Bài toán cực trị số phức

Giới thiệu Bài toán cực trị số phức

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Bài toán cực trị số phức CHƯƠNG SỐ PHỨC.

Bài toán cực trị số phức

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Bài toán cực trị số phức

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text Bài toán cực trị số phức
1 CỰC TRỊ SỐ PHỨC VÀ HÌNH HỌC √ Câu 1. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z − 1 − i | + |z + 1 + 3i | = 6 5. Giá trị lớn nhất của |z − 2 − 3i | là √ A 5 5. √ B 2 5. √ C 6 5. √ D 4 5. Hướng dẫn giải √ √ Ta có |z − 1 − i | + |z + 1 + 3i | = 6 5 ⇔ MA + MB = 6 5 với M ( x; y) M biểu diễn số phức z = x + yi, A(1; 1) biểu diễn số phức 1 + i, B(−1; −3) biểu diễn số phức −1 − 3i. √ Khi đó điểm M nằm trên elip tâm I có độ dài trục lớn 6 5 và A, B là C A I M0 B hai tiêu điểm. • |z − 2 − 3i | = MC với C (2; 3) biểu diễn số phức 2 + 3i. √ # » • AB = (−2; −4) ⇒ AB = 2 5. √ # » • AC = (1; 2) ⇒ AC = 5. # » # » # » # » • Vì AB = −2 AC nên AB, AC ngược hướng và AB = 2AC. Gọi M0 là điểm√nằm trên elip sao cho A, B, M0 thẳng hàng và M0 khác phía A so với B. √ 6 5 − AB = 2 5. Ta có BM0 = 2 Ta thấy MC ≤ M0 C với mọi điểm M nằm trên elip. Do đó MC lớn nhất khi và chỉ khi M ≡ M0 . √ √ √ √ Khi đó MC = M0 C = CA + AB + BM0 = 5 + 2 5 + 2 5 = 5 5. Chọn đáp án A Câu 2. Cho số phức z thỏa mãn |z + 1| + |z − 3 − 4i | = 10. Giá trị nhỏ nhất Pmin của biểu thức P = |z − 1 + 2i | bằng √ A Pmin = 17. B Pmin = √ 34. √ C Pmin = 2 10. √ D Pmin = Hướng dẫn giải Đặt z = x + yi, điểm biểu diễn của z là M ( x; y). Khi đó |z + 1| + |z − 3 − 4i | = 10 ⇔ MA + MB = 10 với A(−1; 0) và B(3; 4). Suy ra M thuộc elip có độ dài trục lớn là 10 ⇒ 2a = 10 ⇒ a = 5 và hai tiêu điểm là A, B. √ √ √ # » Mà AB = (4; 4) ⇒ AB = 4 2 ⇒ 2c = 4 2 ⇒ c = 2 2. Ta có P = |z − 1 + 2i | q = ( x − 1)2 + (y − 2)2 = MH 34 . 2 2 Với H (1; 2). Dễ thấy A, B, H thẳng hàng nên H thuộc đoạn AB. Do đó Pmin ⇔ MH ngắn nhất khi và chỉ khi M thuộc trục nhỏ của elip. √ √ Khi đó độ dài MH bằng một nửa trục nhỏ hay MH = b = a2 − c2 = 17. Chọn đáp án A Câu 3. Cho các số phức z, w thỏa mãn |z − 5 + 3i | = 3, |iw + 4 + 2i | = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = |3iz + 2w|. √ A 554 + 5. B √ 578 + 13. C √ 578 + 5. D √ 554 + 13. Hướng dẫn giải A Ta có |z − 5 + 3i | = 3 ⇔ 9 O I 4 B 3iz − 15i − 9 = 3 ⇔ |3iz − 9 − 15i | = 9. 3i −i (−2w − 4 + 8i ) = 2 ⇔ | − 2w − 4 + 8i | = 4. 2 Gọi A và B là điểm biểu diễn của 3iz và −2w, khi đó A và B lần lượt thuộc các đường tròn tâm √ O(9; 15) bán kính bằng 9 và đường tròn I (4; −8) bán kính bằng 4. Ta tính được OI = 554. |iw + 4 + 2i | = 2 ⇔ Khi đó T = |3iz + 2w| = |3iz − (−2w)| = AB. √ √ Do IO = 554 > 4 + 9 nên hai đường tròn ngoài nhau, suy ra ABmax = AO + OI + IB = 554 + 13. Chọn đáp án D √ Câu 4. Xét số phức z thỏa mãn |iz − 2i − 2| − |z + 1 − 3i | = 34. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = |(1 + i )z + 2i |. 9 A Pmin = √ . 17 Hướng dẫn giải √ B Pmin = 3 2. √ C Pmin = 4 2. D Pmin = √ 26. Giả sử số phức z có dạng z = a + bi, z có biểu diễn hình học là điểm M( a; b). Khi đó q q √ √ 2 2 (1) |iz − 2i − 2| − |z + 1 − 3i | = 34 ⇔ (b + 2) + ( a − 2) − ( a + 1)2 + (b − 3)2 = 34. √ Gọi điểm A(2; −2), B(−1; 3) khi đó ta có AB = 34. Kết hợp với (1) ta suy ra MA − MB = AB. ⇒ Điểm M trùng với điểm B hoặc B là trung điểm của MA. Ta xét hai trường hợp sau: • TH1: M trùng B ⇒ M(−1; 3). Suy ra q √ √ P = ( a − b)2 + ( a + b + 2)2 = 32 = 4 2. • TH2: B là trung điểm của MA ⇒ M(−4; 8). Suy ra q √ √ P = ( a − b)2 + ( a + b + 2)2 = 180 = 6 5. 3 √ Suy ra, min P = 4 2. Chọn đáp án C z − 2i Câu 5. Cho số phức z thỏa mãn = 1. Giá trị nhỏ nhất của |z + 3 − 2i | bằng z+3−i √ √ √ √ 2 10 10 A . B 2 10. C 10. D . 5 5 Hướng dẫn giải Gọi z = x + yi với x, y ∈ R. z − 2i = 1 ⇔ |z − 2i | = |z + 3 − i | ⇔ | x + (y − 2)i | = |( x + 3) + (y − 1)i | ⇔ 3x + y + 3 = 0. z+3−i Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường thẳng d : 3x + y + 3 = 0. Ta có |z + 3 − 2i | = |z − (−3 + 2i )|, với M0 (−3; 2). √ 4 2 10 | − 9 + 2 + 3| √ =√ = . |z + 3 − 2i | đạt giá trị nhỏ nhất bằng d( M0 , d) = 5 9+1 10 Chọn đáp án A √ Câu 6. Cho các số phức z, w thỏa mãn |z| = 5, w = (4 − 3i )z + 1 − 2i. Giá trị nhỏ nhất của |w| là √ A 3 5. √ B 4 5. √ C 5 5. √ D 6 5. Hướng dẫn giải w − 1 + 2i Theo giả thiết ta có w = (4 − 3i )z + 1 − 2i ⇒ z = . 4 − 3i √ √ √ w − 1 + 2i Nên |z| = 5 ⇔ = 5 ⇔ |w − 1 + 2i | = 5 5. 4 − 3i √ Vậy, tập hợp điểm biểu diễn số phức w là đường tròn I (1; −2) và bán kính R = 5 5. p √ Ta có OI = 12 + (−2)2 = 5 < R. √ √ √ Do đó min |w| = R − OI = 5 5 − 5 = 4 5. Chọn đáp án B Câu 7. Cho số phức z thỏa mãn |z − 3 + 4i | = 2. Mô-đun lớn nhất của z bằng A 7. B 8. C 5. D 3. Hướng dẫn giải Tập hợp các điểm biểu diễn cho số phức z thỏa |z − 3 + 4i | = 2 là đường tròn có tâm I (3; −4) và bán kính bằng R = 2. Suy ra max |z| = IO + R = 7. Chọn đáp án A Câu 8. Cho số phức z thỏa mãn |z − 2 − 3i | + |z − 5 + 2i | = √ 34. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức |z + 1 + 2i |. Khi đó tổng M + m bằng √ √ 30 30 30 A √ + 34. B √ + 5. C 34 + 6. D √ + 6. 34 34 34 Hướng dẫn giải 4 y Đặt z = x + yi với x, y ∈ R. A Gọi I ( x; y) là điểm biểu diễn của số phức z. Ta có A(2; 3), B(5; −2), C (−1; −2) lần lượt là điểm biểu diễn của số √ phức z1 = 2 + 3i, z2 = 5 − 2i, z3 = −1 − 2i. Khi đó AB = 34 và |z + 1 + 2i | = CI. Theo đề bài thì AI + BI = √ I x O 34 = AB nên I thuộc đoạn thẳng AB. B C Phương trình của đường thẳng AB là 5x + 3y − 19 = 0. |5 · (−1) + 3 · (−2) − 19| 30 √ =√ . 34 52 + 32 CI đạt giá trị lớn nhất nhất khi I trùng với điểm đầu mút của đoạn thẳng AB. √ Mặt khác CA = 34 và CB = 6. CI đạt giá trị nhỏ nhất khi CI ⊥ AB hay CI = d(C, AB) = Vậy giá trị lớn nhất của CI là 6. 30 Do đó M = 6, m = √ . 34 30 Vì vậy M + m = √ + 6. 34 Chọn đáp án D Câu 9. Cho các số phức z1 và z2 thỏa mãn các điều kiện |z1 − i | = |z1 − 1 + i | và |z2 − 1| = |z2 + 2i |. Tìm giá trị nhỏ √ nhất của biểu thức P = |√ z1 − z2 | + | z1 − 3| + | z2 − 3|? √ 4 3 4 2 A Pmin = B Pmin = C Pmin = 4 3. . . 2 3 Hướng dẫn giải √ D Pmin = 4 2. Gọi M, N lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức z1 = a + bi, z2 = c + di ( a, b, c, d ∈ R). Ta có • |z1 − i | = |z1 − 1 + i | ⇔ a2 + (b − 1)2 = ( a − 1)2 + (b + 1)2 ⇔ 2a − 4b − 1 = 0. ⇒ M di động trên đường thẳng d1 : 2x − 4y − 1 = 0. • |z2 − 1| = |z2 + 2i | ⇔ (c − 1)2 + d2 = c2 + (d + 2)2 ⇔ 2c + 4d + 3 = 0. ⇒ N di động trên đường thẳng d2 : 2x + 4y + 3 = 0. Ta có P = |z1 − z2 | + |z1 − 3| + |z2 − 3| = MN + MA + N A với A(3; 0). p ( a − c )2 + ( b − d )2 + p ( a − 3)2 + b2 + p ( c − 3)2 + d2 = 5 d2 A2 N H2 A M H1 d1 A1 Gọi A1 đối xứng với A qua đường thẳng d1 ; A2 đối xứng với A qua đường thẳng d2 , ta có MN + MA + N A = MN + MA1 + N A2 ≥ A1 A2 . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi bốn điểm M, N, A1 , A2 thẳng hàng. Gọi ∆1 là đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với d1 , ta có phương trình đường thẳng ∆1 là 2x + y − 6 = 0.   x = 5 2 Gọi H1 = ∆1 ∩ d1 ⇒ tọa độ điểm H1 là nghiệm của hệ phương trình ⇔  2x + y − 6 = 0  y = 1  5 ⇒ H1 ; 1 ⇒ A1 (2; 2). 2 Gọi ∆2 là đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với d2 , ta có phương trình đường thẳng ∆2 là   2x − 4y − 1 = 0 2x − y − 6 = 0.  21  x = 10 Gọi H2 = ∆2 ∩ d2 ⇒ tọa độ điểm H2 là nghiệm của hệ phương trình ⇔   2x − y − 6 = 0  y = −9 5   21 9 6 18 ⇒ H2 ;− ⇒ A2 ;− . 10 5 5 s 5  2 2 √ 6 18 Vậy Pmin = A1 A2 = − 2 + − − 2 = 4 2. 5 5 Chọn đáp án D √ 3 5 Câu 10. Cho các số phức w, z thỏa mãn |w + i | = và 5w = (2 + i )(z − 4). Giá trị lớn nhất của 5 biểu thức P = |z − 1 − 2i | + |z − 5 − 2i | bằng √ √ √ √ A 4 13. B 4 + 2 13. C 2 53. D 6 7.   2x + 4y + 3 = 0 Hướng dẫn giải Từ giả thiết ta có: √ 5i 3 5 = ⇔ |z − 3 + 2i | = 3. |5w + 5i | = 3 5 ⇔ |(2 + i )(z − 4) + 5i | = 3 5 ⇔ z − 4 + 2+i |2 + i | √ √ 6 Gọi M( a; b) là điểm biểu diễn số phức z, suy ra M thuộc đường tròn ( T ) tâm I (3; −2) bán kính R = 3. Gọi A(1; 2), B(5; 2) và E(3; 2) là trung điểm của AB. Ta có P = MA + MB. Khi đó P2 = ( MA + MB)2 6 2( MA2 + MB2 ) = 4ME2 + AB2 . y Nhận thấy E nằm ngoài đường tròn ( T ), gọi D là giao điểm của 2 A E B tia đối của tia IE và đường tròn ( T ) suy ra ME 6 ED, với mọi M thuộc ( T ). # » #» Mặt khác ta có: AB = (4; 0), IE = (0; 4) ⇒ AB ⊥ IE ⇒ DE = R + IE = 3 + 4 = 7. ⇒ P2 6 4ME2 + AB2 6 4DE2 + AB2 = 4 · 49 + 16 = 212. √ ⇒ P 6 2 53, dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi M ≡ D. √ Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức là Pmax = 2 53. O 3 1 5 −2 x I D Chọn đáp án C Câu 11. Có bao nhiêu số phức z thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau: |z − 10 + 2i | = |z + 2 − 14i | và |z − 1 − 10i | = 5? A Vô số. B Một. C Không. D Hai. Hướng dẫn giải Gọi M( x; y) là điểm biểu diễn của số phức z. Từ điều kiện ban đầu ta có hệ phương trình q q    ( x − 10)2 + (y + 2)2 = ( x + 2)2 + (y − 14)2  3x − 4y + 12 = 0 q ⇔   ( x − 1)2 + (y − 10)2 = 25.  ( x − 1)2 + (y − 10)2 = 5 Để ý đường thẳng 3x − 4y + 12 = 0 tiếp xúc với đường tròn ( x − 1)2 + (y − 10)2 = 25, nên hệ trên chỉ có một cặp nghiệm ( x; y), suy ra chỉ có một số phức thỏa yêu cầu đề bài. Chọn đáp án B Câu 12. Cho số phức z thoả điều kiện |z + 2| = |z + 2i |. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = |z − 1 − 2i | + |z − 3 − 4i | + |z − 5 − 6i | √ √ được viết dưới dạng a + b 17 / 2 với a, b là các hữu tỉ. Giá trị của a + b là A 3. Hướng dẫn giải B 2. C 7. D 4. 7 y C 6 5 B 4 M 3 2 A M0 1 O A0 −1 1 2 x 3 5 4 6 −1 Cách 1 • Đặt E(−2; 0), F (0; −2), A(1, 2), B(3, 4), C (5, 6), M( x, y) biểu diễn cho số phức z. • Từ giả thiết, ta có M thuộc đường trung trực ∆ : y = x của đoạn EF và P = AM + BM + CM. • Ta chứng minh điểm M chính là hình chiếu vuông góc của B lên đường thẳng ∆. – Với M0 tuỳ ý thuộc ∆, M0 khác M. Gọi A0 là điểm đối xứng của A qua ∆. Nhận thấy rằng ba điểm A0 , M, C thẳng hàng. – Ta có AM0 + BM0 + CM0 = A0 M0 + BM0 + CM0 . Mà A0 M0 + CM0 > A0 C = A0 M + CM = AM + CM. Lại có BM0 > BM. Do đó AM0 + BM0 + CM0 > AM + BM + CM. Cách 2. • Gọi z = x + yi, ( x, y ∈ R). Từ giả thiết |z + 2| = |z + 2i |, dẫn đến y = x. Khi đó z = x + xi. • P= p ( x − 1)2 + ( x − 2)2 + p ( x − 3)2 + ( x − 4)2 + p ( x − 5)2 + ( x − 6)2 . • Sử dụng bất đẳng thức p a2 + b2 + p c2 + d2 > q ( a + c )2 + ( b + d )2 . a b = . Ta có c d q q q q 2 2 2 2 2 2 ( x − 1) + ( x − 2) + ( x − 5) + ( x − 6) = ( x − 1) + ( x − 2) + (5 − x )2 + (6 − x )2 q > ( x − 1 + 6 − x )2 + ( x − 2 + 5 − x )2 √ > 34. Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x−1 x−2 7 = ⇔x= . 6−x 5−x 2 8 • Mặt khác q (x − 3)2 + (x − 4)2 = p 2×2 − 14x + 25 = √ s 2 7 x− 2 2 + 1 1 >√ . 4 2 7 Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = . 2 √ 1 + 2 17 √ • Từ hai trường hợp trên, ta thấy, giá trị nhỏ nhất của P là . Khi đó a + b = 3. 2 Chọn đáp án A Câu 13. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z − 1 + 2i | = √ 5. Khi đó số phức w = z + 1 + i có môđun lớn nhất |w|max bằng √ B |w|max = 2 5. A |w|max = 20. Hướng dẫn giải Ta có |z − 1 + 2i | = √ 5 ⇔ |w − 2 + i | = √ ra khi w = 4 − 2i. Vậy |w|max = 2 5. √ C |w|max = √ 5 > | w | − |2 − i | = | w | − √ D |w|max = 5 2. 5. √ √ 5 ⇒ |w| 6 2 5, dấu ” = ” xảy Chọn đáp án B Câu 14. Cho hai số phức z1 , z2 đồng thời thỏa mãn hai điều kiện |z − 1| = √ 34 và |z + 1 + mi | = |z + m + 2i | trong đó m ∈ R, sao cho |z1 − z2 | lớn nhất. Khi đó giá trị của |z1 + z2 | bằng √ √ A 2. B 130. C 2. D 10. Hướng dẫn giải √ Đặt z = x + yi, x, y ∈ R. |z − 1| = 34 suy ra biểu diễn của z thuộc đường tron tâm I (1; 0), bán kính √ 34, |z + 1 + mi | = |z + m + 2i | ⇔ (2m − 2) x + ( 4 − 2m)y + 3 = 0 (d) nên biểu diễn của z thuộc 3 3 cố định. đường thẳng d, dễ thấy d luôn đi điểm K − ; − 2 2 y N I x K M Biểu diễn của z1 , z2 là giao điểm của đường tròn tâm I và đường thẳng d, dễ thấy |z1 − z2 | lớn nhất khi d đi qua I, khi đó z1 = −4 − 3i, z2 = 6 + 3i và |z1 + z2 | = 2. Chọn đáp án C 9 Câu 15. Cho số phức z thỏa mãn |2z − 3 − 4i | = 10. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của |z|. Khi đó M − m bằng A 5. B 15. C 10. D 20. Hướng dẫn giải Giả sử số phức z = x + iy với x, y ∈ R và điểm M ( x; y) là điểm biểu diễn số phức z. Khi đó |2z − 3 − 4i | = 10 ⇔ |2 ( x + yi ) − 3 − 4i | = 10 ⇔ |(2x − 3) + (2y − 4) i | = 10 suy ra 3 2 + (y − 2)2 = 25. (2x − 3) + (2y − 4) = 100 ⇔ x − 2  3 ; 2 và bán kính R = 5. Do đó tập hợp điểm M thuộc đường tròn (C ) có tâm I 2 s 3 2 5 Mà |z| = OM, ở đó O là gốc tọa độ. Do OI = + 22 = suy ra O nằm trong đường tròn (C ). 2 2 5 15 5 5 Do đó max |z| = OI + I M = + 5 = và min |z| = I M − OI = 5 − = . 2 2 2 2 15 5 − = 5. Vậy M − m = 2 2 Chọn đáp án A 2 2 Câu 16. Xét số phức z thoả mãn |z + 1 − i | + |z − 3 + i | = 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = |z + 1 + 4i |. A 3. B 2+ √ 2. D 5− C 5. √ 2. Hướng dẫn giải I Ta nhận thấy tập hợp điểm M biểu diễn số phức z thoả mãn |z + 1 − i | + |z − 3 + i | = 6 chính là đường elíp ( E) có độ dài trục lớn bằng 2a = 6, trục nhỏ bằng 2b = 4 với A(−1; 1) và B(3; −1) là hai đỉnh M trên trục lớn. Xét điểm I (−1; 4) nằm ngoài elíp ( E) và I nằm trên đường trung trực của đoạn AB. A O B Ta có P = |z + 1 + 4i | = MI với mọi điểm M ∈ ( E). Từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của P bằng d( I, AB) − b = 5 − 2 = 3. Chọn đáp án A Câu 17. Trong mặt phẳng phức, xét số phức z và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn là M, M0 ; số phức z(4 + 3i ) và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn lần lượt là N, N 0 . Biết rằng M, M0 , N, N 0 là bốn đỉnh của hình chữ nhật. Tìm giá trị nhỏ nhất của |z + 4i − 5|. 1 2 5 4 A √ . B √ . C √ . D √ . 5 2 34 13 Hướng dẫn giải 10 y Đặt z = a + bi. Khi đó z(4 + 3i ) = 4a − 3b + (3a + 4b)i và Theo tính chất đối xứng thì MNN 0 M0 là hình thang cân. Do đó # » để MNN 0 M0 là hình chữ nhật thì MN cùng phương với trục Ox O Ta có −3a − 4b |z + 4i − 5| = N 3a + 4b hay 3a + 3b = 0 ⇔ b = − a. q M b M( a; b); M0 ( a; −b), N (4a − 3b; 3a + 4b), N 0 (4a − 3b; −3a − 4b). # » MN = (3a − 3b; 3a + 3b). a 4a − 3b N0 ( a − 5)2 + ( b + 4)2 q p ( a − 5)2 + (− a + 4)2 = 2a2 − 18a + 41 −b s 2 9 1 = 2 a− + 2 2 1 ≥ √ . 2 9 9 9 Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = hay z = − i. 2 2 2 1 9 9 Vậy giá trị nhỏ nhất của |z + 4i − 5| bằng √ khi và chỉ khi z = − i. 2 2 2 Chọn đáp án A = x M0 Câu 18. Cho số phức z và w thỏa mãn z + w = 3 + 4i và |z − w| = 9. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = |z| + |w|. √ A max T = 176. B max T = 14. C max T = 4. Hướng dẫn giải Đặt z = a + bi (a, b ∈ R); w = c + di (c, d ∈ R). Ta có |z + w| = |3 + 4i | = 5 ⇔ |( a + bi ) + (c + di )| = 5 ⇔ |( a + c) + (b + d)i | = 5 ⇔ ( a + c)2 + (b + d)2 = 25. và |z − w| = 9 ⇔ |( a + bi ) − (c + di )| = 9 ⇔ |( a − c) + (b − d)i | = 9 ⇔ ( a − c)2 + (b − d)2 = 81. D max T = √ 106. 11 Ta có hệ phương trình   ( a + c)2 + (b + d)2 = 25 ⇔  ( a − c)2 + (b − d)2 = 81   a2 + 2ac + c2 + b2 + 2bd + d2 = 25  a2 − 2ac + c2 + b2 − 2bd + d2 = 81 ⇒ a2 + b2 + c2 + d2 = 53. Theo bất đẳng thức B.C.S ta có q p p √ 2 2 2 2 ||z| + |w|| = 1 · a + b + 1 · c + d ≤ (12 + 12 ) ( a2 + b2 + c2 + d2 ) = 106. √ 21 47 51 7 + i, w = − i luôn thỏa mãn giả thiết và |z| + |w| = 106. 10 10 √ 10 10 Vậy max (|z| + |w|) = 106. Với z = − Chọn đáp án D Câu 19. Cho số phức z = x + yi với x, y ∈ R thỏa mãn |z − 1 − i | ≥ 1 và |z − 3 − 3i | ≤ M M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức P = x + 2y. Tính tỉ số . m 9 7 5 14 A . B . C . D . 4 2 4 5 Hướng dẫn giải √ 5. Gọi m, y Gọi M( x; y) là điểm biểu diễn số phức z, I (1; 1) là điểm biểu diễn số phức 1 + i và J (3; 3) là điểm biểu diễn số phức 3 + 3i. Theo giả thiết |z − 1 − i | ≥ 1 ⇔ I M ≥ 1 ⇔ M không nằm trong (có thể thuộc) đường tròn (C ) có tâm là I (1; 1), bán kính R = 1. √ √ Mặt khác |z − 3 − 3i ≤ 5 ⇔ J M ≤ 5 ⇔ M 6 5 4 nằm trong hình tròn (C 0 ) có tâm là J (3; 3), bán kính √ R0 = 5. 3 Xét đường thẳng d : x + 2y = P 1 x + 2y − 14 = 0 J 2 I ⇒ d : x + 2y − P = 0. Vì M ∈ d và M nằm trong hình tròn (C 0 ) nên P nhỏ nhất hoặc lớn nhất khi d tiếp xúc với (C 0 ) đồng thời −1 O −1 1 2 3 x + 2y = 0 4 5 6 x x + 2y − 4 = 0 M phải không nằm trong hình tròn (C ). Đường thẳng d tiếp xúc với (C 0 ) khi và chỉ khi  P=4 |9 − P | √ d( J; d) = R0 ⇔ √ = 5 ⇔ |9 − P | = 5 ⇔  5 P = 14. Với P = 4 ⇒ d : x + 2y − 4 = 0. VìM là tiếp điểm nên  J M ⊥ d ⇒ J M : 2x − y − 3 = 0.  x + 2y − 4 = 0 x = 2 Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ ⇔ ⇒ M(2; 1) ⇒ I M = 1 = R  2x − y − 3 = 0 y = 1 12 ⇒ M không nằm trong đường tròn (C ). Với P = 14 ⇒ d : x + 2y − 14 = 0. Vì M là tiếp điểm nênJ M ⊥ d ⇒ J M : 2x − y − 3 = 0. x = 4  x + 2y − 14 = 0 ⇒ M(4; 5) ⇒ I M = 5 > R ⇔ Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ y = 5  2x − y − 3 = 0 ⇒ M không nằm trong đường tròn (C ). M 14 7 Vậy m = 4 và M = 14 ⇒ = = . m 4 2 Chọn đáp án B Câu 20. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z2 − 2z + 5| = |(z − 1 + 2i )(z + 3i − 1)|. Giá trị nhỏ nhất của |z − 2 + 2i | bằng √ A 5. B 1. C 3 . 2 D 5 . 2 Hướng dẫn giải |z2 − 2z + 5| = |(z − 1 + 2i )(z + 3i − 1)| ⇔ |(z − 1 − 2i )(z − 1 + 2i )| = |(z − 1 + 2i )(z + 3i − 1)| ⇔ |z − (1 + 2i )| · |z − (1 − 2i )| = |z − (1 − 2i )| · |z + (−1 + 3i )|  |z − (1 − 2i )| = 0 ⇔  |z − (1 + 2i )| = |z + (−1 + 3i )|. • Nếu |z − (1 − 2i )| = 0 ⇒ z = 1 − 2i ⇒ |z − 2 + 2i | = | − 1| = 1. 1 3 • Nếu |z − (1 + 2i )| = |z + (−1 + 3i )| ⇒ y = − . Giá trị nhỏ nhất của |z − 2 + 2i | bằng . 2 2 Nhận xét: Không cần xét trường hợp sau, vì trong các đáp án 1 là giá trị nhỏ nhất. Chọn đáp án B Câu 21. Cho số phức z thỏa mãn |z + z̄| + |z − z̄| = |z2 |. Giá trị lớn nhất của biểu thức P = |z − 5 − 2i | bằng bao nhiêu? √ √ A 2 + 5 3. B √ √ 2 + 3 5. C √ √ 5 + 2 3. D √ √ 5 + 3 2. Hướng dẫn giải Giả sử z = x + yi (trong đó x, y ∈ R) có điểm biểu diễn là M( x; y). Ta có |z + z̄| + |z − z̄| = |z2 | ⇔ |2x | + |2yi | = x2 + y2 ⇔ 2| x | + 2| y | = x 2 + y2  √ x2 + y2 − 2x − 2y = 0 là đường tròn tâm I1 (1; 1) bán kính r = 2  √  2  x + y2 + 2x + 2y = 0 là đường tròn tâm I2 (−1; −1) bán kính r = 2 ⇔ √  2  x + y2 − 2x + 2y = 0 là đường tròn tâm I3 (1; −1) bán kính r = 2  √ x2 + y2 + 2x − 2y = 0 là đường tròn tâm I4 (−1; 1) bán kính r = 2. Mà P = |z − 5 − 2i | = MA với A(5; 2) và M chạy trên 4 đường tròn như hình vẽ bên dưới. 13 y A I4 I1 x O I2 I3 M Dựa vào hình minh họa, rõ ràng Pmax = I2 A + r = √ 36 + 9 + √ √ √ 2 = 3 5 + 2. Chọn đáp án B Câu 22. Xét các số phức z = a + bi (a, b ∈ R) thỏa mãn |z − 4 − 3i | = 5. Tính P = a + b khi Q = |z + 2 − 2i |2 + 2|z − 4 + i |2 + 3|z + 2i |2 đạt giá trị lớn nhất. A P = 11. B P = 14. C P = 13. D P = 12. Hướng dẫn giải Gọi M ( a; b) và I (4; 3) ⇒ M nằm trên đường tròn tâm I, bán kính 5. M Xét A(−2; 2), B(4; −1), C (0; −2) ⇒ Q = MA2 + 2MB2 + 3MC2 . I Gọi H ( x; y) là điểm thỏa mãn   ( x + 2) + 2( x − 4) + 3x = 0 # » # » # » #» H A + 2 HB + 3 HC = 0 ⇔  ( y − 2) + 2( y + 1) + 3( y + 2) = 0 H  x = 1 ⇔ ⇒ H (1; −1).  y = −1 # » # »2 # » # »2 # » # »2 Ta có Q = MH + H A + 2 MH + HB + 3 MH + HC = 6MH 2 + H A2 + 2HB2 + 3HC2 + # » # » # » # » 2 MH H A + 2 HB + 3 HC = 6MH 2 + H A2 + 2HB2 + 3HC2 . Do A, B, C, H cố định nên H A2 + 2HB2 + 3HC2 là hằng số, do vậy Q lớn nhất khi MH lớn nhất HM # » # » I M. ⇔ M, I, H theo thứ tự thẳng hàng ⇔ HM = IM √ # » # » 2 2 Ta có ⇒ HM = H I + MI = 5 + 5 = 10 ⇒ HM = 2 I M  HI = 3 + 4 = 5   a − 1 = 2( a − 4) a = 7 ⇒ ⇒ ⇒ P = 14.  b + 1 = 2( b − 3) b = 7 Chọn đáp án B Câu 23. Cho số phức z = x + yi (x, y ∈ R) thỏa mãn |z − 1 + 3i | = |z + 3 − i | và P = ||z − 1 − 2i | − |z + 1 − i || đạt giá trị lớn nhất. Tính tổng S = x3 + y3 . A S = 0. Hướng dẫn giải B S = 16. C S = 54. D S = 27. 14 Gọi M( x; y) là điểm biểu diễn số phức z = x + yi, x, y ∈ R. Ta có |z − 1 + 3i | = |z + 3 − i | ⇔ x − y = 0. Gọi A(1; 2), B(−1; 1), khi đó P = ||z − 1 − 2i | − |z + 1 − i || = | MA − MB|. Bài toán trở thành: Tìm M thuộc đường thẳng d : x − y = 0 sao cho | MA − MB| lớn nhất. Xét P( x, y) = x − y, ta có P( A) · P( B) = 2 > 0 nên A, B nằm cùng phía đối với d. Gọi I là giao điểm của AB với d, ta tìm được I (3; 3). Ta có | MA − MB| ≤ AB. Đẳng thức xảy ra khi M ≡ I. Do đó P đạt giá trị lớn nhất khi tọa độ M là (3; 3). Vậy x = y = 3 và S = 33 + 33 = 54. Chọn đáp án C Câu 24. Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R) thỏa |z + 4| + |z − 4| = 10 và |z − 6| lớn nhất. Tính S = a + b. A S = −3. B S = 5. C S = −5. D S = 11. Hướng dẫn giải y Gọi M( a, b) là điểm biểu diến của số phức z. Đặt F1 (−4; 0), F2 (4; 0), I (6; 0). Theo bài ra ta có M |z + 4| + |z − 4| = 10 ⇔ MF1 + MF2 = 10. Suy ra điểm M thuộc elip có độ dài trục lớn bằng 10. | z − 6| = I M ≤ I A0 A0 F1 I x F2 O = 11. Suy ra |z − 6| lớn nhất khi M(−5; 0). Chọn đáp án C Câu 25. Gọi z1 , z2 là hai trong tất cả các số phức thỏa mãn điều kiện |(i − 1)z − 3i + 3| = 2 và |z1 − z2 | = 2. Gọi m, n lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của P = |z1 | + |z2 |. Giá trị của S = m3 + n3 bằng A 72. B 90. C 54. Hướng dẫn giải Ta có: |(i − 1)z − 3i + 3| = 2 ⇔ |(i − 1)(z − 3)| = 2 ⇔ |z − 3| = Gọi M là điểm biểu diễn của z. Ta có M nằm trên đường tròn (C ) tâm I (3; 0), R = √ D 126. √ y 2. B 2. Gọi A, B lần lượt là điểm biểu diễn cho z1 , z2 . Ta có |z1 − z2 | = 2 ⇔ AB = 2. Gọi H là trung điểm AB ta có tam giác I AB vuông tại I (theo định lí Pitago H A I đảo) ⇒ IH = AB 2 = = 1. 2 2 ⇒ H chạy trên đường tròn tâm I bán kính R = 1. p P = |z1 | + |z2 | = OA + OB ≤ (12 + 12 )(OA2 + OB2 ) O x 15 Mặt khác theo công thức độ dài đường trung tuyến ta có AB2 22 OA2 + OB2 = 2OH 2 + = 2OH 2 + = 2OH 2 + 2. 2 2 ⇒ max P = OI + R = 3 + 1 = 4; min P = |OI − R| = 3 − 1 = 2 ⇒ m = 4; n = 2 ⇒ S = 64 + 8 = 72. Chọn đáp án A Câu 26. Cho z = x + yi với x, y ∈ R là số phức thỏa điều kiện |z + 2 − 3i | ≤ |z + i − 2| ≤ 5. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x2 + y2 + 8x + 6y. Tính M + m. √ √ √ √ 156 156 − 20 10. + 20 10. A B 60 − 20 10. C D 60 + 20 10. 5 5 Hướng dẫn giải y B (C1 ) −2 S1 −4 I 2 O −1 x 2 I1 −3 (C ) (C ) −6 A • |z + 2 − 3i | ≤ |z + i − 2| ⇔ 2x + y + 2 ≤ 0. • |z + i − 2| ≤ 5 ⇔ ( x − 2)2 + (y + 1)2 ≤ 25 là hình tròn (C1 ) tâm I1 (2; −1) và bán kính R1 = 5. • M (z) thỏa điều kiện đề bài ⇔ M ∈ (S1 ) : là phần gạch chéo kể cả biên với A(2; −6), B(−2; 2). • P = x2 + y2 + 8x + 6y ⇔ x2 + y2 + 8x + 6y − P = 0. Xét điều kiện để (1) là phương trình đường tròn với tâm I (−4; −3) và bán kính R =   M ( z ) ∈ ( S1 ) √ √ √ • ⇔ I I1 − R1 ≤ R ≤ I A ⇔ 2 10 − 5 ≤ 25 + P ≤ 45  M ∈ (C ) √ ⇒ 40 − 20 10 ≤ P ≤ 20 (1) √ 25 + P. √ Suy ra M + m = 60 − 20 10. Chọn đáp án B 16 Câu 27. Cho z1 , z2 là hai số phức thỏa mãn hệ thức z − 3 − 4i = 2 và z1 − z2 = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = z1 A −10. 2 2 − z2 . B −5. √ C −6 − 2 5. √ D −4 − 3 5. Hướng dẫn giải Gọi M, N lần lượtlà điểm biểu diễn của số phức z1 và z2 .  M, N ∈ C ( I; 2) với I (3; 4) Từ giả thiết ta có  MN = 1. Ta thấy P = | z1 |2 − | z2 |2 # » # » = OM2 − ON 2 # » # » # » # » = OM − ON · OM + ON # » # » # » = N M · OM + ON # » #» = 2 · N M · OJ, (với J là trung điểm MN ) # » # » #» = 2 · N M · OI + I J # » #» = 2 · N M · OI, (vì MN ⊥ I J ) # » #» = 2 · MN · OI · cos( N M, OI ) y M N J I (C ) O x ≥ 2 · MN · OI · (−1) ≥ −10. Chọn đáp án A Câu 28. Cho số phức z thỏa mãn |z − 1 + 2i | = 5. Phép tịnh tiến vec-tơ #» v (1; 2) biến tập hợp biểu diễn số phức z thành tập hợp biểu diễn số phức z0 . Tìm P = max |z − z0 |. √ √ A P = 15. B P = 20 − 5. C P = 10 + 5. D P = 12. Hướng dẫn giải Xét hai đường tròn ( I; 5) và ( I 0 ; 5) với I (1; −2), I 0 (2; 0). Khi đó max |z − z0 | = AB với AB là các giao điểm của đường thẳng I I 0 với ( I; 5) và ( I 0 ; 5) (A không nằm trong ( I 0 ; 5) và B không nằm trong ( I; 5)). Khi đó AB = 2R + I I 0 = 10 + √ I0 5. I Chọn đáp án C 17 Câu 29. Cho hai số phức z1 và z2 thỏa mãn |z1 − 1 + 2i | = 1, |z2 − 3 − i | = 2. Tìm giá trị lớn nhất của |z1 − z2 | . √ A 13 + 6. B √ 13 + 3. C √ 13 + 4. D √ 13 + 2. Hướng dẫn giải Giả sử z1 = a1 + b1 i và z2 = a2 + b2 i (với a1 , b1 , a2 , b2 ∈ R). y • |z1 − 1 + 2i | = 1 ⇔ ( a1 − 1)2 + (b1 + 2)2 = 1. F Tập hợp điểm M1 biểu diễn z1 là đường tròn tâm I1 (1; −2) và bán kính R1 = 1. I2 1 • |z2 − 3 − i | = 2 ⇔ ( a2 − 3)2 + (b2 − 1)2 = 4. Tập hợp điểm M2 biểu diễn z2 là đường tròn tâm I2 (3; 1) 1 3 O x và bán kính R2 = 2. Mà |z1 − z2 | = M1 M2 ≤ CF = R1 + I1 I2 + R2 = 1 + √ 2 = 3 + 13. √ 13 +−2 I1 C Chọn đáp án B √ √ √ Câu 30. Xét các số phức z thỏa mãn z + 5 + z − 5 = 2 14. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ √ nhất, giá trị lớn nhất của z + 5 . Tính P = m + M. √ √ √ √ √ √ A P = 14 + 5. B P = 2 5. C P = 2 14 + 2 5. D P = 2 14. Hướng dẫn giải √ √ • Gọi N ( x; y) là điểm biểu diễn của số phức z, F1 − 5; 0 , F2 5; 0 . Khi đó z+ √ 5 + z− √ √ √ 5 = 2 14 ⇔ MF1 + MF2 = 2 14. √ √ • M thuộc đường elip có hai tiêu điểm F1 , F2 và độ dài trục lớn 2a = 2 14 ⇒ a = 14. √ √ c · x M với − 14 ≤ x ≤ 14. a √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 5 √ • Từ đó suy ra m = 14 + √ · − 14 = 14 − 5 và M = 14 + √ · 14 = 14 + 5. 14 14 √ √ √ √ √ • Vậy P = m + M = 14 − 5 + 14 + 5 = 2 14. • Ta có z + √ 5 = MF1 = a + Chọn đáp án D Câu 31. Cho số phức z thoả mãn|z − 3 + 4i | = 2, w = 2z + 1 − i. Khi đó |w| có giá trị lớn nhất là √ √ √ √ A 16 + 74. B 2 + 130. C 4 + 74. D 4 + 130. Hướng dẫn giải • Ta có w = 2z + 1 − i ⇔ w = 2 (z − 3 + 4i + 3 − 4i ) + 1 − i ⇔ w − 7 + 9i = 2 (z − 3 + 4i ). 18 • Ta suy ra |w − 7 + 9i | = 2 |z − 3 + 4i | ⇔ |w − 7 + 9i | = 4 ⇒ w ∈ đường tròn   Tâm I (7; −9) . R = 4 • Vậy |w|max = OI + R = √ 72 + 92 + 4 = 4 + √ 130. Chọn đáp án D Câu 32. Gọi n là số các số phức z đồng thời thỏa mãn |iz + 1 + 2i | = 3 và biểu thức T = 2|z + 5 + 2i | + 3|z − 3i | đạt giá trị lớn nhất. Gọi M là giá trị lớn nhất của T. Giá trị của tích Mn là √ √ √ √ A 10 21. B 6 13. C 5 21. D 2 13. Hướng dẫn giải Đặt z = x + yi, ( x, y ∈ R). Khi đó N ( x; y) là điểm biểu diễn số phức z. Từ giả thiết, |iz + 1 + 2i | = 3 ⇔ |z + 2 − i | = 3 ⇔ ( x + 2)2 + (y − 1)2 = 9. Ta có T = 2|z + 5 + 2i | + 3|z − 3i | = 2N A + 3NB với A(−5; −2) và B(0; 3). Nhận xét rằng A, B, I thẳng hàng và 2I A = 3IB (I (−2; 1) là tâm đường tròn biểu diễn các số phức z). Từ đó ta có 2N A2 + 3NB2 = 5N I 2 + 2I A2 + 3IB2 = 105. √ √ √ √ √ Mà T 2 = ( 2 · 2N A + 3 · 3NB)2 ≤ 5(2N A2 + 3NB2 ) = 525 hay T ≤ 5 21. Đẳng thức xảy ra khi N là giao của đường trung trực đoạn AB với đường tròn tâm I, bán kính R = 3. √ Vậy n = 2 và Mn = 10 21. Chọn đáp án A Câu 33. Cho số phức z thỏa mãn |z − 2 + i | + |z + 1 − i | = thức |z + 2 − i |. A m = 1. √ 2 13 B m= . 13 √ 13. Tìm giá trị nhỏ nhất m của biểu √ C m= 13 . 13 D m= 1 . 13 Hướng dẫn giải ( x, y ∈ R) ⇒ M( x; y) biểu biễn số phức z. √ Xét A(2; −1), B(−1; 1), ta có AB = 13. √ √ Do |z − 2 + i | + |z + 1 − i | = 13 ⇒ MA + MB = 13, suy ra M Đặt z = x + yi y 2 C nằm trên đoạn thẳng AB. B Lấy điểm C (−2; 1), ta có |z + 2 − i | = MC. #» # » Vì BC · BA < 0 ⇒ 4 ABC tù tại B. Do đó |z + 2 − i | đạt giá trị nhỏ −2 M 1 1 −1 O −1 nhất khi M trùng với B hay z = −i + i. Vậy m = BC = 1. Chọn đáp án A √ A 2 và |z − 1 + 3i | + |z − 3 + 5i | đạt giá trị lớn nhất. Tính P = a + b. Hướng dẫn giải x Câu 34. Xét các số phức z = a + bi ( a, b ∈ R) thỏa mãn |z − 3 + 3i | = A P = −2. 2 B P = −8. C P = 8. D P = 2. 19 Gọi A(3; −3), B(1; −3), C (3; −5) và M( x; y) là điểm biểu diễn số phức z = x + yi. √ √ Theo giả thiết ta có |z − 3 + 3i | = 2 ⇔ MA = 2 và MB + MC đạt giá trị nhỏ nhất. Yêu cầu của bài toán tương đương với tìm điểm M thuộc đường tròn tâm A bán kính R = √ 2 để MA + MB nhỏ nhất. √ Ta có MB + MC ≥ BC = 2 2, đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi M thuộc đoạn BC. Phương trình đường thẳng BC : x + y + 2 = 0, phương trình đường tròn tâm A bán kính √ 2 là ( x − 3)2 + (y + 3)2 = 2.    x = 2  y = −x − 2 x+y+2 = 0 . ⇔ ⇔ Tọa độ M thỏa mãn hệ  y = −4  ( x − 3)2 + (− x + 1)2 = 2  ( x − 3)2 + ( y + 3)2 = 2 Vậy M(2; −4) ⇒ P = −2. Chọn đáp án A Câu 35. Cho số phức z thỏa mãn |z + z| ≤ 2 và |z − z| ≤ 2. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức T = |z − 2i |. Tính tổng S = M + m. √ √ √ A S = 1 + 10. B S = 2 + 10. C S = 4. D S = 1. Hướng dẫn giải y Gọi z = x + yi, x, y ∈ R, khi đó ta có 2 I • |z + z| ≤ 2 ⇔ |2x | ≤ 2 ⇔ | x | ≤ 1. 1 H C −1 O 1 A −1 B D • |z − z| ≤ 2 ⇔ |2yi | ≤ 2 ⇔ |y| ≤ 1. Từ đó ta có, tập hợp z là phần gạch sọc hình vẽ bên. Gọi M là điểm biểu diễn cho số phức z, suy ra M thuộc miền gạch sọc. x Lấy I (0, 2), suy ra T = |z − 2i | = I M, từ đó suy ra Tmax = I A = √ IB = 10 và Tmin = I H√= 1. Vậy S = M + m = 1 + 10. Chọn đáp án A Câu 36. Cho số phức z thỏa mãn |z + 1| + |z − 3 − 4i | = 10. Tính giá trị nhỏ nhất Pmin của biểu thức P = |z − 1 + 2i |. √ A Pmin = 17. B Pmin = √ 34. √ √ C Pmin = 2 10. D Pmin = 34 . 2 Hướng dẫn giải Giả sử điểm M ( x; y) là điểm biểu diễn của số phức z, M lấy điểm A(−1; 0), B(3; 4) và I (1; 2). Ta có |z + 1| + |z − 3 − 4i | = 10 ⇔ AM + BM = 10. A Suy ra quỹ tích điểm M là đường elip với trục lớn 2a = 10 và hai tiêu điểm A(−1; 0), B(3; 4). Nhận thấy, I là trung điểm của AB, suy ra I là tâm đối xứng của elip. Mặt khác P = |z − 1 + 2i | = I M, suy ra Pmin = b, với b là bán trục nhỏ. I B 20 √ √ Lại có 2c = AB ⇒ c = 2 2, từ đó suy ra b2 = a2 − c2 = 25 − 8 = 17 ⇒ b = 17. √ Vậy ta có Pmin = 17. Chọn đáp án A Câu 37. Cho số phức z và z0 thỏa mãn |z − 3 − 2i | = 1, |z0 + i | = |z0 − 1 − i |. Giá trị nhỏ nhất của 5 P = z − − i + |z − z0 | là √2 √ √ √ 9 5 − 10 9 5−5 9 5 9 5+5 . . . . A B C D 5 5 5 5 Hướng dẫn giải Giả sử z = x + yi, z0 = x 0 + y0 i với x, y, x 0 , y0 ∈ R. Từ giả thiết ta có ( x − 3)2 + (y − 2)2 = 1 và 2x 0 + 4y0 − 1 = 0. Như vậy tập các điểm biều diễn z là đường tròn (C ) tâm I (3; 2), bán kính R = 1 và tập các điểm biểu diễn z0 là đường thẳng d : 2x + 4y − 1 = 0.  5 5 0 0 0 ; 1 là điểm biểu diễn của − i Gọi A( x; y) và B( x ; y ) lần lượt là điểm biểu diễn của z và z , C = 2 2 và H là hình chiếu của C lên d.√Nhận thấy √ rằng IC ⊥d. Ta có P = AB + AC ≥ BI − AI + CI − I A ≥ 5 9 5 − 10 13 H I − AI + CI − I A = √ + −2 = . 2 5 2 5 Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi H ≡ B và A là giao của đoạn thẳng IC với đường tròn (C ). y 3 I 2 C 1 −2 −1 2 O 1 −1 H A 3 B x 2x + 4y − 1 = 0 −2 Chọn đáp án A √ Câu 38. Cho số phức z thỏa mãn |z + 2 − i | + |z − 4 − 7i | = 6 2. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của |z − 1 + i |. Khi đó P = Ma2 + m2 bằng 171 171 167 A . B . C . 4 2 4 Hướng dẫn giải D 167 . 2 21 Giả sử z = x + yi với x, y ∈ R. Gọi P, A, B lần lượt là điểm biểu diễn cho các số phức z, −2 + i, 4 + 7i. Khi đó  PA = |z + 2 − i |    P( x; y), A(−2; 1), B(4; 7) và PB = |z − 4 − 7i |     AB = 6√2. √ Từ đó suy ra |z + 2 − i | + |z − 4 − 7i | = 6 2 ⇔ PA + PB = y AB hay tập hợp các điểm P biểu diễn cho số phức z là đoạn 4 thẳng AB. 3 Gọi K là điểm biểu diễn số phức 1 − i ⇒ K (1; −1), khi đó √ √ KA = 13, KB = 73 và |z − 1 + i | = PK. √ A Ta có M = max{KA, KB} = 73. B 7 6 5 2 H 1 O Dễ thấy tam giác KAB là tam giác có ba góc nhọn, do đó hình −2 −1 chiếu vuông góc H của điểm K trên đường thẳng AB nằm 1 −1 2 3 4 x K trong đoạn AB, do đó m = KH = d(K, AB). x+2 y−1 = hay x − y + 3 = 0. 4+2 7−1 |1 − (−1) + 3| 5 5 √ Do đó d(K, AB) = = √ ⇒m= √ . 2 2 2 25 171 Vậy M2 + m2 = 73 + = . 2 2 Chọn đáp án A √ Câu 39. Cho số phức z thỏa mãn |z − 2 + 3i | + |z + 2 + i | = 2 5. Tính giá trị lớn nhất của P = Đường thẳng AB có phương trình |z − 4 + 4i |. 169 . 5 Hướng dẫn giải A Pmax = B Pmax = 50. C Pmax = 34. √ D Pmax = 3 5. Giả sử z = x + yi, M ( x; y), A(2; −3), B(−2; −1), I (4; −4). Khi đó ta có √ |z − 2 + 3i | + |z + 2 + i | = 2 5 q q √ 2 2 ⇔ ( x − 2) + ( y + 3) + ( x + 2)2 + ( y + 1)2 = 2 5 √ ⇔ AM + BM = 2 5. (1) √ Mặt khác, AM + BM ≥ AB = 2 5, kết hợp với (1) suy ra dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi M nằm trong đoạn AB. #» #» Kiểm tra ta thấy I A = (−2; 1) và IB = (−6; 3) cùng phương, suy ra A, B, I thẳng hàng. (2) Từ đó suy ra P = I M đạt giá trị lớn nhất khi M trùng A hoặc B. √ √ √ Ta có I A = 5 và IB = 3 5, suy ra Pmax = 3 5. Chọn đáp án D 1 . Số phức z có 2 phần thực là a và phần ảo là b thỏa mãn 3a − 2b = 12. Giá trị nhỏ nhất của P = |z − z1 | + |z − 2z2 | + 2 Câu 40. Biết rằng hai số phức z1 , z2 thỏa mãn |z1 − 3 − 4i | = 1 và |z2 − 3 − 4i | = 22 bằng √ √ 9945 A Pmin = . 11 Hướng dẫn giải B Pmin = 5 − 2 3. √ C Pmin = √ D Pmin = 5 + 2 3. 9945 . 13 Đặt z3 = 2z2 thì |z3 − 6 − 8i | = 1 và P = |z − z1 | + |z − z3 | + 2. Gọi M, A, B lần lượt là các điểm biểu diễn cho z, z1 và z3 . Khi đó: Điểm A nằm trên đường tròn (C1 ) có tâm I1 (3; 4), bán kính R1 = 1; Điểm B nằm trên đường tròn (C3 ) có tâm I3 (6; 8), bán kính R3 = 1 Và điểm M nằm trên đường thẳng d : 3x − 2y − 12 = 0. Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của P = MA + MB + 2. (C1 ) (C3 ) I1 I3 A B d H M A0 I10 (C10 ) Ta kiểm tra thấy (C1 ) và (C3 ) nằm cùng phía và không cắt đường thẳng d : 3x − 2y − 12 = 0. Gọi đường tròn (C10 ) có tâm I10 và bán kính R10 = 1 đối xứng với (C1 ) qua d. Điểm A0 đối xứng với A qua d thì A0 thuộc (C10 ).   72 30 105 8 0 Ta có 2x + 3y − 18 = 0. Gọi H = ∩d ⇒ H ; suy ra I1 ; . 13 13 13 13 Ta có P = MA + MB + 2 = MA0 + MB + 2 = ( MA0 + R10 ) + ( MB + R3√ ) ≥ I10 M + I3 M ≥ I10 I3 . 9945 Từ đó Pmin khi các điểm I10 , I3 , A0 , B và M thẳng hàng và Pmin = I10 I3 = . 13 Chọn đáp án C I1 I10 : I1 I10 5 3 − i = z + + 2i . Biết biểu thức Q = |z − 2 − 4i | + |z − 2 2 4 − 6i | đạt giá trị nhỏ nhất tại z = a + bi, ( a, b ∈ R). Tính P = a − 4b. 911 691 A P = −2. B P=− . C P = −1. D P= . 460 272 Câu 41. Cho số phức z thỏa mãn z + 23 Hướng dẫn giải Đặt z = x + yi, ( x, y ∈ R). Giả thiết có được s s 2  5 3 2 2 x+ x+ + ( y − 1) = + ( y + 2)2 2 2 y B A ⇔2x + 1 = 6y. M Biểu thức Q = p ( x − 2)2 + ( y − 4)2 + p ( x − 4)2 + ( y − 6)2 . x O A0 Gọi M( x; y) là điểm biểu diễn của z, lúc đó M thuộc đường thẳng d : 2x − 6y + 1 = 0. Gọi A(2; 4), B(4; 6). Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của MA + MB. Kiểm trađược A, B nằm cùng phía 39 17 ;− . với d nên gọi A0 là điểm đối xứng với A qua d. Ta tìm được A0 10 10 Độ dài MA + MB nhỏ nhất khi và chỉ khi M ≡ d∩ A0 B. Đường thẳng A0 B có phương trình là 151 681 1813 681 1813 −77x + y + = 0. Từ đó tìm được M ; và b = . hay a = 5 460 460 460 460 911 Kết luận, a − 4b = − . 460 Chọn đáp án B Câu 42. Cho hai số phức z1 , z2 thoả mãn |z1 | = 12 và |z2 − 3 − 4i | = 5. Giá trị nhỏ nhất của |z1 − z2 | là A 0. B 2. C 7. D 17. Hướng dẫn giải y Gọi M, N lần lượt là điểm biểu diễn số phức z1 , z2 . M Ta thấy |z1 | = 12. B N ⇒ M ∈ (C1 ) có tâm O và bán kính R1 = 12. A Ta thấy |z2 − 3 − 4i | = 5. ⇒ N ∈ (C2 ) có tâm I (3; 4) và bán kính R2 = 5. #» Ta thấy OI = (3; 4) ⇒ OI = 5 ⇒ O ∈ (C2 ). I x O Ta có |z1 − z2 | = MN ≥ OM − ON. Vì OM = 12 nên min( MN ) = 12 − max(ON ) = 12 − 10 = 2. Khi đó,  M ≡ B N ≡ A với A, B là giao điểm của tia OI với (C1 ), (C2 ). Chọn đáp án B Câu 43. Cho số phức z thỏa mãn (3 − 7i )|z| = √ √ A 5 2 − 5. Hướng dẫn giải √ √ B 6 2 − 5. 176 − 82i + 7 + 3i. Tìm giá trị nhỏ nhất của |(1 + i )z + 2 − i | z √ √ C 3 2 − 5. D √ 5. 24 Điều kiện z 6= 0. Ta có 176 − 82i + 7 + 3i z 19 + 17i 7 + 3i 19 + 17i ⇔ |z| = + ⇔ |z| = −i (3 − 7i ) · z 3 − 7i z 19 + 17i ⇔ |z| + i = ⇔ (|z| + i )z = 19 + 17i z (3 − 7i )|z| = ⇒ |(|z| + i )z| = |19 + 17i | (Lấy mô-đun hai vế) q √ √ ⇔ ||z| + i | · |z| = 5 26 ⇔ |z|2 + 1.|z| = 5 26. (2) Đặt t = |z| > 0, khi đó (2) ⇒ p t2  √ 2 2 4 2 + 1 · t = 5 26 ⇔ (t + 1) · t = 650 ⇔ t + t − 650 = 0 ⇔  t2 = 25 t2 = −26 (loại). Với t2 = 25 ⇒ t = 5 ⇒ |z| = 5.  √ √ 2−i 1 3 −2 + i Đặt P = |(1 + i )z + 2 − i | = (1 + i ) z + = 2 z− = 2 z− − + i . 1+i 1+i 2 2  1 3 lần lượt là điểm biểu diễn số phức z và Gọi M( x; y), A − ; 2 2 1 3 M w = − + i. 2 2√ Khi đó P = 2MA và M thuộc đường tròn (C ) có tâm O(0; 0), bán kính R =√5. E 5 Ta có OA = √ < R = 5 ⇒ A nằm trong đường tròn (C ). 2 Gọi E, F là giao điểm của OA với đường tròn (C ) với AF < AE. O A F Ta có AF ≤ MA ≤ AE. Vậy P nhỏ nhất khi và chỉ khi √ nhất √MA nhỏ √ 5 5 2− 5 √ ⇔ MA = MO − OA = 5 − √ = 2 2 √ √ ⇒ P = 5 2 − 5. Chọn đáp án A Câu 44. Xét các số phức z, w thỏa mãn |z − 1 − 3i | ≤ |z + 2i | và |w + 1 + 3i | ≤ |w − 2i |. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = |z − w|. √ 3 3 26 A min P = . B min P = . 13 13 Hướng dẫn giải C min P = 26 . 4 Gọi z = x + yi ( x, y ∈ R). Ta có |z − 1 − 3i | ≤ |z + 2i | ⇔ ( x − 1)2 + ( y − 3)2 ≤ x 2 + ( y + 2)2 ⇔ x + 5y ≥ 3. √ √ D min P = 13 + 1 . 2 25 Suy ra tập hợp số phức z là miền nghiệm ( E1 ) của bất phương trình x + 5y ≥ 3 (phần gạch sọc). Gọi w = a + bi ( a, b ∈ R). Ta có |w + 1 + 3i | ≤ |w − 2i | ⇔ ( a + 1)2 + ( b + 3)2 ≤ a2 + ( b − 2)2 ⇔ a + 5b ≤ −3. Suy ra tập hợp số phức w là miền nghiệm ( E2 ) của bất phương trình x + 5y ≤ −3 (phần gạch sọc). y ( E1 ) −3 x O ( E2 ) N3 M d1 d2 Gọi M, N lần lượt là điểm biểu diễn của số phức w, z. Suy ra M ∈ ( E2 ) và N ∈ ( E1 ). Ta có P = |z − w| = MN ⇒ min P = d(d1 , d2 ), trong đó d1 : x + 5y − 3 = 0 và d2 : x + 5y + 3 = 0. Chọn N (3; 0) ∈ d1 , suy ra √ |3 + 5 · 0 + 3| 3 26 d(d1 , d2 ) = d( N, d2 ) = √ = . 13 1 + 25 √ 3 26 Vậy min P = . 13 Chọn đáp án B Câu 45. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trong mặt phẳng tọa độ Oxy là đường thẳng có √ √ phương trình 3x − y − 2018 = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = z − 2 3 + 2i . √ √ 1005 2 1013 3 A min P = B min P = C min P = 1013. D min P = 1005. . . 2 3 Hướng dẫn giải Gọi z = x + yi, x, y ∈ R. 26 Ta có √ x + yi − 2 3 + 2i √ √ = x+ 3x − 2018 i − 2 3 + 2i q √ = 4x2 − 4036 3x + 20162 + 12 r √ 2 = 2x − 1009 3 + 10052 √ ≥ 10052 = 1005. √ 1009 3 1009 Vậy giá trị nhỏ nhất của P = 1005 khi z = − i. 2 2 Chọn đáp án D P = Câu 46. Trên hệ tọa độ Oxy, gọi M là điểm biểu diễn số phức z có mô-đun lớn nhất thỏa mãn |z + 4 − 3i| = 5. Tọa độ điểm M là A M (−6; 8). B M (8; −6). C M (8; 6). D M (−8; 6). Hướng dẫn giải Giả sử z = a + bi với a, b ∈ R ta có ||z| − |4 − 3i|| ≤ |z + 4 − 3i| ≤ |z| + |4 − 3i| Mà |4 − 3i| = p 42 + (−3)2 = 5 và do giả thiết ta suy ra 0 ≤ |z| ≤ 10. Do đó max |z| = 10 khi    |z| = 10  a2 + b2 = 100 ⇔  |z + 4 − 3i| = 5  ( a + 4)2 + (b − 3)2 = 25    a2 + b2 = 100  a2 + b2 = 100 ⇔ ⇔  a2 + 8a + 16 + b2 − 6b + 9 = 25  4a − 3b = −50    4a + 50 2  2 2 2    a + b = 100 a + = 100 3 ⇔ 4a + 50 ⇔   b =   b = 4a + 50 3 3      9a2 + 16a2 + 400a + 2500 = 900  9a2 + (4a + 50)2 = 900 ⇔ ⇔ 4a + 50 4a + 50   b = b = 3 3   2   a + 16a + 64 = 0  a = −8 ⇔ ⇔ 4a + 50   b = 6. b = 3 Suy ra số phức z = −8 + 6i thỏa mãn bài toán. Do đó tọa độ điểm M (−8; 6). Chọn đáp án D Câu 47. Cho số phức z thỏa mãn |z − 2 − 2i | = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = |z − 1 − i | + |z − 5 − 2i |. √ A 1 + 10. B 4. C √ 17. D 5. 27 Hướng dẫn giải y Gọi z = x + yi với x, y ∈ R có điểm biểu diễn là M ( x; y). 5 Số phức 1 + i, 5 + 2i có điểm biểu diễn lần lượt là A(1; 1), B(5; 2). Ta có |z − 2 − 2i | = 2 ⇔ ( x − 2)2 + (y − 2)2 = 4 là phương trình 4 đường tròn tâm I (2; 2) bán kính R = 2. 3 P = |z − 1 − i | + |z − 5 − 2i | = MA + MB. 2 Nhận xét: A nằm bên trong đường tròn tâm I, B nằm ngoài 1 O đường tròn tâm I. Dựa vào hình vẽ ta có MA + MB ≥ AB. Dấu “=” xảy ra khi M −1 −1 I B A x 1 2 3 4 là giao điểm của đoạn AB và đường tròn tâm I. p √ Khi đó min P = AB = (5 − 1)2 + (2 − 1)2 = 17. Chọn đáp án C 5 Câu 48. Cho số phức z = x + iy ( x, y ∈ R) thỏa mãn |z2 + 1| = |(z + i )(z + 2)|. Khi z có mô-đun nhỏ nhất hãy tính giá trị của biểu thức P = x2 + 2y. 6 4 4 A P= . B P=− . C P= . 25 25 25 Hướng dẫn giải D P=−  Ta có |z2 + 1| = |(z + i )(z + 2)| ⇔ |z + i ||z − i | = |z + i ||z + 2| ⇔  6 . 25 z = −i | z − i | = | z + 2|. • Với z = −i ta có |z| = 1. • Với z thỏa |z − i | = |z + 2| thì tập hợp z là đường trung trực d của đoạn thẳng AB với A(0; 1), B(−2; 0). Khi đó z có mô-đun nhỏ nhất khi điểm biểu diễn của z là hình chiếu vuông góc của O lên d. 3 = 0. Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên d, phương 2 3 3 trình OH : x − 2y = 0. Suy ra H − ; − . 5 10 Ta có phương trình d : 2x + y + 3 3 Từ hai trường hợp trên ta có mô-đun z nhỏ nhất khi z = − − i. 5 10 3 3 6 Suy ra x = − , y = − ⇒P=− . 5 10 25 Chọn đáp án D √ Câu 49. Với các số phức z thỏa mãn |(1 + i )z + 1 − 7i | = 2, hãy tìm giá trị lớn nhất của |z|. A max |z| = 3. Hướng dẫn giải B max |z| = 4. C max |z| = 7. D max |z| = 6. 28 y Đặt z = a + bi ⇒, với a, b ∈ R. Khi đó √ |(1 + i )z + 1 − 7i | = 2 ⇔ |(1 + i )( a + bi ) + 1 − 7i | = √ I 2 ⇔ ( a − b + 1)2 + ( a + b − 7)2 = 2 . ⇔ a2 + b2 − 6a − 8b + 24 = 0 Do đó, |z|max = OI + R = 5 + 1 = 6. Chọn đáp án D x O Câu 50. Trong các số phức z thoả mãn điều kiện |z + 1 − 2i | = |z − i |, tìm số phức z có mô-đun nhỏ nhất. A z = −1 + i. B z = −1 − i. C z = 1 − i. D z = 1 + i. Hướng dẫn giải Ta có |z + 1 − 2i | = |z − i | ⇔ ( x + 1)2 + (y − 2)2 = x2 + (y − 1)2 ⇔ x − y + 2 = 0. Vậy tập hợp số phức z thoả điều kiện đề bài là đường thẳng d : x − y + 2 = 0. Gọi ∆ là đường thẳng qua O và vuông góc với d. Phương  trình đường thẳng  ∆ : x + y = 0. x+y = 0  x = −1 Gọi H = ∆ ∩ d. Tọa độ H là nghiệm hệ phương trình ⇔ . Suy ra H (−1; 1). x−y+2 = 0 y = 1 Độ dài OH là mô-đun nhỏ nhất của số phức z thỏa yêu cầu bài. Vậy số phức thoả yêu cầu bài là z = −1 + i. Chọn đáp án A Câu 51. Cho 2 số phức z1 , z2 thỏa mãn |z1 + 5| = 5, |z2 + 1 − 3i | = |z2 − 3 − 6i |. Tìm giá trị nhỏ nhất của |z1 − z2 |. 3 A . 2 Hướng dẫn giải √ B 2 . 2 5 C . 2 √ 5 2 D . 2 • Gọi M1 , M2 lần lượt là các điểm biểu diễn số phức z1 , z2 . Ta có M1 thuộc đường tròn (C ) : ( x + 5)2 + y2 = 5 và M2 thuộc đường thẳng ∆ : 8x + 6y − 35 = 0. • |z1 − z2 | = M1 M2 . Do đó |z1 − z2 | đạt GTNN ⇔ M1 ≡ M, M2 ≡ H. Ta 15 5 có |z1 − z2 | = MH = d( I, ∆) − R = −5 = . 2 2 I M ∆ H Chọn đáp án C Câu 52. Cho số phức z thỏa mãn |z − 4| + |z + 4| = 10. gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của z. Tính M + m. A M + m = 2. Hướng dẫn giải B M + m = 8. C M + m = 9. D M + m = 34. 29 Gọi A( x; y) là điểm biểu diễn của số phức z = x + iy. Ta có q q |z − 4| + |z + 4| = 10 ⇔ ( x − 4)2 + y2 + ( x + 4)2 + y2 = 10. Nên điểm A là điểm thỏa mãn AF1 + AF2 = 10, với F1 (4; 0) và F2 (−4; 0). Do đó tập hợp các điểm A √ là e-líp ( E) với tiêu cự 2c = 8, độ dài trục lớn 2a = 10, độ dài trục nhỏ 2b = 2 a2 − c2 = 6. Khi đó m = OAmin = b = 3 và M = OAmax = a = 5. Vậy M + m = 8. Chọn đáp án B Câu 53. Cho số phức z thỏa mãn |z − 1 + 3i | + |z + 2 − i | = 8. Giá trị nhỏ nhất m của |2z + 1 + 2i | là A m = 4. B m = 9. C m = 8. D m= √ 39. Hướng dẫn giải 1 Gọi A, B, M, C lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức 1 − 3i, −2 + i, z và − − i. Khi đó, MA + 2 MB = 8 và ta cần tìm GTNN của 2MC. Để ý rằng C là trung điểm của AB nên 4MC2 = 2 MA2 + MB2 − AB2 ≥ ( MA + MB)2 − AB2 = √ 64 − 25 = 39. Vậy, GTNN cần tìm là 39, đạt được khi MA = MB = 4, tức M là giao điểm của đường trung trực của AB và đường tròn tâm A, bán kính 4. Chọn đáp án D Câu 54. Cho z là số phức thoả |z − 1 + i | P = |z + 2 − i |2 + |z − 2 − 3i |2 . √ B 38 + 8 10. A 18. = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: √ C 18 + 2 10. √ D 16 + 2 10. Hướng dẫn giải Giả sử z = x + yi, x, y ∈ R, khi đó: y |z − 1 + i | = 2 ⇔ |( x − 1) + (y + 1)i | = 2 A ⇔ ( x − 1)2 + (y + 1)2 = 4. Như vậy điểm M biểu diễn số phức z thuộc đường tròn tâm I (1; −1) bán kính R = 2. Ta có: O x I P = ( x + 2)2 + ( y − 1)2 + ( x − 2)2 + ( y − 3)2 h i = 2 x2 + (y − 2)2 + 10. M Khi đó P lớn nhất ⇔ x2 + (y − 2)2 lớn nhất, hay MA lớn nhất với A(0; 2). Nhận thấy MA lớn nhất khi M, I, A thẳng hàng và I nằm √ giữa M, A. Khi đó ta có MA = AI + R = 2 + 10 và √ P = 2MA2 + 10 = 38 + 8 10. Chọn đáp án B 30 Câu 55. Cho hai số phức z1 ;z2 thỏa mãn |z1 − 3i + 5| = 2 và |iz2 − 1 + 2i | = 4. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = |2iz1 + 3z2 |. √ √ A 313 + 16. B 313. C √ 313 + 8. D √ √ 313 + 2 5. Hướng dẫn giải Giả sử 2iz1 = a + bi,−3z2 = c + di. Gọi A( a; b), B(c; d) là các điểm lần lượt biểu diễn cho các số phức này. Khi đó |z1 − 3i + 5| = 2 ⇔ ( a + 6)2 + (b + 10)2 = 16 nên A thuộc đường tròn (C1 ) có tâm I1 (−6; −10) và bán kính R1 = 4. |iz2 − 1 + 2i | = 4 ⇔ (c − 6)2 + (d − 3)2 = 144 nên B thuộc đường tròn (C2 ) có tâm I2 (6; 3) và bán kính R2 = 12. Ta lại có q T = ( a − c)2 + (b − d)2 = AB nên T đạt giá trị lớn nhất khi T = AB = R1 + I1 I2 + R2 = 16 + √ 313. Chọn đáp án A Câu 56. Cho các số phức z1 , z2 thỏa mãn |z1 − 1 + 2i | = 1 và |z2 − 2 + i | = |z¯2 + i |. Tìm giá trị nhỏ nhất Pmin của biểu thức P = |z1 − z2 |. √ √ A Pmin = 2 − 1. B Pmin = 2 + 1. C Pmin = 0. D Pmin = 1. Hướng dẫn giải Gọi M, N lần lượt là điểm biểu diễn của z1 , z2 trên mặt phẳng phức. Từ giả thiết, ta suy ra M nằm trên đường tròn (C ) có tâm I (1; −2), bán kính bằng R = 1, N nằm trên đường thẳng d : x − y − 1 = 0 (là đường trung trực của đoạn thẳng mà các điểm đầu mút là điểm biểu diễn của các số phức 2 − i và i). Dễ thấy d không cắt (C ) nên Pmin = d( I, d) − R = √ 2 − 1. Chọn đáp án A Câu 57. Cho z là một số phức mà (z + 1 − 2i )(z̄ + 3) là một số thực. Tìm giá trị nhỏ nhất P0 của biểu thức P = |z − 3 + 2i |. √ A P0 = 4 2. √ 3 2 B P0 = . 2 C P0 = √ 2. D P0 = 0. Hướng dẫn giải Đặt z = x + yi với x, y ∈ R. Biến đổi giả thiết ta được x − y + 3 = 0 (d). Gọi A(3; −2) là điểm biểu diễn của số phức 3 − 2i, M là điểm biểu diễn của z. Khi đó, M thuộc đường thẳng (d) và P = AM. √ Do đó, P0 = d( A, (d)) = 4 2. Chọn đáp án A Câu 58. Trong các số phức z thỏa mãn |z| = |z − 1 + 2i|, số phức có môđun nhỏ nhất là 3 1 A z = 1 + i. B z = + i. C z = 3 + i. D z = 5. 4 2 Hướng dẫn giải 31 y Vì |z| = |z| nên |z| = |z − 1 + 2i| ⇔ |z| = |z − 1 + 2i|. B Gọi A, M lần lượt là điểm biểu diễn hình học của các số phức z và 1 − 2i. 1 Từ đẳng thức trên suy ra khoảng cách từ điểm A đến O bằng khoảng cách từ O điểm A đến M, suy ra A thuộc đường trung trực của OM. Điểm thuộc đường trung trực của OM mà cách O ngắn nhất đó là trung điểm 1 của OM, tương ứng là điểm biểu diễn của số phức z = − i. 2 1 Vậy số phức cần tìm là z = + i. 2 Chọn đáp án B x A d −2 M Câu 59. Cho số phức z thỏa mãn |z − 3 + 3i| = 2. Giá trị lớn nhất của |z − i| bằng A 7. B 9. C 6. D 8. Hướng dẫn giải Ta có tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z − 3 + 3i| = 2 y là đường tròn (C ) tâm I (3; −3), bán kính R = 2. Như vậy bài toán trở A x 3 thành: “Tính khoảng cách lớn nhất từ điểm A(0; 1) đến một điểm trên P đường tròn (C )”. Và đó chính là khoảng cách từ điểm A đến điểm Q như hình vẽ bên. −3 AQ = AI + IQ = p 32 + 42 + R = 5 + 2 = 7. Q Vậy giá trị lớn nhất của |z − i| là 7. Chọn đáp án A Câu 60. Giả sử z1 ,z2 là hai trong số các số phức z thỏa mãn iz + lớn nhất của |z1 | + |z2 | bằng A 4. √ B 2 3. I √ C 3 2. √ 2 − i = 1 và |z1 − z2 | = 2. Giá trị D 3. Hướng dẫn giải √ √ Ta có iz + 2 − i = 1 ⇔ z − 1 + i 2 = 1. √ √ Gọi z0 = 1 + i 2 có điểm biểu diễn là I 1; 2 . Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn của z1 ,z2 . Vì |z1 − z2 | = 2 nên I là trung điểm của AB. Ta có q p √ |z1 | + |z2 | = OA + OB 6 2 (OA2 + OB2 ) = 4OI 2 + AB2 = 16 = 4. Dấu bằng xảy ra khi OA = OB. Chọn đáp án A Câu 61. Cho số phức z = a + bi (a, b là các số thực) thỏa mãn |z| = |z̄ − 3 + 4i | và có mô-đun nhỏ nhất. Giá trị của P = ab là 3 A . B 4. 4 Hướng dẫn giải C 2. D 3. 32 Đặt z = a + bi, ta có |z| = |z̄ − 3 + 4i | ⇔ | a + bi | = | a − bi − 3 + 4i | ⇔ | a + bi | = |( a − 3) − (b − 4)i | q p ⇔ a2 + b2 = ( a − 3)2 + ( b − 4)2 ⇔ a2 + b2 = ( a − 3)2 + ( b − 4)2 ⇔ −6a + 9 − 8b + 16 = 0 ⇔ 6a + 8b − 25 = 0. Tập hợp điểm của số phức z là đường thẳng 6x + 8y − 25 = 0. Vậy mô-đun nhỏ nhất của số phức z là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O lên đường thẳng. Xét đường thẳng qua O và vuông góc với đường thẳng 6x + 8y − 25 = 0 có phương trình là 8x − 6y = 0. Gọi H là hình chiếu của O lên đường thẳng 6x + 8y − 25 = 0. Ta có tọa độ H thỏa hệ   6x + 8y − 25 = 0  8x − 6y = 0   x = 3 2.  y = 2  3 3 3 Suy ra H ; 2 là điểm biểu diễn của số phức z = + 2i. Vậy a = , b = 2 khi đó P = 3. 2 2 2 Chọn đáp án D Câu 62. Cho số phức z thỏa mãn |z − 1 − i | = 1, số phức w thỏa mãn |w − 2 − 3i | = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của |z − w|. √ A 13 − 3. B √ 17 − 3. C √ 17 + 3. D √ 13 + 3. Hướng dẫn giải Đặt z = x + yi, Đặt w = a + bi. Khi đó |z − 1 − i | = 1 ⇔ | x − 1 + (y − 1)i | = 1 ⇔ ( x − 1)2 + (y − 1)2 = 1. Do đó tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn (C1 ) có tâm I1 (1; 1), r = 1. |w − 2 − 3i | = 2 ⇔ | a − 2 − (b + 3)i | = 2 ⇔ ( a − 2)2 + (b + 3)2 = 4. Do đó tập hợp các điểm biểu diễn số phức w là đường tròn (C2 ) có tâm I2 (2; −3), bán kính R = 2. p |z − w| = ( x − a)2 + (y − b)2 đây là biểu thức xác định khoảng cách giữa hai điểm biểu diễn cho số phức z và w. √ Ta có I1 I2 = 17 > R + r nên (C1 ) nằm ngoài (C2 ). Khi đó khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm lần lượt nằm trên hai đường tròn là: d = I1 I2 − R − r = √ 17 − 3. ⇔ 33 Chọn đáp án B Câu 63. Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn |z1 + 1 − i | = 2 và z2 = iz1 . Tìm giá trị lớn nhất m của biểu thức P = |z1 − z2 |. √ A m = 2 2 + 2. B m= √ √ C m = 2 2. 2 + 1. Hướng dẫn giải Ta có |z1 − z2 | = |z1 − iz1 | = |1 − i | · |z1 | = √ D m = 2. 2|z1 |. Do đó P lớn nhất khi và chỉ khi |z1 | lớn nhất. Gọi M( x; y) là điểm biểu diễn số phức z1 . Ta có |z1 + 1 − i | = 2 ⇔ ( x + 1)2 + (y − 1)2 = 4. ⇒ M thuộc đường tròn tâm I (−1; 1), bán kính R = 2. z1 lớn nhất khi OM lớn nhất ⇒ M ∈ OI ∩ ( I, R). √ √ √ √ Đường thẳng OI là y = − x. Do đó OI ∩ ( I, R) = { A( 2 − 1; 1 − 2); B(− 2 − 1; 2 + 1)}. √ √ Mà OA = 2 − 2, OB = 2 + 2. √ √ √ √ Nên max OM = OB = 2 + 2 khi M ≡ B ⇔ z1 = − 2 − 1 + ( 2 + 1)i. Vậy max P = m = 2 + 2 2. Chọn đáp án A √ √ √ √ 3 1 3 1 + i, z2 = − + i. Gọi z là số phức thỏa mãn |3z − 3i | = 3. 2 2 2 2 Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức T = |z| + |z − z1 | + |z − z2 |. Tính mô-đun Câu 64. Cho hai số phức z1 = của số phức √ w = M + mi. √ √ 2 21 4 3 . A . B 13. C D 4. 3 3 Hướng dẫn giải √ !2 1 3 Ta có x2 + y − = (C ). Gọi K, A, B lần lượt là các điểm biểu diễn của z, z1 , z2 . Khi đó 3 3 T = OK + KA + KB. Ta có A, B, O thuộc đường tròn (C ) và tam giác ABO đều. Suy ra m = 2OA = 2. Đẳng thức xảy ra khi K trùng với O, A, B Gọi KB = OA · BK + AB · OK ⇔ KA = KB + OK suy ra T2 = KA =≤ rAB, ta có KA · √ √ K thuộc cung 4 3 16 · 3 2 21 . Vậy |w| = +4 = . 3 9 3 Chọn đáp án A   |z − 3 − 2i | ≤ 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất Pmin của Câu 65. Cho hai số phức z, w thỏa mãn  |w + 1 + 2i | ≤ |w − 2 − i | biểu thức P = |√ z − w |. √ √ √ 2 2+1 3 2−2 5 2−2 A Pmin = . B Pmin = . C Pmin = . D Pmin = 2 + 1. 2 2 2 Hướng dẫn giải 34 Gọi z = x + yi và w = a + bi với a, b, x, y ∈ R.    | x + yi − 3 − 2i | ≤ 1  |z − 3 − 2i | ≤ 1 ⇔  | a + bi + 1 + 2i | ≤ | a + bi − 2 − i |  |w + 1 + 2i | ≤ |w − 2 − i | q    ( x − 3)2 + ( y − 2)2 ≤ 1  ( x − 3)2 + ( y − 2)2 ≤ 1 q ⇔ q ⇔  a+b ≤ 0  ( a + 1)2 + ( b + 2)2 ≤ ( a − 2)2 + ( b − 1)2 Vậy điểm biểu diễn hai số phức z và w trên mặt phẳng tọa độ Oxy tương ứng là điểm thuộc hình tròn ( x − 3)2 + (y − 2)2 = 1 và nửa mặt phẳng được giới hạn bởi phương trình x + y = 0. Bài toán p yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của P = |z − w| = ( x − a)2 + (y − b)2 , nghĩa là tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm biểu diễn của z và w. √ |3 + 2| 5 2−2 . Khoảng cách đó là d( I;d) − R = √ −1 = 2 12 + 12 Chọn đáp án C Câu 66. Cho hai số phức z1 , z2 có điểm biểu diễn lần lượt là M1 , M2 cùng thuộc đường tròn có 2 2 phương trình: √ P = | z1 + z2 |. √ x + y = 1 và |z1 − z2 | = 1. Tính giá trị biểu thức √ √ 3 2 A P= . B P = 2. C P= . D P = 3. 2 2 Hướng dẫn giải Ta có M1 , M2 thuộc đường tròn tâm O(0; 0) và bán kính R = 1. |z1 − z2 | = 1 ⇔ M1 M2 = 1 ⇔ 4OM1 M √2 là tam giác đều cạnh bằng 1. 3 Gọi H là trung điểm M1 M2 ⇒ OH = . 2 √ √ # » # » # » 3 Khi đó P = |z1 + z2 | = OM1 + OM2 = 2OH = 2OH = 2 · = 3. 2 Chọn đáp án D Câu 67. Cho số phức z thỏa mãn 2 |z − 4 + 7i |. A 8. B 20. z−1 1 = √ . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = |z + i | + z + 3i 2 √ C 2 5. √ D 4 5. Hướng dẫn giải z−1 1 =√ z + 3i 2 √ ⇔ 2 |z − 1| = |z + 3i | ⇔ 2( x − 1)2 + 2y2 = x2 + (y + 3)2 ⇔ x2 + y2 − 4x − 6y − 7 = 0 ⇔ ( x − 2)2 + (y − 3)2 = 20. Do đó tập hợp điểm biểu diễn số phức z là đường tròn (C ) có phương trình ( x − 2)2 + (y − 3)2 = 20 √ với bán kính R = 2 5. P = |z + i | + 2 |z − 4 + 7i | = |z + i | + 2 |z − 4 − 7i | = MA + 2MB với A(0; −1), B(4; 7) lần lượt biểu 35 diễn số phức z1 = −i, z2 = 4 + 7i. √ Ta có A(0; −1), B(4; 7) ∈ (C ) và AB = 4 5 = 2R nên AB là đường kính đường tròn (C ). ⇒ MA2 + MB2 = AB2 = 80. Mặt khác: P = MA + 2MB ≤ p 5( MA2 + MB2 ) = 20. Dấu bằng xảy ra khi MB = 2MA. Vậy giá trị lớn nhất của P là 20. Chọn đáp án B ĐÁP ÁN 1. A 2. A 3. D 4. C 5. A 6. B 7. A 8. D 9. D 10. C 11. B 12. A 13. B 14. C 15. A 16. A 17. A 18. D 19. B 20. B 21. B 22. B 23. C 24. C 25. A 26. B 27. A 28. C 29. B 30. D 31. D 32. A 33. A 34. A 35. A 36. A 37. A 38. A 39. D 40. C 41. B 42. B 43. A 44. B 45. D 46. D 47. C 48. D 49. D 50. A 51. C 52. B 53. D 54. B 55. A 56. A 57. A 58. B 59. A 60. A 61. D 62. B 63. A 64. A 65. C 66. D 67. B 36 CỰC TRỊ SỐ PHỨC ĐẠI SỐ Câu 1. Cho số phức z thỏa mãn |z| = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = |z + 2| + 2|z − 2| √ √ √ √ A max T = 5 2. B max T = 2 10. C max T = 3 5. D max T = 2 5. Hướng dẫn giải Giả sử z = a + bi (a, b ∈ R). Khi đó, do |z| = 1 nên a2 + b2 = 1. p p Ta có: T = ( a + 2)2 + b2 + 2 ( a − 2)2 + b2 . Theo bất đẳng thức Bunhiacopski ta có: q ( a + 2)2 + b2 Vậy max T = √ +2 q ( a − 2)2 + b2 2 i h i h ≤ (12 + 22 ) ( a + 2)2 + b2 + ( a − 2)2 + b2 = 5 2( a2 + b2 ) + 8 = 5 √ 50 = 5 2. Chọn đáp án A Câu 2. Gọi a là phần thực của số phức z thỏa mãn (z − 1) (z + 2i ) là số thực và |z| là nhỏ nhất. Tìm a. 8 A a= . 5 Hướng dẫn giải 2 B a= . 5 3 C a= . 5 4 D a= . 5 Gọi z = a + bi, ( a, b ∈ R). Theo giả thiết, ta có: (z − 1) (z + 2i ) = [( a − 1) + bi ] [ a − (b − 2)i ] = a( a − 1) + b(b − 2) + [ ab − ( a − 1)(b − 2)] i. (z − 1) (z + 2i ) là số thực ⇔ ab − ( a − 1)(b − 2) = 0 ⇔ 2a + b − 2 = 0 ⇔ b = 2s − 2a. 2 q √ 4 4 2 Khi đó z = a + (2 − 2a) i. Suy ra |z| = a2 + (2 − 2a) = 5a2 − 8a + 4 = 5 a − + ≥ 5 5 √ √ 2 5 4 2 5 . Từ đây, ta được min |z| = khi a = . 5 5 5 Chọn đáp án D 1 Câu 3. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của phần thực số phức w = z3 + 3 , z trong đó z là số phức có |z| = 1. Tính P = M2 + m2 . A P = 8. B P = 5. C P = 29. D P = 10. Hướng dẫn giải 1 1 Đặt z = a + bi ⇒ z + = 2a w = z3 + 3 ⇔ w = z z 2 2 Do a + b = 1 ⇒ −1 ≤ a ≤ 1. 1 z+ z 3 1 −3 z+ z = 8a3 − 6a. Xét hàm số f ( a) = 8a3 − 6a với a ∈ [−1; 1] có max f ( a) = 2 và min f ( a) = −2. Vậy P = M2 + m2 = 8 Chọn đáp án A √ Câu 4. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z − 2 − i | = 2 2. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức H = |z + 3 − 2i | + |z − 3 + 4i |. Tính M + m. √ √ √ √ A 2 26 + 6 2. B 16 2. C 11 2. Hướng dẫn giải √ √ D 2 26 + 8 2. 37 √ Ta có H = |z + 3 − 2i | + | − z + 3 − 4i | ≥ |z + 3 − 2i − z + 3 − 4i | = |6 − 6i | = 6 2. √ Đặt w = z − 2 − i ⇒ |w| = 2 2. Đặt w = a + bi ta có a2 + b2 = 8 ⇒ ( a + b)2 ≤ 2( a2 + b2 ) = 16 ⇒ a + b ≤ 4. p p Ta có H = |w + 5 − i | + |w − 1 + 5i | = ( a + 5)2 + (b − 1)2 + ( a − 1)2 + (b + 5)2 . ⇒ H 2 ≤ (1 + 1)[( a + 5)2 + (b − 1)2 + ( a − 1)2 + (b + 5)2 ] ⇒ H ≤ 2(2a2 + 2b2 + 8( a + b) + 52) ≤ 2(2 · 8 + 8 · 4 + 52) = 200. √ √ Do đó H ≤ 10 2. Vậy M + m = 16 2. Chọn đáp án B Câu 5. Cho số phức z thoả mãn đồng thời hai điều kiện |z − 3 − 4i | = |z + 2|2 − |z − i |2 đạt giá trị lớn nhất. Môđun của số phức z − 2 − i bằng √ A 5. B 9. C 25. Hướng dẫn giải Đặt z = x + yi, (∀ x, y ∈ R) ⇒ |z − 3 − 4i | = √ 5 ⇔ ( x − 3)2 + ( y − 4)2 = 5 √ 5 và biểu thức M = D 5. (1). Ta có: M = | z + 2|2 − | z − i |2 = ( x + 2)2 + y2 − x2 − (y − 1)2 = 4x + 2y + 3 = 4( x − 3) + 2(y − 4) + 23 √ q 20 ( x − 3)2 + (y − 4)2 + 23 = 33. 6  x = y = 5 ⇒ z = 5 + 5i 4 x−3 = kết hợp với (1) suy ra  y−4 2 x = 1, y = 3 ⇒ z = 1 + 3i. = 33 ⇔ z = 5 + 5i ⇒ |z − 2 − i | = 5. Dấu 00 =00 xảy ra khi chỉ khi Thử lại ta có Mmax Chọn đáp án D Câu 6. Cho số phức z thoả mãn |z − 3 − 4i | = nhất. Mô-đun của số phức z bằng √ A 10. B 5 2. √ 5 và biểu thức P = |z + 2|2 − |z − i |2 đạt giá trị lớn C 13. D √ 10. Hướng dẫn giải Đặt z = x + yi với x, y ∈ R và gọi M( x; y) là điểm biểu diễn của z trên Oxy, ta có √ |z − 3 − 4i | = 5 ⇔ ( x − 3)2 + (y − 4)2 = 5. Và P = |z + 2|2 − |z − i |2 = ( x + 2)2 + y2 − x2 − (y − 1)2 = 4x + 2y + 3. √ p ⇒ P = 4x + 2y + 3 = [4( x − 3) + 2(y − 4)] + 23 ≤ 42 + 22 · ( x − 3)2 + (y − 4)2 + 23 = 33.   x=5     x−3 = y−4 = t  4 2 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi ⇔ y=5    4( x − 3) + 2(y − 4) = 10    t = 0,5. √ Vậy P đạt giá trị lớn nhất khi z = 5 + 5i ⇒ |z| = 5 2. Chọn đáp án B 38 Câu 7. Cho số phức z thỏa mãn |z| = 1 . Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu √ thức P = |z + 1| + |z2 − √ z + 1| . Giá trị của M · √ m bằng 13 3 13 3 3 . . . A B C 4 8 3 Hướng dẫn giải √ 3 3 . D 8 Đặt t = |z + 1| ≤ |z| + 1 = 2 nên t ∈ [0; 2]. Vì |z| = 1 nên z · z̄ = 1, suy ra P = |z + 1| + |z2 − z + z · z̄| = |z + 1| + |z + z̄ − 1|. Ta lại có t2 = |z + 1|2 = (z + 1)(z̄ + 1) = 2 + (z + z̄) nên z + z̄ = t2 − 2. Vậy P = f (t) = t + |t2 − 3|, với t ∈ [0; 2]. Ta viết lại hàm số f (t) như sau:  √  t2 + t − 3 khi 3 ≤ t ≤ 2 . f (t) =  − t2 + t + 3 khi 0 ≤ t < √3 Ta có f 0 (t) =   2t + 1 √ 3≤t<2 0 1 , f (t) = 0 ⇔ t = . √  − 2t + 1 khi 0 < t < 3 2 khi  √ √ 1 13 Khi đó, f (0) = 3; f = ; f ( 3) = 3; f (2) = 3. 2 4 √ √ 13 13 3 Vậy M = ; m = 3 nên M · m = . 4 4 Chọn đáp án A z2 Câu 8. Xét các số phức z1 = 3 − 4i, z2 = 2 + mi, (m ∈ R). Giá trị nhỏ nhất của mô-đun số phức z1 bằng 2 1 3 A . B . C . D 2. 5 5 5 Hướng dẫn giải √ z2 4 + m2 2 | z2 | = > , ∀m ∈ R. Dấu dẳng thức xảy ra khi m = 0. Ta có = z1 5 5 | z1 | z2 2 Vậy giá trị nhỏ nhất của mô đun số phức bằng . z1 5 Chọn đáp án A Câu 9. Cho số phức z thỏa mãn |(z + 2) i + 1| + |(z − 2) i − 1| = 10. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của |z|. Tính tổng S = M + m. A S = 9. B S = 8. √ C S = 2 21. √ D S = −2 21. Hướng dẫn giải Đặt z = a + bi với x; y ∈ R, khi đó z = a − bi Xét |(z + 2) i + 1| + |(z − 2) i − 1| = 10 ⇔ |z + 2 − i | + |z − 2 + i | = 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi M (z), N (z), A (−2; 1), B (2; −1), C (2; 1), khi đó MC = NB.  AC = 4 X2 Y2 Khi đó ta được MA + MC = 10, quỹ tích điểm M là Elip với + = 1. ⇒ ( E) :  2a = 10 25 21 39 (phương trình Elip với hệ trục tọa độ IXY với I (0; 1) là trung điểm của đoạn AC)  X = x x 2 ( y − 1)2 ta được ( E) : Áp dụng công thức đổi trục tọa độ + = 1. Y = y−1 25 21   a = 5 sin t Đặt với t ∈ [0; 2π ], ta được |z|2 = OM2 = a2 + b2 √  b = 1 + 21 cos t 2 √ √ ⇒ |z|2 = 25 sin2 t + 1 + 21 cos t = −4 cos2 t + 2 21 cos t + 26 = f (t). √ Xét hàm số f (t) = −4 cos2 t + 2 21 cos t + 26, đặt cos t = a ∈ [−1; 1], √ √ √ 2 21 Ta được hàm f ( a) = −4a2 + 2 21a + 26, f 0 ( a) = −8a + 2 21 > 0 ⇔ a < 8  √  max f ( a) = 1 + 21 khi a = cos t = 1 ⇒ f ( a) đồng biến trên [−1; 1] ⇒ . √  min f ( a) = −1 + 21 khi a = cos t = −1 √ Vậy M + m = 2 21. Chọn đáp án C Câu 10. Cho số phức z = a + bi, ( a, b ∈ R) thỏa mãn 4 (z − z̄) − 15i = i (z + z̄ − 1)2 . Tính P = 1 − a + 4b khi z − + 3i đạt giá trị nhỏ nhất. 2 A P = 7. B P = 6. C P = 5. D P = 4. Hướng dẫn giải Ta có 4 (z − z̄) − 15i = i (z + z̄ − 1)2 ⇔ 4(2bi ) − 15i = i (2a − 1)2 ⇔ 8b − 15 = (2a − 1)2  1 2 15 ⇔ a− = 2b − . 2 4 Từ (1) suy ra 2b − Ta có (1) 15 15 ≥0⇔b≥ . 4 8 2 1 2 21 = a− + (b + 3)2 = b2 + 8b + . 2 4  21 15 Xét hàm số f (b) = b2 + 8b + trên ; +∞ ta có bảng biến thiên 4 8 1 z − + 3i 2 15 8 b +∞ f 0 (b) + +∞ f (b) f 15 8 40 Từ bảng biến thiên trên suy ra z − 1 15 1 + 3i đạt giá trị nhỏ nhất khi b = , khi đó a = . 2 8 2 1 15 Vậy P = − a + 4b = − + 4 · = 7. 2 8 Chọn đáp án A Câu 11. Cho số phức z = cos 2α + (sin α − cos α)i với α ∈ R. Giá trị lớn nhất của |z| là √ 4 3 A . B . C 2. D 2. 3 2 Hướng dẫn giải Ta có |z| = q cos2 2α + (sin α − cos α)2 = p 1 − sin2 2α + 1 − 2 sin α cos α p = s2 − sin2 2α − sin 2α  9 1 2 3 = − sin 2α + ≤ . 4 2 2 3 1 Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi sin 2α = − . Vậy giá trị lớn nhất của |z| là . 2 2 Chọn đáp án B Câu 12. Trong các số phức z thỏa mãn |z − 1 + i | = |z + 1 − 2i |, số phức z có mô-đun nhỏ nhất là −3 3 3 3 −3 3 3 3 A B C D − i. + i. + i. − i. 5 10 5 10 5 10 5 10 Hướng dẫn giải Gọi z = x + yi, (x, y ∈ R). |z − 1 + i | = |z + 1 − 2i | ⇔ | x + yi − 1 + i | = | x − yi + 1 − 2i | ⇔ ( x − 1)2 + ( y + 1)2 = ( x + 1)2 + ( y + 2)2 ⇔ −2x + 1 + 2y + 1 = 2x + 1 + 4y + 4 ⇔ 4x + 2y = −3 ⇒ (4x + 2y)2 = 9 3 ⇒ 9 ≤ (42 + 22 )( x2 + y2 ) ⇒ |z| ≥ √ . 2 5   3   2x + y = −3 x = − 5 . Vậy z = − 3 − 3 i. Đẳng thức xảy ra khi x ⇔ y  =  5 10 y = − 3 2 1 10 Chọn đáp án C Câu 13. Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1 + z2 = 8 + 6i và |z1 − z2 | = 2. Tìm giá trị lớn nhất của P = | z1 | + | z2 |. √ A Pmax = 2 26. B Pmax = 104. √ C Pmax = 32 + 3 2. Hướng dẫn giải  Ta có |z1 + z2 |2 + |z1 − z2 |2 = 2 |z1 |2 + |z2 |2 ≥ (|z1 | + |z2 |)2 . √ D Pmax = 4 6. 41 √ Suy ra P = |z1 | + |z2 | ≤ 2 26, dấu bằng xảy ra khi   17 19   z = + i   1 z = z | | | |   2 1   5 5    23 11 . z1 + z2 = 8 + 6i ⇔ + i z1 =     5 5      | z1 − z2 | = 2  z = 8 + 6i − z 2 1 √ Vậy Pmax = 2 26. Chọn đáp án A Câu 14. Trong tất cả các số phức z thỏa mãn điều kiện |z + 1| = (a, b ∈ R) là số phức có mô-đun nhỏ nhất. Tính S = 2a + b. B −4. A 0. z+z + 3 , gọi số phức z = a + bi 2 C 2. D −2. Hướng dẫn giải p p z+z Ta có |z + 1| = + 3 ⇔ ( a + 1)2 + b2 = ( a + 3)2 ⇔ b2 = 4a + 8. 2 √ √ 2 Lại có |z| = a + b2 = a2 + 4a + 8 nhỏ nhất khi a = −2 ⇒ b = 0. Vậy S = 2a + b = −4. Chọn đáp án B Câu 15. Cho số phức z thỏa mãn |z| ≤ 2. Giá trị nhỏ nhất của P = 2|z + 1| + 2|z − 1| + |z − z − 4i | bằng √ A 4 + 2 3. B 2+ √ 3. 14 C 4+ √ . 15 7 D 2+ √ . 15 Hướng dẫn giải Giả sử z = x + yi với x, y ∈ R. Ta có |z| ≤ 2 ⇔ x2 + y2 ≤ 4. Suy ra x, y ∈ [−2; 2]. Khi đó q q q q 2 2 2 2 2 2 2 2 P = 2 ( x + 1) + y + 2 ( x − 1) + y + 2| y − 2| = 2 ( x + 1) + y + (1 − x ) + y + 2| y − 2|. Bằng phép biến đổi tương đương với chú ý | x | ≥ x, ta có: Với mọi số thực a, b, c, d, q p p 2 2 2 2 a + b + c + d ≥ ( a + c )2 + ( b + d )2 ; dấu “=” xảy ra khi ad = bc ≥ 0. Áp dụng bất đẳng thức này với a = x + 1, c = 1 − x, b = d = y và tính chất của giá trị tuyệt đối ta có q q 2 2 P ≥ 2 ( x + 1 + 1 − x ) + (y + y) + 2(2 − y) = 4 1 + y2 − 2y + 4. 1 1 + y2 − 2y + 4 liên tục trên [−2; 2]. Ta có f 0 (y) = 0 ⇔ y = ± √ ∈ [−2; 2]. 3   √ √ √ 1 1 10 Ta có f (2) = 4 5, f (−2) = 4 5 + 8, f √ = 4 + 2 3, f − √ = 4 + √ . Suy ra min f (y) = [−2;2] 3 3 3  √ 1 4+2 3 = f √ . 3 Xét hàm số f (y) = 4 p 42 √ Khi đó P ≥ f (y) ≥ 4 + 2 3,   x = 0   ( x + 1) y = y (1 − x ) ≥ 0     2−y ≥ 0 ⇔ ∀y ∈ [−2; 2]. Dấu bằng xảy ra ⇔    1  y = √ 3 √ . Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 4 + 2 3. 1  y = √ 3 Chọn đáp án A Câu 16. Trong các số phức z thỏa mãn |z − 2 + i | = |z + 1 − 4i |. Tìm phần thực của số phức có mô-đun nhỏ nhất. A −1. B −2. C 4. D 3. Hướng dẫn giải Giảq sử z = x + yi với x; y ∈ q R, khi đó ta có |z − 2 + i | = |z + 1 − 4i | ⇔ ( x − 2)2 + (y + 1)2 = ( x + 1)2 + (y + 4)2 ⇔ x = −2 − y. q q p p √ 2 2 2 2 2 Ta có |z| = x + y = (2 + y) + y = 2y + 4y + 4 = 2 (y + 1)2 + 2 ≥ 2. Dấu bằng xảy ra khi y = −1 ⇒ x = −1. Chọn đáp án A Câu 17. Xét số phức z và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn là M, M0 . Số phức z(4 + 3i ) và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn lần lượt là N, N 0 . Biết rằng M, M0 , N, N 0 là bốn đỉnh của hình chữ nhật. Tìm giá trị nhỏ nhất của |z + 4i − 5|. 2 1 5 A √ . B √ . C √ . 5 2 34 Hướng dẫn giải 4 D √ . 13 Đặt z = a + bi. Khi đó, các điểm M, M0 , N, N 0 lần lượt có tọa độ M( a, b), M0 ( a, −b), N (4a − 3b, 3a + 4b), N 0 (4a − 3b, −3a − 4b). Vì M, M0 , N, N 0 lần lượt là 4 đỉnh của một hình chữ nhật nên có 2 trường hợp xảy ra. • Trường hợp 1: Tứ giác MM0 N 0 N là hình chữ nhật. • Trường hợp 2: Tứ giác MM0 NN 0 là hình chữ nhật. Ta có P = |z + 4i − 5| = |z − (5 − 4i )|. Đặt K (5; −4). Khi đó P = | MK |. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật. Vì M đối xứng với M0 qua trục Ox, N đối xứng với N 0 qua trục Ox nên I thuộc trục Ox hay điểm I có tung độ bằng 0. Trường hợp 1: Tứ giác MM0 N 0 N là hình chữ nhật. Tung độ của điểm I bằng 0 nên −3a − 3b = 0 ⇔ a + b = 0. Do đó điểm M thuộc đường thẳng d1 : x + y = 0. Đoạn MK ngắn nhất có độ dài bằng khoảng cách từ điểm K đến đường thẳng d1 và bằng |5 · 1 − 4 · 1| 1 √ =√ 2 12 + 12 43 . Trường hợp 2: Tứ giác MM0 NN 0 là hình chữ nhật. Tương tự trường hợp 1, ta được điểm M thuộc đường thẳng d2 : 3x + 5y = 0. Đoạn thẳng MK ngắn |3 · 5 + 5 · (−4)| 5 √ nhất có độ dài là =√ . 2 2 34 3 +5 1 Vậy giá trị nhỏ nhất của |z + 4i − 5| = √ . 2 Chọn đáp án B Câu 18. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của P = M và thỏa mãn |z| ≥ 2. Tính tỉ số . m M M = 5. = 3. A B m m Hướng dẫn giải C z+i , với z là số phức khác 0 z M 3 = . m 4 D M 1 = . m 3 Với z là số phức khác 0 và thỏa mãn |z| ≥ 2, ta có z+i 1 1 3 |z + i | | z | + |i | = ≤ = 1+ ≤ 1+ = . z 2 2 |z| |z| |z| 3 3 Rõ ràng khi z = 2i thì P = . Do đó M = . 2 2 • P= 1 1 z+i 1 ||z| − |i || |z + i | ≥ = 1− ≥ 1− = . = z 2 2 |z| |z| |z| 1 1 Rõ ràng khi z = −2i thì P = . Do đó m = . 2 2 • P= 3 M = 2 = 3. Như vậy: 1 m 2 Chọn đáp án B Câu 19. Trong các số phức z có phần ảo dương thỏa mãn z2 + 1 = 2 |z|, gọi z1 và z2 lần lượt là các số phức có mô-đun nhỏ nhất và lớn nhất. Khi đó mô-đun của số phức w = z1 + z2 là √ √ √ A |w| = 2 2. B |w| = 2. C |w| = 2. D |w| = 1 + 2. Hướng dẫn giải 2 z2 + 1 = 2 | z | ⇔ z2 + 1 = 4 | z |2  ⇔ 4 | z |2 = z2 + 1 z2 + 1  ⇔ z2 + 1 z2 + 1 = 4z · z ⇔ (z · z)2 + z2 + z2 + 1 − 4z · z = 0 ⇔ ( z + z )2 + ( z · z )2 − 6 ( z · z ) + 1 = 0 ⇔ ( z + z )2 + | z |4 − 6 | z |2 + 1 = 0 ⇔ | z |4 − 6 | z |2 + 1 = − ( z + z )2 ≤ 0 √ √ ⇒ 3 − 2 2 ≤ | z |2 ≤ 3 + 2 2 √ √ ⇒ 2 − 1 ≤ |z| ≤ 2 + 1. 44  √  | z1 | = 2 − 1 Do đó . Dấu “=” xảy ra khi √  |z | = 2 + 1 2   z =     1 √      | z1 | = 2 − 1       z1 = √ | z2 | = 2 + 1 ⇔      z =   z+z = 0   2       z2 = √ 2−1 i √ 1 − 2 i (loại) √ ⇒ |w| = |z1 + z2 | = 2 2. √ 2+1 i √ − 1 + 2 i (loại) Chọn đáp án A Câu 20. Trong các số phức z thỏa mãn |z + 1 − 5i | = |z + 3 − i |, giả sử số phức có mô-đun nhỏ nhất a có dạng z = a + bi. Khi đó S = bằng bao nhiêu? b 2 1 1 3 A . B . C . D . 3 3 4 2 Hướng dẫn giải Giả sử z = a + bi ( a, b ∈ R) ⇒ z = a − bi. Khi đó |z + 1 − 5i | = |z + 3 − i | ⇔( a + 1)2 + (b − 5)2 = ( a + 3)2 + (b + 1)2 ⇔ a + 3b − 4 = 0 ⇔ a = 4 − 3b. Do đó q p (4 − 3b)2 + b2 = 10b2 − 24b + 16 s √ 4 12 2 16 = 10b − √ + ≥√ . 10 10 10 |z| = Đẳng thức xảy ra khi b = a = b Chọn đáp án Vậy S = 1 . 3 B p a2 + b2 = 6 2 4 ⇒ a = . Suy ra min |z| = √ . 5 5 10 √ Câu 21. Cho số phức z thỏa mãn |(1 + i )z + 2| + |(1 + i )z − 2| = 4 2. Gọi m = max |z|, n = min |z| và số phức w = m + ni. Tính |w|2018 . A 41009 . B 51009 . C 61009 . Hướng dẫn giải • Chia cả hai vế đẳng thức trong giả thiết cho |1 + i |, ta được 4 = |z − 1 + i | + |z + 1 − i | ≥ |z − 1 + i + z + 1 − i | D 21009 . 45 = 2| z |, hay |z| ≤ 2, đẳng thức xảy ra khi z = √ 2(1 − i ). Do đó m = 2. • Giả sử z = x + yi, với x, y ∈ R. Suy ra 16 = [|z + 1 − i | + |z − 1 + i |]2 2 q q 2 2 2 2 ( x − 1) + ( y + 1) + ( x + 1) + ( y − 1) = i h ≤ 2 ( x − 1)2 + ( y + 1)2 + ( x + 1)2 + ( y − 1)2  2 2 = 2 2x + 2y + 4 , suy ra x2 + y2 ≥ 2, hay |z| ≥ √ 2, dấu bằng xảy ra khi z = 1 + i. Do đó n = √ 2. √ Vậy w = 2 2i, suy ra |w| = 61009 . Chọn đáp án C Câu 22. Cho số phức z = x + yi (x, y ∈ R) có mô-đun nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện |z − 4 − 2i| = |z − 2|. Tính P = x2 + y2 . A 32. B 16. C 8. D 10. Hướng dẫn giải q Ta có |z − 4 − 2i| = |( x − 4) + (y − 2) i| = ( x − 4)2 + (y − 2)2 . q Tương tự |z − 2| = |( x − 2) + yi| = ( x − 2)2 + y2 . Do giả thiết ta có |z − 4 − 2i| = |z − 2| ⇔ q 2 2 ( x − 4) + ( y − 2) = q ( x − 2)2 + y2 ⇔ ( x − 4)2 + ( y − 2)2 = ( x − 2)2 + y2 ⇔ x2 − 8x + 16 + y2 − 4y + 4 = x2 − 4x + 4 + y2 ⇔ x + y − 4 = 0 ⇔ y = 4 − x. Khi đó P = x2 + (4 − x )2 = 2x2 − 8x + 16 = 2 ( x − 2)2 + 8. Vì ( x − 2)2 ≥ 0, ∀ x ∈ R nên P ≥ 8, ∀ x ∈ R. Dấu đẳn thức xảy ra khi x = 2 suy ra y = 2. Vậy min P = 8. Chọn đáp án C Câu 23. Cho số phức z thỏa mãn |z − 3 − 4i | = √ 5. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = |z + 2|2 − |z − i |2 . Môđun của số phức w = M + mi là √ √ √ √ A |w| = 3 137. B |w| = 1258. C |w| = 2 309. D |w| = 2 314. Hướng dẫn giải Gọi z = a + bi. Khi đó ta có 46 P = | a + 2 + bi |2 − | a + (b − 1)i |2 = ( a + 2)2 + b2 − a2 − ( b − 1)2 = a2 + 4a + 4 + b2 − a2 − b2 + 2b − 1 = 4a + 2b + 3. Vậy P = 4a + 2b + 3. √ Ta có | a − 3 + i (b −  4)| = 5 ⇒ | a − 3 + i (b − 4)|2 = 5 ⇒ ( a − 3)2 + (b − 4)2 = 5. √  a = 3 + 5 sin t Do đó ta có thể đặt , với t ∈ [0; π ]  b = 4 + √5 cos t √ √ ⇒ P = 4 5 sin t + 2 5 cos t + 23. √ √ Xét f (t) = 4 5 sin t + 2 q 5 cos t. √ √ Chia hai vế của f (t) cho (4 5)2 + (2 5)2 = 10. √ √ 2 5 f (t) 5 = sin t + cos t. ⇒ 10 5 5 √  2 5  ! ! √ 2 √ 2   cos u = 2 5 5 √5 với u ∈ [0; π ]. + = 1 nên ta có thể đặt Vì  5 5   sin u = 5 5 f (t) = cos u sin t + sin u cos t = sin(t + u). Khi đó 10 f (t) Vì −1 ≤ sin(u + t) ≤ 1 nên −1 ≤ ≤ 1 ⇒ −10 ≤ f (t) ≤ 10 ⇒ 13 ≤ f (t) + 23 ≤ 33 10 hay 13 ≤ P ≤ 33. Suy ra M = 33; m = 13 ⇒ w = 33 + 13i. √ √ Khi đó |w| = 332 + 132 = 1258. Chọn đáp án B Câu 24. Cho số phức z thỏa mãn √ A 3. B 3. −2 − 3i z + 1 = 2. Giá trị lớn nhất của mô-đun số phức z là 3 − 2i √ C 2. D 2. Hướng dẫn giải −2 − 3i z + 1 = 2 ⇔ | − iz + 1| = 2 ⇔ |i | · | − iz + 1| = 2 ⇔ |z + i | = 2. Ta có 3 − 2i Sử dụng bất đẳng thức về mô-đun ta có 2 = |z + i | = |z − (−i )| ≥ |z| − | − i |. Suy ra |z| ≤ 3. Chọn đáp án B Câu 25. Cho số phức z thỏa mãn |z| = 1. Gọi m, M lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của P = z5 + z3 + 6z − z4 + 1 . Tính M − m A M − m = 1. B M − m = 3. C M − m = 6. Hướng dẫn giải Ta có |z| = 1 ⇔ z2 = 1 ⇔ z2 + z2 ∈ R và −2 ≤ z2 + z2 ≤ 2. D M − m = 12. 47 Ta có P = z5 + z3 + 6z − z4 + 1 !  3 z 1 4 2 2 z z + +6 − z z + 2 z z = = z4 + z4 + 6 − z2 + z2 2 2 2 + 4 − z2 + z2 z +z = = z +z 2 2 + 4 − 2 z2 + z2 2 2 2 = z + z − 1 + 3. = 2 Khi đó m = 3; M = 4. Vậy M − m = 1. Chọn đáp án A Câu 26. Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn |iz1 + √ 2| = 1 và z2 = iz1 . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 |z1 − z2 | bằng √ √ 1 1 1 1 A 2+ √ . B 2− √ . C 2− √ . D 2+ √ . 2 2 2 2 Hướng dẫn giải √ √ √ 1 Ta có = |iz1 + 2| ≥ |iz1 | − 2 = |z1 | − 2 . 2 √ √ 1 1 Suy ra |z1 | − 2 ≥ − ⇔ |z1 | ≥ 2 − . 2 2  √ √ √ 1 1 = 2− √ . Do đó |z1 − z2 | = |z1 − iz1 | = |(1 − i )z1 | = 2|z1 | ≥ 2 2− 2 2  √ 1 Dấu đẳng thức xảy ra khi z1 = 2− i. 2 Chọn đáp án B Câu 27. Xét các số phức z thỏa mãn |iz − 3| = |z − 2 − i |. Tìm phần thực của số phức z sao cho |z| nhỏ nhất. 1 A . 5 Hướng dẫn giải 2 B − . 5 1 C − . 5 D 2 . 5 Gọi z = x + yi, với x, y ∈ R. |iz − 3| = |z − 2 − i | ⇔ | xi − y − 3| = |( x − 2) + (y − 1)i | ⇔ x 2 + ( y + 3)2 = ( x − 2)2 + ( y − 1)2 ⇔ x + 2y = −1 ⇔ x = −2y − 1. s  q p 2 2 1 1 2 2 2 2 Khi đó, |z| = x + y = (−1 − 2y) + y = 5 y + + ≥√ . 5 5 5 1 2 1 Suy ra, |z|min = √ khi y = − ⇒ x = − . 5 5 5 Chọn đáp án C 48 Câu 28. y Trên mặt phẳng tọa độ, đường thẳng d trong hình vẽ bên là tập hợp các điểm biểu diễn số phức z. √ Khi đó |z| có giá trị nhỏ nhất bằng √ √ 5 2 5 5 A . B C 5. D . . 5 5 2 2 d x O 1 Hướng dẫn giải Mô-đun của số phức z là độ dài đoạn thẳng OM với M là điểm biểu diễn của z trên mặt phẳng tọa độ. Gọi M là hình chiếu vuông góc của O lên d, M chính là điểm biểu diễn của số phức |z| có mô-đun nhỏ nhất. Gọi A(1; 0), B(0; 2), xét tam giác vuông OAB có các cạnh OA = 1, OB = 2, ta có 2 OA · OB =√ . OM = AB 5 Chọn đáp án B Câu 29. Xét các số phức z = a + bi ( a, b ∈ R) thỏa mãn |z + 3 + 2i | + |z − 3 − 6i | = 10. Tính P = a + b khi |z + 8 − 2i | đạt giá trị nhỏ nhất. 118 A P= B P = 9. . 25 Hướng dẫn giải C P = −5. D P=− 118 . 25 Gọi A(−3; −2), B(3; 6) và điểm M( a; b) biểu diễn số phức z = a + bi. Ta có |z + 3 + 2i | + |z − 3 − 6i | = 10 ⇔ MA + MB = 10 = AB. 4 Suy ra M( a; b) thuộc đoạn thẳng AB. Phương trình đường thẳng AB : y = x + 2. 3 4 Vì M( a; b) thuộc đường thẳng AB nên b = a + 2, a ∈ [−3; 3]. s 3 2 r p 4 25 2 |z + 8 − 2i | = ( a + 8)2 + (b − 2)2 = ( a + 8)2 + a = a + 16a + 64 3 9 s  25 72 2 1024 32 = a+ + ≥ , ∀ a ∈ [−3; 3]. 9 25 25 5 32 72 46 118 Vậy |z + 8 − 2i | đạt giá trị nhỏ nhất bằng khi a = − và b = − ⇒ a+b = − . 5 25 25 25 Chọn đáp án D Câu 30. Cho số phức z = a + bi, (a, b ∈ R) thỏa mãn |z − 3 + 4i | + 1 1 = và mô-đun |z| lớn nhất. 3|z − 3 + 4i | − 3 2 Tính tổng S = a + b. A S = 2. B S = −1. C S = −2. D S = 1. Hướng dẫn giải t + 11 1 = ⇒ 2t + 2 = 3t − 3 ⇒ t = 5. 3t − 3 2 |z − 3 + 4i | = 5 ⇔ | a + bi − 3 + 4i | = 5 ⇔ |( a − 3) + (b + 4)i | = 5 ⇔ ( a − 3)2 + (b + 4)2 = 25 ⇔ Đặt t = |z − 3 + 4i |, ta được phương trình a2 + b2 − 6a + 8b = 0 ⇔ a2 + b2 = 6a − 8b. Ta có (6a − 8b)2 ≤ 100( a2 + b2 ), suy ra |z|4 ≤ 100|z|2 ⇔ |z|4 − 100|z|2 ≤ 0 ⇔ 0 ≤ |z|2 ≤ 100 ⇔ 49    a2 + b2 = 100    0 ≤ |z| ≤ 10. Giá trị lớn nhất của |z| bằng 10 khi a2 + b2 = 6a − 8b     a = −b 6 8   a = 6 ⇒ S = a + b = −2.   b = −8 ⇒   6a − 8b = 100 ⇔  4a + 3b = 0 Chọn đáp án C Câu 31. Xét số phức z = a + bi (a, b ∈ R, b > 0) thỏa mãn |z| = 1. Tính P = 2a + 4b2 khi |z3 − z + 2| đạt giá trị nhỏ nhất. A P = 4. B P = 2− √ 2. C P = 2. D P = 2+ √ 2. Hướng dẫn giải z = a + bi, |z| = 1 ⇒ a2 + b2 = 1 ⇔ b2 = 1 − a2 . Để ý |z1 z2 | = |z1 |· |z2 | và z · z̄= |z|2 nên 2z̄ 2 |z3 − z + 2| = z z2 − 1 + = | z | · z2 − 1 + = |z2 − 1 + 2z̄| = |( a + bi )2 − 1 − 2a − 2bi | = z p z · z̄ |( a2 − b2 − 1) + 2b( a − 1)i | = ( a2 − b2 − 1)2 + 4b2 ( a − 1)2 . Thay f ( a) = ( a2 + a − 1)2 + (1 − a2 )( a − 1)2 = 4a3 − a2 − 4a + 2 trên [−1; 1]. 2 1 f 0 ( a) = 12a2 − 2a − 4 = 0 ⇔ a = hoặc a = − . 2  3 1 13 2 2 f (−1) = 1, f − = ,f = , f (1) = 1. 2 4 3 27 √ 1 3 3 Suy ra max |z − z + 2| = 13 khi a = − ⇒ b = ⇒ P = 2a + 4b2 = 2. 2 2 Chọn đáp án C Câu 32. Xét các số phức z = a + bi thỏa mãn |z − 3 − 2i | = 2. Tính a + b khi |z + 1 − 2i | + 2 |z − 2 − 5i | đạt giá trị nhỏ nhất. √ A 4 + 3. B 2+ √ 3. C 4− √ 3. D 3. Hướng dẫn giải Đặt z − 3 − 2i = a + bi − 3 − 2i = t = x + yi ⇒ |t| = 2 và x2 + y2 = 4. p Ta có z + 1 − 2i + 2 z − 2 − 5i = t + 4 + 2 t + 1 − 3i = x2 + 8x + 16 + y2 + 2 |t + 1 − 3i | | | | | | | | | r √ 4 + 16 + 8x =2 + 2 |t + 1 − 3i | = 2 5 + 2x + 2 |t + 1 − 3i | 4 q q = 2 ( x + 1)2 + y2 + 2 ( x + 1)2 + (3 − y)2 ≥ 2 (|y| + |3 − y|) ≥ 6.      x = −1     a − 3 = −1 a = 2  x = −1 Dấu bằng xảy ra ⇔ y (3 − y) ≥ 0 ⇔ ⇔ ⇔ .   b − 2 = √3  b = 2 + √3  y = √3    x 2 + y2 = 4 Chọn đáp án A Câu 33. Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn điều kiện 2|z1 + i | = |z1 − z1 − 2i | và |z2 − i − 10| = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức |z1 − z2 |. √ √ A 10 + 1. B 3 5 − 1. C p√ 101 + 1. D p√ 101 − 1. 50 Hướng dẫn giải Gọi z1 = x + yi khi đó ta có 2|z1 + i | = |z1 − z1 − 2i | tương đương với 4( x2 + (1 − y)2 ) = (2y + 2)2 4×2 + 4 − 8y + 4y2 = 4y2 + 8y + 4 x2 x = 4y ⇔ y = ( P ). 4 2 Gọi z2 = a + bi khi đó ta có ( a − 10)2 + (b − 1)2 = 1, từ đó suy ra z2 nằm trên đường tròn ( x − 10)2 + (y − 1)2 = 1 (C ). Nhận thấy đường tròn (C ) có tâm I (10; 1) và bán kính R = 1. Ta có |z1 − z2 | + 1 ≥ |z1 − z0 | ⇔ |z1 − z2 | ≥ |z1 − z0 | − 1 (I là điểm biểu diễn của z0 ). 2 2 x x4 x2 2 2 Xét hàm số f ( x ) = |z1 − z0 | = ( x − 10) + −1 = + − 20x + 101, 4 16 2  x3 x2 có f 0 ( x ) = + x − 20 = 0 ⇔ ( x − 4) + x + 5 = 0 ⇔ x = 4. 4 4 Từ đó suy ra hàm số f ( x ) đạt cực tiểu tại x = 4, suy ra f ( x ) ≥ f (4) = 45, ∀ x ∈ R. √ √ Vậy ta có |z1 − z2 | ≥ |z1 − z0 | − 1 ≥ 45 − 1 = 3 5 − 1. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi z1 = 4 + 4i và z2 là giao điểm giữa I M và đường tròn (C ) (M là điểm biểu diễn của z1 ). Chọn đáp án B Câu 34. Cho hai số phức z, w thỏa mãn |z − 1| = |z + 3 − 2i | và w = z + m + i với m ∈ R là tham số. √ Giá trịcủa m để ta luôn có |w| ≥ 2 5 là  m≥7 m≥7 A  . B  . C −3 ≤ m < 7. D 3 ≤ m ≤ 7. m≤3 m ≤ −3 Hướng dẫn giải Ta có z = w − m − i nên |w − m − 1 − i | = |w − m + 3 − 3i | Gọi w = a + bi, a, b ∈ R. Ta có |( a − m − 1) + (b − 1)i | = |( a − m + 3) + (b − 3)i | ⇔ ( a − m − 1)2 + (b − 1)2 = ( a − m + 3)2 + (b − 3)2 Suy ra b = 2a − 2m + 4. Ta lại có |w|2 = a2 + b2 = a2 + (2a − 2m + 4)2 = 5a2 + 8(2 − m) a + 4m2 − 16m + 16. √ Để |w| ≥ 2 5 ⇔ 5a2 + 8(2 − m) a + 4m2 − 16m − 4 ≥ 0 với mọi a.  m≥7 Tương đương với ∆0 ≤ 0 ⇔ 16(2 − m)2 − 5(4m2 − 16m − 4) ≤ 0 ⇔  . m ≤ −3 Chọn đáp án B Câu 35. Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn |z1 + 1 − i | = 2 và z2 = iz1 . Tìm giá trị nhỏ nhất m của biểu thức |z1 − z2 |. √ A m = 2 − 1. Hướng dẫn giải √ B m = 2 2. C m = 2. √ D m = 2 2 − 2. 51 √ Ta có |z1 | + |1 − i | ≥  |z1 + 1 − i | = 2 ⇒ |z1 | ≥ 2 − 2.  z1 = k (1 − i ), (k ∈ R, k ≥ 0) √ ⇔ z1 = ( 2 − 1)(1 − i ). Dấu “=” xảy ra ⇔  |z + 1 − i | = 2 1 √ √ Lại có |z1 − z2 | = |z1 − iz1 | = |z1 (1 − i )| = |z1 | · |1 − i | = |z1 | · 2 ≥ 2 2 − 2. Chọn đáp án D ĐÁP ÁN 1. A 2. D 3. A 4. B 5. D 6. B 7. A 8. A 9. C 10. A 11. B 12. C 13. A 14. B 15. A 16. A 17. B 18. B 19. A 20. B 21. C 22. C 23. B 24. B 25. A 26. B 27. C 28. B 29. D 30. C 31. C 32. A 33. B 34. B 35. D
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top