80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân – Hứa Lâm Phong

Giới thiệu 80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân – Hứa Lâm Phong

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và quý thây cô 80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân – Hứa Lâm PhongChương Tổ hợp và Xác Xuất.

Tài liệu môn Toán 11  và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất nhé.

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm về môn Toán.

Text 80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân – Hứa Lâm Phong
GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) 80 CÂU HỎI ÔN TẬP VỀ CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN Công thức nào sau đây đúng với cấp số cộng có số hạng đầu u1 , công sai d  0 B. un  u1   n  1 d A. un  u1  d C. un  u1   n  1 d D. un  u1   n  1 d Cho cấp số cộng có số hạng đầu là u1   1 1 , công sai là d  . Năm số hạng liên tiếp 2 2 đầu tiên của của cấp số này là: 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 3 ; 0 ; 1; ; 1; ; 0; ; 0; ; 0 ; ; 1; A. B. C. ; 1; ; 2 ; D. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Cho cấp số cộng có số hạng đầu là u1  3 và u6  27 . Công sai của cấp số cộng đó là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 1 16 và để được cấp số cộng có sáu số hạng 3 3 4 5 7 4 7 10 13 4 7 11 14 3 7 11 15 ; ;2; ; ; ; A. B. ; ; ; C. ; ; ; D. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4  u  u  u  10 Cho cấp số cộng  un  với  2 3 5 .Số hạng đầu và công sai lần lượt là  u3  u4  17 A. 1 và 3 B. 2 và 3 C. 3 và 1 D. 3 và 2 u  5u2  Cho cấp số cộng  un  thỏa mãn  9 . Số hạng đầu và công sai lần lượt là  u13  2u6  5 A. 3 và 4 B. 3 và 4 C. 4 và 3 D. 4 và 3 Viết 4 số xen giữa hai số Cho cấp số cộng  un  có u1  1, d  2,Sn  483 . Số các số hạng của cấp số cộng đó là: A. 20 B. 21 C. 22  u  u  6 Số hạng tổng quát của cấp số cộng thỏa  1 3 là:  u5  10 A. un  5  3n B. un  5  3n C. un  5n D. 23 D. un  2  3n Tìm tất cả giá trị của x để 3 số 1  x, x 2 , 1  x lập thành cấp số cộng. A. x  2 B. x  1 C. x  2 D. x  1 2 Tìm tất cả giá trị của x để 3 số 1  3x, x  5 , 1  x lập thành cấp số cộng. x  3 x  2  x  3  x  2 A.  B.  C.  D.   x  2  x  3 x  3 x  2 Cho cấp số cộng có 4 số hạng trong đó tổng của chúng bằng 22, tổng bình phương bằng 166. Bốn số hạng của cấp số cộng là: A. 1; 4 ; 7 ; 10 B. 1; 4 ; 5 ; 10 C. 2 ; 3 ; 5 ; 10 D. 2 ; 3 ; 4 ; 5 Cho cấp số cộng có u2  u22  60 . Tổng của 23 số hạng của cấp số cộng trên là A. 690 B. 680 C. 600 D. 500  u  u5  42 Cho cấp số cộng  un  thỏa mãn  2 . Tổng của 346 số hạng đầu là:  u3  u10  66 A. 242546 B. 242000 C. 241000 D. 24000 FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN 1 GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) Cho cấp số nhân với u1  1 ; u  32 . Công bội của cấp số nhân là: 2 7 1 B. q  4 C. q  2 D. q  1 2 Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân thỏa u7  5, u10  135 lần lượt là A. q   5 5 5 5 và 3 B. và 3 C.  và 3 D. và 3 729 729 729 729 Cho cấp số nhân với u1  3, q  2 . Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân trên ? A.  A. số hạng thứ 5 B. số hạng thứ 6 C. số hạng thứ 7 D. số hạng thứ 8. u  u  54 Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân với  4 2 lần lượt là: u5  u3  108 A. 9 và 2 B. 9 và 2 C. 9 và 2 D. 9 và 2 1 1 ;x ; Giá trị của số thực x để 3 số lập thành cấp số nhân là 5 125 1 1 1 A.  B.  C.  D. 5 25 5 5 Biết rằng x, y là các số thực sao cho các số x; 2 x  3 y; y theo thứ tự lập thành cấp số cộng và các số x 2 ; xy  6 ; y 2 theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Cặp  x; y  là:     3  3  3  3  A.  7 ; B.   7 ;  và   7 ;   và  7 ;  7 7 7 7         3  3  3  3  C.  2 ; D.  2 ;  và  2 ;   và  2 ;  2 2 7 7     Cho cấp số cộng  un  biết u5  18 , 4Sn  S2n . Giá trị u1 và d là : A. u1  3 ;d  2 B. u1  2 ;d  2 C. u1  2 ;d  4 D. u1  2 ;d  3 5 n1 Tổng S  1  2  2  …  2 là một số chia hết cho : A. 21 B. 41 C. 51 D. 31 Xen giữa số 3 và số 19683 là 7 số để được một cấp số nhân có u1  3 . Khi đó u5 là 2 A. 243 B. 729 C. 243 1 1 1 1    …  Tổng S  là : 2.5 5.8 8.11  3n  1 3n  2  A. S  n 2  3n  2  B. S  3n 2  3n  2  C. S  3n  1 2  3n  2  D. 243 D. S  3n 3n  2 Nghiệm của phương trình 1  7  13  …  x  280 là : A. 53 B. 57 C. 55 D. 59 9 2n . Số là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số ? 41 n 1 A. 9 B. 10 C. 8 D. 11 2 1 2 ; ; Ba số (với b  0 ;b  a;b  c ) theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. ba b bc Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. Ba số a, b, c lập thành cấp số cộng B. Ba số b, a, c lập thành cấp số nhân Cho dãy số un  2 FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN 2 GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) C. Ba số b, a, c lập thành cấp số cộng D. Ba số a, b, c lập thành cấp số nhân Một cấp số cộng có u1  5 , u12  38 . Giá trị u10 là : A. 24 B. 32 C. 30 D. 35 Tổng S  3  8  13  …  2018 là : A. S = 2039189 B. S = 410263 C. S = 408242 D. S  406221 u  1 Cho dãy số (un) xác định bởi  1 . Số 33 là số hạng thứ mấy của dãy ? un1  un  2 A. 17 B. 14 C. 15 D. 16 Nghiệm của phương trình  x  1   x  4    x  7   …  (x  28)  155 là : A. 1 B. 2 Tổng S  1  11  111  …  11…11 là : C. 11 D. 4 n sô 1       10 n 10 n 10n1  1  10n  1  B. S  81 9 81 9 1 n 10 n 10n  1  10n  1  C. S  D. S  81 9 81 9 Tổng S  1.4  2.7  3.10  …  n  3n  1 là : A. S    A. S  n  n  1 2 B. S  n  n  2  2 C. S  n  n  1 D. S  2n  n  1 Cho ba số a,b,c  a  b  c  lập thành một cấp số nhân biết a  b  c  19 và abc  216 . Giá trị của a,b,c lần lượt là : A. 4 ; 6 ; 9 Cho cấp số nhân  un  A. 121 hoặc 81 27 8 16 ; ;9 ; C. 4 2 3 9 có S2  4 , S3  13 . Khi đó, S5 bằng: B. 4 ; 35 16 B. 141 hoặc Số hạng lớn nhất của dãy số un  A. 183 16 C. 144 hoặc 185 16 D. 121 hoặc 181 16 n là : n  100 2 1 1 1 B. C. 21 20 25 2 Cho cấp số cộng  un  có Sn  2n  3n . Giá trị u1 và d là : A. u1  1;d  3 D. 9 ; 6 ; 4 B. u1  2 ;d  2 C. u1  1;d  4 D. 1 30 D. u1  1;d  4  u  u5  5 Một cấp số cộng có  3 . Giá trị u1 là :  u3 .u5  6 A. 2 B. 4 C. 3 D. 4 2 Biết tổng n số hạng đầu của một dãy số là Sn = 2n + 3n. Khi đó dãy số trên là A. cấp số cộng và u10  40 B. cấp số nhân và u10  41 C. cấp số nhân và u10  40 D. cấp số cộng và u10  41 Bốn nghiệm của phương trình x 4  10 x 2  m  0 là 4 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Khi đó giá trị của m là: A. 24 B. 9 C. 21 D. 16 Ba cạnh của tam giác vuông lập thành ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân. Khi đó công bội của cấp số nhân đó là : FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN 3 GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) 1 5 1 5 1 5 B. q  C. q  2 2 2 n 2 2  n  4 n  5 Các giá trị của n để là : A. n  7 B. n  6 C. n  8 Cho cấp số nhân ( un ) biết u3  8 , u5  32 . Giá trị u10 là: D. q   A. q  1 5 2 D. n  5 B. 1024 C. 512 1 1 1 1    …  Tổng S  là 1.3 3.5 5.7  2n  1 2n  1 D. 512 A. 1024 n1 2n n n B. S  C. S  D. S  2n 2n  1 n1 2n  1 1 1 1 ; ; Nếu lập thành một cấp số cộng (theo thứ tự đó) thì dãy số nào sau bc ca ab đây lập thành một cấp số cộng ? A. S  A. b2 ;a2 ;c 2 B. c 2 ;a2 ;b2 1 1 1 1    …  Tổng S  là : 1.2 2.3 3.4  n  1 n C. a2 ;b2 ;c 2 D. a2 ;c 2 ;b2 n1 n1 n n1 B. S  C. S  D. S  n n n1 n1 Tam giác ABC có ba góc A, B, C lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 2. Ba góc A, B, C biết  A  B  C  lần lượt là : A. S  A.    ; B. ;  2 4 ; ; C.    ; D. ;   2 ; ; 7 7 7 10 5 5 6 3 2 8 4 2 Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá 1000 và khi chia cho 5 có số dư là 3 ? A. 198 B. 159 C. 200 D. 201 Tổng S  9  99  999  …  99…99 là : n sô 9        1 10 10 n  1  n 10 n  1  n B. S  9 9 10 10 10 n  1  n 10n1  1  n C. S  D. S  9 9 Một tam giác vuông có chu vi bằng 3 và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Độ dài các cạnh của tam giác đó là: 1 3 1 5 3 5 1 7 A. ; 1; B. ; 1; C. ; 1; D. ; 1; 2 2 3 3 4 4 4 4 Cho cấp số cộng có tổng 10 số hạng đầu tiên và 100 số hạng đầu tiên lần lượt là 100 và 10. Khi đó tổng của 110 số hạng đầu tiên là A. 90 B. 90 C. 110 D. 110 A. S   Cho cấp số cộng  un  có công sai khác 0. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau ? A. u2  u17  u3  u16 B. u2  u17  u4  u15 C. u2  u17  u6  u13 D. u2  u17  u1  u19 Cho cấp số cộng có u5  15,u20  60 . Tổng của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên là A. 200 B. 200 C. 250 D. 250 Cho cấp số nhân có u1  1,u6  0 , 00001 . Khi đó công bội q và số hạng tổng quát un là FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN 4 GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN  1 1 A. q  ,un  n1 10 10 THẦY LÂM PHONG (0933524179) n 1 1 1 1 1 ,un  10n1 C. q  ,un  n1 D. q  ,un  n1 10 10 10 10 10 1 1 Cho cấp số nhân có u1  1;q  . Số 103 là số hạng thứ bao nhiêu ? 10 10 A. số hạng thứ 103 B. số hạng thứ 104 C. số hạng thứ 105 D. số hạng thứ 106 Cho a,b,c lập thành cấp số cộng. Đẳng thức nào sau đây là đúng ? B. q  A. a2  c 2  2ab  2bc B. a2  c 2  2ab  2bc C. a2  c 2  2ab  2bc D. a 2  c 2  ab  bc Cho cấp số nhân 2 ; 4 ;  8 ; … Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân này là A.  2 1   2  1   2  n   2 1   2  B. n  1 2 Cho cấp số nhân ( un ) có u1  24 và A. C.  2 1   2  2n 1   2   D.  2 1   2  2n  1 2 u4  16384 . Số hạng u17 là: u11 3 3 3 B. C. 368435456 536870912 67108864 Cho cấp số cộng: 6 ; x  2 ; y . Kết quả nào sau đây là đúng?   x  2  x  4 x  2 A.  B.  C.    y  5  y  6  y  6 Cho cấp số nhân: 2 ; x; 18 ; y . Kết quả nào sau đây là đúng ? D. 3 2147483648  x  4 D.    y  6 x  6  x  10  x  6    x  6  A.  B.  C.  D.     y  54   y  54  y  26  y  54 Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân  un  với u1  3 và công bội q  2 bằng A. 511 B. 1025 C. 1025 D. 1023 C. 3.3n D. 3  n  1 Cho dãy số  un  , biết un  3 . Số hạng un1 bằng: n A. 3n  1 B. 3n  3 Cho cấp số nhân  un  có: u2  2 và u5  54 . Khi đó tổng 1000 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó bằng 1  31000 31000  1 31000  1 1  31000 A. B. C. D. 4 2 6 6 Xét các phát biểu sau: (1) Dãy số u1 ,u2 ,u3 ,… được gọi là cấp số cộng với công sai d  0 , nếu như un  un1  d với mọi n  2 , 3,… (2) Nếu dãy số u1 ,u2 ,u3 ,… là cấp số cộng với công sai d  0 , nếu như un  u1   n  1 d với mọi n  2 , 3,… Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. (1) đúng, (2) sai B. cả (1) và (2) đúng C. cả (1) và (2) sai Xét các phát biểu sau D. (2) đúng, (1) sai (1) Dãy số u1 ,u2 ,u3 ,… được gọi là cấp số cộng với công sai d  0 thì uk  uk 1  uk 1 với 2 mọi k = 2, 3, … FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN 5 GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) (2) Nếu dãy số u1 ,u2 ,u3 ,…,un là cấp số cộng với công sai d  0 , nếu như u1  un  uk  unk với mọi k = 2, 3, …, n – 1 Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. (1) đúng, (2) sai B. cả (1) và (2) đúng C. cả (1) và (2) sai D. (2) đúng, (1) sai Ba cạnh của một tam giác vuông có độ dài là các số nguyên dương lập thành một cấp số cộng. Thế thì một cạnh có thể có độ dài bằng: A. 22 B. 58 C. 81 D. 91 Cho dãy: 729, 486, 324, 216, 144, 96, 64, … Đây là một cấp số nhân với A. Công bội là 3 và phần tử đầu tiên là 729 B. Công bội là 2 và phần tử đầu tiên là 64 2 1 C. Công bội là và phần tử đầu tiên là 729 D. Công bội là và phần tử đầu tiên là 729 3 2 Xét các câu sau: (1)Nếu dãy số u1 ,u2 ,u3 ,…,un là cấp số nhân với công bội q  q  0 ,q  1 thì un  u1 qn1 với n = 1, 2, 3, … (2)Nếu dãy số u1 ,u2 ,u3 ,…,un là cấp số nhân với công bội q  q  0 ,q  1 thì uk  uk 1uk 1 với k = 2, 3, … Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. (1) đúng, (2) sai B. cả (1) và (2) đúng C. cả (1) và (2) sai D. (2) đúng, (1) sai Cho cấp số nhân u1 ,u2 ,u3 ,…,un với công bội q (q ≠ 0; q ≠ 1). Đặt: Sn  u1  u2  …  un . Khi đó ta có: A. Sn   u1 q n  1  q1 B. Sn   u1 q n  1 q 1  C. Sn   u1 q n1  1  q1 D. Sn   u1 q n1  1  q 1 Cho ba số thực a,b,c khác 0. Xét các phát biểu sau (1) Nếu a, b, c theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng (công sai khác 0) thì ba số 1 1 1 , , a b c theo thứ tự đó cũng lập thành cấp số cộng (2) Nếu a, b, c theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân thì ba số 1 1 1 , , theo thứ tự đó a b c cũng lập thành cấp số nhân Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. (1) đúng, (2) sai B. cả (1) và (2) đúng C. cả (1) và (2) sai D. (2) đúng, (1) sai Số các số hạng trong một cấp số cộng là chẵn. Tổng các số hạng thứ lẻ và các số hạng 21 thứ chẵn lần lượt là 24 và 30. Biết số hạng cuối lớn hơn số hạng đầu là ; số các số hạng là 2 bao nhiêu? Đáp số của bài toán là: A. 20 B. 18 C. 12 D. 8 Trong một cấp số nhân gồm các số hạng dương, hiệu số giữa số hạng thứ 5 và thứ 4 là 576 và hiệu số giữa số hạng thứ 2 và số hạng đầu là 9. Tìm tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân này: A. 1061 B. 1023 C. 1024 D. 768 FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN 6 GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) Cho một cấp số nhân có n số hạng, số hạng đầu tiên là 1, công bội r và tổng là s, trong đó r và s đều khác 0. Tổng các số hạng của cấp số nhân mới tạo thành bằng cách thay mỗi số hạng của cấp số nhân ban đầu bằng số nghịch đảo của nó là: 1 s 1 rn A. B. n C. n1 D. s s r r s 1 2 3 Biết Cn ,Cn ,Cn lập thành cấp số cộng với n  3 , thế thì n bằng: A. 5 B. 7 C. 9 D. 11  u  8u17 Cho cấp số nhân  un  có  20 . Công bội của cấp số nhân là:  u1  u5  272 A. q  2 B. q  4 C. q  4 D. q  2 Ba số x, y, z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội q khác 1; đồng thời các số x, 2 y, 3z theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai khác 0. Giá trị của q là 1 1 1 B. q  C. q   D. q  3 3 9 3 Ba số sin 3x, sin 2 x, sin x theo thứ tự lập thành cấp số cộng (có công sai khác 0) thì A. q    giá trị của x trong đoạn 0 ;  là:  2    A. B. 0 hay C. 0 D. 4 2 2 a,b,c, e,d là 5 số hạng liên tiếp của cấp số nhân. Biết ace  125 thì c có giá trị là: A. 15 B. 5 C. 25 D. 10 Cho dãy số tăng a,b,c theo thứ tự lập thành cấp số nhân, đồng thời a,b  8 ,c tạo thành cấp số cộng và a,b  8 ,c  64 lập thành cấp số nhân. Khi đó giá trị của a  b  2c bằng: 184 92 A. B. 64 C. D. 32 9 9 Một người muốn chia 1 triệu đồng cho bốn người con, đứa lớn hơn đứa nhỏ kế tiếp 100.000 đồng. Hỏi đứa con lớn tuổi nhất được bao nhiêu tiền ? A. 100.000 đồng B. 300.000 đồng C. 400.000 đồng D. 200.000 đồng. Một du khách vào chuồng đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt 20000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cọc trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10. Hỏi du khách trên được hay thua bao nhiêu ? A. hòa vốn B. thua 20000 đồng C. thắng 20000 đồng D. thua 40000 đồng. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới ! Gmail: [email protected] Facebook: http://facebook.com/lamphong.windy Group Toán 3[K] Thầy Lâm Phong – Mr.Lafo (Quận 11, Sài Gòn – 0933524179). FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN 7 GIẢI TÍCH 11 – CSC – CSN THẦY LÂM PHONG (0933524179) Link đọc thử: https://drive.google.com/file/d/0BwLdTxxQ8tBdR3RQdWVySG9adnc/view Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFKUiE_oidJo95735VLLhSHsZPekrOGZPSJpOWAMN_gh2tA/viewform Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới ! Gmail: [email protected] Facebook: http://facebook.com/lamphong.windy Thầy Lâm Phong – Mr.Lafo (Quận 11, Sài Gòn – 0933524179). FB: PHONG LÂM HỨA, GMAIL: WINDYLAMPHONG, QUẬN 11, SÀI GÒN 8
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top