Bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức – Đoàn Trí Dũng

Giới thiệu Bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức – Đoàn Trí Dũng

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức – Đoàn Trí Dũng CHƯƠNG SỐ PHỨC.

Bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức – Đoàn Trí Dũng

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức – Đoàn Trí Dũng

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text Bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức – Đoàn Trí Dũng
LỚP TOÁN THẦY DŨNG ÔN LUYỆN THI THPTG QUỐC GIA NĂM 2017 TỔNG ÔN SỐ PHỨC Môn: Toán Mã đề thi: 089 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Đề gồm có 6 trang Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số . . . .báo . . . danh: Câu 1. (Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương lần 1) Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình 2z 2 − 3z + 7 = 0. Tính giá trị của biểu thức z1 + z2 − z1 z2 ? A −2 C −5 B 2 D 5 Câu 2. (Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương lần 2) Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình z 2 −z +2 = 0. Tìm phần thực của số phức w = [(i − z1 )(i − z2 )]2017 ? A −21008 B 21008 C −22016 D 22016 Câu 3. (Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương lần 2) Cho số phức z thỏa mãn |z − 2 − 2i| = 1. Số phức z − i có module nhỏ nhất là? √ √ √ √ A −1 + 5 B 1+ 5 C −2 + 5 D 2+ 5 Câu 4. (Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương lần 2) Cho số phức z thỏa mãn (3−2i)z−4(1−i) = (2+i)z. Module của z là? √ √ √ √ 3 A 10 B C 3 D 5 4 Câu 5. (Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương lần 2) Cho số phức z thỏa mãn (1 + z)2 là số thực. Tập hợp M điểm biểu diễn của số phức z là? A Đường tròn B Đường thẳng C Parabol D Hai đường thẳng Câu 6. (Sở GDĐT Bình Phước) Giả sử (H) là tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện |z − i| = |(1 + i)z|. Diện tích của hình phẳng (H) là? A π B 4π C 2π D 3π Câu 7. (Sở GDĐT Bình Phước) Gọi M là điểm biểu diễn của số phức z = 3 − 4i và M 0 là điểm biểu 1+i diễn của số phức z 0 = z trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Tính diện tích tam giác OM M 0 . 2 A S= 25 4 B S= 25 2 C S= 15 4 D S= 15 2 Câu 8. (Toán học Tuổi trẻ lần 5) Trên tập số phức phương trình z 3 = 1 có bao nhiêu nghiệm? A 0 B 1 C 2 D 3 Câu 9. (Toán học Tuổi trẻ lần 5) Cho số phức z thỏa mãn |z − 4| + |z + 4| = 10. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của |z| là? A 14 B 9 C 7 D 8 Câu 10. Biết rằng |z1 + z2 | = 3 và |z1 | = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của |z2 |? Trang 1/6 – Mã đề thi: 089 A 1 B 1 2 C 3 2 D 2 Câu 11. (Chuyên Sư Phạm 3) Cho số phức z thỏa mãn |z| + z = 0. Mệnh đề nào đúng? A z là số thực nhỏ hơn hoặc bằng 0 B |z| = 1 C Phần thực của z là số âm D z là số thuần ảo Câu 12. (Chuyên Sư Phạm 3) Cho hai số phức z1 , z2 thỏa |z1 | = |z2 | = 1. Tính |z1 + z2 |2 + |z1 − z2 |2 ? A 0 B 1 C 2 D 4 Câu 13. (Trần Hưng Đạo Ninh Bình) Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − z + 1 = 0. Tính module của z = z12 + z22 + 4 − 3i? √ √ A 6 B 3 2 C 2 3 D 18 Câu 14. (Chuyên√Lê Hồng Phong Nam Định) Biết rằng |z − 1| = 2 và tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = (1 + i 3)z + 2 là một đường tròn. Xác định bán kính của đường tròn đó. A r=4 B r=9 C r = 16 D r = 25 Câu 15. (Chuyên Phan Bội Châu 2) Cho số phức z thỏa mãn |z − 2 − 3i| = 1. Tìm giá trị lớn nhất của |z + 1 + i|? √ √ A 2 + 13 B 4 C 6 D 1 + 13 √ Câu 16. (Chuyên Phan Bội Châu 2) Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z − i| = 2 và z 2 là số thuần ảo? A 1 B 2 C 3 D 4 Câu 17. (Chuyên KHTN lần 4) Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình z 2 + z + 1 = 0. Tính giá trị của biểu thức z12017 + z22017 ? A −1 B 0 C 1 D 2 Câu 18. (Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa) Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z + 1| = |z − 2i + 3| là đường thẳng d : x + ay + b = 0. Tính giá trị của biểu thức a + b? A −1 B 0 C 1 D 2 4 = 8. Trên mặt phẳng tọa độ, |z| khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm biểu diễn số phức z thuộc tập hợp nào sau đây?         1 5 9 1 1 9 A ; B ; +∞ C 0; D ; 4 4 4 4 2 4 Câu 19. (Sở GDĐT Bắc Ninh) Cho số phức z thỏa mãn (3 − 4i) z − Câu 20. (Sở Bắc Ninh) Cho số phức z thỏa mãn |z| = 1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = |1 + z| + 2|z − 1| là? A 1 B 2 C 3 4 √ D 3 2 Trang 2/6 – Mã đề thi: 089 Câu 21. (Toán học Tuổi trẻ lần 8) Cho số phức z thỏa mãn z + 1 = 3. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ z nhất của |z| là? √ A 3 B 5 √ C 13 D 5 Câu 22. (Chuyên Hưng Yên 3) Cho số phức z thỏa mãn A |z| = 2 B |z| = 1 C |z| = z+1 là số thuần ảo. Tìm |z|? z−1 1 2 D |z| = 4 Câu 23. (Chuyên Hưng Yên lần 3) Cho số phức w, biết z1 = w − 2i và z2 = 2w − 4 là hai nghiệm của phương trình z 2 + az + b = 0 với a, b là số thực. Tính T = |z1 | + |z2 |? √ √ √ 8 10 2 3 2 37 A T = B T = C T =5 D T = 3 3 3 √ Câu 24. (Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2) Biết rằng |z1 | = |z2 | = 1 và |z1 + z2 | = 3. Tính |z1 − z2 |? A 1 B 2 C 3 D 4 Câu 25. (Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2) Giả sử A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn trên mặt phẳng phức của các số phức z1 = 1 + i, z2 = (1 + i)2 , z3 = a − i trong đó a ∈ Z. Để tam giác ABC vuông tại B thì giá trị của a là? A a = −2 B a = −3 C a = −4 D a = −5 Câu 26. (Sở GDĐT Bạc Liêu) Số phức z = a − 2 + (b + 1)i với a, b ∈ R có |z| = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức S = a + 2b? √ √ √ √ A 2 5 B 5 C 10 D 15 Câu 27. (Sở GDĐT Bạc Liêu) Cho 4 số phức z1 = −1 − i, z2 = 3 − i, z3 = 2 + 2i, z4 = 2i có các điểm biểu diễn lần lượt là A, B, C, D. Tứ giác ABCD là hình gì? A Hình chữ nhật B Hình vuông C Hình thang cân D Hình bình hành Câu 28. (Sở GDĐT Bạc Liêu) Tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn |z − 2i| = |(2 − i)z| là đường tròn có bán kính bằng? √ √ √ 1 2 3 5 A R= B R= C R= D R= 2 2 2 2 Câu 29. Tích phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn √ A − 3 √ B 3 2|z|2 z−i + iz + = −1 + 2i là? z̄ 1−i C 1 Câu 30. Nếu số phức z khác 1 thỏa mãn |z| = 1 thì phần thực của A 1 2 B − 1 2 C 2 D 0 1 bằng? 1−z D −2 Câu 31. Cho ba số phức a, b, c có tổng bằng 0 và |a| = |b| = |c| = 1. Đặt w = a2 + b2 + c2 . Khẳng định nào sau đây là đúng? Trang 3/6 – Mã đề thi: 089 A w là số thực không âm B w=0 C w là số thuần ảo D w là số thực dương Câu 32. Nếu z là số phức thực sự thỏa mãn A |z| = √ 2 B |z| = √ 3 z2 + z + 1 là số thực thì |z| bằng? z2 − z + 1 C |z| = 1 1 2 D |z| = √ Câu 33. Cho biết |z1 | + |z2 | = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = |z1 + z2 |2 + |z1 − z2 |2 ? A 8 B 9 C 16 D 4 Câu 34. Cho ba số phức x, y, z thỏa mãn điều kiện xyz = 1 + i. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = |x + y − z| + |x − y + z| + | − x + y + z|? √ √ √ √ 3 6 9 A 3 2 B 3 2 C 3 2 D 3 2 Câu 35. Cho các số phức z1 , z2 thỏa mãn |z1 | = |z2 | = 1, z1 z2 6= −1 và z1 6= −z2 . Tìm giá trị nhỏ nhất z1 + z2 1 + z1 z2 của biểu thức: P = + ? 1 + z1 z2 z1 + z2 √ 3 A 1 B 4 C 2 D 4 Câu 36. Tính module của số phức z = 1 + 2i + 3i2 + … + 2017i2016 ? √ √ √ A 2034145 B 2030113 C 8132545 √ D 8140613 Câu 37. Cho các số phức z, w khác 0 và lần lượt có các điểm biểu diễn là A, B trong mặt phẳng tọa độ z Oxy. Nếu là một số ảo thì mệnh đề nào sau đây là đúng? w A ∆ABC là tam giác đều B ∆ABC là tam giác cân C ∆ABC là tan giác vuông D ∆ABC là tam giác có một góc tù Câu 38. Cho các số phức a, b, c đôi một phân biệt và lần lượt có các điểm biểu diễn là A, B, C trong mặt a−c phẳng tọa độ Oxy. Nếu là một số thực thì mệnh đề nào sau đây đúng? b−c A A, B, C là ba đỉnh một tam giác B A, B, C là ba điểm thẳng hàng C A, B, C cùng nằm trên một đường tròn D A, B, C là ba trong bốn đỉnh một hình vuông Câu √ 39. Cho √ z1 = a + bi, z2 = c + di trong đó a, b, c, d ∈ Z đồng thời thỏa mãn các điều kiện: a + c = 2 6 ,b + d = và |z1 | = |z2 | = 1. Tính giá trị của biểu thức ad + bc? 2 2 √ √ √ √ 2 3 5 7 A B C D 2 2 2 2 Câu 40. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để phương trình (1 − i)z 2 + (m + i)z + 1 + mi = 0 có nghiệm thực? A 0 B 1 C 2 D 3 Câu 41. Giả sử phương trình z 2016 +z 2015 +…+z 2 +z+1 = 0 có 2016 nghiệm phức phân biệt z1 , z2 , …, z2016 . 2017 Tính giá trị của biểu thức: P = z12017 + z22017 + … + z2016 . Trang 4/6 – Mã đề thi: 089 A 2016 C −2016 B 1  Câu 42. Tính module của số phức: z = A 1 21008 B 1+i √ 1+i 3 1 2016 ? C √ 22016 D 0 1 D 22017 1 22017 Câu 43. Giả sử phương trình z 2 + z + 22017 = 0 có hai nghiệm phức phân biệt z1 , z2 . Tính giá trị của biểu thức P = log2 |z1 |2017 + |z2 |2017 ? A 2017 B 1+ 20172 2 C 20172 2 20172 2 D −1 + Câu 44. Cho các số phức a, b, c lần lượt có các điểm biểu diễn là A, B, C trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Xác định module của số phức z có điểm biểu diễn là trực tâm của tam giác ABC? √ 2 85 A |z| = 5 √ B |z| = √ 365 5 C |z| = Câu 45. Cho số phức z ∈ C. Tính giới hạn: lim n→+∞ A e|z| B e|z|+1 1+ 317 5 √ D |z| = 313 5 z n ? n C eRe(z) D eIm(z)  Câu 46. Giả sử (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), (x3 , y3 ) là các nghiệm thực của hệ phương trình Tính giá trị của biểu thức: P = x21 + x22 + x23 + y12 + y22 + y32 ? √ √ 3 3 A 3 4 B 3 2 C 6 x3 − 3xy 2 = −1 √ . y 3 − 3×2 y = − 3 D 3 ( Câu 47. Giả sử (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), (x3 , y3 ), (x4 , y4 ) là các nghiệm thực của hệ x4 − 6×2 y 2 + y 4 = 1 x3 y − y 3 x = 4 √ 3 . Tính giá trị của biểu thức: P = x21 + x22 + x23 + x24 + y12 + y22 + y32 + y42 ? √ √ √ √ 4 4 A 4 2 B 2 2 C 4 2 D 2 2  16x − 11y   x+ 2 =7 2 x + y Câu 48. Hệ phương trình sau có bao nhiêu cặp nghiệm thực: . 11x + 16y   y− = −1 x2 + y 2 Trang 5/6 – Mã đề thi: 089 A 0 B 1 C 2 D 3    √ 3   =3  10x 1 + 5x +y  Câu 49. Hệ phương trình sau có bao nhiêu cặp nghiệm thực: . 3 √   = −1  y 1− 5x + y A 0 B 1 C 2 D 3    √ 12   =2  x 1− 3x + y   . Câu 50. Hệ phương trình sau có bao nhiêu cặp nghiệm thực: 12 √   =6  y 1+ 3x + y A 0 B 1 C 2 D 3 Trang 6/6 – Mã đề thi: 089 100 BÀI TẬP TỰ LUYỆN TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC Bài 1. Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1 , z2  0; z1  z2  0 và A. 2 2 z 1 1 2   . Tính 1 . z2 z1  z2 z1 z2 3 2 B. C. 2 3 D. 2 3 Bài 2. Cho z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  2 z  4  0 . Tính z1  z2 . A. 2 3 B. 4 C. 4 3 D. 5 Bài 3. Gọi z1 và z 2 là hai nghiệm của phương trình z 2  2 z  5  0 biết  z1  z 2  có phần ảo là số thực âm. Tìm phần thực của số phức w  2 z12  z22 . A. 2 B. 4 Bài 4. Tìm môđun của số phức z   2  i  3  2i   2i C. 9 D. 9 A. z  65 C. z  8 D. z  67 B. z  66 Bài 5. Cho số phức z  a  bi  a, b  A. 1  thỏa mãn  3  2i  z   2  i  z  2  2i . Khi đó a  b B. 2 C. 3 Bài 6. Cho số phức z thỏa mãn:  3  2i  z  4 1  i    2  i  z . Môđun của z là D. 4 3 C. 5 D. 3 4 Bài 7. Tìm tập hợp các điểm M biểu diễn hình học số phức z trong mặt phẳng phức, biết số phức z thỏa mãn điều kiện: z  4  z  4  10 . A. B. 10 A. Tập hợp các điểm cần tìm là đường tròn có tâm O  0;0  và có bán kính R  4 B. Tập hợp các điểm cần tìm là đường elip có phương trình x2 y 2  1 9 25 C. Tập hợp các điểm cần tìm là những điểm M  x; y  trong mặt phẳng Oxy thỏa mãn phương trình  x  4  y2  2  x  4 2  y 2  12 D. Tập hợp các điểm cần tìm là đường elip có phương trình x2 y 2  1 25 9 Bài 8. Tìm số phức liên hợp của số phức z   2  i  1  i  2 A. z  7  i B. z  7  i C. z  7  i D. z  7  i Bài 9. Kí hiệu z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình 6 z 2  12 z  7  0 . Trên mặt phẳng tọa độ, tìm điểm biểu diễn của số phức w  iz1  A.  0; 1 1 6 . B. 1;1 C.  0;1 D. 1; 0  Bài 10. Tìm môđun của số phức z thỏa mãn z  2  3i   i  z 1 1 B. z  10 C. z  10 10 Bài 11. Cho số phức z  1  2i . Hãy tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức z . A. 1; 2  B. 1; 2  C.  1; 2  A. z  D. z  1 D.  1; 2  Bài 12. Cho số phức z thỏa mãn 1  3i  z  1  i  z  5  i . Tìm môđun của z . 2 A. z  20 3 B. z  10 Bài 13. Cho số phức z  a  bi  a, b   C. z  1 3 D. z  29 3 thỏa mãn  2  i  z  3z  1  3i . Tính giá trị biểu thức P  a  b . A. P  5 B. P  2 C. P  3 D. P  1 Bài 14. Gọi z1 , z2 , z3 , z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4  2 z 2  8  0 . Trên mặt phẳng tọa độ, gọi A, B, C , D lần lượt là bốn điểm biểu diễn bốn nghiệm z1 , z2 , z3 , z4 đó. Tính giá trị của P  OA  OB  OC  OD , trong đó O là gốc tọa độ. A. P  4 B. P  2  2 C. P  2 2 Biên soạn: ĐOÀN TRÍ DŨNG – ĐIỆN THOẠI: 0902.920.389 D. P  4  2 2 Bài 15. Điểm M trong hình vẽ là điểm biểu diễn số phức z . Khi đó phần thực và phần ảo của số phức z là A. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 2 B. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 4 C. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 2 D. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 4 Bài 16. Tìm số phức liên hợp của số phức z   2  i    3  4i  A. z  1  3i B. z  1  3i C. z  1  3i D. z  1  3i Bài 17. Phần gạch chéo trong hình bên là tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện nào? A. 1  z  3 B. z  3 C. 1  z  3 D. z  1 Bài 18. Tìm số phức liên hợp của số phức z  A. z  1 i 5 B. z  Bài 19. Cho số phức z  a  bi  a, b  P  ab . A. P  8 D. P  4 2i 1  2i 2 i 5 1 D. z  i 5 C. z  i  thỏa mãn 1  3i  z   2  i  z  2  4i . Tính B. P  4 C. P  8 Bài 20. Điểm M trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức z . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z . A. Phần thực là 3 và phần ảo là 2 B. Phần thực là 2 và phần ảo là 3 C. Phần thực là 3 và phần ảo là 2i D. Phần thực là 2 và phần ảo là 3i Bài 21. Cho hai số phức z1  1  i và z2  2  3i . Tìm môđun của số phức z2  iz1 . A. B. 5 3 C. 5 D. 13 Bài 22. Cho số phức z  4  2i . Trong mặt phẳng phức, điểm biểu diễn của z có tọa độ là A. M  2; 4  B. M  4i; 2  C. M  4; 2  D. M  4; 2i  Bài 23. Tìm số phức liên hợp của số phức z   2  i  3i  A. z  3  6i B. z  3  6i C. z  3  6i Bài 24. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2 z  z  3  i . Tính A  iz  2i  1 D. z  3  6i A. 5 B. 2 C. 1 Bài 25. Tính môđun của số phức z thỏa mãn điều kiện 5i   i  3 z  4 D. 3 A. z  410 10 B. z  410 10 C. z  410 100 D. z  410 10 Bài 26. Cho hai số phức z1  5  2i và z2  3  4i . Tìm số phức liên hợp của số phức w  z1  z2  2 z1 .z2 A. w  54  26i B. w  54  26i C. w  54  26i Biên soạn: ĐOÀN TRÍ DŨNG – ĐIỆN THOẠI: 0902.920.389 D. w  54  30i Bài 27. Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình 3z 2  z  6  0 . Tính A  z13  z23  3  54  3  54 3  54 C. D. 9 9 9 Bài 28. Gọi M 1 , M 2 là hai điểm lần lượt biểu diễn cho các số phức z1 , z2 là nghiệm của phương trình z 2  2 z  4  0 . Tính số đo A. 5,8075 B. góc M1OM 2 A. 120o B. 90o C. 60o Bài 29. Cho số phức z  a  bi thỏa mãn 2 z  z  3  i . Tính giá trị của biểu thức 3a  b A. 3a  b  3 B. 3a  b  4 C. 3a  b  6 Bài 30. Cho số phức z thỏa mãn 3iz  3  4i  4z . Tính môđun của số phức 3z  4 A. 5 B. 5 C. 25 D. 150o D. 3a  b  5 D. 1 Bài 31. Cho số phức z  a  bi với a, b là hai số thực khác 0 . Một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận z làm nghiệm với mọi a, b là A. z 2  a 2  b2  2abi B. z 2  2az  a2  b2  0 C. z 2  2az  a 2  b2  0 1 1 Bài 32. Cho số phức z thỏa mãn z   1 . Tính giá trị của z 2017  2017 z z A. 2 B. 1 C. 1 Bài 33. Số phức liên hợp của số phức z  1  2i là A. 1  2i B. 1  2i C. 2  i D. z 2  a 2  b2 D. 2 D. 1  2i Bài 34. Phần thực của số phức z thỏa mãn 1  i   2  i  z  8  i  1  2i  z là 2 C. 2 B. 3 A. 2 D. 3 Bài 35. Cho hai số phức z1  1  i và z2  3  5i . Môđun của số phức w  z1 .z2  z2 B. w  130 A. w  130 D. w  112 C. w  112 Bài 36. Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z  14  2i . Điểm biểu diễn của số phức z trong mặt phẳng tọa độ Oxy có tọa độ là A.  6;8  B.  8;6  C.  8; 6  D.  6; 8  Bài 37. Kí hiệu z1 , z2 lần lượt là hai nghiệm phức của phương trình 2 z 2  2 z  5  0 . Giá trị của biểu thức A  z1  1  z2  1 bằng A. 25 B. 5 C. 5 D. 2 5 Bài 38. Cho số phức z  6  7i . Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là A.  6; 7  B.  6; 7  C.  6;7  D.  6; 7  2 Bài 39. Cho số phức z  3  2i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z . A. Phần thực bằng 3 , phần ảo bằng 2 B. Phần thực bằng 3 , phần ảo bằng 2 C. Phần thực bằng 3 , phần ảo bằng 2 D. Phần thực bằng 3 , phần ảo bằng 2 Bài 40. Cho số phức z  4  5i . Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là A.  4;5  B.  4; 5  C.  5; 4  D.  4;5  Bài 41. Giả sử z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  4z  13  0 . Giả trị củ biểu thức A  z1  z2 2 A. 18 B. 20 C. 26 D. 22 z  2i z 1 C. w  1 D. w  3 2 Bài 42. Cho số phức z  1  i . Tính môđun của số phức w  A. w  2 B. w  2 Bài 43. Cho số phức z  2  3i . Tìm môđun của số phức w  2 z  1  i  z . A. w 4 B. w  2 2 C. w  10 D. w  2 Bài 44. Cho số phức z  a  bi , với a, b  R , thỏa mãn: 1  3i  z  3  2i  2  7i. Tính tổng: a  b . A. ab  11 5 B. a  b  19 5 C. a  b  1 Biên soạn: ĐOÀN TRÍ DŨNG – ĐIỆN THOẠI: 0902.920.389 D. a  b  1 là 2 Bài 45. Tìm phần thực, phần ảo của số phức sau: z  3i 2i .  1 i i A. Phần thực bằng 2; phần ảo bằng – 4i. B. Phần thực bằng 2; phần ảo bằng 4i. C. Phần thực bằng 2; phần ảo bằng – 4. D. Phần thực bằng 2; phần ảo bằng 4. Bài 46. Cho số phức z1  3  2i; z2  5  6i . Tính A  z1 z2  5 z1  6 z2 . A. 48  74i B. 18  54i C. 42 18i D. 42  18i Bài 47. Tìm các số thực x, y biết:   x  2 y  i   2 x  3 y  1   3 x  2 y  2    4 x  y  3  i . A. x 9 4 ;y  11 11 B. x   9 4 ;y  11 11 C. x  3; y   5 2 D. x  3; y  5 . 2 Bài 48. Tìm số phức z thỏa mãn z  13 và z  2  i  2 z  1  i . A. z  3  2i B. z  3  2i C. z  2  3i D. z  3  2i Bài 49. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện x2 2 x2 Là Parabol: y  9 2 | z  i |  | z  z  2i | . x2 4 A. Là Parabol: y  C. Là Parabol: y  B. D. Là Parabol: y  x 2 Bài 50. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện z  2i  z  4  4i . A. Là đường thẳng 2 x  3 y  7  0 B. Là đường thẳng 2 x  3 y  7  0 C. Là đường thẳng 2 x  3 y  7  0 D. Là đường thẳng 2 x  3 y  7  0 Bài 51. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện z  z  3  4i . A. Là đường thẳng 6 x  8 y  15  0 B. Là đường thẳng 6 x  8 y  21  0 C. Là đường thẳng 6 x  8 y  5  0 D. Là đường thẳng 6 x  8 y  25  0 Bài 52. Tìm z biết rằng z có phần thực bằng hai lần phần ảo và điểm biểu diễn của số phức z nằm trên đường thẳng d : 2 x  y  10  0 . A. z 2 5 C. z  2 3 B. z  5 D. z  3 Bài 53. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện z   2  i   1 . A. Đường tròn tâm I  2 ; 1  , bán kính R = 1. C. Đường tròn tâm I  2 ; -1  , bán kính R = 1. B. Đường tròn tâm I  -2 ; 1  , bán kính R = 1. D. Đường tròn tâm I  -2 ; -1  , bán kính R = 1. Bài 54. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện 1  z   3  2i   5 . A. B. C. D. Hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm bán kính là 1 và 5. Hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm bán kính là 2 và 5. Hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm bán kính là 1 và 4. Hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm bán kính là 2 và 4. Bài 55. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện z  2  i  z  1  3i . A. B. C. D. Là đường thẳng có phương trình: Là đường thẳng có phương trình: Là đường thẳng có phương trình: Là đường thẳng có phương trình: 6x  4 y  5  0 6x  2 y  5  0 3x  4 y  5  0 2x  3 y  5  0 . . . . Biên soạn: ĐOÀN TRÍ DŨNG – ĐIỆN THOẠI: 0902.920.389 Bài 56. Trong mặt phẳng phức: A, B, C lần lượt là điểm biểu diễn các số phức z1  3i; z2  2  2i; z3  i  5. Trọng tâm G của tam giác ABC được biểu diễn dưới dạng số phức là: A. zG  1  2i. B. zG  1  2i. C. zG  1  2i. D. zG  1  2i. Bài 57. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện z  3  5i  2 . z  1  3i A. Là đường tròn (C): x 2  y 2  5x  2 y  11  0 . C. Là đường tròn (C): x 2  y 2  10 x  2 y  14  0 . B. Là đường tròn (C): x 2  y 2  4 x  2 y  12  0 . D. Là đường tròn (C): x 2  y 2  2 x  6 y  14  0 . Bài 58. Cho số phức z thỏa mãn: z  2  2i  1 . Số phức z  i có môđun nhỏ nhất là A. 5  1 B. 5  1 C. 5  2 D. 5  2 z  3  z  3  8 z Bài 59. Cho số phức z thỏa mãn . Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất . Khi đó M  n bằng A. 4  7 B. 4  7 C. 7 Bài 60. Cho số phức z  m   m  3 i,  m   . Tìm m để z đạt giá trị nhỏ nhất A. m  0 Bài 61. Biết số phức z  x  yi,  x, y  A. C. m  B. m  3 P  10  3 2 D. 4  5 D. m   3 2 , thỏa mãn điều kiện z  2  4i  z  2i và có môđun nhỏ nhất. Tính P  x2  y 2 . B. P  8 C. P  26 D. P  16 Bài 62. Với các số phức z thỏa mãn z  4  z  4  10 . Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z . Khi đó M  m bằng: A. M  m  14 B. M  m  9 C. M  m  7 D. M  m  8 Bài 63. Với các số phức z thỏa mãn z  4  3i  3 . Tìm giá trị lớn nhất của z . A. max z  3 B. max z  4 C. max z  5  D. max z  8  Bài 64. Biết rằng số phức z thỏa mãn w   z  3  i  z  1  3i là một số thực. Tìm số phức z để z đạt giá trị nhỏ nhất. A. z  2  2i B. z  2  2i C. z  2  2i D. z  2  2i Bài 65. Cho số phức z thỏa mãn z  2  2i  1 . Số phức z  i có môđun nhỏ nhất là A. 5 1 B. 5 1 C. 52 D. 52 Bài 66. Với các số phức z thỏa mãn z  z  3  4i . Số phức có môđun nhỏ nhất là: A. z  3  4i Bài 67. Với các số phức z thỏa mãn A. max z  3 Bài 68. Với các số phức z thỏa mãn A. max z  1 B. z  3  4i C. z  3  2i 2 D. z  3  2i 2 2  3i z  1  1 . Tìm giá trị lớn nhất của z . 3  2i B. max z  2 C. max z  1 D. max z  1 1 i z  2  1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của z . 1 i B. max z  4 C. max z  10 D. max z  9 Bài 69. Với các số phức z thỏa mãn z  2  4i  z  2i . Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất? A. z  2  2i B. z  2  2i C. z  2  2i Biên soạn: ĐOÀN TRÍ DŨNG – ĐIỆN THOẠI: 0902.920.389 D. z  2  2i Bài 70. Cho số phức z thỏa mãn z  1 . Tìm giá trị lớn nhất của z 3  z  2 B. max z  5 max z  13 A. Bài 71. Biết số phức z  x  yi,  x, y   C. max z  2 D. max z  29 , thỏa mãn điều kiện z  z  4  3i và biểu thức P  z  1  i  z  2  3i đạt giá trị nhỏ nhất. Tính P  x  2 y . P A. 61 10 B. P   253 50 41 5 C. P   D. P   18 5 Bài 72. Với các số phức z thỏa mãn z  3  4i  5 và biểu thức P  z  2  z  i đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị của z . 2 B. z  50 z  33 A. Bài 73. Cho z thỏa mãn 2 D. z  5 2 C. z  10 10 z i z 2 1 2i . Biết tập hợp các điểm biểu diễn cho số phức w 4i z 3 1 2i là đường tròn I , bán kính R . Khi đó A. I 1; 2 , R B. I 1;2 , R 5 5 C. I 1;2 , R D. I 1; 2 , R 5 5 Bài 74. Cho số phức z thỏa mãn 2  2 và số phức w thỏa mãn i.w   3  4i  z  2i . Biết rằng tập hợp điểm biểu diễn số phức w là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó. A. C. r  14 B. r  10 r 5 Bài 75. Cho các số phức z thỏa mãn z D. r  20 2 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w 1 đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó. A. r 4 B. r 25 C. r Bài 76. Cho hai số phức z 1 và z 2 thỏa mãn z1, z 2 2 2 A. A. w Bài 78. Cho số phức z A. 4 1 1 i i A. r 13 2 4i z . Tính z 5 z6 5 2 z7 5 z i z i 12i z 2 3 ? 17 2 13 2 D. w z8 . 1 D. 2 3i . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức C. r 1 3, z 2 4 và z1 B. 6 1 D. 1 là một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó. B. z z2 5 D. r 5 . Khi đó z1 2 2 2i 4i z 5 z 2 bằng C. 5 Bài 81. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z A. z 5 16 z 2 . Tính 1 z2 z2 C. 4i Bài 80. Cho hai số phức z 1 và z 2 thỏa mãn z1 A. z2 2 là một 2017 B. r 25 1 z1 C. w B. 0 3 z1 2 . Tìm môđun của số phức w Bài 79. Cho các số phức z thỏa mãn 2 w 1 0 và i 3 z D. r 9 C. 2 3 B. w 13 z2 3 2 B. Bài 77. Cho số phức z thỏa mãn z 0 , z1 1 D. 13 2i . Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất. C. z Biên soạn: ĐOÀN TRÍ DŨNG – ĐIỆN THOẠI: 0902.920.389 2 2i D. z 3 2i Bài 82. Cho hai số phức z 1 và z 2 thỏa mãn z1 A. w B. w 1 Bài 83. Cho các số phức z thỏa mãn z 1 và z12 z2 z 22 2 i C. w z C. x Bài 84. Với hai số phức z 1 và z 2 thỏa mãn z1 z2 B. P 4 6 5 z2 A. 2 8 6i và z1 z2 1, z1 z2 1 . Khi đó z1 B. 4 B. P Bài 88. Cho z A. S 2 bi thỏa mãn 3z a z z2 1 z z1 2 . Tìm giá trị lớn nhất của P z2 2 i 2 i 3 z . Tính S 2 z1 z2 2 z1 z2 z2 1 1 D. S 2 C. S 3 2 3 2 3 C. max z 3 3, min z 4 3 D. max z 2 3, min z 4 3 A. z Bài 92. Cho số phức z thỏa mãn z z3 A. 3 5 4 1 8 3z z z C. z 4 D. z 1 16 C. z 2 D. z 4 1 là số thuần ảo. Tìm z ? 1 B. z 1 P có phần thực bằng 4 . Tính z ? B. z z z 3 2 3 . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z ? 3, min z 1 thỏa mãn i b ? b 1 Bài 91. Cho số phức z . D. P B. max z 1 4 2 z1 3 A. z 3 2 D. 0 2 2 z 34 bằng 3, min z z 0 z 2 bằng 2 1 9 z2 . D. P A. max z Bài 90. Cho số phức z thỏa mãn 7y D. 3 C. P a a 1 trên mặt z1 2 26 1 . Tính giá trị của biểu thức P z2 1 B. S 3 Bài 89. Cho số phức z thỏa mãn z D. x 0 C. 1 Bài 87. Cho hai số phức z 1 và z 2 thỏa mãn z1 1 i 9 2 i z 2 C. 1 Bài 86. Cho hai số phức z 1 và z 2 thỏa mãn z1 A. P D. w 3 . Khi đó z1 z2 B. 4 A. 2 3 7y C. P 3 5 Bài 85. Cho hai số phức z 1 và z 2 thỏa mãn z1 z 2 bằng 2i . Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w 1 phẳng tọa độ là một đường thẳng. Viết phương trình đường thẳng đó. A. x 7y 9 0 B. x 7y 9 0 A. P z1 2 . Khi đó môđun w 1 2 1 . Kí hiệu M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức z . Tính môđun của số phức w B. M mi . 3 17 4 C. 15 4 D. 3 13 4 Bài 93. (Chuyên Biên Hòa – Hà Nam lần 2) Cho ba số phức z1 , z2 , z3 thỏa mãn điều kiện z1  z2  z3  1 và z1  z2  z3  0 . Tính A  z12  z22  z32 . A. 1 B. 0 C. 1 D. 1  i Bài 94. (Chuyên Lương Thế Vinh – lần 1) Cho số phức z thỏa mãn z 2  2 z  5   z  1  2i  z  1  3i  . Tính môđun nhỏ nhất của số phức w  z  2  2i . A. min w  3 2 B. min w  2 C. min w  1 Biên soạn: ĐOÀN TRÍ DŨNG – ĐIỆN THOẠI: 0902.920.389 D. min w  1 2 Bài 95. (Thanh Chương – Nghệ An – lần 1) Cho z1 , z2 là hai số phức thỏa mãn 2 z  i  2  iz , biết z1  z 2  1 . Tính giá trị biểu thức P  z1  z2 . A. P 3 2 B. P  2 2 D. P  3 C. P  2 Bài 96. (Chuyên Lương Thế Vinh – lần 2) Cho số phức z thỏa mãn z  1  2i  4 . Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z  2  i . Tính T  M 2  m2 . A. T  50 B. T  64 Bài 97. Cho số phức z thỏa mãn C. T  68  z  2 i  1   z  2 i 1  6 . Gọi D. T  16 M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z . Tính T  M  m . B. T  4 A. T  5 C. T  10 D. T  16 1 2 D. z  2 Bài 98. Tìm môđun của số phức z biết z  4  1  i  z   4  3 z  i . A. z 4 B. z  1 C. z  Bài 99. (Toán học tuổi trẻ) Xét số phức z thỏa mãn 2 z  1  3 z  1  2 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. 3  z 2 2 B. z  2  C. z  1 2 D. 1 3  z  2 2  2 42  15  i 13 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? z 5 1 1 3 B.  z  4 C.  z  2 D.  z  2 2 2 2 Bài 100. Xét số phức z thỏa mãn 1  i 5 z  A. 3  z 3 2 ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A B A A B A D D C C B D C D A B A C A B C B B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 C A A B B C C D A A D C B C A C B C C C A A D 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 D A A A A A C A B C B D D C A D B A C A D D C 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 A D B D C D B C C A B D C B C A B C C D C A C 24 25 D C 49 50 C C 74 75 B A 99 100 D A Biên soạn: ĐOÀN TRÍ DŨNG – ĐIỆN THOẠI: 0902.920.389
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top