Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh

Giới thiệu Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh CHƯƠNG MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU.

Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh
Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN Phần 01 : H NH TR TR N XO – H I TR 2018 TR N XO A. Hình trụ tròn xoay Hộp sữa ???? Xây dựng : A nh t ABCD x đ ợc AB h nh r Đ r n Đ Đ ng CD đ D h nh r . …………………………………………. B …………………………………………… ng AB  CD  h g đ ng th ng ch a đ đ ợ g h ng th ng AB g C …………………………………………… r  AD A r  BC đ ợ g B B. Khối trụ tròn xoay : x ……………………………………………. g n không gian gi x C. Công th c tính diện tích hình trụ v th tích c a khối trụ C ♥D ♥D h x đ g r đ g n: ♥ 1 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN Ví dụ 01 : C di x ( ) g đ a ( ) Cô g s A. S xq   rh . B. S xq  2 rl . Ví dụ 02 : C ( ) di nc đ ( ) Cô g s B. Stp   rl  2 r Ví dụ 03 : Cho ( ) 1 A. VT    rh 3 s đú g? đ A. 35  cm2  đ đ u S xq ý u Stp đú g? D. Stp  2 rl  2 r 2 C. Stp   rl   r 2 đ ý D. S xq   rl . ng sinh l đ đ ng sinh l đ ý u VT  đú g? C. V N    rl 2 B. VT    r 2 h Ví dụ 04 : M C. đ đ đ i tr ( ) Cô g ng sinh l C. S xq  2 r 2 h . A. Stp   rl th đ 2018 D. V N   2 r 2 h r  5cm , chi u cao h  7cm . Di x g a B. 70  cm2  70   cm2  3 D. 35   cm2  3 Ví dụ 05 : M đ r  a đồ đ ng sinh l  2a . Di n c A. 6 a 2 B. 2 a 2 C. 4 a 2 D. 5 a 2 Ví dụ 06 (THPT Nguyễn Tất Th nh) : Cho kh i tr a kh i tr đ : A. 9a3 3 B. 6 a3 3 C. 6 a 2 3 D. 4 a3 2 Ví dụ 07 (THPT Chuyên Thái Bình) : Cho kh i tr 8 R 2 u cao 2a 3 . Th a 3 a kh i tr T  đ R T  . A. 6 R3 B. 8 R3 C. 4 R3 D. 3 R3 2 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) n Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 BÀI TẬP MẪU CÓ GIẢI THAM KHẢO B i 01 : C x b ng 100 (cm3 ) đ A. r  2(cm) ng 50 (cm2 ) g đ r c i tr t ơng ng đã B. r  4(cm) D. r  12(cm) C. r  6(cm) ☻ Giải : G i h là chiều cao củ h nh r   S xq  2 rh  50 (1)  2  V   r h  100 (2) Lấy (2) chia (1) theo vế đ ợc : (2) r 100    r  4(cm) (1) 2 50 Ta chọn đáp án B B i 02 (THPT Thuận Th nh) : đ đ g ng sinh l c ô gg nh nh t ABCD đ ợ AB  3a, BD  5a . nh t ABCD quanh tr c AD . A. l  5a B. l  4a ☻ Giải : Quay C. l  3a nh t quanh AD đ D. l  2 2a l  BC . gs  BC  AD  BD2  AB2  4a ; Ta chọn đáp án B B i 03 (THPT Thuận Th nh 2) : M t tấ ô (a ô đ sẵ ) Ng đ A. r  a  t chi u r ng a c . Nế đ a 2 C. r  đ a đ ng sinh b ng 2a B. r  ☻ Giải : đ i ta cu n tấ nh 2a đ ợc t o r b ng. a 2 D. r  2 a ng sinh l = 2a ê Bán kính r nh t sẽ cu n cong l i chu vi củ đường r n đá c 2 r  a  r  a ; Ta ch 2 đ B l = 2a Chu vi 3 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN B i 04 (THPT Lê Hồng Phong – Nam Định) : M n c. Hỏ đ ng gđ 2018 cao 15cm đự g đ ợ 0 5 c sấp sỉ b g ê ( đế g hai)? A. 3, 27 cm ☻ Giải : B. 3, 26 cm e ô g C. 3, 25cm V   R2h  R2  c th V i h  15cm, V  0,5l  0,5.1000cm3  500cm3  R  D. 3, 28cm V V R h h 500  3, 26cm  .15 Ta chọn đáp án B B i 05 : Di x 42  cm2  g u cao h (cm) c A. h  6 n b ng . B. h  4 D. h  12 C. h  3 Stp  S xq  2Sd  42  24  2 R2  R2  9  R  3 . ☻ Giải : Mặ b ng 24  cm2  am S xq  24  2 Rh  24  Rh  12  h  12 12   4  cm  R 3 Ta chọn đáp án B B i 06 (THPT Lƣơng T i 2) : ô gđ x c A. 80 g g ô gg c AB , ta nh ô g ABCD đ ợc m nh b ng 4 . Quay n Stp đ C. Stp  64 B. Stp  32 D. Stp  48 ☻ Giải : Stp  2 R2  2 Rh  4 R2  4 42  64 Ta chọn đáp án C 4 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) p Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN ng 16 . Nếu chi u cao c a kh i B i 07 (THPT Chuyên ĐH Vinh) : M t kh i tr tr ă g ê 2 g b ng 16 B g đ ê đ a kh i tr A. 8 đ ợc 1 kh i tr m x g đ u b ng? B. 1 ☻ Giải : G i chi 2018 C. 4 đ u c a kh i tr D. 2 h1 , chi u cao c a kh i tr s ă g h2 ; đ h2  2h1 . e đ : V   .R2 .h1  16 ; S xq  2 R.h2  2 R.2h1  16 . Chia vế theo vế  đ ng th c: R  1  R  4 ; Ta chọn đáp án C 4 B i 08 (THPT Gia Lộc 2) : C ô g ABCD biết c nh b ng a . G i I , K l n l ợ đ m c a AB, CD x quay quanh IK m A. g x g ô g ABCD 360o . g  a2 C. 2 a 2 B.  a 2 3 D. 2 a 2 3 ☻ Giải : ng sinh l  BC  a; . đ C K D B B đ Di x r  IB  a . 2 S xq  2 rl   a 2 ; g Ta chọn đáp án B I A B i 09 (THPT Nguyễn Trãi lần 1) : C x S ABCD A.  a2 2 2 g p ph ơng ABCD.ABCD đ g đ g i tiế nh b ng a . G i ô g ABCD S. B.  a 2 2 C.  a 2 3 D.  a 2 5 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN A’ D’ ☻ Giải : G i R, h l n l ợ C’ đ g đ u cao c a AC a 2  2 2 a2  a3 VT   .R .h   . .a  ; Ta chọn đáp án B 2 2 2 ô gg nh nc A. Stp  6 AB  1, AD  2 . G i M , N l n l ợ nh t ABCD g đ m c a AD , BC Q ☻ Giải : g h  AA=a . C B i 10 : R ô g ê ABCD D B đ kh i tr . B’ A 2018 đ x g MN đ ợc m . đ B. Stp  2 D. Stp  10 C. Stp  4 Stp  S xq  2Sd . đ r  MD  1 , chi u cao g  CD  1 . A M D B N C Suy ra S xq  2 r =2 ,Sd   r 2   suy ra Stp  4 Ta chọn đáp án C B i 11 (THPT Chuyên Tuyên Quang) : C đ song song v i tr theo thiết di x 3a , c g ô g D i tr b ng. A. 60 a 2 ,180 a3 B. 80 a 2 , 200 a3 ☻ Giải : Thiết di n ABCD Kho ng cao b ng 8a . M t mặt ph ng g ừ tr ô g đến mặt ph ng  ABCD  C. 80 a 2 ,180 a3 D. 60 a 2 , 200 a3 8a  h  8a  d  3a 6 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 2 S đ g B h r  d    5 2 2 đ O H A V y S xq  2 rh  80 a 2 , Vtr   r 2 h  200 a3 Ta chọn đáp án B C O’ D B i 12 (Trích đề thi thử lần 4, F ceb x g ơ v g g A03 ừa nh g đ ợc m 20 Đ t ị đ g ta c ê B. 0,4 ☻ Giải : G i r , h  r, h  0  l Đ đơ đặ ê ết kế m t bồn ch t li u nhất, b n sẽ ch é C. 0,5 ợt bán kính đá : V   r 2h  h  g g c am t g ị p đ cao bồ c ? é đ k: Gr up T án 3K , 2016) : Gi sử b é D. 0,6 é chiều cao c a kh i tr . V .  r2 t li u nhấ s n c a kh i tr nhỏ nhất. D đ Stp  2 r 2  2 rh  2 r 2  2 r V V    2  r 2  2 r  r   Chú ý : Đối với các b i Toán ng dụng thực tế thì MỘT ĐẠI LƢỢNG M đạt min/max khi v chỉ khi M’ = 0 V  V V 4V  Stp ‘   r 2  h 3  0, 29m ; Ta chọn đáp án  ‘  2r  2  0  r  3 r  r 2   BÀI TẬP VÀ CHÚ Ý : B i tập tự luận 01 : x a/ đ g b/ u cao b g2 đ g nc : u cao h  a 3 ra ng 8 ☻ Giải : 7 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… B i tập tự luận 02 : a/ đ b/ đ c/ u cao b d/ đ g V c a kh i tr n b ng 8 R 2 ng R u cao h  4 2 r4 g đ x đ x ng 2a đ g ng 2 ng sinh b ng 3a ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM H NH TR Câu 01 (Sở GD-ĐT Nghệ An) : Cho kh i tr (T) di n g4 x g ết di n qua tr ô g S xq c a kh i tr (T). 8 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 A. S xq  4 B. S xq  8 C. S xq  2 D. S xq  4 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chú ý : Thiết diện củ h nh r cắt bởi một mặt phẳng ☻C thiết diện đi qu ☻C thiết diện song song v i tr c c r cc am O’ A h nh chữ nhật bằng nhau (hình 1) là h nh chữ nhật (hình 2) O’ A D D B B C O O C (hình 1) (hình 2) Chiều cao : OO ‘  h Bán kính đá : r  OA Diện ích ung qu nh: S xq  2 rh Diện ích Stp  S xq  2Sđáy  2 rh  2 r 2 àn phần: V  Sđáy .h   r 2 h Thể ích: Câu 02 : C t m t kh i tr  b ng m t mặt ph di ng 9. Kh g đị s A. Kh i tr  V 9 4 C. Kh i tr  x g đ gđ cc đ ợc m ô g s ? n Stp  B. Kh i tr  S xq  9 D. Kh i tr  đ đ gs 27 2 l 3 ☻ Giải : 9 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 03 (THPT Chuyên Ho ng Văn Thụ – Hòa Bình) : Thiết di n qua tr c c a m t kh i tr nh t ABCD đ a kh i tr ). Th AB  4a , AC  5a ( AB CD thu c hai a kh i tr A. 4 a3 B. 8 a3 C. 12 a3 D. 16 a3 Câu 04 (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) : ế c ô g a, A. 3 a 2 2 B. ế 3 a 2 C. 5 D. 3 a 2 Câu 05 : Thiết di n qua tr c c ô g nh b ng 2a đ kh i tr A.  a3 B. 2 a3 C. 8 a3 D. 4 a3 Câu 06 (THPT Lƣơng T i) : C t kh i tr b i m t mặt ph ng qua tr ô g A. V  nh b ng 2 . Th đ ợc thiết di a kh i tr đ 2 3 10 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) t Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 4 2 B. V  3 C. V  2 2 D. V  2 Câu 07 (THPT Thuận Th nh) : Kh i tr x đ g đ ù g ng 1 ng. A.  B. 2 C.  2 D. 1  3 Câu 08 (Sở GDĐT Lâm Đồng lần 01) : M b ng 4 . Th đ ng 2 u cao b ng: A. 24 B. 32 C. 8 D. 16 Câu 09 (THPT Thanh Th y) : Thiết di n qua tr c c đ th 2a i tr ô g nh b ng gs l . A. 4 a3 B. 2 a3 C. 8 a3 D.  a3 Câu 10 (THPT chuyên Nguyễn Trãi lần 2) : Cho m t kh i tr đ g đ r . Di đ đ n c a kh i tr A. Stp   r  2l  r  B. Stp  2 r  l  r  C. Stp  2 r  l  2r  11 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 D. Stp   r  l  r  Câu 11 (THPT chuyên Võ Nguyên Giáp) : C đ g h đ r x Cô g c di đ x đ gs l đ g x A. S xq  2 rh B. S xq   rl C. S xq   rh D. S xq   r 2 h Câu 12 : M quanh c đ ng r  50cm đ ng r u cao h  50cm . Di x g b ng: A. 2500  cm2  B. 5000  cm2  C. 2500  cm2  D. 5000  cm2  Câu 13 : M t kh i tr đ x g B. 2 r 2 C. 4 r 2 D. 1 2 r 2 đ (I) S xung quanh  2 R2 3 M đ R đ ng cao b ng R 3 Xé (II) Stoan phan  2 R 2   3 1 đ : (III) V   R3 3 đúng? A. Chỉ (I) (II) đú g B. Chỉ (I) C. Chỉ (II) (III) đú g D. C (I) (II) Câu 15 : M x ô g a kh i tr b ng:  a2 A. 3 Câu 14 : C ết di n qua tr đ (III) đú g (III) đ u cao r 2 đú g ỉ s gi a th i tr g 12 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) n Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 A. 2r B. r 2 C. r 4 D đ s Câu 16 (THPT Ngô Gia Tự) : Di x g đ r 8 u cao h  4 A. 66 B. 64 C. 32 D. 31 Câu 17 (THPT Nguyễn Trãi Lần 1) : AD  a, AC  2a e đ đ g ô gg ng sinh l c nh t ABCD , nh đ ợ nh t ABCD xung quanh tr c AB . A. l  a 5 B. l  a 3 C. l  a D. l  a 2 Câu 18 (Trích đề Minh Họa lần 3) : V c a kh i tr ngo i tiế ơ g c nh b ng a . A. V   a3 4 B. V   a3 C. V  D. V   a3 6  a3 2 13 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN Câu 19 (Đề thi THPTQG 2017) : cao h  4 2 . g đị s 2018 đ g đị r4 đ V đú g? A. V  128 B. V  64 2 C. V  32 D. V  32 2 Câu 20 (Đề thi THPTQG 2017) : C đ gs A. r  gđ g đ x g đ r g 50 g đ g đ đ 5 2 2 B. r  5 C. r  5  D. r  5 2 2 p ch nh t ABCD.ABCD Câu 21 (THPT Chuyên ĐH Vinh) : C AA  3a 2 n S c p ch nh đ AB  AD  2a , n l ợt ngo i tiế đ đã A. S  7 a 2 B. S  16 a 2 C. S  12 a 2 D. S  20 a 2 Câu 22 : M th ũ c nh h nh vẽ ê ũđ ( ng v i c ã ô g o thu t v ổng di n vi ic é đ n thừa). A. 750, 25  cm2  B. 756, 25  cm2  C. 754, 25  cm2  14 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) a Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 D. 700  cm2  ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 23 : M t h p s 293 Ô g ô g ỏi ph i s n xuấ đ đ đến ch s th ( nhất. Biết r ng vỏ h V s n xuấ g ) đ ợ ừ ù g g g t hợ ê ợng c a vỏ h p nhẹ đ nhau t i m i vị A. 7, 20cm B. 6,32cm C. 7,36cm D. 6,10cm ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 24 (THPT Lý Thái Tổ) : Khi s n xuất vỏ lon s ê s g nhỏ nhất.Mu n th ê ỏ i tr đ ng V ết kế ất, t c di ô đặt m c nc nc nhỏ nhấ R b ng. V A. R   B. R  3 C. R  3 V  V 2 15 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN D. R  2018 V 2 ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… x ……………………………………………………………………………………………………………………… Câu 25 : M t x e ng cơ kh nh 2000 ê ù g n l ợt b A. 1m 2m B. 1dm 2 dm C. 2m 1m D. 2dm ng chiế ỗi chiếc. Hỏ g ù g i th đ u cao c a ê đ tiết ki m v t li u nhất? h 1dm ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 26 (THPT chuyên Lê Quý Đôn) : M t chiếc h th thỏ đ u ki A. Chi u cao gấp hai l đ g đ g B. Chi u cao gấp ba l ù g đ ch a 1 ù g đ s n xuất vỏ h i thi u. đ đ C. Chi u cao gấp hai l D. Chi u cao gấp ba l kim lo đ ợ đ đ g đ ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN Câu 27 (THPT Lý Văn Thịnh) : M c nh b ng a A. B. x ngo i tiế g g 2018 ă g g đ u v i tất c ê ? 2 a 2 3 3  a2 3 3 C.  a 2 3 4 a 2 3 D. 3 Câu 28 (THPT Nguyễn Đăng Đạo) : M u cao gấp 3 l ng 3 đơn vị th a kh i tr đ th tr đ ết r ng a thiết di n qua tr c c tr ? A. 6 B. 3 C. 3 3 9 D. 6 3 9 nh t ABCD v i AB  AD Câu 29 (THPT Thái Phiên) : C b ng 6. V1 , V2 nh đ ỉs n l ợt quay quanh AB, AD ng 2, chu vi đ ợc hai kh x V1 . V2 A. 3 B. 1 2 C. 2 D. 1 3 Câu 30 (Sở GDĐT Lâm Đồng lần 03) : C ch nh t ABCD l n l ợt quanh AD V1 ,V2 P s đ AB nh t ABCD đ ợ AB  2 AD  2 Q x nl ợ đú g? 17 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 A. V2  2V1 B. V1  V2 C. 2V1  3V2 D. V1  2V2 Câu 31 : C AB  a, BC  b . G i V1 ,V2 l n l ợ nh t ABCD s nh t quanh tr c AB A. a b B. b a BC đ ỉs i tr V1 b ng: V2 C. 1 D. ab . ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 32 : M t miế g ô mặt xung quanh c a m đự g đ ợ ê nh ù g đựng n 98 ur c. Biết r ng chỗ m g 30 đ ợc u n l g é mất 2cm. Hỏ ù g c? A. 22 B. 20 C. 25 D. 30 ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN Câu 33 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm 2) : Cho hai tấ th c 1,5m  8m. Tấ ô g ô ặ g ũ g g nh e ấ ô đ g ô gg ỉs ô gđ đ ng cao c a n giao tuyến t đ ợc chế t ô g) ô gđ u cao 1,5m. G i V1 , V2 theo th tự a kh i tr đ p ch nh ô g ( ặt ph ê u cao 1,5m; n ô nhấ đ ợc chế t ết di 2018 ô g a kh i h p ch nh V1 . V2 A. V1   V2 3 B. V1   V2 4 C. V1   V2 2 D. V1  V2 ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 34 (THPT Chuyên Biên Hòa – H Nam – lần 3) : Cho kh i tr x A. V  32 g ng 16 B. V  64 V c a kh i tr C. V  16 T  đ ng 4 T  . D. V  32 3 ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN Câu 35 (THPT TH Cao Nguyên) : C OO  h . G i AB đ đ g đ g g  O; R  . Biết r 2018  O; R  đ g g  O; R  , OAB đ u. Tỉ s h b ng : R A. 3 3 B. 3 C. 1 D. 4 3 ng 16 . Nếu chi u cao Câu 36 (THPT Chuyên ĐH Vinh – lần 4) : M t kh i tr c a kh i tr ă g ê 2 l xung quanh b ng 16 . B g g đ ê đ a kh i tr đ ợc 1 kh i tr m đ u b ng A. 1 B. 2 C. 4 D. 8 ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 37 (Sở GD-ĐT Hải Dƣơng ) : C ph ng ch a tr c c ất: Thiết di n c nh 12cm g ặt ị l n nhất c a th kh i tr A. 64 cm3 B. 8 cm3 C. 32 cm3 D. 16 cm3 20 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 Câu 38 (Sở GD-ĐT Hải Dƣơng) : C t m t kh i tr b i m t mặt ph ng qua tr di nh t ABCD CD thu AB đ ợc thiết a kh i tr . Biết AB  4a, BC  3a. đ a kh i tr . A. 12 a3 B. 16 a3 C. 4 a3 D. 8 a3 Câu 39 (Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – cụm 8) : M di n qua tr đ ô g D nc Câu 40 (THPT Phú Xuyên – HN) : Kh i tr ết b ng D. Stp  3 R 2 C. Stp  6 R 2 B. Stp  4 R 2 . A. Stp  2 R 2 ng R x đ u cao h r th A. 1 2 r h 3 C. 2 rh B.  r 2 h Câu 41 (THPT Chuyên L o Cai) : B đ g é đ D. 1 3 r h 3 b ng 4cm , chi u cao b ng 6cm Đ a thiết di n qua tr c b ng A. 5cm B. 8cm C. 6cm D. 10cm Câu 42 (Sở GD-ĐT Bắc Giang) : C g A. ếp lă g i lă g đã g đ a3 3 2 ng  a3 3 2 a 3 B. 3 C.  a3 3 3 21 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN D. 2018 2 a 3 3 3 Câu 43 (THPT Chuyên ĐHSP HN) : C n xẻ m h3 m chi x ú gỗ p ch nh đ ù g g d  40 cm L ợng gỗ bỏ đ i thi u xấp xỉ A. 1, 4 m3 B. 0,014 m3 C. 0,14 m3 D. 0, 4 m3 ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 44 : C quanh c A. đ g đ ng chi ng 2 cm. Di x b ng. 8 cm 2 3 B. 2 cm2 C. 4 cm2 D. 8 cm2 Câu 45 : Kh i tr ết di n qua tr nh a  2 cm ô g A. 3 cm3 . B. 4 cm3 C.  cm3 D. 2 cm3 Câu 46 (Sở GD-ĐT Vũng T u lần 1) : M t kh i tr b ng 3a . Th đ g đ ng 2a đ ng sinh a kh i tr 22 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) g Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 A. V   a3 B. V  12 a3 C. V  3a3 D. V  3 a3 Câu 47 (Sở GD-ĐT Vũng T u lần 1) : M ô g ABCD . Cho tr c AB x k c AC đ ợc t ô gđ nl ợ V1 , V2 ỉs V1 V2 A. k  3 2 B. k  3 2 2 C. k  6 2 D. k  2 6 ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 48 (THPT Tiên Lãng – HP) : C c theo m t thiết di đ ng 6a 2 . Di ng a , mặt ph ng qua tr nc A. 12 a 2 B. 8 a 2 C. 6 a 2 D. 7 a 2 ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN Câu 49 (THPT chuyên ĐH HTN Huế) : C chi u cao b ng 6 3 2018 đ g đ ng 3 , nc A. 9  36 3 B. 18  36 3 C. 18  18 3 D. 6  36 3 Câu 50 (THPT Nguyễn Trãi – HD) : Cho m t kh i tr đ u cao b ng 8cm ng 6cm . C t kh i tr b i m t mặt ph ng song song v i tr a thiết di đ ng c 4cm . Di n đ ợc t A. 32 3  cm2  B. 16 3  cm2  C. 32 5  cm2  D. 16 3  cm2  Câu 51 (Sở GDĐT Vĩnh Phúc) : M qua tr c c x g ng 4 ết di n a kh i tr . ô g A. 3 B. 2 C. 4 D.  Câu 52 (THPT Chuyên Hùng Vƣơng – Gia Lai) : C T  tổng di ỉs A. đ 6 mặt c p ph ơng c c nh b ng i tiếp hai mặ đ i di n c p ph ơng, S 2 n x g t p ph ơng. G i S1 T  . ã S1 . S2 1 6 24 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN B. 1 2 C.  6 D. 6  Câu 53 (THPT Bắc ên Th nh – Nghệ An) : Q Di x g 2018 ô g ABCD c nh a xung quanh AB . a mặt tr t A. 2 a3 B.  a 2 C. 1 2 a 3 D. 2 a 2 Câu 54 (THPT Chuyên Lƣơng Văn Chánh) : M di ng di đ ặt c x ng 1 g ng 4 , V c a kh i tr đ A. V  4 B. V  6 C. V  10 D. V  8 Câu 55 (THPT Cẩm Bình – HT) : M t kh i tr đ R  5 , kho g g h  4 . Mặt ph ng   song song v i tr c c t kh i tr theo m t thiết di ừ tr đ ô g Kho ng đến   A. 3 B. 41 C. 29 D. 21 Câu 56 (THPT Phan Bội Châu) : M u cao R 2 . Mặt ph ng  P  đ R di g đ OO O O theo m t thiết di ê ? 25 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN A. 2018 2R 2 B. 2 2R 2 C. 4 2R 2 D. 2R 2 Câu 57 (THPT Chuyên ĐHSP HN) : C ng 2cm . Di A. x đ g đ ng chi u cao g 8 cm2 3 B. 4 cm2 C. 2 cm2 D. 8 cm2 Câu 58 (THPT Chuyên ĐHSP HN) : Kh i tr ết di n qua tr ô g nh a  2cm A.  cm3 B. 2 cm3 C. 3 cm3 D. 4 cm3 Câu 59 (THPT Lý Thái Tổ) : M t kh i tr đ ng 2, chi u cao b ng 3. a kh i tr . A. 12 B. 6 C. 4 D. 18 Câu 60 (THPT Phan Đình Phùng) : C b ng 2cm . Di A. x đ g đ ng chi g 8 cm2 3 B. 4 cm2 26 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 C. 2 cm2 D. 8 cm2 Câu 61 (THPT Phan Đình Phùng) : tiếp m ă g A. S xq  2 3 3 B. S xq  2 3 3 C. S xq  g x đ ất c g x đ g i ng 1 .  3 D. S xq   3 Câu 62 (THPT Lê Hồng Phong – Nam Định) : M t kh i tr ô g 3a . Di ết di n qua tr t n kh i tr 27 a 2 A. 2 B. a 2 3 C. 3a 2 6 D. a 2 3 2 Câu 63 (THPT Trung Giã – HN) : Cho kh i tr b ng 100 A. 125  3 B. 375  2 đ g5 n i tr . C. 125 D. 250 23 cm Câu 64 (THPT chuyên Nguyễn Quang diệu) : M d ng m Đ g đ g đ ă sơn n 5cm , 5 cm 27 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN chi ă S 23cm ( ă n 15 2018 ê ) g ă ê s ng m t di A. 1725 cm2 B. 3450 cm2 C. 1725 cm2 D. 862,5 cm2 Câu 65 (THPT Ngô Sĩ Liên) : Lă g g ph n c đ A. đ 2 a 2  g i tiế đ ất c nh b ng a . Di ă g  3 1 3 2 a 2 B. 3 C. D.   a2 2  3  3  2 a 2 2  3  3 Câu 66 (THPT Đ c Thọ – H Tĩnh) : Cho kh i tr x g T  u cao b ng 2 ng 8 . T  . A. S xq  32 B. S xq  8 C. S xq  16 D. S xq  4 Câu 67 (THPT chuyên Thái Bình) : C đ 5 cm chi u cao 4 cm . Di n nc A. 96 (cm2 ) B. 92 (cm2 ) 28 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 C. 40 (cm2 ) D. 90 (cm2 ) T  Câu 68 (Sở GDĐT Bắc Ninh) : Cho m ô g ABCD nh AB , CD l n l ợ ô g AD, BC đ u b ng 3. M t đ g T  . ng sinh c đ nh c g đ nh ô g A. 3 B. 3 5 C. 6 D. 3 10 2 Câu 69 (chuyên Vĩnh Phúc) : Khi s n xuất vỏ lon s ê s g nhỏ nhất. Mu n th đ A. 1 dm. 3 2 B. 1 dm. 2 C. D. 1 3  1  ê ất, t ỏ i tr đ ết kế nc ng 1dm3 ph i b ng bao ô đặt m c nc nhỏ nhấ ê ? dm. dm. ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 70 (Đề Minh họa lần 1) : Từ m t tấ ù g đựng n h ad đ ô c 100cm  200cm , ng nh u cao b ng 100cm e s i ta (xe ) 29 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN * Cách 1: G ấ ô đ * Cách 2: C t tấ ô đ quanh c a m ù g ấm b ng nhau, rồ g ỗi tấ đ ặt xung ù g u V1 e ặt xung quanh c 2018 ù gg đ ợ 2 ỉs e 1 ổng th V2 ù g g đ ợc V2 V1 A. V2 4 V1 B. V2 1 V1 C. V2 2 V1 D. V2 1  V1 2 Câu 71 (THPT H Uy Tập – HT) : x đ g a a 2  a3 2 A.  a3 2 B. C. 2 a3 2 D. 3 a3 2 Câu 72 : Từ m t tấ ă g 3 ô nh đ g ù g c 60cm x 200cm, ng u cao 60 cm Cách 1: G ấ ô ặt xung quanh c Cách 2: G ấ ô n mặt xung quanh c u V1 s k ù gg e e g s (xe ù g a). . 1 ă g V2 t g đ u. ù gg e 2 V1 . V2 30 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) ỉ Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 A. k  1 5 B. k  C. k   4  D. k   4 Câu 73 (THPT Quang Trung) : chi b, ng i ta gấp l g nh ù g đ t ur g a, u cao b ng a. Kh i tr đ ợc t o n nhất khi: A. b  a 3 B. b  a C. b  a 5 D. b  2a Câu 74 (THPT Bảo Lâm) : Từ tấ đự g ô u cao b ng 80cm nh t c nh 90cm x 180cm g e 2 (Xe ù g i) 31 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN Cách 1. G ấ ô đ Cách 2. C t tấ ô đ c ặt xung quanh c 3 ấm b g 2018 ù g g ấ nhấ V2 đ ặt xung quanh ù g ý u V1 g đ ợ ù gg đ ợ e 2 A. 3 C. ỉs B. 1 2 e ổng th ù g V1 V2 1 3 D. 12 ☻ Giải : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 75 (THPT Đặng Huy Tr ) : Cho kh i tr (T) g4 di x g ết di n qua tr S xq c a kh i tr ô g (T). A. S xq  4 B. S xq  8 C. S xq  2 D. S xq  4 2 CÂU HỎI TỰ LUYỆN CÓ GIẢI CHI TIẾT Câu 01 : C a ê đ Th A. đ g đ O lấ đ m A g ê đ O O’ ng chi ng O ‘ lấ đ m B sao cho AB  2a . g a kh i t di n OO ‘ AB b ng: 3a 3 . 12 B. 3a 3 . 6 C. 3a 3 . 4 D. 3a 3 . 2 32 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN Câu 02 : C ô g G i A, B AB  2a A. g Câu 03 : đ m l n l ợt n g a 14 . 4 B. g Di đ a 14 . 2 nh  O ‘ . Biết a 3 B 2 đ a 14 . 3 AB  1 đ x g D. ng: a 14 . 9 AD  2 . G i M , N l n l ợ c MN đ ợc m . b ng: C. 4 . B. 3 . ô n qua tr c c O  g OO ‘ b ng C. BC Q A. 2 . ta cu n tấ đ nh t ABCD nc a Câu 04 : M t tấ ê ng th ng AB ô gg g đ m c a AD  O ‘ , thiết di O  đ 2018 ô nh đ D. 8 . a . Nế 2a ( a đ sẵn). Ng đ ợc t đ i ng 2a ng: A. a3  B.  a3 . . Câu 05 : M t tấ ta cu n tấ ô ô a .  ●C ô a . 2 ấ ô đ sẵn). Ng đ ợc t C. đ đ a . 2 e s ặt xung quanh c (xe ù g đựng s đ i ng sinh D. 2 a . c 50cm  240cm , ng nh u cao b ng 50cm 1 G 2a ( a ng: B. n D. 2 a3 . a . Nế đ Câu 06 : Từ m t tấ a3 . 2 nh đ b ng 2a A. C. ) ù g 33 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN ●C 2 C t tấ ô quanh c a m đ A. ù gg đ ợ đ 1 . 2 1 B. 1 . đ ặt xung ù g g đ ợc theo V2 C. 2 . V ( đ D. 4 . ô g đổ ) đ ợ đ t ừ m t tấ ô t li u nhất, h th c gi đ R ng cao h b ng: A. h  R . C. h  3R . B. h  2R . Câu 08 : C g đ g đ m c a OO ‘ e 2R . 3 g B.  O ‘ , chi O  đ . M t mặt ph ng   đ A. ỗi tấ V1 b ng: V2 ỉs đ l n. Nếu h p s a chỉ đ ng nhau, rồ g e Câu 07 : M t h p s đ ô ù g u V1 2 ấ 2018 đ D. h  2R . u cao 2R a v i OO ‘ m g 4R . 3 3 đ R 30 . Hỏi   c t g ê ? C. 2R 2 . 3 D. 2R . 3 ĐÁP ÁN TỰ LUYỆN (CÓ GIẢI CHI TIẾT) Câu 01 : Kẻ đ ê c a B ng sinh AA ‘ , g i D đ đ i x ng v i A ‘ O’ A’ D . A’ BH   AOO ‘ A ‘ ê VOO ‘ AB g ô g A ‘ AB A ‘ B  AB2  AA ‘2  3a . g g ô g A ‘ BD BD  A ‘ D2  A ‘ B2  a . D đ s g BO ‘ D ê BH  1 1  a 3 3a3  V y VOO ‘ AB  .  a 2  . (đ 3 2  2 12 Câu 02 : Dự g đ O’ H 1  SAOO ‘ .BH . 3 g ng sinh BB ‘ , g i I 3a . 2 ếu H D B A O ) Chọn A. g đ m c a AB ‘ , 34 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN 2018 OI  AB ‘  OI   ABB ‘ .  OI  BB ‘ B O’ Suy ra d  AB, OO ‘  d OO ‘,  ABB ‘  d O,  ABB ‘  OI  G đ V ết di n qua tr c c g a 3 . 2 R. g ô g ê OO ‘  BB ‘  2R. B’ ô g AB ‘ B AB ‘2  AB2  BB2  4a 2  4R2 . g g O I A ô g OIB ‘ 2  a 3   AB ‘ 2 OB ‘  OI  IB ‘  R       .  2   2  2 2 2 2 Suy ra AB ‘2  4R2  3a 2 . Từ đ Câu 03 : Theo gi thiế 4a 2  4 R 2  4 R 2  3a 2  R  a 14 . Chọn A. 4 u cao h  AB  1 đ ợ đ R AD 1. 2 n: Stp  2 Rh  2 R2  4 . D đ Chọn C. Câu 04 : G đ đ R. 2 R  2a  R  ng 2a ê Suy ra đ a  A M D B N C . ng cao h  a. 2 V ê a3 a i tr V   R h     a  (đ    2 Câu 05 : G đ R. Từ gi thiết suy ra h  2a D đ 2 R  a  R  Câu 06 : Cô g ). Chọn A. đ ng a . a . Chọn C. 2 c th ● Cách 1 : suy ra h  50cm i tr V   R2 h . 2 R1  240  R1  2  120  . D đ V1   .   .50 (đ     120 ) 35 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook) Gv. ThS Nguyễn Vũ Minh – SƯU TẦM và BIÊN SOẠN ● Cách 2 : suy ra mỗ ù g   60 2  D đ V2  2   .   .50  (đ      Suy ra 2 R2  120  R2  h  50cm 60  2018 . ) V1  2. Chọn C. V2 V   R2 h , suy ra h  Câu 07 : Cô g H p s a chỉ đ ê ô Stp  S xq  Sday  2 Rh   R 2  f  R  Xé Câu 08 : 2V   R2 R ê V .  R2 ù g 2V   R2 . R đ ợc min f  R  đ t t i R  h. Chọn A.  0;    0;  ẽ, kết hợp v i gi thiế OA  OB  R , OO ‘  2R g g ô g MOI g g ô g AIO IMO  300 . OI  MO.tan 300  R . 3 O’ 2 R 2  R  IA  OA2  OI 2  R 2   .   3  3 M 2R 2 Suy ra AB  2 IA  . Chọn C. 3 B I A TÀI LIỆU SƢU TẦM VÀ BIÊN SOẠN LẠI TỪ NHIỀU NGUỒN O HÁC NH U M C ĐÍCH GIÚP CÁC EM HỌC SINH ÔN TẬP T T HƠN VÀ HÔNG M C ĐÍCH THƢƠNG MẠI 36 Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa – Đồng nai qua sđt 0914449230 (Zalo – facebook)
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top