Bài giảng phương trình bậc hai với hệ số thực

Giới thiệu Bài giảng phương trình bậc hai với hệ số thực

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc Bài giảng phương trình bậc hai với hệ số thực CHƯƠNG SỐ PHỨC.

Bài giảng phương trình bậc hai với hệ số thực

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu Bài giảng phương trình bậc hai với hệ số thực

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text Bài giảng phương trình bậc hai với hệ số thực
CHUYÊN ĐỀ 4 BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC Mục tiêu  Kiến thức + Nắm vững cách giải phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức  Kĩ năng + Giải được phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức và vận dụng vào giải được một số bài toán liên quan + Vận dụng định lý Vi-ét vào giải một số bài toán chứa nhiều biểu thức đối xứng đối với hai nghiệm của phương trình + Biết cách giải các phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hệ số thực + Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán tổng hợp TOANMATH.com Trang 1 I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM 1. Căn bậc hai của một phức Định nghĩa Cho số phức w. Mỗi số phức z thỏa mãn z 2  w được gọi là một căn bậc hai của w Nhận xét: Tìm căn bậc hai của số phức w  w là số thực. +) Số 0 có đúng một căn bậc hai + Nếu w  0 thì w có hai căn bậc hai là i  w và i  w là 0 w và  w + Nếu w  0 thì w có hai căn bậc hai là  w  a  bi  a, b    , b  0 +) Mỗi số phức khác 0 có hai căn bậc hai là hai số đối nhau (khác 0) Nếu z  x  iy là căn bậc hai của w thì  x  iy   a  bi 2  x2  y 2  a Do đó ta có hệ phương trình:  2xy  b Mỗi nghiệm của hệ phương trình cho ta một căn bậc hai của w Chú ý: 2. Giải phương trình bậc hai với hệ số thực Xét phương trình az 2  bz  c  0  a, b, c  ; a  0  Ta có   b 2  4ac  b Nếu   0 thì phương trình có nghiệm thực x   2a  Nếu   0 thì phương trình có hai nghiệm thực phân biệt: x1   Mọi phương trình bậc n: A0 z n  A1 z n 1  …  An 1 z  An  0 luôn có n nghiệm phức (không nhất thiết phân biệt) với n nguyên dương. b   b   ; x2  2a 2a Nếu   0 thì phương trình có hai nghiệm thực phân biệt: x1  b  i  2a ; x2  b  i  2a Hệ thức Vi-ét đối với phương trình bậc hai với hệ số thực Phương trình bậc hai ax 2  bx  c  0  a  0 có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 (thực hoặc phức) thì b   S  x1  x2   a  P  x x  c 1 2  a TOANMATH.com Trang 2 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC Cho phương trình bậc hai ax 2  bx  c  0  a, b, c  ; a  0    b 2  4ac 0 0 0 Phương trình có hai nghiệm Phương trình có Phương trình có hai nghiệm thực phức phân biệt nghiệm thực duy nhất phân biệt x1  b  i  2a ; x2  b  i  x 2a b 2a x1  b   b   ; x2  2a 2a b   S  x1  x2   a Hệ thức Vi-ét  P  x x  c 1 2  a II. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Giải phương trình. Tính toán biểu thức nghiệm Phương pháp giải Cho phương trình: az 2  bz  c  0  a, b, c  ; a  0   Giải pương trình bậc hai với hệ số thực Ví dụ: Xét phương trình z 2  2 z  5  0 a) Giải phương trình trên tập số phức b) Tính z1  z2 Hướng dẫn giải  Áp dụng các phép toán trên tập số phức để a) Ta có:  ‘  1  5  4   2i  2 biến đổi biểu thức Phương trình có hai nghiệm là: z1  2  2i ; z2  2  2i b) Ta có z1  z2  22  22  2 2 Suy ra z1  z2  2 2  2 2  4 2 Ví dụ mẫu Ví dụ 1. Tất cả các nghiệm phức của phương trình z 2  5  0 là TOANMATH.com Trang 3 A. 5 B. 5i C.  5i D.  5 Hướng dẫn giải  z  5i Ta có phương trình: z 2  5  0  z 2  5  z 2  5i 2    z   5i Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phức là z1  5i và z2   5i Chọn C 2 Ví dụ 2. Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình 2 z 2  z  1  0 . Giá trị của biểu thức A  z1  z2 2 là A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 Hướng dẫn giải Ta có   7   7i  2 nên phương trình có hai nghiệm là: 1 7 1 7 z  i; z   i 4 4 4 4 2 2 Suy ra A  z1  z2  1 Chọn B Ví dụ 3. Trong các số sau, số nào là nghiệm của phương trình z 2  1  z A. 1  3i 2 B. 1 3 2 C.  z   ? 1 3 2 D. 1  2i 2 Hướng dẫn giải 2 1 1 3 1  3i 2  Ta có z  1  z  z     z  2.z.      z    2 4 4 2 4  2 2  1  3i 1  3i z   z  2 2 2    1  3i  1  3i z   z   2 2  2 Chọn A Ví dụ 4. Phương trình z 2  az  b  0  a, b    có nghiệm phức là 3  4i . Giá trị của a  b bằng A. 31 B. 5 C. 19 D. 29 Hướng dẫn giải Cách 1: Do z  3  4i là nghiệm của phương trình z 2  az  b  0 nên ta có: Chú ý: Nếu z0 là  3  4i  nghiệm của phương 2  a  3  4i   b  0   3a  b  7    4a  24  i  0 trình bậc hai với hệ số thực thì z0 cũng là TOANMATH.com Trang 4 3a  b  7  0 a  6   4a  24  0 b  25 nghiệm của phương trình Do đó a  b  19 Cách 2: Vì z1  3  4i là nghiệm của phương trình z 2  az  b  0 nên z2  3  4i cũng là nghiệm của phương trình đã cho  z1  z2   a Áp dụng hệ thức Vi-ét vào phương trình trên ta có   z1.z2  b  3  4i    3  4i    a a  6    a  b  19 b  25  3  4i  3  4i   b Chọn C Ví dụ 5. Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình z 2  6 z  34  0 . Giá trị của z0  2  i là A. 17 B. 17 C. 2 17 D. 37 Hướng dẫn giải Ta có  ‘  25   5i  . Phương trình có hai nghiệm là z  3  5i ; z  3  5i 2 Do đó z0  3  5i  z0  2  i  1  4i  17 Chọn A Ví dụ 6. Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z 2  2 z  5  0 Tọa độ điểm biểu diễn số phức A. P  3; 2  7  4i trên mặt phẳng phức là z1 B. N 1; 2  C. Q  3; 2  D. M 1; 2  Hướng dẫn giải  z  1  2i Ta có z 2  2 z  5  0    z  1  2i Theo yêu cầu của bài toán ta chọn z1  1  2i . Khi đó: 7  4i 7  4i  7  4i 1  2i     3  2i z1 1  2i 12  22 Vậy điểm biểu diễn của số phức là P  3; 2  Chọn A Ví dụ 7. Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  4 z  5  0 . Giá trị của biểu thức  z1  1 2019   z 2  1 2019 A. 21009 TOANMATH.com bằng B. 21010 C. 0 D. 21010 Trang 5 Hướng dẫn giải  z1  2  i 2 Xét phương trình z 2  4 z  5  0   z  2   1    z2  2  i Khi đó ta có:  z1  1   1  i  . 1  i   1  i  .  2i  1009   2i  1009  2 1009 2019   z2  1 2019   1  i  . 1  i   1  i  2019  1  i  2019  2 1009  1  i  .  2i  1009  1  i   1  i     2i  1010  i2  505 .21010  21010 Chọn D Bài tập tự luyện dạng 1 Bài tập cơ bản Câu 1: Nghiệm của phương trình z 2  z  1  0 trên tập số phức là A. z  3 1 3 1  i; z   i 2 2 2 2 B. z  3  i ; z  3  i C. z  1 3 1 3  i; z   i 2 2 2 2 D. z  1  3i ; z  1  3i Câu 2: Gọi z1 và z2 là hai nghiệm của phương trình z 2  2 z  10  0 . Tính giá trị của biểu thức 2 P  z1  z2 2 A. P  20 B. P  40 C. P  0 D. P  2 10 Câu 3: Phương trình z 2  2 z  10  0 có hai nghiệm là z1 , z2 . Giá trị của z1  z2 bằng A. 4 B. 3 C. 6 D. 2 Câu 4: Biết số phức z  3  4i là một nghiệm của phương trình z 2  az  b  0 , trong đó a, b là các số thực. Giá trị của a  b là A. –31 B. –19 C. 1 D. –11 Câu 5: Kí hiệu z0 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình 2 z  6 z  5  0 . Hỏi điểm nào dưới 2 đây là điểm biểu diễn của số phức iz0 ? 1 3 A. M 1  ;  2 2 3 1 B. M 2  ;   2 2 3 1 C. M 3  ;   2 2  1 3 D. M 4   ;   2 2 Câu 6: Cho z là nghiệm phức của phương trình x 2  x  1  0 . Giá trị của biểu thức P  z 4  2 z 3  z là A. 1  i 3 2 B. 1  i 3 2 C. 2i D. 2 Câu 7: Kí hiệu z0 là số phức có phần ảo âm của phương trình 9 z 2  6 z  37  0 . Tọa độ của điểm biểu diễn số phức w  iz0 là TOANMATH.com Trang 6 1  A.  2;   3   1  B.   ; 2  3   1  C.  2;   3   1  D.   ; 2   3  Câu 8: Kí hiệu z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  3z  5  0 . Giá trị của z1  z2 bằng A. 2 5 B. C. 3 5 D. 10 Câu 9: Kí hiệu z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z 2  2 z  5  0 . Giá trị của z1  2  6i bằng A. 5 B. C. 5 73 D. 73 Câu 10: Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình 9 z 2  6 z  4  0 . Giá trị của biểu thức 1 1  bằng z1 z2 A. 4 3 B. 3 C. 3 2 D. 6 Câu 11: Ký hiệu z1 , z2 là nghiệm của phương trình z 2  2 z  10  0 . Giá trị của z1 . z2 bằng A. 5 5 2 B. C. 10 D. 20 2 Câu 12: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình z 2  2 z  5  0 . Giá trị của biểu thức z1  z1.z2 là A. 5 B. 10 C. 15 D. 0 Bài tập nâng cao Câu 13: Phương trình z 2  3z  4  0 có hai nghiệm phức z1 , z2 . Giá trị của z1.z2 2 bằng A. 27 B. 64 C. 16 D. 8 Câu 14: Gọi z1 , z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2  2 z  3  0 . Môđun của z13 .z24 bằng A. 81 C. 27 3 B. 16 D. 8 2 Câu 15: Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình az 2  bz  c  0  a, b, c    . Giá trị của biểu thức M  z1  z2   z1  z2    z1  z2 2 A. 4 c a 2 B. 4 c a  2 bằng C. c 4a D. 4 c a Câu 16: Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z 2  2 z  5  0 . Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức w  i 2019 z0 ? A. M  2;1 B. M  2;1 C. M  2; 1 D. M  2; 1 Câu 17: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình z 2  4 z  13  0 và A, B lần lượt là hai điểm biểu diễn cho hai số phức z1 , z2 trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Diện tích tam giác OAB bằng A. 13 TOANMATH.com B. 12 C. 13 2 D. 6 Trang 7 Câu 18: Gọi z là một nghiệm của phương trình 1 1 M  z 2019  z 2018  2019  2018  5 bằng z z A. 5 B. 2 z 2  z  1  0 . Giá trị của biểu thức C. 7 D. 1 Câu 19: Trong tập các số phức, cho phương trình z 2  6 z  m  0 , m   1 . Gọi m0 là một giá trị của m để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt z1 , z2 thỏa mãn z1.z1  z2 .z2 . Hỏi trong khoảng  0; 20  có bao nhiêu giá trị m0   ? A. 13 B. 11 C. 12 D. 10 Câu 20: Gọi z1 và z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2  4 z  5  0 . Tính w  1  z1  100  1  z2  100 A. w  250 i B. w  251 C. w  251 D. w  250 i Dạng 2: Định lí Vi-ét và ứng dụng Phương pháp giải Ví dụ: Phương trình z 2  4 z  24  0 có hai Định lí Vi-ét: Cho phương trình: nghiệm phức z1 , z2 nên az  bz  c  0 ; a, b, c   ; a  0 2 z1  z2  4 ; z1.z2  24 b   z1  z2   a có hai nghiệm phức z1 , z2 thì   z .z  c  1 2 a Chú ý: Học sinh hay nhầm lẫn: z1  z2  b a Ví dụ mẫu Ví dụ 1: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  2 z  5  0 . Giá trị của biểu thức z12  z22 bằng A. 14 B. –9 C. –6 D. 7 Hướng dẫn giải Gọi z1 , z2 là nghiệm của phương trình z 2  2 z  5  0  z1  z2  2 Theo định lí Vi-ét ta có:   z1.z2  5 Suy ra z12  z22   z1  z2   2 z1 z2  22  2.5  6 2 Chọn C Ví dụ 2: Phương trình bậc hai nào sau đây có nghiệm là 1  2i ? Chúng ta có thể giải từng A. z 2  2 z  3  0 B. z 2  2 z  5  0 phương trình: C. z 2  2 z  5  0 D. z 2  2 z  3  0 +) z 2  2 z  3  0 Hướng dẫn giải Phương trình bậc hai có hai nghiệm phức là liên hợp của nhau nên phương TOANMATH.com   z  1  2i 2 2  z  1  i 2 Trang 8 trình bậc hai có nghiệm 1  2i thì nghiệm còn lại là 1  2i  z  1 i 2 Khi đó tổng và tích của hai nghiệm lần lượt là 2; 5 +) z 2  2 z  5  0 Vậy số phức 1  2i là nghiệm của phương trình z 2  2 z  5  0   z  1  4i 2 Chọn C 2  z  1  2i  z  1  2i +) z 2  2 z  5  0   z  1  4i 2 2  z  1  2i  z  1  2i +) z 2  2 z  3  0   z  1  2i 2 2  z  1  i 2  z  1  i 2 Ví dụ 3: Kí hiệu z1 , z2 là nghiệm phức của phương trình 2 z 2  4 z  3  0 . Tính giá trị biểu thức P  z1 z2  i  z1  z2  A. P  1 B. P  7 2 C. P  3 D. P  5 2 Hướng dẫn giải Ta có z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình 2 z 2  4 z  3  0  z1  z2  2  Theo định lý Vi-ét ta có  3  z1.z2  2 Ta có P  z1 z2  i  z1  z2   2 3 3 5 2 3  i  2    2i      2   2 2 2 2 Chọn D Ví dụ 4: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  4 z  7  0 . Cách khác: Giá tị của P  z13  z23 bằng A. –20 B. 20 C. 14 7 D. 28 7 Hướng dẫn giải  z1  z2  4 Theo định lý Vi-ét ta có   z1.z2  7 TOANMATH.com Ta có: z2  4z  7  0   z  2   3i 2 2  z1  2  3i   z2  2  3i Do đó: Trang 9 Suy ra z13  z23   z1  z 2   z12  z1 z2  z 22     z1  z2   z1  z2   3 z1 z2 2 z13  z23     3  2  3i  2  3i  4.  4 2  3.7   20  3  20 Chọn A Ví dụ 5: Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình 3 z 2  2 z  27  0 . Giá trị của z1 z2  z2 z1 bằng A. 2 C. 3 6 B. 6 D. 6 Hướng dẫn giải Áp dụng định lý Vi-ét, ta có z1  z2  Mà z1  z2  z1 z2  2 và z1.z2  9 3 z1.z2  9  3 2 Do đó z1 z2  z2 z1  z1.3  z2 .3  3  z1  z2   3.  2 3 Chọn A Ví dụ 6: Cho số thực a  2 và gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  2 z  a  0 . Mệnh đề nào sau đây sai? A. z1  z2 là số thực C. B. z1  z2 là số ảo z1 z2  là số ảo z2 z1 D. z1 z2  là số thực z2 z1 Hướng dẫn giải Ta có z1  z2   b  2 . Đáp án A đúng a Phương trình bậc hai với hệ số thực có hai nghiệm là số phức liên hợp. Gọi z1  x  yi ; x, y   là một nghiệm, nghiệm còn lại là z2  x  yi Suy ra z1  z2  2 yi là số ảo. Đáp án B đúng z1 z2 z12  z22  z1  z2   2 z1 z2 4  2a      z2 z1 z1.z2 z1.z2 a 2 Vậy C là đáp án sai và D đúng Chọn C Bài tập tự luyện dạng 2 Bài tập cơ bản Câu 1: Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức i 3 và i 3 làm nghiệm? A. z 2  5  0 TOANMATH.com B. z 2  3  0 C. z 2  9  0 D. z 2  3  0 Trang 10 Câu 2: Phương trình bậc hai nào dưới đây nhận hai số phức 2  3i và 2  3i làm nghiệm? A. z 2  4 z  3  0 B. z 2  4 z  13  0 C. z 2  4 z  13  0 D. z 2  4 z  3  0 Câu 3: Kí hiệu z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  3z  5  0 . Giá trị của z1 .z2 bằng B.  A. 5 1 2 C. 3 D. 1 2 Bài tập nâng cao Câu 4: Gọi z1 , z2 là các nghiệm của phương trình z 2  2 z  5  0 . Giá trị của biểu thức P  z14  z24 là A. –14 B. 14i C. 14 D. 14i Câu 5: Cho số phức z0 có z0  2018 . Diện tích của đa giác có các đỉnh là các điểm biểu diễn của z0 và các nghiệm của phương trình A. 9 1 1 1 được viết dạng n 3 , n   . Chữ số hàng đơn vị của n là   z  z0 z z 0 B. 8 C. 3 D. 2 Câu 6: Cho phương trình z 2  mz  5  0 trong đó m là tham số thực. Tìm m để phương trình có hai nghiệm z1 , z2 thỏa mãn z12  z22  6 A. m  2 B. m  4 C. m  3 D. m  3 Câu 7: Có bao nhiêu giá trị thực của a sao cho phương trình z 2  az  2a  a 2  0 có hai nghiệm phức có môđun bằng 1? A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 8: Gọi z1 , z2 là nghiệm phức của phương trình z 2  4 z  7  0 . Số phức z1 z2  z1 z2 bằng A. 2 B. 10 C. 2i D. 10i Dạng 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai Phương pháp giải   Ví dụ: Giải phương trình: z 4  z 2  6  0 trên tập Nắm vững cách giải phương trình bậc hai số phức. Hướng dẫn giải với hệ số thực trên tập số phức Nắm vững cách giải một số phương trình Đặt z 2  t , ta có phương trình: quy về bậc hai, hệ phương trình đại số bậc t  3 t2  t  6  0   cao;…  t  2 Với t  3 ta có z 2  3  z   3 Với t  2 ta có z 2  2  z  i 2 Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm z   3 ; z  i 2 Ví dụ mẫu Ví dụ 1: Tổng môđun bốn nghiệm phức của phương trình 2 z 4  3z 2  2  0 là A. 3 2 B. 5 2 C. 2 5 D. 2 3 Hướng dẫn giải TOANMATH.com Trang 11 z  2  z   2  z2  2  Ta có: 2 z 4  3 z 2  2  0   2  z  2 i 1 1  z    .i 2  2  2 2  z   2 i  2 Khi đó, tổng môđun bốn nghiệm phức của phương trình đã cho bằng 2  2  2 2 i i 3 2 2 2 Chọn A Ví dụ 2: Kí hiệu z1 , z2 , z3 , z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4  4 z 2  5  0 . Giá trị của 2 2 2 z1  z 2  z3  z4 2 bằng A. 2  2 5 B. 12 D. 2  5 C. 0 Hướng dẫn giải z  1  z  1 z  1 4 2 Ta có: z  4 z  5  0   2   z  5i  z  5   z   5i 2 Phương trình có bốn nghiệm lần lượt là: z1  1 , z2  1 , z3  i 5 , z4  i 5 2 2 2 2 Do đó: z1  z2  z3  z4  12  12   5   5 2 2  12 Chọn B Ví dụ 3: Gọi z1 , z2 , z3 , z4 là các nghiệm phức của phương trình  z 2  z   4  z 2  z   12  0 . Giá trị 2 2 2 2 2 của biểu thức S  z1  z2  z3  z4 là A. S  18 B. S  16 C. S  17 D. S  15 Hướng dẫn giải Ta có:  z 2  z   4  z 2  z   12  0 2 t  2 Đặt t  z 2  z , ta có t 2  4t  12  0    t  6  z1  1  z  2  2 z2  z  2  0  Suy ra:  2   z  1  i 23 3 2 z  z  6  0   1  i 23  z4   2 2 2 2 2 23   1   23   1   Suy ra S  1   2                17   2   2   2   2   2 2 TOANMATH.com Trang 12 Chọn C Ví dụ 4: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình A. 1 B. 4 z 4 z2  z  4 . Khi đó z1  z2 bằng C. 8 D. 2 Hướng dẫn giải Điều kiện: z  0 2 2  z2   z. z  Ta có: 2  z  4     z  4     z  4  z  z z     z 4   1 15 1 i z    z    2 2 2  z2  z 4  0      1 15 1 i z    z     2 2  2 15 i 2 15 i 2 1 15 1 15 Vậy z1  z2    i  i  1  1 2 2 2 2 Chọn A Ví dụ 5: Cho số thực a, biết rằng phương trình z 4  az 2  1  0 có bốn nghiệm z1 , z2 , z3 , z4 thỏa mãn z 2 1  4  z22  4  z32  4  z42  4   441 . Tìm a a  1 A.  19 a    2  a  1 B.  19 a   2  a  1 C.  19 a    2 a  1 D.  19 a   2 Hướng dẫn giải Nhận xét: z 2  4  z 2   2i    z  2i  z  2i  2 Đặt f  x   z 4  az 2  1 , ta có: z 2 1  4  z22  4  z32  4  z42  4     zk  2i  .   zk  2i   f  2i  . f  2i  4 4 k 1 k 1  16i 4  4ai 2  116i 4  4ai 2  1  17  4a  Theo giả thiết, ta có 17  4a  2 2  a  1  441   19 a   2 Chọn B Ví dụ 6: Cho số phức z thỏa mãn 11z 2018  10iz 2017  10iz  11  0 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. 2  z  3 B. 0  z  1 C. 1  z  2 D. 1 3  z  2 2 Hướng dẫn giải Ta có z 2017 11z  10i   11  10iz  z 2017  TOANMATH.com 11  10iz 11  10iz 2017  z  11z  10i 11z  10i Trang 13 2 100  a 2  b 2   220b  121 10b  11  100a 2  11  10iz 11  10i  a  bi  Đặt z  a  bi có    2 11z  10i 11 a  bi   10i 121 a 2  b 2   220b  100 121a 2  11b  10  Đặt t  z  t  0  ta có phương trình t 2017  100t 2  220b  121 121t 2  220b  100 Nếu t  1  VT  1 ; VP  1 Nếu t  1  VT  1 ; VP  1 Nếu t  1  z  1 Chọn D Bài tập tự luyện dạng 3 Câu 1: Gọi z1 , z2 , z3 là các nghiệm của phương trình iz 3  2 z 2  1  i  z  i  0 . Biết z1 là số thuần ảo. Đặt P  z2  z3 , hãy chọn khẳng định đúng? A. 4  P  5 B. 2  P  3 C. 3  P  4 D. 1  P  2 Câu 2: Kí hiệu z1 , z2 , z3 và z4 là các nghiệm phức của phương trình z 4  5 z 2  36  0 . Tính tổng T  z1  z2  z3  z4 . A. T  4 B. T  6 C. T  10 D. T  8 Câu 3: Gọi A, B, C là các điểm biểu diễn các số phức z1 , z2 , z3 là nghiệm của phương trình z 3  6 z 2  12 z  7  0 . Tính diện tích S của tam giác ABC A. S  3 3 B. S  3 3 2 C. S  1 D. S  3 3 4 Câu 4: Cho số phức z thỏa mãn 11z 2018  10iz 2017  10iz  11  0 . Mệnh đề nào sau đây đúng? 1 3  A. z   ;  2 2  B. z  1; 2  C. z   0;1 D. z   2;3 Câu 5: Cho phương trình z 4  2 z 3  6 z 2  8 z  9  0 có bốn nghiệm phức phân biệt là z1 , z2 , z3 , z4 . Tính giá trị của biểu thức T   z12  4  z22  4  z32  4  z42  4  A. T  2i B. T  1 C. T  2i D. T  0 Câu 6: Biết z1 , z2  5  4i và z3 là ba nghiệm của phương trình z 3  bz 2  cz  d  0  b, c, d    , trong đó z3 là nghiệm có phần ảo dương. Phần ảo của số phức w  z1  3z2  2 z3 bằng A. –12 B. –8 C. –4 D. 0 Câu 7: Cho số phức z thỏa mãn 11z10  10iz 9  10iz  11  0 . Tính môđun của số phức z A. z  10 B. z  1 C. z  11 D. z  221 Câu 8: Cho số phức z thỏa mãn z 6  z 5  z 4  z 3  z 2  z  1  0 . Tìm phần thực của số phức W  z  z 2  z  1 A. Phần thực bằng 1 TOANMATH.com B. Phần thực bằng 0 Trang 14 C. Phần thực bằng 2 D. Phần thực bằng 1 2 Câu 9: Kí hiệu z1 , z2 , z3 , z4 , z5 , z6 là các nghiệm phức của phương trình z 6  2016 z 5  2017 z 4  2018 z 3  2017 z 2  2016 z  1  0 Tính T   z12  1 z22  1 z32  1 z42  1 z52  1 z62  1 A. T  20182 B. T  2017 2 C. T  2016 2 D. T  2014 2 4  z 1  Câu 10: Kí hiệu z1 , z2 , z3 , z4 là các nghiệm của phương trình    1 . Tính giá trị của biểu thức  2z  i  T   z12  1 z22  1 z32  1 z42  1 A. T  6375 C. T   B. T  6375 17 9 D. T  17 9 Câu 11: Cho số phức z  a  bi  a, b  , a  0  có z  1 . Kí hiệu a0 là phần thực của biểu thức a0  1 là a z 3  2 z  z . Giá trị nhỏ nhất của A. –4 B. –1 C. 0 D. 1 Câu 12: Cho số thực z thỏa mãn 5 z   i  4  z  2  i  4  . Phần thực của số phức z 3 là 3 A. 12 5 B.  4 5 C. 3 5 D. 1 5 HƯỚNG DẪN GIẢI Dạng 1: Giải phương trình, tính toán biểu thức nghiệm 1- C 2- A 3- C 4- B 5- A 6- D 7- C 8- A 9- A 10- B 11- C 12- B 13- D 14- C 15- D 16- A 17- D 18- B 19- D 20-B 5- C 6- A 7- A 8- A 7- B 8- D 9- D 10- D Dạng 2: Định lí Vi – ét và ứng dụng 1-B 2- C 3- A 4- A Dạng 3: Phương trình quy về phương trình bậc hai 1- B 2- C 11- B 12- B TOANMATH.com 3- D 4- A 5- B 6- C Trang 15
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top