Bài tập khối tròn xoay chọn lọc – Trần Sĩ Tùng

Giới thiệu Bài tập khối tròn xoay chọn lọc – Trần Sĩ Tùng

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Bài tập khối tròn xoay chọn lọc – Trần Sĩ Tùng CHƯƠNG MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU.

Bài tập khối tròn xoay chọn lọc – Trần Sĩ Tùng

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Bài tập khối tròn xoay chọn lọc – Trần Sĩ Tùng

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text Bài tập khối tròn xoay chọn lọc – Trần Sĩ Tùng
TRAÀN SÓ TUØNG —- ›š & ›š —- BAØI TAÄP HÌNH HOÏC 12 TAÄP 2 OÂN THI TOÁT NGHIEÄP THPT & ÑAÏI HOÏC Naêm 2009 Traàn Só Tuøng Khoái troøn xoay CHÖÔNG II KHOÁI TROØN XOAY I. Maët caàu – Khoái caàu: 1. Ñònh nghóa · Maët caàu: S(O; R) = { M OM = R} · Khoái caàu: V (O; R) = { M OM £ R} 2. Vò trí töông ñoái giöõa maët caàu vaø maët phaúng Cho maët caàu S(O; R) vaø maët phaúng (P). Goïi d = d(O; (P)). · Neáu d < R thì (P) caét (S) theo giao tuyeán laø ñöôøng troøn naèm treân (P), coù taâm H vaø baùn kính r = R 2 - d 2 . · Neáu d = R thì (P) tieáp xuùc vôùi (S) taïi tieáp ñieåm H. ((P) ñgl tieáp dieän cuûa (S)) · Neáu d > R thì (P) vaø (S) khoâng coù ñieåm chung. Khi d = 0 thì (P) ñi qua taâm O vaø ñgl maët phaúng kính, ñöôøng troøn giao tuyeán coù baùn kính baèng R ñgl ñöôøng troøn lôùn. 3. Vò trí töông ñoái giöõa maët caàu vaø ñöôøng thaúng Cho maët caàu S(O; R) vaø ñöôøng thaúng D. Goïi d = d(O; D). · Neáu d < R thì D caét (S) taïi hai ñieåm phaân bieät. · Neáu d = R thì D tieáp xuùc vôùi (S). (D ñgl tieáp tuyeán cuûa (S)). · Neáu d > R thì D vaø (S) khoâng coù ñieåm chung. 4. Maët caàu ngoaïi tieáp – noäi tieáp Maët caàu ngoaïi tieáp Maët caàu noäi tieáp Hình ña dieän Taát caû caùc ñænh cuûa hình ña dieän Taát caû caùc maët cuûa hình ña dieän ñeàu naèm treân maët caàu ñeàu tieáp xuùc vôùi maët caàu Hai ñöôøng troøn ñaùy cuûa hình truï Maët caàu tieáp xuùc vôùi caùc maët ñaùy Hình truï naèm treân maët caàu vaø moïi ñöôøng sinh cuûa hình truï Maët caàu ñi qua ñænh vaø ñöôøng troøn Maët caàu tieáp xuùc vôùi maët ñaùy vaø Hình noùn ñaùy cuûa hình noùn moïi ñöôøng sinh cuûa hình noùn 5. Xaùc ñònh taâm maët caàu ngoaïi tieáp khoái ña dieän · Caùch 1: Neáu (n – 2) ñænh cuûa ña dieän nhìn hai ñænh coøn laïi döôùi moät goùc vuoâng thì taâm cuûa maët caàu laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng noái hai ñænh ñoù. · Caùch 2: Ñeå xaùc ñònh taâm cuûa maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp. – Xaùc ñònh truïc D cuûa ñaùy (D laø ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi ñaùy taïi taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp ña giaùc ñaùy). – Xaùc ñònh maët phaúng trung tröïc (P) cuûa moät caïnh beân. – Giao ñieåm cuûa (P) vaø D laø taâm cuûa maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp. II. Dieän tích – Theå tích Caàu Truï Noùn Sxq = 2p Rh Sxq = p Rl Dieän tích S = 4p R 2 Stp = Sxq + 2Sñaùy Stp = Sxq + Sñaùy Theå tích 4 V = p R3 3 V = p R2h Trang 15 1 V = p R2h 3 Khoái troøn xoay Traàn Só Tuøng VAÁN ÑEÀ 1: Maët caàu – Khoái caàu Baøi 1. Cho hình choùp S.ABC coù ñaùy ABC laø tam giaùc vuoâng taïi B vaø SA ^ (ABC ) . a) Goïi O laø trung ñieåm cuûa SC. Chöùng minh: OA = OB = OC = SO. Suy ra boán ñieåm A, SC B, C, S cuøng naèm treân maët caàu taâm O baùn kính R = . 2 b) Cho SA = BC = a vaø AB = a 2 . Tính baùn kính maët caàu noùi treân. Baøi 2. Trong maët phaúng (P), cho ñöôøng thaúng d vaø moät ñieåm A ngoaøi d. Moät goùc xAy di ñoäng quanh A, caét d taïi B vaø C. Treân ñöôøng thaúng qua A vuoâng goùc vôùi (P) laáy ñieåm S. Goïi H vaø K laø caùc hình chieáu vuoâng goùc cuûa A treân SB vaø SC. a) Chöùng minh A, B, C, H, K thuoäc cuøng moät maët caàu. b) Tính baùn kính maët caàu treân, bieát AB = 2, AC = 3, · BAC = 6 00 . Baøi 3. Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình vuoâng caïnh a, SA ^ (ABCD ) vaø SA = a 3 . Goïi O laø taâm hình vuoâng ABCD vaø K laø hình chieáu cuûa B treân SC. a) Chuùng minh ba ñieåm O, A, K cuøng nhìn ñoaïn SB döôùi moät goùc vuoâng. Suy ra naêm ñieåm S, D, A, K B cuøng naèm treân maët caàu ñöôøng kính SB. b) Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính maët caàu noùi treân. Baøi 4. Cho maët caàu S(O; a) vaø moät ñieåm A, bieát OA = 2a. Qua A keû moät tieáp tuyeán tieáp xuùc vôùi (S) taïi B vaø cuõng qua A keû moät caùt tuyeán caét (S) taïi C vaø D, bieát CD = a 3 . a) Tính AB. b) Tính khoaûng caùch töø O ñeán ñöôøng thaúng CD. Baøi 5. Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S.ABC, coù caïnh ñaùy baèng a vaø goùc hôïp bôûi maët beân vaø ñaùy baèng 600. Goïi O laø taâm cuûa tam giaùc ABC. Trong tam giaùc SAO döïng ñöôøng trung tröïc cuûa caïnh SA, caét SO taïi K. a) Tính SO, SA. b) Chöùng minh DSMK : DSOA ( vôùi M laø trung ñieåm cuûa SA). Suy ra KS. c) Chöùng minh hình choùp K.ABC laø hình choùp ñeàu. suy ra: KA = KB +KC. d) Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp S.ABC. Baøi 6. Cho hình choùp S.ABC. bieát raèng coù moät maët caàu baùn kính R tieáp xuùc vôùi caùc caïnh cuûa hình choùp vaø taâm I cuûa maët caàu naèm treân ñöôøng cao SH cuûa hình choùp. a) Chöùng minh raèng S.ABC laø hình choùp ñeàu. b) Tính chieàu cao cuûa hình choùp, bieát raèng IS = R 3 Baøi 7. Cho töù dieän ñeàu ABCD coù caïnh laø a. a) Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp töù dieän. b) Tính dieän tích maët caàu vaø theå tích khoái caàu ñoù. Baøi 8. Cho moät hình choùp töù giaùc ñeàu coù caïnh ñaùy laø a, caïnh beân hôïp vôùi maët ñaùy moät goùc 600. a) Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp. b) Tính dieän tích maët caàu vaø theå tích khoái caàu ñoù. Baøi 9. Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù taát caû caùc caïnh ñeàu baèng a. Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa maët caàu ñi qua naêm ñieåm S, A, B, C, D. Trang 16 Traàn Só Tuøng Khoái troøn xoay Baøi 10. Cho tam giaùc ABC coù ñoä daøi ba caïnh laø 13, 14, 15. Moät maët caàu taâm O, baùn kính R = 5 tieáp xuùc vôùi ba caïnh cuûa tam giaùc ABC taïi caùc tieáp ñieåm naèm treân ba caïnh ñoù. Tính khoaûng caùch töø taâm maët caàu tôùi maët phaúng chöùa tam giaùc. Baøi 11. Hình choùp S.ABC coù ñöôøng cao SA = a, ñaùy ABC laø tam giaùc ñeàu caïnh a. Tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp. Baøi 12. Cho hình choùp töø giaùc ñeàu S.ABCD coù caïnh ñaùy baèng a vaø goùc hôïp bôûi maët beân vaø ñaùy baèng 600. Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp. Baøi 13. Hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù caïnh ñaùy a vaø ñöôøng cao h. Goïi O laø taâm cuûa ABCD vaø H laø trung ñieåm cuûa BC. Ñöôøng phaân giaùc trong cuûa goùc SHO caét SO taïi I. Chöùng minh raèng I laø taâm maët caàu noäi tieáp hình choùp. Tính baùn kính maët caàu naøy. Baøi 14. Cho hình choùp S.ABC coù SA ^ (ABC) vaø tam giaùc ABC vuoâng taïi B. Goïi AH, AK laàn löôït laø caùc ñöôøng cao cuûa caùc tam giaùc SAB vaø SAC. a) Chöùng minh raèng naêm ñieåm A, B, C, H, K cuøng ôû treân moät maët caàu. b) Cho AB = 10, BC = 24. Xaùc ñònh taâm vaø tính baùn kính maët caàu ñoù. Baøi 15. Cho hình choùp S.ABCD coù ABCD laø hình vuoâng caïnh baèng a, SA = a 7 vaø SA ^ (ABCD). Moät maët phaúng (P) qua A vaø vuoâng goùc vôùi SC, caét SB, SC, SD laàn löôït taïi H, M, K. a) Chöùng minh raèng baûy ñieåm A, B, C, D, H, M, K cuøng ôû treân moät maët caàu. b) Xaùc ñònh taâm vaø tính baùn kính maët caàu ñoù. VAÁN ÑEÀ 2: Maët truï – Hình truï – Khoái truï Baøi 1. Cho hình truï coù caùc ñaùy laø hai hình troøn taâm O vaø O¢, baùn kính ñaùy baèng 2 cm. Treân ñöôøng troøn ñaùy taâm O laáy hai ñieåm A, B sao cho AB = 2 cm. Bieát raèng theå tích töù dieän OO¢AB baèng 8 cm3. Tính chieàu cao hình truï vaø theå tích khoái truï. Baøi 2. Cho hình truï coù caùc ñaùy laø hai hình troøn taâm O vaø O¢, baùn kính ñaùy baèng 2 cm. Treân ñöôøng troøn ñaùy taâm O laáy ñieåm A sao cho AO¢ hôïp vôùi maët phaúng ñaùy moät goùc 600 . Tính chieàu cao hình truï vaø theå tích khoái truï. Baøi 3. Cho hình truï coù caùc ñaùy laø hai hình troøn taâm O vaø O¢, baùn kính ñaùy baèng chieàu cao vaø baèng a. Treân ñöôøng troøn ñaùy taâm O laáy ñieåm A, treân ñöôøng troøn ñaùy taâm O¢ laáy ñieåm B sao cho AB = 2a. Tính theå tích cuûa khoái töù dieän OO¢AB. Baøi 4. Moät khoái truï coù chieàu cao baèng 20 cm vaø coù baùn kính ñaùy baèng 10 cm. Ngöôøi ta keû hai baùn kính OA vaø O’B’ laàn löôït treân hai ñaùy sao cho chuùng hôïp vôùi nhau moät goùc 300. Caét khoái truï bôûi moät maët phaúng chöùa ñöôøng thaúng AB’ vaø song song vôùi truïc OO’ cuûa khoái truï ñoù. Haõy tính dieän tích cuûa thieát dieän. Baøi 5. Moät hình truï coù baùn kính ñaùy R = 53 cm, khoaûng caùch giöõa hai ñaùy h = 56 cm. Moät thieát dieän song song vôùi truïc laø hình vuoâng. Tính khoaûng caùch töø truïc ñeán maët phaúng thieát dieän. Baøi 6. Cho hình truï baùn kính ñaùy R, chieàu cao OO¢ = h, A vaø B laø hai ñieåm thay ñoåi treân ( ) hai ñöôøng troøn ñaùy sao cho ñoä daøi AB = a khoâng ñoåi h > a < h2 + 4 R 2 . a) Chöùng minh goùc giöõa hai ñöôøng thaúng AB vaø OO’ khoâng ñoåi. b) Chöùng minh khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng AB vaø OO’ khoâng ñoåi. Trang 17 Khoái troøn xoay Traàn Só Tuøng Baøi 7. Trong khoâng gian cho hình vuoâng ABCD caïnh a. Goïi I vaø H laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AB vaø CD. Khi quay hình vuoâng ñoù xung quanh truïc IH ta ñöôïc moät hình truï troøn xoay. a) Tính dieän tích xung quanh cuûa hình truï troøn xoay ñöôïc taïo neân. b) Tính theå tích cuûa khoái truï troøn xoay ñöôïc taïo neân bôûi hình truï troøn xoay ñoù. Baøi 8. Moät hình truï coù baùn kính ñaùy R vaø coù thieát dieän qua truïc laø moät hình vuoâng. a) Tính dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn cuûa hình truï. b) Tính theå tích cuûa khoái laêng truï töù giaùc ñeàu noäi tieáp trong khoái truï ñaõ cho. Baøi 9. Moät hình truï coù baùn kính ñaùy R vaø ñöôøng cao baèng R 3 ; A vaø B laø hai ñieåm treân hai ñöôøng troøn ñaùy sao cho goùc hôïp bôûi AB vaø truïc cuûa hình truï laø 300. a) Tính dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn cuûa hình truï. b) Tính khoaûng caùch giöõa AB vaø truïc cuûa hình truï. Baøi 10. Cho hình truï baùn kính ñaùy R, chieàu cao h. Goïi A vaø B laø hai ñieåm laàn löôït naèm treân hai ñöôøng troøn ñaùy (O, R) vaø (O¢, R) sao cho OA vaø O¢B hôïp vôùi nhau moät goùc baèng x vaø vaø hai ñöôøng thaúng AB, O¢O hôïp vôùi nhau moät goùc baèng y. a) Tính baùn kính R theo h, x, y. b) Tính Sxq, Stp vaø theå tích V cuûa hình truï theo h, x, y. Baøi 11. Cho hình truï baùn kính ñaùy baèng a vaø truïc OO’ = 2a. OA vaø OB’ laø hai baùn kính cuûa hai ñöôøng troøn ñaùy (O), (O’) sao cho goùc cuûa OA vaø OB’ baèng 300. a) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AB’. b) Tính tang cuûa goùc giöõa AB’ vaø OO’. c) Tính khoaûng caùch giöõa AB’ vaø OO’. Baøi 12. Moät khoái truï coù caùc ñaùy laø hai hình troøn taâm O vaø O’, baùn kính R vaø coù ñöôøng cao h = R 2 . Goïi A laø moät ñieåm treân ñöôøng troøn taâm O vaø B laø moät ñieåm treân ñöôøng troøn taâm O’ sao cho OA vuoâng goùc vôùi O’B. a) Chöùng minh raèng caùc maët beân cuûa töù dieän OABO’ laø nhöõng tam giaùc vuoâng. Tính tæ soá theå tích cuûa khoái töù dieän OABO’ vaø khoái truï. b) Goïi (a ) laø maët phaúng qua AB vaø song song vôùi OO’. Tính khoaûng caùch giöõa truïc OO’ vaø maët phaúng (a ) . c) Chöùng minh raèng (a ) laø tieáp dieän cuûa maët truï coù truïc OO’ vaø coù baùn kính ñaùy baèng R 2 . 2 VAÁN ÑEÀ 1: Maët noùn – Hình noùn – Khoái noùn Baøi 1. Cho hình laêng truï töù giaùc ñeàu ABCD.A¢B¢C¢D¢ coù caïnh ñaùy baèng a, chieàu cao 2a. Bieát raèng O¢ laø taâm cuûa A¢B¢C¢D¢ vaø (C) laø ñöôøng troøn noäi tieáp ñaùy ABCD. Tính theå tích khoái noùn coù ñænh O¢ vaø ñaùy (C). Baøi 2. Cho hình laêng truï tam giaùc ñeàu ABC.A¢B¢C¢ coù caïnh ñaùy baèng a vaø chieàu cao 2a. Bieát raèng O¢ laø taâm cuûa A¢B¢C¢ vaø (C) laø ñöôøng troøn noäi tieáp ñaùy ABC. Tính theå tích khoái noùn coù ñænh O¢ vaø ñaùy (C). Trang 18 Traàn Só Tuøng Baøi 3. Khoái troøn xoay Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù caïnh ñaùy baèng a, caïnh beân hôïp vôùi ñaùy moät goùc 600 . Goïi (C) laø ñöôøng troøn ngoaïi tieáp ñaùy ABCD. Tính theå tích khoái noùn coù ñænh S vaø ñaùy (C). Baøi 4. Trong khoâng gian cho tam giaùc OIM vuoâng taïi I, goùc IOM baèng 300 vaø caïnh IM = a. Khi quay tam giaùc OIM quanh caïnh goùc vuoâng OI thì ñöôøng gaáp khuùc OMI taïo thaønh moät hình noùn troøn xoay. a) Tính dieän tích xung quanh cuûa hình noùn troøn xoay taïo thaønh. b) Tính theå tích cuûa khoái noùn troøn xoay taïo thaønh. Baøi 5. Thieát dieän qua truïc cuûa moät hình noùn laø moät tam giaùc vuoâng caân coù caïnh goùc vuoâng baèng a. a) Tính dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn cuûa hình noùn. b) Tính theå tích cuûa khoái noùn töông öùng. c) Moät thieát dieän qua ñænh vaø taïo vôùi ñaùy moät goùc 600. Tính dieän tích cuûa thieát dieän naøy. Baøi 6. Cho hình noùn ñænh S, ñöôøng cao SO, A vaø B laø hai ñieåm thuoäc ñöôøng troøn ñaùy sao SAO = 300 , · SAB=6 00 . Tính ñoä daøi cho khoaûng caùch töø ñieåm O ñeán AB baèng a vaø · ñöôøng sinh cuûa hình noùn theo a. Baøi 7. Thieát dieän qua truïc cuûa moät khoái noùn laø moät tam giaùc vuoâng caân coù caïnh huyeàn baèng a. Tính theå tích khoái noùn vaø dieän tích xung quanh cuûa hình noùn ñaõ cho. Baøi 8. Cho hình laäp phöông ABCD. A’B’C’D’ caïnh a. Tính dieän tích xung quanh cuûa hình noùn coù ñænh laø taâm O cuûa hình vuoâng ABCD vaø ñaùy laø hình troøn noäi tieáp hình vuoâng A’B’C’D’. Baøi 9. Caét moät hình noùn baèng moät maët phaúng ñi qua truïc cuûa noù, ta ñöôïc thieát dieän laø moät tam giaùc ñeàu caïnh 2a. Tính dieän tích xung quanh, dieän tích toaøn phaàn cuûa hình vaø theå tích cuûa khoái noùn. Baøi 10. Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S. ABC coù caïnh beân baèng a vaø goùc giöõa caùc maët beân vaø maët ñaùy laø a . Moät hình noùn ñænh S coù ñöôøng troøn ñaùy noäi tieáp tam giaùc ñeàu ABC, Haõy tính dieän tích xung quanh cuûa hình noùn naøy theo a vaø a . Baøi 11. Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù chieàu cao SO = h vaø · SAB = a ( a > 450). Tính dieän tích xung quanh cuûa hình noùn ñænh S vaø coù ñöôøng troøn ñaùy ngoaïi tieáp hình vuoâng ABCD. Baøi 12. Moät hình noùn coù ñoä daøi ñöôøng sinh baèng 1 vaø goùc giöõa ñöôøng sinh vaø ñaùy laø a . a) Tình dieän tích xung quanh vaø theå tích cuûa khoái noùn. b) Goïi I laø ñieåm treân ñöôøng cao SO cuûa hình noùn sao cho tích cuûa thieát dieän qua I vaø vuoâng goùc vôùi truïc. Trang 19 SI = k (0 < k < 1) . Tính dieän SO Khoái troøn xoay Traàn Só Tuøng OÂN TAÄP KHOÁI TROØN XOAY Baøi 1. Cho moät töù dieän ñeàu coù caïnh laø a. a) Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp töù dieän. b) Tính dieän tích maët caàu vaø theå tích khoái caàu töông öùng. Baøi 2. Cho moät hình choùp töù giaùc ñeàu coù caïnh ñaùy laø a, caïnh beân hôïp vôùi maët ñaùy moät goùc 600 . a) Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp hình choùp. b) Tính dieän tích maët caàu vaø theå tích khoái caàu töông öùng. Baøi 3. Hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù caïnh ñaùy a, goùc giöõa maët beân vaø ñaùy laø a. a) Tính baùn kính caùc maët caàu ngoaïi tieáp vaø noäi tieáp hình choùp. b) Tính giaù trò cuûa tan a ñeå caùc maët caàu naøy coù taâm truøng nhau. Baøi 4. Cho töù dieän ABCD, bieát AB = BC = AC = BD = a, AD = b. Hai maët phaúng (ACD) vaø (BCD) vuoâng goùc vôùi nhau. a) Chöùng minh tam giaùc ACD vuoâng. b) Tính dieän tích maët caàu ngoaïi tieáp töù dieän ABCD. Baøi 5. Cho hình caàu taâm O baùn kính R vaø ñöôøng kính SS¢. Moät maët phaúng vuoâng goùc vôùi SS¢ caét hình caàu theo moät ñöôøng troøn taâm H. Goïi ABC laø tam giaùc ñeàu noäi tieáp trong ñöôøng troøn naøy. Ñaët SH = x (0 < x < 2R). a) Tính caùc caïnh cuûa töù dieän SABC theo R, x. b) Xaùc ñònh x ñeå SABC laø töù dieän ñeàu, khi ñoù tính theå tích cuûa töù dieän vaø chöùng minh raèng caùc ñöôøng thaúng S¢A, S¢B, S¢C ñoâi moät vuoâng goùc vôùi nhau. Baøi 6. Trong maët phaúng (P), cho hình thang caân ABCD vôùi AB = 2a, BC = CD = DA = a. Treân nöûa ñöôøng thaúng Ax vuoâng goùc vôùi (P) ta laáy moät ñieâm di ñoäng S. Moät maët phaúng qua A vuoâng goùc vôùi SB, caét SB, SC, SD laàn löôït taïi P, Q, R. a) Chöùng minh raèng baûy ñieåm A, B, C, D, P, Q, R luoân thuoäc moät maët caàu coá ñònh. tính dieän tích cuûa maët caàu ñoù. b) Co SA = a 3 . Tính dieän tích cuûa töù giaùc APQR. Baøi 7. Cho moät ñoaïn thaúng IJ coù chieàu daøi c. Treân ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi IJ taïi I ta laáy hai ñieåm A, A¢ ñoái xöùng qua I vaø IA = IA¢ = a. Treân ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi IJ taïi J vaø khoâng song song vôùi AA¢ ta laáy hai ñieåm B, B¢ ñoái xöùng qua J vaø JB = JB¢ = b. a) Chöùng minh raèng taâm O cuûa maët caàu ngoaïi tieáp töù dieän AA¢B¢B naèm treân ñöôøng thaúng IJ. b) Xaùc ñònh taâm vaø tính baùn kính cuûa maët caàu ngoaïi tieáp töù dieän AA¢B¢B theo a, b, c. Baøi 8. Cho töù dieän ABCD vôùi AB = AC = a, BC = b. Hai maët phaúng (BCD) vaø (ABC) vuoâng goùc vôùi nhau vaø · BDC = 900 . Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp töù dieän ABCD. Baøi 9. Cho hình caàu baùn kính R. Töø moät ñieåm S baát kyø treân maët caàu, döïng ba caùt tuyeán · = a . Tính theå tích V baèng nhau, caét maët caàu taïi A, B, C sao cho: · ASB = · ASC =BSC cuûa töù dieän SABC theo R vaø a . Baøi 10. Cho töù dieän SABC coù SA ^ (ABC), SA = a, AB = b, AC = c. Xaùc ñònh taâm vaø tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp töù dieän trong caùc tröôøng hôïp sau: Trang 20 Traàn Só Tuøng Khoái troøn xoay a) · BAC = 900 b) · BAC = 600 , b = c c) · BAC = 1200 , b = c. Baøi 11. Cho hình laêng truï tam giaùc ñeàu ABC.A’B’C’ coù taát caû caùc caïnh ñeàu baèng a. Xaùc ñònh taâm, baùn kính vaø tính dieän tích maët caàu ngoaïi tieáp hình laêng truï ñaõ cho. Baøi 12. Moät hình truï coù baùn kính ñaùy R vaø coù thieát dieän qua truïc laø moät hình vuoâng. a) Tính Sxq vaø Stp cuûa hình truï. b) Tính V khoái laêng truï töù giaùc ñeàu noäi tieáp trong khoái truï ñaõ cho. Baøi 13. Moät hình truï coù baùn kính ñaùy R vaø ñöôøng cao R 3 . A vaø B laø 2 ñieåm treân 2 ñöôøng troøn ñaùy sao cho goùc hôïp bôûi AB vaø truïc cuûa hình truï laø 300 . a) Tính Sxq vaø Stp cuûa hình truï. b) Tính theå tích khoái truï töông öùng. Baøi 14. Beân trong hình truï troøn xoay coù moät hình vuoâng ABCD caïnh a noäi tieáp maø 2 ñænh lieân tieáp A, B naèm treân ñöôøng troøn ñaùy thöù 1 cuûa hình truï, 2 ñænh coøn laïi naèm treân ñöôøng troøn ñaùy thöù 2 cuûa hình truï. Maët phaúng chöùa hình vuoâng taïo vôùi ñaùy hình truï moät goùc 450 . Tính dieän tích xung quanh vaø theå tích cuûa hình truï ñoù. Baøi 15. Thieát dieän qua truïc cuûa moät hình noùn laø moät tam giaùc vuoâng caân coù caïnh goùc vuoâng baèng a. a) Tính dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn cuûa hình noùn. b) Tính theå tích khoái noùn töông öùng. Baøi 16. Cho hình noùn coù ñöôøng cao SO = h vaø baùn kính ñaùy R. Goïi M laø ñieåm treân ñoaïn OS, ñaët OM = x (0 < x < h). a) Tính dieän tích thieát dieän (C) vuoâng goùc vôùi truïc taïi M. b) Tính theå tích V cuûa khoái noùn ñænh O vaø ñaùy (C) theo R, h vaø x. Xaùc ñònh x sao cho V ñaït giaù trò lôùn nhaát. Baøi 17. Moät hình noùn ñænh S coù chieàu cao SH = h vaø ñöôøng sinh baèng ñöôøng kính ñaùy. Moät hình caàu coù taâm laø trung ñieåm O cuûa ñöôøng cao SH vaø tieáp xuùc vôùi ñaùy hình noùn. a) Xaùc ñònh giao tuyeán cuûa maët noùn vaø maët caàu. b) Tính dieän tích cuûa phaàn maët noùn naèm trong maët caàu. c) Tính S maët caàu vaø so saùnh vôùi dieän tích toaøn phaàn cuûa maët noùn. Baøi 18. Cho hình noùn troøn xoay ñænh S. Trong ñaùy cuûa hình noùn ñoù coù hình vuoâng ABCD ASB = 2a , (00 < a < 450 ) . Tính theå tích khoái noùn vaø noäi tieáp, caïnh baèng a. Bieát raèng · dieän tích xung quanh cuûa hình noùn. Baøi 19. Cho hình noùn coù baùn kính ñaùy baèng R vaø goùc ôû ñænh laø 2 a . Trong hình noùn coù moät hình truï noäi tieáp. Tính baùn kính ñaùy vaø chieàu cao cuûa hình truï, bieát raèng thieát dieän qua truïc cuûa hình truï laø moät hình vuoâng. Baøi 20. Cho hình noùn coù baùn kính ñaùy R, goùc giöõa ñöôøng sinh vaø ñaùy cuûa hình noùn laø a . Moät maët phaúng (P) song song vôùi ñaùy cuûa hình noùn, caùch ñaùy hình noùn moät khoaûng h, caét hình noùn theo ñöôøng troøn (C). Tính baùn kính ñöôøng troøn (C) theo R, h vaø a . Trang 21 Khoái troøn xoay Traàn Só Tuøng OÂN TAÄP TOÅNG HÔÏP HÌNH HOÏC KHOÂNG GIAN Baøi 1. Cho hình choùp tam giaùc SABC coù ñaùy ABC laø tam giaùc ñeàu caïnh a, SA ^ (ABC) · = a, haï SH vuoâng goùc vaø SA = a. M laø moät ñieåm thay ñoåi treân caïnh AB. Ñaët ACM vôùi ñöôøng thaúng CM. a) Tìm quyõ tích ñieåm H. Suy ra giaù trò lôùn nhaát cuûa theå tích töù dieän SAHC. b) Haï AI ^ SC, AK ^ SH. Tính ñoä daøi SK, AK vaø theå tích töù dieän SAKI. HD: a) Quó tích ñieåm H laø moät cung troøn. MaxVSAHC= b) AK = a sin a 1 + sin 2 a , SK = a 1 + sin 2 a ,V= a3 12 a3 sin 2a 24(1 + sin 2 a ) · = 2a. Treân ñöôøng thaúng d qua Baøi 2. Cho DABC caân taïi A coù AB = AC = a vaø goùc BAC A vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABC), laáy ñieåm S sao cho SA = 2a. Goïi I laø trung ñieåm cuûa BC. Haï AH ^ SI. a) Chöùng minh AH ^ (SBC). Tính ñoä daøi AH theo a, a. AK = x. Maët phaúng (R) qua K vaø vuoâng b) K laø moät ñieåm thay ñoåi treân ñoaïn AI, ñaët AI goùc vôùi AI caét caùc caïnh AB, AC, SC, SB laàn löôït taïi M, N, P, Q. Töù giaùc MNPQ laø hình gì? Tính dieän tích töù giaùc naøy. 2a.cos a HD: a) AH = b) SMNPQ = 4a2 x (1 – x ) sin a 2 cos a + 4 æ 2ö Cho töù dieän ABCD coù AB = CD = 2x ç 0 < x < ÷ vaø AC = AD = BC = BD = 1. ç 2 ÷ø è Goïi I vaø J laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AB vaø CD. a) Chöùng minh AB ^ CD vaø IJ laø ñoaïn vuoâng goùc chung cuûa hai ñöôøng thaúng AB vaø CD. b) Tính theå tích töù dieän ABCD theo x. Tìm x ñeå theå tích naøy lôùn nhaát vaø tính giaù trò lôùn nhaát ñoù. Baøi 3. 2x2 1 - 2x2 2 3 ; MaxV = khi x = 3 3 9 3 Baøi 4. Trong maët phaúng (P), cho hình vuoâng ABCD caïnh a, coù taâm laø O. Treân caùc nöûa ñöôøng thaúng Ax, Cy vuoâng goùc vôùi (P) vaø ôû veà cuøng moät phía ñoái vôùi (P) laáy laàn löôït hai ñieåm M, N. Ñaët AM = x, CN = y. a) Tính ñoä daøi MN. Töø ñoù chöùng minh raèng ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå DOMN vuoâng taïi O HD: b) V = laø: 2xy = a 2 . b) Giaû söû M, N thay ñoåi sao cho DOMN vuoâng taïi O. Tính theå tích töù dieän BDMN. Xaùc a3 ñònh x, y ñeå theå tích töù dieän naøy baèng . 4 æ aö æa ö a3 HD: a) MN = 2a 2 + ( x - y )2 b) V = ( x + y ) , (x, y) = ç a; ÷ hoaëc ç ; a ÷ . 6 è 2ø è2 ø Trang 22 Traàn Só Tuøng Khoái troøn xoay Baøi 5. Trong maët phaúng (P), cho hình vuoâng ABCD caïnh a. Goïi O laø giao ñieåm cuûa 2 ñöôøng cheùo cuûa hình vuoâng ABCD. Treân ñöôøng thaúng Ox vuoâng goùc (P) laáy ñieåm S. Goïi a laø goùc nhoïn taïo bôûi maët beân vaø maët ñaùy cuûa hình choùp SABCD. a) Tính theå tích vaø dieän tích toaøn phaàn cuûa hình choùp SABCD theo a vaø a. b) Xaùc ñònh ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa SA vaø CD. Tính ñoä daøi ñöôøng vuoâng goùc chung ñoù theo a vaø a. æ a3 a tan a 1 ö tan a , Stp = a 2 ç1 + b) d = HD: a) V = ÷ 6 cos a è cos a ø Baøi 6. Treân nöûa ñöôøng troøn ñöôøng kính AB = 2R laáy moät ñieåm C tuøy yù. Döïng CH vuoâng goùc vôùi AB (H thuoäc ñoaïn AB) vaø goïi I laø trung ñieåm cuûa CH. Treân nöûa ñöôøng thaúng It · = 90o. vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABC) taïi I laáy ñieåm S sao cho goùc ASB a) Chöùng minh tam giaùc SHC laø tam giaùc ñeàu. b) Ñaët AH = h. Tính theå tích V cuûa töù dieän SABC theo h vaø R. 3 Rh ( 2R – h ) 2 Baøi 7. Cho hình vuoâng ABCD caïnh 2a. Treân ñöôøng thaúng d qua trung ñieåm I cuûa caïnh AB vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABCD) laáy ñieåm E sao cho IE = a. M laø ñieåm thay ñoåi treân caïnh AB, haï EH ^ CM. Ñaët BM = x. a) Chöùng minh ñieåm H di ñoäng treân moät ñöôøng troøn. Tính ñoä daøi IH. b) Goïi J laø trung ñieåm cuûa ñoaïn CE. Tính ñoä daøi JM vaø tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa JM. HD: HD: b) V = a) IH = 2a x - a 4a 2 + x 2 2 b) JM = æ a ö 5a 2 a 5 a , MinJM = khi x = çx- ÷ + 2ø 4 2 2 è Baøi 8. Cho hình hoäp chöõ nhaät ABCDA'B'C'D' vaø ñieåm M treân caïnh AD. Maët phaúng (A'BM) caét ñöôøng cheùo AC' cuûa hình hoäp taïi ñieåm H. a) Chöùng minh raèng khi M thay ñoåi treân caïnh AD thì ñöôøng thaúng MH caét ñöôøng thaúng A'B taïi moät ñieåm coá ñònh. b) Tính tyû soá theå tích cuûa hai khoái ña dieän taïo bôûi maët phaúng A'BM caét hình hoäp trong tröôøng hôïp M laø trung ñieåm cuûa caïnh AD. c) Giaû söû AA' = AB vaø MB vuoâng goùc vôùi AC. Chöùng minh raèng maët phaúng A'BM vuoâng goùc vôùi AC' vaø ñieåm H laø tröïc taâm cuûa tam giaùc A'BM. V 1 b) 1 = HD: a) MH caét A¢B taïi trung ñieåm I cuûa A¢B. V2 11 Baøi 9. Cho hình vuoâng ABCD caïnh baèng a. I laø trung ñieåm AB. Qua I döïng ñöôøng vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABCD) vaø treân ñoù laáy ñieåm S sao cho 2IS = a 3 . a) Chöùng minh raèng tam giaùc SAD laø tam giaùc vuoâng. b) Tính theå tích khoái choùp S.ACD roài suy ra khoaûng caùch töø C ñeán maët phaúng (SAD). a3 3 3,d= a 12 2 Baøi 10. Cho hình hoäp chöõ nhaät ABCD.A’B’C’D’ coù AB = a, AD = 2a, AA’ = a. a) Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng AD’ vaø B’C. AM b) Goïi M laø ñieåm chia trong ñoaïn AD theo tyû soá = 3 . Haõy tính khoaûng caùch töø MD ñieåm M ñeán maët phaúng (AB’C). HD: b) V = Trang 23 Khoái troøn xoay Traàn Só Tuøng c) Tính theå tích töù dieän AB’D’C. a 2 a3 c) V = 2 3 Baøi 11. Trong maët phaúng (P), cho moät hình vuoâng ABCD coù caïnh baèng a. S laø moät ñieåm baát kyø naèm treân ñöôøng thaúng At vuoâng goùc vôùi maët phaúng (P) taïi A. a) Tính theo a theå tích khoái caàu ngoaïi tieáp choùp S.ABCD khi SA = 2a. b) M, N laàn löôït laø hai ñieåm di ñoäng treân caùc caïnh CB, CD (M Î CB, N Î CD) vaø ñaët CM = m, CN = n. Tìm moät bieåu thöùc lieân heä giöõa m vaø n ñeå caùc maët phaúng (SMA) vaø (SAN) taïo vôùi nhau moät goùc 45°. HD: a) d(AD¢, B¢C) = a b) d(M, (AB¢C)) = HD: a) V = pa3 6 b) 2a 2 – 2 ( m + n ) a + mn = 0 Baøi 12. Cho hình choùp SABCD coù ñaùy ABCD laø hình vuoâng caïnh a, SA ^ ( ABCD ) vaø SA = a 2 .Treân caïnh AD laáy ñieåm M thay ñoåi. Ñaët goùc · ACM = a . Haï SN ^ CM . a) Chöùng minh N luoân thuoäc moät ñöôøng troøn coá ñònh vaø tính theå tích töù dieän SACN theo a vaø a . b) Haï AH ^ SC , AK ^ SN . Chöùng minh raèng SC ^ ( AHK ) vaø tính ñoä daøi ñoaïn HK. HD: a) N thuoäc ñöôøng troøn ñöôøng kính AC coá ñònh, V = b) HK = a cos a 1 + sin 2 a a3 2 sin 2a 6 Baøi 13. Cho hình choùp S.ABC coù caùc caïnh beân SA, SB, SC ñoâi moät vuoâng goùc. Ñaët SA = a, SB = b, SC = c. Goïi G laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC. a) Tính ñoä daøi ñoaïn SG theo a, b, c. b) Moät maët phaúng (P) tuyø yù ñi qua S vaø G caét ñoaïn AB taïi M vaø caét ñoaïn AC taïi N. AB AC + = 3. i) Chöùng minh raèng AM AN ii) Chöùng minh raèng maët caàu ñi qua caùc ñieåm S, A, B, C coù taâm O thuoäc maët phaúng (P). Tính theå tích khoái ña dieän ASMON theo a, b, c khi maët phaúng (P) song song vôùi BC 1 2 2 2 1 HD: a) SG = a +b +c b) V = abc 3 9 Baøi 14. Cho hình vuoâng ABCD caïnh a. Goïi O laø giao ñieåm hai ñöôøng cheùo. Treân nöûa ñöôøng thaúng Ox vuoâng goùc vôùi maët phaúng chöùa hình vuoâng, ta laáy ñieåm S sao cho goùc · = 60° . SCB a) Tính khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng BC vaø SD. b) Goïi ( a ) laø maët phaúng chöùa BC vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng (SAD). Tính dieän tích thieát dieän taïo bôûi ( a ) vaø hình choùp S.ABCD. a 6 a2 6 HD: a) d(BC, SD) = b) S = 3 4 Baøi 15. Cho hình vuoâng ABCD coù caïnh baèng a. Treân caïnh AD laáy ñieåm M sao cho AM = x (0 £ x £ a). Treân nöûa ñöôøng thaúng Ax vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABCD) taïi ñieåm A, laáy ñieåm S sao cho SA = y (y > 0). a) Chöùng minh raèng (SAB) ^ (SBC). b) Tính khoaûng caùch töø ñieåm M ñeán maët phaúng (SAC). c) Tính theå tích khoái choùp S.ABCM theo a, y vaø x. Trang 24 Traàn Só Tuøng Khoái troøn xoay 2 2 2 d) Bieát raèng x + y = a . Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa theå tích khoái choùp S.ABCM. 2x 1 HD: b) d(M, (SAC)) = c) V = ya( a + x) 2 6 3 a 3 a khi x = d) MaxV = 8 2 Baøi 16. Cho hình choùp S.ABC coù ñaùy ABC laø tam giaùc vuoâng taïi A; · ABC = 300 ; SBC laø tam giaùc ñeàu caïnh a. Maët beân SAB vuoâng goùc vôùi ñaùy ABC. M laø trung ñieåm SB. a) Chöùng minh AM laø ñoaïn vuoâng goùc chung cuûa SB vaø AC. Tính cosin goùc giöõa 2 maët phaúng (SAC) vaø (ABC). b) Tính theå tích cuûa hình choùp S.ABC. HD: a) cos· SAB = 1 3 b) V = a3 2 24 Baøi 17. Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình thoi, goùc µA = 1200 , BD = a > 0. Caïnh beân SA vuoâng goùc vôùi ñaùy. Goùc giöõa maët phaúng (SBC) vaø ñaùy baèng 600. Moät maët phaúng (P) ñi qua BD vaø vuoâng goùc vôùi caïnh SC. Tính tæ soá theå tích giöõa hai phaàn cuûa hình choùp do maët phaúng (P) taïo ra khi caét hình choùp. HD: V1 1 = V2 12 Baøi 18. Cho hình hoäp ñöùng ABCD.A’B’C’D’ coù caùc caïnh AB = AD = a, AA’ = a 3 vaø 2 goùc · BAD = 600 . Goïi M vaø N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh A’D’ vaø A’B’. Chöùng minh raèng AC¢ vuoâng goùc vôùi maët phaúng (BDMN). Tính theå tích khoái choùp A.BDMN. 3a3 HD: V= 16 Baøi 19. Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình chöõ nhaät vôùi AB = a, AD = 2a, caïnh SA vuoâng goùc vôùi ñaùy, caïnh SB taïo vôùi maët phaúng ñaùy moät goùc 60o. Treân caïnh SA laáy a 3 ñieåm M sao cho AM = . Maët phaúng (BCM) caét caïnh SD taïi ñieåm N. Tính theå tích 3 khoái choùp S.BCNM . HD: V= 10 3a 3 27 Baøi 20. Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình thoi caïnh a, goùc · BAD = 600 , SA vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABCD), SA = a. Goïi C’ laø trung ñieåm cuûa SC. Maët phaúng (P) ñi qua AC’ vaø song song vôùi BD, caét caùc caïnh SB, SD cuûa hình choùp laàn löôït taïi B’, D’. Tính theå tích cuûa khoái choùp S.AB’C’D’. HD: a3 3 V= 18 Chaân thaønh caûm ôn caùc baïn ñoàng nghieäp vaø caùc em hoïc sinh ñaõ ñoïc taäp taøi lieäu naøy. [email protected] Trang 25
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top