Bài toán cực trị hình học không gian và các khối lồng nhau – Trần Đình Cư

Giới thiệu Bài toán cực trị hình học không gian và các khối lồng nhau – Trần Đình Cư

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Bài toán cực trị hình học không gian và các khối lồng nhau – Trần Đình Cư CHƯƠNG Khối Đa Diện.

Tài liệu môn Toán và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Bài toán cực trị hình học không gian và các khối lồng nhau – Trần Đình Cư

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm về môn Toán.

Text Bài toán cực trị hình học không gian và các khối lồng nhau – Trần Đình Cư
BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 1 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Trong quá trình tìm kiếm lời giải nhiều bài toán hình học, sẽ rất có lợi nếu chúng ta xem xét các phần tử biên, phần tử giới hạn nào đó, tức là phần tử mà tại đó mỗi đại lượng hình học có thể nhận giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất, chẳng hạn như cạnh lớn nhất, cạnh nhỏ nhất của một tam giác; góc lớn nhất hoặc góc nhỏ nhất của một đa giác v.v… Những tính chất của các phần tử biên, phần tử giới hạn nhiều khi giúp chúng ta tìm được lời giải thu gọn của bài toán. Phương pháp tiếp cận như vậy tới lời giải bài toán được gọi là nguyên tắc cực hạn. Như vậy bài toán cực trị hình học là cần thiết trong không gian, nó thường xuất hiện ở những câu hỏi khó trong phần thi trắc nghiệm THPT Quốc gia. PHƯƠNG PHÁP Cơ sở của phương pháp cần kết hợp giữa các quan điểm tìm cực trị như sau: 1. SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC THÔNG DỤNG Bất đẳng thức Cauchy cho các biến đại lượng không âm. f  x   A  x   B  x   2 A  x  .B  x   const; x  D  2    A x  B x     g x  A x .B x    const; x  D         2      1 2 Nếu x0  D , để đẳng thức trong (1) hoặc (2) xảy ra  A  x0   B  x0   min f  x   f  x0  (ycbt)   xD  max g  x   g  x  0  xD Bất đẳng thức Schwartz cho các biến đại lượng tùy ý. p  x   a  x  .  x   b  x  .  x   a 2  x   b 2  x    2  x   2  x   const; x  D    3 2 q  x   a 2  x   b2  x    2  x   2  x   a  x    x   b  x    x   const; x  D    4  Nếu x0  D , để đẳng thức trong (3) hoặc (4) xảy ra:  max p  x   p  x0  (ycbt)     xD  min q  x   q  x    x0    x0  0  xD a  x0  b  x0  2. SỬ DỤNG TÍNH BỊ CHẶN CỦA HÀM LƯỢNG GIÁC h  x   sin u  x  .cos u  x   1 ; sin u  x0   1   max h  x   h  x0   1 nếu x0  D :  xD cos u  x0   1 3. SỬ DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ LẬP BẢNG BIẾN THIÊN Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 2 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU 4. SỬ DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ HÌNH HỌC CỰC HẠN MH laø ñöôøng vuoâng goùc    min MA  MH  A  H MA laø ñöôøng xieân HA laø hình chieáu  M A H Từ ý nghĩa đường kính là dây cung dài nhất của đường tròn, ta có: Hệ quả: M ở trên đường tròn (AB) đường kính AB; với O là tâm C thì:  maxd M; AB  CO  MH  CO; CO  AB M Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường thẳng là độ dài đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó. A O H B Xác định điểm M trên đường thẳng (d) để  MA  MB min Đây là bài toán Bất đẳng thức  , cần phân biệt các trường hợp: o A, B ở khác bên so với (d): A MA  MB  AB  min  MA  MB   AB M (d) M0 töông öùng: M  M0   AB    d  B o A, B ở cùng bên so với (d): A Dựng A’ đối xứng với A qua (d). Lúc đó: A’ và B ở khác bên so với (d), nên trở về B M trường hợp trên: (d) I M0 MA  MB  AB  MA’ MB’  AB  min  MA  MB   min  MA’ MB   AB töông öùng: M  M0   A’ B    d  A’ Kết luận: Vậy trong mọi trường hợp ta xác định được M thỏa mãn ycbt. Xác định điểm M trên đường thẳng (d) để MA  MB max Tương tự, cần phân biệt hai trường hợp: A o A, B ở cùng bên so với (d) MA  MB  AB  max MA  MB  AB B M M0 (d) tương ứng M  M0   AB    d  o A, B ở khác bên so với (d) Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 3 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU MA  MB  MA’ MB  AB Với A’ là hình đối xứng của điểm A qua (d), thì A’ và B ở cùng A phía với (d). M max MA  MB  max MA’ MB  AB M0 (d) töông öùng M  M0   A’ B    d  B A’ Kết luận: Vậy trong mọi trường hợp ta đã xác định điểm M thỏa ycbt. I. MỘT SỐ VÍ DỤ MẪU Ví dụ 1. Cho một hình nón cụt tròn xoay có chiều cao h, các bán kính đáy là r và R  r  R  . Tìm kích thước của hình trụ tròn xoay có cùng trục đối xứng, nội tiếp trong hình nón cụt đó và có thể tích lớn nhất. Giải r  x  R Gọi x là bán kính, z là chiều cao của hình trụ. Ta có:  0  z  h Giả sử rằng hình trụ nội tiếp trong hình nón cụt như thiết diện qua trục như hình bên. Thiết diện này cắt hình nón theo hình thang cân AA’B’B, cắt hình trụ theo hình chữ nhật HKNM. SO’ O’ A’ r   SO OA R SO’ r SO’    SO  SO’ R  r OO’ rh rh Rh  SO’  , SO  h  R r R r R r O1M SO1 SO2 OA  SO1 x    x OA SO OA SO SO Mà SO1  SO  z  x   V x  2  SO 2 z SO R 2 SO 3 2 O’ B’ M N O1 h z A SO H O K B r Thể tích V hình trụ là: V  V  x   x z   V x  A’ R  SO  z  2 R 2 S R 2 SO2 .  SO  z  z R 2   z 2  2SO.z z  2SO.z 2  SO2 z  0  z  h  Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 4 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU R 2   R 2  SO  z  z  SO   3  SO2 SO2  SO Rh Rh  V’  x   0  z   z  SO  z  z 3 R r 3 R  r  V’  x   3z 2  4SO.z  SO2  3 Bảng biến thiên: x 0 + V'(x) Rh Rh 3(R-r) (R-r) 0 – 0 CĐ h + 0 CĐ CT  Rh Rh z  3 R  r  x  3  max y      z  h xr Để ý rằng: 0  z  h , ta có: z  Rh r 2 h  R 3 3 R  r Kết luận: r 2 Rh  : Thể tích của hình trụ lớn nhất khi hình trụ có kích thước bán kính đáy: x  , R 3 3 Rh chiều cao: z  . 3 R  r  2 r    1 : hình trụ có thể tích lớn nhất khi hình trụ có kích thước bán kính đáy: x  r và 3 R chiều cao z  h . Ví dụ 2. Cho nửa hình cầu bán kính r và một nửa hình nón xoay ngoại tiếp với nửa hình cầu (mặt đáy của hai hình nằm trong cùng một mặt phẳng). Gọi góc đỉnh của nón là 2 . a) Với góc  nào thì diện tích toàn phần của hình nón bằng 12 diện tích toàn phần của 5 nửa hình cầu. b) Với góc  nào thì hình nón có thể tích nhỏ nhất. Hướng dẫn giải a. Gọi (SAB) là một tiết diện qua đỉnh S và tâm H của hình nón S ngoại tiếp với nửa hình cầu bán kính r, ta có: HI  r, AHI  ASH   AH  α 1 ASB   2 HI r  cos  cos  AH r HI r  SA   ; SH   sin  cos  sin  sin  sin  I A r α H Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 B Page 5 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Gọi Sctp ; Stp n và Vn theo thứ tự là diện tích toàn phần của nửa hình cầu, hình nón và thể tích của hình nón, ta có:  Sctp  r 2  2r 2  3r 2  S tp n  AH  AH.SA   r2 2 cos  2  r r . cos  cos  sin  r  sin   1 12 12 tp Sc   .3r 2 3 5 sin   sin  5 2 Vì S tp n   36 sin 3   31sin   5  0  5  1  36  sin   1  sin    sin     0 6  6  5 1  sin    sin   6 6 (vì  là một nửa góc ở đỉnh của hình nón      0) 2 Tương ứng diện tích toàn phần của hình nón bằng 12 diện tích toàn phần của nửa mặt 5 cầu (ycbt). 1 1 r2 r AH2 .SH   . 2 3 3 cos  sin  1 1 1 1  Vn  r 3  r 3 3 cos2  sin  3 sin   sin 3 b. Ta có: Vn  Vn     Do đó: Vn ‘  Vn ‘     1 3 3sin 2  cos   cos  r 2 3 sin   sin 3     3  3 cos   sin   sin       3 3     Vn ‘     r 3 2 sin   sin 3      Khi  biến thiên trong khoảng  0;  thì Vn ‘  0  2    1 trong đó sin 1  3 . 3 Ta có bảng biến thiên: Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 6 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU α 0 Vn’ – Vn Do đó hàm Vn    đạt cực tiểu tại   1 . Vậy với  xác định bởi sin   π 2 α1 0 + πr3 3 2 3 3 thì hình nón có thể tích nhỏ nhất Vn  r 3 . (ycbt). 3 2 Ví dụ 3. Cho khối tứ diện ABCD, biết BCD là một tam giác đều cạnh a và có tâm là điểm O. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD nhận đường tròn (BCD) làm một đường tròn lớn. Xác định vị trí của đỉnh A trên mặt cầu ấy để thể tích tứ diện ABCD lớn nhất. Giải Để ý đường tròn (BCD) là một đường tròn lớn của mặt cầu A ngoại tiếp tứ diện ABCD và có O là tâm của tam giác BCD cạnh a, nên tâm O của tam giác BCD cũng chính là tâm của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.  OA  OB  a 3 3 B H Từ đó diện tích S c của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là: O 2 a 3  4 Sc  4OA  4   a 2   3  3   D a 2 C Gọi AH là đường cao của tứ diện ABCD hạ từ đỉnh A xuống mặt đáy (BCD).   HOA H  90  AH  OA Và tính được thể tích của khối tứ diện ABCD bằng: 1 V  S ABCD .AH  3  11 a 3  .a  .AH  .  3  2 3  3.a 2 3.a 2 .AH  .OA 12 12  1 Dấu đẳng thức trong (1) xảy ra  H  O (hình chóp A. BCD đều)   max V  3.a 2 .OA (ycbt). 12 Ví dụ 4. Trong tất cả các lăng trụ tam giác đều có cùng diện tích toàn phần S, tìm các cạnh bên và cạnh đáy của lăng trụ có thể tích lớn nhất. Giải Gọi x là cạnh đáy và h là cạnh bên của lăng trụ. Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 7 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Ta có diện tích toàn phần của lăng trụ: S  2. Ta có thể tích của lăng trụ là: V  x2 3 x2 3  3xh   3xh 4 2 x2 3 h 4 x2 3 3xh 3xh Áp dụng BĐT Cauchy cho ba số:   2 2 2 Ta có: x2 3 3xh 3xh x 2 3.9x 2 .h 2    33 2 2 2 8 S 33 V 4 9 3x 4 .h 2 9 3x 4 h 2 3 2 3 3  S  27.  S  9 3. x h 8 8 2 2 x2 3h 2 2S S S 2S   4 4.9 4 3 18 4 3 Vậy max V  S 2S 18 4 3  x  x 3 3xh S  Dấu “=” xảy ra khi:    2 2 3  h  2 2S 3 3  a 2S 3 3 1 2S 3 . 3 3 Ví dụ 5. Cho mặt cầu tâm O bán kính R. Một hình nón nội tiếp trong hình cầu có chiều cao là x  0  x  2R  . a. Tính thể tích V, diện tích xung quanh S của hình nón. b. Tìm hệ thức liên hệ giữa V, S, R độc lập đối với x. c. Với giá trị nào của x thì V lớn nhất? Giải a. Gọi r là bán kính đường tròn đáy của hình nón. r 2  OM 2  OH2  R 2   x  R  S 2 r 2  2Rx  x 2  x  2R  x  O 1 1 Thể tích của hình nón: V  r 2 x  x2  2R  x  3 3 Diện tích xung quanh của hình nón: S  rSM H M Biết SM  SH2  HM2  x2  x 2R  x  2Rx 1 b. Ta có: V  x2  2R  x  3 1 S  x 2R  2R  x   S2  22Rx2  2R  x  2 Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 8 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Lấy (2) chia (1) ta được: S2  6R V c. Áp dụng BĐT Cauchy cho ba số: x x   2  2   2R  x   x x . .  2R  x     2 2 3     x x , , 2R  x 2 2 3 x2 8R 3  2R  x   27 4 1 32 R 3 V  x 2  2R  x   3 81 32 R 3 x 4R Vậy max V  . Dấu “=” xảy ra khi:  2R  x  x  81 2 3 Ví dụ 6. Tìm hình nón có thể tích nhỏ nhất ngoại tiếp hình cầu bán kính R cho trước. So sánh diện tích toàn phần và thể tích của hình nón với diện tích và thể tích của hình cầu. Giải Gọi r là bán kính của đường tròn đáy, h là chiều cao và V là thể tích của hình nón. V 1 2 r h 3 S Hai tam giác SCA và SDO đồng dạng cho: AC SA r r2  h2    DO SO R h R 2  2 r r h r2  h2  r2    R 2  h  R 2  h  R 2  R 2 r2  2 2 D R O A r 2 h R hR  h  h  2R  h  2R Suy ra: V  C B 1 2 1 h 2R 2 r h  3 3 h  2R h2 h 2  4R 2  4R 2 4R 2 4R 2   h  2R   h  2R  Ta có:   h  2R  4R h  2R h  2R h  2R Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có: 4R 2 h  2R   h  2R 4R 2  h  2R  h  2R  4R h2 4R 2  8R . Dấu “=” xảy ra khi: h  2R   h  2R  2R  h  4R Vậy: h  2R h  2R Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 9 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Suy ra: V  min V  8R 3 3 8R 3 khi h  4R và r  R 2 3 Diện tích toàn phần của hình nón là: S  rSA  r 2  R 2 2R 2  16R 2  2R 2  8R 2 Vậy lúc đó diện tích toàn phần và thể tích của hình nón đều gấp đôi diện tích và thể tích của hình cầu. II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SB  b và tam giác SAC cân tại S. Trên cạnh AB lấy một điểm M với AM  x 0  x  a  . Mặt phẳng    qua M song song với AC và SB cắt BC, SB, SA lần lượt tại N, P, Q. Xác định x để SMNPQ lớn nhất. A. a B. a 4 C. a 2 D. a 3 Phân tích: Trước hết ta phải xác định được MNPQ là hình chữ nhật Vì mp    / /SB và mp    / /AC nên MNPQ là hình bình hành. AC  SO (ACS caân)    AC  mp  SBD  AC  BD (ñöôøng cheùo hình vuoâng)  AC  SB , mà MQ / /SB  MN  MQ Vậy MNPQ là hình chữ nhật. Hướng dẫn giải Ta có: MN // AC S BM ax  MN  .AC  .a 2   a  x  2 BA a Q SAB có: MQ // SB b P AM bx  MQ  .SB  AB a SMNPQ  MN.MQ  A b 2  a  x  x (đvdt) a M B D a O N C Ta có: a  x  x  2 2  a  x  x  a4  a  x  x  SMNPQ lớn nhất khi và chỉ khi a  x  x  x  a . 2 Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 10 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Vậy chọn đáp án C. Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA  a và SBD cân tại S. Trên AB, AD lần lượt lấy M, N sao cho AM AN   k  0  k  1 . Mặt AB AD phẳng    qua MN song song với SA cắt SD, SC, SB tại P, Q, R. Tính k để SMNPQR lớn nhất. A. k  1 2 B. k  5 3 C. k  1 3 D. k  2 3 Hướng dẫn giải Ta có: MNPQR là hợp hai hình thang vuông bằng nhau MIQR và NIQP, trong đó: MR // IQ // NP (cùng song song với SA), và MN // BD. Ta có: S  2  k  a ; MR  1  k  a; MI  2 SMNPQR  2SMIQR   IQ  MR  .MI 2k  4  3k  a2  (ñvdt) IQ  2ka 2 Q R O’ A D N I 4 SMNPQR max  k  P M 2 . 3 O B C Vậy chọn đáp án D. Câu 3. Trên nửa đường tròn đường kính AB  2R , lấy điểm C tùy ý. Kẻ CH  AB (H thuộc AB). Gọi I là điểm giữa của CH. Trên một nửa đường thẳng It vuông góc tại I với mặt phẳng (ABC) lấy điểm S sao cho góc ASB  90 . Đặt AH  x . Với giá trị nào của x thì VSABC đạt giá trị lớn nhất. A. x  R 2 B. x  R 2 C. x  2R D. x  R Hướng dẫn giải 1 Ta có: V  S ABC .SI , trong đó: 3 SABC  S 1 1 AB.CH  2R AH.BH  R x  2R  x  2 2 SI  CH 3 3  x  2R  x  . 2 2 3x  2R  x  R 3 1  x  2R  x  Vậy: V  R x  2R  x  . 3 2 6 H B A I C V lớn nhất khi x  2R  x  lớn nhất. Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 11 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU 2  x  2R  x  Biết x  2R  x    R2 . Dấu “=” xảy ra  x  2R  x  x  R  2   Vậy, thể tích tứ diện SABC lớn nhất khi x  R và Vmax  R3 3 (đvtt) 6 Vậy chọn đáp án D. Câu 4. Cho hình chóp đều có cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Cho điểm M  SA sao cho diện tích MBD nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất MBD . A. 3a 4 B. a 2 C. 2a 4 a 4 D. Hướng dẫn giải Gọi S là diện tích MBD . 1 1  S  BD.MO  a 2.MO 2 2 S  1 M  min S xảy ra  min MO xảy ra A Vì tứ diện đều nên O  AB  CD thì SO là đường cao.  SOA vuông tại O D a O (2)  a 2 OA  2  Trong đó:  2 2a 2 a 2  2 2 2 2a SO  SA  OA  a     4 4 2  2 H a Nhưng min MO  d O,SA   OH  SOA vuông cân tại O  OH  OA. C B 2 a 2 2 a  .  2 2 2 2 1 1 a 2a xảy ra khi H là trung điểm SA (ycbt)  min S  .a 2.  2 2 4 Vậy chọn đáp án C. Câu 5. Cho tứ diện ABCD có cạnh AB  x , các cạnh còn lại bằng a. Câu 5.1. Tính diện tích toàn phần của tứ diện theo a, x. A. a 2 3  x 4a 2  x2 B. a 2 3  4a 2  x2 C. a 2 3  2x 4a 2  x2 D. a 2 3  x 4a 2  x2 Hướng dẫn giải Gọi H là trung điểm AB theo tính chất tam giác cân D CH  AB   DH  AB a a I Ta có: AB  x; DA  DB  DC  AC  BC  a a a A C Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT:x 01234332133 O a H B Page 12 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU ADC  BCD (do hai tam giaùc ñeàu caïnh a) Nên:  DAB  CAB  S ADC  S BCD a2 3  4 1 Ta có: CH  AC2  AH2  a 2  1 Từ (1) và (2)  Stp   a 2 2 x2 1 1 1  4a 2  x2  S DAB  DCAB  CH.AB  x 4a 2  x 2 4 2 2 4 3  x 4a 2  x2   2 Vậy chọn đáp án A. Câu 5.2. Với giá trị nào của x thì thể tích VABCD đạt giá trị lớn nhất. A. 3a 4 B. a 6 2 C. 5a 4 D. 3a 4 Hướng dẫn giải Gọi O là hình chiếu của D xuống mặt phẳng (ABC) Do AD  DB  DC  a  OA  OB  OC  DO là trục đường tròn ngoại tiếp ABC . DO hiển nhiên là đường cao tứ diện DABC.Gọi I là trung điểm DC. Ta có: DH  HC  DHC cân  HI  DC x2 a 2 1   3a 2  x2 Khi đó: HI  HC  IC  a  4 4 2 2 2 2 1 3a 2  x 2 .a 1 1 HI.DC a 3a 2  x 2 2 Từ: S DHC  DO.HC  HI.DC  DO   DO   1 2 2 HC 4a 2  x 2 4a 2  x 2 2 Vậy VABCD 1 1 a 3a 2  x2 x 4a2  x2  SO.SABC  . . 3 3 4a 2  x2 4  VABCD  1 ax 3a 2  x2 (ycbt); 0  x  a 3 12   Áp dụng BĐT Cauchy ta có: 2 VABCD  2 2  a x 3a 2  x2 144  VABCD  a3 8   2 2  2 a  x  3a  x  . 144  2  2  2 2  2 4 3   a . 9a   a    8  144 4     3  4 Dấu đẳng thức trong (3) và (4) xảy ra  x2  3a 2  x2  x  a 6 2 Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 13 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Vậy max  VABCD   a3 a 6 tương ứng x  (ycbt). 8 2 Vậy chọn đáp án B. Câu 6. Cho tứ diện ABCD có AB  CD  2x và bốn cạnh còn lại có độ dài bằng 1. Câu 6.1. Tính diện tích toàn phần của tứ diện. A. 2x. 1  x2 B. 2x. 1  x2 C. 2x. x2  1 D. x. 1  x2 Hướng dẫn giải Nhận thấy bốn mặt của tứ diện là bốn tam giác bằng nhau. A  STP  4SACD  2AI.CD , với I là trung điểm của CD  ID  x 2x 2 2 2 2  AI  AD  ID  1  x  2  AI  1  x (do 0  x  1) 1 1 1 D B Vậy STP  2x. 1  x2 I 2x 1 Vậy chọn đáp án B. C Câu 6.2. Xác định x để diện tích toàn phần đạt giá trị lớn nhất. A. 1 B. 2 6 2 C. 5 4 D. 3 4 Hướng dẫn giải 2 Vì STP  0 nên STP đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi S TP đạt giá trị lớn nhất, mà  2 STP  4×2 1  x2  x2  0 Nhưng 0  x  1   2 1  x  0  Bất đẳng thức Cauchy  x 1  x 2 2  2  x2  1  x2  1 2  1    STP   2 4   Đẳng thức xảy ra  x2  1  x 2  x  1 2  1 (vì x  0 )  1  Vậy max STP  S    1 (ycbt) 0x1  2 Vậy chọn đáp án A.  2 Câu 7. Cho tứ diện ABCD có AB  CD  2x  0  x   và AC  AD  BC  BD  1 . Gọi  2   I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Tìm x để thể tích tứ diện ABCD lớn nhất Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 14 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU A. 1 B. 3 3 3 5 2 C. D. 3 4 Hướng dẫn giải  DI  AB Nhận xét: Ta có:   AB   ICD   AB  IJ . Tương tự: CD  IJ . Vậy IJ là đoạn CI  AB vuông góc chung của AB và CD (đpcm) Ta có: IJ  ID2  DJ 2  1  2×2 A 1 Diện tích ICD : SICD  IJ.CD  x 1  2×2 2 1 Khi đó: VABCD  VAICD  VIBCD  SICD .  AI  IB  3  V  x   VABCD  I 2 2 x 1  2×2 (ycbt) 3 1 4 2 2 4  x 2  x 2  1  2x 2  2  V  x   .x .x 1  2x     9 9  3    VABCD 2 3  27 D B Áp dụng BĐT Cauchy: 2 1 1 2x  2x 3 J 1 C 1 Dấu đẳng thức xảy ra trong (1) khi và chỉ khi: x2  x2  1  2×2  x  Vậy max  VABCD   3 3 2 3 3 xảy ra khi và chỉ khi x  (ycbt) 27 3 Câu 8. Một hình nón tròn xoay có bán kính đáy R và đường cao h  h  R  . Có mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón cắt hình nón theo tiết diện có diện tích lớn nhất. Tính diện tích thiết diện A. h2  R 2 B.  5 2 h  R2 2  C.  3 2 h  R2 2  D.  1 2 h  R2 2  Hướng dẫn giải Giả sử mặt phẳng đi qua đỉnh C của hình nón cắt hình nón theo C thiết diện CAB. Thế thì CAB là một tam giác cân với CA  CB . Gọi O là tâm hình tròn đáy và H là trung điểm của AB. CH : ñöôøng xieân CO   ABC    OH : laø hình chieáu Mà AB  OH  AB  CH O D A H B Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 15 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Đặt: x  AH  S 1 AB thì diện tích S của CAB là: 2 1 AB.CH  x.CH 2 Nhưng: CH2  CO2  OH2  CO2  OA2  AH2  h2  R 2  x2  S  S  x   x h 2  R 2  x2 Điều kiện xác định AB: 2x  2R  x  R Đặt t  x2 ; x  0; R   0  t  R 2     S 2  x2 h 2  R 2  x2  g  t   t h 2  R 2  t    Ta viết: g  t   t 2  h 2  R 2 t ; với 0  t  R 2   Theo đề: h  R , thì S2  g  t  0  t  R 2 đạt giá trị lớn nhất khi: t   max S     1 2 h  R2 . 2  1 2 h2  R 2 h  R 2 tương ứng x  . 2 2 Vậy chọn đáp án D.   Chú ý: Nếu đề bài cho h  R , thì S2  g  t  0  t  R 2 đạt giá trị lớn nhất khi t  R 2 . Vậy S đạt giá trị lớn nhất khi x  R (AB là một đường kính đáy), và ta có: maxS  Rh . Câu 9. Cho một hình nón tròn xoay cao 15cm , bán kính đáy bằng 6cm . Tìm chiều cao h và bán kính đáy r của hình trụ có diện tích toàn phần lớn nhất nội tiếp trong hình nón đó. A. r  5cm,h  2,5cm B. r  5cm,h  5cm C. r  5cm,h  2cm D. r  2cm,h  5cm Hướng dẫn giải Gọi r và h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của hình trụ có diện tích toàn phần S lớn 6  r  0  S  2r 2  2rh nhất nội tiếp trong hình nón, ta có điều kiện:  15  h  0 1 Gọi (SAB) là thiết diện qua đỉnh S của hình nón có tâm O, đáy S là H.  SH  15cm r r SH  h r 15  h    AH  6cm và AH SH 6 15  2  15  h  r  5  h  30  5r  2 15 h 2  3 A H B b Thế (3) vào (1) ta có: Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 16 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU  30  5r  S  S  x   2r 2  2r   3r 2  30r  4    2   S’  x   6r  30  6  r  5   0  r  5  S  5   75 Bảng biến thiên: r 0 + S’ 6 5 + – 0 – 75π S Dựa vào bảng biến thiên  maxS  75 tương ứng r  5 . Thay r  5 vào (3) và (4) ta được: h  2,5 (cm) Vậy chọn đáp án A. Câu 10. Trong các hình nón tròn xoay cùng có diện tích toàn phần bằng  . Tính thể tích hình nón lớn nhất? A.  2 9 B.  2 12 C.  2 2 D.  2 3 Hướng dẫn giải Xét Stp    R 2  R ( là chiều dài đường sinh) 1  R2 1 1R R    R R R 2 Lúc đó: 1  V  R 2 .h  R 2 3 3 V 2 2  R2   2 1  R   R   R2 3 R    2 1  2 2 R  2  R 1  2R 2  V 2  R 1  2R 2 2 3 3 9 R 2 2 2  2R 2  1  2R 2  2 2 2 V  .2R 1  2R  .    18 18  2 72   2 V  72  . 2 12    1  2 Đẳng thức trong (1) hoặc (2) xảy ra  2R 2  1  2R 2  R2  1 1 R 4 2 Vậy: max V   2 1 3 tương ứng R  ;  12 2 2 Vậy chọn đáp án B. Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 17 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Câu 11. Trên cạnh AD của hình vuông ABCD cạnh a, người ta lấy điểm M với AM  x  0  x  a , và trên nửa đường thẳng Ax vuông góc tại A với mặt phẳng của hình vuông, người ta lấy điểm S với SA  y  y  0  . Với giả thiết x2  y2  a 2 , tìm giá trị lớn nhất của thể tích hình chóp S.ABCM. A. 3a 2 42 B. 3a 2 12 2a 2 2 C. 3a 2 8 D. Hướng dẫn giải Xét x2  y2  a 2  y  a 2  x2  V  VSABCM  a x  a  a 2  x2  6   x Ta có max V xảy ra  max 3V 2 xảy ra. Mà 3V 2  S 2 a  x  a  x  a x  a 3a  3x  36 1  y Áp dụng BĐT Cauchy cho 4 số không âm, ta có: 1 a   x  a    x  a    x  a    3a  3x    3V 2    36  4  2 4 M D O 4  V2  x A a2  3  81a 6 3a 6 3 2 . a    V a 36.3  2  36.3.16 64 8 B 2 Dấu đẳng thức trong (2) xảy ra  a  x  3a  3x  x  Do đó khi M là trung điểm AD thì thể tích VSABCM C a a 2 3a 2 cực đại và max V  8 Vậy chọn đáp án D. Câu 12. Cho tam giác đều OAB có cạnh bằng a  0 . Trên đường thẳng (d) đi qua O vuông góc với mặt phẳng (OAB) lấy điểm M với OM  x . Gọi E, F lần lượt là các hình chiếu vuông góc của A lên MB, OB. Đường thẳng EF cắt d tại N. Xác định x để thể tích tứ diện ABMN là nhỏ nhất. A. 3a 2 B. 3a 4 C. a 2 2 D. 3a 5 Hướng dẫn giải Để ý: AF   MBO    MNB  A  AF là chiều cao hình chóp A.BMN. 1 1  VABMN  AF.SMNB  AF.BO.MN 3 6 a N O x M F B E Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 18 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU  a 3 AF  2  Trong đó:  BO  a MN  MO  ON  x  ON   Do đó:  min  VABMN    min  x  ON  Mặt khác, ta có: NOF ∽ BOM  NO OF a2   OM.NO  BO.OF  x.ON   const BO OM 2 Áp dụng BĐT Cauchy, ta có: x  ON  2 a2 a 2 2 Dấu đẳng thức trong (*) xảy ra  x  ON    min  x  ON   a 2  x  ON  *  a 2 2 a 2 2 Vậy thể tích tứ diện ABMN nhỏ nhất khi và chỉ khi: x  a 2 . 2 Vậy chọn đáp án C. Câu 13. Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông ABCD với AB  2a . Trên mặt phẳng chứa BC và vuông góc với (P) lấy điểm E sao cho EBC là tam giác đều; điểm I nằm trên đoạn BC, đặt: BI  x . O là trung điểm của AE. Câu 13.1. Tính độ dài OI theo a và x. x2  ax  2a 2 A. B. x2  ax  2a 2 C. x2  ax  2a 2 x2  ax  2a 2 D. Hướng dẫn giải Định lý đường trung tuyến cho: OI 2  2AI 2  2EI 2  AE2 4 EF2  3a 2  Với AF2  5a 2  OI  x2  ax  2a 2  2 2 2 2 2 2 2 AE  AF  EF  8a , AI  4a  x Vậy chọn đáp án B. Câu 13. 2. Tìm x để độ dài OI lớn nhất. A. a 2 B. 2a C. a D. a 5 Câu 13.3. Tìm x để độ dài OI bé nhất. Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 19 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU B. 2a a 2 A. C. a D. a 5 Hướng dẫn giải Ta viết: OI2  f  x   x2  ax  2a 2 ; x  0; 2a  f ‘  x    2x  a   0  x  a Dựa vào bảng biến thiên, ta có: 2 E O B x -∞ f'(x) A x F I a 0 (a 2)2 f(x) C 0 +∞ +   a 7 (2a)2 2 2 D 2a 2a 2  max f x  f 2a  2a 2  max OI  S  2a   2a 0x2a       0x2a  2   a a 7    min f  x   f  a    a 7   min OI  S    2  2  2 2 0x2a 0x2a      Câu 14. Cho tứ diện ABCD có AB  CD  2x và 4 cạnh còn lại đều có độ dài bằng 1. Xác định x để diện tích toàn phần đạt giá trị lớn nhất. A. 1 2 B. C. 2 2 2 D. 2 5 Hướng dẫn giải Nhận thấy các mặt của tứ diện là các tam giác bằng nhau. 1 Suy ra, diện tích toàn phần của tứ diện là: Stp  4SACD  2AI.CD Với AI là đường cao của CAD cân tại A, ta có: 1 AI  1  x ;  0  x  1  S tp  2.2x 1  x2  4x 1  x2 ;  0  x  1 2 Nhận thấy:    max S tp    max  x 1  x 2       max 16×2 1  x2 A 2 1 2x  1 1 B D Áp dụng BĐT Cauchy: S 2tp   16x 1  x 2 2  2  x2  1  x2   16.   4   2   1 2 C 2x I Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 20 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Dấu đẳng thức trong (2) xảy ra  x2  1  x 2  x  2 2 2 thì diện tích toàn phần của tứ diện đạt giá trị lớn nhất là max Stp  2 2 Vậy chọn đáp án B. Vậy với x  Câu 15. Cho tứ diện ABCD sao cho AB  2x, CD  2y và 4 cạnh còn lại đều có độ dài bằng 1. Xác định x và y để diện tích toàn phần đạt giá trị lớn nhất. A. x  y  1 2 B. x  y  C. x  y  1 2 2 D. x  y  1 3 Hướng dẫn giải Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD. A Ta có: ABD cân tại D.  DM  AD  AM  1  x 2 2 Tương tự: AN  1  y 2 . Lúc đó: SABC  S ABD  1 2x 2 B 1 D 1 AB.DM  x 1  x2 2 1 1 Hoàn toàn tương tự: S BCD  SACD  y 1  y N 2y C 2 Vậy diện tích toàn phần S tp của tứ diện là: Stp  SABC  SABD  S BCD  S ACD  2  x 1  x2  y 1  y 2    Áp dụng BĐT Schwart, ta có:      1 Stp  2 x 1  x2  y 1  y 2  x2  1  x2    y 2  1  y 2   S tp  2     x  1  x 2 2  xy Dấu đẳng thức trong (1) xảy ra   2  y  1  y 2 2 2 Vậy max S tp  2  x  y  Vậy chọn đáp án B. Câu 16. Cho tứ diện SABC có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), nhị diện cạnh SB là nhị diện vuông. Biết SB  a 2 , góc BSC   , góc ASB   ; 4    0    2  . Với giá trị nào   của  thì VSABC lớn nhất. A.  3 B.  6 C.  2 D.  4 Hướng dẫn giải Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 21 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Thể tích tứ diện SABC là: S 1 BC.SSAB 3 1  VSABC  a 2SA.AB 6 VSABC  α 45° a 2  AB sin    AB  a 2 sin    SB Với chú ý:  cos   SA  SA  a 2 cos   SB  C A B 1 a3 2 sin 2 Khi đó: VSABC  a 2.a 2 sin .a 2 cos   6 6  . 4 Vậy: max  VSABC   sin 2  1    Vậy chọn đáp án D. Câu 17. Cho tam diện ba mặt vuông Oxyz. Trên Ox, Oy, Oz lần lượt lấy các điểm A, B, C. Giả sử A, B, C thay đổi nhưng luôn có: OA  OB  OC  AB  BC  AC  k không đổi. Hãy xác định giá trị lớn nhất của thể tích tứ diện OABC. 1 k  A.   6 33 2  3 1 k  B.   6 33 2  3 1 k  C.   6 33 3  3  1 k D.   6  3  3 2  3 Hướng dẫn giải Ta có: OA  OB  OC  AB  BC  AC  k  a  b  c  a 2  b2  b2  c 2  a 2  c 2  k A Với a  0, b  0, c  0 . Áp dụng BĐT Cauchy:  a  b  c  3 abc 3  a 2  b2  2ab  b2  c 2  2bc  a 2  c 2  2ac  1 2  3 4 a O c C b B Lấy:  2    3    4  và áp dụng BĐT Cauchy ta có: a 2  b2  b2  c 2  a 2  c 2  2ab  2bc  2ac  3 2. 3 abc 5 1 Thể tích hình chóp: VSABC  abc  6VSABC  abc 6 Tương tự:  1   5  và lại áp dụng BĐT Cauchy, ta có: Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 22 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU  1   5    k  33 2  VSABC  3  abc  k  3  3 2 1 k     6 33 2  3  3 6  6.VSABC 7  Dấu đẳng thức trong (7) xảy ra khi đồng thời (5) và (6) xảy ra  a  b  c . 3 1 k  Vậy max  VSABC     khi a  b  c 6 33 2  Vậy chọn đáp án A. Câu 18. Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm O. Gọi S là một điểm ở ngoài mặt phẳng (ABCD) sao cho SB  SD . Gọi M là điểm tùy ý trên AO với AM  x . Mặt phẳng    qua M song song với SA và BD cắt SO, SB, AB tại N, P, Q. Cho SA  a . Tính x để diện tích MNPQ lớn nhất. A. a 2 2 B. a 2 4 C. a 2 3 D. a 2 5 Hướng dẫn giải Nhận xét: Tứ giác MNPQ là hình chữ nhật. Thật vậy Vì SB  SD  Hai tam giác SBC và SDC bằng nhau. Gọi I là trung điểm của SC, ta có: IB  ID  BID cân tại I  IO  BD Mà IO∥SA  SA  BD Mp   ∥BD     cắt hai mặt phẳng (ABO) và (SBO) theo hai giao tuyến: MQ∥NP∥OB . Mp   ∥SA     cắt hai mặt phẳng (SAO) và (SAB) theo hai giao tuyến: MN∥PQ∥SA . Vậy MNPQ là hình bình hành. A Biết rằng SA  OB  MNPQ là hình chữ nhật. Ta có: SMNPQ  MQ.MN N Biết tam giác AMQ vuông cân tại M  MQ  MA  x a 2 x NM OM NM a 2  2x    2  NM  Và SA OA a a 2 2 2  Vậy SMNPQ  x a  x 2  (với 0  x  a 2 ) 2  Áp dụng BĐT Cauchy cho hai số x 2 và a  x 2 I P D A Q M a O B C  2  x 2 ax 2  a2 Ta có: x 2 a  x 2      2 4     Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 23 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU  x ax 2 Vậy 2  a2 a2 2 a2 2  SMNPQ   8 8 4 2 Dấu “=” xảy ra khi x 2  a  x 2  x  a 2 2  a 2  M là trung điểm của AO. 4 Vậy chọn đáp án B. Câu 19. Cho tam diện Oxyz có các góc xOy  yOz  zOx   . Trên Ox, Oy, Oz lần lượt lấy A, B, C sao cho OA  OB  OC  x . Tính  để diện tích xung quanh lớn nhất. A.  2 B.  4 C.  3 D.  4 Hướng dẫn giải  xOy  yOz  zOx   Vì   OA  OB  OC  x  OAB  OBC  OAC  AB  BC  CA O Gọi H là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC α  OH là trục của tam giác ABC. Ta có: S xq  3SOBC  max S xq  x 2 x x 3 2 x sin  2 C A H 3 2  x khi sin   1    . 2 2 M B Vậy chọn đáp án A.   Câu 20. Hình chóp tứ giác SABCD có cạnh SA  x, x  0, 3 , tất cả các cạnh còn lại có độ dài 1. Xác định x để hình chóp có thể tích lớn nhất. A. 3 3 B. 3 4 C. 3 2 D. 3 5 Hướng dẫn giải Dễ thấy hai tam giác SBD và CBD bằng nhau (c.c.c)  OS  OC  OS  OC  OA S  ASC vuông tại S. S ABCD  1 AC.BD 2 x ASC vuông cho AC  x2  1 A D COD vuông tại O cho: O H B C Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 24 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU OD  CD2  OC2  1  Vậy S ABCD  x2  1 3  x2  4 2 1 3  x2 . x2  1 2 Vì SB  SC  SD  1  SH là trục của tam giác BCD  SH  AC x 1 1 x2  1 Tam giác ASC vuông cho:       SH  2 2 2 2 2 1 x SH SC SA x x2  1 1  x2 3  x2 x 3  x2 Ta có: V   6 6 x Áp dụng BĐT Cauchy: Vậy Vmax  2 1 1  3  x  2 x2  3  x2 3   6 2 3 1 khi x2  3  x2  x  . Vậy chọn đáp án C. 2 4 Câu 21. Trong các hình trụ có diện tích toàn phần không đổi 2a 2 . Tìm thể tích hình trụ lớn nhất. A.  3a 3 3 B.  3a 3 5 C.  3a 3 2 D. 2 a 3 3 3 Hướng dẫn giải Gọi x, y lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của hình trụ. Theo giả thiết ta có: 1 2x2  2xy  2a 2  x2  xy  a 2 Thể tích hình trụ là: V  x2 y Áp dụng BĐT Cauchy cho ba số: x2 , xy xy , , ta có: 2 2 xy xy x4 y2 x4 y2 x4 y2 2a 3 2 6 2 3 3 x   3 a 3  a  27 x y 2 2 4 4 4 3 3 2  a 3 x  xy a 2a 2a  3   Vậy V  . Suy ra max V  . Dấu “=” xảy ra khi x 2  2 3 3 3 3 3  y  2a 3  3 3 3 2 Vậy chọn đáp án D. Câu 22. Trong các hình trụ có diện tích xung quanh cộng diện tích một đáy không đổi là 2a 2 . Tìm thể tích hình trụ lớn nhất. A. 3 3 B. 3 4 C. 2 6a 3 9 D. 3 5 Hướng dẫn giải Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 25 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Nếu hình trụ hở một đáy, ta có: x2  2xy  2a 2  x2  2xy  2a 2 Thể tích của hình trụ: V  x2 y Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số: x2 , xy, xy . Ta có: x 2  xy  xy  3 3 x 4 y 2  2a 2  3 3 x 4 y 2 2 6a 3 2 6 a 3  8a  27x y  x y  x y V 9 9 3 3 6  max V  4 2 2 2a 3 2 2 2 6a 3 9 2a 2 2 xya Dấu “=” xảy ra khi: x  xy  3 3 2 Vậy chọn đáp án C. Câu 23. Trong tất cả các hình trụ có cùng thể tích V, tính diện tích toàn phần hình trụ nhỏ nhất. A. 33 V 2 4 B. 33 V 2 5 C. 33 V 2 9 D. 33 V 2 7 Hướng dẫn giải Gọi x, y lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của hình trụ. Ta có: S  2x2  2xy và V  x2 y Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số: x2 , xy xy , 2 2 Ta có: 3  2 xy xy  3 x  2  2  xy xy x4 y 2  x2  xy  2 x . .       3  2 2  3 4        3  S   2  2 V 27 V 2 V 2      S3   S  33 27 4 4 4 2  V x  xy V  2 Dấu “=” xảy ra khi: x 2    2 2 y  2 V  2 Vậy chọn đáp án A. Câu 24. Trong tất cả hình nón có cùng diện tích toàn phần a 2 , tìm hình nón có thể tích lớn nhất. Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 26 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU A. max V   2 3 a 11 B. max V   2 3 a 12 C. max V   2 3 a 13 D. max V   2 3 a 3 Hướng dẫn giải Gọi x, y lần lượt là chiều cao, bán kính đáy của hình nón, ta có: y 2  y x 2  y 2  a 2   1 V  y 2 x 3   1 2 Từ (1) ta có: y. x2  y2  a 2  y2 y  a  y  a   2 2 a4 2 4 2 2 4  2 y x  y  a  2a y  y y    x 2  2a 2  1 x V  a 4 2 3 x  2a 2  Biết:  x2  2a 2 2a 2 x 1  x  2 2a 2  2 2a (BĐT Cauchy)   x x x2  2a 2 2 2a Suy ra V   2 3 a 12 x  a 2  2 3 2a 2  a . Dấu “=” xảy ra khi: x   Vậy: max V  a 12 x y   2 Vậy chọn đáp án C. Câu 25. Trong tất cả hình nón có độ dài đường sinh là a , tìm hình nón có thể tích lớn nhất. A. MaxV  a 3 3 27 B. max V   2 3 a 2 C. max V   3 3 a 23 D. max V   2 3 a 13 Hướng dẫn giải  x2  y2  a  Gọi x, y lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của hình nón, ta có:  V  x 2 y x2 x2 , , y , ta có: Áp dụng BĐT Cauchy cho ba số: 2 2 x2 x2   y2  3 3 x4 y2  a 2  3 3 x4 y2 2 2 a6 a3  x4 y2   x2 y  27 3 3 V a 3 3 a 3 3  MaxV  27 27 Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 27 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU  2 x  a x a  3 Dấu “=” xảy ra khi:  y2   2 3 y  a  3 2 2 Vậy chọn đáp án A. Câu 26. Tìm hình nón có thể tích nhỏ nhất ngoại tiếp một hình trụ có bán kính r và chiều cao h. r 2 h A. min V  5 r 2 h B. min V  3 r 2 h C. min V  4 r 2 h D. min V  2 Hướng dẫn giải Gọi x, y là bán kính và chiều cao của hình nón ngoại tiếp. Thể tích hình nón là: V  1 2 x y 3 S Các tam giác SOE và SID đồng dạng cho : y yh 1 hx 3 hx V   y 3 xr x r xr r D 2 2 x  r 1 r x  r 1  1   r Xét biểu thức:  .    1  2 3 2 3 r x r 2  x C h y x r r  2r  Áp dụng BĐT Cauchy cho ba số: , ,  2   x x  x E A O B F 3 r r 2r   2  r r  2r   x x x   8 Ta có: . .  2     x x  x  3 27     2 r  r 4 x3 27r 2    1     xr 4  x   x  27 Vậy: xr x3  4 27r 2  Dấu “=” xảy ra khi: r 2 h r 2 h x3 27r 2 V  min V   4 4 xr 4 r  r 3r  21   x  x 2  x Vậy chọn đáp án C. Câu 27. Cho một hình nón tròn xoay đỉnh S, thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh là 2R. Người ta cho một hình cầu nội tiếp với mặt bên của hình nón. Tính bán kính hình cầu để phần thể tích chung của hình nón và hình cầu lớn nhất. A. R 3 2 B. R 3 3 C. R 2 2 D. R 2 Hướng dẫn giải Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 28 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Giả sử mặt cầu tâm O tiếp xúc trong với mặt bên của hình nón. Thể tích của phần chung của hình cầu và hình nón được cho bởi công thức: 1 V  CD2  3x  CD  3 S Biết rằng: CD  SC  DS  SC   SO  OD  SC  OD  SO 30°  R 3  x  2x  R 3  x  1 Vậy V   R 3  x 3  2 4x  R 3 D  R O Gọi E là trung điểm của SB, tiếp điểm M phải thuộc đoạn EB.  R  SM  2R và R 3 2R 3 x 3 3  R 3  x  0 và 2x  A  R 3 2R 3  2x  2x   R 3  2 R 3  x R 3  x  2x      2   3      1 R 3 x 3    4x  R 3   3 8 3 R Suy ra: V  2 B       R 3  0 ta có: 2 3 3  3 3  3 3 R  max V  R 4 4 Dấu “=” xảy ra khi: R 3  x  2x  x C R 3 0 3 Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số: R 3  x,R 3  x và 2x   E M R 3 2 R 3 R 3 R 3  CD  SC  x  R 3   2 2 2 Vậy CD  x . Tâm O của mặt cầu trùng với trung điểm C của cạnh AB. Vậy chọn đáp án A. Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 29 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Để sử dụng file word, quý thầy cô vui lòng đóng góp chút kinh phí để tạo động lực cho tác giả ra đời những chuyên đề khác hay hơn STT 1 TÊN TÀI LIỆU GIÁ KĨ THUẬT GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC_123 MÃ SỐ 60K SO PHUC_123 50K HHKG_KDD 110 K HHKG_TTKC 70K HHKG_TTLT 110 K HHKG_NTC 130 K HHKG_KC 50K HHKG_GOC Tặng 6 đề word thi thử THPT Quốc gia 2017 (có đáp án và lời giải chi tiết) {Đề 1-6} 2 CHỦ ĐỀ 1_KHỐI ĐA DIỆN {26 Trang} Tặng 5 đề word thi thử THPT Quốc gia 2017 (có đáp án và lời giải chi tiết) {Đề 7-11} 3 CHỦ ĐỀ 2_THỂ TÍCH KHỐI CHÓP {59 Trang} Tặng 10 đề word thi thử THPT Quốc gia 2017 (có đáp án và lời giải chi tiết) {Đề 12-21} 4 CHỦ ĐỀ 3_THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ {34 Trang} Tặng 5 đề word thi thử THPT Quốc gia 2017 (có đáp án và lời giải chi tiết) {Đề 22-26} 5 CHỦ ĐỀ 456_NÓN TRỤ CẦU {56 Trang} Tặng 10 đề word thi thử THPT Quốc gia 2017 (có đáp án và lời giải chi tiết) {Đề 27-36} 6 CHỦ ĐỀ 7_KHOẢNG CÁCH {68 Trang} Tặng 12 đề word thi thử THPT Quốc gia 2017 (có đáp án và lời giải chi tiết) {Đề 37-49} 7 CHỦ ĐỀ 8_GÓC {21 Trang} Tặng 5 đề word thi thử THPT Quốc gia 2017 (có đáp án và lời giải chi tiết) {Đề 50-54} 8 CHỦ ĐỀ 9_CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC 80k KHỐI LỒNG NHAU {29 Trang} HHKG_CT Tặng 8 đề word thi thử THPT Quốc gia 2017 (có đáp án và lời giải chi tiết) {Đề 55-63} Hướng dẫn thanh toán Quý thầy cô thanh toán cho mình qua ngân hàng. Sau khi chuyển khoản, mình sẽ lập tức gửi tài liệu cho quý thầy cô. Nếu trong ngày mà thầy cô chưa nhận được thì vui lòng gọi điện trực tiếp cho mình. Thầy cư. SĐT: 01234332133 NGÂN HÀNG TÊN TÀI KHOẢN TRẦN ĐÌNH CƯ TRẦN ĐÌNH CƯ TRẦN ĐÌNH CƯ SỐ TÀI KHOẢN 4010205025243 0161000381524 55110000232924 CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ THỪA THIÊN HUẾ THỪA THIÊN HUẾ Nội dung: Họ và tên_email_ma tai liệu Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 30 BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ CÁC KHỐI LỒNG NHAU Ví dụ: Nguyễn Thị [email protected]_HHKG_TTKC Lưu ý: Thầy cô đọc kỹ file PDF trước khi mua, tài liệu mua chỉ dùng với mục đích cá nhân, không được bán lại hoặc chia sẻ cho người khác. CHÚC QUÝ THẦY CÔ DẠY TỐT VÀ THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI Ths. Trần Đình Cư. Gv Chuyên luyện thi THPT Quốc gia, TP Huế. SĐT: 01234332133 Page 31
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top