Bài tập môn Toán lớp 7

Giới thiệu Bài tập môn Toán lớp 7

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Bài tập môn Toán lớp 7.

Tài liệu môn Toán sẽ luôn được cập thường xuyên từ nguồn đóng góp của quý bạn đọc và hoctoanonline.vn sưu tầm, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán mới nhất nhé.

Hơn nữa, Hoctoanonline.vn còn cung cấp file WORD Tài liệu môn Toán miễn phí nhằm hỗ trợ thầy, cô trong quá trình dạy học, biên soạn đề thi.

Tài liệu Bài tập môn Toán lớp 7

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm nhé

Text Bài tập môn Toán lớp 7
Bài tập TOÁN 7 MỤC LỤC ĐẠI SỐ CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ ………………………………………………………………………………………………………………… 3 BÀI 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC ………………………………………………………………………………………………….. 3 BÀI 2: CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ ……………………………………………………………………………………………….. 7 BÀI 3: NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ …………………………………………………………………………………………….. 13 BÀI 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA 1 SỐ HỮU TỈ ……………………………………………………………………. 23 BÀI 5: LŨY THỪA CỦA 1 SỐ HỮU TỈ …………………………………………………………………………………… 29 BÀI 6: TỈ LỆ THỨC ………………………………………………………………………………………………………………… 36 BÀI 7: SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. SỐ VÔ TỈ ……………………………………………………. 47 CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ………………………………………………………………………………………………. 52 BÀI 1: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN VÀ CÁC BÀI TOÁN ……………………………………………………….. 52 BÀI 2: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH VÀ CÁC BÀI TOÁN……………………………………………………… 60 BÀI 3: HÀM SỐ ………………………………………………………………………………………………………………………. 67 BÀI 4: MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ ………………………………………………………………………………………………… 72 BÀI 5: ĐỒ THỊ HÀM SỐ: y  ax  a  0  . …………………………………………………………………………………. 76 CHƯƠNG III. THỐNG KÊ. …………………………………………………………………………………………………………… 79 BÀI 1: THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ. ……………………………………………………………….. 79 BÀI 2: BẢNG TẦN SỐ CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU. …………………………………………………………. 81 BÀI 3: BIỂU ĐỒ, SỐ TRUNG BÌNH CỘNG. …………………………………………………………………………… 83 CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ. …………………………………………………………………………………………….. 88 BÀI 1: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ. …………………………………………………………………………………………………… 88 BÀI 2: ĐƠN THỨC VÀ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG. ……………………………………………………………….. 91 BÀI 3: ĐA THỨC…………………………………………………………………………………………………………………… 100 BÀI 4 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC. ……………………………………………………………………………………………. 102 BÀI 5: ĐA THỨC MỘT BIẾN, CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN………………………………………. 108 BÀI 6: NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN. ……………………………………………………………………… 117 HÌNH HỌC CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, SONG SONG. ………………………………………………………. 126 BÀI 1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH………………………………………………………………………………………………….. 126 BÀI 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ………………………………………………………………………… 128 BÀI 3: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG. ……………….. 132 BÀI 4: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. …………………………………………………………………………. 136 BÀI 5: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG. ……………………………………………………………………….. 143 CHƯƠNG II. TAM GIÁC. …………………………………………………………………………………………………………… 151 BÀI 1: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC. ……………………………………………………………………. 151 Trang 1 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 2: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU…………………………………………………………………………………… 159 BÀI 3: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU C. C. C CỦA HAI TAM GIÁC. ……………………………………. 161 BÀI 4: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU C. G. C CỦA HAI TAM GIÁC. …………………………………… 166 BÀI 5: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU G. C. G CỦA HAI TAM GIÁC. …………………………………… 179 BÀI 6: TAM GIÁC CÂN. ……………………………………………………………………………………………………….. 188 BÀI 7: ĐỊNH LÍ PY – TA – GO. ……………………………………………………………………………………………. 205 BÀI 8: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG. ………………………………… 211 CHƯƠNG III. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC. ………………………………………………….. 215 BÀI 1: QUAN HỆ GIỮA GÓC VỚI CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG TAM GIÁC. ………………………… 215 BÀI 2: QUAN HỆ GỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN. ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU…………………………………………………………………………………………………………………………………… 222 BÀI 3: BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC………………………………………………………………………………….. 228 BÀI 4: TÍNH CHẤT 3 ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC. ……………………………………… 237 BÀI 5: BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC ………………………………………………………………. 247 BÀI 6: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC ……………………………………… 254 BÀI 7: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC: …………………………………………………….. 262 Trang 2 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ BÀI 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC I. KHÁI NIỆM: a (a, b  Z, b  0) . b + Các phân số đã học ở lớp 6 được gọi là các số hữu tỉ. a  + Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu: Q, ta có: Q   ; a, b  Z, b  0  . b  + Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số : a  + Q* là tập hợp số hữu tỉ dương : Q*   : a, b  N*  .  b a  + Q là tập hợp các số hữu tỉ không âm : Q   ;a, b  N, b  0 . b  2 6 3 9 ; ; ; ;… VD: Một số hữu tỉ là: 3 1 2 3 Chú ý: + Các số nguyên cũng là số hữu tỉ. + Các số hữu tỉ có mẫu – thì đưa dấu – lên trên tử. + Các số thập phân cũng . II. CÁC DẠNG KHÁC CỦA SỐ HỮU TỈ: + Hỗn số cũng đưa được về dạng số hữu tỉ. + Số thập phân cũng đưa được về dạng số hữu tỉ. + Số nguyên cũng đưa được về dạng số hữu tỉ với mẫu là 1. VD: 1 4 + Số 1  là số hữu tỉ. 3 3 312 78  + Số 3,12  là số hữu tỉ. 100 25 3 + Số 3  là số hữu tỉ. 1 III. SO SÁNH HAI SỐ HỮU TỈ: a c a c a c a c + Với hai số hữu tỉ : và ta luôn có:  hoặc  hoặc  . b d b d b d b d + Để so sánh hai số hữu tỉ ta viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh 2 phân số đó. 4 VD: So sánh hai phân số hữu tỉ : 0, 7 và . 5 HD: 7  0, 7  10 7 8 4   0, 7  . Ta có :  mà 10 10 5 4  8  5 10 – Chú ý : + Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương + Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm Trang 3 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 + Số 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm. + Số hữu tỉ dương > 0 > số hữu tỉ âm. IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Sử dụng kí hiệu , ,  vào dấu … dưới đây: 3 …..Z . c, 4…..Q . 1 Bài 2: Sử dụng kí hiệu , ,  vào dấu … dưới đây: a, 3…..N . b, 1 a, 2 …..Z . 3 b, 5, 2…..Z . c, 5 …..Q . 0,12 d, 6 …..N . 2 d, 3 …..Q . 2 d, 3 …..Q* . 2  1 d, 3, 2  ….. . 4 Bài 3: Sử dụng kí hiệu , ,  vào dấu … dưới đây: 2 0 …..Q  . …..Q* . c, 3 32 Bài 4: Sử dụng kí hiệu tập hợp N, Z, Q vào dấu … dưới đây: a, 0, 4…..Q . a, 2  ….. . 5 b, b, 3, 2  ….. . a (a, b  Z, b  0) : b 1 b, 2 . 4 3 c, 1  ….. . 4 Bài 5: Đưa các số sau về dạng a, 2,32 . c, 0, 2 . 5 d, 6 . 2,5 a (a, b  Z, b  0) : b 2 b, 6 . 3 Bài 6: Đưa các số sau về dạng 3 0, 23 . c, 0,32 . d, . 1 0, 46 2 3 Bài 7: So sánh: 3 7 8 1111 11 101 202 5 A. a, và . b, và . c, và . d, và 6 5 13 13 3131 31 102 203 2 9 10 31 31317 2019 2020 5 B. a, và . b, và . c, và . d, và . 3 7 31 31 32 32327 2020 2021 2 17 18 1313 131313 1991 2020 3 C. a, và . b, và . c, và . d, và . 5 3 50 50 1818 181818 2020 1999 3 17 17 101010 1010 2012 2022 2 D. a, và . b, và . c, và . d, và . 7 11 35 34 212121 2121 2002 2012 Bài 8: So sánh: 1234 4319 2020 2021 2020 1234 a, và . b, và . c, và . 1235 4320 2019 2020 2019 1235 1234.1235  1 1235.1236  1 Bài 9: So sánh: và 1234.1235 1235.1236 a c a ac c Bài 10: Chứng minh rằng:  ,  b, d  0  thì:   . b d b bd d 5 8 và . Bài 11: Tìm 3 số ở giữa 61 64 a, Trang 4 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 13 15 và . 99 102 1 4 và . Bài 13: Tìm 3 số ở giữa 1002 1003 Bài 14: Tìm x nguyên để các số hữu tỉ sau có giá trị nguyên: Bài 12: Tìm 2 số ở giữa a, A  x 5 . x b, B  x 3 . 2x c, C  3x 2  2 . 3x 2  1 a, A  x2 . x 1 b, B  x . 2x  1 c, C  6 x 1 . 2 x 3 a, A  2x  7 . x 1 b, B  x 1 . 2x  1 c, C  x 2  3x  1 . x2 5x  9 a, A  . x 3 a, A  2x  3 . x 5 1  2x b, B  . x 3 b, B  3x  6 . 2x  2 x2  x  3 c, C  . x 1 c, C  2012 x  5 . 1006 x  1 x 2  2x  3 Bài 15: Cho biểu thức: M  . x2 1 a, Với giá trị nào của x thì biểu thức trên được xác định b, Rút gọn M c, Tính giá trị của M tại x  3 d, Tìm x khi M  4 e, Tìm x nguyên để M có giá trị nguyên 12x  2 . Bài 16: Cho A  4x  1 a, Tìm Giá trị thích hợp của biến x trong A b, Tính giá trị của A khi x 2  2x  0 c, Tìm giá trị của x để A  1 d, Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên e, Tìm x để A  0 2a  9 5a  17 3a   Z Bài 17: Tìm a nguyên sao cho: A  a 3 a 3 a 3 5a  7 3a 2a  27   Bài 18: Tìm a nguyên sao cho: A  nhận giá trị nguyên a 3 a 3 a 3 5 a 1 Bài 19: Tìm số nguyên a sao cho:   . 12 5 4 3 a 3 Bài 20: Tìm số nguyên a sao cho: .   4 10 5 7 4 Bài 21: Tìm phân số có mẫu là 10 lớn hơn nhưng nhỏ hơn . 13 13 2 4 và nhỏ hơn . Bài 22: Viết tất cả các phân số có tử là -8 lớn hơn 3 9 Trang 5 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 23: Viết tất cả các phân số có mẫu là 18, lớn hơn 5 1 và nhỏ hơn . 6 2 3x  2023 là số âm. 2021 x  2021 Bài 25: Tìm số nguyên x để số hữu tỉ: a  là số dương. 2023 3x  5 là số dương. Bài 26: Tìm số nguyên x để số hữu tỉ: a  2 1  2x  Bài 24: Tìm số nguyên x để số hữu tỉ: a  5x  2020 là số dương. 2021 2x  6 là số không âm, không dương. Bài 28: Tìm số nguyên x để số hữu tỉ: a  2021 Bài 27: Tìm số nguyên x để số hữu tỉ: a  Trang 6 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 2: CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ I. CỘNG, TRỪ HAI SỐ HỮU TỈ: a b ab .   m m m – Phép cộng trong tập Q cũng có các tính chất cơ bản như phép cộng trong tập Z. a b b a + Giao hoán:    m m m m – Phương pháp: Biến đổi, quy đồng về hai phân số có cùng mẫu dương: a b c a b c      m m m m m m a a + Cộng với số 0: 0  0 m m a a + Mỗi số hữu tỉ đều có 1 số đối có số đối là m m II. QUY TẮC CHUYỂN VẾ: – Quy tắc: – Khi chuyển vế một số hạng tử từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu hạng tử đó + x, y, z  Q : x  y  z  x  z  y + Kết hợp: – Chú ý: + Trong Q ta cũng có những tổng đại số, trong đó có thể đổi chỗ các số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý như các tổng đại số. + Rút gọn các số hữu tỉ nếu cần thiết rồi thực hiện phép tính. a a . + Đổi dấu – dưới mẫu của số hữu tỉ:  b b III. BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Thực hiện phép tính: 3 2 1 1 3 3 5 A. a,  . b,  . c, 2  . d, 1  . 5 5 3 4 8 5 6 4 3 2 3 2 3 2 B. a,  . b,  . c, 0, 6  . d, 2  1 . 7 7 3 4 3 5 3 5 7 3 2 1 3 1 C. a, . b,  . c,   0, 4  . d, 3  2 .  13 13 5 3 3 7 2 51 13 1 5 1 1 2 D. a, b, c, 3,5    . d, 2  3 .  .  . 19 19 12 4 2 4  7  E. a, 3  7  . 5  5 b, 2 7  . 15 10  3 c, 2, 5     .  4 Bài 2: Thực hiện phép tính: 3 2 2 2 7 A. a, b,   .  . 14 21 6 3 4 c, 1 1 1   . 12  6 4  d, 3  9  4   . 7  5  3 1 1 1     . 2  3 10  d, 4  2  7   . 5  7  10 d, 3  5  3 .   7  2 5 B. a, 2 7  . 5 21 b, 3 1 7   . 5 25 20 c, C. a, 1 1  . 21 28 b, 2 1 7   . 3 3 15  2 7 c, 3,5     .  11 2  Trang 7 1 1 d, 3  2 . 2 4 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 D. a, 2 11 .  30 5 b, 7 3 17   . 2 4 12 c, 3 6 3   . 12  15 10  d, 5  1 7   3   . 4  2  10 E. a, 6 12 .  16 9 b, 5 23 9  .  18 45 10 c, 5  3 1    . 6  8 10  d, 5  2      1, 2  . 3  7  Bài 3: Thực hiện phép tính: 15 1 A.a, .  12 4 B. a, 16 5  . 42 8 C. a, b, 5  0, 75 . 12 c, 15 5  3 18      . 12 13  12 13   1 3   4 5  c,       .  2 4  5 6 2 1  . 21 28  2  b, 3, 5    .  7  7 b, 4, 75  1 . 12 D. a, 2 5  . 33 55  4 b, 0, 4   2  .  5  3 3  3 4 c,          . 7 8  8 7 E. a, 1  1 .  39 52 1 b, 1   2, 25  . 4 c, 11 8  4 8  3  2 . 15 17  15 17  3 3 3 2 c,         . 5 4  4 5 Bài 4: Thực hiện phép tính: A. a, 1  5 1  2  . 12  8 3  b, 3 1 17 3    . 7 2 7 2 c, 15 1 19 4 3   .   34 3 34 3 7 B. a, 5 5  1  2, 25 . 12 18 b, 1 43 1 1    . 2 101 3 6 c, 5 8 14 3 30     . 19 11 19 2 11 b, 1 1 1 1    . 2 3 23 6 3 4 1 1 17 c, 2     . 4 21 4 2 21 1  16  7 C. a,    4   . 3 3  3 3 10 6 D. a, 3  .  4 25 12 2 3 1 1 b, 1    2 . 3 4 2 6 c, 11 17 5 4 17     . 125 18 7 9 14 b, 7 6 17 17    . 10 23 10 23 c, 5 14 12 2 11 .     15 25 9 7 25 1  1 F. a, 1, 75    2  . 18   9 b, 5 4 17 41    . 12 37 12 37 c, 11 5 7 8 10     . 25 13 17 13 17 1  2  1   1    3  . 3  5  4 b, 1 5 11 5 .    6 13 12 13 c, 15 8 19 15 13   1  . 34 21 34 17 21 E. a, G. a, 2  4  1   . 5  3  2 Bài 5: Thực hiện phép tính: A. a, 11 1  . 30 2 b, 3 4 2 . 26 69 c, 1  1  1 9      . 6  6  4 12   B. a, 3 5 .  8 6 1  5  b, 1    . 9  12  c, 1  1  1 7       . 24  4  2 8   C. a, 8 15 .  18 27 b, 9  35    . 12  42  c, 2  7  1 3       . 3  4  2 8   D. a, 21 11 .  36 30 b, 5454 171717 .  5757 191919 c, 3  4   1 5        . 2  7   2 8   Trang 8 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 6: Thực hiện phép tính: 2 4 8  1  4 13 A. a,        . 7 21  2  7 21 1 2 1 3 b, 0, 25      1  . 4 5 8 5 9 4 1 1   B. a,  7      6    . 5 3  5 3  1 5 1 4 b, 0,5   0, 4    . 3 7 6 35 C. a, 1  16 27   14 5       . 2  21 13   12 21  b,  5 7   1  2 1  D. a,            .  7 5   2  7 10   7  1  5 2  1      . 12  5  6 3  5  1 1  1 3 b, 8  0, 25    3,5  2   . 3 2  3 4   1   7 1 Bài 7: Tính: A  7     3     5   12 2   12  Bài 8: Tính: A  1 7 5  15 6 68        4 33 3  12 11 49  1 2  1 6  7 3  Bài 9: Tính: A   3      5      6    . 4 3  3 5  4 2  5 3  7 5 2 1   Bài 10: Tính: A   6      5      3    . 3 2  3 2 3 2   5 2 8 4 5 3    Bài 11: Tính: A     9    2        10  . 7 3 7 3    3 7 9 2 3 5 2 9 Bài 12: Tính: A   8      6      3    . 7 4  4 7 4 7   4 3  3 2 3 7 2   Bài 13: Tính: A   7      4      3     . 5 3  5 8  5 3 8  1 3 5  2 1 1 2   Bài 14: Tính: A   5      2   2     8    . 23 35 6   7 18  5 9   1 3 3 1 1 1 2 Bài 15: Tính: A        . 3 4 5 2007 36 15 9 1 3  3 1 2 1 1 Bài 16: Tính: A           . 3 4  5  64 9 36 15 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1           . 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 2 3 1 1 1 Bài 18: Tính: A  1   2   3   4   3   2   1 . 2 3 4 4 3 2  1  3  1 1  2 4 7 Bài 19: Tính: A                    .  2   5   9  71  7  35 18 Bài 17: Tính: A  3  2 5  5  13 1  5  Bài 20: Tính: A           1   1     . 7  67  30 2  6  14  5  1 4  1  1  3  2 7 Bài 21: Tính: A                 .  2   9   5  2006  7  18 35 Trang 9 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 22: Tính: A  52 52 52   …  1.6 6.11 26.31 2 2 2 2    …  99.101 1.3 3.5 5.7 1 1 1 1   …   Bài 24: Tính: A  25.24 24.23 7.6 6.5 4 4 4 4    …  Bài 25: Tính: A  1.3 3.5 5.7 99.101 Bài 23: Tính: A  1 1 1 1 1 .     …  3 15 35 63 999999 1 1 1 1 Bài 27: Tính: A  .    …  2019.2020 1.2 2.3 3.4 5 5 5 5 . Bài 28: Tính: A     …  99.102 3.6 6.9 9.12 1 1 1 1 Bài 29: Tính: A  .    …  2017.2020 1.4 4.7 7.10 Bài 26: Tính: A  Bài 30: Tính: A  4 4 4 4    …  . 61.66 11.16 16.21 21.26 9 9 9 1 .    …  19 19.29 29.39 1999.2009 5 5 5 5 5 Bài 32: Tính: A  .    …   3.7 7.11 11.15 81.85 85.89 2 2 2 2 2 Bài 33: Tính: A      . 15 35 63 99 143 Bài 31: Tính: A  3 3 3 3    …  . 99.101 15 35 63 1 1 1 6    …  Bài 35: Tính: A  . 87.90 2.15 15.3 3.21 1 1 1 1 1 1 1 Bài 36: Tính: A       …   . 90 110 6 12 20 30 42 1 1 1 1 1 1    Bài 37: Tính: A    . 7 91 247 475 755 1147 Bài 34: Tính: A  1  2 2 2 2 2 .    …   61.63 63.65 3.5 5.7 7.9 8 1 1 1 1 1 Bài 39: Tính: A      …   . 9 72 56 42 6 2 1 1 1 1 1 Bài 40: Tính: A  .    …   98.95 95.92 92.89 8.5 5.2 Bài 38: Tính: A  1  1 1 1 1    …  . 5.10 10.15 15.20 95.100 1 1 1 1 1 1 1 Bài 42: Tính: A  .       3.4 4.5 5.6 6.7 7.8 8.9 9.10 Bài 41: Tính: A  1  Trang 10 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 43: Tính: A  1 1 1 1 1 .    …   3.2 2.1 199 199.198 198.197 1 1 1 1 1 1 1       2 3.7 7.11 11.15 15.19 19.23 23.27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bài 45: Tính: A  .         9.10 8.9 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.2 1 1 1 1 Bài 46: Tính: A     …  16.2000 1.1985 2.1986 3.1987 Bài 44: Tính: A  3 3 3 25 25   3   25 Bài 47: Tính: A      …    …    106.113   50.55 55.60 95.100   1.8 8.15 15.22 Bài 48: Tìm x, biết: a, x  1 3  . 3 4 b, x  3 1  . 4 2 c, 1 5 1  x    . 3 6 2  d, a, x  1 3  . 5 7 b, x  2 5  . 5 7 c, 3  1 4 x    . 2 5 4  d, x  a, x  2 7  . 3 12 b, x  2 5  . 3 6 c, 3 3  2   x  . 35  5  7 d, a, x  3 4  . 5 15 b, x  1 2 .  2 3 c, 17  7 7 x    . 6  6 4  1  5 1 d, x       .  4 6 8 a, x  1 3 .  12 8 b, x  1 1 .  15 10 c, 11  2  2   x  . 12  5  3 d, Bài 49: Tìm x, biết: 2 1 a,  x  . 4 5 4 1 a,  x  . 7 3 2 7 a,  x  . 3 5 3 5 b, 1  x  . 3 2 4 1 b,  x   . 5 2 1 3 b, x . 3 7 a, 2 3 . x  7 4 b, a, 2 3 . x  15 10 2 11 b, 1  x  . 3 3 13 3 5  x . 20 5 6 1 2  1    . 3 5  3  3 1  3   x   . 7 4  5  5 3  1  x   . 8 20  6  7 3 3  x  . 4 12 5 3 1 7 c,  x   . 5 4 10 4 c,  1, 25  x   2, 25 . 3 c, 3 5 x  . 8 12 1  9  c, 8, 25  x  3    . 6  10  c, 11  5   15 11    x      . 13  42   28 13  15 15 1 15 15    …  2 . 47.50 10 5.8 8.11 11.14 1 1 1 1 125 Bài 51: Tìm x, biết:    …   , x  N* . 1.4 4.7 7.10 x(x  3) 376 Bài 50: Tìm x, biết: 3x   Bài 52: Tìm x, biết:  1 1 1 1 2 11     …   , x  N* . 15 21 28 36 x(x  1) 40  Trang 11  Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 53: Tìm x, biết: 1 1 1 1 1 1     …   , x  N* . 3 6 10 15 x(2x  1) 10 Bài 54: Tìm các số x, y, z biết: x  y    1 1 7 ,y z  ,x z  . 4 12 6 5 thành tổng của hai số hữu tỉ âm và hiệu của 2 số hữu tỉ dương. 16 7 Bài 56: Viết thành hiệu của hai số hữu tỉ. 20 5 thành tổng của 1 số hữu tỉ dương và 1 số hữu tỉ âm. Bài 57: Viết 13 13 1 thành tổng của 2 số hữu tỉ âm, trong đó 1 số là . Bài 58: Viết 20 5 Bài 55: Viết Bài 59: Tìm tất cả các số nguyên x biết: 1  1 1 1 1 1     x    . 18  16 6  2 3 4 Bài 60: Tìm tất cả các số nguyên x biết: 1 8 x 3 5  1    .   4 9 36 8 6 Bài 61: Điền số nguyên thích hợp vào ô trống: 1 3 2   1   3 4 5 Bài 62: Điền số nguyên thích hợp vào ô trống: 7 3 1     3  4 5 1  2 1  2   . 7  5 4  2  1 2    3  4 7 2a  1 có giá trị lớn nhất. a 3 6a  7 Bài 64: Tìm số nguyên a để: A  có giá trị nhỏ nhất. 2a  3 Bài 63: Tìm số nguyên a để: A  Trang 12 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 3: NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ I. NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ: a c a.c . .  b d b.d a c a d a.d + Chia 2 số hữu tỉ ta chuyển thành nhân với nghịch đảo của số chia: :  .  . b d b c b.c + Nhân 2 số hữu tỉ ta nhân tử với tử, mẫu với mẫu rồi rút gọn: Chú ý: + Kết quả là số dương nếu thừa số âm chẵn. + Kết quả là số âm nếu thừa số âm lẻ. + Thương của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y được gọi là tỉ số của 2 số x, y: x Kí hiệu: y 5 hoặc 5:10. 10 Ví dụ: Tỉ số của hai số 5 và 10 là II. TÍNH CHẤT: + Phép nhân các số hữu tỉ có các tính chất sau: + Giao hoán: a.b  ba . + Kết hợp: a.b.c   a.c  .b  a.  b.c   … + Nhân với 1: a.1  1.a  a . + Phân phối: a  b  c  m   a.b  ac  am . + Tích bằng 0: a.0  0.a  0 . III. BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Thực hiện phép tính: a, 5 3 : . 2 4 b, 4 21 . . 7 8 c, 8 1 .1 . 15 4 a, 17 4 : . 15 3 b, 6 21 . . 7 2 2 3 c, 2 . . 5 4  1 1 d,  2  .1 .  3  14 a, 5 7 . : 9 18 b, 9 17 . . 34 4 c, 3 1 .2 . 4 2 1  4 d, 4 :  2  . 5  5 d, 1 a, 12 34 : . 21 43 b, 20 4 . . 41 5 c, a, 8 12 . : 5 7 b, 34 74 . . 37 85 1 4 c, 3 . . 9 21 Trang 13 8 1 .1 . 15 4 1  1 .  2  . 17  8  2  3 d, 2 :  3  . 3  4 1  4 d, 4 :  2  . 5  5 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 2: Thực hiện phép tính: 4  11  1 a,  5 . . b,    :1 . 15  15  10  3  a,   : 6 .  25  a, 5 :  2  . 23 c, 2 3 5 2 .  . . 5 8 8 5 d, 0, 24.  4   3  b,   .  6  .  17   8  c, 2 5 3 2 .  . . 3 2 4 3  4  d, 4, 5.   .  9  6   1  b,  3  :  1  .  7   49  c, 3 5 7 3 .  . . 2 3 6 2 d, 15 . 4 7 : (3,5) . 11 Bài 3: Thực hiện phép tính: a, 3 12 25 . . . 4 5 6 1 6  7  b, 3 . .   . 7 55  12  c, 5 19 12 5 .  . . 7 23 23 7 d, 1 a, 1 25 26 . . . 5 13 45  1 3  1 b,  1  : .  4  .  2 4  2 c, 10 8 7 10 .  . . 11 9 18 11 d, 2 a, 17 4 8 . . . 13 65 31 b,  c, 12 23 12 13 .  . . 25 7 7 25 d, Bài 4: Thực hiện phép tính: 4 3 a, 3  1 : . 5 4 2 1 a, 8 : 4  10 . 3 3 15  7   2  .  .  2  . 4  15   5  1 1 .1 .  5,1 . 17 24 3 1 .1 .  2, 2  . 11 12 7 5 15 . . .  32  . 15 8 7 b, 3 2 3  . . 5 5 4  1  3 5  3  c,    .  .   .  27  7 9  7  b, 3 1 1  : . 4 4 3  2  3  16  3 c,   .   . .  3  11  9  11 2 3 4  . . 3 4 9  5  3  13  3 c,   .     . .  9  11  18  11 a, 5 9 5 5  .  . 8 4 3 24 b, a, 2 1 3  4   . 3 2 4  2 b, 3, 5.  1  .  5 1  3  2  3  c, 17 .    3 .   . 3  7  3  7  a, 1 6 1 1  .   . 7 7  2 3  3 b, 1, 25.  3  .  8  9  5  17  5 c,    .   . .  13  17  13  17  3 b,  3, 5  :  2  .  5  1   2  7  2  c,    .     .   .  4   13  24  13   1 5  a,    .11  7 .  3 6 Bài 5: Thực hiện phép tính: a, 4 3 .42  .42 . 7 7 3 16 2 3 a, .  . . 7 15 15 7 a, 7 4 5 7 .  . . 9 15 15 9 b, 2  4 5 :  5  .2 . 15  5  12 1 4  1 b, 1 . .  11  . 8 51  3 b, 18  5   3  .  1  :  6  . 39  8   4  Trang 14 c, 5 3 5 5 8 .  . 2 . 7 11 7 7 11 0 3 23 3 9  3  c, .  .    . 8 14 8 14  8  c, 5 5 31 5 2 .  . 1 . 17 33 17 33 17 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 6: Thực hiện phép tính: a, 1 4 1 4 .19  .39 . 3 5 3 5  2 9 3   3 b,  2 . .  :    .  15 17 32   17  4  5 5  5 c, 4 :     5 :    . 9  7 9  7 a, 11 19 19 5 .  . . 8 3 3 8  1 8  1 81 b,  :  :  : .  9 27  3  128 c, a, 1 5 1 5 .17  .47 . 3 6 3 6 2  8  5  8  b, 13 :   : 2 :   . 7  9  7  9  1  4  1  4 c, 35 :     45 :   . 6  5 6  5  Bài 7: Thực hiện phép tính: 1 1 1 1 a, 1 .2  1 . . 2 3 3 2 1 2 1 5 5  2 .1  . . 4 3 4 6 8 b, 5  3  5  8  5 .   .   2 . 7  11  7  11  7  17 3   1 4  22 c,    .   : . 3  5  5 4  2 7  8 45  .   . 23  6 18   47 9 1  75 b,  .   :  8 4 2  26  1 1   1 1  143 c,  2  1  .  2  1  : .  4 3   3 4  144 5 5 1 a, 13  2  10 . 27 6 4   1 2  1 b,  2  3  :     .  2   3 5 3 2 1  3 2 1  c,     :     .  2 5 10   2 3 12  12 3 11 a,  .31  0, 75.8 . 23 23 4 7 1 23 b,  5  2  0, 5  : 2 . 4  8  26 1  1 1 1  1 c,  2  3  :  4  3   7 . 2  6 7 2  3 a, Bài 8: Thực hiện phép tính: a, 2. 38 7 3 . . . 21 4 8 b,  1   15  38 a,    .    . .  6   19  45 5 1 5  5  1 2 :   :  . 9  11 22  9  15 3   2 3 4  1 4 4 b,     :      : .  3 7 5  3 7 5 23 13 70 125 . . : . 39 56 23 75  1 3  2  4 4  2 b,    :      : .  5 7  11  5 7  11  5  7  11  a,   . .   .( 30) .  11  15  5   15 4  12  7 9  12 b,    .     . .  11 13  17  11 13  17 1  2  1   9   a,  2  .   .  1  . .  5   11   14  5  7 3  2020  5 1  2020 b,    . .    .  6 4  2021  6 4  2021 a, Bài 9: Thực hiện phép tính: a, 1 2 1 2 2 .  . 4 . 9 145 3 145 145 17  65  40 b,  . .0, 32.  : 20  75  51  7   2  2  2  a,   .  2   1 .   .  5   3 5  3  b, 4  1   1  2  2  a,  5  .    .    .  2  2  3  3 b, Trang 15 25  9 125 27  :  25  : . 16  16 64 8  1 3 5 1 1 2 .1  . . .  1998 7 1998 7 1998 7 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 10: Thực hiện phép tính: 3 1 13 1 29 1 :  :  : 8 . 14 28 21 28 42 28  1   8  3 2  3  a,  1  .     .    .  4   15  5 5  4  b, 1  3  1  3  a, 10 :    8 :    20200 . 4  5  4  5  8 4    3 2 b,    5  :  25  24  . 21 21    7 3 1  7  1  7  0 a, 10 .    15 .     2020  . 5  5  5  5  1 2 1 7 1 1  b,  2  : 2  : 2  2 : 2 . 9 7  12  7 18 7 Bài 11: Thực hiện phép tính: a, 27.93 b, 13.75  13.25 . c, 2 5 3  :  25% . 3 3 4 b, 1,5.  0, 25  2, 25.1,5 . c, 2 3  3  1  :  . 5 5  2  2 b, 5,3.4, 7   1, 7  .5,3  5,9 . c, 3 2  1   :  2  0, 25  . 5 5  4  34.4  36 . 35.5  10.34 1 2 1 2 b, 13 :  23 : . 6 5 6 5    1   c, 1  1:  2  1: 1     .  2     212.14.125 . 1 2 1 2 b, 43 .  13 . . 4 3 4 3 1  5  5  1  9  c, 1 :         .  . 5  8  3  4  4  . b, 3 2 . 6 .8 a, 329.416 9 11 . 27 .8 a, 5102.91009 . 32018.2550 Bài 12: Thực hiện phép tính: a, a, a, 352.125 203.  49  143.54 2 11 11 .  24,8   .75, 2 . 25 25   2    c, 3  2 : 1  3:  2  1:  3    .  1 3      Bài 13: Tính giá trị của biểu thức: 1 1 1   a, A  3 7 13 . 2 2 2   3 7 13 1 1 1   6 39 51 . a, B  1 1 1   3 52 68 1 1 1   6 51 39 . a, A  1 1 1   8 52 68 b, 8 1  9  12  .   . :  2  . 3  8  11  11   13  5  25  b,   . .  .  64  .  25  32  13  5  1  1  5 9  b,      :1  .    . 3  4  5  8 4  Trang 16 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 6 6 6   a, C  7 19 31 . 9 9 9   7 19 31 6 6 6   5 19 23 . a, A  9 9 9   5 19 23 b,  2  4  7 : (14)   2 :  1  . 13  9  9  b, 1 2003.2001   2003 . 2002 2002 Bài 14: Tính giá trị của biểu thức: 3 3  7 13 . a, 11 11 2, 75  2, 2   7 13 1  0, 25  0, 2 b, B  3 . 1 1  0,875  0, 7 6 4 2 2 50    13 15 17 . Bài 15: Thực hiện phép tính: A  8 4 4 100    13 15 17 3 3 3 3 3    7 11 1001 13 . Bài 16: Thực hiện phép tính: A  9 9 9 9    9 1001 13 7 11 0, 75  0, 6  3  5 7 9 11      (3  )  7 9 11 13  4 Bài 17: Thực hiện phép tính: A   . 2  10 14 6 22     : (2  )   3  21 27 11 39  Bài 18: Thực hiện phép tính: Bài 19: Thực hiện phép tính: Bài 20: Thực hiện phép tính: Bài 21: Thực hiện phép tính: 5 5 5 15 15 5   15   3 9 27 : 11 121 . A 8 8 8 16 16 8   16   3 9 27 11 121 1 1 1 3 3 3   0,6    25 125 625 . A  9 7 11  4 4 4 4 4 4    0,16   9 7 11 5 125 625 10 5 5 3 3 155      0,9 7 11 23  5 13 A . 26 13 13 7 3 402     0, 2  7 11 23 91 10 3 3 3 3 3    24.47  23 7 11 1001 13 . A . 24  47.23 9  9  9  9  9 1001 13 7 11 Trang 17 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 3 3 3 12 12 12   3   7 289 85 : 13 169 91 . Bài 22: Thực hiện phép tính: A  4 4 4 7 7 7 4   7   7 289 85 13 169 91 2 2 2 4 4 4 2   4   19 43 1943 : 29 41 2941 . Bài 23: Thực hiện phép tính: A  3 5 5 5 3 3 3   5   19 43 1943 29 41 2941 1 1 1 2 2 2     Bài 24: Thực hiện phép tính: A  2019 2020 2021  2012 2013 2014 . 5 5 5 3 3 3     2019 2020 2021 2012 2013 2014 12  3 3 3  12 12 12   12  7  25  71 3  13  19  101  : Bài 25: Thực hiện phép tính: A  564.  .  4 4  4  4 5 5  5  5  7 25 71 13 19 101   3 3    1,5  1  0, 75 0,375  0,3  11  12  2019   2021 . Bài 26: Thực hiện phép tính: A   : 5 5 5 2020  2,5   1.25 0, 625  0,5    3 11 12   Bài 27: Thực hiện phép tính: 11 18  35 49 28   .    30 35  54 18 48  Bài 28: Thực hiện phép tính: 4 5 39 1  5   :  .  . 7 13 25 42  6  Bài 29: Thực hiện phép tính: 2  4  1 2  2  5 . :    1  . 9  45  5 15  3  27 Bài 30: Thực hiện phép tính: 1,11  0,19  1, 3.2  1 1    :2 2, 06  0, 54  2 3 3  3  5  6  Bài 31: Thực hiện phép tính:  2    2    2    2   2  4  4  5  2 38   49 5   9 38 Bài 32: Thực hiện phép tính:  13 :  5 :  :  .  11 49   38 11   11 49 2 5 2 4 1 Bài 33: Thực hiện phép tính: 1 .15  .  15    105      7 7 3 5 7 1 1 1  Bài 34: Thực hiện phép tính: 66      124.  37   63.  124   2 3 11   2 3  193 33   7 11  2001 9     :    . Bài 35: Thực hiện phép tính:  . .  193 386  17 34   2001 4002  25 2   2 3  193 33   7 11  1931 9     :     Bài 36: Tính giá trị của biếu thức:  . .  193 386  17 34   1931 3862  25 2  Trang 18 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 1 Bài 37: Thực hiện phép tính: 4  1 1 2 1 3 1 1 4 5 2 Bài 38: Thực hiện phép tính: 3  3 1 1 2 3 2 1 3 2 Bài 39: Thực hiện phép tính: 1  2 1 2 1 1 2 1 2 Bài 40: Tìm x biết: 2 4 . 😡  5 7 8 20 . a, 😡  21 15 2 3 1  😡  . 5 4 4 3 2 1 b,  : x  . 5 3 3 1 2 3 x  . 5 5 4 1 3 c, .x   5 . 2 4 a, b,  3  5 a, x.    .  7  21 b, 3 2 5  😡  . 4 3 2 c, 1 3 3 x  . 2 7 4 4  4  a, x :    2 . 5  21  b, 2 4 1  😡  . 3 5 3 c, 3 5 2  x . 10 7 3 b, 3 3 1  😡  . 14 7 7 c, 4 1 2  .x  . 5 2 3 b, 1 1 1 .  😡  5 3 2 c, 4 5 1 .  x 2 3 3 b, 5 7 2 . :x  8 12 3 c, 5 2 .  4x  6 3  2  15 a, x :    .  5  16 14 a,  5.75  : x  . 23 1  2 a, x :  4   4 . 5  7 c, Bài 41: Tìm x biết: a, 3 2 3 x  2 1 . 7 8 5 b, x  7 3 3  . . 10 15 5 2019   c, 2019x  x   0. 2020   4 4 3 a, 3 .x   . 7 5 7 b, 3 1 2   3x  . 4 3 5 7  9  3 c,  x    6  x   0 . 5  10  7 1 1 a, 2 .x  9  20 . 4 4 b, 11 1 3  😡   . 36 4 4 4  1 3  2 c,  x    : x   0 . 9  2 7 3  Trang 19 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 42: Tìm x biết: b, 5 2  x 1. 3 3 1  c, 5x  x    0 . 3  5 28 a, 1 .x  . 9 9 b, 3 2 4 x  . 5 3 5 1  c, 2x  x    0 . 7  21 3 . .x  10 5 b, 3 1 1 😡   . 5 3 5 1 3 c,  x    x    0 . 4  7  b, 1 5 1 . .x   3 9 4 1 c,  5x  1  2x    0 . 3  a, a, 2 4 . .x  3 27 a, x : a, 12 26 .  13 27 7 3  x  0,5 . 4 4 b,  1  3  a, x :    2 . 3  5  21 1 2 x  . 13 3 3 b, 1, 5  15 3 .x  . 2 4  3 c,  2x  3  x  1  0 . 4  1  c,  4x  1  2x    0 . 3  Bài 43: Tìm x biết: 2 a, 2  1  x  1, 2    . 3  2  4 1 1  2 : . 3 4 3 1  2x  b,   1  :  5   . 4  5  b, 70 : 4x  720 1  . x 2 7 1 1 2  x  . 20 10 10 5 1 2  x  b, 26 : 3  :  . 4 3  2  1 1 1 b, 5  .  2x  1  . 2 2 2 5 1 1 5  a,  x   :   9 . 2 3 7 7  1 3 1  b,  0, 5.x   :  1 . 7 2 7  1 5 5 1 b,  3 : x  .  1     . 3 6  4   4 1 1 1 b,  0, 25  30%x  .   5 . 6 3 4 1 1 1 1 a, x         0 . 5 4 7 8 2  2x  b,   3  :  10   . 5  3    3  7 1 1  1 b,  1  x  :  3    : .  5   5 4 4 8 a, 1, 2.x : a, b,  22 1 2 1 . x    15 3 3 5 Bài 44: Tìm x biết: a, 2x  3  x  1 . 2 a, 2 3 2 .x  1 .x  . 5 5 3 a, 1 33 3 . x x 2 5 25 2 2 1 1 x  x . 3 5 2 3 1 2 a, 1,5x  2 x  1, 5  . 3 3 a, b, 11  7  3 61 x  .    x .  15  9  8 90 3 2x  3 3 5  3x 1    . 3 2 6 3 x  3x 13   7 7  b,        x  . 2  5 5   5 10  13 5 9 x  15 x  20 x  16 . b, 17 17 17 6 9 3 4 8 b, 5 x  8 x  2  3 x  . 11 11 11 11 11 b, Bài 45: Tìm x biết: Trang 20 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 2 1 x   x  1  0 . 5 3 1 a, 4x   2x  1  3   x . 3 1 1 3 1 x2 3 x . 2 2 4 2 1 1 4 b, x  x  x  1  0 . 6 10 15 a, a, b, 2 1 3 1   x     2x  1  5 . 3 3 2 2 b, 4x  x  5   2x  8  2x   3 . 1 1   a, 5x  2x    2  2x    0 . 2 2   2  1 3  1 4 1 b,  x     x    x    0 . 7  5 5  3 3 7 Bài 46: Tĩm biết : 2 a, 2 2 2 7  11   29  2 x     x  y . 3  12   12   31   49  b, x         x  y 2 .  12   12  3 3 và y  x  y   10 50 1 1 1 1  511 Bài 48: Tìm x biết: x :  x :  x :  …  x : 4 8 512 2 Bài 47: Tìm x,y biết: x  x  y   Bài 49: Tìm x biết: 4  7  a,  x   x    0 . 2 5   1  b,  x  1  x    0 . 2  c, 5  3y  1 4y  3  0 . 1  1  a,   x    x   0 . 2  3  1  b,  6  x   x    0 . 3  c, 3  2x  3 3x  5  0 . 4  1  a,  x    x    0 . 3  3  2  b,  x  2   x    0 . 3  c, 3  3x  9 2x  7   0 . 2 1 a,   x    x   0 . 3  3  2  b,  x    3x  2   0 . 3  c, 2  2x  4 9  3x   0 . a,  x 1 x  2  0 . b, x 2  5x  0 . c, a,  3  2x  x  2   0 . b, x 2  4x  0 . a,  3x  1 5  2x   0 . 2 b, 2x  4x  0 . a,  2x  1 2x  5   0 . b, 3x 2  4x  0 . Bài 50: Tìm x biết: Trang 21 x7 0. 2 c, 2x 3  0. 3 4 x 1  0  x  1 . x 1 x3 c,  1,  x  4  . x4 c, Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a,  2x  4 9  3x   0 . b, x 3  5x 2  0 .  2  5 15 c,   4   ,  x  0  .  3x 3 6 b,  x 2  5  x 2  25   0 . c,  x  5   9  x 2   0 . Bài 51: Tìm x biết: 2 a, x 2  x  0 . 5 Bài 52: Cho A  x  x  4  . Với giá trị nào của x thì A  0, A  0, A  0 . x 5 ,  x  0  . Với giá trị nào của x thì B  0, B  0, B  0 . 2x 3 x Bài 54: Cho C  ,  x  0  . Với giá trị nào của x thì C  0, C  0, C  0 . x Bài 53: Cho B  Bài 55: Tìm x nguyên biết: 3 4 3 6 a, 4 .2  x  2 :1 . 5 23 5 15 21 1 3 11 1 b, 4     x       . 3 2 6 33 2 4 Bài 56: Tính giá trị của biểu thức: 7 2 1 a, A  7x  2x  y  y với x  , y  4,8 9 3 10 3 2 b, A  5x  8xy  5y với x  y  , xy  . 4 5 3 5 c, A  2xy  7xyz  2xz với x  ; y  z  ; yz  1 . 7 2 5 0, 2  0,375  11 với x   1 . d, A  x  9 15 3 0,3   16 22 Trang 22 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA 1 SỐ HỮU TỈ I, KHÁI NIỆM: + Giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ x là khoảng cách từ điểm x đến 0 trên trục số:  x  x  0 KH: x   . x  x  0  Chú ý: + Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ luôn là một số không âm. x  0 . + 0  0,  a  0  . a + x  x . + x x. + x  y  0  x  0 và y  0 . VD: Tìm x biết : x  6 2 0 2 . , x  , x  1 , x  5 3 9 4 II, CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN. + Để cộng, trừ, nhân, chia số thập phân ta có thể viết chúng về phân số rồi tính bình thường. III, TÍNH CHẤT CỦA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI: + x . y . z  x.y.z + Nếu x  y  x.z  y.z(z  0) + Nếu x  y  x.z  y.z  z  0 + x  y  x  y dấu bằng khi x,y cùng dấu + x  y  x  y dấu bằng khi x  y  0 hoặc x  y  0 + x  m  m  x  m x  m + x  m    x  m IV, PHẦN NGUYÊN, PHẦN LẺ CỦA SỐ HỮU TỈ: + Phần nguyên của 1 số hữu tỉ kí hiệu là:  x  là số nguyên lớn nhất không vượt quá x, + Phần lẻ của 1 số hữu tỉ kí hiệu là: x là hiệu giữa x và phần nguyên x: x  x   x  VD: Phần nguyên của: 8,9  8 và  3, 2  4 và  2  2 . VD: Phần lẻ của: 8,9  8,9  8  0,9 và: 3, 2  3, 2   4   0,8 . Trang 23 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Chú ý: Vì 0  x  1 nên với a nguyên thì a  x  a VD: 3  0,15  3 hoặc  5  0,8  5 Nếu số hữu tỉ bị kẹp giữa hai số nguyên liền nhau thì  x  đúng bằng số nhỏ trong 2 số nguyên đó a  x  a  1   x   a IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Thực hiện phép tính: 2 3 5 1 1 a, 1    . 5 2 4 8 1 5  3  b,     . 8 12  2  3 5 1 1 a,  .   5 3 2 4 1  1   2  b,    : 2    . 2  3   3  a, 2 12 1 2 7 .13.  : . 3 3 12 7 b, 5 0 7 5 5 16    0,5  27 23 27 23 Bài 2: Tính: a, 9,18 : 4, 25 . b, 2,9  3,7   2,9  4, 2 . c,  5,3  2,8   4  5,3 . a, 2, 05  1, 73 . b, 4,9  5,5  4,9   5,5 . c,  3,1  2,5   2,5  3,1 . a, 5,17.  3,1 . b, 6,3   3,7   2, 4   0,3 . c,  31, 4    6, 4    18   . a, 5,17  0, 469 . b, 2,3  41,5   0,7    1,5 . c,  3,8    5, 7    3,8   . Bài 3: Tính: a,  37,1  4,5    4,5  37,1 . b, 6,5.2,8  2,8.  3,5 . a,  6,8   56,9    2,8  5,9 . b, a,  4,9   37,8    1,9  2,8  . b,   251.3  281  3.251  1  281 . a,  9, 6   4,5   9, 6   1,5   . b,   315.4  275   4.315  10  275 . 2  2  .0, 56    .6, 44  21 . 7  7  a,  11, 7   5,5  11, 7   2, 5   . Trang 24 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 4: Tìm x biết: 1 a, x  . 5 b, x  3 1  . 4 2 c, x  1,5  2 . d, x  x  2  0 . 3 . 7 b, x  2 1  . 5 4 c, x  1,3  3,3 . d, x  3  4  x  0 . 2 a, x  1 . 3 b, x  3 1  0. 4 3 c, 2,5  x  1,3 . d, x 1,5  2,5  x  0 . 1 a, x  3 . 5 b, x  3 1   0. 4 4 c, x  1,7  2,3 . d, x  3,5  4,5  x  0 . 2 a, x  1 . 5 b, x  3 1   0. 4 2 c, 5,6  x  4,6 . d, 2x  4,5  x  2,7  0 . a, x  Bài 5: Tìm x biết: 3 1  7. 4 2 a, x  5, 6,  x  0  . b, x  3 a,  x  ,  x  0  . 4 b, 5 1  2x  . 6 3 c, 2x+3 1  8 . a, x  8, 7,  x  0  . b, 1 1 1  x  . 5 5 5 c, 2x  1  1  4 . a, x  0,37,  x  0  . b, 3 5 7 x   . 8 6 4 c, 8  1  3x  3 . a, x  0,35,  x  0 . b, x  2 1 3   . 5 2 4 c, x  1  8 . c, 11  2 1  x  5 . Bài 6: Tìm x biết: 1 . 2 c, x  5,5  5,5 . b, 14  3x 1  9 . 2 c, x  3,5  7,5 . 2 2 3   . 3 5 5 b, 17  2  4x  9 . 3 c, x  0,5  3,9  0 . a, x  1  4  1 . 3 b, 1 5 1   2x  . 4 3 4 c, 1,6  x  0, 2  0 . a, x  1  4  2 . 5 b, 2 2 5   3x  . 7 5 7 c, 3, 6  x  0, 4  0 . a, x  3 2   0. 4 5 b, 5  2x  3  a, x  1 1 5   . 3 2 8 a, x  Trang 25 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 7: Tìm x biết: a, 2 2x  3  a, 2 x  a, x  1 . 2 b, 1 1  0. 2 8 2 1  x  6. 5 2 1 2  . 2 3 c, 2,5  3x  5  1,5 . 1 7 2 x   . 2 2 5 c, 17  3. x  1  64 : 25 . b, 2x  1  3 2 2 .  0. 4 5 5 b, a, 5 1 3 2 x  . 6 3 a, 1 5 2 . x 1     . 4 9 3 1 1   5. 2 2 c, 7,5  3 5  2x  4,5 . 1 2 3 1 x   . 6 3 4 2 c, 2 x  2  0,5  2,5 . b, x  3. 2 b, c, 9,5  x  1,5  6,5 . Bài 8: Tìm x biết: a, 5  3x  a, 2 1  3 6 5 7 x  0 18 24 a, x  2 1  0,5  1 2 5 1  b, x 2  16  x    0 . 2  c, 2 : x  3   b,  2  x   x  3  5   0 . 4    5 3 c, x :      2 .  6 4 1  3 5  b,  3  x  .  x     0 . 2  4 6  c,    5 3  . 6 4 5 5  5 :  :x   . 9 12  6  Bài 9: Tìm x biết: a, 3 3 3 . x  4 4 4 a, x  1 1 4 1    . 5 7 3 6 b, x  3 1  y   z 1  0 . 4 2 b, x  5 3 2  xy   yz   0 . 3 8 4 a, 22 1 2 1 .x     . 3 3 5 15 b, xy  a, 3  1  3 1 x 2   1 . 3 4 8 2  b, x  3 2  y  xyz 0. 4 5  2 1 5 1 3 a, x :      .  .  3 2 6 2 4 b, x  3 1  xy   2x  3y  z  0 . 4 2 3  8 8  2 a,    .x  .      . 8  5 15  3 b, x  2 3 5  x  y   y  z   0. 4 6 3 2 8 3  yz   zx   0 . 9 4 3 Bài 10: Tìm x biết: a,  2, 4  3x  .0,5  0,9 . b, 3x  4  3y  5  0 . Trang 26 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, 8,8x  50 : 0, 4  51 . b, x 1,38  2y  4, 2  0 . Bài 11: Tìm x biết: 3 5 a, x   . 5 9 1 b, 2x  5  .26 . 2 c, x  7 3  x 0. 5 3 Bài 12: Tìm x biết: a, x  1  0. 3 b, 1 3 1 x  . 2 5 2 1 5 5 21 c, 1  x   . . 4 6 7 6 Bài 13: Tìm GTNN hoặc GTLN của biểu thức: a, A   1, 4  x  2 . b, B  3 1 x  . 9 5 c, C  9  x  1 . 10 a, A  0,5  x  3,5 . b, B  x 3 2   . 3 2 3 c, C   a, A  1, 7  3, 4  x . b, B  x  1 1  . 2 2 c, C  10  a, A  x  2,8  3,5 . b, B  x  15 19  . 19 15 4 2x  3 c, C    . 3 4 5 x 2. 3 2 2x .  3 5 Bài 14: Tìm GTNN hoặc GTLN của biểu thức: a, A  2019 3   x . 5 2020 b, B  4  5x  2  3y  15 . a, A  2021  x  2023 . 2022 4 3 4 b, B    x  3   y . 3 4 3 a, A  2 2019x  2  1 . 2019 b, B  a, A  1 x 2022 . 2021   2021 2 2021 5 7 7 5 7 b, B    2x   5y  . 7 5 5 7 2 a, A  2019 2019 2020 .  x 2020 2019 2020 b, B  3 4 1 2 4 x   x  1. 4 3 2 3 3 1 2021 2019  x  2020 y . 2021 2019 2022 Bài 51: Tìm số hữu tỉ x biết: a, x  2  3 . b, 5  x  3 . c, x  1  2 . d, x  4  6. 2 Bài 16: Cho x  1  6 và y  1  14 . Tính A  x  y . Trang 27 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 17: Cho x  y  1 và x  1  y  1  50 . Tính B  x  y . Bài 18: Tìm phần nguyên của các số hữu tỉ x biết: a, x   3 . b, x  6,1 . c, x  6 . 5 d, x  1 . 8 Bài 19: Tìm phần nguyên của số hữu tỉ x biết: b, 9, 2  x  9 . a, 13  x  13, 4 . Bài 20: Tìm phần nguyên : 2 b,   . 3 Bài 21: Tìm phần nguyên của x biết: a,  2,3 . a, x  0, 7  8  x . Bài 22: Tính 12  13  a,      . 2 2 Bài 23: Tìm x biết: a,  2x   1 . 1 b, x  5  x  . 3 c,  4 . d,  5,16 . c, x  1  5  x . d, x  17  x  1 . 12   13  14  b,         3 3 5  12   13   14  c,  .    3   3   3  b,  x  0, 4  3 .  2 c,  x  5   3 . 3  Bài 24: Tìm phần lẻ của x biết: 3 b, x  3, 75 . a, x  . 2 Bài 25: Tìm phần lẻ : a, 0,5 . b, 3,15 . c, x  0, 45 . c, x  10  x  0, 2 . Bài 26: Tính giá trị 1 a, A  x 2  2x  5 khi x   . 3 b, A  xy  2  5  x  3 x 2  2xy  y 2 với x  y  2 . c, A  x 2  x  1  2 2x  1 với x  1 . 4 d, A  3x 2  6x  3 với x  1 . e, A  2x  5y  7xy với x  y  2  0 . f, A  2x 2  3y2  6xy với x  1  y  2  0 . Trang 28 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 5: LŨY THỪA CỦA 1 SỐ HỮU TỈ I, LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN: + Tích n số hữu tỉ a gọi là lũy thừa bậc n của a. KH: a n  a.a.a…a ( n số a). trong đó: a gọi là cơ số. n gọi là số mũ. n a a a a a Hay:    . . … . b b b b b  a 1  a + Quy ước:  0 .  a  1 n an a +   n . b b VD: Tính: 2 3  3  a,   .  4   2  b,   .  3  3 3 0  1  a,   .  2  2 c,  0, 3 . d,  1,1 . 2  2  b,   .  2019   2 c,  1  .  3 2 d,  0, 5  . II, TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ: n m a a a +   .      b b b m n 2 3 mn a a a +   :      b b b VD: Tính: a,  3 .  3 m n 5 b,  0, 25  :  0, 25  2  2  c,    3  2 5 2 .  . 3 III, LŨY THỪA CỦA LŨY THỪA: n +  a m   a m.n  a n.m   a m  n VD: Tính: 3  2  2  a,    .  3    3  0  b,     5   99 2 .  1  2  c,    .  2   IV, LŨY THỪA CỦA MỘT TÍCH: m +  a.b   a m .b m Trang 29 4 3 d,  0,5  .   Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 VD: Tính 2 a, 2 .5 1 b,   2 2 3 3  2  c,    3  3 .  . 4 4 4 1 d,   2 6 .  . 8 3 3 8 .  . 5 V, LŨY THỪA CỦA MỘT THƯƠNG: m am a +   m. b b VD: Tính a,  2  3 b, 33 105 . 25 c, 32  6  2 . d, 53 . 153 Chú ý: Với m  n  0 thì + a  1  a m  a n + a  1  a m  a n + 0  a  1  a m  a n + Số hữu tỉ có bậc chẵn luôn luôn có giá trị dương + Số hữu tỉ có bậc lẻ sẽ âm nếu cơ số âm, dương nếu cơ số dương Chú ý: So sánh hai lũy thừa cùng số mũ: Với n n + a, b  0 và a  b thì a  b + a  b  a 2n 1  b2n1 2n 2n + a  b  a  b +  a  2n +  a  2n 1  a 2n  a 2n 1 + Lũy thừa với số mũ nguyên âm : a  n  1 an VI. BÀI TẬP VẬN DỤNG : Bài 1: Tính: 3 2 a,   . 3 2 3 a,   . 2 2  1 b,  3  .  2 5 6 0 d,  5  .  5  . 3 d, 1, 3 : 1,3 . c,  5, 3  . 4  1 b,  1  .  2 c,  2, 5  . Trang 30 3 2 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 2 2  1  a,   .  2   3 b,  1  .  4 0 2 5 4 7 6 c,  0,5 . d,  4,5  .  4,5 . 4 d,  3, 6  :  3, 6  . 2 d,  0, 21 .  0, 21 . 4  1  a,   .  2   1 b,  1  .  4 3 c,  0,1 . 3  2  a,   .  3   1 b,  2  .  4 3 4 c,  0, 2  . Bài 2: Tính : 8 1 1 a, 5 . 7 . 2 2 2 a,   3 8 b,   3 5 0 2 .  . 3  2 a,    13  7  6 b,    18  5  2 :  .  13  11 9 6 6 a,   :   .  13   13   1 a,     2 5 3  1 .   .  2 7  3  3 a,    :    .  5  5 2 8 2 2 2 c, 3 .2   . 3 d, 503 . 125 1 2 .3 . 81 d, 1203 . 403 1 4 c, 2 .9. .   . 54  9  d, 42.43 . 210 1 c, 4.2 :  23.  .  16  82.45 d, 20 . 2  1  c, 8.2 : 2 .   .  16  27.93 d, 5 2 . 6 .8 5 2 13  6   49  b,   .   .  7   18   7  b,    15   4  b,    13  810 . 48 2 7 :  . 3 13 d, 1 1 c,   . .9 2 . 3 3 9 .  . 4 3 5 12 c, 9.33. 2 3  21  :  .  25  2 5  26  .  .  5  5 12  1   12  b,   .   .  4   13  4 3 Bài 3: Tính : a, 27.93 . 65.82 2 5 3 1 b,    . 7 2 1 c,   .55 . 5 2 9 215.9 4 a, 6 3 . 6 .8 3 5 b,    . 4 6 92.211 a, 2 3 . 16 .6 1 2 b, 2 :    . 2 3 54.20 4 a, 5 5 . 25 .4  4   12  b,   :   .  7   35  8111.317 a, 10 15 . 27 .9  4   4  b,   :   .  5   5  2 c,   .59 . 5 3 c, 32.35 : 19 19 2 2 c, 2 .2   . 3 2 3 13 15 5 1 . 27 4 a, 317.8111 . 2710.915  10  b,    3  a, 4510.520 . 7515  6   84  b,    :   .  7  3   6  .  .  5  12 Trang 31 c, 125.52. 12 c, 32. 1 . 625 1 1 .812. 3 . 243 3 1   c,  4.25  :  23.  .  16  Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 4: Tính : 2 7 903 1 b,   .7 7  3 . 15 7  5  2 a, 18.    .  6  3 2 c, 2  2 a,  1   2,5 .  3 1  1  b, .   .9.33 . 81  3  2  3  1 a, 3 :    .61 .  2  9 b, c, 2 1  0,  7   4 . 9 3 c, Bài 5: Tính : 2 24.52.112.7 b, 3 3 2 . 2 .5 .7 .11 c, (33 )2 .(23 )5 b, . (2.3)6 .(25 )3 4  2   2  1    :   . c, 3  3   3   1   2  a, 27.    4   .  3   2  63  3.62  33 b, . 13  1   2019  c,   .9     1,5 .  3  2020  0 66  63.33  36 b, . 73  1  1  1  1 c, 25.     4.    .  5 5  4 2 b,  1  1  1  1 c, 25.     2.    .  5 5  2 2 4 1  1  a,     . 5 9  3  3 8 26  1  a,     . 9 27  3  2 3 3  7   1  a, 3       .16 .  8  2 19 21 0 3 2  2 1 4 3 a, 1    .    .  3 4 5 4 3 5 1  3 0  :   0, 75   .  4 4 8  3 2 3 2 Bài 6: Tính : 5 4  4  2  3 3   2  3 b,   .    :   .  3   4    3  2 a, (5.3  17.3 ) : 6 . 3 0  1 b,     3 3 a, 5 .2  (23  4 ) : 2 . 7 5 9 3  1   1   .    :     .  3   3   1 4 4 12 0 a, 24 : 3  32 :16 . 3 5 2  1   6   1  b,         : 2 .  3   7  2 12 2 3  3  2 2 b,    4.  1      . 3  4  3 5 a, 1024 : (17.2  15.2 ) . 0 3 4 3 2 1  2 1 1 b, 2  3.    2   2  :  :8 . 2 2 2  3 2 a, (2 .9  9 .45) : (9 .10  9 ) . Trang 32 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 7: Tính : 3 2 2 2 2 a, (10  11  12 ) : (13  14 ) . 14 14 16 3 b,   7 4 a,  (3 .69  3 .12) : 3  7  : 2 . a,  2 2 a, 2010 2010 101 100 102 2  : 2 2 0  3  3 b, 1   1    1, 031 .  4  4 2 98 2 2 99 4 2010 2010 1 7 5 .  .   3 3 6 2  343  :  .  625   17  b,  0,5  :  0, 5      2 7 3 5 . 97 5 6  17  :  .  2 2 2 7 10 8 : 7  3.2  2 :2 20  1  1  1  1 b, 25.     9 .    . 9  5  5  9  . Bài 8: Tính các biểu thức sau: 2 3 5  2   3    .   .  1 3 4 . a,    2  2  2   5    .   5   12  3 0 2 1  1 b, 23  3    2 2   2  :  .8 . 2 2  3 2  1   3       .  2  4 2 a,     2 . 5 3 3 2.  1     4 8 7 3 2   1  1  1  2   b,  0,1     . . 2    7   49    2 0   3 : 25  .  3 2 7 9  3    .5    :   5 4 16 a,   7 2    . 2 .5  512 1 1 1 1   …  . 320 3 32 33 1 1 1 1 Bài 10: Tính tổng cơ số: A   2  3  …  100 . 7 7 7 7 1 1 1 1 Bài 11: Tính tổng cơ số: A   3  5  …  99 2 2 2 2 Bài 9: Tính tổng cơ số: A   3 3 3 3 Bài 12: Tính tổng cơ số: A   4  7  …  100 5 5 5 5 2 Bài 13: Tính tổng cơ số: A  1  3 100 1 1 1 1        …    2 2 2 2 1 1 1 Bài 14: Tính tổng cơ số: A  4.5100   2  …  100 5 5 5 1 1 1 2 4 8 Bài 15: Tính tổng cơ số: A  1     …  .   1.  1 . 1024 Trang 33 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 1  1 1 1 Bài 16: Tính tổng cơ số: A  4.5100   2  3  …  100   1 . 5 5  5 5 0 1 2  1  1  1  1 Bài 17: Tính tổng cơ số: A              …      7  7  7  7 2017 Bài 18: Tìm x biết: 3 2  1  1 a, x :    . 2  2  7 5 2 1  1 b,    .x  . 81  3 1  c,  x    0 . 2  8 8 3 3 a,   .x    . 4 4  5   9  b, x :      .  9   5  10 8  5   5  a,   : x    .  9   9  Bài 19: Tìm x biết: 2 5 4 4  4  b,   : x    . 5  5  2 9 3  c,  x    . 2  16  2 1 1  c,  x    . 2  16  x 1 1  a,  x    . 2  16  1 1 b,    . 32 2 2 c, 5x 1  5x  20 . x 3  1 a,   7x   . 4 4  343  7  b,   . 125  5  2 c, 2x  2x  4  544 . x 5 1  a,  x    . 6 36  9  3 b,     . 4  2 2 c, 42x 1  4 2x  80 . x 4  2  a, 1  x   . 9  3  8  2  b,    . 27  3  2 2  4 a,   x   1:   .  9 3 c, 32x  2  32x 1  108 . x 98  3  1. b,     5  125 c, 7 x 3  7 x 1  16464 . Bài 20: Tìm x biết: 3 1 8  a,  x    . 27 3  2 b,  5x  1  3 1 1  a,  x   : 3  . 2 81  3 2 b,  2x  3  6 2   2   a,  x      . 9  3   3 b,  2x  1  2x 1 36 . 49 1 c,   2 4 . 25  1 c,     3 8 . 27  3  c,    4  Trang 34  1 . 8 x 3  1 . 81  256 . 81 3x 1 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 21: Tìm x biết: 2x 1 a,  2x  5  9 . 1 b,   3 64 a,  x  5    . 125  1  b,    3  2 3 1 b,    3 2 a,  5x  7  :16  4 . 2 a,  3x  4  2  3    .  4  35 . 2x 1  2x 1 c, 22x 1  8 . 1 . 27 c, 37 3x  81 . 2  1  2    . 27  3 x 2 x c, 2  4  132 . 4  3  12   5  b,          .  25   3   5 c, 5x 5  5  30 . Bài 22: Tìm x biết: 1 x x a, .27  3 . 9 2 b,  3x  4  8  41 . 3 1 4 x x a, .3 .3  3 . 9 2 a,  3x  : 33  27 1  b, 2.   x   . 4 4  1 3 b,   2x  1  0,125 . 4 1 . 243 c,  3 82 x  27 . 2 1  1  c, x :    . 3  3  c, 1  x2  1  Bài 23: Tìm x biết : 3  x     x    0 . 2 2 3   x 9 10 11 9  64  4.5 .7  5 .7 Bài 24: Tìm x biết :    . 359.4  27  2 2 1  1  Bài 25: Tìm x biết :  x     y    0 . 2  2  Bài 26: Tìm x biết : a, 3  3x  234 . b, 8  2x  29.2 5 . a, 8.16  2 x  4 . b, 27  813 : 3x  243 . a, 2.16  2 x  4 . b, 16  2 x  23x 3.283x . a, 32  2x  128 . b, 415  2 x  22x 16.4 4  x . a, 9.27  3n  243 . b, 415.915  2 x.3x  1816.216 . Bài 27: So sánh : a, 2 24 và 316 . a, 5300 và 3500 a, 23000 và 32000 . a, 51000 và 31500 . 11 9 a,  16  và  32  . Trang 35 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 28: Chứng minh rằng : a, 76  75  7 4  55 . a, 812  233  230  55 . a, 817  279  913  45 . a, 817  279  329  33 . a, 109  108  107  555 . BÀI 6: TỈ LỆ THỨC I, KHÁI NIỆM: a c a b và bằng nhau thì ta nói  là một tỉ lệ thức. b d b c a c hoặc a : b  c : d . + Kí hiệu:  b d Khi đó: a, d là các số hạng ngoài hay gọi là ngoại tỉ. b, c là các số hạng trong hay gọi là trung tỉ. + Khi hai tỉ số Ví dụ: 3 6 là một tỉ lệ thức.  4 8 II, TÍNH CHẤT TỈ LỆ THỨC: + Tính chất 1: a c Nếu:  thì a.d  b.c . b d + Tính chất 2: a b d c d b a c Nếu a.d  b.c thì:        . c d b a c a b d Ví dụ: 3 6   3.8   4  .  6   24 . 4 8 3 6 3 2 4 6 4 2 b, Nếu 3.4  2.6 thì ta có:  hoặc:  hoặc:  hoặc:  . 2 4 6 4 2 3 6 3 a, Từ III, DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU: + Khi ta có nhiều các tỉ số bằng nhau sẽ tạo thành một dãy tỉ số bằng nhau: Trang 36 a c m   . b d n Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 + Kí hiệu: a c m hoặc: a : c : m  b : d : n .   b d n Ví dụ: a b c   ta có thể viết: a : b : c  4 :  3 : 6 . 4 3 6 IV, TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU: + Từ dãy tỉ số bằng nhau: a c m a c m a  b  c 2a  3c  6m ta có:     k.   b d n b d n b  d  n 2b  3d  6n V. BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên: a, 0, 7 :1,5 . b, 2,1: 5,3 c, 3 : 0, 02 . d, 0, 23 :1, 2 . Bài 2: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên: 2 1 3 7 4 a, : 0,3 b, 2 : d, : 5 5 4 3 5 d, 2 : 0, 42 7 Bài 3: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ đẳng thức sau: 1.  6   2.  3 . Bài 4: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ đẳng thức sau: 2.9   3 .  6  . Bài 5: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ đẳng thức sau: 22.  3  11.6 . Bài 6: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ 4 trong 5 số sau: 5; 25;125; 625;3125 . Bài 7: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ 4 trong 5 số sau: 1;3;9; 27;81 . Bài 8: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ 4 trong 5 số sau: 32; 4; 16; 2; 64 . Bài 9: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: a, a, a, a, a, x 5  . 6 3 x 7  . 6 3 x 7  . 8 4 x 4  . 20 5 x 1 .  6 2 b, x : 8  5 : 4 . c, b, x : 4  3 :10 . c, b, 6 : 27  x : 72 . c, b, 15 : 35  27 : x . c, b, 20 : x  12 :15 . c, Bài 10: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: x 2 15 10 a, . b,  .  4 x 27 3, 6 Trang 37 c, 3 2x .  5 10 3x 9  . 10 15 3x 3 .  20 4 2x 2 .  49 7 2,5 9x  . 7,5 7 d, 8 4 .  x x 1 d, d, d, d, d, x 20 .  5 x x 60 .  15 x x 121 .  25 x x  1 27 .  3 x 1 8 x2 .  x2 2 x 1 4 .  20 15 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, 15 20 .  x 4 b, 2,5 4, 7  . x 12,1 c, x x  16 .  7 35 d, x  1 1 .  6 2 a, 5 7  . x 35 b, x 0,15  . 3,15 7, 2 c, 7 6 .  x 3 x 5 d, x  2 1 .  2 14 a, x 1 .  14 2 b, 11 6,32  . 10,5 x c, 44  x x  12 .  5 3 d, x  7 12 .  16 12 Bài 11: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: x2 x2 8 1 . b, . a,   2 5 x2 x2 x4 3 5 x4 a, . b, .   20 x4 x4 3 3 x 1 x2 7 a, . b, .   x2 9 12 x 1 Bài 12: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: x 3 x 1 6 a,  . b,  . x 5 7 26 6, 5 x x 5 .  x 1 x  7 x 1 x  2 c, .  x 2 x 3 x  7 x 1 c, .  x4 x2 c, c, x2 3  . 10 15 d, x2 3 .  x  6 x 1 a, x 2  . 27 3, 6 b, x 3 5  . x 5 7 c, x 7 9 .  24 16 d, x2 x4 .  x 1 x  7 a, x 2  . 27 3, 6 b, x 1 6  . x 5 7 c, 7 49 .  x  3 2 d, 1 x 3 .  7  5x x  2 Bài 13: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: 1 12 15 a, x :  : . 3 99 90 1 4 : x  3 : 2, 25 . 3 9 7 2 a, 2 : x  1 : 0, 2 . 9 3 a, a, 0, 6 : x  0,3 : 2, 4 . Bài 14: Cho b, 0, 25 1  . 0,1.x 10 2, 6 12 .  42 x 2x  5 6x b, .  18 9 x  3 5  2x b, .  11 5 b, c, 3 9  . 2 x 5 15  . 2x  1 3 1 x2 c, .  1 x 2 c, c, xy 3 x  . Tìm tỉ số . x  2y 4 y Bài 15: Tìm x, biết: x x  2 ,  16 . 2 y y 2 t 2 27  x 3  z  3   2   Bài 16: Tìm các số nguyên x, y, z, t biết: 4 3 y 4 8 Bài 17: Tìm x, y, z biết: Trang 38 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, a, a, a, a, x 2 x 5 x 7 x 4 x 3      y và x  y  9 . 3 y và x  y  16 . 3 y và y  x  12 . 4 y và x  y  36 . 5 y và x  y  32 . 5 b, b, b, b, b, x y z   và x  y  z  81 . 2 3 4 x y z và x  y  z  21 .   4 5 2 x y z  và x  y  z  92 .  30 10 6 x y z   và 2x  3y  z  50 . 3 8 5 x y z   và x  2y  3z  35 . 3 4 5 Bài 18: Tìm x, y, z biết: a, 3x  4y và y  x  5 . b, a, 2x  5y và y  x  12 . b, a, 2x  3y và x  y  90 . b, a, 7x  3y và x  y  16 . b, a, 8x  5y và y  2x  10 . b, x 2 x 5 x 2 x 2 x 2      y y z ;  và x  y  z  10 . 3 4 5 y y z ;  và x  y  z  69 . 6 8 7 y y z ;  và x  y  z  39 . 3 5 4 y y z ,  và x  y  z  49 . 3 5 4 y z y ;  và x  y  z  5,2 . 3 3 4 Bài 19: Tìm x, y, z biết: 5 y  và x  y  21 . 2 x 7 y a,  và x  y  36 . 5 x x 2 a,  và x  y  7 . y 5 b, 2x  3y  4z và 2x  5z   6 . a, b, 2x  3y  4z và x  y  z  35 . b, 2x  3y  5z và x  y  z  95 . a, x 9  và y  x  120 . y 10 b, 20x  15y  12z và x  y  z  12 . a, x 3  và 3x  5y  33 . y 4 b, 10x  15y  21z và 3x  7y  5z  30 . Bài 20: Tìm x, y, z biết: a, x : y : z  4 : 3 : 9 và x  3y  4z  62 . Trang 39 b, z x y và y  x  4 .   4 12 15 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 x y z   và 4y  3x  12 . 2 3 4 x y z b,   và 3y  2z  99 . 3 5 7 x y z b,   và 3x  2z  28 . 2 3 4 y z x b, và 3z  2x  36 .   3 5 4 a, x : y : z  1: 2 : 3 và 4x  3y  2z  36 . b, a, x : y : z  2 : 3 : 4 và x  2y  3z  20 . a, x : y :   z   3 : 8 : 5 và 4x  3y  2z  52 . a, x : y : z  3 : 5 :  2  và 5x  y  3z  124 . Bài 21: Tìm x, y, z biết: x y  và x 2  y 2  52 . 2 3 x y b,  và x 2  y 2  4 . 3 5 x y b,  và x 2  y2  36 . 5 4 x y b,  và x 3  y3  19 . 2 3 a, 3x  2y ; 7y  5z và x  y  z  32 . b, a, 9x  10y ; 3z  4y và x  y  z  78 . a, 9y  7x ; 7z  3y và x  y  z  15 . a, 2x  3y ; 5y  7z và 3x  7y  5z  30 . a, 20x  7y ; 8y  5z và 2x  5y  2z  100 . b, Bài 22: Tìm x, y, z biết: x y a,  ; 3.z  y.5 và 2x  3y  z  6 . 3 4 x a,  y ; 2.y  z và  x  y  2z  160 . 5 x y a,  , 3.x  4.z và x  y  2z  20 . 3 5 x y a,  ; y.7  5.z và 2x  3y  z  186 . 3 4 x y a,  ; 3.y  z.2 và 2x  3y  4z  330 . 10 5 b, b, b, b, b, x 2 y2  và x 2  y 2  100 . 9 16 x y  và x.y  12 . 3 4 x y  và x.y  54 . 2 3 x y và x.y  10 .  2 5 x y z   và x.y.z  20 . 12 9 5 x y z   và x.y.z  810 . 2 3 5 Bài 23: Tìm x, y, z biết: x 5 x a, 2 x a, 3 x a, 3 a, y z  7 3 y z   3 4 y z   8 5 y z   4 5  và x 2  y 2  z 2  585 . và x 2  y 2  2z 2  108 . và 2x 2  y 2  z 2  21 . và 5z2  3x 2  2y2  594 . Trang 40 2x 3y 4z và x  y  z  49 .   3 4 5 2x 4y 3z b, và x  y  z  39, 5 .   5 3 10 9 18 6 b, x  y  z và  x  z   196 . 2 5 11 9 18 6 b, x  y  z và  x  y  z  120 . 2 5 11 b, Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, x y z   và 2x 2  2y 2  3z 2  100 . 3 4 5 b, 16x 12y 15z và 2x  3y  4z  5,34 .   2 3 5 Bài 24: Tìm x, y, z biết: x 1 y  2 z  3 a, và x  y  z  18 .   3 4 5 x 1 y  2 z  3 c, và x  2y  3z  14 .   3 4 2 x  3 y  2 z 1 e, và 3x  5y  7z  32 .   3 7 5 a c  . Chứng minh rằng: b d a c . b, a,  a b cd a c bd a, . b,  d c a c Bài 26: Cho  . Chứng minh rằng: b d x 5 y4 z3 và x  y  z  24 .   3 4 5 x 1 y  2 z  3 d, và 2x  3y  z  50 .   3 4 2 b, Bài 25: Cho a b cd .  a b cd a c a c .  bd bd 5a  3b 5c  3d .  5a  3b 5c  3d 2a  5b 2c  5d c, .  3a  4b 3c  4d c, ac bd a, .  d c 3a  5b 3c  5d b, .  3a  5b 3c  5d a 2  c2 ac c, 2  . b  d 2 bd a b cd a, .  a c 7a  4b 7c  4d b, .  3a  5b 3c  5d a.d a 2  b 2 c,  . c.d c2  d 2 a, a b cd .  d b Bài 27: Cho b, 2a  3c 2a  3c .  2b  3d 2b  3d a c  . Chứng minh rằng: b d 2 a  b 2 c  d  ab . cd 3a  5b 3c  5d a, .  2a  7b 2c  7d b, 11a  3b 3a  11b a, .  11c  3d 3c  11d 2 2 ab a b  b,  .  2 2  cd  c d a c  . Chứng minh rằng: b d a b c Bài 29: Cho   . Chứng minh: x y z Bài 28: Cho Bài 30: Cho 2 ab ab c,  .   cd  cd   c, a 2  ac b 2  bd  . c 2  ac d 2  bd c, 7a 2  3ab 7c 2  3cd  . 11a 2  8b 2 11c2  8d 2 2 ac 2009a 2  2010c 2  bd 2009b 2  2010d 2 a  2b  3c x  2y  3z  4a  5b  6c 4x  5y  6z 2a 2  3ab  5b 2 2c 2  3cd  5d 2 a c   . Chứng minh rằng: b d 2b 2  3ab 2d 2  3cd Trang 41 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 31: Cho: a 2  c2 a a c  . Chứng minh rằng: 2 2  c b b c b Bài 32: Cho: a 2  b2 a a b   . Chứng minh rằng : 2 b d b  d2 d a 2  b2 a Bài 33: Cho b2  ac . Chứng minh rằng: 2 2  b c c a b ca Bài 34: Cho a 2  bc . Chứng minh rằng:  a b ca a (a  2012b) 2 Bài 35: Cho b2  ac . Chứng minh rằng:  . c (b  2012c) 2 a b c Bài 36: Cho:   , Chứng minh rằng: b c d Bài 37: Cho 3  a bc a     bcd  d a 3  c 3  b3 a a c b    , Chứng minh rằng : 3 c d d c  b3  d 3 d Bài 38: Cho b2  a.c,c2  b.d , Chứng minh rằng: a 3  b3  c3  a  b  c    b3  c3  d 3  b  c  d  3 a a 3  8b3  125c3  d b3  8c3  125d 3 a b cd a c . Chứng minh rằng :  .  a b cd b d a 5 b6 a 5 . Chứng minh rằng :  .  a 5 b6 b 6 u2 v2 u v . Chứng minh rằng :  .  u 2 v3 2 3 a  b a  2b a c . Chứng minh rằng:  .  c  d c  2d b d 2a  13b 2c  13d a c . Chứng minh rằng :   3a  7b b d 3c  7d a  2019 b  2020 a b . Chứng minh rằng : .   a  2019 b  2020 2019 2020 ab ca 2 , Chứng minh rằng: a  b.c  a b ca Bài 39: Cho b2  a.c,c2  b.d , Chứng minh rằng: Bài 40: Cho Bài 41: Cho Bài 42: Cho Bài 43: Cho Bài 44: Cho Bài 45: Cho Bài 46: Cho a 5 3a  2b .  , Tính giá trị của biểu thức: A  b 6 2a  3b 3a  b 3b  a Bài 48: Cho a  b  13 . Tính giá trị của biểu thức: B  .  2a  13 2b  13 a 3 2a  5b 4a  b . Bài 49: Cho  . Tính giá trị của biểu thức: A   b 4 a  3b 8a  2b b ab c Bài 50: Cho  2,  3 . Tính giá trị biểu thức: A  . a bc b Bài 47: Cho Trang 42 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 51: Tính A biết: A  a c b .   bc ab ca a b c   và a  b  c  0,a  2020 . Tính b, c. b c a a b c Bài 53: Cho   và a  b  c  0,a  20210 . Tính b, c. b c a a b 10 Bài 54: Tìm a, b biết:   , a  b  10 . b 10 a b c a Bài 55: Cho 3 số hữu tỉ bằng nhau: và a  b  c  0 , Tính giá trị của mỗi tỉ số đó.   bc ca ab b c a , và các tỉ số đều có nghĩa Bài 56: Tìm x biết : x    bc ca ab a b c a bc . Bài 57: Cho   . Tính giá trị của biểu thức: A  7 5 2 a  2b  c Bài 52: Cho Bài 58: Tính số học sinh của lớp 7A, 7B biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9 . Bài 59: Số học sinh lớp 7A, 7B của một trường tỉ lệ với 8 và 7. Biết số học sinh của lớp 7B ít hơn số học sinh của lớp 7A là 5 em. Tính số học sinh của mỗi lớp. Bài 60: Tính số học sinh tiên tiến của 3 lớp 7A, 7B, 7C biết rằng số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 6; 5; 4 và tổng số học sinh tiên tiến của 3 lớp là 45 em. Bài 61: Số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ thuận với 3; 5; 7. Hỏi số học sinh giỏi của mỗi lớp, biết số học sinh giỏi lớp 7C nhiều hơn số học sinh giỏi lớp 7A là 12 học sinh. Bài 62: Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS tỉ lệ với các số 8; 6; 7. Biết rằng số học sinh khối 8 nhiều hơn số học sinh khôi 7 là 15 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối. Bài 63: Lớp 7A của một trường có số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình lần lượt tỉ lệ với 3; 7; 5. Biết rằng số học sinh Giỏi ít hơn số học sinh khá là 12 học sinh. Hỏi lớp 7A có bao nhiêu học sinh Giỏi, Khá, Trung bình. Bài 64: Số học sinh 4 khối 6; 7; 8; 9 lần lượt tỉ lệ với 9 : 8 : 7 : 6 . Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối. Bài 65: Tổng kết năm học, người ta thấy số học sinh giỏi của trường phân bố ở các khối lớp 6; 7; 8; 9 tỉ lệ với 11; 10; 9; 8. Tính số học sinh giỏi mỗi khối, biết khối 7 nhiều hơn khối 9 là 32 học sinh giỏi. Bài 66: Hai lớp 7A và 7B lao động trồng cây. Biết số cây hai lớp trồng được tỉ lệ với 3; 5 và tổng số cây trồng được của hai lớp là 64 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp. Trang 43 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 67: Ba lớp 7A, 7B, 7C đi lao động trồng cây xanh, số cây trồng được của ba lớp theo thứ tự lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 8 và tổng số cây trồng được của ba lớp là 256 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây. Bài 68: Trong đợt quyên góp sách ủng hộ học sinh vùng lũ ở Sơn La vừa qua, số quyển sách quyên góp được của ba lớp 7A, 7B, 7C của trường THCS Kim Liên lần lượt tỉ lệ với 5, 4, 6. Biết tổng số sách của hai lớp 7A và 7B nhiều hơn số sách của lớp 7C là 90 quyển. Tính số quyển sách mà mỗi lớp đã quyên góp được. Bài 69: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, Ba lớp 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 126 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 6; 7; 8. Hãy tính số kh giấy vụn thu được của mỗi lớp. Bài 70: Ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường THCS cùng tham gia hưởng ứng tết trồng cây. Số cây ba lớp trồng được lần lượt tỉ lệ với các số 4, 5, 6 và lớp 7C trồng được nhiều hơn lớp 7A là 60 cây. Tính số cây trồng được được của lớp 7B. Bài 71: Ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường THCS tham gia quyên góp truyện tặng thư viên. Số quyển truyện đem quyên góp của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 5; 4; 6. Tính số quyển truyện mỗi lớp quyên góp biết tổng số quyên truyện đem quyên góp của lớp 7A và 7B là 180 quyển. Bài 72: Trong đợt quyên góp đồng bào lũ lụt, số tiền ủng hộ của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 5; 6; 9. Tính số tiền của mỗi lớp ủng hộ biết lớp 7B ủng hộ nhiều hơn lớp 7A là 35 000 đồng. Bài 73: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của đội, ba lớp 7A1, 7A2, 7A3 đã thu được tổng cộng 126 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 6: 7: 8. Hãy tính số kg giấy vụn mỗi lớp thu được. Bài 74: Trong đợt phát động phòng trào “ Thu hòi Pin cũ” của một trường THCS A thu được 250 cục phin cũ thu được từ 4 khối lớp 6, 7, 8, 9. Biết rằng số pin cũ của các khối lớp 6; 7; 8; 9 lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 5; 4. Hỏi mỗi khối đã nộp bao nhiêu cục pin. Bài 75: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ, ba lớp 7A, 7B, 7C có 130 học sinh tham gia, Mỗi học sinh lớp 7A thu được 2kg giấy vụn, mỗi học sinh lớp 7B thu được 3kg giấy vụn, mỗi học sinh lớp 7C thu được 4 kg giấy. Hãy tính số học sinh của mỗi lớp tham gia trồng cây biết số giấy vụn của các lớp đều bằng nhau. Bài 76: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 9; 8; 7, Biết rằng tổng số giấy vụn của lớp 7A và 7B hơn lớp 7C là 72 kg. Hãy tính số giấy vụn thu được của mỗi chi đội. Bài 77: Số bi của ba bạn An, Bảo, Bình lần lượt tỉ lệ với 2;4;5 . Tính số viên bi của mỗi bạn biết rằng ba bạn có tất cả 55 viên bi. Bài 78: Ba bạn An, Bảo, Chi có số bút chì lần lượt tỉ lệ với 3: 4 : 5 , Biết rằng An có ít hơn Chi là 4 chiếc bút. Tính số bút chì của mỗi bạn. Bài 79: Số kẹo của 3 bạn An, Bảo, Ngọc lần lượt tỉ lệ với 3, 4, 5. Tính số kẹo của mỗi bạn. Biết rằng số kẹo của bạn Ngọc nhiều hơn số kẹo của bạn An là 4 kẹo. Trang 44 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 80: Bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu Xanh, Đỏ và Vàng. Số viên bi màu Xanh và Đỏ tỉ lệ với 2 và 3, Số bi màu Đỏ và vàng tỉ lệ với 4 và 5. Tính số bi mỗi loại? Bài 81: Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng theo tỉ lệ 2 : 4 : 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng tổng số viên bi của ban bạn bằng 44. Bài 82: Ba bạn Bảo, Bình, Phát cùng góp giấy vụn để đổi cây xanh, biết số giấy vụn của ba bạn thu được tỉ lệ thuận với 3; 4; 5. Biết số giấy vụn của bạn Phát thu được nhiều hơn bạn Bảo là 0,5 kg. Tính số giấy vụn của mỗi bạn? Bài 83: Ba bạn An, Bích, Cường thi đua điểm tốt. Biết số hoa điểm tốt của ba bạn lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 4 và tổng số hoa của Bình và Cường nhiều hơn số hoa của An là 30 hoa. Tính số hoa điểm tốt của mỗi bạn. Bài 84: Ba học sinh Long, Nhung, Huy có số điểm 10 tỉ lệ với 2 ; 3 ; 4. Biết rằng tổng số điểm 10 của bạn Long và bạn Huy hơn bạn Nhung là 6 điểm 10. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu điểm 10. Bài 85: Sáng mùng 1 tết hai chị em Bình và Long được mẹ lì xì số tiền tỉ lệ với số tuổi của mỗi bạn. biết tổng số tiền lì xì là 600 000 đồng. Biết năm nay Bình 7 tuổi còn Long 5 tuổi. Hỏi mỗi bạn được lì xì là bao nhiêu? Bài 86: Ngày tết ông bà mừng tuổi cho hai chị em Hương và Long 90 000 đồng và bảo chia tỉ lệ theo số tuổi. Hương nói con năm nay 10 tuổi, Long bảo con 8 tuổi. Hỏi khi đó Hương chia cho em bao nhiêu tiền lì xì. Bài 87: Gia đình bác Mười Lý trồng 2430 chậu hoa, gồm Hồng, Cúc và Mai. Tính số chậu Hồng, Cúc, Mai biết số chậu Hồng, Cúc, Mai tỉ lệ với 3; 4; 2. Bài 88: Hai đơn vị kinh doanh chia lãi theo tỉ lệ 3: 7 . Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền? Biết rằng tổng số tiền lãi là 32 050 000 đồng. Bài 89: Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 11 ; 13 ; 16. Hỏi mỗi nhà sản xuất được nhận bao nhiêu tiền lãi, biết rằng tổng số tiền lãi là 320 triệu đồng và tiền lãi chia theo tỉ lệ góp vốn. Bài 90: Tỉ số sản phẩm làm được của hai công nhân là 0,9. Hỏi mỗi người làm được bao nhiêu sản phẩm, biết rằng người thứ nhất làm hơn người thứ hai 120 sản phẩm? Bài 91: Người ta trả thù lao cho 3 người thợ là 3.280.000 đồng. Biết người thứ nhất làm được 96 sản phẩm. người thứ 2 làm được 120 sản phẩm, người thứ 3 làm được 112 sản phảm. Hỏi mỗi người được nhận bao nhiêu tiền. Biết rằng số tiền chia theo tỉ lệ số sản phẩm làm được. Bài 92: Ba công nhân I, II, III lần lượt có năng suất lao động tương ứng với tỉ lệ 3; 5; 7. Tính tổng số tiền ba người được thưởng biết: a, Tổng số tiền thưởng của người thứ I và người thứ II là 5,6 triệu đồng. b, Số tiền thưởng của người thứ III nhiều hơn số tiền thưởng của người thứ I là 2 triệu. Trang 45 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 93: Để có một ly nước chanh ngon, người ta pha các nguyên liệu gồm nước cốt chanh, nước đường 80% và nước lọc theo tỉ lệ 1; 4; 7. Để pha 1, 2 lít nước chanh theo công thức đó thì cần bao nhiêu lít nước cốt chanh và bao nhiêu lít nước đường 80%. Bài 94: Ba xưởng may cùng may một loại áo và dùng hết tổng số mét vải là 236m, Số áo may được của xưởng I và xưởng II tỉ lệ với 3 và 4, số áo may được của xưởng II và xưởng III tỉ lệ với 5 và 6. Hỏi mỗi xưởng đã may hết bao nhiêu mét vải ? 2 và chu vi là 60m. 3 2 và chu vi là 28m . Bài 96: Tìm diện tích của một hình chữ nhật, biết tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 5 3 Bài 97: Tìm diện tích của một hình chữ nhật, biết tỉ số giữa hai cạnh của nó là và chu vi bằng 28m. 4 5 Bài 98: Một khu đất HCN có chu vi là 32m. Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là . Tính diện tích mảnh 3 đất HCN đó. 3 Bài 99: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó là . Tính diện tích 4 mảnh đất này. Bài 95: Tìm các cạnh của hình chữ nhật, biết tỉ số hai cạnh của nó là Bài 100: Tìm các góc của một tam giác biết rằng số đo các góc của tam giác tỉ lệ với 2 : 3: 4 . Bài 101: Cho tam giác có ba cạnh tỉ lệ với 3 ; 4 ; 5 và chu vi là 60cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó. Bài 102: Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi của tam giác là 22 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2 : 4 : 5 . Bài 103: Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5 và chu vi của nó là 120m. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó. Bài 104: Tính chu vi của một tam giác biết độ dài cạnh lớn nhất kém tổng độ dài hai cạnh còn lại là 4cm và các cạnh của tam giác đó tỉ lệ với 3; 4; 5. Bài 105: Tính dộ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi là 22 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2: 4: 5. Bài 106: Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 5; 9. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác biết rằng cạnh nhỏ nhất ngắn hơn cạnh lớn nhất là 14cm. Bài 107: Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ thuận với 3; 4; 5 và chu vi của tam giác là 36m. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó Bài 108: Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính độ dài các cạnh của tam giác. Biết: a, Chu vi của tam giác là 45m Trang 46 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 b, Tổng độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất hơn cạnh còn lại là 20m. BÀI 7: SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. SỐ VÔ TỈ I, KHÁI NIỆM: Với mội số hữu tỉ ta đều có thể chuyển về số thập phân. Tuy nhiên có 2 TH xảy ra: TH1: + Phép chia dừng lại ( không có tính lặp lại) thì kết quả cho ta số thập phân hữu hạn Ví dụ: 3 3  0,15 ;  0.04 : …. 20 75 TH2: + Phép chia không dừng lại ( có tính lặp lại) thì kết quả là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ví dụ: 13 7  1,18181… ;  2, 3333… ; …. 11 3 Ta có thể viết gọn các số thập phân vô hạn tuần hoàn: 1,1818…  1, 18  hay 2,333…  2,  3 . + Với số thập phân vô hạn không tuần hoàn được gọi là số vô tỉ Chú ý: + Khi chuyển đổi từ số thập phân vô hạn tuần hoàn về số hữu tỉ, ta sử dụng các số hữu tỉ sau: 1 1 1 …  0, 1 ;  0,  01 ;  0,  001 ; 9 99 999 + Nếu phân số tối giản có mẫu khi phân tích chỉ có các thừa số 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. + Nếu phân số tối giản có mẫu khi phân tích có thêm thừa số khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ví dụ: x 2  5  x  2, 2360679… gọi là số vô tỉ. Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I Tập hợp gồm cả tập Q và tập I gọi là tập số thực được kí hiệu là R + Căn bậc hai của một số a không âm được kí hiệu là a. Phép căn bậc hai là phép ngược của phép bình phương. Ví dụ: 9  32  3 ;  4  2  4 ; …. Chú ý: + Mỗi số a dương đều có 2 căn bậc hai. Là số dương KH: + Số 0 có đúng 1 căn bậc 2 là a và một số âm  a . 0  02  0 . + Không có căn bậc hai của số âm: 3 không tồn tại. Trang 47 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 II, TÍNH CHẤT: Với hai số dương a, b bất kì: + Nếu a  b  a  b . + Nếu a  b  a  b . III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Giải thích tại sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết dưới dạng đó: 6 9 378 39 a, 1 . b,  . c, . d, . 8 25 375 60 Bài 2: Giải thích tại sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết dưới dạng đó: 11 13 26 21 . b, . c,  . d, . a, 10 5 25 50 Bài 3: Giải thích tại sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết dưới dạng đó: 9 7 13 11 . b, . c, . d, . a, 13 6 14 6 Bài 4: Giải thích tại sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết dưới dạng đó: 31 34 50 6 . b,  . c, . d, . a, 30 22 35 42 Bài 5: Viết các số thập phân sau dưới dạng thu gọn ( có chu kì trong dấu ngoặc): a, 0,363636… b, 2, 212121… c, 5,0212121… d, 6,1343434… Bài 6: Viết các số thập phân sau dưới dạng thu gọn ( có chu kì trong dấu ngoặc): a, 3,999… b, 0,62313131… c, 1,2333… d, 0,580580… Bài 7: Viết các số thập phân sau về phân số tối giản: a, 0,  32  . b, 3,  2  . c, 4, 12  . d, 5,  90  . c, 1, 2  3 . d, 6,  02  . Bài 8: Viết các số thập phân sau về phân số tối giản: a, 0, 0  7  . b, 0, 2 1 Bài 9: Chứng minh rằng: a, 0,  36   0,  63  1 . b, 0,  345   0,  654   1 . c, 2, 12   3,  87   6 b, 3, 123  1,  876   5 . c, 2, 123 .3  3,  630   6 . b, 0,  54  và 0,5  45 . c, 2,  41 và 2, 4 14  . Bài 10: Chứng minh rằng: a, 2,  27   7,  72   10 . Bài 11: So sánh: a, 0, 31 và 0,313 . Trang 48 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 12: so sánh: a, 6, 123 và 6,1 231 . b, 7,  94  và 7,9  49  . d, 3, 12  .4 và 12, 4  84  . Bài 13: Tính: a, 4. b, 1, 21 . a, 36 . b, a, 121 . a, 225 . c,  81 . d, 4, 2  1, 21 . 2,56 . c,  169 . d, 5, 6  0,81 . b, 0, 25 . c,  196 . d, 5, 4  7. 0,36 . b, 0, 04 . c,  144 . d, 0, 2. 400  0,3. 400 . Bài 14: Tính: b,  9 5  . 16 36 a, 16. 4  25  2 49 . b, 3 a, 121. 225  81  3 9 . b, a, 2 400  2 100  42  32 . b, a, 62  82  3 25 . 6 13 2 . 25 25 1 25   0,81 . 6 36 3 0.49   6 0, 04 . 4 Bài 15: Tính: 2  9 1 1 b, 144 23 12 13 . . .  49 25 5 25 7 b, 25 5 1 25  . . . 7 2 16 7 8  1 2 27  4 16  3 : . a,   .  49  3  7  7 b, 9 16 3 2 .  . . 8 225 4 4 5 32 4  2  1   1  a,  5  .    2 .    . 3  3  2  2  10 b, . 121 a, a,  2 2   6 2 . 1 1 3  25    . 5 3 4 2 4 3  5 9 2  7 5 4 . . 2 81 11 Bài 16: Tính: 22    1  1  . a,  2  3  :   5   2   9 b, Trang 49 7  1  1 1    . 24  32  1  2 2 16   Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7   2 2 5 25 .   374 204 2  3  9  2   a, 81     . 3  4  64  3  5 5 b, 1   196 2 21  1 25 49  441 a,  .   : 36 81  324  9  5 9 25 64 . b,   :  4,5   .   4 16 9  4   2 2 6 2 9 6   19 31 49 Bài 17: Tính biểu thức: A  81 9 9   7 19 31 1 1 1 1   49 49 (7 7)2 Bài 18: Tính biểu thức: A  2 64 4  2  4     2 7  7  343 Bài 19: Tìm x biết: 1 . 3 b, x6  2 8. c,  x  4 2 x 1,56  1, 2 . b, 2  3x  16 . c,  5x  1  2  2 1  x   .  3  3 b, 2x  3  5 3 . c,  3x  4  a, x 1  a, a, 2 2 1 . 2 6  . 7   3 . 4 Bài 20: Tìm x biết: 2     a, x  8 a, x  4 4 4 2 . 5 21 8. b, 2 x  1  32 . c, x:  4. b, 3 x  1  40 . c, 3 1 3 .x   . 2 7 4 b, 2 x  5  32 . c, 2 1 3  😡  . 3 3 5 2  a, 2x  4 4  2 4. Bài 21: Tìm x biết: a, x a, 14  3 1  2 0. 4 3 b, 16  x  1  9x  9  5 3x 1  9 . 2 b, a, 5  3x  2 1  . 3 6 9  2x  3  2 2x  3  3 25.x  b, 4x  3  6 2  8 2 .x  b, 16  5x  1  36  5x  1  18 b, Trang 50 1 4  9.x  9 9 b, 1 4 4 2 1 32  8 x  x 9 5 3 4 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 22: So sánh: 24 . b, 2 và 8 1. c, 26  5 và 3  10 . a, 9 và 2 3 . b, 7 và 24  2 . c, 25  9 và a, 5 và Bài 23: Cho A  25  9 . x 1 16 25 . Chứng minh rằng với x  hoặc x  thì A có giá trị là một số nguyên. 9 9 x 1 Bài 24: Tìm các số nguyên x để các biểu thức sau có giá trị là một số nguyên a. A  7 x Bài 25: Cho A  b. B  1  3 x 1 c. C  2  x 1 x 3 x 1 . Tìm số nguyên x để A có giá trị là số nguyên x 3 Bài 26: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: a, A  x  2  2 b, B  5 x  5  3 5 c, C  9 5 x2  9  . 5 9 Bài 27: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau: a, A  4  1 x. 4 5 2 x 3 . b, B    2 3 2 Trang 51 c, C  12  1 x2  4 4 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ BÀI 1: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN VÀ CÁC BÀI TOÁN I. KHÁI NIỆM: + Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y  k.x ( k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k Chú ý: + Khi ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k thì ta sẽ có công thức : y  k.x và ngược lại. + Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng này tỉ lệ thuận với nhau. y 1 1 + Nếu y tỉ lệ thuận với x thì ta có: y  k.x  x   .y hay ta có : x  .y như vậy thì x tỉ lệ k k k 1 thuận với y theo hệ số tỉ lệ . k + Đại lượng tỉ lệ thuận đại diện cho sự cùng tăng hoặc cùng giảm của hai hay nhiều đại lượng. Tuy nhiên không phải bất kì hai đối tượng nào cùng tăng hoặc cùng giảm đều là hai đại lượng tỉ lệ thuận. VD: + Với công thức y  x  6 ta thấy rằng: x, y có tính chất cùng tăng, cùng giảm, nhưng x và y không được coi là hai đại lượng tỉ lệ thuận. VD: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k  3 , Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu? 5 II. TÍNH CHẤT: + Nếu hai đại lượng x, y tỉ lệ thuận với nhau thì: Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi và bằng hệ số tỉ lệ hoặc nghịch đảo hệ số tỉ lệ: y1 y 2 x x y x 1  …  n  k hoặc: 1  2  3  …  .  xn k x1 x 2 y1 y 2 y 3 Chú ý : + Nếu x tỉ lệ thuận với y, y tỉ lệ thuận với z, thì x tỉ lệ thuận với z. III. BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x  3 thì y  15 . a, Hãy xác định hệ số tỉ lệ k của y đối với x. b, Tính giá trị của y khi x  5 . Trang 52 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 2: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x  20 thì y  12 . a, Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x và biểu diễn y theo x. 1 . b, Tính giá trị của x khi y  3 Bài 3: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x  6 thì y  4 a, Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x b, Biểu diễn x theo y và biểu diễn y theo x. c, Tính giá trị của y khi x  12 , x  20 . 1 2 ; y  4; y  3 . d, Tính giá trị của x khi y  , y  6 7 Bài 4: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x  5 thì y  3 . a, Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và biểu diễn x theo y. b, Tính giá trị của y khi x  15 , x  10 . 1 3 c, Tính giá trị của x khi y  , y  . 8 4 Bài 5: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x  4 thì y  3 . a, Tìm hệ số k của y đối với x rồi biểu diễn y theo x và x theo y. b, Tính giá trị của y khi x  8 , x  20 , x   0, 6 . 1 3 , y . 9 4 Bài 6: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x  5 thì y  20 . c, Tính giá trị của x khi y  a, Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và hãy biểu diễn y theo x. b, Tính giá trị của x khi y   100 . Bài 7: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x  3 thì y   2, 7 . a, Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và biểu diễn y theo x. 9 . 10 Bài 8: Biết 2 đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4. a, Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x. b, Viết công thức biểu diễn y theo x c, Tính giá trị của y khi x = 9, x = 15 b, Tính giá trị của y khi x  2 và tính giá trị của x khi y  Bài 9: Biết 2 đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 10. a, Tìm hệ số tỉ lệ k của x đối với y. b, Viết công thức biểu diễn x theo y c, Tính giá trị của y khi y = 5, y = 12 Trang 53 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 10: Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 7 thì y = 5. a, Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x. b, Viết công thức biểu diễn y theo x 1 c, Tính giá trị của y khi x  3; x  . 2 Bài 11: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, và khi x  3 thì y  6 . a, Viết công thức liên hệ giữa x và y. 3 7 ,x   . 2 6 4 c, Tính giá trị của x khi y  4, y  12, y  26, y  . 3 1 Bài 12: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ . 2 a, Viết công thức biểu diễn y theo x và x theo y. b, Tính giá trị của y khi x  1, x  24, x  b, Lập bảng giá trị của y ứng với các giá trị của x khi x 3; 2; 1;0;1;2;3 . Bài 13: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, điền số thích hợp vào ô trống : x y 2 6 5 – 1,5 12 -8 a, y tỉ lệ thuận với x theo hệ số nào ? Viết công thức ? b, x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ? viết công thức ? Bài 14: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, điền số thích hợp vào ô trống : x y -3 -1 1 2 -4 5 3 4 a, y tỉ lệ thuận với x theo hệ số nào ? Viết công thức ? b, x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ? viết công thức ? Bài 15: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, điền vào ô trống : x y -2 -1 2 1 a, y tỉ lệ thuận với x theo hệ số nào ? Viết công thức ? b, x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ? viết công thức ? Trang 54 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 16: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, điền vào ô trống : x y 0,5 -2 1 3 -8 – 16 a, y tỉ lệ thuận với x theo hệ số nào ? Viết công thức ? b, x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ? viết công thức ? Bài 17: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ – 2 a, Hãy biểu diễn y theo x b, Điền số thích hợp vào ô trống: x -4 3 2 y 1 2 1 -1 Bài 18: Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau : t s s t -2 90 -1 45 1 – 45 2 – 90 3 – 135 a, Điền số thích hợp vào ô trống ? b, Hai đại lượng s và t có tỉ lệ thuận với nhau không ? nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ ? Bài 19: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền vào ô trống : x y -4 8 -2 -1 1 1 a, y tỉ lệ thuận với x theo hệ số nào ? Viết công thức ? b, x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ? viết công thức ? Bài 20: Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k, và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Chứng minh rằng z cũng tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ. Bài 21: Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5, Chứng minh rằng x tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ. Bài 22: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2, và z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2 . Chứng minh 3 rằng y tỷ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ Trang 55 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 23: Biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k, x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ m. Hỏi z có tỉ lệ thuận với y không? Bài 24: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 7 và x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 0,3. Hỏi y và z có tỉ lệ thuận với nhau không ? Nếu có hệ số tỉ lệ là bao nhiêu? Bài 25: 9 m dây đồng nặng 43g, Hỏi 10km dây đồng nặng bao nhiêu kg? Bài 26: Giá tiền của 8 gói kẹo là bao nhiêu, nếu biết rằng 6 gói kẹo giá 27 000. Bài 27: 4m dây đồng nặng 34,4 kg. Hỏi 5m dây đồng như thế nặng bao nhiêu kg? Bài 28: Lớp 7A trong 1h 20 phút trồng được 80 cây, Hỏi sau 2h trồng được bao nhiêu cây? Bài 29: Dùng 8 máy thì tiêu thụ hết 70 lít xăng, Hỏi dùng 12 máy thì số xăng tiêu thụ là bao nhiêu? Bài 30: Xe của anh Nam đi được 12,5km hết 1 lít xăng. Hỏi chiếc xe đó cần bao nhiêu l xăng để đi 100km? Bài 31: Để làm nước mơ, người ta ngâm mơ theo công thức 4kg mơ ngâm với 5kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kg đường để ngâm 5kg mơ. Bài 32: Hai bạn Long và Minh làm mứt Dâu từ 3 kg Dâu, theo công thức cứ 2kg dâu cần 3kg đường. Vậy Long và Minh cần bao nhiêu đường? Bài 33: Biết rằng 17 lít dầu hỏa nặng 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa có chứa được hết vào chiếc can 16 lít hay không? Bài 34: Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 45 phút. Hỏi trong 75 phút công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm? Bài 35: Một công nhân làm được 20 dụng cụ trong 30 phút. Hỏi trong 75 phút người đó làm được bao nhiêu dụng cụ? Bài 36: Cứ 100kg thóc thì cho 60kg gạo. Hỏi 3 thùng thóc thì cho bao nhiêu kg gạo, biết rằng mỗi thùng có 150kg thóc Bài 37: Hai thanh Chì có thể tích là 12cm 3 và 17cm 3 , Hỏi mỗi thanh Chì nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai là 56,5g. Bài 38: Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm 3 và 15cm 3 . Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g, Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Bài 39: Hai dây đồng cùng loại có khối lượng lần lượt là 172g và 215g. Hỏi mỗi dây dài bao nhiêu mét? Biết rằng tổng chiều dài của hai dây là 45m. Trang 56 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 40: Hai thửa ruộng cùng chiều dài, còn chiều rộng tương ứng là 30m và 48m. Vụ mùa vừa qua thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 900 kg thóc. Hỏi thửa ruộng thứ hai thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? ( biết rằng năng suất của hai thửa ruộng bằng nhau). Bài 41: ABC có số đo các góc A, B, C lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính số đo các góc của ABC . Bài 42: ABC có số đo các góc A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tìm số đo mỗi góc của ABC . Bài 43: ABC có số đo các góc A; B; C lần lượt tỉ lệ với 3: 5: 7, Tính số đo các góc của tam giác ABC Bài 44: Biết các cạnh của 1 tam giác tỉ lệ với 2: 3: 4 và chu vi của nó là 45cm, Tính các cạnh của tam giác đó? Bài 45: Biết độ dài các cạnh của 1 tam giác tỉ lệ với 3:4:5, Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó biết rằng cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 6cm Bài 46: Biết các cạnh của 1 tam giác tỉ lệ với 2: 3: 4 và chu vi của nó là 45, Tính các cạnh của tam giác đó? Bài 47: Tìm ba số x, y, z biết rằng chúng lần lượt tỉ lệ thuận với các số 5; 3; 2 và x  y  z  8 . Bài 48: Ba lớp 7A, 7B, 7C đi lao động trồng cây xanh. Biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tỉ lệ với các số 3; 5; 8 và tổng số cây trồng được của mỗi lớp là 256 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Bài 49: Đồng Bạch là 1 loại hợp kim Niken, Kẽm và Đồng, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3; 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu Niken, Kẽm, Đồng để sản suất 150kg Đồng Bạch. Bài 50: Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7, Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu và được chia theo tỉ lệ trên? Bài 51: Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 2; 3; 4. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi nếu tổng số tiền lãi là 135 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số tiền vốn góp? Bài 52: Một cuốn sách gồm 555 trang được giao cho ba người đánh máy. Để đánh máy một trang người thứ nhất cần 5 phút, người thứ hai cần 4 phút, người thứ 3 cần 6 phút. Hỏi mỗi người đánh máy được bao nhiêu trang biết rằng cả ba người cùng làm từ lúc đầu cho đến khi xong. Bài 53: Biết độ dài các cạnh của 1 tam giác tỉ lệ với 3:5:7, Tính độ dài các cạnh của tam giác biết a, Chu vi của tam giác là 45m b, Tổng độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất hơn cạnh còn lại là 20m Bài 54: Ba công nhân có năng suất lao động tương ứng tỉ lệ với 3 :5 :7, Tính tổng số tiền ba người được thưởng, nếu biết : a, Tổng số tiền của người thứ nhất và người thứ hai là 5,6 triệu b, Số tiền thưởng của người thứ 3 nhiều hơn số tiền thưởng của người thứ nhất là 2 triệu. Trang 57 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 55: Tổng kết năm học người ta thấy số học sinh giỏi của trường phân bố ở các khối lớp 6:7:8:9 tỉ lệ thuận với 1,5; 1,1; 1,3; 1,2 , Tính số học sinh giỏi ở mỗi khối biết rằng khối 8 có nhiều hơn khối 9 là 3 học sinh Bài 56: Bốn lớp 7A, 7B, 7C, 7D trồng được 172 cây xung quanh vườn trường, Tính số cây của mỗi lớp biết rằng số cây lớp 7A và 7B tỉ lệ với 3 và 4, lớp 7B và 7C tỉ lệ với 5 và 6 còn 7C và 7D tỉ lệ với 8 và 9 Bài 57: Ba lớp 7A, 7B, 7C của 1 trường được chăm sóc diện tích vường trường là 95m vuông, Diện tích nhận chăm sóc tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp biết tỉ số học sinh của lớp 7A, 7B là 4: 3, tỉ số học sinh của lớp 7B và 7C là 6: 5, Tính diện tích vương trường mà mỗi lớp chăm sóc. Bài 58: Tìm ba số x, y, z biết rằng chúng tỉ lệ thuận với các số: 3 3 1 ; ; và x  y  z  340 . 16 6 4 Bài 59: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của liên đội, ba lớp 7A, 7B, 7C thu được tất cả 346 kg giấy 6 khối vụn, Biết khối lượng giấy của hai lớp 7A, 7B tỉ lệ với 5 và 4. Khối lượng giấy của lớp 7B bằng 7 lượng giấy của lớp 7C. Hỏi mối lớp thu được bao nhiêu kg giấy vụn. Bài 60: Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được tất cả 1020 cây xanh, Số cây trồng được của lớp 7B bằng lớp 7A trồng được. Số cây lớp 7C trồng được bằng 8 số cây 9 17 số cây lớp 7B trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được 16 bao nhiêu cây xanh. Bài 61: Ba đội công nhân cùng tham gia trồng cây. Biết rằng 1 2 số cây đội I trồng bằng số cây đội II và 2 3 3 số cây đội III. Tính số cây của mỗi đội biết số cây đội II trồng được ít hơn tổng số cây của 4 đội còn lại là 55 cây. bằng Bài 62: Ba lớp 7 có 153 học sinh, số học sinh lớp 7B bằng hai 8 số học sinh lớp 7A, số học sinh lớp 7C bằng 9 17 số học sinh lớp 7B. Tính số học sinh mỗi lớp. 16 Bài 63: Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 387 cây. Số cây của lớp 7A trông được bằng trồng được. số cây của lớp 7B trồng được bằng 11 số cây của lớp 7B 5 35 số cây lớp 7C trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được bao 17 nhiêu cây. Bài 64: Lớp 7A, 7B, 7C trồng được 387 cây, số cây lớp 7A trồng được bằng số cây lớp 7B trồng được bằng 11 số cây lớp 7B trồng được, 5 35 số cây lớp 7C trồng được, Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? 17 Trang 58 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 65: Học sinh của 3 lớp 7 được giao trồng 36 cây. Sau khi lớp 7A trồng được 1 số cây của lớp. Lớp 7B 5 1 3 số cây của lớp và lớp 7C trồng được số cây của lớp thì số cây còn lại của mỗi lớp bằng 3 7 nhau. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? trồng được Bài 66: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, Gọi x1 , x 2 là hai giá trị của x, y1 , y2 là hai giá trị tương ứng của y, biết x1  6, x 2  9, y1  y 2  10 , Tính y1 , y2 Bài 67: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận; x1 ; x 2 là hai giá trị khác nhau của x và y1 ; y 2 là hai giá trị tương ứng của y. Tính x1 ; y 1 ; y 2 biết x1  3y1 ; 2y1  x 1  7 và x 2  45 . Bài 68: Biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, x1 , x 2 là hai giá trị khác nhau của x và y1 , y2 là hai giá trị tương ứng của y 3 1 a, Tính x1 biết: x 2  3, y1  , y2  5 9 b, Tính x 2 , y 2 biết: y2  x 2  7, x1  5, y1  2 Bài 69: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, x1 , x 2 là hai giá trị khác nhau của x, y1 , y 2 là hai giá trị tương ứng của y a, Tính x1 biết y1  3, y 2  2, x 2  5 . b, Tính x 2 , y 2 biết x 2  y 2  10, x1  2, y1  3 . Bài 70: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Viết công thức biểu diễn y theo x. Biết rằng hiệu hai giá trị x1 ; x 2 của x bằng 5 thì hiệu hai giá trị tương ứng y1 ; y 2 của y bằng -2 Bài 71: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và với hai giá trị x1 , x 2 của x có hiệu bằng 2 thì hai giá trị tương ứng của y là y1 , y2 của y có hiệu bằng 1 a, Hãy biểu diễn y theo x b, Điền vào bẳng sau: x y -6 5 3 12 0 -3 -7,5 -1/2 -24 Bài 72: Cho y tỉ lệ thuận với x với tỉ lệ là 1 số âm, biết tổng các bình phương 2 giá trị của y là 18, tổng các bình phương 2 giá trị tương ứng của x là 2, viết công thức liên hệ giữa y và x Trang 59 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 2: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH VÀ CÁC BÀI TOÁN I, KHÁI NIỆM: + Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y  k ( k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ x lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k. Chú ý: k và ngược lại. x + Khi đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng này tỉ lệ nghịch với nhau. k k + Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số k thì ta có: y   x  như vậy thì x tỉ lệ nghịch với y x y theo hệ số tỉ lệ k . + Đại lượng tỉ lệ nghịch đại diện cho việc một đại lượng tăng thì đại lượng kia giảm. Tuy nhiên không phải bất kì hai đại lượng nào có tính chất trên đều là đại lượng tỉ lệ nghịch. + Khi ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số k thì ta sẽ có công thức : y  VD: + Với công thức y   x  6 ta thấy rằng khi x tang thì y giảm nhưng x và y không tỉ lệ nghịch. VD: + Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k  3 , Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào ? 5 II, TÍNH CHẤT: + Nếu hai đại lượng x, y tỉ lệ nghịch với nhau thì: Tích số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi và bằng hệ số tỉ lệ: x1.y1  x 2 .y 2  x 3 .y3  …  k . III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Cho biết x, y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x  8 thì y  15 a, Tìm hệ số tỉ lệ và biểu diễn y theo x b, Tính giá trị của y khi x  6 , x  10 Bài 2: Cho x,y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x  7 thì y  10 a, Tìm hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x và biểu diền y theo x b, Tính giá trị của y khi x  5 , x  14 Bài 3: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x  3 thì y  9 a, Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x b, Biểu diễn y theo x c, Biểu diễn x theo y. Trang 60 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 d, Tính giá trị của y khi x  3 , x  1 3 e, Tính x khi y  1, y  2, y  5 . Bài 4: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x  3 thì y  1 . 6 a, Tìm tỉ lệ k của y đối với x. b, Biểu diễn x theo y. c, Tính x khi y  1, y  2, y  5 . Bài 5: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x  2 thì y  15 . a, Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và hãy biểu diễn y theo x b, Tính giá trị của x khi y  10 . Bài 6: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x  5 thì y  12 . a, Tìm hệ số tỉ lệ và biểu diễn y theo x. b, Tính giá trị của y khi x  10 và giá trị của x khi y  15 . Bài 7: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x  8 thì y  5 . a, Tìm hệ số tỉ lệ. b, Biểu diễn y theo x. c, Tìm giá trị của y khi x  10 . d, Tìm giá trị của x khi y  2 . Bài 8: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, Điền số thích hợp vào bảng sau: x y 2 15 10 15 3 5 Bài 9: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, điền số thích hợp vào ô trống x 0,5 – 1,2 y 4 3 – 2 1,5 Bài 10: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, điền số thích hợp vào ô trống x y 1 2,5 -4 8 – 2,5 -2 Bài 11: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, điền số thích hợp vào ô trống x y -3 4 – 45 Trang 61 9 10 6 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 12: Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 1 . 3 a, Hãy biểu diễn y theo x b, Điền các số thích hợp vào bảng sau: x y -3 -1 1 6 1 3 1 3 3 2 -1,5 5  1 6  0 1 9 Bài 13: Cho ba đại lượng x, y, z hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z biết: a, x và y tỉ lệ nghịch, y và z cũng tỉ lệ nghịch. b, x và y tỉ lệ nghịch , y và z tỉ lệ thuận. c, x và y tỉ lệ thận, y và z thỉ lệ nghịch. Bài 14: Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k, và x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số h, Hỏi? a, x có tỉ lệ nghịch với y không? Nếu có hệ số tỉ lệ là bao nhiêu? b, y tỉ lệ nghịch hay thuân với z, Nếu có hãy cho biết hệ số tỉ lệ? Bài 15: Biết y tỉ lệ thuận với x hệ số tỉ lệ là 3, x tỉ lệ nghịch với z hệ số tỉ lệ là 15. Hỏi y tỉ lệ thuận hay nghịch với z? Hệ số tỉ lệ ? Bài 16: Biết y tỉ lệ nghịch với x, hệ số tỉ lệ là a, x tỉ lệ nghịch với z hệ số tỉ lệ là b. Hỏi y tỉ lệ thuận hay nghịch với z? Hệ số tỉ lệ? Bài 17: Cho biết 35 công nhân xây 1 ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao lâu? Bài 18: Cho biết 3 máy cày cày xong 1 cánh đồng hết 30h. Hỏi 5 máy cày như vậy cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ? Bài 19: Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6h, Hỏi 12 người như vậy làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiều thời gian? Bài 20: Cho biết 7 máy cày xong một cánh đồng hết 20 giờ. Hỏi 10 máy cày như thế (cùng năng suất) cày xong cánh đồng hết bao nhiêu giờ? Bài 21: Cho biết 10 người có cùng năng suất làm việc thì sẽ xây xong ngôi nhà trong 60 ngày. Hỏi 15 người có cùng năng suất làm việc như vậy sẽ xây xong ngôi nhà trong ba nhiêu ngày? Bài 22: Cho biết 5 người làm cỏ 1 cánh đồng hết 8h. Hỏi 8 người như vậy làm cỏ cánh đồng hết bao nhiêu thời gian? Trang 62 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 23: Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 45km/h, hết 3h15’, Hỏi chiếc ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc 65 km/h mất bao nhiêu thời gian? Bài 24: Một xe máy đi từ TP. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu hết 3 giờ 6 phút. Khi từ Vũng Tàu về TP. Hồ Chí Minh, người đó tăng vận tốc lên thêm 8km/giờ nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 31 phút. Tính quãng đường TP. Hồ Chí Minh – Vũng Tàu. Bài 25: Cho biết 56 công nhân hoàn thành 1 công việc trong 21 ngày, Hỏi cần phải tăng bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày Bài 26: Để làm 1 công việc trong 8h cần 30 công nhân, nếu công nhân tăng thêm 10 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm đi mấy giờ Bài 27: Cho biết 16 công nhân hoàn thành một công việc trong 36 ngày. Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó trong 12 ngày? (Năng suất của các công nhân là như nhau) Bài 28: Một đội 15 công nhân dự định ráp xong một xưởng máy trong 20 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ. Nếu thêm 5 người nữa mà cả đội mỗi ngày làm việc 10 giờ thì ráp xong xưởng máy đó trong bao nhiêu ngày ( năng suất mỗi người như nhau) Bài 29: Một công việc dự định giao cho 3 người làm trong 12 ngày nhưng cuối cùng chỉ có 2 người làm, vì vậy hộ phải làm thêm mỗi ngày 1 giờ và hoàn thành công việc trong 16 ngày. Biết rằng năng suất lao động của họ là như nhau. Hỏi họ phải làm mỗi ngày mấy giờ. Bài 30: Cho biết 48 công nhân hoàn thành 1 công việc trong 21 ngày.Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày ( Giả sử năng suất làm việc của mỗi người là như nhau). Bài 31: Nhà bạn Bình dự định xây nhà bếp, biết nếu thuê 6 công nhân thì xây xong nhà bếp đó trong 30 ngày. Hỏi muốn xây xong nhà bếp đó trong 20 ngày để kịp đón Tết Nguyên Đán thì nhà Bình cần thuê thêm bao nhiêu công nhân nữa so với dự định? ( Năng suất các công nhân như nhau) Bài 32: Để hoàn thành công việc trong 20 ngày thì cần 36 người. Nếu hoàn thành công việc sớm hơn 8 ngày thì cần điều động thêm bao nhiêu người ( Biết năng suất làm việc của mỗi người là như nhau) Bài 33: Một xí nghiệp dự định giao cho nhóm 48 công nhân thực hiện một dự án trong 12 ngày, tuy nhiên khi bắt đầu công việc thì một số công nhân bị điều động đi làm việc khác, do đó thười gian thực tế của nhóm công nhân tăng thêm 6 ngày. Hỏi số công nhân bị điều đồng đi là bao nhiêu? ( Giả sử năng suất các công nhân là như nhau) Bài 34: Để đặt 1 quãng đường sắt phải dùng 480 thanh ray dài 8m, nếu thay những thanh ray này bằng các thanh dài 12m thì cần bao nhiêu thanh ray Bài 35: Học sinh lớp 7A chở vật liệu để xây trường nếu mỗi chuyến xe bò chở 4,5 tạ thì phải chở 20 chuyến, nếu mỗi chuyến chở 6 tạ thì phải chở bao nhiêu chuyến Trang 63 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 36: Với cùng 1 số tiền mua 51 m vài loại I có thể mua được bao nhiêu m vải loại II, Biết rằng giá tiền 1 m vải loại I chỉ bằng 85% giá tiền 1m vải loại II Bài 37: Với số tiền để mua 135m vải loại I có thể mua được bao nhiêu m vải loại II biết giá tiền 1m vải loại I chỉ bằng 90% giá tiền loại I Bài 38: Với cùng một số tiền để mua 225m vải loại 1 có thể mua được bao nhiêu m vải loại 2; biết rằng giá tiền vải loại 2 chỉ bằng 75% giá tiền vải loại 1 Giải Với số tiền không đổi thì số m vải mua được và giá vải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch Gọi số m vải loại 2 mua được là x, theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có 225 75 225.100   x   300 x 100 75 Số mét vải loại 2 mua được là 300m. Bài 39: Hai lớp 7A, 7B đi lao công và lớp 7A hoàn thành công việc trong 4 giờ, còn lớp 7B hoàn thành công việc trong 5 giờ. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng tổng số học sinh của hai lớp là 63 học sinh? ( Giả sử năng suất làm việc của các bạn học sinh là như nhau) Bài 40: Bạn Nam đi mua vở và nhẩm tinh với số tiền hiện có thì chỉ mua được 10 quyển vở loại I hoặc 12 quyển vở loại II hoặc 15 quyển vở loại III. Biết rẳng tổng giá trị tiền 1 quyển vở loại I và 2 quyển vở loại III nhiều hơn giá tiền 2 quyển vở lại II là 2000 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở mỗi loại. Bài 41: Ba nhóm học sinh có 39 em. Mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau. Nhóm I trồng trong hai ngày, nhóm II trồng trong 3 ngày, nhóm III trồng trong 4 ngày. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh, biết mỗi học sinh trồng được số cây bằng nhau. Bài 42: Bốn đội máy cày có 36 máy làm việc trên 4 cánh đồng có diện tích bằng nhau, đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ 3 trong 10 ngày và đội thứ 4 trong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy cày? Bài 43: Ba đội máy cày làm việc trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 6 ngày, Đội thứ hai cày xong trong 8 ngày và Đội thứ ba cày xong trong 4 ngày. Tính số máy cày mỗi đội biết rằng đội thứ ba có nhiều hơn đội thứ nhất là 2 máy. ( Năng suất các máy như nhau). Bài 44: Ba đội máy cày cùng cày trên ba cánh đồng như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong ba ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 5 ngày, đội thứ ba hoàn thành công việc trong 9 ngày. Biết rằng mỗi máy cày đều có năng suất như nhau và tổng số máy cày của ba đội là 87 máy. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày? Bài 45: Ba đội máy cày làm việc trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ I hoàn thành công việc trong 12 ngày, đội thứ II hoàn thành trong 9 ngày, đội thứ III hoàn thành trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày. Biết đội thứ I ít hơn đội thứ II là 2 máy và năng suất các máy là như nhau. Bài 46: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng cv như nhau, đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày, Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai là 2 máy Trang 64 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 47: Ba đội có 29 máy cày ( có cùng năng suất) làm việc trên ba cánh đồng có cùng diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai hoàn thành cồng việc trong 7 ngày, đội thứ 3 hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày ? Bài 48: Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng có cùng diện tích đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày, đội thứ 3 trong 6 ngày, Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết rằng đội 2 có nhiều hơn đội 3 là 1 máy Bài 49: Ba đội máy cày, cày trên 3 cánh đồng có diện tích như nhau. Đội I hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội II hoàn thành công việc 6 ngày. Hỏi đội III hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày, biết rằng tổng số máy cày của đội I và đội II gấp 5 lần số máy cày của đội III và năng suất của các máy là như nhau? Bài 50: Ba đội công nhân làm khối lượng cv như nhau, đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 6 ngày, Hỏi đội thứ ha hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày, biết rằng tổng số người của đội 1 và đội 2 gấp 5 lần số người của đội 3 Bài 51: Ba tổ sản xuất làm một số sản phẩm như nhau, Tổ một làm trong 12 giờ, tổ hai làm trong 10 giờ và tổ ba làm trong 8 giờ thì hoàn thành công việc. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu người biết tổng số người cả ba tổ là 37 người và năng suất lao động của mọi người là như nhau. Bài 52: Ba đội công nhân có 52 người tất cả, Để làm cùng 1 công việc đội I cần 2 ngày, Đội II cần 3 ngày và đội III cần 4 ngày, Tính số người của mỗi đội ? Bài 53: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau, Các đội I, II, III hoàn thành công việc trong 4, 6, 8 ngày Tính số máy mỗi đội biết rằng đội I có nhiều hơn đội II là 2 máy Bài 54: Ba công nhân phải sản xuất số sản phẩm như nhau, công nhân I, II, III hoàn thành công việc với thời gian lần lượt là 9, 6, và 7,5h, Hỏi trong 1h mỗi công nhân sản suất được bao nhiêu sản phẩm, Biết trong 1 h công nhân thứ II sản xuất nhiều hơn công nhân thứ nhất là 3 sản phẩm Bài 55: Một máy cày có đường kính của bánh xe trước là 0,8m, và đường kính của bánh xe sau là 1,2m Trên đường từ nhà ra ruộng bánh xa sau quay 600 vòng. Hỏi bánh xa trước quay bao nhiêu vòng ? HD: Trên cùng một đơn vị thời gian thì chu vi bánh xe và số vòng quay là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Bài 56: Hai bánh xe nối với nhau bởi 1 dây tời, bánh xe lớn có bán kính 25cm, bánh xe nhỏ có bán kính 10cm, Một phút bánh xe lớn quay được 60 vòng. Hỏi 1 phút bánh xe nhỏ quay được bao nhiêu vòng ? Bài 57: Hai bánh xe nối với nhau bởi 1 dây tời, bánh xe lớn có bán kính 15cm, bánh xe nhỏ có bán kính 10cm, Bánh xe lớn quay được 30 vòng trên 1 phút, Hỏi bánh xe nhỏ quay được bao nhiêu vòng trong 1 phút Bài 58: Một bánh xe răng cưa có 24 răng, quay được 80 vòng trong 1 phút, nó khớp với 1 bánh xe răng cưa khác có x răng, Giả sử bánh xe răng cưa thứ hai quay được y vòng trong 1 phút, hãy biểu diễn y theo x Bài 59: Một bánh răng cưa có 20 răng, quay 1 phút được 60 vòng, Nó khớp với 1 bánh răng cưa khác, có x rằng, giả sử bánh răng cưa thứ hai quay 1 phút được y vòng, hãy biểu diễn y theo x Trang 65 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 60: Hai ô tô cùng khổi hành 1 lúc từ A đến B với vận tốc theo thứu tự là 45km/h và 60km/h Biết ô tô thứ hai đến trước ô tô thứ nhất là 40’, Tính quãng đường AB Bài 61: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 40km/h vận tốc lúc về là 45km/h, thời gian ô tô đi và về là 8h 30’. Tính quãng đường AB Bài 62: Bạn tâm đi từ nhà đếm trường mất 15’, và từ trường về nhà mất 20’, Biết vận tốc lúc đi lớn hơn vận tốc lúc về là 20m/phút. Tính chiều dài quãng đường từ nhà đến trường ? Bài 63: Hai ô tô khởi hành từ A đến B vận tốc của ô tô I là 50km/h, ô tô II là 60km/h, ô tô I đến B sau ô tô II là 36 phút. Tính quãng đường AB Bài 64: Hai xe máy cùng đi từ A đến B, Một xe đi hết 1h 20 phút, xe kia đi hết 1h 30 phút, Tính vận tốc trung bình của mỗi xe, Biết rằng trung bình 1 phút xe thứ nhất đi hơn xe thứ hai là 100m Bài 65: Hai máy bay cùng bay từ A đến B, Máy bay I bay hết 2h 30’, Máy bay II bay hết 2h 20’, Tính vận tốc trung bình của mõi máy bay biết rằng cứ 1 phút thì máy bay này bay nhanh hơn máy bay kia là 1km Bài 66: Ba ô tô cùng đi từ A đến B, vận tốc ô tô thứ nhất kém vận tốc ô tô thứ hai là 3km/h, Thời gian ô tô thứ I, II, III đi hết AB lần lượt là : 40’, 5/8h và 5/9h. Tính vận tốc của mỗi ô tô Bài 67: Lúc 8h một người đi xe đạp từ A về B với vận tốc 12km/h, lúc 8h 30’ người thứ hai đi từ A đến B với vận tốc 20km/h, Xác định thời điểm giặp nhau của hai người và khoảng cách từ A đến chỗ giặp nhau Bài 68: Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B mất 2h, đi ngược dòng từ B đến A mất 2,5h, Biết vận tốc dòng nước là 2km/h, Tính vận tốc ca nô khi xuôi dòng và chiều dai khúc sông AB Bài 69: Ba thửa ruộng HCN có diện tích bằng nhau, Chiều rộng của các thửa ruộng lần lượt là 22,5m, 20m, và 18m, biết chiều dài thửa ruộng I kém chiều dài thửa ruộng II là 5m. Tính chu vi của mỗi thửa ruộng đó Bài 70: Hai bà mua gạo hết cùng 1 số tiền, bà thứ nhất mua 4k/kg, bà thứ hai mua 4,8k/kg Biết bà thứ nhất mua nhiều hơn bà thứ hai là 2kg, Hỏi mỗi bà mua bao nhiêu kg gạo Bài 71: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Gọi x1 , x 2 là hai giá trị của x, Gọi y1 , y2 là hai giá trị tương ứng của y, Biết x1  6, x 2  9, y1  y 2  10 , Tính y1 , y2 Bài 72: Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y, x1 , x 2 là hai giá trị bất kì của x, và y1 , y2 là hai giá trị tương ứng của y a, Tính y1 , y2 biết 2y1  3y 2  26, x1  3, x 2  2 . b, Tính x1 , y2 , biết 3×1  2y2  32, x 2  4, y1  10 . Bài 73: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch x1 ; x 2 là hai giá trị của x và y1 ; y 2 là hai giá trị tương ứng của y a, Tính x1 , y1 , y 2 biết rằng: 3×1  4y1;5×1  2y1  28 và y 2  24 . Trang 66 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 b, Tính y1 biết rằng x1  2x 2 ; y 2  3 . BÀI 3: HÀM SỐ I, KHÁI NIỆM: + Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x thay đổi sao cho mỗi giá trị của x ta luôn nhân được duy nhất 1 giá trị tương ứng của y, thì y được gọi là hàm số của x còn x được gọi là biến số. Khí hiệu: y  f  x  hoặc y  g  x  , … VD : Hàm số y  f  x   2x  3 và khi x  3 thì y  f  3  2.3  3  9 thì ta viết : f  3  9 Chú ý: + Khi x thay đổi mà y luôn nhận 1 giá trị thì y được gọi là hàm hằng ( Hàm số không chứa biến) + Hàm số có thể được cho bằng bảng hay bằng công thức + Có thể có hai giá trị khác nhau của x tương ứng với cùng 1 giá trị của y, nhưng ngược lại không thể có 1 giá trị của x mà ứng với hai giá trị khác nhau của y VD : 1 Hàm số y  , y  5 thì được gọi là hàm hằng. 2 II, BÀI TẬP VẬN DỤNG : Bài 1 : Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong các bảng sau, Hỏi y có phải là hàm số của x không ? a, x y 4 16 3 9 2 4 1 1 1 1 2 4 3 9 4 16 b, x y 4 16 3 9 2 4 1 1 1 1 x y 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 x y 5 7 6 9 6 11 8 13 9 x 4 4 9 16 2 4 c, d, 2 6 e, Trang 67 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 y 2 2 3 4 Bài 2: Cho hàm số y  f  x   3x  5 . Tính f  0  , f  2  . Bài 3: Cho hàm số y  f  x   3x  2 . Tính f 1 , f  2  . 1 2 Bài 4: Cho hàm số: y  f  x   3x  1 . Tính : f   , f 1 , f  3  . 2 1 Bài 5: Cho hàm số: y  f  x   1  8x . Tính: f  1 , f   , f  3  . 2 2 Bài 6: Cho hàm số: y  f  x   2x  5x  3 . Tính: f 1 ,f  0 ,f 1,5 . 2 Bài 7: Cho hàm số: y  f  x   2x  5 . Tính: f 1 ,f  2 ,f  0  ,f  2  . 2 Bài 8: Cho hàm số: y  f  x   x  2 . Tính: f  2 ,f 1 ,f  0 ,f  1 ,f  2 . 2  1   1   3   3  Bài 9: Cho hàm số: y  f  x   2  2x . Tính: f   , f   , f   , f   . 2  2  2  2  1  Bài 10: Cho hàm số: y  5x  1 , Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x   5; 4; 3; 2; 0;  . 5  2 Bài 11: Cho y  x , điền vào ô trống : 3 x y 0,5 2 Bài 12: Cho hàm số y  x y 4,5 9 0 3 x , Điền vào ô trống: 5 5 0,5 Bài 13: Cho hàm số : y  f  x   3,5 10 1 3 0 15 x a, Tính f  3 ,f  6 b, Điền vào bẳng sau : x 5 3 1 Trang 68 5 15 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 y Bài 14: Cho y  f  x   12 x a, Tính f  5 ,f  3 b, Điền y vào bảng sau : x 6 4 3 2 5 6 12 12 f x  x 2 Bài 15: Hàm số y  f  x  được cho bởi công thức y   x 3 15  a, Tính: f  3  ; f  0  ; f   ; f  2, 7  ; f  3 .  16  2 b, Tìm các giá trị của x ứng với f  x   2; f  x   . 3 c, Điền các giá trị tương ứng vào bảng sau:  x 15 16  3 0  2,7 3 2 3 y Bài 16: Hàm số: y  g  x  được cho bởi công thức g  x   12  x  0 x a, Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số y  g  x  vào bảng sau: b, Điền các giá trị tương ứng vào bảng sau: x y 3 2 1 12 6 4 c, Có nhận xét gì về giá trị của g 1 và g  1 ; g  2 và g  2 ; g  3 và g  3 . d, Giải thích vì sao hàm số g  x   12 có tính chất: g  x   g  x  ? x 2 Bài 17: Hàm số: y  h  x  được cho bởi công thức y  h  x   x a, Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số y  h  x  vào bảng sau: x y 2  2 0 2 2 b, Tính các giá trị của x ứng với h  x   9, h  x   3 . Trang 69 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 2 c, Giải thích vì sao hàm số y  h  x   x có tính chất: h  x   h  x  ? . Bài 18: Hàm số y  f  x  được cho bởi công thức y  9x 2  2  1  1  a, Tính f  0  ; f    ; f 3 2 ; f   5  3  3    b, Tìm x để f  x   7; f  x   1 c, Chứng minh f  x   f  x  với mọi giá trị của x 3 Bài 19: Hàm số y  g  x  được cho bởi công thức y  g  x   x  13x  9 a, Tính g  1 ; g  2 b, Tìm x để g  x   9 2 Bài 20: Cho hàm số y  f  x   4x  5 1 a, Tính f  3  , f    2  b, Tìm x đển f  x   1 Bài 21: Cho hàm số y  f  x   5  2x a, Tính f  2 ,f  1 ,f  0 ,f  3 b, Tính giá trị của x khi y  5; y  3; y   1 Bài 22: Cho hàm số y  f  x   2x  1 . a, Tính f  2  , f  3 . b, Tìm x để f  x   0 . Bài 23: Cho hàm số y  f  x   2x 2  3 . 1 a, Tính f  0  , f   . 2 b, Tìm x biết: f  x   11 . 2 Bài 24: Cho hàm số : y  f  x   x  5x  6 a, Tính y khi x  1 1 ; x  ; x  0; x  1 3 2 b, Tìm x khi y  0 Trang 70 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 25: Cho hàm số y  f  x   x  1 1 a, Tính f  2  , f   2 b, Tìm x sao cho f  x   5 Bài 26: Cho hàm số giá trị tuyệt đối : y  f  x   3x 1  1   1  a, Tính f  2  , f  2  , f   , f    4  4 b, Tìm x biết : f  x   10,f  x   3 Bài 27: Hàm số y  f  x  được cho bởi công thức y  f  x   x  3  3 a, Tính f  5  ; f  2  ; f    3 10 ; f b, Tìm x biết f  x   3; f  x   9; f  x   5 3 Bài 28: Cho hàm số f  x   2x  8x  1   1  a, Tính f 1 , f  1 , f   , f   2  2  b, So sánh f  a  với f  a  4 2 Bài 29: Cho y  f  x   x  16x  1   1  a, Tính f  5  , f  5  , f   , f   3  3  b, So sánh f  a  với f  a   x  1 x  0  Bài 30: Cho hàm số f  x     x  1 x  0  a, Tính f  2 ,f  2 b, Có cách nào viết gọn công thức trên không ?   5x  4  x    Bài 31: Cho hàm số y  f  x     4  5x  x     4  5 4  5 a, Hàm số f  x  có thể viết gọn bởi công thức nào? b, Tìm x để f  x   6 Trang 71 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 32: Cho y  f  x   5x  1  2x  3 , Viết hàm số trên dưới dạng không có giá trị tuyệt đối Bài 33: Cho các hàm số: f1  x   3x 2 ; f 2  x   5x;f 3  x   1 ;f 4  x   x 3 ;f 5  x   x 4  x 2 x 1 1 a, Tính f1   , f 2   , f 3  3  , f 4  1 , f 5 1 3 5 b, Tính f1  0  f2  5  f3  3  f4  2  f5  2 c, So sánh f1  x  với f1   x  d, Tìm x để f5  x   0,f5  x   1 Bài 34: Cho hàm số y  f  x    3  x  7  . Tìm các giá trị của x sao cho: a, y nhận giá trị dương. b, y nhận giá trị âm. Bài 35: Hãy tính a, b, c của hàm số: a, y  f  x   2x  b biết rằng f 1  1 . b, y  g  x   ax  5 biết rằng g  2  1 . c, y  h  x   ax  b biết rằng h  0  3 và h  1  5 . 2 d, y  k  x   ax  bx  c biết rằng k  0  2; k 1  4; k  2  28 . e, y  t  x   x  b biết rằng t  9  4 . BÀI 4: MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ I, KHÁI NIỆM: + Trên mặt phẳng ta vẽ hai trục số Ox, Oy vuông góc với nhau tại O, khi đó ta có trục tọa độ Oxy y II I 2 -2 III O -3 Trang 72 1 2 x IV Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 + Các trục Ox, Oy được gọi là các trục tọa độ, Trong đó: + Ox được gọi là trục hoành, + Oy được gọi là trục tung, + O được gọi là gốc tọa độ. + Mặt phẳng có hệ trục tọa độ gọi là mặt phẳng tọa độ. + Hệ trục tọa độ được chia thành 4 góc, Góc phần tư thứ I, II, III, IV. Chú ý: + Các độ dài đơn vị trên trục tung và trục hoành phải bằng nhau. II, TỌA ĐỘ CỦA MỘT ĐIỂM TRÊN MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ: + Trong mp tọa độ, cho 1 điểm P bất kỳ, Từ P vẽ các đường thẳng vuông góc với Ox và Oy, giả sử nó cắt Ox tại điểm 2 và trục Oy là 1 thì cặp số (2; 1) được gọi là tọa độ của điểm P , KH: P( 2; 1) + Khi đó 2 được gọi là hoành độ, 1 được gọi là tung độ => P ( Hoảnh độ; Tung độ). + Với mỗi điểm M luôn xác định 1 cặp  x0 ; y0  và ngược lại. + Điểm O (0;0) III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Viết tọa độ các điểm có trong hình: y A B C D O x E N M Trang 73 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 2: Viết tọa độ các điểm có trong hình. a, Nhận xét về vị trí 4 điểm A, M, C, N. b, AMCN là hình gì? vì sao? c, Tam giác BED là tam giác gì? Vì sao? y E M B O A C D N Bài 3: a, Viết tọa độ của điểm A nằm trên trục tung, có tung độ 2 b, Viết tọa độ của điểm B nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng -3 Bài 4: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, Vẽ MNP biết: M  2;3 , N  0; 2  , P  3;1 . 3  Bài 5: Viết tất cả các cặp số  a; b  biết rằng a, b thuộc tập hợp  3; 1;  2  Bài 6: Viết tất cả các cặp số (a; b) biết rằng a, b 2, 2 và biểu diễn các cặp số đó trên trục số 3 3   5  Bài 7: Vẽ 1 hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu vị trí các điểm A  2;   ; B  3;  ; C  ; 0  2 2   2  1 1 Bài 8: Vẽ 1 hệ trục tọa độ và đánh dấu các điểm G  2;   ; H  1;   ; 2 2   Khi đó GHIK là hình gì? Vì sao? 3   3   I  1;  ; K  2;  . 2   2   Bài 9: Cho A(2;3) Viết tọa độ của: a, Điểm B sao cho đường thẳng Ox là đường trung trực của AB b, Điểm C sao cho đường thẳng Oy là đường trung trực của AC c, Điểm D sao cho O là trung điểm của AD Bài 10: Vẽ các điểm sau đây trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy: A  2; 2 ;B  2;1 ;C  3; 2  a, Viết tọa độ điểm đối xứng với B qua: – Trục hoành Trang 74 Ngô Nguyễn Thanh Duy x Bài tập TOÁN 7 – Trục tung b, Xác định tọa độ đỉnh C để ABCD là hình vuông.   1 3  Bài 11: Mỗi điểm sau thuộc góc phần tư nào của mp tọa độ; A  3;5  ; B  ;  ; C  a; b  với  a, b  0   2 4  Bài 12: Trên mp tọa độ Oxy, a, Tìm tất cả các điểm có hoành độ bằng 3 b, Tìm tất cả các điểm có tung độ bằng -1 Bài 13: Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy, đơn vị trên các trục là 1cm. a, Vẽ ABC biết A 1;3 ;B  2; 2 ;C  3; 2 . Tính diện tích ABC . b, Vẽ MNK biết M  0; 4 ; N  5;0 ;K  1; 1 . Tính diện tích MNK . Bài 14: Vẽ hệ trục toạn độ Oxy và đơn vị trên các trục là 1cm, đánh dấu các điểm O  0;0 ;B  0;3 ;C  3;0  ;D  3;3 a, Tứ giác OACB là hình gì? b, Tính diện tích hình đó ? Bài 15: Trên mp Oxy, vẽ các điểm A  2;1 ;B  6;1 ;C  6; 6 ;D  2;6  a, ABCD là hình gì ? b, Tính diện tích của hình ABCD Bài 16: Trên mp Oxy vẽ hình thang ABCD biết tọa độ A 1;0 ;B 1; 4 ;C  5;4 ;D  7;0 Tìm tọa độ trung điểm M, N, P, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA. Bài 17: a, Vẽ hai diểm A 1; 2  và B  1; 2 trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy b, Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B và trên đó vẽ điểm C  x;4  và D  3; y  . Tìm hoành độ x của điểm C và tung độ y của điểm D. Bài 18: a, Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy. Vẽ đường phân giác của các góc phần tư thứ nhất và thứ III. b, Đánh dấu hai điểm A và B trên đường phân giác có hoành độ lần lượt là – 2 và 3. Tìm tung độ của điểm A và B. c, Đánh dấu hai điểm C và D trên đường phân giác có tung độ lần lượt là 1 và – 4. Tìm hoành độ của điểm C và D. d, Em có nhận xét gì về tọa độ của một điểm M bất kì nằm trên đường phân giác đó. Trang 75 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 5: ĐỒ THỊ HÀM SỐ: y  ax  a  0  . I, KHÁI NIỆM: + Đồ thị của hàm số y  f  x  là tập hợp tất cả các điểm  x; y  trên mặt phẳng tọa độ Oxy thỏa mãn hàm số. + Đồ thị của hàm số y  ax  a  0  là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Chú ý: + Đồ thị hàm số y  ax  a  0  là một đường thẳng đí qua gốc tọa độ nên để vẽ đồ thị hàm số y  ax  a  0  ta chỉ việc tìm thêm điểm A khác gốc O và thuộc hàm số. + Xác định điểm A như sau: Cho x  1  y  a  A 1;a  . Hoặc các giá trị khác tùy bài toán. + Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm OA ta được đồ thị hàm số y  ax  a  0  . II, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Cho hàm số y  2x có đồ thị là  d  . a, Vẽ đồ thị của hàm số.  7  b, Các điểm A  2;1 ; B  2; 4  ; C   ; 7  ; D 1;3  có thuộc  d  không?  2  1 Bài 2: Cho hàm số y  f  x   x . 3 a, Tính f  3 , f 1 . b, Điểm A  3;1 có thuộc đồ thị hàm số không? Vì sao? Bài 3: Cho hàm số y  f  x   7x . a, Tính f  2  , f 1 . b, Điểm C 1;7  có thuộc đồ thị hàm số y  f  x   7x không? Vì sao? Bài 4: Cho hàm số: y  f  x   3x . a, Vẽ đồ thị của hàm số. b, Tính f  3 , f  0  . Bài 5: a, Vẽ đồ thị của hàm số y  2   3 x và cho biết M  6; 4  ; N  ; 1  thuộc đồ thị hàm số không? 3  2   4  b, Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm só. Tìm tọa độ điểm A và B biết A  9; y  ; B  x;  .  3  Trang 76 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 6: 3 a, Vẽ đồ thị hàm số y   x 4 3 b, Cho biết tọa độ các điểm A  4; 3  ; B  1;  ; C  3; 0  . Bằng phép tính hãy xác định xem điểm  4 nào thuộc đồ thị hàm số và biễu diễn điểm đó trên mặt phẳng tọa độ. c, Tính diện tích tam giác AOC 1 x. 3 a, Vẽ đồ thị hàm số. Bài 7: Cho hàm số y  b, Gọi M  6;2 . Kẻ MN vuông góc với tia Ox  N  Ox  . Tính diện tích tam giác OMN Bài 8: Cho hàm số y  x có đồ thị  d  a, Vẽ đồ thị của hàm số b, Gọi M  3;3 . Điểm M có thuộc đồ thị hàm số không? c, Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với  d  cắt Ox tại A và Oy tại B. OAB là tam giác gì? Bài 9: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm số. a, y  3x,  x  0  b, y  3x  x  0 .  3 Bài 10: Xác định hệ số a biết đồ thị hàm số y  ax  a  0  đi qua điểm A  2;  và vẽ đồ thị của hàm số  2 trên. 3 8 a, Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số trên B 4 2;3 2 ; C  2;  ; D  ; 2  2   3       b, Biết điểm M  m; 2  ; N 4 3; n thuộc đồ thị hàm số trên. Tính giá trị của m, n. Bài 11: Xác định hàm số y  m x , biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A  3;1     a, Điểm M 3 3; 3 ; N 6 2; 2 2 có thuộc đồ thị hàm số trên không? b, Tìm tọa độ điểm B, C thuộc đồ thị hàm số trên biết hoành độ của điểm B bằng 9 , tung độ của điểm C bằng 5. c, Vẽ đồ thị của hàm số trên. Bài 12: Vẽ đồ thị hàm số y  1 x . 3 Trang 77 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, Biết điểm A  m;n  thuộc đồ thị của hàm số. Bằng phép tính, tìm tọa độ điểm A nếu n  2m  5 . b, Biết điểm B  a;b  thuộc đồ thị hàm số. Hãy tính tỉ số: 2b  5 . 2a  15 Bài 13: Cho hàm số y   m  2  x a, Tìm m biết đồ thị của hàm số đi qua A  2; 4  . b, Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị m vừa tìm được. c, Tìm ba số a, b, c biết a, b, c tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 và a  b  8 . Bài 14: a, Xác định hàm số y  ax,  a  0  , biết đồ thị của nó đi qua A  2;3 . b, Biết điểm B thuộc đồ thị của hàm số xác định ở câu a và có tung độ là 2 . Tìm hoành độ điểm B. Bài 15: a, Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, biết x  2 thì y  5 . Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x. b, Hãy cho biết điểm A  3;9  có thuộc đồ thị của hàm số y  3x không? Vì sao? c, Cho hàm số y  f  x   x 2  1 . Tính f  4  . d, Vẽ đồ thị hàm số y  2x . Trang 78 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 CHƯƠNG III. THỐNG KÊ. BÀI 1: THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ. I, BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ. + Khi quan tâm đến 1 vấn đề, người ta thường thu thập số liệu về vấn đề đó và ghi lại vào 1 bảng. Bảng này gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu. VD: Khi chấm điểm kiểm tra môn Toán của một số học sinh lớp 7 thầy giáo ghi lại kết quả vào bảng sau: 8 6 9 7 7 9 10 6 5 4 7 10 8 7 7 9 9 7 8 8 BẢNG 1. VD: Thời gian làm xong một bài toán ( tính bằng phút) của 30 học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau: 5 8 10 7 5 5 8 9 9 9 7 8 13 8 9 10 8 8 8 9 8 7 10 10 5 9 10 9 13 8 BẢNG 2. II, CÁC THÔNG TIN TRONG BẢNG THỐNG KÊ: + Dấu hiệu điều tra: Là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm. ( Nội dung tìm hiểu của bảng thống kê). Kí hiệu: bởi các chữ cái in hoa: X, Y, M, ….. . VD: Ở Bảng 1: Dấu hiệu điều tra là: Điểm kiểm tra môn Toán của một số học sinh lớp 7. Ở Bảng 2: Dấu hiệu điểu tra là: Thời gian làm xong một bài toán của 30 học sinh lớp 7. + Đơn vị điều tra: Là mỗi một đối tượng, cá nhân, ….. khi điều tra. + Số các đơn vị điều tra là tổng tất cả các đơn vị điều tra: KH: N. VD: Ở Bảng 1 thì mỗi 1 học sinh là 1 đơn vị điều tra. Khi đó: Ở Bảng 2 có tất cả bao nhiêu đơn vị điều tra?  N  ?  + Mỗi đơn vị điều tra sẽ cho chúng ta một giá trị của dấu hiệu ( Giá trị cụ thể) . Kí hiệu: Giá trị của dấu hiệu được kí hiệu là x. VD: Ở Bảng 1: Thì học sinh thứ nhất cho ta giá trị là 8. Hay x  8 . Khi đó: Ở bảng 2 Học sinh thứ 4 ( theo hàng ngang) cho giá trị là bao nhiêu? Trang 79 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 III, TẦN SỐ CỦA MỖI GIÁ TRỊ: + Tần số của mỗi giá trị là số lần xuất hiện giá trị đó trong bảng thống kê. KH: n VD: Ở Bảng 1: Giá trị 8 xuất hiện 4 lần trong bảng, nên 4 gọi là tần số của giá trị 8. IV, BÀI TẬP VẬN DUNG: Bài 1: Điểm kiểm tra chất lượng môn Toán đầu năm của một lớp 7A của một trường THCS được ghi lại trong bảng sau: 8 7 9 7 8 4 9 7 4 10 8 6 4 8 9 6 8 6 10 8 8 7 5 6 6 7 4 10 7 6 8 9 a, Dấu hiệu ở đây là gì? b, Có tất cả bao nhiêu giá trị?  N  ?  . c, Viết các giá trị khác nhau và tần số của chúng. Bài 2: Số lượng học sinh giỏi tiếng Anh trong từng lớp của một trường THCS được ghi lại trong bảng sau: 14 14 13 16 15 14 12 13 13 15 15 17 11 12 12 12 12 12 11 11 11 13 12 14 a, Dấu điệu điều tra ở đây là gì? Dấu hiệu này có tất cả bao nhiêu giá trị? b, Có tất cả bao nhiêu giác trị khác nhau? c, Viết các giá trị khác nhau và cho biết tần số của chúng? Bài 3: Thời gian hoàn thành một sản phẩm ( Tính bằng phút) của một số công nhân trong 1 tổ được tổ trưởng ghi lại trong bảng sau: 4 5 5 5 4 5 5 6 6 7 5 3 5 6 5 4 6 5 5 6 5 4 7 5 5 6 5 6 4 5 4 8 7 3 4 6 4 5 5 3 a, Dấu hiệu ở đây là gi? b, Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? c, Giá trị 5 có tần số là bao nhiêu? d, Có tất cả bao nhiêu giá trị? Bài 4: Thời gian làm một bài tập Toán ( Tính bằng phút) của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại như sau: Trang 80 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 10 5 5 7 8 8 8 10 9 9 7 8 8 10 9 7 14 14 8 8 a, Dấu hiệu ở đây là gì? Có tất cả bao nhiêu đơn vị điều tra. b, Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong bảng thống kê? c, Viết các giá trị khác nhau và cho biết tần số của chúng. Bài 5: Điểm thi học kì I môn Toán của 40 học sinh trong một lớp được lập ở bảng sau: 5 7 8 7 7 10 5 8 8 3 7 7 5 10 5 7 7 8 4 7 7 7 5 8 7 4 7 7 5 7 8 5 7 5 5 7 5 7 5 7 a, Dấu hiệu ở đây là gì? Có tất cả bao nhiêu đơn vị điều tra. b, Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? c, Có bao nhiêu giá trị trên điểm trung bình ( trên 5 điểm) và cho biết tần số của mỗi giá trị? BÀI 2: BẢNG TẦN SỐ CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU. I, LẬP BẢNG TẦN SỐ: + Từ Bảng thống kê, ta có thể xửa lý số liệu để chuyển qua bảng tần số để đơn giản hóa và có thể thấy rõ hơn các vấn đề mà ta đang điều tra. ( Bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu). + Bảng tần số có thể lập theo hàng ngang hoặc hàng dọc. + Gồm một hàng giá trị và một hàng tần số: VD: Từ Bảng thống kê về thời gian làm một bài tập Toán ( Tính bằng phút) của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại như sau: 10 5 5 7 8 8 8 10 9 9 7 8 8 10 9 7 14 14 8 8 7 3 8 7 9 3 10 3 14 2 N = 20 Ta có thể chuyển qua bảng tần số: Giá trị ( x ) Tần số ( n ) 5 2 II, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Khi điều tra về số m 3 nước dùng trong một tháng của mỗi hộ gia đình trong xóm, người điều tra ghi lại bảng sau: 16 16 18 13 17 40 16 17 17 16 Trang 81 16 17 16 17 18 20 16 16 Ngô Nguyễn Thanh Duy 17 16 Bài tập TOÁN 7 a, Dấu hiệu ở đây là gì? b, Có bao nhiêu gia đình tiết kiệm nước sạch ( Dưới 15 m 3 / tháng) c, Lập bảng tần số. Bài 2: Thời gian giải xong 1 bài tập ( tính theo phút) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây: 5 6 8 8 6 8 8 6 10 9 8 5 7 8 8 8 9 6 9 8 7 10 7 8 10 5 9 5 10 7 a, Dấu hiệu ở đây là gì? b, Có tất cả bao nhiêu giá trị khác nhau. c, Lập bảng tần số và cho biết giá trị nào có tần số nhiều nhất, gái trị nào có tần số ít nhất? Bài 3: Khi thống kê về số người trong mỗi hộ gia đình ở một khu phố người ta thu được bảng sau: 3 4 4 4 6 2 7 4 6 5 3 3 5 3 4 5 5 6 6 3 2 3 8 5 6 7 4 4 3 5 2 6 a, Dấu hiệu ở đây là gì? Khu phố có bao nhiêu gia đình? b, Lập bảng tần số và cho biết có mấy gia đình có ít hơn 5 người. Bài 4: Điểm kiểm tra toán học kì I của 30 em học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau: 3 6 8 6 8 7 8 9 9 4 6 7 8 10 8 10 9 7 6 9 6 7 8 7 6 4 5 9 8 10 a, Dấu hiệu ở đây là gì? b, Lập bảng tần số của dấu hiệu. c, Cho biết lớp có bao nhiêu bạn điểm dưới trung bình ( Dưới 5 điểm). Câu 5: Thời gian làm một bài tập Toán ( Tính bằng phút) của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại như sau: 10 5 5 7 8 8 8 10 9 9 7 8 8 10 9 7 14 14 8 8 a, Dấu hiệu ở đây là gì? b, Lập bảng tần số? c, Có tất cả bao nhiêu giá trị khác nhau và số các giá trị là bao nhiêu? Bài 6: Điểm kiểm tra chất lượng môn Toán đầu năm của một lớp 7A của một trường THCS được ghi lại trong bảng sau: Trang 82 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 8 7 9 7 8 4 9 7 4 10 8 6 4 8 9 6 8 6 10 8 8 7 5 6 6 7 4 10 7 6 8 9 a, Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? b, Lập bảng tần số. c, Lớp 7A có bao nhiêu bạn có điểm Toán đạt loại giỏi ( từ 8 điểm trở lên) . BÀI 3: BIỂU ĐỒ, SỐ TRUNG BÌNH CỘNG. I, BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG: + Từ bảng tần số ta có thể vẽ biểu đồ đoạn thẳng để thể hiện rõ nét nhất các số liệu thống kê ban đầu + Biểu đồ đoạn thẳng gồm hai trục vuông góc với nhau tại O. Tần số ( n ) 5 4 3 2 1 O x1 x2 x3 Giá trị ( x ) Chú ý: + Tùy vào đơn vị của số liệu mà ta vẽ biểu đồ cho phù hợp. + Các giá trị trên trục tần số phải thống nhất bằng nhau. + Các giá trị trên trục Giá trị cũng phải tương ứng, Đối với các giá trị không mang tính định lượng thì ta xác định các vị trí bằng nhau. + Bên cạnh biểu đồ đoạn thẳng, ta có thể vẽ biểu đồ cột. II, SỐ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DẤU HIỆU: + Số trung bình cộng thường được dùng làm đại diện cho dấu hiệu. KH: X . x .n  x 2 .n 2  … . + Cách tính số trung bình cộng: X  1 1 N Trong đó: x1.n1 là tích giữa giá trị và tần số tương ứng. Trang 83 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 N là số các giá trị. Chú ý: + Khi các giá trị của dấu hiệu có sự chênh lệch lớn thì ta không nên lấy số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu đó. + Mốt của dấu hiệu là giá trị, nhưng chọn giá trị có tần số lớn nhất. KH: M0 . III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Cho bảng tần số của dấu hiệu X như sau: Giá trị ( x ) Tần số ( n ) 8 1 10 3 13 4 14 2 16 1 N = 11 a, Vẽ biểu đồ đoạn thẳng thể hiện bảng tần số trên. b, Tính trung bình cộng các giá trị trong bảng và tìm Mốt của dấu hiệu. Bài 2: Điểm kiểm tra môn Toán ( Hệ số 2) của học sinh lớp 7D được ghi lại trong bảng sau: Giá trị ( x ) Tần số ( n ) 0 0 1 0 2 0 3 0 4 2 5 4 6 7 7 15 8 10 9 6 10 4 N = 48 a, Dấu hiệu điều tra là gì? b, Số các giá trị là bao nhiêu? c, Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. Bài 3: Thời gian giải một bài toán ( tính theo phút) của một nhóm học sinh được ghi lại trong bảng sau: 5 4 7 7 6 5 6 4 6 4 7 7 5 5 6 6 6 7 7 6 a, Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? b, Lập bảng tần số. c, Tính trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu? Bài 4: Điểm kiểm tra một tiết môn toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau: 9 8 9 6 8 8 9 7 9 7 6 4 5 9 8 8 5 3 7 10 6 5 7 9 8 9 8 8 4 7 10 9 8 5 8 7 10 9 10 8 a, Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? Trang 84 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 b, Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu? c, Tính số trung bình cộng điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7A. Bài 5: Điểm kiểm tra học kì I môn Toán của tất cả học sinh trong lớp 7A được ghi lại ở bảng sau: 9 7 3 8 6 9 7 5 10 8 7 6 7 8 5 9 8 7 10 7 6 4 7 9 8 5 8 7 6 7 a, Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị cảu dấu hiệu là bao nhiêu? b, Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Bài 6: Thời gian làm xong một bài toán ( tính bằng phút) của 30 học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau: 5 8 10 7 5 5 8 9 9 9 7 8 13 8 9 10 8 8 8 9 8 7 10 10 5 9 10 9 13 8 a, Dấu hiệu ở đây là gì? b, Lập bảng tần số. c, Tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu. Bài 7: Điểm kiểm tra chất lượng môn Toán đầu năm của một lớp 7A của một trường THCS được ghi lại trong bảng sau: 8 7 9 7 8 4 9 7 4 10 8 6 4 8 9 6 8 6 10 8 8 7 5 6 6 7 4 10 7 6 8 9 a, Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? b, Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng? c, Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. d, Tìm Mốt của dấu hiệu. Bài 8: Thời gian làm một bài tập Toán ( Tính bằng phút) của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại như sau: 10 5 5 7 8 8 8 10 9 9 7 8 8 10 9 7 14 14 8 8 a, Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số? b, Tính trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu? Trang 85 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 9: Điểm thi học kì I môn Toán của 40 học sinh trong một lớp được lập ở bảng sau: 5 7 8 7 7 10 5 8 8 3 7 7 5 10 5 7 7 8 4 7 7 7 5 8 7 4 7 7 5 7 8 5 7 5 5 7 5 7 5 7 a, Lập bảng tần số và tính giá trị trung bình về điểm thi môn Toán của 40 học sinh nêu trên. Bài 10: Cho bảng số liệu sau: 10 7 6 7 5 9 8 5 7 9 4 9 7 6 8 10 8 10 8 9 a, Lập bảng tần số. b, Tính số trung bình cộng. Bài 11: Điểm kiểm tra toán học kì I của 30 em học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau: 3 6 8 6 8 7 8 9 9 4 6 7 8 10 8 10 9 7 6 9 6 7 8 7 6 4 5 9 8 10 a, Dấu hiệu ở đây là gì? b, Lập bảng tần số của dấu hiệu. c, Tính điểm trung bình bài kiểm tra môn Toán của 30 học sinh nêu trên. Bài 12: Khi thống kê về số người trong mỗi hộ gia đình ở một khu phố người ta thu được bảng sau: 3 4 4 4 6 2 7 4 6 5 3 3 5 3 4 5 5 6 6 3 2 3 8 5 6 7 4 4 3 5 2 6 a, Dấu hiệu ở đây là gì? Khu phố có bao nhiêu gia đình? b, Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu. c, Tìm Mốt của dấu hiệu. Bài 13: Khi điều tra về số m 3 nước dùng trong tháng của mỗi hộ gia đình trong xóm, người điều tra ghi lại được bảng sau: 16 16 18 13 17 40 16 17 17 16 16 17 16 17 18 20 16 16 a, Dấu hiệu ở đây là gì? b, Lập bảng tần số. c, Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Trang 86 Ngô Nguyễn Thanh Duy 17 16 Bài tập TOÁN 7 Bài 14: Thời gian giải xong 1 bài tập ( tính theo phút) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây: 5 6 8 8 6 8 8 6 10 9 8 5 7 8 8 8 9 6 9 8 7 10 7 8 10 5 9 5 10 7 a, Lập bảng tần số. b, Tính số trung bình cộng. c, Tìm Mốt của dấu hiệu. Bài 15: Khi điều tra về số m 3 nước dùng trong thàng của mỗi hộ gia đình trong xóm, người điều tra ghi lại bảng sau: 16 16 18 13 17 40 16 17 17 16 16 17 16 17 18 20 16 16 17 16 a, Dấu hiệu ở đây là gì? b, Lập bảng tần số. c, Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Bài 16: An làm 8 bài kiểm tra 1 tiết của 8 môn học và có điểm trung bình là 6,5 điểm. Kết quả cụ thể được ghi trong bảng sau, Trong đó 2 ô ghi chữ x, y. Em hãy tìm x  y và tìm x ( Với x, y là hai số tự nhiên) Điểm Số bài kiểm tra 4 1 6 x 7 2 Trang 87 8 2 10 y Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ. BÀI 1: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ. I. KHÁI NIỆM: + Biểu thức bao gồm các phép toán ( Cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, căn, giá trị tuyệt đối) không chỉ trên những số mà còn cả trên những chữ gọi là biểu thức đại số. VD: 1 , 3x 2 7 , 3x 2  4xy , … đều gọi chung là biểu thức đại số. 5x 2 y + Trong mỗi biểu thức đại số có chữa chữ, thì các chữ đại diện cho các số tùy ý thay đổi nên gọi là biến số. VD: 2x 2  3y 4 Biểu thức này có hai biến là x và y. + Biểu thức đại số không chứa biến dưới mẫu gọi là biểu thức nguyên. + Biểu thức đại số chứ biến dưới mẫu gọi là biểu thức phân. VD: x 2 2 6y2 x y là biểu thức nguyên còn là biểu thức phân. 7 5 x Chú ý: + Đối với biểu thức phân, ta cần tìm ĐKXĐ( có nghĩa) của biểu thức đó. + ĐKXĐ của biểu thức phân là khi mẫu khác 0. II. GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ: + Để tính giá trị của một biểu thức đại số có chứa biến, ta thay giá trị cho trước của biến vào biểu thức rồi thực hiện phép tính. Chú ý: + Với biểu thức nguyên ta luôn xác định được giá trị cụ thể với mọi giá trị cụ thể của biến. + Với biểu thức phân ta chỉ tính được tại các giá trị của biến làm cho mẫu khác 0. VD: Tính giá trị biếu thức: A  3x 2  5x  1 tại x  1 . Khi đó: A  3.12  5.1  1  1 . III. BÀI TẬP VẬN DỤNG: Trang 88 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: a, A  x 5  5 tại x  1 . b, B  2x  y tại x  0, y  3 . 1 . 3 1 a, A  3a  5a  1 tại a  . 2 5 a, A  3x 2  2x  5 tại x  . 3 a, A  3x 2  9x , tại x  b, B  2a  b tại a  9, b  1 . 2 b, B  3a  2b tại a  1, b  2 . b, B  x 2  4y 2 tại x  1, y  a, A  5x 2  3x  2021 tại x  1 . 1 . 2 b, B  7x  2y  6 tại x  1, y  2 . Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: a, A  1 1 b, B  3x  5y  1 tại x  , y  . 5 3 y 1 tại y  3 . 2y 2a  5 tại a  1 . 3a  6 1 5 a, A  2y  tại y  . 2y  1 4 b, B  x 2 y  2xy  3 tại x  1, y  2 . a, A  a, A  x 2  3x  b, B  xy  2x 3 y4  x 2021  3y tại x  1.y  2 . 5 tại x  0 . x b, B  4x 7 y5  4y 2  2021  4y5 x 7 tại x  2, y  3 . Bài 3: Tính giá trị của biểu thức: 1 a, A  3x  2x  1 tại x  . 2 2 a, A  3x 2  2x  3 tại x  2 b, 1 . 3  y  2 B b, B  2 a, A  3a  3ab  2b tại a  1, b  3 . a, A  2x 2  3xy  2y 2 tại x  1, y  0 . b, B  2 2y  y tại y  0 . y2 2xy 1 tại x  2, y  . 2 x 4 2021 a  b 2 1 tại a  2, b  1 . a 1 xy 3 99 b, B  3x 2  tại x  , y  . 2019 6  4x 2 2 Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: 2a  5b a 3 tại  . a  3b b 4 3b  a a, A  tại a  b  1 . 2b  1 3a  2b a, A  tại a  b  7 . 2a  7b 1 b, B  x 2 y2  xy tại x  1, y  1 . 2 a, A  b, B  (x 2  y 2 )(x  y) 2 tại x  2, y  3 . b, B   x  3 y  3 tại x  y  10 và 2x  3y . Trang 89 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 5: Tính giá trị của biểu thức: a, A  1 6x 2  x  3 tại x  . 2x  1 2 b, B  a, A  2x 2  3x  2 tại x  3 . x2 1 1 b, B  9x 2  7x. y  y3 tại x  , y  6 . 4 3 x y 5x 2  3y 2 tại  . 2 2 3 5 10x  3y Bài 6: Tính giá trị của biểu thức: 1 . 2 a, A  3x 3 y  6x 2 y 2  3xy3 tại x  b, B  7x 2  6 x  5x  4 tại x  2 . a, A  x  2y 2  z3 tại x  4, y  z  1 . b, B  x 4 y  3xy3  4 tại x  2, y  1 . Bài 7: Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau: a, 2a . 3a  1 a2 1 . a 1 b, c, 2 1  . a 1 a d, 2 3 . a  a  3 Bài 8: Tìm giá trị của biến để các biểu thức sau có giá trị bằng 0: a, A  3x 2  48 . 1  b, B   x  1  x   . 2  c, C  x  3  4 . c, C  a, A  x 1 . 7 x  b, B   2x  7   4   . 2  a, A  3x  2 2  3x b, B   x  1 x 2  6 .   c, C  2x  x  1 3x  12 x2  3 . x 3 d, D  3x  3 19 d, D  x2  9 . 3x d, D  6  x2 . x6 Bài 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 1  a, A   x  3    y   30 . 3  2 2 b, B  x  3  y 2  3 . 4  a, A   x  1   y  3  2021 . 4 6 a, A   x  3   2y  1  2020 . 2  4 20  y 2  17 2 b, B  12  x  5  a, A   x  2   2  y  4   4020 . a, A  21  x 2  19  b, B  x 2  9  y  3  3 . 7y . b, B  x  2020   x  y  18  . Trang 90  2020  2020 . 12 10 b, B  6  x  8  y  10  . Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 10: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:   2 4 y  b, B   3x  10    40 . 2  2 a, A  2  x  2 .   2    a, A   6  x 2  2021 .  a, A   9 x  7  20 30 2 4 b, B  2021   3  x    y  20  . a, A  2019  x 2  25 . b, B   3  x  5  y 7 . 2 5 2 3 5 b, B    x 2    y   235 . 5 5 3 2 2  5. BÀI 2: ĐƠN THỨC VÀ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG. I. KHÁI NIỆM: + Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1 số hoặc 1 biến hoặc 1 tích giữa các số với các biến. VD: 1  , 2 4x 2 y , y2 , 3xy 2 3y2x . + Riêng số 0 gọi là đơn thức 0. + Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của 1 số với các biến, mà mỗi biến chỉ được viết một lần. Trong đó: + Các số gọi là phần hệ số. + Các biến gọi là phần biến số. VD: 3xy 2 3y2x  18x 2 y3 khi đó: 18 là phần hệ số, x 2 y3 là phần biến số. + Khi nhân hai đơn thức ta nhân phần hệ số với phần hệ số, phần biến với phần biến. VD:  3xy  . 6x y   3. 6 .xy .x y  18.x y . 2 2 2 2 3 3 + Bậc của một đơn thức có hệ số khác 0 là tổng tất cả các số mũ của phần biến trong đơn thức đó. VD: 23.35.x 2 y 4 ta chỉ xét phàn biến số là x 2 y 4 có tổng các số mũ là 6, nên đơn thức có bậc 6. Chú ý: + Các đơn thức không chứa biến có bậc 0. II. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG: Trang 91 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 + Các đơn thức đồng dạng là các đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến số. VD: 1 2 xy z , 3 3 2 xy 2 z là các đơn thức đồng dạng. 5 6xy 2 z , + Khi cộng ( trừ) các đơn thức đồng dạng ta cộng ( trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Chú ý: + Không thực hiện được phép cộng các đơn thức không đồng dạng. VD: x 5  3x 2  5x 2  x 5  8x 2 . III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Tìm các đơn thức và chỉ rõ phần biến, phần hệ số: a, 0 . b, 7 xyz3 . 2 a, 21 . b, 2 4 2 x y . 4 a, 3x 4 . b, 7x 6 y5 z 4 . a, 2019x . b, 2 2 x y. 5 b, a, c, 2x  3 . c, x 2  d, 2 . 3 x 2 y . y 5 d, 4x 2 1  y  . 2 c, x 2  5x 2 . d,  x  2  .xy2 . 1 x2 . 63 c, x 2 y  xy 2 . d, 1  3a  x 2 y . 25  9.x 2 y . c, 3a  2x 2 y . d, 3x 2 y  2x 2 . 3x  1 Bài 2: Thu gọn và chỉ ra phần hệ số, phần biến và tìm bậc của các đơn thức sau:  1  b,  x 2 y  . 2xy3 .  3   a, 5x 2 .3 xy 2 .  a, 2y 2 . 2y3 .y .  3  b,  x 2 y  .  xy3 .  4  a, 5x 4 .4x 3 .3x 2 .2x . 1  b,  x 3 y  . 2x 3 y 4 . 4  a, 2x 2 y3 z5 .5xy 2 z3 . 3  2  b,  x 2 y3  .  2 .x 4  . 4  5    3       12  5  b,  x 4 y5  .  x 2 y  .  9   15  a, 5x 2 y4 z5 . 2x 5 y4 z 2 .    1   14 4 5  x y . b,   x 2 y  .   7  5   a, 5x 2 y3z 4 . 20x 4 y3z 2 . Bài 3: Thu gọn và chỉ ra phần hệ số, phần biến và tìm bậc của các đơn thức sau: Trang 92 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, 6x 2 yz. 1 .xz . 3 1 a, 5x 2 y 4 . x 5 .y6 . 4 1 b, 4xxy. xyy.xxyy . 2 3 b, 5xy 2 . y 4 z.40.x 5 z5 . 5 2 xyz. 3xy 2 z . 3 1  2  c, x 2 y.  xy 2  . 2   3 1 8 a, 3 x 3 y4 . x 8 y5 . 5 8 5 3 b, 6a 2 b. bc3 . abc . 2 5 c,  c,  3 2 5  2 3 2  x y . x y  . 5   3 Bài 4: Thu gọn và chỉ ra phần hệ số, phần biến và tìm bậc của các đơn thức sau: a, a, a, a, a, 2 2 2 xy z. 3x 2 y . 3 2 3 2xy3 . . xz 2 . 8 1 2 3 2 . x y .  2xy  . 4 3 1 x. 2y5 . 9x 5 y . 6 3 1 3x 4 y5 z6 . x 5 .y4 .z3 . 9   2  b, 5xy2 .  3y  . 3     b, x 2 yz.  2xy  z .      2        b, 2x 2 y .8x 3 yz3 .  2  3 3 b, 2xy3 .  x 2 y .  2xyz  .   b, 5xy3z . 2x 2 y3z 4 . 4x 2  2 . Bài 5: Thu gọn và chỉ ra phần hệ số, phần biến và tìm bậc của các đơn thức sau: 2 5  5 8  b, x 3  .x 2 y  .  x 5 y  .  4   15   1  a, 2xy 2 .  x 2 y3  .  3  2   1 c,  x 3 y 4 z 5  .  2  2  1  a, 15xy z .  x 5 y1z3  .   3 5  1  c,  x 3 y 4 z 2  .   2  2  3 b,  x 5 y7 z9  .   .x 5 y3z .  3  4 3 5 Bài 6: Thu gọn và chỉ ra phần hệ số, phần biến và tìm bậc của các đơn thức sau:   3 a,  x 6 y7  . xy 2   4   . 916 x y 5 2 4  3  b, 4xy2 .   . x 2 y .  4   .     3   7  a,   x 2 y 2 z  6x 2 y  x 2 y 2 z  .   12   7  2 x 2 b,  3.x 2 y .   .  xy 2 . 3      Bài 7: Thu gọn và chỉ ra phần hệ số, phần biến và tìm bậc của các đơn thức sau: 3 n 1 4 2n 1 2n 1 5 x . x y . .x . y n 1 . 4 5 6 6 4 2 b. .x 3n . .x 4n .y5 n . .y6n 4 2 6 a, Trang 93 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7    c, a 2 b2 xy2 z n 1 . b3cx 4 z3 n với a, b, c là các hằng số. Bài 8: Thu gọn và chỉ ra phần hệ số, phần biến và tìm bậc của các đơn thức, biết a, b, c là các hằng số:     a, 13 2xy2 x xy3 z3 . a, b, 1 2 3  1  ax y .  abx 3 y 2  . 2  3  1 1 1 x. ax. abx . 2 4 8 1  5  b, 1 x 2 y.  x10 y 2  4  6  3 0  1  .  2 abxy 2  .  3    1 b, 3abxy  ax 2 yz  . 3abx 3 y 2 z3 .  5   ab 2  xy  .3axy2 .4a 2 x 3 . a,   2    Bài 9: Phân tích các biểu thức sau thành Tích của hai đơn thức trong đó có một đơn thức là 20x 5 y 2 . a, A  60x 6 y10 . b, B  10x 5 y15 . c, C  3 20 3 .x y . 20 Bài 10: Phân tích các biểu thức sau thành Tích của hai đơn thức trong đó có một đơn thức là: 3x 2 y 2 z . a, A  21x 3 y 4 z5 . b, B  51x 5 y 6 z 7 . 4 c, C  .x 4 y4 z4 . 3 Bài 11: Phân tích các biểu thức sau thành Tổng của hai đơn thức trong đó có một đơn thức: 2x 2 y a, A  7x 2 y . 6 2 x y. 7 5 2 x y. c, C  2 b, B  8   1 Bài 12: Cho đơn thức: A  .x 2 y 2 .  x 2 y  . 3   4 a, Thu gọn đơn thức A, rồi xác định hệ số và tìm bậc của đơn thức. b, Tính giá trị của A tại x  1, y  1 .  1   2 Bài 13: Cho đơn thức A   .xy 2  .   .x 2 y3  .  4   3 a, Thu gọn đơn thức A. b, Tính giá trị của đơn thức A khi x  1, y  1 . Trang 94 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 2 1 1  Bài 14: Cho đơn thức: M  . 6x 2 y 2 .  x 3 y  . 3  2 a, Thu gọn M. b, Tính giá trị của M tại x  1, y  1 .    3  7  Bài 15: Cho đơn thức M   x 2 y  .  x 2 y 2  .  9   7 a, Thu gọn đơn thức M rồi xác định hệ số và phần biến của đơn thức. b, Tính giá trị của đơn thức M tại x  1, y  2 .   6  2 Bài 16: Cho đơn thức A   x 2 y 2  .  x 4 y3  .  5  3 a, Thu gọn rồi tìm bậc của đơn thức A. b, Tính giá trị của đơn thức A tại x  1, y  2 . 2  3   20  Bài 17: Cho đơn thức A   xy 2  .  x 3 y   5   27  a, Thu gọn đơn thức và tìm bậc của đơn thức A. x và x  y  2 . b, Tính giá trị của biểu thức A biết: y  3 3 2 2 x y và xy 2 z . Bài 18: Cho hai đơn thức: 4 3 a, Tính tích hai đơn thức trên. b, Xác định hệ số, phần biến, bậc của đơn thức tích. 3 2 2 2 2 4 3 x z , xy z , x y . 8 3 5 a, Tính tích của 3 đơn thức trên. b, Tính giá trị của mỗi đơn thức và giá trị của tích ba đơn thức tại x  1, y  2, z  3 . Bài 19: Cho 3 đơn thức: 3 3 2 x y z và  6xy3 z 5  . 2 a, Tính tích hai đơn thức trên b, Chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của đơn thức tích. Bài 20: Cho hai đơn thức: 1 2 9 2 x y. .xy . 18 7 a, Thu gọn đơn thức. b, Tính giá trị của đơn thức tại x  2, y  1 . Bài 21: Cho đơn thức: A  2  1  Bài 22: Cho đơn thức A   xy3  . 2x 3 y .  2    Trang 95 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, Thu gọn đơn thức A. b, Tính giá trị của A khi x  1, y  1 . 2 2 2 5 x yz 2 . 9 a, Đơn thức C là tích của đơn thức A và B. Xác định phần biến, phần hệ số, bậc của C. b, Tính giá trị của đơn thức C khi x  1, y  1, z  1 .   Bài 23: Cho hai đơn thức: A  18x 3 y 4 z5 và B  Bài 24: Cho đơn thức: A  3x 2 y.M ( với M là một đơn thức). Tìm M để Sau khi thu gọn ta được: a, A  6x 3 y 2 . b, B  5 2 3 .x y . 6 Bài 25: Tìm giá trị của a và b để đơn thức c, C  7x 2 y7 . d, D  0 . 1 a b 1 x .y đồng dạng với đơn thức 2x 2 y3 . 2 3 2 7 3 x y. 2xy 2 . x 0 ,  x  0  . 16 a, Thu gọn đơn thức A và xác định bậc, hệ số của A. b, Biết rằng A  0 . Hãy so sánh giá trị của y với 0.  Bài 26: Cho đơn thức: A     Bài 27: Phân thành các nhóm đơn thức đồng dạng: 12x 2 y , 6 , 7xy 2 , 3  xyz , 8 2019 , 2xy.x ,  1  y.   xy  .  3  3yxz , Bài 28: Sắp xếp các đơn thức sau thành nhóm các đơn thức đồng dạng và tính tổng mỗi nhóm: 3 2 3x y , 1 3 , 2 x5 y4z2 , 11  x 3 y3 , 6 Bài 29: Viết 2 đơn thức đồng dạng với đơn thức 1 6 x 3 y2 , 2 11x 3 y3 , 6  . 1 6x 5 y 4 z 2 , 1 4 4 x y . 2 Bài 30: Viết 2 đơn thức đồng dạng với đơn thức 5x 2 y3 . Bài 31: Tính:   a, x 4  3x 4  4x 3 . b, 6ab  3ab  12ab . c, xy2  x 2 y  2xy2 . a, x 2  5x 2  2x 3 . b, xy    xy   5xy . c, 3x 2 y3 z 4  4x 2 y3 z 4 . Trang 96   Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7     a, 6b 2  4b 2  3b 2 . b, 4x 2 y  8x 2 y . a, 8x  7x  6x  9x . b, 25x 2 y  55x 2 y . c, 6xy3  6xy3  6x 3 y . b, 3x 2 y  4x 2 y  x 2 y . c, x 5 y6    a, 3x 4  4x 3  4x 4 . c, 12x 2 y3z 4  7x 2 y3 z 4 .      7x y   56x y 5 6 6 5 Bài 32: Tính: x2 7 2  x x. 2 2 1 a, 2x 3  3x 3  x 3 . 3 5 a, 3xy  x 2 y   x 3 y 2 . 6 3 5 a, 2xy2  y 2 x  xy 2 . 4 6 1 2 1 3 5 2 7 3 x  x  x  x . 2 3 2 3 1 5 b, x 2 y 3  1 y3 x 2  3x 2 y 3 . 2 8 3 1 2 b, xyz 2  xyz 2  xyz 2 . 4 4 4 1 1 b, 5xy 2  xy 2  xy 2  5x 2 y . 2 4 a,  b, Bài 33: Tính:  3 b, 5 x 2 y2  x 3 y   4x 2 y x 2 y 2 . 4  2         a, 4x 4 x 2  2x 3 .  a, 5x 2 y  8x 2 y  11x 2 y . b,  1 2 2  1 2 2   1  2 2 x y z   .x y z     x y z . 2  4   2  Bài 34: Thu gọn các đơn thức sau: a, A  7 3 26  x y .  axy3   5bx 2 y 4 9  11    . 21 ax   ax  x y  2 3 với a, b là hằng số. 21  b, B  3x 4 y3  x 2 y   8x n 9 . 2x 9 n . 6       Bài 35: Thu gọn: xy 2  2xy 2  3xy 2  …  2019xy 2  2020xy 2 . Bài 36: Thu gọn: x 2 y  2xy2  3x 2 y  4xy2  5x 2 y  6xy2  …..  2003x 2 y  2004xy2 Bài 37: Viết đơn thức: 3x 2 y3z 4 thành: a, Tổng của hai đơn thức. b, Hiệu của hai đơn thức. c, Tích của ba đơn thức.       Bài 38: Cho ba đơn thức: A  12x 2 y4 , B  5x 2 y4 và C  20x 2 y4 . Trang 97 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, Tính tích A.B.C và A  B , B  C , A  C , C  A , C  A  B . 5 b, Tính giá trị của biểu thức A  B  C và A  B  C tại x  2, y   1 . Bài 39: Cho A  4xy3 , B  5x 3 y , C  2xy3 , D   x 3 y . Tính và thu gọn các đơn thức sau: a, A  2C . b, 2B  9D . d, 3A.D B.C  2C2 . c, A.C  B.D . Bài 40: Cho ba đơn thức: A  x 3 y , B  x 2 y 2 , C  xy3 . Chứng minh rằng: 4 a, AC  2B2  2x 4 y4  5  xy  . b, A.y 2  C.x 2  2B.xy . c, ABC  B3  0 . Bài 41: Tìm các đơn thức A biết: a, A  8x 2 y  x 2 z . b, 4x 2 y  A  3x 2 y . c, A  x 2 yz  5 2 3 x yz  x 2 yz . 12 4 Bài 42: Tìm các đơn thức A và B biết: a, x 2 y  A  2xy2  B  3x 2 y  4xy2 . b, 5xy2  A  6yx 2  B  7xy2  8x 2 y . 3 5 3 5 c, A  xy 2  B  x 2 y  x 2 y  xy 2 . 8 6 4 8 7 5 1 d, 5xy3  A  yx 3  B  2 xy 3  x 3 y . 8 4 6 e, 3x 2 y3  A  5x 3 y2  B  8x 2 y3  4×3 y2 . g, 6x 2 y3  A  3×3 y2  B  2x 2 y3  7×3 y2 . Bài 43: Tính giá trị của các đơn thức sau: a, 5x 2 y 2 tại x  1, y  1 . 2 b, 2 2 x y tại x  3, y  1 . 3 1 2 3 3 1 x y z tại x  1, y  , z  2 . a, 3 2 a, 1 2 3 x y tại x  1, y  2 . 2 b, 15x 3 y3 z 3 tại x  2, y  2, z  3 . b, 2 3 6 x y z tại x  3, y  1, z  2 . 5 Bài 44: Thu gọn rồi tính giá trị tổng các đơn thức sau: Trang 98 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 1 . 2 1 b, 4x 2  3x 2  2x 2  x 2 tại x  . 2 a, 5x  7x  3x  2x tại x    c, 15x 4  7x 4  20x 2 .x 2 tại x  1 . d, 3 1 5 x y  x 5 y  x 5 y tại x  1, y  1 . 4 2 e, 13x 2 y5  2x 2 y5  x 6 tại x  1, y  2 . g, 14xy  5xy  7xy  2xy tại x   1 , y  1. 2  h, 23x 3 y3  17x 2 y.xy2  50y3 x 3 tại x  1, y  1 . Bài 45: Hãy viết 3 đơn thức với biến x, y có giá trị bằng 9 tại x  1, y  1 . Bài 46: Hãy viết 4 đơn thức với biến x, y có giá trị bằng 5 tại x  5, y  10 . Bài 47: Chứng minh rằng: 5 2 2 a,  a 5 .  a 5     a 2 .  a    0 .   n n b,  1 .a n  k   a  .a k .  1  Bài 48: Cho A  5ax 2 y 2    ax 2 y 2   7ax 2 y 2   x 2 y 2 .  2  a, Với giá trị nào của a thì A không âm với mọi x, y. b, Với giá trị nào của a thi A không dương với mọi x, y. c, Cho a  2 . Tìm x, y nguyên để A  84 .  Bài 49: Ba đơn thức : A   2 2 xy z , B  3xyz 2 , C  5x 2 y3 z3 có thể cùng có giá trị âm? 3 Bài 50: Bốn đơn thức: A  3x 3 yz , B  4x 3 y 2 z , C  7x 3z2 , D  5x 3 y có thể cùng có giá trị dương? 1  Bài 51: Cho đơn thức: A  3  a   x 4 y6 z 4 với a là hằng số khác 0, Xác định a để A  0,  xyz . a  Trang 99 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 3: ĐA THỨC I, KHÁI NIỆM: + Đa thức là tổng của những đơn thức, mỗi đơn thức trong đa thức gọi là một hạng tử của đa thức. Chú ý: + Mỗi đơn thức cũng là một đa thức. + Thu gọn đa thức là thực hiện cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong đa thức đó. + Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong đa thức đó. + Khi tìm bậc của đa thức ta phải thu gọn đa thức đó. VD: 3x 5  9x 3  2 thì hạng tử 3×5 có bậc 5 là bậc cao nhất, nên đa thức có bậc 5. Chú ý: + Đa thứ thuần nhất là đa thức trong đó mọi hạng tử đều có cùng một bậc. II, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Trong các biểu thức sau đâu là đa thức: 3x 2 , 5x 2  4xy , 18, 9xy  3y3 , 4x 2 y  2xy , y2  5 6 . x y 2 3 , 5 0, 2 Bài 2: Thu gọn rồi tìm bậc của các đa thức sau:   a, A  x 6  y 5  x 4 y 4  1 . b, B  3y x 2  xy  7x 2  y  xy  . a, A  7x 5  2x 4  3x 2  1 . 1 b, B  xy  x  y   2 xy3  xy 2 . 5 a, A  x 4  2x 2 y 2  3xy  4y  5 . b, B  4x  x  y   5y  x  y   4x 2 . a, A  x 3  5y 2  x  x 3  y2  x . b, B  x 2  1  x  y  1  x 2  y2 . a, A  6x 4  5x 2  4x  3x 4  2x 3 . b, B  xy x 2 y3  5x 2 y 2 xy2  3x 2 y 2 .             2 a, A  3x 2  7x 3  3x 3  6x 3  3x 2 . a, A  3x.x 4  4x.x 3  5x 2 x 3  5x 2 .x 2 . Bài 3: Thu gọn rồi tìm bậc của các đa thức sau:   a, A  x 2  2xy  5x 2  1 . b, B  4x 3 yz  4xy2 z 2  xyz  x 2 y2 z 2 . a, A  x 2 y 2  y 2  5x 2  3x 2 y  5 . b, B  2x 2 y3 z 2  3x 4  7x 5  6yz 3  x 2 y3z 2 . a, A  x 6  x 2 y5  xy6  x 2 y5  xy6 . b, B  2x 2 yz  4xy 2 z  5x 2 yz  xy2 z  xyz . a, A  5a.2y 2  5x.3xy  x 2 y  6xy 2 . b, B  x 3  2y3  3z3  3xyz  y3  5x 3  x 2 yz 2 . Trang 100 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, A  x 3 y 4  5xy8  x 3 y 4  xy 4  5y8 . b, B  x 2  y2  z 2  x 2  y 2  z 2  x 2  y 2  z 2 . Bài 4: Thu gọn rồi tìm bậc của các đa thức sau: 1 b, B  3x 2  x  1  2x  x 2 . 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 a, A  5x y  4x y  x  8x y  5x y . b, B  x 4 y 4  6x 6  x 4 y 4  x 4 y 4 . 2 2 1 1 1 b, B  3x 2 y  xy  1  3x 2 y  xy  xy . a, A  3x 5 y3  4x 4 y3  2x 4 y3  7xy2  3x 5 y3 . 4 2 4 1 b, B  x 3  5xy  3x 3  xy  x 2  xy  x 2 . a, A  3a.4b 2  0,5b.6b 2  2ab.3b  b.3b 2  1 . 2 1 a, A  x 3 y 4  5y8  x 3 y 4  xy 4  x 3  xy 4  5y8 . b, B  x 4  x 2 y3  x 2 y 2 z 2  x 4  x 2 y 2 z 2 . 2 3 3 1 a, A  5, 7x 2 y  3,1xy  8y5  6,9xy  2,3x 2 y  8y5 . b, B  3x 5  x 3 y  xy2  3x 5  x 2 y . 4 4 2 Bài 5: Thu gọn rồi tìm bậc của các đa thức sau: a, A  2a 2 x 3  ax 3  a 4  a 2 x 3  ax 3  2a 4 . 1 a, A  3x 2 y  4y5  3x 6 y7  x 3 y  3xy5  3x 6 y7 . 2 b, A  2x 2 y 4  4xyz  2x 2  5  3x 2 y 4  4xyz  3  y9 . Bài 6: Viết đa thức: x 5  2x 4  3x 2  x 4  1  x thành: a, Tổng của hai đa thức. b, Hiệu của hai đa thức. Bài 7: Cho đa thức: A   a  2  x 2  3x  x  y   8y  x  y  với a là hằng số. a, Viết A thành tổng của những đơn thức rồi thu gọn. b, Đa thức A sau khi thu gọn có là đa thức thuần nhất không. Bài 8: Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức: a, A  x 3  y3 tại x  3, y  2 . a, A  6xy  4x 2  2y2  3 tại x  y . a, A  6x  12  y  2   6y tại x  y  1 . a, A  5x 2 y  5xy 2  xy tại x  2, y  1 . a, A  5xy 2  2xy  3xy 2 tại x  2, y  1 . a, A  6a 3  a10  4a 3  a10  a  8a 3 tại a  2 . Trang 101 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, A  4x 6 y3  3x 6 y3  2x 2 y 2  x 6 y3  x 2 y 2  y tại x  1, y  1 . Bài 9: Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức: 1 1 1 1 a, A  x 2 y  xy 2  xy  xy 2  5xy  x 2 y tại x  , y  1 . 2 3 3 2 1 2 1 1 b, A  xy2  x 2 y  xy  xy2  x 2 y  2xy tại x  , y  1 . 2 2 3 3 BÀI 4 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC. I, CỘNG, TRỪ ĐA THỨC: + Để cộng, trừ các đa thức ta thực hiện các phép cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong cả hai đa thức đó. + Cộng hai đa thức: B1: Viết liên tiếp các số hạng của hai đa thức với dấu của chúng. B2: Thu gọn các hạng tử đồng dạng. + Trừ hai đa thức: B1: Viết các số hạng của đa thức thứ nhất với dấu của chúng. B2: Viết tiếp các số hạng của đa thức thứ hai với dấu ngược lại. B3: Thu gọn các hạng tử đồng dạng. Chú ý: + 2 đa thức gọi là đồng nhất nếu chúng có giá trị bằng nhau với mọi giá trị của biến hay mọi hệ số của các đơn thức đồng dạng đếu bằng nhau. + Hệ số tự do là hệ số không chứa biến. II, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Tính: 5  b, 4x 2  x 2 y  5y 2   x 3  6xy 2  x 2 y  . 3   a,  3x  y  z    4x  2y  6z  .     a,  3x y  2xy  6     x y  5xy  1 . a, x 3  6x 2  5y3  2x 3  5x  7y3 . 2 2 2 2     b, 15x y  7xy  6y    2x  b, 2, 4x 3  10x 2 y  7x 2 y  2, 4x 3  3xy2 . 2 2 2 2  12x 2 y  7xy2 .     a, 5x 2 y  3xy2  7  6x 3 y  4xy2  5 . Trang 102 Ngô Nguyễn Thanh Duy  Bài tập TOÁN 7 Bài 2: Tính:     a,  3x  2xy  y    x  xy  2y    4x  y  . a,  3x y  x  2xy  5   2x  3xy  x y  xy  6  . a, x 2  y2  2xy  x 2  y2  2xy   4xy  1 . 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 Bài 3: Tính:     b, 1, 6x  3,8x y    2, 2x y  1, 6x  0,5xy  . c,  6, 7xy  2, 7xy  5y   1,3xy  3,3xy  5y  . d,  5, 7x y  3,1xy  8y    6,9xy  2,3x y  8y  . a, 2, 4x 2  1, 7y2  2xy  0, 4x 2  1,3y2  xy . 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 Bài 4: Cho hai đa thức: P  ab  a  1 và Q  2ab   ab  a  2  . Tính P  Q và P  Q . Bài 5: Cho hai đa thức: P  a 2 b  2a 2 b  3ac và Q  a 2 b  2abc  3ac . Tính P  Q và P  Q . Bài 6: Cho hai đa thức: P  x   b   c  a  b   và Q  b  a   c  b  a  . Tính P  Q và P  Q . Bài 7: Cho hai đa thức: P  y   y   y  2x  x   và Q  y   y  x  2  x  y   . Tính P  Q và P  Q . Bài 8: Cho hai đa thức: M  x 2  2yz  z 2 và N  3yz  z 2  5x 2 . Tính M  N và M  N . Bài 9: Cho hai đa thức: A  x 2  2xy  y 2 và B  y 2  2xy  x 2  1 . Tính A  B và A  B . Bài 10: Cho hai đa thức: A  4x 2  5xy  3y 2 và B  3x 2  2xy  y 2 . Tính A  B và A  B . Bài 11: Cho hai đa thức: N  3x 3  xy 2  4x và M  2x 3  xy 2  3x . Tính A  B và A  B . Trang 103 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 12: Cho hai đa thức: A  x 2  2y  xy  1 và B  x 2  y  x 2 y 2  1 . Tính A  B và A  B . Bài 13: Cho hai đa thức: A  5x 2 y  5x  3 và B  xyz  4x 2 y  5x  1 . 2 Tính A  B và A  B . Bài 14: Cho hai đa thức: A  5x 2 y  5xy 2  xy và B  xy  x 2 y 2  5x 2 y . Tính A  B và A  B . Bài 15: Cho hai đa thức: A  x 2 y  x 3  xy 2  3 và B  x 3  xy 2  xy  6 . Tính A  B và A  B . Bài 16: Cho hai đa thức: A  x 3  xy  y 2  x 2 y 2  2 và B  x 2 y2  5  y 2 . Tính A  B và A  B . 1  1 1 1 Bài 17: Cho hai đa thức: M   a  b    a  2b  và N  a  b   a  b  . 3  3 3 3 Tính A  B và A  B . Bài 18: Cho hai đa thức: A  x 2 y  xy 2  5x 2 y 2  x 3 và B  3xy 2  x 2 y  x 2 y2 . Tính A  B và A  B . Bài 1: Cho hai đa thức: A  3xyz  3x 2  5xy  1 và B  5x 2  xyz  5xy  3  y . Tính A  B và A  B . Bài 19: Cho hai đa thức: A  x 5  xy  0,3y 2  x 2 y3  2 và B  x 2 y3  5  1,3y 2 . Tính A  B và A  B . Bài 20: Cho hai đa thức: M  3xyz  3x 2  5xy  1 và N  5x 2  xyz  5xy  3  y . Tính A  B và A  B . 1 Bài 21: Cho hai đa thức: P  5x 2 y  4xy 2  5x  3 và Q  xyz  4x 2 y  xy 2  5x  . 2 Tính A  B và A  B .   Bài 22: Cho hai đa thức: N  a 2  2ab  3b2 và M  2a 2  3ab  b2  3a 2  2ab  b2 . Tính A  B và A  B . Trang 104 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 23: Cho hai đa thức: M  x 2 y  0,5xy3  7,5x 3 y 2  x 3 và N  3xy3  x 2 y  5,5x 3 y 2 . Tính A  B và A  B .     Bài 24: Cho hai đa thức: N  3a 2  b2  ab  a 2 và M  2a 2  ab  b2  a 2  b2  ab . Tính A  B và A  B . Bài 25: Cho hai đa thức: A  x 2 y  2xy 2  7x 2 y 2  x 4 và B  5x 2 y 2  2xy 2  x 2 y  3x 4  1 . Tính A  B và A  B . 1  Bài 26: Cho hai đa thức: P   ax  2  ax  3    a.x  1 và Q  ax  2     ax  1  3  4 . 2  Tính A  B và A  B . Bài 27: Cho hai đa thức: M   x   y  z   2x   y  z   2  x  y  và N  x   x   y  z   x  . Tính A  B và A  B . Bài 28: Cho: A  15x 3  5x 2  y5  5y 2  4y3  2y và B  y 2  y3  3y  1  y 2  y5  y3  7y5 . a, Thu gọn các đa thức trên. b, Tính A  B và A  B . Bài 29: Cho P  3x 2 y  2y  5xy 2  7y 2 và Q  3xy 2  7y 2  9x 2 y  x  5 . Tìm đa thức M sao cho: a, M  P  Q . b, N  Q  P . 2 Bài 30: Cho: A  x 2 y  2xy 2  7   xy   x 4 y 4 và B  5x 2 y 2  2xy 2  x 2 y  3x 4 y 4  1 . a, Tính: A  B . b, Tính: 2A  B . 1 Bài 31: Cho: A  5xy2  xy  xy 2  x 2 y  2xy  x 2 y  xy  6 . 3 a, Thu gọn rồi xác định bậc của đa thức kết quả. b, Tìm đa thức B sao cho A  B  0 . c, Tìm đa thức C sao cho A  C  2xy  1 . Bài 32: Cho hai đa thức: A  2x 4  3x 2  x  3 5 và B  x 4  x 3  x 2  . 2 3 a, Tính C  A  B . b, Tính D  A  B và tìm bậc của đa thức D. Bài 33: Cho: A  5xy2  4×2 y  6×2 . Trang 105 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 B  8yx2  4y2 x  3y2 . C  2xy2  3yx 2  5x 2 . a, Tính A  B  C . b, Tính: 2  A  B   C . Bài 34: Cho: A  4x 2  5xy  3y 2 . B  3x 2  2xy  y 2 . C   x 2  3xy  2y 2 . a, Tính: A  B  C . b, Tính: B  C  A . c, Tính: 2A  3B  C . Bài 35: Cho: A  x 2  3xy  y 2  2x  3y  1 . B  2x 2  xy  2y3  3  5x  2y . C  7y 2  3x 2  4xy  6x  4y  5 . a, Tính: A  B  C . b, Tính: 7A  B  C  9 . c, Tính: A  4B  3C . Bài 36: Cho: A  16x 4  8x 3 y  7x 2 y 2  9y 4 . B  15x 4  3x 3 y  5x 2 y 2  6y 4 . C  5x 3 y  3x 2 y 2  17y 4  1 . a, Tính: A  B  C . b, Tính: A  C  B Bài 37: Cho: A  5x 3 y  4xy 2  6x 2 y 2 . B  8xy3  xy 2  4x 2 y 2 . C  x 3  4x 3 y  6xy3  4xy 2  5x 2 y 2 . a, Tính: A  B  C . b, Tính: B  A  C . c, Tính: C  A  B . Bài 38: Cho: A   x 4  2  3x 2  5x . B  2x 4  x  3x 2  6 . Trang 106 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 C  2x 3  1  3x  x 2 . a, Tính: M  A  B  C . b, Tính: N  B  C  A . c, Tính C  A  B và. Bài 39: Cho đa thức A  x 5 y  3x 4  5x 2 y  2xy  3x 4  2xy  9  2x 2 y . a, Thu gọn và tìm bậc của đa thức trên. b, Tính giá trị của A tại x  1, y  2 . Bài 40: Cho hai đa thức: A  x 2  3xy  y 2  1 và B  2x 2  y 2  7xy  5 . a, Tính A  B . b, Tìm đa thức C biết C  A  B . Bài 41: Cho hai đa thức A  x 2  3xy  y 2  1 và B  2x 2  y 2  7xy  5 . a, Tính A  B . b, Tìm đa thức C biết C  A  B  0 . c, Tính giá trị của đa thức C với x  2, y  1 . 2 Bài 42: Tìm đa thức M rồi tính giá trị của đa thức M tại x  1, y  1 . 4 a, M  x 3  5x 2 y  x 3  y 3 . b, M   5x  2xy   6x 2  9xy  y 2 .   c, M  4xy  3y2  x 2  7xy  8y2 .   d, 25x 2 y  13xy2  x 3  M  11x 2 y  2x 3 . Bài 46: Cho P  x   5x 2  5x  4 và Q  x   2x 2  3x  1 và R  x   4x 2  x  3 . Tính P  x   Q  x   R  x  tồi tính giá trị của đa thức tại x  1 . 2 Bài 47: Cho đa thức: A  2xy 2  3xy  5xy 2  5xy  1 . 1 Thu gọn A rồi tính giá trị đa thức A khi x  ; y  1 . 2 Bài 48: Tính giá trị của A   x  y  z  t    x  y  z  t    x  y  z  t     x  y  z  t  khi x  1, y  10, z  100, t  1000 .   Bài 49: Rút gọn A  2y  x  2x  y   y  3x   5y  x   , với x  a 2  2ab  b2 và y  a 2  2ab  b 2 . Bài 50: Tìm đa thức A biết: Trang 107 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7   a, A   x  y   5x  3y  xy . a, A   3x y  2xy   2x y  4xy . a, A   2xy  4y   5xy  x  7y . a, A   3xy  4y   x  7xy  8y . a,  25x y  13xy  y   A  11x y  2y . a, A  xy  x 2  y2  x 2  y2 . 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3   b, 6x 2  3xy2  A  x 2  y2  2xy2   b, A   x  2y   x  y  3y  1 b, A  12x  15x y  2xy  7   0 b, A   5x  xyz   xy  2x  3xyz  5 b, A  5x 2  2xy  6x 2  9xy  y2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 b, 2yz2  4y2 z  5yz  A  3yz 2  5y2 z  4y2  yz. Bài 51: Cho A  9x 5  4x 3  2x 2  5x  3 . Tìm đa thức đối của đa thức A. Bài 52: Tìm đa thức M sao cho tổng của M với x 2  3xy  y 2  2xz  z 2 không chứa x. Bài 53: Tìm đa thức M sao cho tổng của M với x 2  3x 2 y  5xy 2  7xy  2 là một đa thức bậc 0. Bài 54: Tìm đa thức A sao cho tổng của A với 2x 4  3x 2 y  y 4  3xz  z 2 là một đa thức biến x. Bài 55: Tìm đa thức A sao cho tổng của A với x 4  3x 2 z 2  4x 2 yz  6x 2 y 2 z 2 là đa thức thuần nhất. Bài 56: Tìm đa thức A sao cho tổng của A với 3xy 2  3xz 2  3xyz  10  8y 2 z 2 là một đa thức bậc 0. Bài 57: Tìm đa thức A sao cho tổng của A với 3xy 2  5x 2  5x 2 y  y 4  2x 2 y 2 là đa thức thuần nhất. Bài 58: Tìm đa thức A sao cho tổng của A với 2 2 xyz  2x 5  xy 2  yz3  3xy là đa thức thuần nhất. 3 3 Bài 59: Cho A  ax 2  5x  4  2x 2  6 , B  8x 2  2.bx  c  1  7x . Xác định a, b, c để hai đa thức sau đồng nhất. Bài 60: Rút gọn biểu thức sau: a, A  10n 1  6.10n . b, A  2n 3  2n  2  2n 1  2n . c, A  90.10n  10n  2  10n 1 . 5 d, A  .5n 3.10  5n  6.5n 1 . 2 BÀI 5: ĐA THỨC MỘT BIẾN, CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN I, KHÁI NIỆM: + Đa thức một biến là tổng của những đơn thức có cùng một biến. KH: A  x  là đa thức của biến x, hoặc B  y  là đa thức của biến y. Chú ý: + Mỗi một số cũng được coi là một đa thức một biến. + Giá trị của đa thức A  x  tại x  3 được kí hiệu là A  3  . + Bậc của đa thức 1 biến là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó. Trang 108 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 + Ta nên thu gọn trước khi sắp xếp một đa thức. + Phép cộng, trừ các đa thức một biến ta làm như cộng, trừ các đa thức. + Hệ số của đa thức P  x   2x 5  3x 3  8x  5 : Trong đó: 2 là hệ số bậc cao nhất, 3 là hệ số bậc 3, 8 là hệ số bậc 1, 5 là hệ số tự do. II, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Thu gọn, sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến và tìm hệ số tự do, hệ số bậc cao nhất: a, A  x   x 5  x 4  3x  7  2x 4  x 5 . b, B  x   1  6x 7  5x 4  2  13x 5  8x 7 b, A  x   3x 2  2x  7  2x  3x 2  6 . b, B  x   2x 3  5  7x 4  6x 3  3x 2  x 5 c, A  x   2  9x 2  4x 5  3x 3  x  4x 5 . b, B  x   5  6x 4  2x 3  x  5x 4  x 2  3x 3 . d, A  x   4x 5  3x  2x 2  x 5  4x 2  8 . b, B  x   2  5x 2  3x 3  4x 2  2x  x 3  6x 5 . Bài 2: Thu gọn, sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến và tìm hệ số tự do, hệ số bậc cao nhất: a, A  x   x 2  2x 4  4x 3  5x 6  3x 2  4x  1 . 1 b, A  x   2x 2  3x 4  3x 2  4x 5  x  x 2  1 . 2 1 c, A  x   x 5  3x 2  x 4  x  x 5  5x 4  x 2  1 . 2 d, A  x   x 7  x 4  2x 3  3x 4  x 2  x 7  x  5  x 3 . Bài 3: Thu gọn, sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến và tìm hệ số tự do, hệ số bậc cao nhất: a, A  x   5x 2  9x 5  7x 4  x 2  6x 5  x 3  7x 5  x . x9  2x 6  x 3  7 . 3 2 3 7 3 5 c, A  x   x  3x  5x  x  x  2x 2  x 5  4x 2  x 7 . b, A  x   x  x 9  x 2  5x 3  x 6  x  d, A  x   x 4  4x 3  5x 8  x 7  x 3  x 2  2x 7  x 4  4x 2  x 8 . Bài 4: Tìm bậc của mỗi đa thức sau: a, A  x   2021 . b, B  x   0, 2  3x  7x 3  5x 2  7x 3 . a, A  x   3x 5  x 3  3x 5  1 . b, B  x   5x 2  2x 3  x 4  3x 2  5x 5  1 . a, A  x   3x 7  x 4  3x 7  x 5  x  4 . b, B  x   5x 6  2x 5  x 4  3x 3  5x 6  x 2  5 . a, A  x   15  2x 2  x 3  2x 2  x 3  x . b, B  x   6x 3  5x  1  2x 2  6x 3  2x  5x 2 . Bài 5: Cho: P  x   3x 2  5  x 4  3x 3  x 6  2x 2  x 3 và Q  x   x 3  2x 5  x 4  x 2  2x 3  x  1 . Trang 109 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng dần của biến. b, Tính: P  x   Q  x  . c, Tính: P  x   Q  x  . Bài 6: Cho M  x   x 2  5x 4  3x 3  4x 2  x 4  3x 3  x  5 và N  x   x  5x 3  2x 2  8x 4  4x 3  x  5 . a, Thu gọn và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần. b, Tính : M  x   N  x  . c, Tính: M  x   N  x  . Bài 7: Cho hai đa thức: P  x   2x 3  7x  x 3  x 2  1 . Q  x   x 2  2x 3  3x 2  1 . a, Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo thứ tự giảm dần của biến. b, Tính P  x   Q  x  và P  x   Q  x  . Bài 8: Cho đa thức: P  x   5x 2  x  2x 3  3x 2  5x  2 Q  x   3x  5x 3  x  1  6x 3 . a, Thu gọn các đa thức P  x  , Q  x  . b, Tính P  x   Q  x  và P  x   Q  x  . Bài 9: Cho hai đa thức: A  x   6x 2  5x  x 3  4x 2  7 . B  x   2x 2  5x  11  2x 2  x 3 . a, Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính A  2  và B  1 . c, Tính A  x   B  x  và A  x   B  x  . Bài 10: Cho hai đa thức: 1 P  x   3x 5  x 4  8x 3  x 2  1009 . 2 1 Q  x   3x 5  x 4  2x 3  x  1010 . 2 a, Tính P  x   Q  x   2020 . b, Tính Q  x   P  x   1 . Trang 110 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 11: Cho hai đa thức: P  x   2x 3  x 2  5x  7 . Q  x   x 3  3x 2  4x  1 . a, Tính P  x   Q  x  và P  x   Q  x  . b, Tính giá trị của đa thức: Q  x  tại x  2 . Bài 12: Cho đa thức: A  x   2x 3  3x 2  3x 3  x  7  5x 3  x 2 B  x   2x  x 2  4x 3  3x 2  4  x  5 . a, Thu gọn các đa thức trên rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính A  x   B  x  và B  x   A  x  . c, Tính giá trị của đa thức A  x   B  x  tại x  1 . Bài 13: Cho hai đa thức: P  x   2x 2  3x 3  x 2  3x 3  x  1  3x . Q  x   3x 2  2x 3  x  2x 3  3x  2 . a, Thu gọn và sắp xếp hai đa thức P  x  , Q  x  theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính F  x   P  x   Q  x  . c, Tính G  x   P  x   Q  x  . Tìm giá trị nhỏ nhất của G  x  . Bài 14: Cho các đa thức: A  x   3x 2  5x  x 3  x 2  7 . B  x   5x  11  x 3 . a, Thu gọn rồi sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính A  2  và B  1 . c, Tìm đa thức F  x  biết F  x   A  x   B  x  . d, Tìm đa thức G  x  biết G  x   A  x   2.B  x  . Bài 15: Cho hai đa thức: A  x   5x  x 3  15  4x 2 . B  x   4x 2  2x 3  17  5x . a, Hãy sắp xếp các đa thức A  x  , B  x  theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính A  x   B  x  và A  x   B  x  . Bài 16: Cho các đa thức sau: Trang 111 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 A(x)  2x 2  3x  x4  5  3×2  4x . B(x)  3x – 5 + 4x 3  8x  10 . C(x)  3x 2  5  8x  2x 4  x 3  4 . a, Thu gọn, sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính 2A  x   B  x   C  x  . Bài 17: Cho đa thức P  x   2x 3  2x  3x 2  1 và Q  x   2x 2  3x 2  x  5 . a, Tính: P  x   Q  x  . b. Tính: P  x   Q  x  . 1 2 Bài 18: Cho: A  x   5x 3   8x 4  x 2 và B  x   x 2  5x  2x 3  x 4  . 3 3 a, Tính: A  x   B  x  . b, Tính: A  x   B  x  . Bài 19: Cho đa thức: A  x   x 5  2x 4  x 2  x  1 và B  x   6  2x  3x 3  x 4  3x 5 . a, Tính: A  x   B  x  . b, Tính: A  x   B  x  . Bài 20: Cho A  x   x 5  3x 2  x 3  x 2  2x  5 và B  x   x 2  3x  1  x 2  x 4  x 5 . a, Tính: A  x   B  x  . b, Tính: A  x   B  x  . Bài 21: Cho A  x   x 7  3x 2  x 5  x 4  x 2  2x  7 và B  x   x  2x 2  x 4  x 5  x 7  4x 2  1 . a, Tính: A  x   B  x  . b, Tính: A  x   B  x  . Bài 22: Cho A  x   3x 5  2x 4  4x 3  x 2  2x  1 và B  x    x 4  3x 3  2x 2  x 3  3x  2  3x 4 . a, Tính: A  x   B  x  . b, Tính: A  x   B  x  . Bài 23: Cho P  x   2x 4  7x  1 3  6x 4  2x 2  x và Q  x   3x 3  x 4  5x 2  x 3  6x  . 2 4 a, Tính: A  x   B  x  . b, Tính: A  x   B  x  . Trang 112 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 24: Cho f  x   3x 4  2x 3  5x 2  7x  3 và g  x   x 4  6x 3  15x 2  6x  4 . a, Tính: f  x   g  x  b, Tính: h  x   3f  x   g  x  . Bài 25: Cho f  x   x 2  2x  1 và g  x   x  3 . a, Tính: h  x   g  x   h  x  . b, Tính: t  x   f  x   x.g  x  . Bài 26: Cho f  x   x 4  3x 3  2x  1 và g  x   5x 4  3x 3  2x 2  5x  3 . a, Tính: h  x   g  x   h  x  . b, Tính: t  x   5.f  x   g  x   12x 3 Bài 27: Cho: M  2a 2  3a  1 . N  5a 2  a . P  a2  4 . a, Tính M  N  P . b, Tính 2M  N    P  . Bài 28: Cho: A  x   2x 4  x  2x 3  1 . B  x   5x 2  x 3  4x . C  x   2x 4  x 2  5 . a, Tính: A  x   B  x   C  x  . b, Tính: A  x   2B  x   C  x  . Bài 29: Cho: M  x   2x 3  5x  4 . N  x    x 4  2x 2  8x  6 . P  x   5x 3  6x 2  8 . a, Tính: M(x)  N(x)  P(x) b, Tính: M  x   3.N  x   P  x   30 . Bài 30: Cho: M(x)  5  3×2  4×4  x3 . Trang 113 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 N(x)  3x 4  2x  2x 3 . P(x)  8  5x  6x 3 . a, Tính: M  x   N  x  . b, Tính: N  x   P  x   M  x  Bài 31: Cho: f  x   x 5  4x 3  x 2  2x  1 . g  x   x 5  2x 4  x 2  5x  3 . h  x   x 4  3x 2  2x  5 . a, Tính f  x   g  x   h  x  . b, Tính f  x   g  x   2h  x   6x 2 . Bài 32: Cho: P  x   3x  2x 2  2  6x 3 . Q  x   3x 2  x  2x 3  4 . R  x   1  4x 3  2x . a, Tính P  x   Q  x   R  x  . b, Tính: P  x   Q  x   2R  x  . Bài 33: Cho: A  x   3x 6  5x 4  2x 2  7 . B  x   8x 6  7x 4  x 2  11 . C  x   x 6  x 4  8x 2  6 . a, Tính: 2A  x   B  x   2C  x  . b, Tính: B  x   7C  x   A  x  , c, Tính A  x   B  x   11C  x  . Bài 34: Cho: E(x)  x 2  4x  5 . F(x)  2x 2  3x  6 . G(x)  x 2  2 . a, Tính: G(x).E(x)  F(x) . b, Tính: 2x.G(x)  x 2 .E(x) , c, Tính: 5E(x)  3F(x) . Bài 35: Cho: f (x)  x 3 (x 2  2)  x 2 (2x  1)  x(x  2)  1 . Trang 114 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 g(x)  x(x  5)  3(x 4  1)  x 4 (5  x) . h(x)  (x 2  1)(x 2  2x)  2x 2 (1  x)  5 . a, Xác định bậc, hệ số tự do, hệ số cao nhất của đa thức: A(x)  f (x)  g(x)  h(x). b, Xác định bậc, hệ số tự do, hệ số cao nhất của đa thức: B(x)  h(x)  f (x)  g(x) . Bài 36: Cho: A  x   2x 4  3x  3x 3  6  5x 2 . B  x   8  2x 4  2x  7x 2  2x 3 . C  x   x 5  x 4  3x  x 2  3 . a, Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần. b, Tính D  x   A  x   B  x  và H  x   A  x   B  x   C  x  . c, Tìm bậc, hệ số tự do và hệ số cao nhất của D  x  và H  x  . d, Tính A  1 , B  2  . 1  x . Tìm đa thức B  x  sao cho: 2 a, A  x   B  x   x 5  2x 2  1 . Bài 37: Cho: A  x   x 4  3x 2  b, A  x   B  x   x 3 . Bài 38: Cho: A  x   x 4  3x 2  x  1 và B  x   x 4  x 3  x 2  5 . Tìm đa thức C  x  sao cho: a, A  x   C  x   B  x  . b, A  x   C  x   B  x  . Bài 39: Cho: f  x   g  x   x 2  1 và g  x   f  x   2x . Tìm đa thức f  x  và g  x  . Bài 40: Cho: f  x   g  x   3x 2  5 và f  x   g  x   4x. Tìm các đa thức f  x  và g  x  . 2 Bài 41: Cho: M  x   N  x   2x  4 và M  x   N  x   6x. Tìm đa thức M  x  và N  x  . Bài 42: Cho: f  x   g  x   6x 4  3x 2  5 và f  x   g  x   4x 4  6x 3  7x 2  8x  9 . Tìm f  x  và g  x  . 3 2 2 4 4 Bài 43: Cho: M  x   N  x   5x  6x  3x  4 và M  x   N  x   3x  7x  8x  2. Tìm M  x  và N  x  .   Bài 44: Cho: f  x   x 3  5x 2  9x  2 và f  x   g  x   2 x 3  1   3x  4  .2x Trang 115 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, Tìm g  x  . b, Tính giá trị của đa thức g  x  biết x 3  8 . Bài 45: Cho đa thức A  2(5x 3  6x 2  4x)  (10x 3  14x 2  6x  1) a, Thu gọn rồi tính A với x 2  4. b, Tính x nếu A  1 Bài 46: Cho: f  x   5x 4  x 3  4x  10 và g  x   4x 4  x 3  4x  8 . a, Tìm đa thức A  x   4f  x  b, Tìm đa thức B  x   4.f  x   5.g  x  Bài 47: Xác định hệ số a của: P  x   a.x  2 . Biết P  1  2 . Bài 48: Xác định hệ số a của: P  x   a.x  5 . Biết P  3   1 . Bài 49: Xác định hệ số a, b của P  x   a.x  b . Biết P 1  5  1  4 và P    . 3  2  3 Bài 50: Xác định đa thức bậc nhất P  x   a.x  b . Biết P  1  5 và P  2   7 . Bài 51: Xác định hệ số a, b của đa thức f  x   a.x  b . Biết f 1  2 và f  3   8 . Bài 52: Xác định hệ số a, b của đa thức f  x   a.x  b . Biết f 1  3 và f  2   7 . Bài 53: Xác định hệ số a, b của đa thức f  x   a.x  b . Biết f  2   7 và f  2   13 . Bài 54: Tính giá trị của đa thức: P  x   x 2  6x  9 tại x  3 và x  3 . Bài 55: Cho: P  x   3x 2  2x  1 , Q  x   3x 2  x  2 .  1  s, Tính P 1 , Q   .  2 b, Tính P  x   Q  x  . c, Với giá trị nào của x để P  x   Q  x  . Bài 56: Cho đa thức A  2x 2  8x  6 và B  x 2  8x  6 . Trang 116 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, Xác định đa thức M, N biết: M  A  B và N  A  B . b, Tìm x để M  15 . Tìm x để N  0 . c, Tìm x để N  M và N  M có giá trị bằng nhau, Chứng minh rằng khi đó A và B có giá trị đối nhau.     Bài 57: Tìm x biết: 5x 3  4x 2  2x  1  3  x  4x 2  5x 3  3 . BÀI 6: NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN. I, KHÁI NIỆM: + Nếu tại x  a mà đa thức A  x  có giá trị bằng 0 hay A  a   0 thì a gọi là 1 nghiệm của đa thức. VD: A  x   x 2  2x thấy rằng x  2 thì A  2   0 nên 2 là một nghiệm của A  x  . Chú ý: + Một đa thức có thể có 1 nghiệm, hai nghiệm,… hoặc không có nghiệm ( vô nghiệm ). + Số nghiệm của đa thức không vượt quá số bậc của đa thức đó. + Đa thức bậc 0 thì không có nghiệm. + Đa thức có tổng các hệ số bằng 0 thì đa thức ấy chắc chắn có 1 nghiệm là 1. + Đa thức có tổng hệ số bậc lẻ bằng tổng hệ số bậc chẵn thì có 1 nghiệm là 1 . + Để tìm nghiệm của một đa thức, ta cho đa thức đó bằng 0, rồi chuyển về bài toán tìm x. II, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Số 5 có là nghiệm của đa thức f  x   x 2  4x  5 không? Bài 2: Với x  1 1 có là nghiệm của đa thức f  x   5x  không? 10 2 Bài 3: Với x  1, x  3 có là nghiệm của đa thức g  x   x 2  4x  3 không? Bài 4: Với x  3; x  2 có là nghiệm của đa thức f (x)  x 2  2x  3 không? Bài 5: Với x  1 hoặc x  2 có là nghiệm của đa thức A  x   3x 2  9x  6 không? Bài 6: Số 1; 2;0; 1;  2; 2 có là nghiệm của đa thức Q  x   x 4  3x 2  2 không? Bài 7: Với x  1 có là nghiệm của đa thức B  x   x 5  x 4  3x 3  3x 2  x  1 không? Trang 117 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 8: Số 2; 1; 2;1; 4 có là nghiệm của đa thức: A  x   3x 3  2x 2  x 3  3x  3 không? Bài 9: Với x  2 có là nghiệm của đa thức A  x   4x 6  5x 5  9x 4  4x 3  4x 2  x  2 không? Bài 10: Cho đa thức f  x   x 2  4x  5 . CMR x  1, x  5 là hai nghiệm của f  x  . Bài 11: Nghiệm lại rằng x  1 là nghiệm của đa thức A  x   4x 3  2x 2  x  1 . Bài 12: Nghiệm lại rằng x  1 là nghiệm của đa thức B  x   3x 4  x 3  7x  10 . Bài 13: Nghiệm lại rằng x  1 là nghiệm của đa thức C  x   x 4  5x 3  3x 2  2x  3 . Bài 14: Tìm nghiệm của các đa thức sau: a, A  x   2x  1 . b, B  x   x 2  1 . c, C  x   x  x  3  . a, A  x   2x  5 . b, B  x   x 2  2 . c, C  x    x  1 x  1 . a, A  x   2x  6 . b, B  x   x 2  8 . c, C  x    x  3 3  x  . a, A  x   3x  1 . b, B  x   x 2  9 . c, C  x    x  2  x  3 . a, A  x   3x  1 . b, B  x   x 2  7 . c, C  x    x  1 3x  2  . a, A  x   3x  6 . b, B  x   x 2  10 . c, C  x    x  3 4  5x  . a, A  x   3x  5 . b, B  x   2x 2  1 . c, C  x    3  2x  2  x  . a, A  x   5x  7 . b, B  x   2x 2  15 . c, C  x    2x  1 3x  4  . a, A  x   4x  8 . b, B  x   2x 2  32 . c, C  x    2x  3  3x  4  . a, A  x   2x  10 . b, B  x   2x 2  50 . c, C  x    2x  4  4  2x  . Bài 15: Tìm nghiệm của các đa thức sau: 1 . 2 1 A  x   3x  . 2 5 A  x   3x  . 6 1 A  x   5x  . 3 3 A  x   4x  . 4 a, A  x   2x  B, B  x   4  2x  1  5x . c, C  x   1  x 3 . a, b, B  x   2x  1   x  3  . c, C  x   8  x 3 . b, B  x   5x  6   x  2  . c, C  x   x 3  1 . b, B  x   4.  x  1  3x  5 . c, C  x   x 3  8 . b, B  x   2  x  2   3x  6 . c, C  x   64  x 3 . a, a, a, Trang 118 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 1 a, A  x   4x  . 6 4 a, A  x   5x  . 5 1 a, A  x   5x  . 3 5 10 a, A  x   x  . 2 3 5 5  x. A, A  x   3 6 b, B  x   3  3  x   4x  2 . c, C  x   x 3  27 . b, B  x   2  x  2   3  x  3  . c, C  x   x 3  125 . b, B  x   6  x  2    4x  2  . c, C  x   2x 3  54 . b, B  x     x  2   2  x  3 . c, C  x   32  4x 3 . b, B  x   2.  x  1  3.  2  x  . c, C  x   3x 3  24 . Bài 16: Tìm nghiệm của các đa thức sau: a, A  x   x 2  x . 1  b, B  x   x 2  1  x   . 2  c, C  x   x 2  2x  1 . a, A  x   x 2  2x . 2  b, B  x    x   x 2  2 . 3  c, C  x   x 2  6x  9 . a, A  x   x 2  5x .  x2  b, B  x    x  6   6   . 3   c, C  x   x 2  3x  2 . a, A  x   3x  6x 2 . 1  1   b, B  x    x    x 2  . 3  3   c, C  x   x 2  5x  4 . a, A  x   2x  8x 2 . 3  b, B  x   x 2  2  2x   . 5  c, C  x   x 2  x  12 . a, A  x   3x 2  4x . 5  b, B  x    2x  4   x 2   . 3  c, C  x   x 2  6x  8 . a, A  x   3x 2  5x . 1  b, B  x   x 2  4   x   . 5  c, C  x   x 2  2x  3 . a, A  x   2x 2  3x . 1 1   b, B  x    x 2   x 2   . 4 4   c, C  x   x 2  5x  6 . a, A  x   2x 2  4x . 4  b, B  x   2x 2  4  x 2   . 3  c, C  x   x 2  4x  5 .             x2 b, B  x     5  x  5 .  5  Bài 17: Tìm nghiệm của các đa thức sau:  a, A  x   2x 2  6x .  c, C  x   x 2  3x  10 . a, A  x   x 3  x . b, B  x   4x 2  5x  1 . c, a, A  x   x  8x 3 . b, B  x   2x 2  3x  1 . c, a, A  x   x 3  5x . b, B  x   4x 2  4x  1 . c, a, A  x   8x 3  2x . b, B  x   7x  3x 2  2 . c, Trang 119 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, A  x   2x 3  8x . b, B  x   3x 2  8x  4 . c, a, A  x   x 3  16x . b, B  x   2x 2  7x  3 . c, a, A  x   25x  x 3 . b, B  x   3x 2  7x  2 . c, a, A  x   2x 3  18x . b, B  x   4x 2  9x  9 . c, a, A  x   5x 3  10x . b, B  x   2x 2  5x  2 . c, a, A  x   3x 3  27x . b, B  x   6x 2  11x  3 . c, Bài 18: Tìm một nghiệm của các đa thức sau: a, A  x   8x 2  6x  2 . b, B  x   x 3  x 2  x  1 . a, A  x   7x 2  5x  2 . b, B  x   2x 3  4x 2  5x  1 . a, A  x   7x 2  11x  4 . b, B  x   4x 3  6x 2  9x  7 . a, A  x   2004x 2  2005x  1 . b, B  x   11x 3  5x 2  4x  10 . a, A  x   2222x 2  5555x  7777 . b, B  x   17x 3  8x 2  2x  12 . Bài 19: Chứng minh rằng các đa thức sau không có nghiệm: 2 a, A  x   (x  5) 4  1 . 2 a, A  x    2x  1  1 . 4 a, A  x   4  x  4   4 . c, C  x   x 2  x  1 . b, B  x     3x  1  2 . 2 c, C  x   x 2  2x  2 . 4 c, C  x   4x 2  4x  2 . b, B  x   3  x  3  1 . b, B  x     3  2x   4 . Bài 20: Thu gọn rồi tìm nghiệm của đa thức: A  x   x  x  1  1 . Bài 21: Thu gọn rồi tìm nghiệm của đa thức: B  x   x  x  5   x  x  2   7x .   Bài 22: Thu gọn rồi tìm nghiệm của đa thức: C  x   x 1  2x   2x 2  x  4 . Bài 23: Tìm nghiệm của f  x  biết: x 3  2x 2  4y  1  4xy 2  9y 3  f  x   5x 3  8x 2 y  4xy 2  9y 3 . Bài 24: Cho các đa thức: A  x 3  3x 2  4x  12 . B  2x 3  3x 2  4x  1 . a, Hãy tính A  B và A  B . b, Chứng tỏ rằng x  2 là nghiệm của đa thức A nhưng không là nghiệm của đa thức B. Trang 120 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 25: Cho hai đa thức: f  x   x 3  3x 2  2x  5  x 2 . g  x    x 3  5x  3x 2  3x  4 . a, Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính h  x   f  x   g  x  và q  x   f  x   2.g  x  . c, Tìm nghiệm của đa thức h  x  . Bài 26: Cho các đa thức: A  x   2x 4  5x 3  7x  5  4x 3  3x 2  2x  3 . B  x   5x 4  3x 3  5x  3x 3  2x 3  9  6x . C  x   x 4  4x 2  5 . a, Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức A  x  , B  x  theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính A  x   B  x  và A  x   B  x  . c, Chứng minh đa thức C  x  không có nghiệm. Bài 27: Cho các đa thức: F  x   5x 2  1  3x  x 2  5x 3 . G  x   2  3x 3  6x 2  5x  2x 3  x . a, Thu gọn và sắp xếp hai đa thức F  x  và G  x  theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính M  x   F  x   G  x  . Tìm nghiệm của đa thức M  x  . c, Tìm đa thức N  x  biết N  x   F  x   G  x  . Bài 28: Cho hai đa thức: 1 A  x   x 5  3x 2  7x 4  9x 3  x 2  x , 4 1 B  x   5x 4  x 5  x 2  2x 3  3x 2  . 4 a, Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính A  x   B  x  và A  x   B  x  . c, Chứng minh rằng x  0 là nghiệm của A  x  nhưng không là nghiệm của B  x  . Bài 29: Cho g  x   4x 2  3x  1 và h  x   3x 2  2x  3 . Trang 121 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, Tính f  x   g  x   h  x  . b, Chứng minh rằng: 4 là nghiệm của f  x  . Bài 30: Cho hai đa thức: A  x   6  3x 2  5x 4  5x 3  3x  3x 4  2x  x 2 . B  x    x 2  4x 4  7  7x 4  3x 2  x  4x 2 . a, Thu gọn và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính A  x   B  x  và A  x   B  x  . c, Chứng tỏ rằng đa thức: P  x   A  x   B  x  vô nghiệm. Bài 31: Cho hai đa thức: 1 f  x   2x  x 2  5  x 4  3x 3 . 3 2 g  x   3x 3  2x  x 4  x 2  10 . 3 a, Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến x. b, Tính f  x   g  x  và f  x   g  x  . c, Trong các số 1 và 1 số nào là nghiệm của đa thức f  x   g  x  . Bài 32: Cho đa thức: M  x   5x 4  2x 3  5x 2  2x 4  4x  1 . N  x   3x 4  3x 2  7x  2x 3  5  4x 3  2x 2 . a, Thu gọn và sắp xếp đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến? b, Tính P  x   M  x   N  x  và Q  x   M  x   N  x  . c, Tìm nghiệm của đa thức P  x  . Bài 33: Cho các đa thức: P  x   4x 2  x 3  2x  x  x 3  3x  2x 2 . Q  x   3x 2  3x  2  x 3  2x  x 2 . a, Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tìm đa thức R  x  sao cho P  x   Q  x   R  x   0 . c, Chứng minh x  2 là nghiệm của Q  x  nhưng không là nghiệm của P  x  . Bài 34: Cho hai đa thức: A  x   3x 4  4x 5  2x  5 . Trang 122 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7   B  x   x 6  3x 4  2x  1  x 6  x 2 . a, Kiểm tra xem x  1 có là nghiệm của A  x  không? b, Thu gọn và sắp xếp B  x  theo lũy thừa giảm dần của biến x. c, Tính f  x   A  x   B  x  và g  x   B  x   A  x  . Bài 35: Cho hai đa thức: A  x   5x 4  5  6x 3  x 4  5x  12 B  x   8x 4  2x 3  2x 4  4x 3  5x  15  2x 2 . a, Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến. b, Tính H  x   A  x   B  x  và G  x   A  x   B  x  . c, Tìm nghiệm của đa thức G  x  . Bài 36: Cho hai đa thức: A  x   x  1  7x 2  2x 3 . B  x   2x 3  3x  7x 2  7 . a, Tính P  x   A  x   B  x  và Q  x   A  x   B  x  . b, Tìm nghiệm của đa thức Q  x  .   Bài 37: Cho P  x   3x 2  2x  x 3  3x 2  2x  2019 . a, Tính P  x  . b, Cho Q  x    x 3  x  22 . Tính Q  2  . c, Tìm nghiệm của đa thức P  x   Q  x  . Bài 38: Cho đa thức: f  x   5x  1 . 2  3  a, Tính f 1 ;f   .  10  b, Tìm nghiệm của đa thức trên. Bài 39: Cho hai đa thức: f  x   3x 4  2x 3  5x 2  7x  3 và g  x   x 4  6x 3  15x 2  6x  9 . a, Tính tổng f  x   g  x  . b, Tìm h  x   3.f  x   g  x  . c, Tìm nghiệm của h  x  . Trang 123 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 40: Cho hai đa thức f  x   5x  7 và g  x   3x  1 . a, Tìm nghiệm của f  x  và g  x  . b, Tìm nghiệm của đa thức h  x   f  x   g  x  . Bài 41: Cho A  x   x 2  1 , B  x   x 2  2x  1 . Tìm nghiệm của đa thức A  x   B  x  và A  x   B  x  . Bài 42: Cho A  x   3x 2  2x  8 , B  x   x 2  2x  8 . Tìm nghiệm của đa thức: A  x   B  x  và A  x   B  x  . Bài 43: Cho A  x   2x 2  x  2 , B  x   x 2  x  2 . Tìm nghiệm của đa thức: A  x   B  x  và A  x   B  x  . Bài 44: Xác định a để đa thức sau nhận1 là nghiệm: A  x   x 2  5x  a . Bài 45: Xác định a để đa thức sau nhận1 là nghiệm: A  x   x 2  a.x  3 . Bài 46: Xác định a để đa thức sau nhận1 là nghiệm: A  x   a.x 2  2x  1 . Bài 47: Xác định m để đa thức sau nhận1 là nghiệm: A  x   x 5  3x 2  m . Bài 48: Xác định m để đa thức sau nhận 1 là nghiệm: A  x   7x 2  mx  1 . Bài 49: Xác định m để đa thức sau nhận1 là nghiệm: A  x   mx 2  2x  8 . Bài 50: Xác định c để đa thức sau nhận 2 là nghiệm: A  x   5x 2  10x  c . Bài 51: Xác định a để đa thức sau nhận – 3 là nghiệm: A  x   ax 2  2x  3 . Bài 52: Xác định b để đa thức sau nhận – 2 là nghiệm: A  x   5x 2  bx  20 . Bài 53: Xác định a để đa thức sau nhận – 4 là nghiệm: A  x   x 2   3b  3  x  b 2 . Bài 54: Xác định a để đa thức sau nhận – 4 là nghiệm: A  x   x 2   5b  7  x  b 2 . Trang 124 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 55: Cho đa thức f  x   x 2  mx  2 . a, Xác định m để f  x  nhận – 2 làm một nghiệm. b, Tìm tập hợp các nghiệm của f  x  ứng với m vừa tìm được. Bài 56: Cho A  x   x 2  2ax  a 2 , Q  x   x 2   3a  1 x  a 2 . Tìm giá trị của a để A 1  Q  3 . Trang 125 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, SONG SONG. BÀI 1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH. I, ĐỊNH NGHĨA: + Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. VD: y’ Khi hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. x   Thì O1 và O 2 đối đỉnh với nhau. 1  O 2 . + Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. O 2 1 O y II, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Chỉ ra các cặp góc đối đỉnh trong các hình sau: x’ C E B P Q A A O B M D N I F C D p z y x x n z’ t y A O m y’ H z q x’ Bài 2: Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho các góc tạo thành có 1 góc bằng 47 0 . Tính số đo các góc còn lại. 470 O Bài 3: Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cắt nhau tại O, Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau. y Trang z’ 126 Ngô Nguyễn Thanh Duy P Bài tập TOÁN 7   330 . Bài 4: Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A, tạo thành MAP  , MAQ . a, Tính số đo NAQ b, Viết tên các cặp góc bằng nhau.  và tia phân giác OM, gọi OA ‘ là tia đối của tia OA, OB’ là tia đối của tia OB. ON là tia Bài 5: Cho AOB  A  phân giác A ‘OB ‘ . Chứng minh rằng AOM ‘ON . B M O A’ A N B’  , vẽ AOD  kề bù BOD  , Vẽ tiếp AOC  kề bù với AOD  . Kể tên các cặp góc đối đỉnh trong Bài 6: Cho BOD hình vẽ và giải thích vì sao? D A O B C Trang 127 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. I, ĐỊNH NGHĨA: + Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có 1 góc vuông. Kí hiệu: a  b . b a + Có duy nhất 1 đường thẳng a đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng m cho trước. O m a II, ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG: + Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm gọi là đường trung trực của đoạn thẳng đó. VD: M là trung điểm của đoạn AB. d Đường thẳng d vuông góc AB tại M, D gọi là trung trực của đoạn AB. A M III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Cho đoạn thẳng AB  4cm . Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB. Bài 2: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:   450 . Lấy điểm A nằm trong góc đó. + Vẽ xOy + Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với Ox tại M, + Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với Oy tại N. Bài 3: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: Trang 128 Ngô Nguyễn Thanh Duy B Bài tập TOÁN 7 + Vẽ đoạn thẳng AB  3cm . Vẽ tiếp đoạn thẳng BC  4cm . + Vẽ đường thẳng d là trung trực của đoạn AB. + Vẽ đường thẳng d’ là trung trực của đoạn BC. + Khi nào thì hai đoạn thẳng d và d’ cắt nhau.  và BOC  là hai góc kề bù. Tia OM là tia phân giác AOB  . Tia ON là tia phân giác BOC . Bài 4: Cho AOB Chứng minh rằng: OM  ON . B M N A C O  , trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, ta vẽ ba tia OM, ON và OC sao cho Bài 5: Cho góc bẹt AOB   BON   900 và tia OC là tia phân giác MON . AOM Chứng minh rằng: OC  AB . C M N A B O  ta vẽ hai tia OA, OB sao cho AOx   BOy   300 . Vẽ tia OC sao Bài 6: Cho hai tia Ox  Oy , trong xOy  . Chứng minh rằng: cho tia Oy là tia phân giác của AOC . a, Tia OA là tia phân giác BOx b, OB  OC . y B C A 300 300 Trang 129 O Ngô Nguyễn Thanh Duy x Bài tập TOÁN 7   1200 . Vẽ các tia OA, OB ở trong góc đó sao cho OA  OM , OB  ON . Bài 7: Cho MON   BOM . a, Chứng minh AON  BOM  . Chứng minh rằng: Ox  Oy . b, Vẽ Ox, Oy lần lượt là các tia phân giác AON, x A N B y O M  yOx ’ là hai góc kề bù, xOy   600 . Ot là tia phân giác xOy  . Trên nửa mặt phẳng Bài 8: Cho hai góc xOy, chứa tia Oy bờ là tia Ox. Ta kẻ tia Oh  Ox . . a, Tính tOh . b, Chứng minh rằng Oy là tia phân giác hOt h y t 600 x’ Trang 130 O Ngô Nguyễn Thanh Duy x Bài tập TOÁN 7  , Ox’ là tia đối của tia Ox. Bài 9: Cho Ox là tia phân giác của góc vuông aOb a, Chứng minh rằng: x ‘Ob  x ‘Oa  1350 . . ‘Ox ‘  aOx b, Cho Ob’ là tia đối của tia Ob. Chứng minh rằng: b b x O a x’ b’  và BOC  trong đó AOB   800 . Gọi OD là tia phân giác của AOB  . Vẽ tia Bài 10: Cho hai góc kề bù AOB  ). OE  OD , ( OE nằm trong BOC . a, Tính số đo BOE . b, Chứng minh OE là phân giác BOC B E D 800 C Trang 131 O Ngô Nguyễn Thanh Duy A Bài tập TOÁN 7 BÀI 3: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG. I, GÓC SO LE TRONG, ĐỒNG VỊ, TRONG CÙNG PHÍA: + Vẽ hai đường thẳng a và b. vẽ tiếp đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại hai điểm A và B. + Khi đó tại vị trí điểm A có 4 góc, tại B có 4 góc. Khi đó cặp góc so le trong:  2 và B  2 là hai góc solo trong. +A Hãy kể tên các cặp góc sole trong còn lại.  1 và B  3 là hai góc đồng vị. +A A 4 1 3 2 Hãy kể tên các cặp góc đồng vị còn lại.  2 và B  là hai góc trong cùng phía. +A 3 Hãy kể tên các cặp góc trong cùng phía còn lại. 3 2 B1 4 II, TÍNH CHẤT: + Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc sole trong bằng nhau thì: + Hai góc solo trong còn lại bằng nhau. + Hai góc đồng vị bằng nhau. + Hai góc trong cùng phía bù nhau. ( Tổng bằng 1800 ). III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Cho hình sau: A a, Tính số đo các góc còn lại. b, Tính tổng 2 góc trong cùng phía. 2 1 A3 = 135 0 3 4 3 2 B Trang 132 1 B3 = 135 4 Ngô Nguyễn Thanh Duy 0 Bài tập TOÁN 7 Bài 2: Cho hình sau: a, Kể tên các góc so le trong. b, Kể tên các góc đồng vị. c, Kể tên các góc trong cùng phía. 1 4 3 2 4 2 1 3 A B Bài 3: Cho hình sau: a, Tính các góc còn lại. A1 = 450 3 1 A 4 2 2 B 3 B4 = 1000 4 1 Bài 4: Cho hình sau: a, Viết tên các cặp góc so le trong tại đỉnh M và P. b, Viết tên các cặp góc đồng vị tại đỉnh N và P. c, Viết tê các cặp góc trong cùng phía trong hình. M N P Trang 133 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 5: Cho hình sau: a, Viết tên hai góc trong cùng phía tại A và B. b, Viết tên các góc so le trong tại B và C.  1 và A  1 là hai góc gì? c, hai góc C A C 1 2  2 và C  2 là hai góc gì? d, Hai góc B 2 1 1 B Bài 6: Cho hình sau: a, Kể tên các góc ở vị trí đỉnh A và C. b, Kể tên các góc ở vị trí đỉnh B và C. A 2 1 1 1 B 2 C Bài 7: Cho hình sau: a, Cho biết các góc bằng nhau còn lại trong hình. b, Tính tổng các góc trong cùng phía. M 650 650 Trang 134 N Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 8: Cho hình sau: P 320 a, Đặt tên cho các góc trong hình. b, Kể tên các cặp góc bằng nhau có trong hình. 320 Q Bài 9: Cho hình sau: a, Viết kí hiệu các góc vào trong hình. b, Tính các góc có trong hình. c, Kể tên các góc bằng nhau có trong hình. 1250 550 A B Bài 10: Cho hình sau: a, Viết các kí hiệu góc vào trong hình. b, Kể tên các góc bằng nhau tại đỉnh A và B. c, Kể tên các góc bằng nhau tại đỉnh A và C A 1280 300 1280 300 B Trang 135 Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 BÀI 4: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. I, ĐỊNH NGHĨA: + Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. ( Lớp 6) + Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau ( đồng vị bằng nhau, trong cùng phía bù nhau) thì hai đường thẳng a và b song song với nhau. Kí hiệu: a // b. A a 1280 1280 b B II, TÍNH CHẤT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. + Nếu 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: + Hai góc so le trong bằng nhau. + Hai góc đồng vị bằng nhau. + Hai góc trong cùng phía bù nhau. III, TIÊN ĐỀ Ơ – CLIT: + Từ điểm A ở ngoài 1 đường thẳng, ta chỉ vẽ được 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó. IV: BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Cho hai điểm A và B, vẽ đường thẳng a đi qua A, vẽ tiếp đường thẳng b đi qua B và song song với a. Bài 2: Cho hình sau: c a, Chứng minh a // b. a A b B Trang 136 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 3: Hãy chỉ ra các đường thẳng song song trong các hình sau: N A B A M K 1200 D C H D 0 I 120 700 0 60 M K M N A 1100 H N C B 290 1510 720 B 650 A C D   1500 . Trên tia Ox lấy điểm A rồi kẻ tia Az nằm trong góc xOy  sao cho OAz   300 . Kẻ Bài 4: Cho xOy tia Az’ là tia đối của tia Az. a, Chứng minh zz’ // Oy.  và OAz ’ . Chứng minh rằng AN // OM. b, Gọi OM, AN là tia phân giác của xOy M z y 1500 300 A x O z’ N Trang 137 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7  4  370 . Bài 5: Cho hình sau: Biết: a // b và A 1 . a, Tinh B A  1 và B 4 . b, So sánh A 2 . c, Tính B 2 4 2 4 3 1 1 3 B  1  600 . Bài 6: Cho hình sau: Biết a // b và A a, Nêu tên hai cặp góc so le trong, đồng vị. 4, B 1, B 3 . b, Tính A 2 3 A 4 1 2 3 B Bài 7: Cho hình sau: Biết a // b. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE . 4 1 A B a C b D Trang 138 E Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 8: Cho hình sau: Biết AB // CD, AC // BD   400 , ADB   800 . Tính CAD,  ADC . BAD A B ? 400 800 ? C D   700 , C   300 , Đường thẳng AD // BC. Bài 9: Cho ABC có B 1 , A 2 . Tính số đó A D A 1 2 700 300 B C Bài 10: Cho hình sau: Biết AB // CD.  D 1 . Tính C, A B 1100 C Trang 139 1300 D Ngô Nguyễn Thanh Duy 1 Bài tập TOÁN 7   500 . Bài 11: Cho hình sau: Biết OA // IC, OB // DE và AOB . a, Tính CID A . b, Tính CIE C 500 O K I E Bài 12: Cho hình sau: Biết AB // CD, CD // EG,   400 , E   500 . A B D A  ACE . a, Tính ACD, B 400 H C D 500 E G 1  1400 , O  1  350 , B   750 . Bài 13: Cho hình bên: Biết A Từ O kẻ đường thẳng song song với đường thẳng xy. a, Chứng minh rằng: xy / /zt . b, Chứng minh đường thẳng AO cắt đường thẳng zt. A x y 1 O 1 z Trang 140 B Ngô Nguyễn Thanh Duy t Bài tập TOÁN 7 Bài 14: Cho hình sau: a, Chứng minh AC // BD. 1 , A 2 . b, Tính A A 1 . c, Tính B C 1 2 500 1300 750 1 B D   500 , CBy   400 . Bài 15: Cho hình vẽ bên: biết Ax / /By , CAx ? a, Tính số đo CDB  và BCD . b, Tính số đo ACB A x 500 C ? ? 400 D B y Bài 16: Cho hình sau: Biết AB // CD. Tính x  y . B x A y C Trang 141 Ngô Nguyễn Thanh Duy D Bài tập TOÁN 7 Bài 17: Tính x, y trong các hình sau: E A A 700 600 x y B E x 750 y B C AE // BC C AE // BC   M  BC  , Qua M vẽ MF song song với AC  F  AB  , Bài 18: Cho ABC . Vẽ tia AM là phân giác BAC, ME song song với AB  E  AC  . . a, Chứng minh rằng MA là tia phân giác của EMF   750 . Tính MFB . b, Cho CEM . c, Vẽ Ex là tia phân giác của góc CEM Chứng minh Ex song song với AM. A E F B 750 M C x   400 , BAC   1000 . Bài 19: Cho hình vẽ sau: Biết: C . AD là tia phân giác CAE a, Chứng minh AD // BC. .  với C b, So sánh B E  . Chứng minh Ax  BC . c, Gọi Ax là tia phân giác của BAC D A 1000 400 B Trang 142 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 5: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG. I, QUAN HỆ GIỮA VUÔNG GÓC VÀ SONG SONG: + Cho hình sau: Biết a  m và b  m . Chứng minh a // b. m a b + Cho hình sau: Biết m  b và a // b Chứng minh m  a . m a b Tính chất 1: “ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thứ 3 thì hai đường thẳng ấy song song với nhau ”. Tính chất 2: “ Đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại ”. II, BA ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG: + Cho hình sau: Biết a // b, b // m. Chứng minh: a // m. a b m III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Trang 143 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 1: Cho hình sau: . Tính B c A a 730 ? b B Bài 2: Cho hình vẽ sau: a, Vì sao a // b. A a b, Tính số đo x biết y  650 . x c, Tính số đo x, y biết 2x  3y . b B y c Bài 3: Cho hình sau: . Tính CNM A B C 1200 1 1 ? N M Trang 144 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7   60 0 . Bài 4: Cho hình bên biết: m  d , ab  m và A a, Chứng minh d // ab ? b, Tính sô đo ABa  cắt đường thẳng d tại H. Tính AHB . c, Vẽ tia phân giác ABa  . Chứng minh BH và Bt là hai tia đối nhau. d, Vẽ tia Bt là phân giác của góc NBc H M 600 A d a b B N c m t   1300 .   1400 , ABD   400 BEy Bài 5: Cho hình vẽ, biết rằng: CD / /Ey , BAx  a, Tính CBE b, Chứng minh Ax / /Ey . x A c, Chứng minh AB  BE . 1400 400 C B D 1300 y E A x   1250 .   350 , DBC   550 , BCy Bài 6: Cho hình vẽ bên: Biết DE // Ax, BAx . a, Tính ABE b, Chứng minh Cy // Ax. B D y Trang 145 Ngô Nguyễn Thanh Duy C E Bài tập TOÁN 7 Bài 7: Cho hình sau: Biết AB // MN. . Tính ACM B A 410 ? C 540 N M Bài 8: Cho hình sau: Biết AB // MN . Tính ACM B A 64 0 ? C N M Bài 9: Cho hình sau: Biết AB // MN. . Tính ACM B A C 1600 ? 380 N M Bài 10: Cho hình sau:  ở hình 1 và P ở hình 2. Tính B A B N M ? 1320 1110 O G 1220 ? C D AB // CD P Trang 146 Ngô Nguyễn // PQ Duy MN Thanh Q Bài tập TOÁN 7 Bài 11: Cho hình sau: a, Chứng minh m // n. . b, Tính MAC d A M . c, Tính ABC ? m 64 0 580 ? n B C Bài 12: Cho hình sau: a, Chứng minh AB // MN. . b, Tính ADC A B . c, Tính BAD D E C 400 N M Bài 13: Cho hình sau: Biết AB // CD, và AB // IH. . a, Tính BAC . b, Tính CKI B A ? 1300 D C ? I K H   600 . Vẽ tia phân giác A  cắt BC tại D. Từ B vẽ đường thẳng xy song song với Bài 14: Cho ABC có A  và ABy . AD. Tính số đo ABx Trang 147 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 x B D y A Bài 15: Cho hình sau: Chứng minh rằng: AB // CD. C E 1200 1400 A B 800 C D Bài 16: Cho hình sau: Chứng minh rằng: a, CD // EF. b, AB // CD. A B 400 130 F C D K E 0   900 , Điểm A thuộc tia Ox ( A không trùng với O). Vẽ tia Az vông góc với Ox. ( Az Bài 17: Cho xOy n x  ). nằm trong xOy a, Chứng minh Oy // Az.  xAz . b, Gọi Om, On lần lượt là tia phân giác xOy, Chứng minh Om // An. z A m Trang 148 Ngô Nguyễn Thanh Duy O y Bài tập TOÁN 7  và BOC  là hai góc kề bù. Vã hai tia Om, On lần lượt là tia phân giác Bài 18: Cho hai góc AOB  BOC  . Lấy điểm M trên tia Om ( M không trùng với O), Kẻ MN vuông góc với Om. AOB, N Chứng minh rằng: MN  On . m B n M A C O m Bài 19: Cho hình sau: A a a, Chúng minh a // b.  trên hình. b, Tính M 1 ? M 1 b B 0 c 50 N B A 700 Bài 20: Cho hình sau: Chứng minh rằng: AB // CD. D C 1420 320 380 N M B A Bài 21: Cho hình sau: Biết AO // BD. a, Chứng minh Ax // Cy. . b, Tính BDC 41 710 300 x 0 O C Trang 149 y ? D Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 22: Cho hình sau: . Tính NQP m H a 550 M b N 1120 ? 680 P Q Bài 23: Cho hình sau: Chứng minh rằng AM // BN. x M 380 N A 600 220 y Trang 150 B Ngô Nguyễn Thanh Duy O Bài tập TOÁN 7 CHƯƠNG II. TAM GIÁC. BÀI 1: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC. I, ĐỊNH LÍ: B  C . + Cho ABC . Hãy tính tổng A Kẻ đường thẳng MN đi qua A và song song với BC. A M 1 2 N 3  B  C   1800 A B C 0 Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 . + Đối với tam giác vuông: Tổng hai góc nhọn bằng 90 0 .  C  gọi là hai góc phụ nhau.  C   900 . Khi đó B, B B + ABC vuông tại A Hai cạnh AB, AC gọi là hai cạnh góc vuông. Cạnh AC gọi là cạnh huyền. C A II, GÓC NGOÀI CỦA TAM GIÁC: + Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với 1 góc của tam giác.  là góc ngoài của ABC . Góc ACD A A  B . Khi đó: ACD + Mỗi một tam giác có 6 góc ngoài. B C D Định lí: Góc ngoài của tam giác bằng tổng số đo hai góc trong không kề với nó. Chú ý: + Mỗi góc ngoài của một tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó. + Để vẽ tam giác có hai cạnh bằng nhau ( hoặc hai góc bằng nhau) ta vẽ cạnh đáy và đường trung trực của của cạnh đáy đó. Đỉnh còn lại sẽ nằm trên đường trung trực. III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Trang 151 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 1: Tính số đo x, y trong các hình sau: x x 350 710 550 x 280 410 x 1050 720 x x x x x y 400 Bài 2: Tính số đo x, y trong các hình sau: x x y x x y x 120 x 1340 600 x 740 120 x y y x x y Bài 3: Tìm số đo x, y trong các hình sau: A x 560 B I 2x y H x 490 x C Trang 152 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 4: Tìm x trong hình vẽ sau: Biết MN // BC. A x M N 1300 1140 B C Bài 5: Cho hình sau: Biết AC // DE. Tính các góc của ABC . E B 600 D A 280 C Bài 6: Cho hình sau: Biết AD // BC. Chứng minh AB // CD. B C 300 D A   400 , B   700 . Chứng minh B  C . Bài 7: Cho ABC , có A C 700 Trang 153 B 400 A Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 . Bài 8: Cho ABC vuông tại A có 550 . Tính C A 550 C B   300 . Bài 9: Cho ABC vuông tại A, đường cao AH, biết C  và cho nhận xét về hai góc này?  , HAC Tính B A 300 C B Bài 10: Cho ABC vuông tại A, Kẻ AH  BC,  H  BC  . a, Tìm các góc phụ nhau trong hình vẽ? Giải thích vì sao? b, Tìm các góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ? A B Trang 154 H Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  cắt BH tại D. Bài 11: Cho ABC vuông tại A. Vẽ AH  BC,  H  BC  . Tia phân giác BAH Chứng minh:   HAC . a, ABH A   DAC . b, ADC B D C H   700 , C   300 . Tia phân giác góc A  cắt BC tại D. Kẻ AH  BC . Bài 12: Cho ABC có B . a, Tính BAC . b, Tính ADH A . c, Tính HAD 700 B 300 H D C  cắt BC tại D, Biết Bài 13: Cho ABC vuông tại A, đường cao AH ( H thuộc BC) tia phân giác góc A   150 . Tính các góc ABC . DAH B H D 150 C A Bài 14: Cho ABC vuông tại A, vẽ AH  BC,  H  BC  . Vẽ Ax là tia đối của tia AC. Chứng minh rằng:  C . a, BAH  và B  bù nhau. b, xAH B H Trang 155 x A Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 15: Cho ABC vuông tại A. Trên nửa mặt phẳng bờ BC có chứa điểm A, vẽ hai tia Bx và Cy cùng vuông góc với BC.  a, Tính xBA B   b, Tính yCA  xBA . C A x y Bài 16: Cho hình sau: Chứng minh rằng: BC  CE . E B 490 410 A D C   900 , Kẻ AH  BC , Tia phân giác C  và BAH  cắt nhau tại I. Bài 17*: Cho ABC có A   900 . Chứng minh rằng AIC B H I C A Trang 156 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7  C   400 . Gọi Ax là tia phân giác góc ngoài tại đỉnh A. Bài 18: Cho ABC có B Chứng minh rằng Ax // BC. A 400 400 C B  C   600 . Gọi Bm là tia phân giác góc ngoài tại đỉnh B. Bài 19: Cho ABC có A Chứng minh rằng Bm // AC. A 600 m 600 C B   600 , C   500 , Tia phân giác góc B  cắt AC ở D. Bài 20: Cho ABC có A  CDB . Tính số đo góc ADB, B 600 A Trang 157 500 D Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  ADC .   700 , B   400 . Tia phân giác C  cắt AB tại D. Tính ACB, Bài 21: Cho ABC có A B D 700 400 C A   800 , C   400 . Hai tia phân giác tại hai góc B  cắt nhau tại I.  và C Bài 22: Cho ABC biết B . Tính BIC A I 800 400 B C   800 . Hai tia phân giác tại hai góc B  cắt nhau tại I.  và C Bài 23: Cho ABC biết A . Tính BIC B I 800 A Trang 158 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 2: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU. I, ĐỊNH NGHĨA: Cho ABC và A ‘B’C’ như hình sau: A’ A B C B’ C’ Chỉ ra các yếu tố bằng nhau có trong hình: + Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau. Khi đó:  A  ‘ gọi là hai góc tương ứng. ( Hãy chỉ các các góc tương ứng còn lại). + Hai góc A, + Hai cạnh AB, A’B’ gọi là hai cạnh tương ứng. ( Hãy Chỉ ra các cạnh tương ứng còn lại). + Kí hiệu: ABC  A ‘B’C ‘ . Khi kí hiệu hai tam giác bằng nhau thì thứ tự các đỉnh phải được viết theo cùng 1 thứ tự. + Ngược lại Khi ABC  A ‘B’C ‘ thì các cạnh, các góc tương ứng bằng nhau.  A ’ A AB  A ‘B’.     và BC  B’C ‘.  B  B’ . AC  A ‘C ‘.    C  C ‘ II, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Cho ABC  HIK . a, Hãy chỉ ra các cạnh bằng nhau? Giả thích vì sao? b, Hãy chỉ ra các góc bằng nhau? Giải thích vì sao?   400 và BC  4cm . Bài 2: Cho ABC  HIK , trong đó AB  2cm, B Hãy suy ra số đo của những cạnh, góc nào của HIK . Bài 3: Cho ABC  DEF . Tính chu vi của mỗi tam giác nói trên, biết rằng AB  4cm, DF  5cm, BC  6cm . Trang 159 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 4: Cho ABC  DMN . a, Viết kí hiệu trên dưới một vài dạng khác. b, Cho AB  3cm, AC  4cm, MN  6cm . Tính chu vi của mỗi tam giác trên.   550 , E   750 . Tính các góc còn lại của mỗi tam giác. Bài 5: Cho ABC  DEF , biết A  :B  :C   3 : 4 : 5 . Tính số đo các góc của MNP . Bài 6: Cho ABC  MNP , Biết A   500 , D   700 . Tính số đo các góc còn lại của ABC . Bài 7: Cho ABC  DMN , biết B Bài 8: Cho ABC  GIK , Biết IG : IK : KG  2 : 3 : 4 và chu vi GIK bằng 36cm . Tính các cạnh của ABC . Bài 9: Cho hình sau: Hai tam giác trong hình có bằng nhau hay không? Nếu có hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác A 650 M 400 H N 400 P 650 Q Trang 160 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 3: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU C. C. C CỦA HAI TAM GIÁC. I, VẼ TAM GIÁC BIẾT BA CẠNH: Vẽ ABC biết BC  4cm, AB  3cm, AC  2cm . A 2 cm 3 cm B C 4 cm Nhận xét, Nếu lấy trên 1 nửa mặt phẳng thì vị trí điểm A là duy nhất. A’ II, HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU C. C. C CỦA HAI TAM GIÁC: Vẽ DMN có MN  4cm, DM  3cm, DN  2cm . D 2 cm 3 cm M 4 cm N Nhận thấy nếu thay đổi số đo 1 cạnh thì hình dạng của tam giác cũng thay đổi. Định lí: “ Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác ấy bằng nhau “. Tổng quát: ABC và DMN có:  AB  DM.   AC  DN.  BC  DMN.  c.c.c  .  BC  MN.  III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Vẽ MNP biết MN  5cm, PM  4cm, PN  4cm . Bài 2: Vẽ ABC biết BC  5cm, AB  4cm, AC  3cm . Bài 3: Vẽ ABC biết AB  BC  CA  4cm . Trang 161 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 4: Chứng minh rằng các tam giác có trong hình bằng nhau. O I B A C N D M G H D E K Bài 5: Cho hình sau: a, Chứng minh ABM  ACM .   ACM . b, Chứng minh ABM A . c, Chứng minh AM là tia phân giác BAC M B C Bài 6: Cho hình sau: a, Tìm các cặp tam giác bằng nhau có trong hình. . b, Chứng minh AC là tia phân giác BAD B c, AC có là đường trung trực của BD không? A O C D Bài 7: Cho hình vẽ bên, Biết O là trung điểm của BD và AC a, Hãy chứng minh các tam giác bằng nhau trong hình b, Chứng minh AD // BC và AB // DC. A B O Trang 162 D Ngô Nguyễn Thanh C Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 8: Cho hình sau: a, Chứng minh ACB  CAD .   DCA  từ đó suy ra AB // DC. b, Chứng minh BAC c, Chứng minh AD // BC. A B C D Bài 9: Cho hình sau: Biết ABO  DCO a, Tính số đo các cạnh còn lại trên hình. b, Chứng minh rằng AB // CD. A 2 cm 2,5 cm 3 cm B C O D Bài 10: Cho ABC có AB  BC  CA  3cm . Điểm D nằm bên ngoài ABC sao cho DA  DB  2cm .   CBD . Chứng minh CAD C 3 cm 3 cm 3 cm A B 2 cm 2 cm D Trang 163 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 11: Cho hình sau: a, Tìm và chứng minh các tam giác bằng nhau có trong hình. . b, Chứng minh IF là tia phân giác GIH và FI là tia phân giác GFH G I E F H Bài 12: Cho ABC có AB  AC , M là trung điểm của BC. a, Chứng minh rằng ABM  ACM .   ACM  và BAM   CAM . b, Chứng minh ABM c, Chứng minh AM  BC . A B M C Bài 13: Cho ABC có AB  AC . M là một điểm nằm trong tam giác sao cho MB  MC . N là trung điểm của BC. Chứng minh rằng: . a, AM là tia phân giác BAC b, 3 điểm A, M, N thẳng hàng. c, MN là trung trực của BC. A M B Trang 164 N Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  khác góc bẹt, lấy điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy sao cho OA  OB . Lấy M là Bài 14: Cho xOy . trung điểm của AB. Chứng minh OM là phân giác xOy y B M O A x Bài 15: Cho ABC có AC  AB . Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE  AB . Gọi O là một điểm sao cho OA  OC và OB  OE . Chứng minh rằng: a, AOB  COE .  và OCA . b, So sánh OAB A E O B Trang 165 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 BÀI 4: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU C. G. C CỦA HAI TAM GIÁC. I, VẼ TAM GIÁC BIẾT HAI CẠNH VÀ GÓC XEN GIỮA:   600 . Vẽ ABC biết BC  4cm, AB  3cm và B A Vị trí góc B là góc xen giữa hai cạnh AB và BC. 3 cm 600 B 4 cm C 4 cm F Hãy chỉ ra các góc xen giữa hai cạnh còn lại trong ABC . II, TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU C. G. C CỦA HAI TAM GIÁC:   600 . Vẽ DEF có EF  4cm, DE  3cm và E  là góc xen giữa hai cạnh nào? Chỉ ra góc E D 3 cm 600 E Định lí: “ Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác ấy bằng nhau “. Tổng quát: ABC và DEF có: AB  DE.   => ABC  DEF.  c.g.c  . B  E. BC  EF.  Hệ quả: Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy bằng nhau. III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Trang 166 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7   900 . Bài 1: Vẽ ABC có AB  4cm, AC  5cm và A Bài 2: Vẽ PMN có P  600 và PN  PM  4cm . Bài 3: DEF biết DE  DF  4cm và D  450 . Bài 4: Chứng minh các tam giác bằng nhau có trong hình: K P A Q D A M I N C B N M Bài 5: Cho hình sau: a, Chứng minh rằng: ABM  ACM .  C  và BM  CM . b, Chứng minh B B A x M C Bài 6: Qua trung điểm I của đoạn thẳng AB, kẻ đường thẳng vuông góc với AB. Trên đường thẳng vuông góc đó lấy hai điểm C và D. Nối CA, CB, DA, DB. a, Tìm các tam giác bằng nhau trong hình và chứng minh nó. . b, Chứng minh rằng: CI là tia phân giác ACB C A B D Trang 167 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 7: Cho ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD  CA . Trên tia đối của tia . CB lấy điểm E sao cho CE  CB . Tính số đo CDE A B E C D  cắt AB ở D. Chứng minh: Bài 8: Cho AB có OA  OB . Tia phân giác của O a, DA  DB . b, OD  AB . A O D B  cắt AC ở D. Bài 9: Cho ABC vuông tại A, Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE  BA . Tia phân giác B a, So sánh DA và DE. . b, Tính số đo BED A D B Trang 168 E Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  cắt AC ở D. Bài 10: Cho ABC vuông tại A có BC  2.AB , E là trung điểm của BC. Tia phân giác B Chứng minh : . a, DB là tia phân giác ADE b, BD  DC .  C  của ABC . c, Tính góc B, B E A C D  cắt AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho Bài 11: Cho ABC vuông tại A. Tia phân giác góc B BH  BA . a, Chứng minh DH  BC . .   1100 . Tính ABD b, Biết ADH B H A C D  cắt AC Bài 12: Cho ABC vuông tại A có BC  2.AB . E là trung điểm của BC. Tia phân giác của góc B ở D. . a, Chứng minh DB là tia phân giác ADE b, Chứng minh BD  DC .  C  của ABC . c, Tính B, B E A Trang 169 D Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 13: Cho hình sau: a, Chứng minh BM  BN . b, Chứng minh AB là trung trực của MN. c, Gọi O là trung điểm của AN, Đường thẳng vuông góc với AN tại O cắt AB ở G, . Chứng minh GA  GN và tính NGB M 280 A 420 B 420 1100 N  cắt BC tại D. Bài 14: Cho ABC có AB  AC , tia phân giác của A a, Chứng minh rằng: AD  BC . b, Lấy điểm E thuộc AB, điểm F thuộc AC, sao cho BE  CF . . Chứng minh DA là tia phân giác EDF A F E B C D Bài 15: Cho ABC qua trung điểm M của cạnh BC, kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC tại N, Trên tia BA lấy điểm I sao cho BI  MN . Chứng minh IM // AC. A N I B Trang 170 M Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  là góc nhọn, Oz là tia phân giác của góc đó. Trên tia Ox lấy điểm A, Trên tia Oy lấy điểm Bài 16: Cho xOy B sao cho OA  OB . Gọi C là 1 điểm trên tia Oz. Chứng minh:   yBC . a, AC  BC và xAC y b, AB  Oz . B z C O x A   600 . Trên tia Ox lấy điểm A. Trên Oy lấy điểm B sao cho OA  OB . Trên tia phân giác Bài 17: Cho xOy  lấy điểm C. xOy a, Chứng minh AC  BC . . b, Chứng minh rằng AC là phân giác ACB c, Chứng minh OC là đường trung trực của AB. y B C O x A  nhọn. Gọi Oz là tia phân giác của góc đó. M là một điểm thuộc tia Oz  M  O  . I là Bài 18: Cho xOy trung điểm của OM, kẻ đường thẳng đi qua I và vuông góc với Oz, đường thẳng này cắt Ox tại E, cắt Oy tại F. a, Chứng minh OIE  MIE . b, Chứng minh EM  OF và EM // OF. y M F I O Trang 171 E x Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7  cắt BC ở D. Bài 19: Cho ABC góc A nhọn và AB  AC . Tia phân giác A a, Chứng minh AD là trung trực của BC. b, Vẽ BE  AC tại E, BE cắt AD tại I. Trên tia AB lấy điểm F sao cho AF  AE . Chứng minh IF  AB . c, Chứng minh C, I, F thẳng hàng. A F E I B C D Bài 20: Cho ABC có AB  AC , Lấy điểm E trên AB, điểm F trên AC sao cho AE  AF . a, Chứng minh BF  CE và BEC  CFB . b, Biết BF cắt CE tại I. Cho biết IE  IF . Chứng minh IBE  ICF . A E F I C B  . Trên tia Ax lấy hai điểm D và C. Trên tia Ay lấy hai điểm B và E sao cho Bài 21: Cho xAy AB  AD, AE  AC . Chứng minh rằng: ABC  ADE . y E B A Trang 172 D C x Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 22: Cho ABC vuông tại A, Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia MB lấy điểm N sao cho M là trung điểm của BN. Chứng minh: a, CN  AC và CN  AB . b, AN  BC và AN // BC. B C M A N Bài 23: Cho đoạn thẳng AB, Trên 2 nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB vẽ các đoạn thẳng AC và BD bằng nhau và cùng vuông góc với AB. Gọi M là trung điểm của AB. Chứng minh ba điểm C, M, D thẳng hàng. C A B M D Bài 24: Cho ABC , D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Vẽ điểm F sao cho E là trung điểm của DF. Chứng minh rằng: a, AED  CEF . b, DB  CF . c, BDC  FCD . A D E C B Trang 173 F Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 25: Cho ABC , gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và AB. Trên tia đối của tia MB và NC lấy tương ứng hai điểm D và E sao cho MD  MB, NE  NC . Chứng minh: a, AD  AE . b, 3 điểm A, E, D thẳng hàng. A E D M N B C Bài 26: Cho ABC có AB  AC , hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của AC và AB. a, Chứng minh ABM  ACN và BMC  CNB . b, Lấy điểm E, F sao cho M là trung điểm của BE, N là trung điểm của CF. Chứng minh A là trung điểm của EF. c, Chứng minh MN song song với BC và EF. A F N B Trang 174 E M C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 27: Cho đoạn thẳng AB có O là trung điểm. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB vẽ các tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy điểm C, Trên tia By lấy điểm D sao cho AC  BD . a, Chứng minh O là trung điểm của CD. b, Trên cạnh BC lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho BE  AF . Chứng minh O là trung điểm của EF. x C E A B O F D y Bài 28: Cho ABC , lấy M là trung điểm của BC. Kẻ AD // BM, AD  BM ,( M nằm khác phía với D qua AB). Trung điểm của AB là I. a, Chứng minh ba điểm M, I, D thẳng hàng. b, Chứng minh AM // DB. c, Trên tia đối của tia AD lấy AE  AD . Chứng minh CE // DB. A D E I B Trang 175 M Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 29: Cho ABC , Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AB  AD . Lấy điểm E sao cho A là trung điểm của CE. a, Chứng minh DE // BC. b, Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, DE. Chứng minh A là trung điểm của MN. c, Chứng minh AM // BE và BE  2.AM . d, Gọi I là trung điểm của BE. Các đường IA và CD cắt nhau tại K. Chứng minh IK // BC và K là trung điểm của DC. N E D A I B K C M Bài 30: Cho ABC nhọn, Vẽ AH  BC,  H  BC  . Vẽ HI  AB tại I, Vẽ HK  AC tại K. Lấy E, F sao cho I là trung điểm của HE, K là trung điểm của HF, EF cắt AB, AC lần lượt tại M, N. a, Chứng minh MH  ME và chu vi của MHN bằng EF. b, Chứng minh AE  AF .   600 , Tính các góc của  AEF . c, Nếu biết BAC A N F M E K I B Trang 176 H C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 31: Cho ABC có AB  AC . M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD  MA . a, Chứng minh AMB  DMC . b, Chứng minh AB // CD. c, Kẻ AH  BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho H là trung điểm của AE. Chứng minh BA  BE . d, Chứng minh BD  CE . A H B C M E D Bài 32: Cho ABC vuông tại A có AB  AC . Gọi M là trung điểm của BC, D là trung điểm của AC. a, Chứng minh AMB  AMC và AM  BC . b, Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với BD, cắt BC tại E. Trên tia đối của tia DE lấy điểm F sao cho DF  DE . Chứng minh ADF  CDE . Từ đó suy ra AF // CE. c, Từ C dựng đường thẳng vuông góc với AC, cắt AE tại G. Chứng minh BAD  ACG . d, Chứng minh AB  2.CG . B M G E A D F Trang 177 Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 33: Cho ABC vuông tại A và AB  AC . Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD  AB , Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE  AC . Chứng minh rằng: a, DE  BC . b, DE  BC . B A D E Trang 178 Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 BÀI 5: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU G. C. G CỦA HAI TAM GIÁC. I, VẼ TAM GIÁC BIẾT HAI GÓC VÀ CẠNH XEN GIỮA:   600 , C   400 và BC  3cm . Vẽ ABC biết B A 600 400 3 cm B  và C . Cạnh BC gọi là cạnh xen giữa hai góc B Hãy kẻ tên các cạnh xen giữa hai góc còn lại có trong hình. C A’ II, TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU G. C. G CỦA HAI TAM GIÁC:   600 , F  400 . Vẽ DEF biết EF  3cm và E D 600 E 400 3 cm F Nhận thấy nến thay đổi số đo 1 góc hay 1 cạnh đã biết thì hình dạng và kích thước tam giác cũng thay đổi. Định lí: “ Nếu hai góc và cạnh xen giữa của tam giác này bằng hai góc và cạnh xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác ấy bằng nhau “. Tổng quát: ABC và DEF có:   E.  B  BC  EF. => ABC  DEF,  c.g.c  .   C  F. Hệ quả: + Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề với cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy thì hai tam giác vuông ấy bằng nhau. + Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác ấy bằng nhau . III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Trang 179 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7   60 0 , N   300 . Bài 1: Vẽ AMN biết MN  4cm, M N   450 . Bài 2: Vẽ DEF biết MN  3,5cm, M  K   600 và HK  3cm . Bài 3: vẽ  HIK biết H  cắt BC tại D.  C  , Tia phân giác góc A Bài 4: Cho ABC có B a, Chứng minh ADB  ADC . b, Chứng minh AB  AC . A B C D  cắt AC ở D, Kẻ DE  BC . Bài 5: Cho ABC vuông tại A, Tia phân giác góc B Chứng minh rằng: AB  BE . B E A C D  khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, vẽ đường thẳng Bài 6: Cho xOy vuông góc với Ot, đường thẳng này cắt Ox, Oy lần lượt tại A và B. a, Chứng minh rằng: OA  OB .   OBC . b, Lấy điểm C thuộc tia Ot, Chứng minh rằng: CA  CB và OAC y B t C H O Trang 180 A Ngô Nguyễn Thanh Duy x Bài tập TOÁN 7 Bài 7: Cho ABC có AB  AC . Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD  AB . Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE  AC . Gọi O là giao điểm của BC và DE. Chứng minh rằng:   ABC . a, ADE b, OD  OB . E . c, OA là tia phân giác của COE D A O C B Bài 8: Cho ABC có AB  AC , Trên các cạnh AB, AC lấy lần lượt các điểm D và E sao cho AD  AE . Gọi O là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng:   ACD . a, ABE A b, OD  OE, OB  OC . E D O  C . Bài 9: Cho ABC có B C B a, Chứng minh rằng AB  AC .  cắt AC ở D. Trên tia BA lấy điểm E sao cho BE  CD . b, Tia phân giác của B . Chứng minh CE là tia phân của góc C  đi qua O. c, Gọi O là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng tia phân giác của A A E D O Trang 181 B C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7  E  , Tia phân giác góc D  cắt AE ở M, Tia phân giác góc E  cắt AD ở N. Bài 10: Cho ADE có D a, Chứng minh rằng: ADM  AEN . b, Chứng minh rằng: DN  EM . c, Chứng minh rằng MN // DE. A N M D E Bài 11: Cho ABC có AB  AC . Lấy D trên cạnh AB và điểm E trên cạnh AC sao cho AD  AE . a, Chứng minh BE  CD . b, Gọi O là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng: BOD  COE . A D E O B C   900 , AB  AC . Kẻ CE  AB,  E  AB  . Kẻ BD  AC,  D  AC  . Gọi O là giao Bài 12: Cho ABC, A   điểm của BD và CE. Chứng minh rằng: a, BD  CE . b, OE  OD và OB  OC . . c, OA là tia phân giác BAC A E D O Trang 182 B C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7  và C  cắt nhau ở I. Vẽ ID  AB,  D  AB  Vẽ IE  BC,  E  BC  Bài 13: Cho ABC , các tia phân giác B Vẽ IF  AC,  F  AC  . Chứng minh rằng: ID  IE  IF . A F D I B C E Bài 14: Cho ABC , đường trung trực của cạnh BC cắt đường trung trực của cạnh AC tại O. a, Chứng minh OA  OB  OC . b, Gọi M là trung điểm của đoạn AB. Chứng minh OM là trung trực của đoạn AB. A M O B C Bài 15: Cho ABC Tia Ax đi qua trung điểm M của BC, Kẻ BE và CF vuông góc với Ax,  E  Ax, F  Ax  . So sánh BE và CF. A E B M C F x Trang 183 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 16: Cho đoạn thẳng AB, Qua A vẽ đường thẳng m  AB , Qua B vẽ đường thẳng n  AB . Qua trung điểm O của AB vẽ một đường thẳng cắt m ở C và cắt n ở D. So sánh OC và OD. C B A O D Bài 17: Cho ABC vuông tại A có AB  AC , Qua A kẻ đường thẳng xy ( B, C cùng phía đối với xy). Kẻ BD  xy, CE  xy . Chứng minh rằng: a, BAD  ACE . b, DE  DB  CE . E A D C B Bài 18: Cho hình sau: Chứng minh rằng: O là trung điểm của AD và BC . A B 1100 O 700 C Trang 184 D Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 19: Cho ABC , D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC, Vẽ điểm F sao cho E là trung điểm của DF. Chứng minh rằng: a, DB  CF . b, BDC  FCD . 1 c, DE // BC và DE  .BC . 2 A D F E C B Bài 20: Cho ABC qua A vẽ đường thẳng d // BC. Từ điểm D thuộc cạnh BC, vẽ DE // AB ,  E  d  . a, Chứng minh AE  BD và AB  ED . b, Vẽ DF // AC  F  d  . Chứng minh ABC  DEF . c, Chứng minh 3 đường thẳng AD, BE, CF đồng quy. A F B d E C D Bài 21: Cho ABC , D là trung điểm của AB. Đường thẳng đi qua D và song song với BC cắt AC ở E. Đường thẳng đi qua E song song với AB cắt BC ở F. Chứng minh: a, AD  EF . b, ADE  EFC . A c, AE  EC . D B Trang 185 E F Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  C  . Gọi I là trung điểm của BC. Trên cạnh AB lấy điểm D, Trên DI lấy điểm E Bài 22: Cho ABC có B sao cho I là trung điểm của DE. Chứng minh: a, BD  CE . A  b, CB là tia phân giác ACE . D B C I E Bài 23: Cho ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC, Trên tia AM lấy điểm N sao cho M là trung điểm của AN. Chứng minh rằng: a, CN  AB và CN // AB. 1 b, AM  BC . B N 2 M A C Bài 24: Cho hình sau: Biết DE // AB, DF // AC. EF // BC. Tính chu vi của DEF . A F E 2 cm B 3 cm C 4 cm D Trang 186 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 25: Cho ABC có D là trung điểm của BC. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A, Vẽ tia Bx // AC, Bx cắt AD ở E. a, Chứng minh ADC  EDB . b, Trên tia đối của tia AC, Lấy điểm F sao cho AF  AC . Gọi I là giao điểm của AB và EF. Chứng minh rằng: AIF  BIE . F A I B D E Trang 187 Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 BÀI 6: TAM GIÁC CÂN. I, ĐỊNH NGHĨA: + Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. ABC có AB  AC thì ta nói ABC cân tại A. A Cạnh bên. Góc ở đáy. B C II, TÍNH CHẤT: + Trong tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau. + Nếu tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác ấy cũng là tam giác cân. III, TAM GIÁC ĐẶC BIỆT: + Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau, Khi đó hai góc ở đáy bằng nhau và bằng 450 . B A 600 450 A C C B + Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau, Khi đó ba góc cũng bằng nhau và bằng 60 0 + Một tam giác có ba cạnh hoặc ba góc bằng nhau thì tam giác ấy là tam giác đều. Chú ý: Nếu một tam giác cân có 1 góc bằng 600 thì tam giác ấy là tam giác đều. IV, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Trang 188 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 1: Cho ABC cân tại A, Lấy điểm D thuộc AC, E thuộc AB sao cho AD  AE .  và ACE . a, So sánh ABD b, Gọi I là giao điểm của BD và CE. Khi đó IBC là tam giác gì? Vì sao? A E D I B C Bài 2: Cho ABC cân tại A, Lấy điểm H trên AC, điểm K trên AB sao cho AH  AK . Gọi O là giao điểm của BH và CK. a, Chứng minh rằng: OBC là tam giác cân. b, Chứng minh KH // BC. A K H O C B  C  cắt cạnh AC, AB lần lượt ở D và E. Chứng minh rằng: Bài 3: Cho ABC cân tại A. Tia phân giác của B, a, AED cân tại A. b, DE // BC. c, BE  ED  DC . A E D B Trang 189 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7  cắt BC tại M. Đường thẳng qua M và vuông góc với Bài 4: Cho ABC,  AB  AC  . Tia phân giác BAC AB cắt AB tại H. Đường thẳng qua M và vuông góc với AC cắt AC tại K. a, Chứng minh rằng: AMB  AMC . b, Chứng minh AHM  AKM Từ đó so sánh hai đoạn thẳng AH và AK. c, Chứng minh HK  AM . A H K B C M Bài 5: Cho ABC cân tại A. vẽ BD  AC tại D, CE  AB tại E. Gọi I là giao điểm của BD và CE. a, Chứng minh BD  CE và EI  DI . b, Gọi H là trung điểm của BC. Chứng minh ba điểm A, I, H thẳng hàng. A E D I B C H   1000 , Lấy điểm M  AB, N  AC sao cho AM  AN . Bài 6: Cho ABC cân tại A có A Chứng minh MN // BC. A M N B Trang 190 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 7: Cho ABC có AB  AC . Gọi M là trung điểm của BC. a, Chứng minh rằng: ABM  ACM . b, Trên cạnh AM lấy điểm K bất kỳ. Chứng minh rằng: KB  KC . c, Tia BK cắt cạnh AC tại F, tia CK cắt cạnh AB tại E. Chứng minh EF / /CB . A E F K B C M   530 . Bài 8: Cho ABC vuông tại A có B . a, Tính C  cắt cạnh AC ở E. b, Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD  BA . Tia phân giác của B Chứng minh BEA  BED c, Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H. CH cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh BF  BC d, Chứng minh BAC  BDF và D, E, F thẳng hàng. B D A C E H F Trang 191 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7   1200 , Điểm A thuộc tia phân giác của góc đó, Kẻ AB  Ox,  B  Ox  , Kẻ Bài 9: Cho xOy AC  Oy,  C  Oy  . Khi đó ABC là tam giác gì? Vì sao? A y C O x B Bài 10: Cho ABC cân tại A, Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD  CE . Chứng minh ADE là tam giác cân. A D C B E  C   400 . Trên cạnh BC lấy đặt BD  AB, CE  AC . Bài 11: Cho ABC cân tại A có B Chứng minh rằng: AED là tam giác cân. A 400 B Trang 192 E D Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 12: Cho ABC có AB  AC , AM là tia phân giác của góc A ( M thuộc BC). Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD  CE . Chứng minh rằng: a, ABM  ACM . b, AM  BC .   AEB . c, ADC A D B E C M Bài 13: Cho ABC cân tại A, Trên cạnh BC lấy 2 điểm D và E sao cho BD  CE , Nối AD và AE. a, Chứng minh ADE cân. b, Chứng minh ABE  ACD . A B E D C   600 . Bài 14: Cho hình sau: biết BAC  C  của ABC . Tính số đo B, A 600 B Trang 193 D Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  cắt AC ở D, Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE  BC . Bài 15: Cho ABC . Tia phân giác B Chứng minh rằng: BD // EC. A D B C E Bài 16: Cho ABC đều, trên tia AB lấy điểm D sao cho B là trung điểm của AD. a, Chứng minh BCD cân. b, Tính các góc của BCD . A B C D Bài 17: Cho hình sau:  và BAC  của ABC . Tính số đo C A 680 B Trang 194 M Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 . Bài 18: Cho ABC cân tại A. vẽ điểm D sao cho A là trung điểm của BD. Tính BCD D A C B   CBD  . Gọi E là Bài 19: Cho ABC vuông tại A, BC  2.AB . D là điểm thuộc cạnh AC sao cho ABD trung điểm của cạnh BC ( Xem hình vẽ và vẽ lại vào bài làm) . a, Chứng minh ABD  EBD từ đó tính BED  và ABC . b, Tính C C E D A B   K  DF  , Trên tia EF lấy điểm H sao cho Bài 20: Cho DEF vuông tại D, EK là tia phân giác của DEF, EH  ED . a, Chứng minh EDK  EHK , từ đó suy ra KH  EF . b, Từ H kẻ đường thẳng vuông góc với DF nó cắt DF tại I. Chứng minh HI // ED. E H Trang 195 D I Thanh Duy K F Ngô Nguyễn Bài tập TOÁN 7   300 . Kẻ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC) và tia phân giác AD Bài 21: Cho ABC vuông tại A có C  (D thuộc BC) của HAC  và DAC . a, Tính số đo B b, Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE  AH . Chứng minh rằng ADH  ADE và DE  AC . c, Trên tia đối của tia HA lấy điểm F sao cho HF  EC . Chứng minh F, D, E thẳng hàng. F B H D A C E Bài 22: Cho ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho BK  BA . M là trung điểm của AK. a, Chứng minh rằng: AMB  KMB . b, Đường thẳng BM cắt đường thẳng AC tại D. Chứng minh DK vuông góc với BC. c, Trên tia đối của tia AB lấy điểm H sao cho AH  KC . Chứng minh H, D, K thẳng hàng. B K M A D H Trang 196 Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 23: Cho ABC,  AB  AC  , Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD  AB , Gọi M là trung đểm của cạnh BD. a, Chứng minh ABM  ADM . b, Chứng minh AM  BD .   ADK . c, Tia AM cắt cạnh BC tại K. Chứng minh ABK d, Trên tia đối của tia BA lấy điểm F sao cho BF  DC . Chứng minh ba điểm F, K, D thẳng hàng. A D M B C K F   E  BC  , Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho Bài 24: Cho ABC,  AB  AC  . AE là tia phân giác BAC, AM  AB . a, Chứng minh ABE  AME . b, AE cắt BM tại I. Chứng minh I là trung điểm của BM. c, Trên tia đối của tia EM lấy điểm N sao cho EN  EC . Chứng minh ENB  ECM . d, Chứng minh ba điểm A, B, N thẳng hàng. A M I B E N Trang 197 Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  cắt BC tại M. Bài 25: Cho ABC có AB  AC . Tia phân giác của góc A a, Chứng minh AMB  AMC . b, Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD  MA . Chứng minh rằng AB // DC. c, Qua M vẽ ME vuông góc với AB ( E thuộc AB), MF vuông góc với AC ( F thuộc AC). Chứng minh ME  MF . d, Chứng minh EM  CD . A E B F C M D Bài 26: Cho ABC có AB  AC , M là trung điểm của BC. a, Chứng minh AMB  AMC . b, Từ M kẻ ME  AB,  E  AB  và MF  AC,  F  AC  . Chứng minh AE  AF . c, Chứng minh EF // BC. d, Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AB. Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với AC. Hai đường thẳng này cắt nhau ở N. Chứng minh A, M, N thẳng hàng. A E Trang 198 B F M Ngô Nguyễn Thanh C Duy Bài tập TOÁN 7  C  . Tia phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Từ O kẻ OH  AC và OK  AB . Bài 27: Cho ABC có B Chứng minh: a, BCD  CBE . A b, OB  OC . c, OH  OK . E D K H O C B Bài 28: Cho ABC đều. lấy các điểm D, E, F lần lượt trên các cạnh AB, BC, CA sao cho AD  BE  CF . Chứng minh rằng: DEF là tam giác đều. A D F B C E Bài 29: Cho ABC , tia phân giác AD, Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC ở E, Qua E kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB ở K. Chứng minh: a, AED cân. b, AE  BK . A K B Trang 199 E D C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 30: Cho ABC cân tại A, có góc ở đáy bằng 500 , trên cạnh CB lấy điểm D sao cho CD  CA , Qua B . kẻ đường thẳng vuông góc với AD, cắt AD ở H. Tính số đo DBH A D 500 B C H   650 , C   650 . Kẻ tia Ax là tia đối của tia AB, Vẽ Ay song song với BC và tia Bài 31: Cho ABC có B Ay nằm giữa Ax và AC. . a, Tính BAC . b, Tính BAy x . c, Chứng minh tia Ay là tia phân giác của xAC A y 650 B Trang 200 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 32: Cho ABC có cạnh AB  AC , M là trung điểm của BC. a, Chứng minh ABM  ACM . b, Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD  MA . Chứng minh: AB / /CD . c, Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B, vẽ Ax // BC, Lấy điểm I thuộc Ax sao cho AI  BC . Chứng minh 3 điểm D, C, I thẳng hàng. I A B M x C D Bài 33: Cho ABC có AB  AC . Kẻ AH vuông góc với BC. Trên đoạn HC lấy điểm D sao cho BH  HD a, Chứng minh AB  AD . b, Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE  HA . Chứng minh AB // ED. c, Tia ED cắt AC tại I, tia AD cắt EC tại K. Chứng minh DI  DK . d, Chứng minh IK  BC . A I B H D C K E Trang 201 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 34: Cho ABC nhọn và AB  AC . Gọi M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm N sao cho MN  BC . a, Chứng minh AMN  BMC và AC / /BN . b, Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AC, NB. Chứng minh AF  BE . c, Chứng minh M là trung điểm của EF. A N E F M B C  nhọn. Gọi M là trung điểm của BC. Kẻ BH  AC,  H  AC  . Trên Bài 35: Cho ABC,  AB  AC  góc A tia HM, lấy điểm K sao cho M là trung điểm của HK. a, Chứng minh MHB  MKC . b, Trên tia đối của tia HB lấy điểm I sao cho HI  HB . Chứng minh IC / /HK .   2.BIC . c, Chứng minh BAC A I H B M C K Trang 202 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 36: Cho MNP nhọn. Có Q là trung điểm của MP. Trên tia đối của tia QN lấy điểm K sao cho QK  QN a, Chứng minh rằng MNQ  PKQ . b, Chứng minh rằng MN / /KP . c, Gọi E là trung điểm của đoạn NP, đường thẳng EQ cắt MK tại F. Chứng minh rằng: F là trung điểm của MK. F M K Q N P E Bài 37: Cho ABC , E là trung điểm của BC. Lấy D thuộc tia đối của tia EA sao cho ED  EA . a, Chứng minh rằng: AEB  DEC . b, Chứng minh rằng: AC / /BD . c, Kẻ EI  AC,  I  AC  , EK  BD,  K  BD  . Chứng minh AIE  DKE . d, Chứng minh ba điểm I, E, K thẳng hàng. A I B C E K D Trang 203 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 38: Cho ABC cân tại A, gọi D là trung điểm của BC. . a, Chứng minh rằng: ADB  ADC từ đó suy ra AD là tia phân giác BAC b, Chứng minh AD  BC . c, Trên cạnh AB và AC lấy lần lượt hai điểm M, N sao cho AM  AN . Gọi K là giao điểm của AD và MN. Chứng minh AD  MN . d, Gọi O là trung điểm của BM, Trên tia đối của tia OD lấy điểm P sao cho OD  OP . Chứng minh P, M, N thẳng hàng. A M P N O B Trang 204 D Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 BÀI 7: ĐỊNH LÍ PY – TA – GO. I, ĐỊNH LÍ: + Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Tổng quát: ABC vuông tại A: A BC 2  AB2  AC 2 . C B + Ngược lại: Một tam giác có bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại thì tam giác ấy là tam giác vuông. Tổng quát: ABC có: A BC 2  AB2  AC 2 thì ABC vuông tại A. C B II, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Tìm số đo x trong mỗi hình sau: M A D 3 cm B x 4 cm x C A 32 cm 6 cm x N F x E 7 cm Bài 2: Tính độ dài AD trong hình sau: A 600 D 300 Trang 205 B Ngô Nguyễn Thanh Duy 600 C Bài tập TOÁN 7 Bài 3: Tính cạnh BC trên hình: A A 7 cm 4 cm 1 cm 2 cm B C C B Bài 4: Cho hình sau: Tính HC. A 8 B 13 4 x h C Bài 5: Cho ABC nhọn, Kẻ AH  BC . Tính chu vi của ABC , Biết AC  20cm , AH  12cm, BH  5cm A 12 cm B Trang 206 5 cm H Ngô Nguyễn Thanh Duy 20 cm C Bài tập TOÁN 7 Bài 6: Cho ABC cân tại A, kẻ BH  AC ( H nằm giữa A và C). Biết AH  7, HC  18 . Tính độ dài cạnh BH và BC. A 7 cm H 18 cm B C Bài 7: Một tam giác vuông cân có độ dài cạnh huyền là 2. Tính độ dài mỗi cạnh góc vuông? B 2 A C Bài 8: Cho ABC cân tại A, Kẻ BH  AC ( H nằm giữa A và C). Tính độ dài BC biết AH  1cm, HC  8cm . A 1 cm H 8 cm B Trang 207 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 9: Cho ABC vuông tại A, Kẻ AH  BC,  H  BC  . Tính độ dài AH, Biết HB  2cm, HC  8cm . B 2 cm H 8 cm A C Bài 10: Cho ABC nhọn, Kẻ AH  BC,  H  BC  . Tính chu vi ABC biết AB  10cm , AH  8cm và HC  15cm . A 10 cm 8 cm B H C 15 cm Bài 11: Cho ABC cân tại A có AB  AC  17cm , Kẻ BD  AC . Tính cạnh đáy BC biết BD  15cm . A 17 cm D 15 cm B Trang 208 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 12: Cho ABC cân tại A, Kẻ BH  AC và AH  8cm, HC  3cm . Tính cạnh BC. A 8 cm H 3 cm B C Bài 13: Cho ABC có BC  52cm, AB  20cm, AC  48cm . a, Chứng minh ABC vuông tại A. b, Kẻ AH  BC . Tính AH. A 48 cm 20 cm B C H 52 cm Bài 14: Cho ABC vuông tại A, có AB  8cm, BC  17cm . Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B, Vẽ tia CD  AC và CD  36cm. Tính tổng AB  BC  CD  DA . D A 36 cm 8 cm B Trang 209 17 cm C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 15: Cho ABC vuông tại A. Kẻ AH  BC . a, Chứng minh rằng: AB2  CH 2  AC 2  BH 2 . b, Biết AB  6cm, AC  8cm . Tính AH, BH, HC. A 6 cm 8 cm B C H Bài 16: Cho ABC cân tại A, có BC  10cm, AB  12cm , Từ A kẻ đường thẳng AH  BC . Tính độ dài AH. A 12 cm B C H 10 cm Bài 17: Cho ABC vuông tại A, có AC  5cm, AB  12cm . Từ trung điểm M của cạnh BC kẻ đường thẳng vuông góc với BC, cắt cạnh AB tại N. Biết MN  2, 7 . Tính NB. A N 12 cm 5 cm 2,7 cm B Trang 210 M Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 BÀI 8: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG. I, TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH HUYỀN – CẠNH GÓC VUÔNG. Cho ABC vuông tại A và DEF vuông tại D có BC  EF, AB  DE . B E C A F D Dựa vào định lí Py – ta – go: A, Chứng minh hai cạnh AC  DF . B, Chứng minh ABC  DEF . Kết luận: Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy bằng nhau. II, BÀI TẬP VẬN DỤNG: . Bài 1: Cho ABC cân tại A, Kẻ AD  BC . Chứng minh AD là tia phân giác của A A B Trang 211 D Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 2: Cho ABC cân tại A, kẻ BD  AC và CE  AB . Gọi K là giao điểm của BD và CE. Chứng minh AK là tia phân giác góc A. A D E K B C  . Kẻ MH  AB và MK  AC . Bài 3: Cho ABC có M là trung điểm của BC, AM là tia phân giác A Chứng minh: a, MH  MK .  C . b, B A H B K M C Bài 4: Cho ABC cân tại A, các đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại I. Chứng minh AI là tia phân . giác A A I Trang 212 B Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 5: Cho ABC cân tại A, Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AB, Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AC, chúng cắt nhau tại D. a, Chứng minh ABD  ACD . . b, Chứng minh AD là tia phân giác A A c, Chứng minh AD là trung trực của BC. B C D Bài 6: Cho ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD  CE . Kẻ BH  AD , kẻ CK  AE . Chứng minh rằng: a, BH  CK . b, ABH  ACK . A K H D B C E Bài 7: Cho ABC , các đường phân giác của góc ngoài tại B và C cắt nhau tại I, Chứng minh rằng AI là tia . phân giác góc A A C B I Trang 213 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 8: Cho ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD  CE , Kẻ DH và EK vuông góc với BC. Gọi I là giao điểm của DE và BC. Chứng minh: a, DH  EK . b, I là trung điểm của DE. A D C B K I H E Bài 9: Cho ABC cân tại A. D là một điểm trên AB, E là một điểm trên AC sao cho AD  AE . Từ D và E hạ các đường DM và EN cùng vuông góc với BC. Chứng minh BM  CN . A E D B M N C Bài 10: Cho ABC vuông ở A. Từ A kẻ AH  BC , Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE  BA , Kẻ EK  AC,  K  AC  . Chứng minh AK  AH . A K B Trang 214 H E Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 CHƯƠNG III. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC. BÀI 1: QUAN HỆ GIỮA GÓC VỚI CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG TAM GIÁC. I. GÓC ĐỐI DIỆN VỚI CẠNH LỚN HƠN: A Cho ABC,  AC  AB  . Khi đó: . + Cạnh AB là cạnh đối diện với góc C . + Cạnh AC là cạnh đối diện với góc B Ngược lại:  là góc đối diện với cạnh AB. + Góc C  là góc đối diện với cạnh AC. + Góc B B VD:  và góc đối diện với cạnh BC. Tìm cạnh đối diện với góc A Chú ý: + Đối diện với cạnh là góc, mà đối diện với góc là cạnh. Định lí 1: “ Trong một tam giác: Góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn “. Định lí 2: “ Trong một tam giác: Cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn ”. Chú ý: + Trong tam giác tù hoặc tam giác vuông thì góc tù và góc vuông là góc lớn nhất. + Định lí 1 và 2 chỉ đúng khi ta áp dụng trong 1 tam giác. + Trong tam giác cạnh nhỏ nhất đối điện với góc nhọn. II. BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: So sánh các góc của ABC biết rằng: AB  5cm, BC  5cm, AC  3cm . Bài 2: So sánh các góc của ABC biết rằng: AB  4cm, BC  6 cm, CA  5 cm . Bài 3: So sánh các góc của ABC biết rằng: AB  9cm, AC  72cm, bc  8cm .   900 và AC  6cm, AB  19cm . Bài 4: So sánh các góc của ABC biết rằng: B Bài 5: So sánh các góc của ABC biết rằng: AB, BC, CA lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 4.   600  B . Bài 6: Cho ABC biết rằng: AB  AC  BC . Chứng minh rằng: A   600  C . Bài 7: Cho ABC biết rằng: AC  BC  AB . Chứng minh rằng: 900  B   800 , C   400 . Bài 8: So sánh các cạnh của ABC biết rằng: A   450 , B   550 . Bài 9: So sánh các cạnh của ABC biết rằng: A   600 . Bài 10: So sánh các cạnh của ABC cân tại A biết rằng: A Trang 215 Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7   540 và góc ngoài tại A là 1200 . Bài 11: So sánh các cạnh của ABC biết rằng: B Bài 12: So sánh các cạnh của ABC biết rằng: Số đo các góc A, B, C lần lượt tỉ lệ với 2,3, 4 .   1100 và số đo góc B, C lỉ lệ với 1 ; 1 . Bài 13: So sánh các cạnh của ABC biết rằng: A 3 4   400 và số đo góc B, C tỉ lệ với 3, 4. Bài 14: So sánh các cạnh của ABC biết rằng: A Bài 15: Cho ABC vuông tại A, điểm K nằm giữa A và C. So sánh BK và BC. B A K C  cắt AC ở D. So sánh AD và DC. Bài 16: Cho ABC vuông tại A, tia phân giác của B B A C D   900 , điểm D nằm giữa B và C. Chứng minh rằng: AB  AD  AC . Bài 17: Cho ABC có B A B Trang 216 D Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  là góc tù. Trên cạnh AB lấy D. Bài 18: Cho ABC có A a, So sánh CA, CD và CB. b, Trên cạnh AC lấy điểm E. So sánh DE và BC. C E A B D Bài 19: Cho ABC có AB  AC . Trên cạnh BC lấy các điểm D, E sao cho BD  DE  EC . CMR: trong  DAE,  EAC  thì góc DAE  là góc lớn nhất. ba góc BAD, A B D E C  cắt BC ở D, vẽ AH  BC tại H và gọi M là trung điểm Bài 20: Cho ABC có AB  AC . Tia phân giác A của BC. CMR: D nằm giữa M và H. A B Trang 217 H D M Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 .  và MAC Bài 21: Cho ABC có AB  AC . Gọi M là trung điểm của BC. So sánh BAM A + Lấy điểm D sao cho M là trung điểm của AD. ? ? B C M D Bài 22: Cho ABC , M là trung điểm BC.   MAC  . Chứng minh rằng: AC  AB . a, Cho biết: MAB   MAC . b, Cho biết: AC  AB . Chứng minh rằng: MAB A + Lấy điểm D sao cho M là trung điểm của AD. B M C D  cắt BC ở D. So sánh BD và DC. Bài 23: Cho ABC,  AB  AC  tia phân giác của A A + Lấy M trên AC sao cho AM  AB . M B Trang 218 ? D ? Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  cắt BC tại D. Tia phân giác B  cắt AC tại E. Hai Bài 24: Cho ABC có AB  AC  BC . Tia phân giác A tia phân giác này cắt nhau tại I. So sánh: a, IA và IB. .  và CEB b, AEB A c, DB và DC. E I B C D Bài 25: Chứng minh rằng: “ Nếu một tam giác vuông có 1 góc nhọn bằng 30 0 thì cạnh góc vuông đối diện với nó bằng nửa cạnh huyền “ . B 300 M C A   450 và 450  C  A   900 . Vẽ AD  BC tại D. Bài 26: Cho ABC có B a, Chứng minh rằng: BD  DC . b, Vẽ CE  AB tại E, CE cắt AD tại H. So sánh HA và HC. A E H C Trang 219 D Ngô Nguyễn Thanh Duy B Bài tập TOÁN 7 Bài 27: Cho ABC đều và D là một điểm thuộc cạnh BC. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A,   CAD  . Tia Bx cắt AD tại E. CMR: EA  EB  EC . vẽ tia Bx sao cho CBx A B C D E x   300 , Vẽ AH  BC,  H  BC  . Trên tia HC lấy D sao cho HD  HA . Bài 28: Cho ABC cân ở A có A   300 . Tia Dx cắt tia AB tại E. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A vẽ tia Dx sao cho BDx Chứng minh rằng: DHE cân. A B H C E Trang 220 Ngô Nguyễn Thanh Duy D Bài tập TOÁN 7 Bài 29: Cho ABC có AB  AC . D là một điểm nằm bên trong ABC . CMR:   ADC  thì DC  DB . a, Nếu ADB   ADC . b, Nếu DC  DB thì ADB A D B C Bài 30: Cho ABC có M là trung điểm BC. B  thì BAM   CAM . a, Chứng minh rằng: Nếu C   CAM  thì C B . b, Chứng minh rằng: Nếu BAM c, Gọi N là trung điểm của AC, AM cắt BN tại G, CMR: Nếu AM  BN thì BC  2.AC .  . Tia Mx cắt AC tại I. CMR: BM  MI . d, Từ M vẽ tia Mx sao cho MA là tia phân giác BMx A x N I G B Trang 221 M Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 BÀI 2: QUAN HỆ GỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN. ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU. I. KHÁI NIỆM: Cho đường thằng  d  và 1 điểm A nằm ngoài đường thẳng  d  . Từ A kẻ đường thẳng   d  tại H. Khi đó: + AH là đường vuông góc ( Khoảng cách từ A đến  d  ). + Trên  d  lấy B  H . Nối A đến B thì ta được đường xiên AB. + Đoạn thẳng HB gọi là hình chiếu của AB trên  d  . A AH là đường vuông góc AB là đường xiên (d) H B HB là hình chiếu của AB trên (d) II. QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU. Định lí 1: “ Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì: Đường vuông góc là đường ngắn nhất ”. VD: Trên hình vẽ ta có: AH  AB . VD: Từ một điểm A không nằm trên đường thẳng  d  . Ta có thể kẻ được bao nhiêu đường xiên đến  d  . Định lí 2: “ Trong 2 đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì: + Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn và ngược lại. + Hai đường xiên bằng nhau thì có hình chiếu bằng nhau ”. III. BÀI TẬP VẬN DỤNG: Trang 222 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bàì 1: Cho hình 1: Hãy so sánh: AB, AC, AD, AE. A ? B ? ? ? D C E HÌNH 1 Bài 2: Cho hình 2: Hãy so sánh: MN, BC . B ? M ? A N C HÌNH 2 Bài 3: Cho hình sau: Hãy so sánh DF và BC. B D A Bài 4: Cho hình sau: Hãy so sánh AD, DE, DF, BF, BC F C F C B D A Trang 223 E Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 5: Cho ABC cân ở A và D là điểm nằm giữa B và C. Chứng minh rằng: AD nhỏ hơn cạnh bên của ABC . A C D B Bài 6: Cho hình sau: biết: AB  AC . Chứng minh rằng: EB  EC . Hình vẽ: A E ? ? H C B Bài 7: Cho ABC,  AB  AC  nhọn, kẻ AH  BC,  H  BC  . Gọi M là 1 điểm nằm giữa A và H. Tia BM cắt AC ở D. Chứng minh rằng:   HMC . a, BM  CM và HMB A b, DM  DH . D M B Trang 224 H Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 8: Cho hình sau. Chứng minh rằng: BD  CE  AB  AC . Hình vẽ: A D E B C Bài 9: Cho ABC nhọn có AD và BE là hai đường cao cắt nhau tại H. a, Chứng minh rằng: AD  BE  BC  AC . b, Cho biết: AC  BC . Chứng minh rằng: HA  HB và AC  BE  BC  AD . A E H D B C Bài 10: Chứng minh rằng trong một tam giác vuông, tổng độ dài hai cạnh góc vuông nhỏ hơn tổng độ dài cạnh huyền và chiều cao ứng với cạnh huyền. A B Trang 225 H Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 11: Cho MNP vuông tại M. Vẽ MH  NP tại H. Trên cạnh NP lấy E sao cho NE  MN . Trên cạnh MP lấy điểm F sao cho MF  MH . CMR: MHE  MFE . M F N H E P   D  AC  . Bài 12: Cho ABC vuông tại A, BD là phân giác ABC, a, Chứng minh: DA  DC . b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B, vẽ tia Cx  AC . Tia Cx cắt BD tại E. Chứng minh rằng chu vi ADB nhỏ hơn chu vi CDE . E A D B C  C  . D nằm giữa A và C, ( BD không vuông góc với AC). Gọi E, F là chân các Bài 13: Cho ABC có B đường vuông góc kẻ từ A, C đến đường thẳng BD. So sánh AE  CF với AB và AC. A F B Trang 226 D C Ngô Nguyễn Thanh Duy E Bài tập TOÁN 7 Bài 14: Cho ABC vuông tại A, M là trung điểm của AB. Vẽ AI  MC tại I, BK  MC tại K. CMR: a, AB  AC  3.BK . CI  CK  BC . b, AC  A 2 K M I B C Bài 15: Cho ABC vuông cân tại A và đường thẳng xy quay quanh A, gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B, C trên xy. a, Chứng minh BE bằng hình chiếu của CA trên xy. b, Với vị trí nào của đường thẳng xy thì hình chiếu của AB trên xy lớn hơn hình chiếu của AC trên xy. y F A E x C B Bài 16: Cho ABC cân tại A. Trên 2 cạnh AB và AC lấy hai điểm M và N sao cho AM  AN . Chứng minh rằng: a, Hình chiếu của BM và CN trên BC bằng nhau. A BC  MN b, BN  . 2 M B Trang 227 ? N H K ? Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 BÀI 3: BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC. I, BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC: VD: Vẽ 1  có độ dài ba cạnh lần lượt là 4cm, 2cm,1cm. Nhận xét về các độ dài ba cạnh của tam giác. 1cm 2cm 4cm Định lí 1: “ Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài dài cạnh còn lại “. Tổng quát: + ABC có ba cạnh là AB, BC, CA thì: A AB  BC  CA và BC  CA  AB và CA  AB  BC . B C Hệ quả: “ Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bao giờ cũng nhỏ hơn cạnh còn lại ”. Tổng quát: + ABC có ba cạnh là AB, BC, CA thì: AB  CA  BC và BC  AB  CA và CA  BC  AB . Nhận xét: “ Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng hai cạnh còn lại “ Tổng quát: + ABC có ba cạnh là AB, BC, CA thì: BC  CA  AB  BC  CA , tương tự. Chú ý: + Để xét xem 3 cạnh có thỏa mãn là 3 cạnh của một tam giác hay không. Ta sẽ so sánh cạnh lớn nhất với tổng 2 cạnh còn lại. + Với ba điểm A, B, C bất kì thì ta luôn có: AB  BC  CA . Dấu “ = “ xảy ra khi C nằm giữa A và B. II, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Trang 228 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 1: Hãy kiểm tra xem độ dài ba đoạn thẳng sau có là 3 cạnh của một tam giác hay không? a, 2cm, 3cm, 6cm . b, 2cm, 4cm, 6cm . c, 3cm, 4cm, 6cm . Bài 2: Hãy kiểm tra xem độ dài ba đoạn thẳng sau có là 3 cạnh của một tam giác hay không? a, 5cm,10cm,12cm . b, 2cm, 4cm, 3 cm . c, 1cm; 2cm; 3, 5cm . Bài 3: Hãy kiểm tra xem độ dài ba đoạn thẳng sau có là 3 cạnh của một tam giác hay không? a, 2, 2cm; 2cm; 4, 2cm . b, 1cm; 2cm; 3, 3cm . Bài 4: Độ dài ba cạnh sau có tạo nên một tam giác không? a, 1 cạnh bằng 4cm và 2 cạnh bằng 8cm . b, 1 cạnh bằng 8cm và 2 cạnh khác bằng 4cm . Bài 5: Cho ABC cân. Tính chu vi biết AB  5cm, AC  12cm . Bài 6: Cho ABC cân. Tính chu vi biết AB  7cm, AC  13cm . Bài 7: Cho ABC cân. Tính AC, BC biết chu vi là 23cm và AB  5cm . Bài 8: Tính chu vi của một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 4cm và 9cm . Bài 9: Tính chu vi của một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 3cm, và 5cm . Bài 10: Tính chu vi của một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 3, 9cm và 7, 9cm . Bài 11: Tính chua vi của MNP biết MN  1cm, NP  5cm và PM là một số nguyên. Bài 12: Tính cạnh còn lại của một tam giác cân biết hai cạnh của nó là 6cm và 10cm . Bài 13: Tính cạnh còn lại của một tam giác cân biết hai cạnh của nó là 5cm và 10cm . Bài 14: Tính chua vi của MNP biết MN  11cm, NP  2cm và PM là một số nguyên lẻ. Bài 15: Cho ABC với hai cạnh BC  1cm, AC  7cm . Tìm độ dài cạnh AB, biết rằng độ dài AB là 1 số nguyên ( cm). Khi đó ABC là tam giác gì? Bài 16: Cho ABC có AB  4cm, AC  1cm . Hãy tìm độ dài cạnh BC biết rằng độ dài này là một số nguyên? Bài 17: Độ dài 2 cạnh của một tam giác là 7cm và 2cm . Tính độ dài cạnh còn lại. Biết rằng số đo của nó theo cm là 1 số nguyên lẻ. Trang 229 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 18: Các cạnh của một tam giác có quan hệ với nhau thoe tỉ số 3;5; 7 . a, Cạnh lớn nhất là 14cm, Tìm các cạnh còn lại. b, Cạnh bé nhất là 9cm. Tìm các cạnh còn lại. Bài 19: Các cạnh của một tam giác có quan hệ với nhau thoe tỉ số 2; 3; 4 . a, Tính cạnh lớn nhất biết rằng tổng hai cạnh kia là 20cm . b, Tính cạnh bé nhất biết rằng hiệu hai cạnh kia là 21cm . Bài 20: Cho hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O, biết AB  6cm, CD  4cm . Chứng minh rằng trong 4 đoạn thằng AC, CB, BD, DA tồn tại hai đoạn thẳng nhỏ hơn 5. B C O D A Bài 21: Cho ABC , trong đó BC là cạnh lớn nhất. Gọi AH là đường vuông góc kẻ từ A đến BC. So sánh AB  AC với BH  CH . Từ đó CMR: AB  AC  BC . A B Trang 230 H Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  C  không thể là góc tù hoặc Bài 22: Cho ABC có BC là cạnh lớn nhất. Vẽ đường cao AH, Vì sao B, vuông. Chứng minh rằng: BC  AB  AC  2.AH . A B C H Bài 23: Cho ABC,  AB  AC  và AD là phân giác góc A  D  BC  . Gọi E là một điểm bất kỳ thuộc cạnh AD  E  A  . Chứng minh rằng: AC  AB  EC  EB . A E B C D Bài 24: Cho hình sau: a, Chứng minh: MB  MC  BN  NC  AB  AC . 1 b, Chứng minh:  AB  BC  CA   MA  MB  MC  AB  BC  CA . 2 A N M B Trang 231 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 25: Cho ABC và M là một điểm nằm trong tam giác. Gọi I là giao điểm của BM và AC. a, So sánh MA với MI  IA . Từ đó CMR: MA  MB  IB  IA . b, So sánh IB với IC  CB . Từ đó CMR: IB  IA  CA  CB . c, CMR: MA  MC  CA  CB . A I M B C Bài 26: Cho hai điểm A và B nằm về hai phía của đường thẳng  d  . Tìm điểm C   d  sao cho tổng AC  CB là nhỏ nhất. A (d) C C’ B Trang 232 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 27: Ba thành phố A, B, C trên bản đồ là ba đỉnh của một tam giác trong đó AC  30km, AB  70km . a, Nếu đặt ở C máy thu và phát tín hiệu quân đội có khả năng phát tìn hiệu đi 40km, thì tại thành phố B có nhận được tín hiệu không? b, Cũng câu hỏi như vậy nếu máy phát ở C có thể phát tín hiệu trong bán kính 100km. B 40 km 30 cm A 70 cm C Bài 28: Ba thành phố A, B, C là nằm ở vị trí ba đỉnh của một tam giác, biết AC  30km, AB  90km . a, Nếu đặt ở C máy phát song truyền hình có bán kính hoạt động bằng 60km thì thành phố B có nhận được tín hiệu không? b, Cũng câu hỏi như vậy với máy phát song truyền hình có bán kính hoặt động bằng 120km . B 60 km 30 cm A Trang 233 90 cm C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 29: Cho ABC , gọi M, N, K lần lượt là 3 điểm bất kì thuộc 3 cạnh của tam giác ( không trùng với đỉnh). Chứng minh chu vi MNK bé hơn chu vi ABC . A M K B N C Bài 30: Cho ABC,  AB  AC  . Đường trung trực của BC cắt BC tại E và cắt AC tại F. Lấy điểm M bất kỳ trên đường thẳng d  M  F  . CMR: Chu vi AFB nhỏ hơn chu vi AMB . M A F B C E Bài 31: Cho ABC có AB  3cm, AC  4cm, BC  5cm . a, Chứng minh rằng ABC vuông tại A. b, Vẽ tia phân giác BD ( D thuộc AC). Từ D vẽ DE  BC,  E  BC  . Chứng minh : DA  DE . c, Gọi ED cắt AB tại F. Chứng minh ADF  EDC rồi suy ra DF  DE . F A D Trang 234 B E Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7   900 . Từ A hạ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC) Bài 32: Cho ABC cân tại A, A   a, Chứng minh BH  HC . b, Tính độ dài đoạn AH, Biết AB  13cm, BC  10cm . c, Từ H vẽ HK vuông góc với AB và HI vuông góc với AC ( K thuộc AB, I thuộc AC). Chứng minh AK  AI . d, Kéo dài HK cắt AC tại M và HI cắt AB tại N, Chứng minh rằng KM  NI  2.AM . A I K C B H M N Bài 33: Cho ABC cân tại A, góc A nhọn. Vẽ AH  BC,  H  BC  . a, Chứng minh AHB  AHC . b, Đường thẳng qua H và song song với AB cắt AC tại D. Gọi M là trung điểm của HC. Chứng minh DHC cân và DM song song AH. c, Gọi G là giao điểm của AH và BD. Chứng minh G là trọng tâm của ABC và AH  BD  3.HD . A D G B Trang 235 H M Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7   D  BC  , Trên đoạn AC lấy Bài 34: Cho ABC vuông tại A  AB  AC  . Vẽ tia AD là phân giác BAC, điểm H sao cho AH  AB .   ADB . a, Chứng minh ADH b, Tia HD cắt AB tại E. Chứng minh AHE  ABC và AD  EC . c, Gọi G là trung điểm của ED, Tia AD cắt CG tại X. Chứng minh 3.DX  2.DC . A H B D G X E Trang 236 Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 BÀI 4: TÍNH CHẤT 3 ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC. I, ĐỊNH NGHĨA: Cho ABC , Lấy M là trung điểm của cạnh BC, + Khi đó AM gọi là đường trung tuyến của ABC xuất phát từ đỉnh A ( ứng với cạnh BC) A AM là đường trung tuyến ứng với cạnh BC B C M Định nghĩa: “ Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng nối từ đỉnh đến trung điểm của cạnh đối diện. Chú ý: + Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến. II, TÍNH CHẤT 3 ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC. Cho ABC vẽ cả ba đường trung tuyến của tam giác. Tính chất: “ Ba đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua một điểm, điểm này cách mỗi đỉnh của tam giác 2 bằng độ dài đường trung tuyến ấy ”. Điểm này gọi là trọng tâm của tam giác kí hiệu là G. 3 A Tổng quát: N 2 2 AG  .AM , BG  .BN . 3 3 G B M C Chú ý: + Để tìm trọng tâm của tam giác, ta chỉ cần vẽ hai đường trung tuyến là tìm được trọng tâm. + Trung tuyến của một tam giác chia tam giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau. + Ba đường trung tuyến của một tam giác thành 6 phần nhỏ có diện tích bằng nhau. + Hai tam giác có chung 1 đỉnh và có chung một đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh ấy, thì có cùng Trang 237 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 trọng tâm. Mở rộng: + Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng 1 nửa cạnh huyền. + Trong tam giác cân, hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh bên thì bằng nhau và ngược lại. III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Cho G là trọng tâm của DEF với đường trung tuyến DH, Lập các tỉ số sau: DG ….. DG ….. GH ….. GH …..     , , , . DH ….. GH ….. DH ….. DG ….. D G E F H Bài 2: Cho hình sau, điền số thích hợp vào ô trống: MG  …..MR , GR  …..MR , GR  …..MG , NS  …..NG , NS  …..GS , NG  …..GS . M S G N P R Bài 3: Cho hình sau, điền số thích hợp vào ô trống: GK  …..CK , AG  …..GM , GK  …..CG , AM  …..AG , AM  …..GM . A K G B Trang 238 M C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 4: Cho ABC vuông tại A, có AB  3cm, AC  4cm . Tính khoảng cách từ A đến trọng tâm G của tam giác. A 3 cm 4 cm G B C Bài 5: Cho ABC vuông tại A có AD là trung tuyến. 1 a, Chứng minh AD  BC . 2 b, Cho AC  8cm, AD  3cm . Tính AB c, Trung tuyến BE của ABC cắt AD ở G. Tính BE và CMR: AGB vuông. A E G B C D Bài 6: Cho ABC cân tại A có AB  AC  34cm, BC  32cm , kẻ trung tuyến AM. a, CMR: AM  BC . b, Tính AM. A 34 cm B C M 32 cm Trang 239 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 7: Cho DEF cân tại D, đường trung tuyến DI. a, CMR: DEI  DFI .  DIF . b, Tính số đo hai góc DIE, D c, Biết DE  DF  13cm, EF  10cm . Tính DI. 13 cm 13 cm E F I 10 cm Bài 8: Cho ABC cân tại A, AB  34cm, BC  32cm và 3 đường trung tuyến AM, BN, CP đồng quy tại G. a, CMR: AM  BC . b, Tính AM, BN, CP. A P N G B M C Bài 9: Cho ABC cân tại A. đường trung tuyến BM và CN. Chứng minh rằng: BM  CN . A N M B Trang 240 Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7   HAM   MAC . Bài 10: Cho ABC có đường cao AH, trung tuyến AM ( H nằm giữa B và M) và BAH a, Chứng minh rằng: MC  2.MH .   2.ABC . b, Vẽ MI  AC tại I. Chứng minh IMB A c, Tính các góc ABC . I B H M C Bài 11: Cho ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD  MA . . a, Tính số đo ABD b, CMR: ABC  BAD . c, So sánh: AM và BC . B D M C A Bài 12: Cho ABC vuông tại A , K là trung điểm của BC, trên tia đối của tia KA lấy D sao cho KD  KA a, CMR : CD // AB b, Gọi H là trung điểm của AC, BH cắt AD tại M, DH cắt BC tại N, CMR : ABH  CDH c, CMR : HMN cân. B D K M A Trang 241 N H Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 13: Cho ABC , M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, trên tia đối của tia NM, lấy điểm D sao cho MN  ND a, CMR: AMN  CDN  MB  CD 1 b, CMR: MN // BC và MN  BC 2 c, CMR: BD đi qua trung điểm của MC A N M D I B C Bài 14: Cho ABC , đường trung tuyến BD, trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho DE  DB , gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BC và CE. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của AM, AN với BE, CMR: BI  IK  KE A E K I N D C B Bài 15: Cho ABC , Qua A vẽ đường thẳng song song với BC, Qua C vẽ đường thẳng song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, BD cắt AC tại B’ . a, Chứng minh rằng: B’ là trung điểm của AC và BD. b, Qua B’ vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB tại C’ , cắt CD tại M. CMR: AC ‘  CM  BC’ c, Gọi N là trung điểm của AD, tia NB’ cắt BC ở A’. CMR: AA’, BB’, CC’ đồng quy. N A D C’ M B’ B Trang 242 A’ C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 16: Cho ABC cân tại A, đường cao AH. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD  HA Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE  CB . a, CMR: C là trọng tâm của ADE . b, Tia AC cắt DE tại M, CMR: AE // HM A B H C E M D Bài 17: Cho ABC có AB  9cm, AC  12cm, BC  15cm . a, Chứng minh ABC vuông và so sánh các góc của ABC . b, Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AB  AD . Chứng minh DBC cân. c, Gọi K là trung điểm của cạnh BC. Đường thẳng DK cắt AC tại M. Tính CM. d, Từ trung điểm N của đoạn AC kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt DC tại I. Chứng minh ba điểm B, M, I thẳng hàng. D A I M N B Trang 243 K Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 18: Cho ABC vuông tại A có AB  9cm , BC  15cm . Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho A là trung điểm của BE. a, Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của ABC . b, Chứng minh rằng ABC  AEC . c, Vẽ đường trung tuyến BH của BEC cắt cạnh AC tại M. Chứng minh M là trọng tâm của BEC và tính độ dài CM. d, Từ A vẽ đường thẳng song song với EC, đường thẳng này cắt BC tại K. Chứng minh rằng ba điểm E, M, K thẳng hàng. E A H M B C K  cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC ( E thuộc BC). Bài 19: Cho ABC vuông tại A, tia phân giác ABC Gọi F là giao điểm của tia BA và tia ED. a, Chứng minh rằng ABD  EBD . b, Chứng minh DFC cân. c, Gọi H là giao điểm của BD và CF. Trên tia đối của tia DF lấy điểm K sao cho DK  DF . Vẽ điểm I nằm trên đoạn CD sao cho CI  2.DI . Chứng minh DH  CF và K, I, H thẳng hàng. F A H D I B C E K Trang 244 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 20: Cho ABC cân tại A, có cạnh BC là cạnh lớn nhất, các đường trung tuyến AM và BN của ABC cắt nhau tại G. Trên tia đối của tia MG lấy điểm D sao cho M là trung điểm của GD. a, Chứng minh BMG  CMD . Từ đó chứng minh BG // CD. b, Chứng minh 3.CD  2.BN . c, Chứng minh CN  CD . A N G B M C D  Bài 21: Cho ABC có AC  2.AB . Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM  AB . Tia phân giác của BAC cắt BM tại I. a, Chứng minh ABI  AMI . Từ đó suy ra AI  BM . b, Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho B là trung điểm của AD. Chứng minh DC // BM. c, Kéo dài AI cắt cạnh BC tại K và cắt CD tại E. Chứng minh rằng D, K, M thẳng hàng. D E B K I A Trang 245 M Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7   D  AC  . Kẻ DM vuông Bài 22: Cho ABC vuông tại A có AB  AC , kẻ đường phân giác BD của ABC, góc với BC tại M. a, Chứng minh DAB  DMB . b, Chứng minh BD là đường trung trực của AM. c, Gọi K là giao điểm của đường thẳng DM và đường thẳng AB, đường thẳng BD cắt KC tại N. Chứng minh BN  KC và KDC cân tại B. d, Gọi E là trung điểm của BC, Qua N kẻ đường thẳng song song với BC, đường thẳng này cắt AB tại P. Chứng minh ba đường CP, KE, BN đồng quy. K A P N D B Trang 246 E M Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 BÀI 5: BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC I, TÍNH CHẤT CÁC ĐIỂM THUỘC TIA PHÂN GIÁC: Định lí 1: “ Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó “. Tổng quát:  thì MH  MK . M nằm trên tia phân giác xAy y K M A H x Định lí 2: “ Điểm nằm bên trong 1 góc và cách đều hai cạnh của góc đó thì nằm trên tia phân giác của góc đó ” Tổng quát:  và MH  MK thì AM là tia phân giác. M nằm trong góc xAy y K M A H x II, TÍNH CHẤT 3 ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC:  cắt BC tại M, Cho ABC , tia phân giác của góc A Khi đó AM gọi là đường phân giác của ABC . + Trong một tam giác, ta vẽ được 3 đường phân giác của tam giác. Định lí 3: “ Trong 1 tam giác, ba đường phân giác cùng đi qua một điểm, điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đó “. Điểm này gọi là tâm đường tròn nội tiếp tam giác kí hiệu là I. Chú ý: + Trong tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh cũng là đường trung tuyến. + Nếu 1 tam giác có đường trung tuyến cũng là đường phân giác thì tam giác đó là tam giác cân. Trang 247 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 III, BÀI TẬP VẬN DỤNG:   700 , các đường phân giác BD và CE cắt nhau ở I. Tính BIC  Bài 1: Cho ABC có A A 700 I ? B C .  C  cắt nhau ở I và BIC   1200 . Tính A Bài 2: Cho ABC , các đường phân giác của B, A ? D E I 1200 B C Bài 3: Cho hình sau: . a, Tính KOL . b, Kẻ tia OI, Tính KIO c, Điểm O có cách đều 3 cạnh của KIL không? I 620 O ? K Trang 248 L Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7  khác góc bẹt, từ một điểm M trên tia phân giác, kẻ các đường vuông góc MA, MB đến 2 Bài 4: Cho xOy cạnh của góc này. Chứng minh rằng: AB  OM . y B M I O A x  khác góc bẹt, trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho Bài 5: Cho xOy OA  OC, OB  OD , Gọi I là giao điểm của 2 đoạn thẳng AD và BC. Chứng minh rằng: a, BC  AD . b, IA  IC, IB  ID . x . c, Tia OI là phân giác xOy B A I O C y D  C  cắt nhau ở D , Các đường phân giác các góc ngoài tại A và C cắt Bài 6: Cho ABC các tia phân giác A, nhau ở K. Chứng minh rằng: B, D, K thẳng hàng. K A D B Trang 249 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 7: Cho hình sau: a, Chứng minh rằng: ABD  ACD .   DCB . b, Chứng minh rằng: DBC A D C B Bài 8: Cho ABC cân tại A, trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm P và Q sao cho AP  AQ . Hai đoạn thẳng CP và BQ cắt nhau tại O. Chứng minh rằng: a, OBC cân. A b, Điểm O cách đều hai cạnh AB, AC. c, AO đi qua trung điểm BC và vuông góc với BC. P Q K H B C Bài 9: Cho ABC cân tại A, Gọi O là trọng tâm, I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác, G là trọng tâm của tam giác. Chứng minh rằng: A, G, I thẳng hàng: A G I C B Trang 250 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 10: Cho ABC . Chứng minh rằng giao điểm hai tia phân giác của hai góc ngoài tại B và C nằm trên tia . phân giác A A E B C F D Bài 11: Cho ABC . Phân giác trong của các góc tại B và C cắt nhau tại I. Phân giác góc ngoài tại B và C cắt nhau tại J. Phân giác góc ngoài tại A và C cắt nhau tại K. Phân giác ngoài tại A và B cắt nhau tại L.    900  A . a, Chứng minh rằng: BIC 2 b, Chứng minh ba điểm A, I, J thẳng hàng. K A c, Chứng minh rằng AI, BK, CL đồng quy. L I B C J Bài 12: Cho hình sau: . a, Tính COB b, Chứng minh OHA và IAH là tam giác cân. C K O H B Trang 251 I A Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7  C  cắt nhau tại I. vẽ ID  AB tại D, IE  AC tại E. Bài 13: Cho ABC vuông tại A, Tia phân giác B, a, Chứng minh rằng: AB  AC  BC  2.AE . b, Cho AB  6cm, AC  8cm . Tính IA, IB, IC . A E D I C B Bài 14: Cho ABC cân tại A. Qua điểm A kẻ đường thẳng (d) song song với BC. Các đường phân giác góc B và góc C lần lượt cắt đường thẳng (d) tại D và E. Chứng minh rằng: a, AD là tia phân giác của góc ngoài tại đỉnh A của ABC . b, ECD vuông. A D E B C   2.C  . Kẻ đường phân giác BD, từ D kẻ DE // BC  E  AB  . Chứng minh rằng: Bài 15: Cho ABC , B a, BD  DC và EB  ED b, Để có DA  DC  DB thì ABC là tam giác gì? A E D B Trang 252 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7   1200 , các đường phân giác AD và BE. Tính số đo BED . Bài 16: Cho ABC có A B D A E C  cắt AC tại E. Bài 17: Cho ABC vuông tại A, biết cạnh BC  10cm, AB  6cm . Tia phân giác của góc B Từ E kẻ ED vuông góc với BC tại D. a, Tính độ dài AC. b, Chứng minh ABE  DBE . c, Chứng minh BE là đường trung trực của đoạn AD. . d, Kẻ AH  BC,  H  BC  . Chứng minh AD là tia phân giác HAC A E B Trang 253 H D Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 BÀI 6: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC I, TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG: + Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc vơi đoạn thẳng đó. + Mọi điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó. Tổng quát: M nằm trên đường trung trực của AB thì MA  MB . M A B Ngược lại: + Điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó. II, ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC: Cho ABC , (d) là đường trung trực của cạnh BC, + Thì (d) gọi là đường trung trực của ABC ứng với cạnh BC. + Một tam giác có 3 đường trung trực ứng với ba cạnh. A (d) B C ĐỊnh lí 1: “ 3 đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm, điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó “. Kí hiệu điểm O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. A O B Trang 254 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Chú ý: + Trong tam giác cân, đường trung trực ứng với cạnh đáy luôn đi qua đỉnh cạnh đối diện. + Trong tam giác cân đường trung tuyến, phân giác, trung trực xuất phát từ đỉnh cân trùng nhau. + Nếu một tam giác có 2 trong 3 đường trung tuyến, phân giác, trung trực trùng nhau thì nó là tam giác cân. III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1: Đường trung trực (d) của đoạn thẳng AB chia mặt phẳng thành 2 phần (I) và (II) như hình bên. a, CMR: MA  MB . b, CMR: NA  NB . M (I) (II) A B N Bài 2: Cho hình sau: a, Hãy so sánh MA  MB với BC. b, Tìm vị trí điểm M trên đường thẳng (a) để MA  MB nhỏ nhất. A B (a) H N M C Trang 255 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 3: Cho MAB, NAB, PAB là ba tam giác cân chung đáy AB. Chứng minh rằng: M, N, P thẳng hàng M P A B N Bài 4: Cho 2 điểm A, D nằm trên đường trung trực của BC sao cho A và D thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ BC. a, Chứng minh rằng: ABD  ACD . b, Trên cạnh AB, AC lấy lần lượt các điểm E, F sao cho AE  AF . Gọi I là giao điểm của BF và CE. Chứng minh A, I, D thẳng hàng. A E F I B C D Bài 5: Trong ABC hai đường trung trực của hai cạnh AB và AC cắt nhau tại D nằm trên cạnh BC. a, CMR: D là trung điểm của cạnh BC.  B  C . b, CMR: A A B Trang 256 D Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 6: Cho ABC vuông tại A. trung trực d của AB cắt BC tại M. a, Chứng minh M thuộc đường trung trực của AC. b, Gọi N là trung điểm của AC. Cho AB  30cm . Tính MN. A B C M Bài 7: Cho ABC cân tại A, trung tuyến AM, đường trung trực của AC cắt AM ở D, CMR: DA  DB . A D B C M Bài 8: Đường trung trực của đoạn AB cắt AB tại H. Hai điểm M, N là hai điểm trên đường trung trực đó ( N nằm giữa M và H) . a, CMR: MN là tia phân giác AMB b, Gọi N’ là giao điểm của AN và BM. CMR: BN ‘  AN’ M N’ N A Trang 257 H Ngô Nguyễn Thanh Duy B Bài tập TOÁN 7   900 . Các đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại O và cắt BC theo thứ tự Bài 9: Cho ABC có A tại D và E. a, CMR: ABD, ACE cân. b, Đường tròn tâm O, bán kính OA đi qua những điểm nào trong hình vẽ. . c, Chứng minh AO là phân giác của DAE O B D E A C  lấy hai điểm E và F sao cho      90 0  và điểm M nằm trong góc đó. Ở ngoài xOy Bài 10: Cho xOy Ox là đường trung trực của đoạn ME, Oy là trung trực của MF. a, CMR: OE  OF .  theo  . b, Tính EOF c, Nếu   900 thì điểm O nằm ở vị trí nào trên đoạn EF? Vì sao? x E M α O y F Trang 258 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7   1100 , các đường trung trực AB và AC cắt cạnh BC theo thứ tự ở E và F. Tính Bài 11: Cho ABC , A  EAF B E F A C Bài 12: Cho ABC có AC  AB . Trên cạnh CA lấy điểm E sao cho CE  AB , các đường trung trực của BE, AC cắt nhau ở O. CMR: a, AOB  COE . . b, AO là tia phân giác A A E O B C  cắt AC Bài 13: Cho ABC vuông tại A, trên tia BA lấy điểm M sao cho BM  BC . Phân giác của ABC tại I, Cắt MC tại K. Tia MI cắt BC ở H. a, CMR: BI là trung trực của AH và AH // MC. b, CMR: AK  KH  CM . M 0 0   c, Nếu KAH  60 . Tính ABC  60 . A K I B Trang 259 H Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7   600 . M là điểm nằm giữa B và C. Vẽ điểm E sao cho AB là trung trực của ME, Bài 14: Cho ABC có A Điểm F sao cho AC là trung trực của MF. a, Chứng minh rằng trung trực của EF đi qua A. b, Chứng minh rằng: BE  CF  BC . c, Tính các góc của AEF . . d, EF cắt AB, AC lần lượt ở I và K. CMR: MA là phân giác của IMK e, Để A là trung điểm của EF thì ABC cần có thêm điều kiện gì? B E M I K A C F Bài 15: Cho ABC vuông tại A. O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC . Vẽ đoạn thẳng DE nhận O là trung  ) và DE  BC . điểm ( D nằm trong AOC a, Chứng minh rằng: O  BC .   2.BCA   2.BDA . b, Chứng minh rằng: BOA D A   c, Chứng minh rằng: AOD  2.ACD . B O E Trang 260 Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7  và H thuộc BC. Cho AB  5cm, BC  6cm . Bài 16: Cho ABC cân tại A có AH là tia phân giác A a, Chứng minh ABH  ACH và HB  HC .  và độ dài cạnh AH. b, Tính số đo AHB c, Gọi I là điểm cách đều ba cạnh của ABC . Chứng minh ba điểm A, I, H thẳng hàng. A I B Trang 261 H Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 BÀI 7: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC: I, ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC: A Cho ABC . Từ A hạ AH  BC khi đó: + AH gọi là một đường cao của ABC . + Một tam giác có ba đường cao ứng với ba cạnh. H B C II, TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC: Định lí 1: “ Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm, điểm này gọi là trực tâm của tam giác” Kí hiếu: H. A B C H Chú ý: + Trong một tam giác cân, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy, đồng thời là tia phân giác, trung trực, đường cao ứng với cạnh đáy. + Ngược lại, Nếu một tam giác có hai trong 4 đường trên trùng nhau thì tam giác đó là tam giác cân. + Hai đường cao ứng với hai cạnh bên của một tam giác cân là bằng nhau. III, BÀI TẬP VẬN DỤNG: Trang 262 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 1: Tính đường cao ứng với đáy của một tam giác cân có đáy 5cm, cạnh bên là 6,5cm. A 6,5 cm B C H 5 cm Bài 2: Tính đường cao của một tam giác đều có cạnh 10cm. A 10 cm B C H Bài 3: Cho đường tròn tâm O , A và B là hai điểm trên đường tròn sao cho AB  6cm . Tính khoảng cách từ O đến AB. O A Trang 263 6 cm Ngô Nguyễn Thanh Duy B Bài tập TOÁN 7 Bài 4: Cho ABC cân tại B có chu vi 50cm , kẻ đường cao BH. Biết chu vi của ABH là 40cm . Tính BH. B H A C Bài 5: Cho ABC vuông tại A có BC  28cm , đường cao AH  13cm . Tính AB. A 13 B H M 28 C   550 , B   670 .  biết A Bài 6: Cho ABC có 2 đường cao AH và BK cắt nhau tại M, Hãy tính AMB A K M B C H   1100 . Tính các góc của Bài 7: Cho ABC cân tại A có các đường cao BD, CE cắt nhau tại I. Biết BIC ABC . A Trang 264 Ngô Nguyễn Thanh Duy I 0 Bài tập TOÁN 7 Bài 8: Cho ABC nhọn và cân tại A, Hai đường cao xuất phát từ đỉnh B và C cắt nhau tại M. Hãy tìm các   1400 . góc của ABC , Biết BMC A M 1400 B C Bài 9: Cho hình bên: a, Chứng minh rằng: BK  AC .   550 . Tính MKN,  KBN . b, Cho MA  MB, ACB A N B Trang 265 K M Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 10: Hai đường cao AH và BK của ABC nhọn cắt nhau ở D.   500 .  khi C a, Tính HDK b, CMR: Nếu DA  DB thì ABC cân. A K D B H   600 , Hai đường cao AD, CE cắt nhau ở F. Bài 11: Cho ABC nhọn có AB  BC và B C . a, Tính DFE   BED . b, CMR: BDE A E F B C D Bài 12: Cho ABC nhọn, hai đường cao BD và CE giặp nhau tại H. Vẽ điểm K sao cho AB là trung trực   KCB . của HK. CMR: KAB A D K E H B Trang 266 C Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 13: Cho ABC vuông tại A, đường cao AH. Tìm trực tâm của tam giác ABC . A B C H Bài 14: Cho ABC vuông tại A, đường cao AH.   HCA . a, CMR: HAB   HBA . b, CMR: HAC A B C H Bài 15: Cho hình sau: có thể khẳng định AC, BD, KE cùng đi qua một điểm hay không? C D E A Trang 267 K Ngô Nguyễn Thanh Duy B Bài tập TOÁN 7 Bài 16: Cho hình vẽ bên. Đường tròn tâm O đường kính BC. E, F là hai điểm nằm trên đường tròn. BE cắt CF ở A, AD  BC tại D. a, CMR: BEC vuông. F b, CMR: AD, BF, CE cùng đi qua một điểm. E A B C D O  cắt AC ở K, Bài 17: Cho ABC vuông tại A. Lấy điểm M trên tia BA sao cho BM  BC . Phân giác ABC cắt MC ở I. Trên cạnh BC lấy điểm N sao cho CN  MA . CMR: K, M, N thẳng hàng. M A I K B C N Bài 18: Cho ABC cân tại A. Trung tuyến AM, đường cao BE. Trên tia BA lấy điểm F sao cho BF  CE . CMR: 3 đường BE, CF, AM đồng quy. A E F B M C  C  cắt nhau tại I. Tia phân giác AHB  Bài 19: Cho ABC vuông tại A, đường cao AH, các tia phân giác B,  cắt CI ở M. CMR: cắt BI ở K, tia phân giác AHC Trang 268 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 a, BI  AM . b, AI  KM . A I M K B C H Bài 20: Cho ABC vuông tại A, đường cao AH, Gọi D là trung điểm của HB, E là trung điểm của HC, F là trung điểm AH. CMR: CF  AD, BF  AE . A F B D E H C Bài 21: Cho ABC vuông tại A, Kẻ đường cao AD, Cho N là trung điểm của DC. M là trung điểm của AD. CMR: a, MN  AB . A b, BM  AN . M B Trang 269 D N Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 22: Cho ABC cân tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của BD, Kẻ   900 . đường cao AE của ABC . Đường cao AF của ACD . CMR: EAF D A B F C E Bài 23: Cho ABC,  AB  AC  vuông tại A. đường cao AH. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AH  AE . Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với AC, cắt BC tại D. a, Chứng minh AHD  AED . b, So sánh DH và DC. c, Gọi DE cắt AH tại K. Chứng minh DKC cân tại D. d, Gọi M là trung điểm của KC, Chứng minh ba điểm A, D, M thẳng hàng. A E B H C D M K Trang 270 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Bài 24: Cho ABC vuông tại A có AB  5cm, AC  12cm . Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AB  AD . a, Chứng minh ADC  ABC . b, Tính độ dài cạnh DC. c, Từ A kẻ AK vuông góc với BC tại K, kẻ AH  DC tại H. Chứng minh AK  AH . d, Kéo dài KA cắt tia CD tại M, kéo dài HA cắt tia CB tại N. Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh C, A, I thẳng hàng. M D I H A N B C K   300 . Đường cao AH. Trên đoạn HC lấy điểm D sao cho HD  HB . Bài 25: Cho ABC vuông tại A có C a, Chứng minh AHB  AHD . b, Chứng minh ABD đều. c, Từ C kẻ CE vuông góc với AD ( E thuộc đường thẳng AD). Chứng minh DE  HB . d, Từ D kẻ DF vuông góc với AC ( F thuộc AC), I là giao điểm của CE và AH. Chứng minh I, D, F thẳng hàng. A F C D H E I Trang 271 Ngô Nguyễn Thanh Duy B Bài tập TOÁN 7 Bài 26: Cho ABC,  AB  AC  nhọn. Vẽ tia phân giác AD  D  BC  . Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE  AB . a, Chứng minh BD  DE . b, Đường thẳng DE và AB cắt nhau tại F. Chứng minh DBF  DEC . c, Qua C kẻ tia Cx // AB và cắt tia AD tại K. Gọi I là giao điểm của AK và CF. Chứng minh rằng I là trung điểm của AK. A E B C D I F K Bài 27: Cho ABC vuông tại A có AB  3cm, AC  4cm . a, Tính độ dài BC. b, So sánh các góc của ABC . c, Vẽ đường phân giác BD của ABC,  D  AC  . Vẽ DE  BC tại E. Chứng minh ABD  EBD   BCK . d, Trên tia đối của tia AB, lấy điểm K sao cho AK  EC . Chứng minh BKC e, Tia BD cắt KC tại I. Chứng minh IA  IE . K A I D B Trang 272 E Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 28: Cho ABC vuông tại A, M là trung điểm của AB. a, Cho biết BC  10cm, AB  6cm . Tính độ dài đoạn AC. b, Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD  MC . Chứng minh rằng: MAC  MBD và AC  BD . 2 d, Gọi K là điểm nằm trên AM sao cho AK  AM . 3 Gọi N là giao điểm của CK và AD, I là giao điểm của BN và CD. Chứng minh CD  3.ID . N D A K I M B C Bài 29: Cho ABC cân tại A, đường cao AH,  H  BC  . a, Chứng minh AHB  AHC . b, Từ H kẻ đường thẳng song song với AC, cắt AB tại D. Chứng minh ADH cân từ đó suy ra AD  DH . c, Gọi E là trung điểm của AC, CD cắt AH tại G. Chứng minh B, G, E thảng hàng. d, Chứng minh Chu vi ABC  AH  3.BG . A D E G B Trang 273 H Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7   D  AC  , Trên cạnh BC lấy Bài 30: Cho ABC vuông tại A  AB  AC  . Kẻ BD là tia phân giác của B, điểm E sao cho AB  BE . a, Chứng minh ABD  EBD . b, So sánh AD và DC. c, Đường thẳng ED cắt AB tại F, Gọi S là trung điểm của FC. Chứng minh ba điểm B, D, S thẳng hàng. F A S D B C E Bài 31: Cho ABC cân tại A, đường cao AH ( H thuộc BC)   HAC . a, Chứng minh rằng H là trung điểm của BC và BAH b, Kẻ HM  AB tại M và HN  AC tại N. Chứng minh AMN cân tại A. c, Vẽ điểm P sao cho H là trung điểm của đoạn NP. Chứng minh BC là trung trực của đoạn MP. d, MP cắt BC tại K, NK cắt MH tại D. Chứng minh ba đường thẳng AH, MN, DP đồng quy tại 1 điểm. A M N D K B H P Trang 274 Ngô Nguyễn Thanh Duy C Bài tập TOÁN 7 Bài 32: Cho ABC cân tại A, Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD  MB . a, Chứng minh rằng: BMC  DMA rồi suy ra AD // BC. b, Chứng minh AB  DC rồi suy ra ACD là tam giác cân. c, Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CA  CE . Chứng minh DC đi qua trung điểm I của BE. A D M B C I E Bài 9: Cho ABC vuông tại A có AB  6cm, BC  10cm . a, Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của ABC . b, Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn BD. Chứng minh BCD cân. c, Gọi K là trung điểm của cạnh BC, Đường thẳng DK cắt AC tại M. Tính MC. d, Đường trung trực d của đoạn AC cắt đường thẳng DC tại Q. Chứng minh B, M, Q thẳng hàng.   300 . Tia phân giác góc B  cắt AC tại D. Kẻ DE  BC tại E. Bài 10: Cho ABC vuông tại A có C a, Chứng minh AB  BE . b, Chứng minh BD là trung trực của AE. c, Gọi M là giao điểm của ED và BA. Chứng minh DM  DC . 1 d, Chứng minh DE  ME . 3 Bài 11: Cho ABC cân tại A. Đường phân giác AH. Gọi D là trung điểm của AC. BD cắt AH tại G. Từ H kẻ đường thẳng song song với AC cắt AB tại K. Chứng minh: a, AHB  AHC và AH  BC . b, G là trọng tâm của ABC . c, Ba điểm C, G, K thẳng hàng. Trang 275 Ngô Nguyễn Thanh Duy Bài tập TOÁN 7 Trang 276 Ngô Nguyễn Thanh Duy
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top