËy AB / N  CBN suy ra AB/ = BC B C / / vμ B = B (so le trong) nªn AB // BC Chøng minh t−¬ng tù ta cã: AC/ = BC vμ AC/ // BC Tõ mét ®iÓm A chØ kÎ ®−îc mét ®−êng th¼ng duy nhÊt song song víi BC. VËy AB/ vμ AC/ trïng nhau nªn B/C/ // BC. b. Theo chøng minh trªn AB/ = BC, AC/ = BC Suy ra AB/ = AC/ Hai ®iÓm C/ vμ B/ n»m trªn hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau bê lμ ®−êng th¼ng AC VËy A n»m gi÷a B/ vμ C/ nªn A lμ trung ®iÓm cña B/C/ Bμi 3: Cho tam gi¸c ADE cã D = E. Tia ph©n gi¸c cña gãc D c¾t AE ë ®iÓm M, tia ph©n gi¸c cña gãc E c¾t AD ë ®iÓm M. So s¸nh c¸c ®é dμi DN vμ EM H−íng dÉn: Chøng minh: DEN  EDM (g.c.g) Suy ra: DN = EM (cÆp c¹nh t−¬ng øng) Bμi 4: Cho h×nh vÏ bªn A B trong ®ã AB // HK; AH // BK Chøng minh: AB = HK; AH = BK. Gi¶i: KÎ ®o¹n th¼ng AK, AB // HK H K  A1 = K1 (so le trong) AH // BK  A2 = K2 (so le trong) Do ®ã: ABK  KHA (g.c.g) Suy ra: AB = HK; BK = HK Bμi 5: Cho tam gi¸c ABC, D lμ trung ®iÓm cña AB, ®−êng th¼ng qua D vμ song song víi BC c¾t AC t¹i E, ®−êng th¼ng qua E song song víi BC c¾t BC ë F, Chøng minh r»ng a. AD = EF b. ADE  EFC Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 114 TOÁN HỌC LỚP 7 c. AE = EC Gi¶i: a.Nèi D víi F do DE // BF A EF // BD nªn DEF  FBD (g.c.g) Suy ra EF = DB Ta l¹i cã: AD = DB suy ra AD = EF D E b.Ta cã: AB // EF  A = E (®ång vÞ) AD // EF; DE = FC nªn D1 = F1 (cïng b»ng B) B F C Suy ra ADE  EFC (g.c.g) c. ADE  EFC (theo c©u b) suy ra AE = EC (cÆp c¹nh t−¬ng øng) Bμi 6: Cho tam gi¸c ABC trung ®iÓm cña BC lμ M, kÎ AD // BM vμ AD = BM (M vμ D kh¸c phÝa ®èi víi AB) Trung ®iÓm cña AB lμ I. a. Chøng minh ba ®iÓm M, I, D th¼ng hμng b. Chøng minh: AM // DB c. Trªn tia ®èi cña tia AD lÊy ®iÓm AE = AD Chøng minh EC // DB Gi¶i: D A E a. AD // Bm (gt)  DAB = ABM IAD  IBM cã (AD = BM; DAM = ABM (IA = IB) Suy ra DIA = BIM mμ B M C DIA + DIB = 1800 nªn BIM + DIB = 1800 Suy ra DIM = 1800 VËy ba ®iÓm D, I, M th¼ng hμng b. AIM  BID (IA = IB, DIB = MIB) ID = IM  BDM = DMA  AM // BD. c. AE // MC  EAC = ACM; AE = MC (AC chung) VËy AEC  CMA (c.g.c) Suy ra MAC = ACE  AM // CE mμ AM // BD VËy CE // BD Bμi 7: ë h×nh bªn cã A1 = C1; A2 = C2. So s¸nh B vμ D chØ ra nh÷ng cÆp ®o¹n th¼ng b»ng nhau. Gi¶i: XÐt tam gi¸c ABC vμ tam gi¸c CDA chóng cã: A2 = C2; C1 = A1 c¹nh Ac chung VËy ABC  CDA (g.c.g) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ B A C D Trang 115 TOÁN HỌC LỚP 7 Suy ra B = D; AB = CD Vμ BC = DA Bμi 8: Cho tam gi¸c ABC c¸c tia ph©n gi¸c cña c¸c gãc B vμ C c¾t nhau t¹i I. Qua I kÎ ®−êng th¼ng song song víi BC. Gäi giao ®iÓm cña ®−êng th¼ng nμy víi AB, AC theo thøc tù lμ D vμ E. Chøng minh r»ng DE = BD. Gi¶i: A DI // DC  I1 = B1 (so le) D I E BI lμ ®−êng ph©n gi¸c cña gãc B  B1 = B2 Suy ra I1 = B2 Tam gi¸c DBI cã: B C I1 = B2  Tam gi¸c DBI c©n BD = BI (1) Chøng minh t−¬ng tù CE = EI (2) Tõ (1) vμ (2): BD + CE = DI + EI = DE Bμi 9: Cho tam gi¸c ®Òu ABC lÊy ®iÓm D, E, F theo thø tù thuéc c¹nh AB, BC, CA sao cho AD = BE = CF. Chøng minh r»ng tam gi¸c DEF lμ tam gi¸c ®Òu. Gi¶i: A Ta cã AB = BC = CA, AD = BE = CF Nªn AB – AD = BC – BE = CA – CF D F Hay BD = CE = AF B E C Tam gi¸c ABC ®Òu A = B = C = 600 ADF  BED (c.g.c) th× DF = DE (cÆp c¹nh t−¬ng øng) EBD  FCE (c.g.c) th× DE = EF (cÆp c¹nh t−¬ng øng) Do ®ã: DF = DE = EF VËy tam gi¸c DEF lμ tam gi¸c ®Òu. CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢP CHƯƠNG II Bài 1 Bμi 1 : §iÒn ®óng, sai 1. Cã thÓ vÏ ®−îc mét tam gi¸c víi 3 gãc nhän 2. Cã thÓ vÏ ®−îc mét tam gi¸c cã 2 c¹nh b»ng nhau 3. Cã thÓ vÏ ®−îc mét tam gi¸c víi 2 gãc vu«ng 4. TÊt c¶ c¸c gãc trong cña mét tam gi¸c b»ng nhau Bμi 2 : Cho ∆ABC, A = 500, B = 70, tia ph©n gi¸c gãc C c¾t AB t¹i M.  TÝnh:  AMC ; BMC Baøi 3 :cho DEFX = DMNK nhö hình veõ. Haõy tìm soá ño caùc yeáu toá coøn laïi cuûa hai tam giaùc Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 116 TOÁN HỌC LỚP 7 N K F 55 2,2 3,3 4 M E X Bài 4: Cho D DKE Coù DK=KE=DE=5cm vaø DDKE = DBCO . Tính toång chu vi hai tam giaùc ñoù? ; B   2C . C   140 kh«ng? V× sao? Bμi 5: Cã ∆ABC mμ A  2 B Baøi 6 : Cho ABC vaø ABC bieát :AB = BC = AC = 3 cm ; AD = BD = 2cm (C vaø D naèm khaùc phía ñoái vôùi AB) a) Veõ ABC ; ABD b) Chöùng minh : CAˆ D  CBˆ D HD: A D C B ABC ; ABD AB = AC = BC = 3 GT cm AD = BD = 2 cm a) Veõ hình KL b) CAˆ D  CBˆ D b) Noái DC ta ñöôïc ADC vaø BDC coù : AD = BD (gt) ; CA = CB (gt) ; DC caïnh chung  ADC = BDC (c.c.c)  CAˆ D  CBˆ D (hai goùc töông öùng Bài 2 Baøi 1: Cho D ABC vaø D ABD bieát: AB=BC=CA=3cm; AD=BD=2cm (Cvaø D naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AB). a/ Veõ D ABC ; D ABD  = CBD  b/ chöùng minh raèng CAD A D B a/ GT C D ABC , D ABD Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 117 TOÁN HỌC LỚP 7 AB=BC=CA=3cm AD=BD=2cm KL a/Veõ Hình  = CBD  b/ CAD b/ Noái DC . Xét D ADC và D BDC coù : AD = BD(gt) ; CA = CB(gt) ; DC caïnh chung  D ADC = D BDC(c.c.c)  = CBD  (hai goùc töông öùng  CAD Bài 2: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. Chöùng minh raèng AM vuoâng goùc Vôùi BC . HD: A B C GT : D ABC AB=AC M laø trung ñieåm BC KL: AM ^ BC Chöùng minh : Xeùt D ABM vaø D ACM coù AB = AC (gt) ; BM = MC(gt) ; Caïnh AM chung  D ABM vaø D ACM (c.c.c). = = Suy ra AMB AMC (hai goùc töông öùng ) maø AMB AMC = 1800 (tính chaát hai goùc keà buø) 0   A M B = 1 8 0 = 9 0 0 hay AM ^ BC. 2 Baøi 3 : Cho tam giaùc ABC. Veõ cung troøn taâm A baùn kính BC, veõ cung troøn taâm B baùn kính BA, chuùng caét nhau ôû D (D vaø B naèm khaùc phiaù ñoái vôùi AC ). Chöùng minh raèng AD// BC A B D C GT: D ABC Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 118 TOÁN HỌC LỚP 7 Cung troøn (A;BC) caét cung troøn(C;AB) taïi D (D vaø B khacù phiaù vôùi AC). KL: AD//BC CM: Xeùt D ADC vaø D CBA coù AD = CB(gt) ; DC = AB(gt) ; AC caïnh chung  D ADC vaø D CBA(c.c.c) =  CAD ACB (hai goùc töông öùng )  AD//BC vì coù hai goùc so le trong baèng nhau .  = 500 ; E  = 750 . Tính caùc goùc coøn laïi cuûa tam giaùc . Bài 4: :Cho D ABC= D DEF. Bieát A Bài 5: – Veõ tam giaùc ABC bieát AB= 4cm; BC = 3cm;AC = 5cm. -Veõ tia phaân giaùc goùc A baèng thöôùc vaø compa. Bài 3  = BCD  Bài 1: Cho hình veõ, chöùng minh ADC A B C D Bài 2: Cho hình vẽ E B A D C  GT: xAy B Î Ax;D Î Ay AB = AD E Î Bx;C Î Dy BE = DC KL: D ABC = D ADE; Giaûi : AD = AB(gt) AD = AB(gt)  AC = AE DC = BE(gt) Xeùt D ABC Vaø D ADE coù: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 119 TOÁN HỌC LỚP 7  chung ; AC = AE AB= AD(gt) ; A  D ABC = D ADE (c.g.c) Baøi 3: Cho D ABC:AB=AC, veõ veà phiaù ngoaøi cuaû D ABC caùc tam giaùc vuoâng ABK vaø tam giaùc vuoâng ACD coù AB=AK,AC=AD. Chöùng minh: D ABK = D ACD. K D A B C GT : D ABC:AB= AC  = 1V ) ; AB = AK D ABK ( KBA  = 1V) ; AD = AC D ADC ( DAC KL: D AKB = D ADC. CM: Ta có : AK = AB(gt) và AD = AC(gt) maø AB= AC(gt) suy ra : AK = AD (t/c baéc caàu)  = DAC  =900(gt); AK = AD (cmt) D AKB vaø D ADC coù: AB = AC(gt); KAB  D AKB = D ADC(c-g-c) Baøi 4: Cho ñoaïn thaúng BC vaø ñöôøng trung tröïc d cuûa noù, d giao vôùi BC taïi M. Treân d laáy hai ñieåm K vaø E khaùc M. Noái EB,EC , KB,KC. Chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau tre ân hình ? a)Trường hợp E nằm giữa K và M d K E 1 B 2 M C  =  = 1V ) caïnh EM chung ;BM=CM(gt) D BEM= D CEM (vì M M2 1 D BKM = D CKM chöùng minh töông töï (cgc) D BKE = D CKE(vì BE = EC;BK = CK, caïnh KE chung) (tröôøng hôïp c.c.c) b/ Tröôøng hôïp M naèm giöõa Kvaø E Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 120 TOÁN HỌC LỚP 7 K C M B E d D BKM = D CKM(c.g.c)  KB = KC D BEM= D CEM(c.g.c)  EB = EC D BKE = D CKE(c.c.c)  caét AB ôû D. Baøi4: Cho tam giaùc AOB coù OA = OB . Tia phaân giaùc cuûa O Chöùng minh :a/ DA = DB b/ OD ^ AB O 1 2 1 2 A B Bài 4 Bài 1: (Bμi 25. SGK/118) GT  GHK Vμ KIG GH = KI; HGK =IKG HK = IG KL HK // IG H G I K *XÐt  GHK Vμ KIG cã : GH = KI (GT) HGK = IKG (GT) GK c¹nh chung  GHK = KIG (c.g.c) (1)  HK = IG (cÆp c¹nh t−¬ng øng) *Tõ (1) suy ra GHK = KIG (cÆp gãc t−¬ng øng) Mμ hai gãc nμy ë vÞ trÝ so le trong  HK // IG (dÊu hiÖu nhËn biÕt ) (®pcm) Baøi 2 : Cho  ABC coù 3 goùc nhoïn. Veõ ADvuoâng goùc. AC = AB vaø D khaùc phía C ñoái vôùi AB, veõ AEAC: AD = AC vaø E khaùc phía ñoái vôùi AC. CMR: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 121 TOÁN HỌC LỚP 7 a) DC = BE b) DC  BE HD: a) CM: DC=BE  = DAB  + BAC  = 900 + BAC  ta coù DAC  = BAC  + CAE  = BAC  + 900 BAE  = BAE  => DAC Xeùt  DAC vaø  BAE coù:  =  AE (cm treân) (g) AD = BA (gt) (c) ; AC = AE (gt) (c) ; DAC =>  DAC=  BAE (c-g-c) => DC = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DCBE Goïi H = DC  BE; I = BE  AC Ta coù:  ADC=  ABC (cm treân) AEB (2 goùc töông öùng) ACD =  =>   = HIC  + ICH  (2 goùc baèng toång 2 goùc beân trong khoâng keà) maø: DHI  =  vaø  AIE +  AEI ( HIC AIE ññ) => DHI Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù B = C.Tia phaân giaùc goùc B caét AC ôû D, tia phaân giaùc goùc C caét AB ôû E.So saùnh ñoä daøi BD vaø CE. Bài 4 : Cho hình veõ beân coù :AB=CD;AD = BC;AÂ1 = 850 a/ Chöùng minh  ABC =  CDA  b/ Tính soá ño goùc C 1 c/ Chöùng minh AB// CD D B A 2 1 C Bài 5 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 122 TOÁN HỌC LỚP 7 Baøi 1: Cho  ABC coù goùc A = 600. Caùc tia phaân giaùc caùc goùc B; C caét nhau ôû I vaø AC; AB theo thöù töï ôû D; E . chöùng minh raèng ID=IE A 60 D E 1 4 3 B 2 1 2 2 K 1 1 C Keû phaân giaùc IK cuûa goùc BIC ta ñöôïc I1 = I2 , theo ñaàu baøi  ABC:  + C  =1200  = 60 0  B A =B  (gt), C  =C  (gt) Coù B 1 2 1 2 0  =C  = 120 = 60 0 B 1 1 2 0   BIC = 120 0 0 0 I1 = I2 = 60 vaø I3 = 60 , I4 = 60  I = I = I = I 3 1 2 4 khi ñoù ta coù  BEI =  BKI (g-c-g)  IE = IK (caïnh töông öùng ) Chöùng minh töông töï  IDC=  IKC  IK = ID  IE = ID = IK Baøi 2: Cho ABC = EFG. Vieát caùc caïnh baèng nhau vaø caùc goùc baèng nhau. Haõy vieát ñaúng thöùc döôùi moät vaøi daïng khaùc.  = 550 ;F  = 750 ; AB = 4cm; BC = 5cm; EG = 7cm. Tính caùc goùc coøn laïi vaø chu vi cuûa Giaû söû A hai tam giaùc. Baøi 3: Cho bieát  ABC = MNP = RST. a) Neáu  ABC vuoâng taïi A thì caùc tam giaùc coøn laïi coù vuoâng khoâng? Vì sao?  = 90 0 ;S = 60 0 . Tính caùc goùc coøn laïi cuûa ba tam giaùc. b) Cho bieát theâm A c) Bieát AB = 7cm; NP = 5cm; RT = 6cm. Tính caùc caïnh coøn laïi cuûa ba tam giaùc vaø tính toång chu vi cuûa ba tam giaùc. Baøi 4: Cho bieát AM laø ñöôøng trung tröïc cuûa BC (M  BC; A  BC). Chöùng toû raèng  = ACM;  MAB  = MAC;  AB = AC . ABM Bài 6 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 123 TOÁN HỌC LỚP 7 Baøi 1: Cho ABC coù AC = BC. Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB. Treân tia CI laáy ñieåm D sao cho D naèm khaùc phía vôùi C so bôø laø ñöôøng thaúng AB. a) Chöùng minh raèng ADC = BDC. b) Suy ra CD laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. Baøi 2: Cho ñoaïn thaúng AB. Veõ ñöôøng troøn taâm A baùn kính AB vaø ñöôøng troøn taâm B baùn kính BA. Hai ñöôøng troøn naøy caét nhau taïi hai ñieåm M vaø N. a) Chöùng minh raèng AMB = ANB. b) Chöùng minh raèng MN laø trung tröïc cuûa AB vaø töø ñoù suy ra caùch veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng cho tröôùc. Baøi 3: Cho hình veõ. Haõy chæ ra caùc tam giaùc baèng nhau ôû moãi hình. P A C E F N M Hình 1 B H Hình 2 G Q Hình 3 M Baøi 4: Cho goùc xOy. Treân tia phaân giaùc Ot cuûa goùc xOy laáy ñieåm I (I  O). Goïi A, B laàn löôït laø caùc ñieåm treân tia Ox vaø Oy sao cho OA = OB (O  A; O  B). a) Chöùng minh raèng  OIA = OIB. b) Chöùng minh raèng tia Ot laø ñöôøng trung tröïc cuûa AB. Baøi 5: Cho hình veõ (hình 4). Chöùng minh raèng E laø trung ñieåm cuûa MN. N A E B M Bài 7  khaùc goùc beït. Laáy A, B  Ox sao cho OA< OB. Laáy C, D  Oy sao cho OC = Baøi 1: Cho xOy OA, OD = OB. Goïi E laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC. Cmr: a) AD = BC b)  EAB=  ECD . c) OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy HD: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 124 TOÁN HỌC GT LỚP 7  <1800 xOy ABOx, CDOy OA  AOD=  COB (c-g-c) => AD = CB (2 caïnh töông öùng) b) CM:  EAB=  ECD  + DAB  =1800 (2 goùc keà buø) Ta coù: OAD  + BCD  =1800 (2 goùc keà buø) OCB  = BCD  = OCB  (  AOD=  COB) => DAB  Maø: OAD *Xeùt  EAB vaø  ECD coù: AB = CD (AB = OB- OA; CD =OD – OC maø OA = OC; OB = OD)   (cmt) ADB = DCB  = ODA  (  AOD=  COB) OBC =>  CED=  AEB (g-c-g)  c) CM: DE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Xeùt  OCE vaø  OAE coù: OE: caïnh chung ; OC = OA (gt) ; EC = EA ( Do  CED =  AEB) =>  CED =  AEB (c-c-c) = AOE (2 goùc töông öùng) => COE  Maø tia OE naèm giöõa 2 tia Ox, Oy Tia OE laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 2: Baïn Mai veõ tia phaân giaùc cuûa goùc xOy nhö sau: Ñaùnh daáu treân hai caïnh cuûa goùc boán ñoaïn thaúng baèng nhau: OA = AB = OC = CD (A,BOx, C,DOy). AD  BD = K. . CM: OK laø tia phaân giaùc cuûa xOy Baøi 3: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 125 TOÁN HỌC LỚP 7 GT OA = AB = OC = CD CB  OD = K  KL OK:phaân giaùc xOy Xeùt  OAD vaø  OCB: OA = OC ; OD = OB ; Ô goùc chung = ABK =>  OAD =  OCB (c-g-c) => ODK  = goùc AKB (ññ) => DCK  = BAK  maø CKD =>  CDK =  ABK (g-c-g) => CK =AK = AOK =>  OCK =  OAK(c-c-c) => COK  => OK: tia phaân giaùc cuûa xOy Bài 8 Baøi 1 : Cho tam giaùc ABC bieát AB tam giác cân. ☞ Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau. B C A : B => vuông cân C 2.Tam giác đều :là tam giác có ba cạnh bằng nhau A : B => đều C ☞ Hệ quả:  Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng 600. đều => = 600  Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 128 TOÁN HỌC LỚP 7 :  Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều. A A 60 o 60 B o C : => C B đều : => đều Bμi tËp 1: Trong c¸c tam gi¸c trong h×nh sau, tam gi¸c nμo lμ tam gi¸c c©n? V× sao? G C O B A D E 0 H 70 400 I K M N P Gi¶i C¸c tam gi¸c c©n cã trong h×nh: ABD c©n t¹i A; ACE c©n t¹i E. KOM c©n t¹i M; PON c©n t¹i N. MNO c©n t¹i O; KOP c©n t¹i O. Bμi tËp 2: Cho tam gi¸c ABC c©n A. LÊy ®iÓm D thuéc c¹nh AC, lÊy ®iÓm E thuéc c¹nh AB sao cho AD = AE. a. So s¸nh ABD vμ ACE b. Gäi I lμ giao ®iÓm cña BD vμ CE. Tam gi¸c IBC lμ tam gi¸c g×? V× sao? Chøng minh A a. XÐt ABD vμ ACE cã: AB = AC (gt) AD = AE (gt) Achung. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ D E I B C Trang 129 TOÁN HỌC LỚP 7 VËy ABD = ACE (c.g.c).  ABD = ACE (hai gãc t−¬ng øng) b. V× ABC c©n t¹i A nªn: ABC = ACB  =  ACE  (theo a) L¹i cã:  ABD  –  ABD  =  ACB  –  ACE    ABC  =  ICB . Hay  IBC IBC c©n t¹i I. Bμi tËp 3: Cho tam gi¸c ®Òu ABC. Gäi E, F, D lμ ba ®iÓm lÇn l−ît n»m trªn c¸c c¹nh AB, BC, AC sao cho: AD = CF = BE. Tam gi¸c DEF lμ tam gi¸c g×? Gi¶i A ABC ®Òu nªn: AB = AC = BC BE = AD = CF (gt) E  AB – BE = AC – AD = BC – CF Hay AE = CD = BF (1) ABC ®Òu nªn: A = B = C = 600 (2) XÐt AED vμ BEF cã: AE = BF (theo (1)) AD = BE (gt) D B C F A = B  AED = BEF (c.g.c)  ED = EF (3) XÐt AED vμ CDF cã: AE = CD (theo (1)); AD = CF (gt) A = C(gt)  AED = CDF (c.g.c)  ED = FD (4) Tõ (3) vμ (4) ta cã: ED = EF = FD VËy DEF lμ tam gi¸c ®Òu. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 130 TOÁN HỌC LỚP 7 ®Þnh lÝ py-ta-go Định lí Py- ta- go: Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. : A (Định lý Pytago) B C : *Định lí đảo: Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. => vuông tại B (Định lý Pytago đảo) Bμi tËp Baøi taäp 1 : Trªn h×nh vÏ bªn cho biÕt AD  DC; AH  BC; DC  BC; AB = 13cm AC = 15cm; DC = 12cm A 13 TÝnh ®é dμi ®o¹n th¼ng BC. Gi¶i: V× AH  BC (H  BC) B H AH  BC; DC  BC (gt)  AH // DC mμ HAC vμ DCA so le trong. Do ®ã: HAC = DCA Chøng minh t−¬ng tù còng cã: ACH = DAC XÐt tam gi¸c AHC vμ tam gi¸c CDA cã HAC = DCA; AC c¹nh chung; ACH = DAC Do ®ã: AHC  CDA (g.c.g)  AH = DC Mμ DC = 12cm (gt) Do ®ã: AH = 12cm (1) Tam gi¸c vu«ng HAB vu«ng ë H theo ®Þnh lý Pitago ta cã: AH2 +BH2 = AB2  BH2 = AB2 – AH2 = 132 – 122 = 55 = 25  BH = 5 (cm) (2) Tam gi¸c vu«ng HAC vu«ng ë H theo ®Þnh lý Pitago ta cã: AH2 + HC2 = AC2  HC2 = AC2 – AH2 = 152 – 122 = 91 = 92  HC = 9 (cm) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ D 15 12 C Trang 131 TOÁN HỌC LỚP 7 Do ®ã: BC = BH + HC = 5 + 9 = 14 (cm) Bμi 2: Cho tam gi¸c vu«ng ABC (A = 900), kÎ AH  BC Chøng minh: AB2 + CH2 = AC2 + BH2 Gi¶i: A ¸p dông ®Þnh lý Pitago vμo c¸c tam gi¸c vu«ng Tam gi¸c ABH cã H = 900  AB2 = AH2 + HB2  AB2 – HB2 = AH2 AHC cã H = 900  AC2 = AH2 + HC2  AC2 – HC2 = AH2  AB2 – HB2 = AC2 – HC2  AB2 + CH2 = AC2 + BH2 Bμi 3: Cho tam gi¸c vu«ng ABC vu«ng t¹i A cã AC Gi¶i: Theo ®Ò ra ta cã: B H C AB 3  vμ BC = 15cm. T×m c¸c ®é dμi AB; AC 4 B AB AC AB 2 AC 2    3 4 9 16 Theo tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau vμ ®Þnh lý Pitago ta cã: A C 15 AB AC AB  AC BC     9 9 16 9  16 25 25 2 2 2 2 2 2 Suy ra: AB2 = 9.9 = 92  AB = 9 cm AC2 = 16.9 = (4.3)2 = 122  AC = 12 cm VËy hai c¹nh cÇn t×m AB = 9cm; AC = 12cm Bμi 4: Cho tam gi¸c nhän ABC. KÎ AH vu«ng gãc víi BC (H  BC). Cho biÕt Ab = 13cm, AH = 12cm, HC = 16cm. TÝnh ®é dμi c¸c c¹nh cña tam gÝc ABC Gi¶i: V× AHB vu«ng t¹i H nªn: A 2 2 2 AB = AH + BH AC2 = AD2 + DC2 BH2= AB2 – AH2 BH2 = 132 – 122 B H C BH2 = 169 – 144 = 25 => BH = 5 (cm) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 132 TOÁN HỌC LỚP 7 Ta cã : BC = BH + HC BC = 5 + 16 => BC = 21 (cm) V× AHC vu«ng t¹i H nªn: AC2 = AH2 + CH2 AC2 = 122 + 162 AC2 = 144 + 256 = 400 => AC = 20(cm) §Þnh lý Pitago – tr−êng hîp b»ng nahu cña hai tam gi¸c vu«ng. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông + Trưòng hợp 1: Hai cạnh góc vuông. Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. B E A C D Xét F và  = (Hai cạnh góc vuông ) + Trưòng hợp 2: Cạnh góc vuông – góc nhọn. Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai giác vuông đó bằng Xét và nhau. B E có:  A C D B E = F (Cạnh góc vuông ‐ góc nhọn ) + Trưòng hợp 3: Cạnh huyền – góc nhọn Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Xét và có: A C D F + Trưòng hợp 4: Cạnh huyền – cạnh góc vuông. Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ  = (Cạnh huyền ‐ góc nhọn) Trang 133 TOÁN HỌC LỚP 7 giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Xét E B và có: A C D F  = BÀI TẬP Bμi 2: Cho tam gi¸c vu«ng c©n t¹i ®Ønh A. MA = 2 cm; MB = 3 cm; gãc AMC = 1350. TÝnh ®é dμi ®o¹n th¼ng MC. A Gi¶i: Trªn nöa mÆt ph¼ng bêi Am kh«ng chøa ®iÓm D. Dùng tam gi¸c ADM vu«ng c©n taih ®Ønh A. M Ta cã: AD = MA = 2 cm B C AMD = 450; DMC = AMC – AMD = 900 XÐt tam gi¸c ADC vμ AMB cã: AD = AM D DAC = MAB (hai gãc cïng phô nhau víi A gãc CAM); AC = AB (gt) Do ®ã: ADC  AMB (c.g.c)  DC = MB Tam gi¸c vu«ng AMD vu«ng ë A D nªn MD2 = MA2 + MC2 (pitago) B C Do ®ã: MD2 = 22 + 22 = 8 Tam gi¸c MDC vu«ng ë M nªn DC2 = MD2 + MC2 (Pitago) Do ®ã: 32 = 8 + MC2  MC2 = 9 – 8 = 1  MC = 1 Bμi 3: Tam gi¸c ABC cã ph¶i lμ tam gi¸c vu«ng hay kh«ng nÕu c¸c c¹nh AB; AC; BC tØ lÖ víi a. 9; 12 vμ 15 b. 3; 2,4 vμ 1,8 c. 4; 6 vμ 7 d. 4 ; 4 2 vμ 4 Gi¶i: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 134 TOÁN HỌC a. LỚP 7  AB  9k  AB 2  81k 2  AB AC BC    k   AC  12k  AC 2  144k 2 9 12 15  BC  15k  BC 2  225k 2  AB2 + AC2 = 81k2 + 144k2 = 225k2 = BC2 VËy tam gi¸c ABC vu«ng ë A. b.  AB  4k  AB 2  16k 2  AB AC BC    k   AC  6k  AC 2  36k 2 4 6 7  2 2  BC  7 k  BC  49k  AB2 + AC2 = 16k2 + 36k2 = 52k2  49k2 = BC2 VËy tam gi¸c ABC kh«ng lμ tam gi¸c vu«ng. c. T−¬ng tù tam gi¸c ABC vu«ng ë C (C = 900) d. Lμm t−¬ng tù tam gi¸c ABC vu«ng c©n (B = 900) Bμi 4: Cho tam gi¸c vu«ng ABC (A = 900), kÎ AH  BC Chøng minh: AB2 + CH2 = AC2 + BH2 Gi¶i: A ¸p dông ®Þnh lý Pitago vμo c¸c tam gi¸c vu«ng Tam gi¸c ABH cã H = 900  AB2 = AH2 + HB2  AB2 – HB2 = AH2 AHC cã H = 900  AC2 = AH2 + HC2  AC2 – HC2 = AH2  AB2 – HB2 = AC2 – HC2  AB2 + CH2 = AC2 + BH2 B H C Bμi 5: Cho tam gi¸c ABC cã A lμ gãc tï. Trong c¸c c¹nh cña tam gi¸c ABC th× c¹nh nμo lμ c¹nh lín nhÊt? A Gi¶i: * KÎ AD  AB tia AD n»m gi÷a 2 tia AB vμ AC  BD < BC (1) XÐt tam gi¸c ABD vu«ng ë A B E D C BD2 = AB2 + AD2  AB2 < BD2  AB < BD (2) Tõ (1) vμ (2) suy ra: AB < BC * KÎ AE  AC tia AE n»m gi÷a hai tia AB vμ AC  EC < BC (3) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 135 TOÁN HỌC LỚP 7 XÐt tam gi¸c AEC vu«ng ë A EC2 = AE2 + AC2  AC2 < EC2 hay AC < EC (4) Tõ (3) vμ (4) suy ra: AC < BC VËy c¹nh lín nhÊt lμ BC. Bμi 8: Cho tam gi¸c ABC cã AB < AC. Tia ph©n gi¸c cña gãc A c¾t ®−êng trung trùc cña BC t¹i I. KÎ IH vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng AB, kÎ IK vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng AC. Chøng minh r»ng BH = CK A Gi¶i: Gäi M lμ trung ®iÓm cña BC ta cã: K AMI  CMI (c.g.c) B M C V× BM = CM; IM chung; M1 = M2  IB = IC (cÆp gãc t−¬ng øng) H AHI  AKI (c¹nh huyÒn - gãc nhän) I  IH - IK IHB  IKC (c¹nh huyÒn - c¹nh gãc vu«ng)  BH = CK. Bμi 9: Cho tam gi¸c vu«ng ABC vu«ng t¹i A cã AC Gi¶i: Theo ®Ò ra ta cã: AB 3  vμ BC = 15cm. T×m c¸c ®é dμi AB; AC 4 B AB AC AB 2 AC 2    3 4 9 16 Theo tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau vμ ®Þnh lý Pitago ta cã: A C AB 2 AC 2 AB 2  AC 2 BC 2 15 2     9 9 16 9  16 25 25 Suy ra: AB2 = 9.9 = 92  AB = 9 cm AC2 = 16.9 = (4.3)2 = 122  AC = 12 cm VËy hai c¹nh cÇn t×m AB = 9cm; AC = 12cm Bμi 10: Chøng minh r»ng tam gi¸c ABC vÏ trªn giÊy « vu«ng ë h×nh bªn lμ tam gi¸c vu«ng c©n. Gi¶i: Gäi ®é dμi c¹nh cña mçi « vu«ng lμ 1 Theo ®Þnh lý Pitago ta cã: AB2 = 12 + 22 = 1 + 4 = 5 BC2 = 12 + 22 = 1 + 4 = 5 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ B C A Trang 136 TOÁN HỌC LỚP 7 AC2 = 12 + 32 = 1 + 9 = 10 Do AB2 = BC2 nªn AC = AB Do AB2 + BC2 = AC2 nªn ABC = 900 VËy tam gi¸c ABC vu«ng c©n t¹i B. Bμi 11: Cho tam gi¸c vu«ng ABC (A = 900). Chøng minh r»ng a. NÕu AB = 1 BC th× C = 300 2 b. NÕu C = 300 th× AB = 1 BC 2 Gi¶i: Trªn tia ®èi cña tia AB ®Æt AD = AB Nèi CD th× ta cã: BAC  DAC (c.g.c)  CB = CD (1) a. NÕu AB = C B A D 1 1 BC vμ AB = AD = BD 2 2 Th× BC = BD (2) Tõ (1) vμ (2) suy ra CB = BD VËy tam gi¸c BCD ®Òu  BCA = ACD = 1 1 BCD = .60 0  30 0 2 2 b. CB = CD  Tam gi¸c CBD c©n NÕu BCA = 300; BCD = 60=0 suy ra tam gi¸c BCD ®Òu  BD = BC  2AB = BC  AB = 1 BC 2 Bμi 12: Cho tam gi¸c ABC, kÎ BE  AC vμ CF  AB. BiÕt BE = CF = 8cm. ®é dμi c¸c ®o¹n th¼ng BF vμ BC tØ lÖ víi 3 vμ 5. a. Chøng minh tam gi¸c ABC lμ tam gi¸c c©n b. TÝnh ®é dμi c¹nh ®¸y BC c. BE vμ CF c¾t nhao t¹i O. Nèi OA vμ EF. Chøng minh ®−êng th¼ng AO lμ trung trùc cña ®o¹n th¼ng EF. A Gi¶i: a. BFC  CEB v× E = F = 900 BE = CF, Bc c¹nh chung F  FBC = ECB  tam gi¸c ABC c©n O b. Theo ®Ò bμi c¸c ®o¹n th¼ng BF vμ BC B C tØ lÖ víi 3 vμ 5 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 137 TOÁN HỌC Ta cã: LỚP 7 BF BC BF 2 BC 2 BC 2  BF 2 FC 2 8 2       4 3 5 9 25 25  9 16 16 BC 2  4  BC 2  25.4  100  BC  10 cm 25  c. Tam gi¸c ABC c©n  AB = AC mμ BF = EC ( BFC  CEB )  AF = AE AFO  AEO (c¹nh huyÒn - c¹nh gãc vu«ng)  FAO = EAO  FAI  EAI (V× AF = AE ; FAI = EAI)  IF = IE (1) vμ FIA = EIA mμ FIA + EIA = 1800 nªn FIA = EIA = 900  AI  EF (2) Tõ (1) vμ (2) suy ra AO lμ trung trùc cña ®o¹n th¼ng EF. ÔN TẬP CHƯƠNG II Baøi 1: a/ Veõ hình theo trình töï sau: -Veõ  ABC -Qua A veõ AH ^ BC (H Î BC) -Töø H veõ HK ^ AC (K Î AC) -Qua K veõ ñöôøng thaúng // vôùi BC caét AB taïi E. b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau treân hình, giaûi thích. c/ Chöùng minh AH ^ EK. d/ Qua A veõ ñöôøng thaúng m vuoâng goùc vôùi AH .Chöùng minh m // EK A m E 1 K 2 1 1 1 B 3 H 1 C GT:  ABC AH ^ BC (H Î BC) HK ^ AC (K Î AC) KE // BC (E Î AB) Am ^ AH KL: a/ vẽ hình b/ Chæ ra caùc caëp goùc baèng nhau c/AH ^ KE d/ Am // EK CM: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 138 TOÁN HỌC LỚP 7 =B  (hai goùc ñoàng vò cuûa EK//BC) b/ E 1 1   K 2 = C 1 (nhö treân ) =H  (Hai goùc so le trong cuûa EK//BC) K 1 1   K = K ( ñoái ñænh ) 2 3  = HKC  = 900 AHC c) AH BC (gt)ü ïï ý AH ^ EK (Quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø song song ) EK//BC (gt) ï ïþ d) m ^ AH (gt) ïüï ý m // EK (Hai ñöôøng thaúng cuøng vuoâng goùc vôùi moät ñöôøng thaúng thöù 3 ) EK ^ AH (c/m treân) ï ïþ Baøi 2: a/ Tìm giaù trò x;y , trong hình veõ beân: b/ AE coù song song vôùi BC khoâng ? Taïi sao? E A y x B C Baøi 3: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Treân caïnh AC laáy ñieåm D , Treân caïnh AC laáy ñieåm E sao cho AD = AE. Goïi I laø giao ñieåm cuûa BD vaø CE. Bieát IB = IC. Chöùng minh raèng : a/ BD = CE b/ IBE  ICD c/ AI laø tia phaân giaùc cuûa goùc A Bài 4: Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. 1/ Chöùng minh raèng AMB = AMC 2/ Chöùng minh raèng AM laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC ? 3/ Ñöôøng thaúng ñi qua B vuoâng goùc vôùi BA caét ñöôøng thaúng AM taïi I. Chöùng minh raèng CI  CA HƯỚNG DẪN  Baøi 2: cho  ABC vuoâng taïi A, phaân giaùc B caét AC taïi D. Keû DE BD (EBC). a) Cm: BA = BE b) K = BA  DE. Cm: DC = DK. HD: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 139 TOÁN HỌC LỚP 7 GT  ABC vuoâng taïi A ABC BD: phaân giaùc  DEBC DE  BA = K KL a)BA = BE b)DC = DK a) CM: BA = BE Xeùt  ABD vuoâng taïi A vaø  BED vuoâng taïi E: BD: caïnh chung    (BD: phaân giaùc B ) =>  ABD =  EBD (ch-gn) ABD = EBD => BA = BE (2 caïnh töông öùng) b) CM: DK = DC Xeùt  EDC vaø  ADK: DE = DA (  ABD=  EBD) = ADK (ññ) EDC =>  EDC=  ADK (cgv-gn) => DC = DK (2 caïnh töông öùng) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 140 TOÁN HỌC LỚP 7 CHƯƠNG III: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ CỦA TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC Quan hÖ gãc vμ c¹nh ®èi diÖn trong mét tam gi¸c. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. A B C Bμi tËp Bμi 1: a. So s¸nh c¸c gãc cña tam gi¸c PQR biÕt r»ng PQ = 7cm; QR = 7cm; PR = 5cm b. So s¸nh c¸c c¹nh cña tam gi¸c HIK biÕt r»ng H = 750; K = 350 Gi¶i: a. Tõ h×nh vÏ bªn ta cã: PQ = RP P  PQR c©n t¹i Q  R = P QR > PR  P > Q 7 5 (quan hÖ gi÷a c¹nh vμ gãc ®èi diÖn) vËy R = P > Q Q 0 0 0 0 0 0 b. I = 180 – (75 + 35 ) = 180 – 110 = 70 H > I > K  IK > HK > HI (quan hÖ gi÷a c¹nh vμ gãc ®èi diÖn) Bμi 2: Cho tam gi¸c ABC. Chøng minh r»ng AB + AC > BC Gi¶i: Trªn tia ®íi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho AD = AC Ta cã: AD = AC  ADC c©n ®Ønh D  ADC = ACD (1) Tia CA n»m gi÷a hai tia CB vμ CD Do ®ã: BCD > ACD (2) Tõ (1) vμ (2) ta cã: BCD > ADC XÐt tam gi¸c DBC cã BCD > BDC Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ R D A B C Trang 141 TOÁN HỌC LỚP 7 suy ra DB > BC (quan hÖ gi÷a gãc vμ c¹nh ®èi diÖn trong tam gi¸c) (3) mμ DB = AB + AD = AB + AC (4) Tõ (3) vμ (4) ta cã: AB + AC > BC Bμi 3: Cho tam gi¸c ABC, A = 900. Trªn tia ®èi cña tia AC lÊy D sao cho AD < AC. Nèi B víi D. Chøng minh r»ng: BC > BD B Gi¶i: Trªn tia AC lÊy ®iÓm E sao cho AE = AD Ta cã: AE < AC (V× AD < AC) Nªn E n»m gi÷a A vμ C D A E C Mμ BA  DE vμ DA = AE  BDE c©n ®Ønh B  BDE = BEA Ta cã: BEA > BCE (BEA lμ gãc ngoμi cña tam gi¸c BEC) Do ®ã: BDC > BCD XÐt tam gi¸c BDC cã: BDC > BCD Suy ra: BC > BD (quan hÖ gi÷a gãc vμ c¹nh ®èi diÖn trong mét tam gi¸c) Bμi 4: Cho tam gi¸c ABC cã AB < AC, M lμ trung ®iÓm cña c¹nh BC. So s¸nh BAM vμ MAC A Gi¶i: VÏ tia ®èi cña tia MA vμ trªn ®ã lÊy ®iÓm D sao cho MD = MA XÐt tam gi¸c MAB vμ tam gi¸c MDC cã: B M C MA = MD; AMB = DMC (®èi ®Ønh) MB = MC (M lμ T§ cña c¹nh BC) D Do ®ã: MAB  MDC (c.g.c) Suy ra: AB = CD; BAM = MDC Ta cã: AB = CD; AB < AC  CD < CA XÐt tam gi¸c ADC cã: CD < AC  MAC < MDC (quan hÖ gi÷a gãc vμ c¹nh ®èi diÖn trong tam gi¸c) Mμ MAC < MDC vμ BAM = MDC Suy ra: MAC < BAM Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 142 TOÁN HỌC LỚP 7 Bμi 5: Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë A, tia ph©n gi¸c cña gãc B c¾t AC ë D. So s¸nh c¸c ®é dμi AD, DC. B Gi¶i: KÎ DH  BC H ABD  HBD (c¹nh huyÒn - gãc nhän) A D C  AD = DH DHC vu«ng t¹i H  DH < DC DHC (c¹nh gãc vu«ng nhá h¬n c¹nh huyÒn) suy ra: AD < DC Bμi 6: Chøng minh r»ng nÕu mét tam gi¸c vu«ng cã mét gãc nhän b»ng 300 th× c¹nh gãc vu«ng ®èi diÖn víi nã b»ng nöa c¹nh huyÒn. Gi¶i: XÐt tam gi¸c ABC cã A = 900; B = 300 CÇn chøng minh: AC = 1 BC 2 B Trªn BC lÊy ®iÓm D sao cho CD = CA Tam gi¸c ACD cßn cã: C = 600, AD = AC = CD Tam gi¸c ABD cã B = 300; A2 = 300 nªn lμ tam gi¸c ®Òu suy ra AD = BE. Do ®ã: AC = 1 BC 2 D A C Bμi 7: Cho tam gi¸c ABC cã A = 850, B = 400 a. So s¸nh c¸c c¹nh cña tam gi¸c ABC A. AB < BC < AC C. AB < AC < BC B. BC < AC < AB D. AC < AB < BC b. Trªn tia ®èi cña yia AB lÊy ®iÓm D sao cho AD = AC. Trªn tia ®èi cña tia BA lÊy ®iÓm E sao cho BE = BC. So s¸nh ®é dμi c¸c ®o¹n CD; CB; CE A. CE < CB < CD C. CD < CE < CB B. CB < CE < CD D. CD < CB < CE Gi¶i: a. Chän D V× C = 1800 - (A + B) = 1800 - (85 + 40) = 55 Khi ®ã nhËn thÊy r»ng B < C < A  Ac < AB < BC Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 143 TOÁN HỌC LỚP 7 b. Chän D Bμi 8: Cho tam gi¸c ABC tia ph©n gi¸c cña gãc D c¾t AC t¹i D. So s¸nh ®é dμi cña AB vμ BC, biÕt BDC tï. Gi¶i: §Ó so s¸nh ®é dμi cña AB vμ BC ta cÇn ®i so s¸nh hai gãc C vμ A. Theo gi¶ thiÕt ta cã: BDC tï D1 > 900  2D1 > 1800 B Trong tam gi¸c ABD ta cã: D1 = A + B2 (1) 0 Trong tam gi¸c BCD ta cã: D1 + B1 + C1 = 180 (2) C«ng theo vÕ (1) vμ (2) ta ®−îc: 2D1 + B1 + C = A + B2 + 1800  A – C = 2D1 – 1800 > 0  A > C  BC > AB A D C Bμi 9: Cho gãc xOy = 600, ®iÓm A n»m trong gãc xOy. VÏ ®iÓm D sao cho Ox lμ ®−êng trung trùc cña AB. VÏ ®iÓm C sao cho Oy lμ ®−êng trïng trùc cña AC. a. Kh¼ng ®Þnh OB = OC lμ ®óng hay sai? A. §óng B. Sai b. TÝnh sè ®o gãc BOC B. 900; C. 1200; D. 1500 A. 600; Gi¶i: a. Chän A V× OA = OB (v× Ox lμ ®−êng trung trùc cña AB) OA = OC (v× Oy lμ ®−êng trung trùc cña AC) Do ®ã: OB = OC b. Chän C v× tam gi¸c OAB c©n ë O nªn O1 = O2 Tam gi¸c OAC c©n ë O nªn O3 = O4 Khi ®ã: BOC = O1 + O2 + O3 + O4 = 2O2 + 2O3 = 2(O2 + O3) = 2(xOy) = 2. 600 = 1200 VËy ta cã: BOC = 1200 Bμi 10: a. Cho tam gi¸c ABC vμ tam gi¸c A1B1C1 cã AB = A1B1. AC = A1C1 vμ BC > B1C1. So s¸nh sè ®o cña hai gãc A vμ A1 Gi¶i: Theo gi¶ thiÕt ta cã: AB = A1B1; AC = A1C1 vμ BC > B1C1 Th× A > A1 (quan hÖ gi÷a c¸c c¹nh ®èi diÖn trong tam gi¸c) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 144 TOÁN HỌC LỚP 7 b. Cho hai tam gi¸c ABC vμ A1B1C1 cã AB = A1B1. AC = A1C1 vμ A > A1. Chøng minh r»ng BC > B1C1 Gi¶i: XÐt tam gi¸c ABC vμ tam gi¸c A1B1C1 Cã AB = A1B1; AC = A1C1 vμ A > A1 (gt) Suy ra: BC > B1C1 (quan hÖ gi÷a c¹nh vμ gãc ®èi diÖn trong 1 tam gi¸c) Bμi 11: Cho tam gi¸c ABC trung tuyÕn AM. LÊy ®iÓm M bÊt k× trªn tia ®èi cña tia MA. So s¸nh ®é dμi CD vμ BD. A Gi¶i: Ta lÇn l−ît nhËn thÊy Víi hai tam gi¸c ABM vμ ACM cã: MB = MC (v× M lμ trung ®iÓm BC) M AM chung; AB < AC B C Do ®ã: M1 < M2  M3 < M4 Víi hai tam gi¸c BDM vμ CDM cã MB = MC (M lμ trung ®iÓm cña BC) D DM chung; M3 < M4 Do ®ã: CD < BD Bμi 12: Cho tam gi¸c ABC víi BC > AB. Tia ph©n gi¸c cña gãc ABC c¾t c¹nh AC t¹i D. Chøng minh CD > DA Gi¶i: LÊy K trªn c¹nh BC sao cho BK = BA. B Cã DKB vμ DAB C¹nh DB chung; B1 = B2 (V× BD lμ tia ph©n gi¸c ABC) BK = BA (theo c¸ch lÊy ®iÓm K) K VËy DKB = DAB (c.g.c) Suy ra: D1 = D2; DK = DA MÆt kh¸c: CKD lμ gãc ngoμi tam A D C gi¸c KDB nªn CKD > D1 (1) D2 lμ gãc ngoμi tam gi¸c DBC nªn D2 > BCD (2) V× D1 = D2 ; tõ (1) vμ (2) suy ra CKD > BCD Trong tam gi¸c KCD v× K > C nªn CD > DK hay CD > DA Bμi 13: Cho tam gi¸c ABC (AC > AB) A tï, ®−êng cao AH (®−êng AH  BC) vμ trung tuyÕn AM (®−êng AM ®i qua trung ®iÓm M cña c¹nh BC). Chøng minh: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 145 TOÁN HỌC LỚP 7 a. BAM > MAC b. H n»m gi÷a B vμ M Gi¶i: A a. Trªn tia AM lÊy ®iÓm D sao cho M lμ trung ®iÓm cña AD, dÔ dμng chøng minh ®−îc AMB  DMC (c.g.c) Suy ra BAM = D (1) AB = DC H M C Trong ACD cã : AC > DC do AC > AB (gt) B Vμ AB = DC (c/m trªn) Nªn D > MAC (2) Tõ (1) vμ (2) suy ra BAM > MAC D b. AC > AB  HC > HB (H thuéc ®o¹n th¼ng BC do A lμ gãc tï vμ MB = MC) suy ra: BM > BH. VËy H n»m gi÷a hai ®iÓm B vμ M. Bμi 14: Cho tam gi¸c MNP biÕt MP > MN, MD lμ ®−êng trung tuyÕn thuéc c¹nh NP. Trªn tia MD lÊy ®iÓm E sao cho D lμ trung ®iÓm cña ME. Chøng minh MEP > EMP Gi¶i: MDN  EDP (c.g.c) DN = DP Dm = DE M MDN = EDP (®èi ®Ønh) Suy ra: MN = EP Mμ MP > MN  MP > EP Trong tam gi¸c MEP, MP ®èi diÖn víi MEP N D P EP ®èi diÖn víi EMP Do ®ã: MEP > EMP E Bμi 15: TÝnh chu vi cña tam gi¸c c©n ABC biÕt a. AB = 5cm; AC = 12cm b. AB = 7cm; AC = 13cm Gi¶i: Tam gi¸c ABC c©n cã AB = 5cm; AC = 12cm th× c¹nh ®¸y lμ Ab. ThËt vËy nÕu c¹nh bªn AB = 5cm th× c¹nh bªn BC = 5cm Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 146 TOÁN HỌC LỚP 7 Nh− vËy ta cã: AB + BC = 10cm < CA = 12cm ®ã lμ ®iÒu v« lÝ (trong mét tam gi¸c tæng ®é dμi hai c¹nh bao giê còng lín h¬n ®é dμi c¹nh thø ba) VËy chu vi tam gi¸c ABC lμ: AB + AC + BC = 5 + 2.12 = 29 cm b. Cã thÓ x¶y ra hai tr−êng hîp - NÕu AB = 7cm lμ c¹nh ®¸y th× AB = BC = 13cm lμ c¹nh bªn - NÕu chu vi tam gi¸c ABC b»ng: 7 + 2.13 = 33 cm - NÕu AB = BC = 7cm lμ c¸c c¹nh bªn th× AC = 13cm lμ c¹nh ®¸y. Chu vi cña tam gi¸c ABC lμ: 13 + 2.7 = 27 cm. Bμi 16: Cho tam gi¸c ABC biÕt C = B A  2 3 a. Chøng minh r»ng tam gi¸c ABC lμ tam gi¸c vu«ng t¹i A vμ tÝnh sè ®o gãc B, gãc C. b. KÎ ®−êng cao AH. Chøng minh B = HAC; C = BAH Gi¶i: C B C A  B  C 180 0 a.      30 0 (¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau) 1 2 3 1 2  3 6 VËy A  30 0  A  90 0 nªn tam gi¸c ABC lμ tam gi¸c vu«ng t¹i A. 3 b. V× AH  BC nªn H = 1v suy ra B + BAH = 1v V× BAH + HAC = 1v suy ra B = HAC (2 gãc phô nhau) T−¬ng tù ta còng chøng minh ®−îc C = BAH. QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU QUAN HỆ 3 CẠNH CỦA TAM GIÁC- BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu  Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên - Lấy A d, kẻ AH d, lấy B d. Khi đó: ☞ ☞ ☞ A oạn thẳng AH gọi là đường vuông góc kẻ từ A đến đường thẳng d iểm H gọi là hình chiếu của A trên đường thẳng d Đoạn thẳng AB gọi là một đường xiên kẻ từ A đến đường thẳng d Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ B d H Trang 147 TOÁN HỌC LỚP 7 ☞ Đoạn thẳng HB gọi là hình chiếu của đường xiên AB trên đ.thẳng d  Quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc: A Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ mộtđiểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất.  Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu: Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng d đến đường thẳng đó, thì: H F E - Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn - Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn - Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình AB > AD> AE chiếu bằng nhau và ngược lại, nếu hai hình – HB > HD > HE chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau. HD = HF – AD = AF D B Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác  Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại. A AB + AC > BC AB + BC > AC AC + BC > AB B C  Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnhLỚP còn7 lại. |AC – BC | < AB |AB - BC | < AC |AC – AB|< BC  Nhận xét: Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại. |AB – AC| < BC < AB + AC Lưu ý: chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng hai độ dài còn lại, hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại. Bμi tËp Bμi 1: Cho tam gi¸c ABC cã A = 900. Trªn hai c¹nh AB, AC lÇn l−ît lÊy hai ®iÓm D vμ E. Chøng minh r»ng DE < BC. Gi¶i: B Nèi D vμ C ta cã: AE, AC lÇn l−ît lμ h×nh chiÕu cña c¸c h×nh xiªn DE, DC trªn D ®−êng th¼ng AC mμ AE < AE (V× E thuéc c¹nh AC) Suy ra: DE < DC (quan hÖ gi÷a ®−êng xiªn A E C vμ h×nh chiÕu cña nã) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 148 TOÁN HỌC LỚP 7 MÆt kh¸c: AD; AB lÇn l−ît lμ h×nh chiÕu cña c¸c ®−êng xiªn DC, BC trªn ®−êng th¼ng AB mμ AD < AB (D thuéc c¹nh AB) Suy ra: DC < BC (quan hÖ gi÷a ®−êng xiªn vμ h×nh chiÕu cña nã) Ta cã: DE < DC; DC < BC  DE < BC Bμi 2: Cho tam gi¸c ABC (A = 900) vÏ AH vu«ng gãc víi BC (H thuéc BC). Chøng minh r»ng AH + BC > AB + AC B Gi¶i: Trªn tia BC lÊy ®iÓm D sao cho BD = AB H Trªn tia AC lÊy ®iÓm E sao cho AE = AH (V× AB < BC nªn D n»m gi÷a B vμ C, D AH < AC nªn E n»m gi÷a A vμ C) Tam gi¸c ABD c©n ®Ønh B (V× BD = AB) A E C  BAD = BDA  Ta cã: BAD + DAE = BAD + HAD = 900 Do ®ã: DAE = HAD XÐt tam gi¸c HAD vμ tam gi¸c EAD cã: AH = AE; HAD = DAE; Ad c¹nh chung Do ®ã: HAD  EAD (c.g.c)  AHD = AED mμ AHD = 900 nªn AED = 900 Ta cã: DE  AC  DC > EC (quan hÖ gi÷a ®−êng xiªn vμ ®−êng vu«ng gãc) Do ®ã: AH + BD + DC > AE + AB + EC = AB + AC VËy AH + BC > AB + AC. Bμi 3: Cho tam gi¸c ABC, AB > AC vÏ BD  AC; CE  AB (D  AC; E  AB). Chøng minh r»ng AB – AC > BD – CE Gi¶i: A Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm F sao cho AF = AC, E V× AB > AC nªn E n»m gi÷a A vμ B. G F VÏ FG  AC, FH  BD (G  Ac; H  BD) Ta cã: FG  AC; BD  AC (gt)  FG // BD B C XÐt  GFD (FGD = 900);  HDF (DHF = 900) Cã DF chung GFD = HDF (v× FG // BD) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 149 TOÁN HỌC LỚP 7 Do ®ã: GFD  HDF (c¹nh huyÒn – gãc nhän) Suy ra: FG = HD; GD = FH XÐt  GAF (AGF = 900);  EAC (AEC = 900) Cã:AF = AC; GAF (cãc chung) Do ®ã: GAF  EAC (c¹nh huyÒn – gãc nhän) Suy ra: FG = CE Do vËy: FG = CE = HD Ta cã: FH  BD nªn FB > BH (quan hÖ gi÷a ®−êng xiªn vμ ®−êng vu«ng gãc) Suy ra: AB – AC > BD – HD Hay AB – AC > BD – CE Bμi 4: Cho tam gi¸c c©n ABC t¹i ®Ønh A. Tõ ®iÓm D trªn c¹nh AB vÏ ®−êng th¼ng song song víi BC c¾t c¹nh AC t¹i E. Chøng minh r»ng BE > 1 (DE + BC) 2 Gi¶i: VÏ BH  DE (H  DE), EN  BC (N  BC) XÐt  HBE (BHE = 900) vμ  NEB (ENB = 900) BE c¹nh chung, HBE = NEB (v× DE // BC) A Do ®ã: HBE  NEB (c¹nh huyÒn – gãc nhän) Suy ra: BH = EN H D E MÆt kh¸c HBD + DBC = HBC = 900 NEC + ECN = 900 (  NEC cã N = 900) mμ DBC = ECN (  ABC c©n ®Ønh A) suy ra: HBD = NEC B N C XÐt  HBD vμ  NEC cã: DHB = CNE ( = 900); BH = EN (theo c/m trªn) NBD = NEC (c/m trªn) Do ®ã: HBD  NEC (g.c.g)  HD = NC Mμ BH  DE suy ra BE > HE (quan hÖ gi÷a ®−êng xiªn vμ ®−êng vu«ng gãc) Do ®ã: BE + B£ > HE + MB Mμ HE + BN = DE + HD + BN = DE + NC + BN = DE + BC Nªn BE + BE > DE + BC  2BE > BC + DE  BE > Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ 1 (DE + BC) 2 Trang 150 TOÁN HỌC LỚP 7 Bμi 5: Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A, ®iÓm D n»m gi÷a B vμ C. Chøng minh r»ng ®é dμi AD nhá h¬n c¹nh bªb cña tam gi¸c ABC. A Gi¶i: KÎ AH  BC – NÕu D trïng H th× AD < AC v× AH < AC (®−êng vu«ng gãc nhá h¬n ®−êng xiªn) - NÕu D kh«ng trïng H B H D C Gi¶ sö D n»n gi÷a H vμ C, ta cã HD < HC Suy ra: AD < AC (h×nh chiÕu nhá h¬n th× ®−êng xiªn nhá h¬n) VËy AD nhá h¬n c¹nh bªn cña tam gi¸c ABC A Bμi 6: a.Cho h×nh vÏ bªn trong ®ã AB > AC. Chøng minh r»ng EB > EC b. Cho h×nh vÐ bªn. Chøng minh r»ng: BD + CE < AB + AC E B H A E Gi¶i: a. AB > AC  HB > HC(®−êng xiªn lín h¬n th× ®−êng chÕu lín h¬n) HB > HC  EB > EC b. (H2) Tam gi¸c ABD vu«ng t¹i D  BD < AB Tam gi¸c ADE vu«ng t¹i E suy ra: CE < AC Suy ra: BD + CE < AB + AC (H1) D C (H2) B C Bμi 7: Cho tam gi¸c ABC, ®iÓm D n»m gi÷a A vμ C (BD kh«ng vu«ng gãc víi AC), gäi E vμ F lμ ch©n c¸c ®−êng vu«ng gãc kÎ tïe A vμ C ®Õn ®−êng th¼ng BD. So s¸nh AC víi AE + CF Gi¶i: H−íng dÉn: XÐt tam gi¸c ADE vu«ng t¹i E AE < AD (1) XÐt tam gi¸c CDF vu«ng t¹i F Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ A D B F C Trang 151 TOÁN HỌC LỚP 7 CF < CD (2) Tõ (1) vμ (2) AE + CF < AD + CD = AC Bμi 8: Cho tam gi¸c ABC, M lμ trung ®iÓm cña BC. Chøng minh r»ng: AB + AC > 2AM Gi¶i: Trªn tia ®èi cña MA lÊy ®iÓm D sao cho MD = MA XÐt  MAB vμ  MDC cã: MA = MD; AMB = DMC (®èi ®Ønh) MB = MC (gt) Do ®ã: MAB  MDC (c.g.c)  AB = DC XÐt tam gi¸c ADC cã: B CD + AC > AD (bÊt ®¼nh thøc tam gi¸c) Do ®ã: AB + AC > AD mμ AD = 2AM Suy ra: AB + AC > 2AM A M C D Bμi 9: Cho tam gi¸c ABC, M lμ ®iÓm n»m trong tam gi¸c. Chøng minh r»ng: MB + MC < AB + AC Gi¶i: A VÏ ®−êng th¼ng BM c¾t AC t¹i D D V× M ë trong tam gi¸c ABC nªn D n»m gi÷a A vμ C Suy ra: AC = AD + DC XÐt tam gi¸c ABD cã: DB < AB + AD B C (bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c)  MB + MD < AB + AD (1) XÐt tam gi¸c MDC cã: MC < DC + MD (2) (bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c) C«ng (1) víi (2) vÕ víi vÕ ta cã: MB + MC + MD < AB + AD + DC + MD  MB + MC < AB + (AD + DC)  MB + MC < AB + AC Bμi 10: Cho tam gi¸c ABC cã AB > AC; AD lμ tia ph©n gi¸c cña gãc BAC (D  BC). M lμ ®iÓm n»m trªn ®o¹n th¼ng AD. Chøng minh r»ng MB – MC < AB - AC. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 152 TOÁN HỌC LỚP 7 Gi¶i: Trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm E sao cho AE = AC v× AB > AC, nªn E n»m gi÷a A vμ B Suy ra: AE + EB = AB E  EB = AB – AE = AB – AC B XÐt  AEM vμ  ACM cã: AE = AC EAM = CAM (AD lμ tia ph©n gi¸c BAC) AM c¹nh chung Do ®ã: AEM  ACM (c.g.c) Suy ra: ME = MC XÐt tam gi¸c MEB cã MB – ME < EB (bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c) Do ®ã: MB - MC < AB - AC A M D C Bμi 11: Cho tam gi¸c ABC, M lμ trung ®iÓm c¹nh BC. Chøng minh r»ng: a. NÕu A = 900 th× AM = 1 BC 2 b. NÕu A > 900 th× AM < 1 BC 2 c. NÕu A < 900 th× AM > 1 BC 2 TÝnh chÊt: thõa nhËn NÕu hai tam gi¸c cã hai c¹nh t−¬ng øng b»ng nhau tõnmg ®«i mét nh−ng c¸c gãc xen gi÷a chóng kh«ng b»ng nhau vμ c¹nh nμo ®èi diÖn víi gãc lín h¬n lμ c¹nh lín h¬n, gãc nμo ®èi diÖn víi c¹nh lín h¬n lμ gãc lín h¬n. Gi¶i: VÏ tia ®èi cña tia MA trªn tia ®ã lÊy ®iÓm D sao cho MD = MA Suy ra AD = 2AM A XÐt  MAB vμ  MDC cã: MA = MD; AMB = DMC (®èi ®Ønh) MB = MC (gt) B M C Do ®ã:  MAB =  MDC (c.g.c) Suy ra: AB = DC; BAM = CDM Ta cã: BAM = CDM mμ BAM vμ CDM (so le trong) nªn AB // CD  BAc + ACD = 1800 VËn dông vμo tÝnh chÊt trªn xÐt  ABC vμ  CDA cã: Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 153 TOÁN HỌC LỚP 7 AB = CD; AC c¹nh chung Do ®ã: a. BAC = ACD (BAC = 900; BAC + ACD = 1800 )nªn ACD = 900  BAC = ACD  BC = AD  AM = 1 BC 2 b. BAC > ACD (BAC > 900; BAC + ACD = 1800) nªn ACD < 900  BAC > ACD  BC > AD  AM < 1 BC 2 c. BAC < ACD (BAC < 900; BAC + ACD = 1800) nªn ACD > 900  BAC < ACD  BC < AD  AM > Tom l¹i: NÕu A = 900 th× AM = 1 BC 2 Nªu A > 900 th× AM < 1 BC 2 NÕu A < 900 th× AM > 1 BC 2 1 BC 2 Bμi 12: Trong c¸c tr−êng hîp sau tr−êng hîp nμo lμ ba c¹nh cña mét tam gi¸c. a. 5cm; 10cm; 12cm. b. 1m; 2m; 3,3m c. 1,2m; 1m; 2,2m. Gi¶i: a. §óng v×: 5 + 10 > 12 b. Sai v×: 1 + 2 < 3,3 c. Sai v×: 2,2 = 1,2 + 1 Bμi 13: Cho tam gi¸c ABC cã AB = 4cm; AC = 1cm. H·y t×m ®é dμi c¹nh BC biÕt r»ng ®é dμi nμy lμ mét sè nguyªn (cm) Gi¶i: A Theo bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c AB - AC < BC < AB + AC  4 - 1 < BC < 4 + 1 C B  3 < BC < 5 Do ®ã ®é dμi c¹nh BC b»ng 1 sè nguyªn (cm) nªn BC = 4cm Bμi 14: a. TÝnh chu vi cña mét tam gi¸c c©n cã hai c¹nh b»ng 4m vμ 9m. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 154 TOÁN HỌC LỚP 7 b. Cho tam gi¸c ABC ®iÓm D n»n gi÷a B vμ C. Chøng minh r»ng AD nhá h¬n nöa chu vi tam gi¸c ABC. Gi¶i: a.C¹nh 4m kh«ng thÓ lμ c¹nh bªn v× nÕu c¹nh 4m lμ c¹nh bªn th× c¹nh ®¸y lín h¬n tæng hai c¹nh kia. (9 > 4 + 4) tr¸i víi bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c. VËy c¹nh 4m lμ c¹nh ®¸y tho¶ m·n 9 < 9 + 4 A Chu vi cña tam gi¸c lμ: 4 + 9 + 9 = 22m b. XÐt tam gi¸c ABD cã: AD < AB + BD (1) XÐt tam gi¸c ACD cã AD < AC + DC (2) B D C Céng tõng vÕ cña (1) vμ (2) 2AD < AB + AC + (BD + DC) Suy ra AD < AB  AC  BC 2 Bμi 15: §é dμi hai c¹nh cña mét tam gi¸c lμ 7cm, 2cm. TÝnh ®é dμi c¹nh cßn l¹i biÕt r»ng sè ®o cña nã theo xentimÐt lμ mét sè tù nhiªn lÎ. Gi¶i: Gäi ®é dμi c¹nh cßn l¹i lμ x (cm) Theo bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c ta cã: 7 - 2 < x < 7 + 2 tøc lμ 5 < x < 9 Do ®ã x lμ mét sè tù nhiªn lÎ nªn x = 7 C¹nh cßn l¹i b»ng 7cm Bμi 16: Cho tam gi¸c ABC trung tuyÕn Am vμ gãc B > C. H·y so s¸nh hai gãc AMB vμ AMC A Gi¶i: Trong tam gi¸c ABc v× B > C nªn AC > AB Hai tam gi¸c AMB vμ AMC cã AM c¹nh chung MB = MC nh−ng AC > AB B M C Nªn AMC > AMB. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 155 TOÁN HỌC LỚP 7 C¸c ®−êng ®ång quy cña tam gi¸c Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác  Đoạn thẳng AM nối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm M của cạnh BC gọi là đường trung tuyến của tam giác ABC. Đôi khi đường thẳng AM cũng được gọi là đường trung tuyến của tam giác ABC. Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến.  Tính chất: Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm (điểm đó gọi là trọng tâm). Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.  Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau.  Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó cân. A Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng độ dài đường trung E F tuyến đi qua đỉnh ấy: G D C B G là trọng tâm của tam giác ABC Tính chất tia phân giác của một góc  Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.  Tập hợp các điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc là tia phân giác của góc đó. x Oz là phân giác A O 1 2 z M B y <=> => MA = MB => M Oz Tính chất ba đường phân giác của tam giác  Trong tam giác ABC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm M, khi đó đoạn thẳng AM là đường phân giác của tam giác ABC(đôi khi ta cũng gọi đường thẳng AM là đường phân giác của tam giác) A 1 B 2 C M A 1 LỚP 7 2  Tính chất: Trong một tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy.  Tính chất ba Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ B M C Trang 156 TOÁN HỌC LỚP 7 đường phân giác của tam giác: Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đó.  Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác thì tam giác đó là một tam giác cân. A A 1 2 1 2 O B 1 2 2 B 1 M C C Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng  Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó. d A => AB = AC B M C  Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó. Tập hợp các điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó. Tính chất ba đường trung trực của tam giác A  Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác đó.  Trong một tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là O đường trung tuyến ứng với cạnh này.  Tính chất ba đường trung trực của tam giác: Ba đường trung trực của B một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam C giác đó. O là giao điểm của các đường trung trực của OA = OB = OC LỚP 7  Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là một tam giác cân. A B Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ H C Trang 157 TOÁN HỌC LỚP 7 Tính chất ba đường cao của tam giác  Đường cao của tam giác: Trong một tam giác, đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó. Đôi khi ta cũng gọi đường thẳng AI là một đường cao của tam giác.  Tính chất ba đường cao của tam giác: Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này gọi là trực tâm của tam giác. A A A J K J J O I C B C B I C B≡I≡K≡O K O Lưu ý: Trực tâm của tam giác nhọn nằm trong tam giác. Trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm của tam giác tù nằm ở bên ngoài tam giác. Tính chất của tam giác cân: Trong một tam giác cân, đường trung trực ứng với cạnh đáy đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao cùng xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đó.  Nhận xét:  Trong một tam giác,nếu hai trong bốn loại đường( đường trung tuyến, đường phân giác, đường cao cùng xuất phát từ một đỉnh và đường trung trực ứng với cạnh đối diện của đỉnh này) trùng nhau thì tam giác đó là một tam giác cân.  Trong một tam giác đều, trọng tâm, trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh là bốn điểm trùng nhau. Bμi tËp: Bμi 1: Gäi AM lμ trung tuyÕn cña tam gi¸c ABC, A/M/ lμ ®−êng trung tuyÕn cña tam gi¸c A/B/C/. biÕt AM = A/M/; AB = A/B/; BC = B/C/. Chøng minh r»ng hai tam gi¸c ABC vμ A/B/C/ b»ng nhau. A Gi¶i: XÐt ABC vμ  A/B/C/ cã: AB = A/B/ (gt); BM = B/M/ (Cã AM lμ trung tuyÕn cña BC vμ A/M/ lμ trung tuyÕn cña B/C/) AM = A/M/ (gt) ABM   A/B/M/ (c.c.c) Suy ra B = B/ V× cã AB = A/B/; BC = B/C/ (gt) B = B/ (c/m trªn) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ B M C A/ B/ M/ C/ Trang 158 TOÁN HỌC LỚP 7 Suy ra: ABC   A/B/C/ Bμi 2: Cho tam gi¸c ABC (A = 900) trung tuyÕn AM, tia ®èi cña tia MA lÊy ®iÓm D sao cho MD = MA. a. TÝnh sè ®o ABM b. Chøng minh ABC  BAD c. So s¸nh: AM vμ BC Gi¶i: a. XÐt hai tam gi¸c AMC vμ DMB cã: B D MA = MD; MC = MB (gt) M M1 = M2 (®èi ®Ønh) Suy ra AMC  DMB (c.g.c)  MCA = MBD (so le trong) A C Suy ra: BD // AC mμ BA  AC (A = 900)  BA  BD  ABD = 900 b. Hai tam gi¸c vu«ng ABC vμ BAD cã: AB = BD (do AMC  DMB c/m trªn) AB chung nªn ABC  BAD (hai tam gi¸c vu«ng cã hai c¹nh gãc vu«ng b»ng nhau) c. ABC  BAD  BC = AD mμ AM = 1 1 AD (gt) Suy ra AM = BC 2 2 Bμi 3: Cho tam gi¸c ABC cã AB < AC; BM vμ CN lμ hai ®−êng trung tuyÕn cña tam gi¸c ABC. Chøng minh r»ng CN > BM. Gi¶i: Gäi G lμ giao ®iÓm cña BM vμ CN XÐt ABC cã BM vμ CN lμ hai ®−êng trung tuyÕn c¾t nhau t¹i G Do ®ã: G lμ trong t©m cña tam gi¸c ABC Suy ra Gb = 2 2 BM; GC = CN 3 3 VÏ ®−êng trung tuyÕn AI cña ABC Ta cã: A; G; I th¼ng hμng XÐt AIB vμ AIC cã: AI c¹nh chung, BI = IC AB < AC (gt)  AIB < AIC XÐt GIB vμ GIC cã Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ A G B I C Trang 159 TOÁN HỌC LỚP 7 GI c¹nh chung; BI = IC AIC > AIB  GC > GB  CN > BM Bμi 4: Cho tam gi¸c ABC cã BM vμ CN lμ hai ®−êng trung tuyÕn vμ CN > BM. Chøng minh r»ng AB < AC Gi¶i: A Gäi G lμ giao ®iÓm cña BM vμ CN  ABC cã: BM vμ CN lμ hai ®−êng trung tuyÕn N M Do ®ã: G lμ trong t©m cña tam gi¸c ABC G Suy ra GB = 2 2 BM; GC = CN 3 3 VÏ ®−êng trung tuyÕn AI cña tam gi¸c ABC th× I ®i qua G (TÝnh chÊt ba ®−êng trung tuyÕn) Ta cã: CN > BM mμ GB = B I C 2 2 BM; GC = CN nªn GB < GC 3 3 XÐt GIB  GIC cã: GI c¹nh chung; BI = IC; GB < GC Suy ra: GIB < GIC XÐt AIB vμ AIC cã: AI c¹nh chung; BI = IC; AIB < AIC Suy ra: AB < AC Bμi 5: Trªn h×nh bªn cã AC lμ tia ph©n gi¸c gãc BAD vμ CB = CD Chøng minh: ABC = ADC Gi¶i: H VÏ CH  AB (H  AD) A C CK  AD (K  AD) C thuéc tia ph©n gi¸c BAD K B D Do ®ã: CH = CK XÐt CHB (CHB = 900 ) Vμ tam gi¸c CKD (CKD = 900) Cã CB = CD (gt); CH = CK (c/m trªn) Do ®ã: CHB  CKD (c¹nh huyÒn - gãc vu«ng)  HBC = KDC  ABC = ADC Bμi 6: Cho tam gi¸c ABC kÎ Ax ph©n gi¸c BAC t¹i C kÎ ®−êng th¼ng song song víi tia Ax, nã c¾t ti© ®èi cña tia AB t¹i D. Chøng minh: xAB = ACD = ADC Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 160 TOÁN HỌC LỚP 7 Gi¶i: D V× Ax lμ tia ph©n gi¸c cña gãc BAC Nªn xAB = xAC (1) Ax // CD bÞ c¾t bëi ®−êng th¼ng AC A hai gãc xAC vμ ACD lμ 2 gãc so le trong nªn xAC = ACD (2) x hai gãc xAB vμ ADC lμ 2 gãc ®ång vÞ nªn B C xAB = ADC (3) So s¸nh (1); (2); (3) ta cã: xAB = ACD = ADC Bμi 7: Cho tam gi¸c ABC, kÎ tia ph©n gi¸c Bx cña gãc B, Bx c¾t tia AC t¹i M. Tõ M kÎ ®−êng th¼ng song song víi AB, nã c¾t BC t¹i N. Tõ N kÎ tia NY // Bx. Chøng minh: B a. xAB = BMN b. Tia Ny lμ tia ph©n gi¸c cña gãc MNC N Gi¶i: a.Trong tam gi¸c ABC t¹i ®Ønh B cã: ABx = xBC (v× Bx lμ tia ph©n gi¸c cña gãc B) A M C BMN = ABx (2 gãc so le trong v× MN // BA) VËy xBC = BMN x y b. BMN = MNy (2 gãc so le trong v× Ny // Bx) xBC = yNC (2 gãc ®ång vÞ v× Ny // Bx) VËy MNy = yNC mμ tia Ny lμ tia n»m gi÷a hai tia NM vμ NC Do ®ã: Ny lμ tia ph©n gi¸c cña MNC Bμi 8: Cho tam gi¸c ABC. Gäi I lμ giao ®iÓm cña hai tia ph©n gi¸c hai gãc A vμ B. Qua I vÏ ®−êng th¼ng song song víi BC c¾t AB t¹i M, c¾t AC t¹i N. Chøng minh r»ng: MN = BM + CN Gi¶i: Ba ph©n gi¸c cñam mét tam gi¸c cïng ®i qua mét ®iÓm nªn CI lμ tia ph©n gi¸c cña gãc C. A V× MN // BC nªn C1 = I1 (2 gãc so le trong) C1 = C2 nªn C2 = I2 M N Do ®ã: NIC c©n vμ NC = NI (1) Chøng minh t−¬ng tù ta cã: MB = MI (2) Tõ (1) vμ (2) ta cã: B C MI + IM = BM + CN hay MN = BM + CN Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 161 TOÁN HỌC LỚP 7 Bμi 9: Cho tam gi¸c ABC (A = 900) c¸c ®−êng trung trùc cña c¸c c¹nh AB, AC c¾t nhau t¹i D. Chøng minh r»ng D lμ trung ®iÓm cña c¹nh BC Gi¶i: V× D lμ giao ®iÓm cña ®−êng trung trùc cña c¸c c¹nh AB vμ AC nªn 2 tam gi¸c A DAB vμ DAC lμ c©n vμ c¸c gãc ë ®¸y cña mçi tam gi¸c ®ã b»ng nhau. DBA = DAB vμ DAC = DCA Theo tÝnh chÊt gãc ngoμi cña tam gi¸c ta cã: B D C ADB = DAC + DCA ADC = DAB + DBA Do ®ã: ADB + ADC = DAC + DCA + DAB + DBA = 1800 Tõ ®ã suy ra ba ®iÓm B, D, C th¼ng hμng H¬n n÷a v× DB = DC nªn D lμ trung ®iÓm cña BC Bμi 10: Cho hai ®iÓm A vμ D n»m trªn ®−êng trung trùc AI cña ®o¹n th¼ng BC. D n»m gi÷a hai ®iÓm A vμ I, I lμ ®iÓm n»m trªn BC. Chøng minh: a. AD lμ tia ph©n gi¸c cña gãc BAC b. ABD = ACD A Gi¶i: a. XÐt hai tam gi¸c ABI vμ ACI chóng cã: AI c¹nh chung AIC = AIB = 1v IB = IC (gt cho AI lμ ®−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng BC) B I C VËy ABI  ACI (c.g.c)  BAI = CAI MÆt kh¸c I lμ trung ®iÓm cña c¹nh BC nªn tia AI n»m gi÷a hai tia AB vμ AC Suy ra: AD lμ tia ph©n gi¸c cña gãc BAC b. XÐt hai tam gi¸c ABD vμ ACD chóng cã: AD c¹nh chung C¹nh AB = AC (v× AI lμ ®−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng BC) BAI = CAI (c/m trªn) VËy ABD  ACD (c.g.c)  ABD = ACD (cÆp gãc t−¬ng øng) Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 162 TOÁN HỌC LỚP 7 Bμi 11: Hai ®iÓm M vμ N n»m trªn ®−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB, N lμ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB. Trªn tia ®èi cña tia NM cx¸c ®Þnh M/ sao cho MN/ = NM a. Chøng minh: AB lμ ss−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng MM/ b. M/A = MB = M/B = MA Gi¶i: a. Ta cã: AB  MM/ (v× MN lμ ®−êng trung trùc cña ®o¹n M th¼ng AB nªn MN  AB ) MÆt kh¸c N lμ trung ®iÓm cña MM/ A N B (v× M/ n»m trªn tia ®èi cña tia NM vμ NM = NM/) / VËy AB lμ ®−êng trung trùc cña ®o¹n MM . b. Theo g¶ thiÕt ta cã: MM/ lμ ®−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB nªn M/ MA = MB; M/B = M/A Ta l¹i cã: AB lμ ®−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng MM/ nªn MA = M/B Tõ ®ã suy ra: M/A = MB = M/B = MV Bμi 12: Cho tam gi¸c ABC cã AB < AC. X¸c ®Þnh ®iÓm D trªn c¹nh AC sao cho : DA + DB = AC Gi¶i: A VÏ ®−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng BC D c¾t c¹nh AC t¹i D D lμ ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh ThËt vËy B C Ta cã: DB = DC (v× D thuéc ®−êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng BC) Do ®ã: DA + DB = DA + DC Mμ AC = DA + DC (v× D n»m gi÷a A vμ C) Suy ra: DA + DB = AC Bμi 13: a. Gäi AH vμ BK lμ c¸c ®−êng cao cña tam gi¸c ABc. Chøng minh r»ng CKB = CAH b. Cho tam gi¸c c©n ABC (AB = AC), AH vμ BK lμ c¸c ®−êng cao Chøng minh r»ng CBK = BAH Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 163 TOÁN HỌC Gi¶i: a. Trong tam gi¸c AHC vμ BKC cã: CBK vμ CAH ®Òu lμ gãc nhän Vμ cã c¸c c¹nh t−¬ng øng vu«ng gãc víi nhau CB  AH vμ BK  CA VËy CBK = CAH b. Trong tam gi¸c c©n ®· cho th× ®−êng cao AH còng lμ ®−êng ph©n gi¸c cña gãc A Do ®ã: BAH = CAH MÆt kh¸c: CAH vμ CBK lμ hai gãc nhän vμ cã c¸c c¹nh t−¬ng øng vu«ng gãc nªn CAH = CBK. Nh− vËy BAH = CBK LỚP 7 K A B H C A K B H C Bμi 14: Hai ®−êng cao AH vμ BK cña tam gi¸c nhän ABC c¾t nhau t¹i D. a. TÝnh HDK khi C = 500 b. Chøng minh r»ng nÕu DA = DB th× tam gi¸c ABC lμ tam gi¸c c©n. Gi¶i: A V× hai gãc C vμ ADK ®Òu lμ nhän vμ cã c¸c K c¹nh t−¬ng øng vu«ng gãc nªn C = ADK Nh−ng HDK kÒ bï víi ADK nªnhai gãc C vμ HDK lμ bï nhau. Nh− vËy HDK = 1800 - C = 1300 b. NÕu DA = DB th× DAB = DBA B H Do ®ã hai tam gi¸c vu«ng HAB vμ KBA b»ng nhau V× cã c¹nh huyÒn b»ng nhau vμ cã mét gãc nhän b»ng nhau Tõ ®ã suy ra KAB = HBA hai gãc nμy cïng kÒ víi ®¸y AB cña tam gi¸c ABC Suy ra tam gi¸c ABC c©n víi CA = CB Bμi 15: Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A ph©n gi¸c AM. KÎ ®−êng cao BN c¾t AM t¹i H. a. Kh¼ng ®Þnh CN  AB lμ ®óng hay sai? A. §óng B. Sai b. TÝnh sè ®o c¸c gãc: BHM vμ MHN biÕt C = 390 C. BHM = 1410; MHN = 390 A. BHM = 1310; MHN = 490 D. BHM = 390; MHN = 1410 B. BHM = 490; MHN = 1310 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ C Trang 164 TOÁN HỌC LỚP 7 Gi¶i: A a. Chän A N v× AM  BC tam gi¸c ABC c©b t¹i A Suy ra H lμ trùc t©m cña tam gi¸c ABC H Do ®ã CH  AB b. Chän D B M C Ta cã: BHM = C = 390 (hai gãc nhän cã c¹nh t−¬ng øng vu«ng gãc) MHN = 1800 - C = 1410 (hai gãc cã c¹nh t−¬ng øng vu«ng gãc vμ mét gãc nhän, mét gãc tï) VËy ta t×m ®−îc BHM = 390; MHN = 1410 Bμi 16: Cho gãc xOy = 600 ®iÓm A n»m trong gãc xOy vÏ ®iÓm B sao cho Ox lμ ®−êng trung trùc cña AC, vÏ ®iÓm C sao cho Oy lμ ®−êng trung trùc cña AC a. Kh¼ng ®Þnh OB = OC lμ ®óng hay sai? b. TÝnh sè ®o gãc BOC B. 900; C. 1200; D. 1500 A. 600; Gi¶i: B x a. Chän A NhËn xÐt lμ: OA = OB v× Ox lμ ®−êng trung trùc cña AB OA = OC v× Oy lμ ®−êng trung trùc cña AC A Do ®ã: OB = OC b. Chän C. O y NhËn xÐt lμ: C Tam gi¸c OAB c©n t¹i O nªn O1 = O2 Tam gi¸c OAC c©n t¹i O nªn O3 = O4 Khi ®ã: BOC = O1 + O2 + O3 + O4 = 2O2 + 2O3 = 2(O2 +O3) = 2xOy = 1200 VËy ta cã: BOC = 1200 Bμi 17: Chøng minh r»ng trong mét tam gi¸c trung tuyÕn øng víi c¹nh lín h¬n th× nhá h¬n trung tuyÕn øng víi c¹nh nhá. Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 165 TOÁN HỌC LỚP 7 Gi¶i: XÐt tam gi¸c ABC c¸c ®−êng trung tuyÕn A AM, BN, CP träng t©m G Gi¶ sö AB < AC P N Ta cÇn ®i chøng minh CP > BN G ThËt vËy Víi hai tam gi¸c ABM vμ ACM B M C Ta cã: MB = MC (v× M lμ trung ®iÓm cña BC) AM chung: AB < AC do ®ã: M1 < M2. Víi hai tam gi¸c GBM vμ GCM ta cã: MB = MC (M lμ T§ cña BC); GM chung Do ®ã: GB < GC  2 2 GB < GC  BN < CP 3 3 Biên soạn và giảng dạy:ThS. Ngô Văn Thọ Trang 166

Bài viết tương tự

Scroll to Top