50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức có lời giải chi tiết – Lê Viết Nhơn

Giới thiệu 50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức có lời giải chi tiết – Lê Viết Nhơn

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc 50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức có lời giải chi tiết – Lê Viết Nhơn CHƯƠNG SỐ PHỨC.

50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức có lời giải chi tiết – Lê Viết Nhơn

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu 50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức có lời giải chi tiết – Lê Viết Nhơn

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text 50 câu trắc nghiệm tổng ôn số phức có lời giải chi tiết – Lê Viết Nhơn
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Gv. LÊ VIẾT NHƠN 50 CÂU TỔNG ÔN SỐ PHỨC Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài. 90 phút, không kể thời gian phát đề. ( Đề thi gồm có 7 trang ) Họ, tên thí sinh. ………………………………………………………… Số báo danh. ……………………………………………………………. Mã đề 04 Câu 1: Tìm môđun của số phức w  1  z  z biết rằng số phức z thỏa mãn biểu thức:  3  2i  z   2  i  2  4i . A. w  2 . B. w  10 . C. w  8 . D. w  2 . (TTLT ĐH DIỆU HIỀN_CẦN THƠ). Hướng dẫn giải Ta có  3  2i  z   2  i  z 2 2  4  i   3  2i  z  4  i   2  i    3  2i  z  1  5i  z  1  5i 3  2i 1  5i  3  2i   z  1 i  3  2i  3  2i  Khi đó w  1  z  z  1  1  i 1  i   3  i  w  10 Chọn B. Câu 2: Cho số phức z  2  3i . Tìm môđun của số phức w  1  i  z  z . A. w  3 . B. w  5 . C. w  4 . D. w  7 . (TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI). Hướng dẫn giải. Ta có w  1  i  2  3i    2  3i   3  4i  w  5 . Chọn B. Câu 3: Cho số phức z  a  bi  a, b    thỏa mãn  2  i  z   3  5i   4  4i . Tính tổng P  a  b . A. P   26 5 B. P  8 3 C. P  4 D. P  2 (TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI). Hướng dẫn giải Ta có  2  i  z   3  5i   4  4i  z  4  4i   3  5i   3  i  a  3, b  1 . 2i Do đó P  2 . Chọn D Câu 4: Gọi z1 , z 2 là 2 nghiệm của phương trình z 2  z  1  0 . Tính giá trị P  z12017  z2 2017 A. P  1 . B. P  1. C. P  0 . D. P  2 . (TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI). Hướng dẫn giải Mã đê 04_Trang 1 Ta có: z12  z1  1  0  z13  1  0  z13  1  z12016  1  z12017  z1 Chứng minh tương tự: z2 2017  z2  P  z1  z2  1 . Chọn B. Câu 5: Xác định số phức liên hợp z của số phức z biết 7 5 A. z    i. 2 2 B. z   i  1 z  2  2  3i. 1  2i 7 5 7 5 C. z    i. D. z   i. 2 2 2 2 (TRƯỜNG THPT GIA LỘC II) 7 5  i. 2 2 Hướng dẫn giải  i  1 z  2  2  3i  i  1 z  2  8  i   1  2i 6i 7 5 z    i. i 1 2 2 7 5 Vậy z    i. 2 2 Chọn A. Câu 6: Cho số phức z thỏa mãn iz  1  2i  1  7i . Xác định điểm A biểu diễn số phức liên hợp 1  3i z. A. A  1;3 . B. A  1; 3 . C. A 1; 3 . D. A 1;3 . (TRƯỜNG THPT GIA LỘC II) Hướng dẫn giải Ta có 3 i 1  7i iz  1  2i   iz  1  2i  ( 2  i )  iz  3  i  z   1  3i  z  1  3i 1  3i i Chọn D Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình 2 z 2  3 z  2  0 trên tập số phức. Tính giá trị Câu 7: biểu thức P  z12  z1 z2  z22 . A. P  5 . 2 B. P  5 . 2 C. P  3 3 . 4 3 4 (TRƯỜNG THPT GIA LỘC II) D. P  Hướng dẫn giải Ta có P  z12  z1 z2  z22   z1  z2  2  z1 z2  9 5 1  . 4 2 Chọn A. Câu 8: Gọi z1 và z 2 là hai nghiệm của phương trình z 2  2z  5  0 biết z 1  z 2  có phần ảo là số thực âm. Tìm phần thực của số phức w  2z12  z 22 . A.  4. B. 4. C. 9. D.  9. (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG_HUẾ) Mã đê 04_Trang 2 Hướng dẫn giải z  1  2i Ta có z 2  2z  5  0   1 (do z1  z 2  4i có phần ảo là 4 ). z 2  1  2i Do đó w  2z12  z 22  9  4i . Vậy phần thực của số phức w  2z12  z 22 là  9. Chọn D. Câu 9: Tính S  1009  i  2i 2  3i 3  …  2017i 2017 A. S  2017  1009 i. B. 1009  2017i. C. 2017  1009i. D. 1008  1009i. (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG_HUẾ) Hướng dẫn giải Chọn C Ta có S  1008  i  2i 2  3i 3  4i 4  …  2017i 2017      1009  4i 4  8i 8  …  2016i 2016  i  5i 5  9i 9  …  2017i 2017   2 6 10  2i  6i  10i  …2014i 2014   3i 3  7i  11i  …  2015i 2015 504 505 504 504 n 1 n 1 n 1 n 1 7 11   1009   4n   i  4n  3   4n  2  i  4n  1  1009  509040  509545i  508032  508536i  2017  1009i. (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG_HUẾ) Câu 10: Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1 , z2  0 ; z1  z2  0 và A. 2 . 2 B. 3 . 2 z 1 1 2   . Tính 1 z2 z1  z2 z1 z2 2 . 3 (CHUYÊN QUANG TRUNG_BÌNH PHƯỚC) C. 2 3 . D. Hướng dẫn giải. Đặt x  Từ giả thiết z z1  z1  x.z2 và 1  x z2 z2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1     2         2 z2  x  1 z2  x x 1 x z1  z2 z1 z2 x.z2  z2 x.z2 z2  2 1 1  2×2  2x 1  0  x    i  x  2 2 2 Chọn A. Câu 11: Cho z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  2 z  4  0 . Tính z1  z2 . A. 2 3. B. 4. C. 4 3. D. 5. (CHUYÊN QUANG TRUNG_BÌNH PHƯỚC) Hướng dẫn giải Mã đê 04_Trang 3  z  1  i 3 Ta có z 2  2 z  4  0   1 .  z2  1  i 3 Vậy z1  z2   1 2   3 2   1 2    3  2  4. Chọn B. Câu 12: Tính mô đun của số phức z  4  3i . A. z  25. B. z  7. C. z  5. D. z  7. (TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP_NGHỆ AN) Hướng dẫn giải. 2 Ta có z  42   3  5. Chọn C. Câu 13: Cho hai số phức z1  3  3i và z2  1  2i . Phần ảo của số phức w  z1  2 z2 là: A. 1. B. 1. C. 7. D. 7. (TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP_NGHỆ AN) Hướng dẫn giải Ta có w  z1  2 z2   3  3i   2  1  2i   1  i . Vậy phần ảo của số phức w  z1  2 z2 là 1. Chọn A. Câu 14: Tìm số phức z thỏa mãn 1  i  z  1  2i   3  2i  0 . A. z  4  3i . B. z  3 5  i. 2 2 5 3 D. z  4  3i .  i. 2 2 (TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP_NGHỆ AN) C. z  Hướng dẫn giải Chọn B. Ta có 1  i  z  1  2i   3  2i  0  z  1  2i  3 5 3  2i 5 1 5 1   i  z   i  1  2i   i . 1 i 2 2 2 2 2 2 Câu 15: Gọi x0 là nghiệm phức có phần ảo là số dương của phương trình x 2  x  2  0 . Tìm số phức z  x02  2 x0  3 . A. z  1  7i . B. z  2 7i . 1  7i 3  7i . D. z  . 2 2 (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA) C. z  Hướng dẫn giải. 1 1 7 7 i  z  x02  2 x0  3   i Ta có: x 2  x  2  0  z0    2 2 2 2 Chọn C Câu 16: Cho số phức z  1  3i . Tính môđun của số phức w  z 2  i.z . A. w  146 . B. w  5 2 . C. w  50 . D. w  10 . (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA) Hướng dẫn giải. Mã đê 04_Trang 4 Chọn B. Câu 17: Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Số phức z  5  3i có phần thực là 5 , phần ảo 3 . B. Điểm M  1; 2  là điểm biểu diễn số phức z  1  2i . C. Mô đun của số phức z  a  bi  a, b    là a 2  b 2 . D. Số phức z  2i là số thuần ảo. (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA) Hướng dẫn giải Mô đun của số phức z  a  bi  a, b    là z  a 2  b 2 . Chọn C. Câu 18: Cho P ( z ) là một đa thức với hệ số thực. Nếu số phức z thỏa mãn P ( z )  0 thì A. P  z   0 . 1 B. P    0 . z 1 C. P    0 . z D. P ( z )  0 . (THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI) Hướng dẫn giải Giả sử P ( z )  a0  a1 z  …  an z n  0  a0  a1 z  …  an z n  0  a0  a1 z  …  an z n  0  P( z )  0 Chọn D. Câu 19: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  z  1  0 . Giá trị của z1  z2 bằng A. 0. B. 1. C. 2. D. 4. (THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI) Hướng dẫn giải: 1 3 1 3  i  z2   i. 2 2 2 2 1 3   2. Khi đó: z1  z2  2 4 4 Chọn C. Câu 20: Cho số phức z  2  5i. Tìm số phức w  iz  z A. w  7  3i. B. w  3  3i. C. w  3  7i. z 2  z  1  0  z1  D. w  7  7i . (THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI) Hướng dẫn giải. Ta có: z  2  5i  z  2  5i  w  iz  z  i (2  5i )  2  5i  3  3i. Chọn B Câu 21: Kí hiệu z1 , z2 , z3 và z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4  z 2  12  0 . Tính tổng T  z1  z2  z3  z4 A. T  4. B. T  2 3 C. T  4+ 2 3 D. T 2 + 2 3 (THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI) Hướng dẫn giải. Mã đê 04_Trang 5 z2  4  z  2  Ta có: z  z  12  0   2  z  3  z  i 3 4 2  T  z1  z2  z3  z4  4  2 3 Chọn C Câu 22: Cho số phức z = 3 – 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z B. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2. A. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2i. C. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i. D. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2. (ĐỀ THI MINH HỌA) Hướng dẫn giải. z  3  2i  phần thực là 3 và phần ảo là 2. Câu 23: Cho số phức z thỏa mãn  2  3i  z  1  2i  z  7  i . Tìm môđun của z. A. z  5 . B. z  1 . D. z  2 . C. z  3 . (TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI). Hướng dẫn giải Đặt z  a  bi , a, b   .  2  3i  z  1  2i  z  7  i   2  3i  a  bi   1  2i  a  bi   7  i  2a  3b   3a  2b  i  a  2b   2a  b  i  7  i  a  5b   a  3b  i  7  i a  5b  7 a  2   a  3b  1 b  1 Vậy z  22  12  5 Chọn D. Câu 24: Cho số phức z  m   m  3 i , m   . Tìm m để điểm biểu diễn của số phức z nằm trên đường phân giác của góc phần tư thứ hai và thứ tư. 3 1 A. m  B. m  2 2 C. m  2 3 D. m  0 (TRƯỜNG THPT GIA LỘC II) Hướng dẫn giải: z  m   m  3  i  M  m; m  3  d : y   x  m  3 . 2 Chọn A 2 Câu 25: Có bao nhiêu số phức z thoả mãn z 2  z  z . A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG_HUẾ) Hướng dẫn giải Gọi z  a  bi với a ;b   . Khi đó z 2  z  z  a  bi   a 2  b 2  a  bi  2b 2  a  bi  2abi  0 2 Mã đê 04_Trang 6  2b 2  a  0 2b 2  a  0 b  0  a  0      1. 1    2  b  ab  0 b 1  2 a  0 a b            2 2 1 1 1 1 Vậy có 3 số phức z thỏa mãn điều kiện đề bài là z  0, z    i, z    i . 2 2 2 2 Chọn A. Câu 26: Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1 , z2  0 ; z1  z2  0 và A. 2 . 2 B. 3 . 2 z 1 2 1   . Tính 1 z2 z1  z2 z1 z2 2 . 3 (CHUYÊN QUANG TRUNG_BÌNH PHƯỚC) C. 2 3 . D. Hướng dẫn giải. Đặt x  z z1  z1  x.z2 và 1  x z2 z2 Từ giả thiết 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1     2         2 z2  x  1 z2  x x 1 x x.z2  z2 x.z2 z2 z1  z2 z1 z2  1 1 2  2×2  2x 1  0  x    i  x  2 2 2 Chọn A. Câu 27: Trên trường số phức  , cho phương trình az 2  bz  c  0  a, b, c  , a  0  . Chọn khảng định sai: A. Phương trình luôn có nghiệm. b B. Tổng hai nghiệm bằng  . a c C. Tích hai nghiệm bằng . a 2 D.   b  4 ac  0 thì phương trình vô nghiệm. (CHUYÊN QUANG TRUNG_BÌNH PHƯỚC) Hướng dẫn giải. Trên trường số phức  , phương trình bậc hai luôn có nghiệm  A đúng. b  Tổng hai nghiệm z1  z2    B đúng. a c  Tích hai nghiệm z1.z2   C đúng. a 2    b  4 ac  0  Phương trình bậc hai có nghiệm phức  D sai. Chọn D. 10  1  2i . Biết tập hợp các điểm biểu diễn z cho số phức w   3  4i  z  1  2i là đường tròn I , bán kính R . Khi đó. Câu 28: Cho thỏa mãn z   thỏa mãn  2  i  z  A. I  1; 2  , R  5. B. I 1; 2  , R  5. C. I  1; 2  , R  5. D. I 1; 2  , R  5. (CHUYÊN QUANG TRUNG_BÌNH PHƯỚC) Mã đê 04_Trang 7 Hướng dẫn giải Đặt z  a  bi và z  c  0 , với a; b; c   . Lại có w   3  4i  z  1  2i  z  w  1  2i . 3  4i Gọi w  x  yi với x; y   . Khi đó z  c   2 w  1  2i w  1  2i c  c  x  yi  1  2i  5c 3  4i 3  4i  x  1   y  2  2 2 2  5c   x  1   y  2   25c 2 . Vậy tập hợp các điểm biểu diễn của số phức w là đường tròn I  1; 2  . Khi đó chỉ có chọn C có khả năng đúng và theo đó R  5  5c  5  c  1 . Thử c  1 vào phương trình (1) thì thỏa mãn. ChọnC. (CHUYÊN QUANG TRUNG_BÌNH PHƯỚC) Câu 29: Tìm số phức z thỏa mãn zi  2 z  4  4i . A. z  4  4i B. z  3  4i C. z  3  4i D. z  4  4i (TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP_NGHỆ AN) Hướng dẫn giải Chọn D. Giả sử z  a  bi  z  a  bi . Khi đó zi  2 z  4  4i   a  2b  i  2a  b  4  4i a  2b  4 a  4   .  2a  b  4 b  4 Câu 30: Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời điều kiện z.z  z  2 và z  2 ? A. 2 . C. 3 . B. 4 . D. 1 . (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA) Hướng dẫn giải Đặt z  x  yi  x, y    , ta có: 2 2 2  2  z.z  z  2  x  y  x  yi  2   4  x   yi  2  4  x   y  4       2  2 2 2  x  y  4  x  y  4  z  2  x 2  y 2  2 8 x  16  0  x  2  2  . Vậy có đúng một số phức z thỏa đề.  2  y 0 y  x  4   Chọn D Câu 31: Nếu số phức z thỏa mãn z  1 thì phần thực của A. 1 . 2 1 B.  . 2 C. 2 . 1 bằng 1 z D. Một giá trị khác. (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA) Hướng dẫn giải Gọi z  x  yi; x, y   . z  1  x2  y 2  1 Mã đê 04_Trang 8 1  x   yi  1  x   1 1 yi .   2 2 2 2 2 1  z 1  x   yi 1  x   y 1  x   y 1  x   y 2  1  x   2  2x yi 1  x  2 y Vậy phần thực của 2  yi 1 .  2 1  x  2  y 2 1 1 bằng . 1 z 2 Chọn A. 3 1 Câu 32: Cho a , b, c là các số thực và z    i . Giá trị của  a  bz  cz 2  a  bz 2  cz  bằng. 2 2 A. a  b  c . B. a 2  b 2  c 2  ab  bc  ca . C. a 2  b 2  c 2  ab  bc  ca . D. 0 . (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA) Hướng dẫn giải 1 3 1 3  z2    i  z và z 2  z , z  z  1 , z z  z  1 . Ta có z    i 2 2 2 2 2 2 Khi đó  a  bz  cz  a  bz  cz   a  bz  cz a  bz  cz    2  a 2  abz  acz  abz  b 2 z z  bcz 2  acz  bcz  c 2 z z  a 2  b 2  c 2  ab  ac  bc . Chọn B. Câu 33: Gọi z1 , z2 , z3 là ba số phức thỏa mãn z1  z2  z3  0 và z1  z2  z3  1 . Khẳng định nào dưới đây là sai 3 3 3 B. z13  z23  z33  z1  z2  z3 . 3 3 3 D. z13  z23  z33  z1  z2  z3 . A. z13  z23  z33  z1  z2  z3 . B. z13  z23  z33  z1  z2  z3 . 3 3 3 3 3 3 (TRƯỜNG CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI) Hướng dẫn giải z1  z2  z3  0  z3  ( z1  z2 )  z13  z23  z33  z13  z2 3  ( z1  z2 )3  3 z1 z2 ( z1  z2 )  3 z1 z2 z3  3 3 3 3 mà z1  z2  z3  3 z1 z2 z3  3 Chọn B Câu 34: Phương trình z 2  iz  1  0 có bao nhiêu nghiệm trong tập số phức? A. 2 . B. 1 . C. 0 . D. Vô số. (TRƯỜNG CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI) Hướng dẫn giải. Ta đặt z  a  bi , a , b   . 2ab  a  0 2 2 a  b  b  1  0 Khi đó z 2  iz  1  0  a 2  b 2  b  1   2ab  a  i  0   Mã đê 04_Trang 9 TH1. a  0  b 2  b  1  0  b  TH2. b   1  5 . 2 1 5  a 2   0 vô nghiệm. 2 4 Chọn A. Câu 35: Cho z1 , z2 , z3 là các số phức thõa mãn z1  z2  z3  1 . Khẳng định nào sau đây đúng? A. z1  z2  z3  z1 z2  z2 z3  z3 z1 . B. z1  z2  z3  z1 z2  z2 z3  z3 z1 . C. z1  z2  z3  z1 z2  z2 z3  z3 z1 . D. z1  z2  z3  z1 z2  z2 z3  z3 z1 . (TRƯỜNG CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI) Hướng dẫn giải Ta có z1  z2  z3  1  z1  1 1 1 , z 2  , z3  z1 z2 z3 Mặt khác ta có z1  z2  z3  z1  z2  z3  z z  z z  z3 z1 1 1 1    2 3 1 2  z1 z2  z2 z3  z3 z1 z1 z2 z3 z1 z2 z3 Chọn A. (THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI) Câu 36: Kí hiệu z1 , z2 , z3 và z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4  z 2  12  0 . Tính tổng T  z1  z2  z3  z4 A. T  4. Hướng dẫn giải. B. T  2 3 C. T  4+ 2 3 D. T 2 + 2 3 z2  4  z  2  Ta có: z  z  12  0   2  z  3  z  i 3 4 2  T  z1  z2  z3  z4  4  2 3 Chọn C Câu 37: Cho các số phức z thỏa mãn z  4 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w  (3  4i) z  i là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó. A. r  4. B. r  5. C. r  20. D. r  22. Hướng dẫn giải. a  (b  1)i  a  (b  1)i  (3  4i)  Gọi w  a  bi , ta có w  a  bi  (3  4i ) z  i  z  3  4i 9  16i 2 (3a  4b  4)2  (3b  4a  3)2 3a  4b  4 (3b  4a  3)  .i  z  25 25 25 2 2 Mà z = 4 nên  (3a  4b  4)  (3b  4a  3)  1002  a 2  b 2  2b  399  Theo giả thiết, tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w  (3  4i) z  i là một đường tròn nên ta có a 2  b 2  2b  399  a 2  (b  1) 2  400  r  400  20 Chọn C. Mã đê 04_Trang 10 Câu 38: Gọi M , N lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức 1  i , 2  3i . Số phức z    biểu diễn bởi điểm Q sao cho MN  3MQ  0 là: 2 1 2 1 2 1 2 1 A. z   i . B. z   i . C. z    i . D. z    i . 3 3 3 3 3 3 3 3 (TTLT ĐH DIỆU HIỀN_CẦN THƠ). Hướng dẫn giải   Ta có điểm M 1;1 , N  2;3  . Vectơ MN  1;2  và MQ   xQ  1; yQ  1 . 2  x   Q 3  0  1 1  x     Q  2 1  3  Ta có MN  3MQ  0 khi chỉ khi  . Vậy z   i 3 3 y  1 2  3  yQ  1  0  Q 3 Chọn B. Câu 39: Cho hình vuông ABCD có tâm H và A, B, C , D, H lần lượt là điểm biểu diễn cho các số phức a , b, c, d , h. Biết a  2  i ; h  1  3i và số phức b có phần ảo dương. Khi đó, mô-đun của số phức b là: A. 13 . B. 10 . C. 26 . D. 37 . (TTLT ĐH DIỆU HIỀN_CẦN THƠ). Hướng dẫn giải Do ABCD là hình vuông và H là tâm hình vuông nên ta có HB  AH , HB  AH Do điểm A biểu diễn bởi số phức a  2  i  A  2;1 , Điểm H biểu diễn bởi h  1  3i  H 1;3   Đường thẳng BH nhận AH  3;2  làm VTPT nên có phương trình là: 3  x  1  2  y  3  0  3x  2 y  9  0  9  2m  ;m,m  0 B  BH  B   3  Do 2 2  9  2m   1   m  3 AH  BH  3  2    3  Ta có: 2 2 2 2 m  0 m6  13m2  78m  0   m  6 Vậy b  1  6i , suy ra mô-đun của số phức b là: 37 Chọn D. (TTLT ĐH DIỆU HIỀN_CẦN THƠ). Câu 40: Với các số phức z thỏa mãn | z  2  i | 4 , tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn. Tìm bán kính R đường tròn đó A. R  8 B. R  16 . C. R  2 . D. R  4 . (TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI). Mã đê 04_Trang 11 Hướng dẫn giải. 2 2 Gọi z  x  yi  x, y   . Khi đó | z  2  i | 4   x  2    y  1  42 . Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có tâm I  2; 1 và bán kính R  4 Chọn D. Câu 41: Với hai số phức z1 và z 2 thỏa mãn z1  z2  8  6i và z1  z2  2 . Tìm giá trị lớn nhất của P  z1  z2 A. P  5  3 5 . B. P  2 26 . C. P  4 6 . D. P  34  3 2 . (TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI). Hướng dẫn giải: Chọn chọn B. Đặt OA  z1 , OB  z2 ( với O là gốc tọa độ, A, B là điểm biểu diễn của z1 , z2 ). Dựng hình bình hành OACB , khi đó ta có AB  z1  z2  2, OC  z2  z1  10, OM  5 Theo định lý đường trung tuyến ta có 2  OA2  OB 2   AB 2 2 2 OM   OA2  OB 2  52  z1  z2 4  2 Ta có z1  z2  2 z1  z2 2 2 2  52 26  Pmax  2 26 (TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN_HÀ NỘI). Câu 42: Cho số phức z thỏa mãn iz  2i  1  2i . Biết rằng trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn. Hãy xác định tọa độ tâm I của đường tròn đó. A. I  0; 2  . B. I  0; 2  . C. I  2;0  . D. I  2; 0  . (TRƯỜNG THPT GIA LỘC II) Hướng dẫn giải Giả sử z  x  iy suy ra là M  x; y  điểm biểu diễn cho số phức z . Ta có iz  2i  1  2i  i  x  iy   2i  1  2i   y   x  2  i  1  2i   x  2 2 2  y 2  12  22   x  2   y 2  5. Chọn D. Câu 43: Cho số phức z thỏa mãn iz  4  3i  1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của z . A. 6 . B. 4 . C. 3 . D. 5 . (TRƯỜNG THPT GIA LỘC II) Hướng dẫn giải Ta có 1  z   3  4i   3  4i  z  5  z  z  5  1  4 . Chọn B. Mã đê 04_Trang 12 Câu 44: Tìm tập hợp các điểm M biểu diễn hình học số phức z trong mặt phẳng phức, biết số phức z thỏa mãn điều kiện: z  4  z  4  10. A. Tập hợp các điểm cần tìm là đường tròn có tâm O 0; 0 và có bán kính R  4. . x 2 y2   1. B. Tập hợp các điểm cần tìm là đường elip có phương trình 25 9 C. Tập hợp các điểm cần tìm là những điểm M x ; y  trong mặt phẳng Oxy thỏa mãn phương trình x  4 2  y2  x  4 2  y 2  12. x 2 y2   1. 25 9 (TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG_HUẾ) D. Tập hợp các điểm cần tìm là đường elip có phương trình Hướng dẫn giải Ta có: Gọi M x ; y  là điểm biểu diễn của số phức z  x  yi. Gọi A 4; 0 là điểm biểu diễn của số phức z  4. Gọi B 4; 0 là điểm biểu diễn của số phức z  4. Khi đó: z  4  z  4  10  MA  MB  10. (*) Hệ thức trên chứng tỏ tập hợp các điểm M là elip nhận A, B là các tiêu điểm. x 2 y2  2  1, a  b  0, a 2  b 2  c 2 2 a b Từ (*) ta có: 2a  10  a  5. AB  2c  8  2c  c  4  b 2  a 2  c 2  9 x 2 y2   1. Vậy quỹ tích các điểm M là elip: E  : 25 9 Chọn D. Câu 45: Trong mặt phẳng phức gọi M là điểm biểu diễn cho số phức z  a  bi  a, b  , ab  0  , Gọi phương trình của elip là   M  là diểm biểu diễn cho số phức z . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. M  đối xứng với M qua Oy . B. M  đối xứng với M qua Ox . C. M  đối xứng với M qua O . D. M  đối xứng với M qua đường thẳng y  x . (CHUYÊN QUANG TRUNG_BÌNH PHƯỚC) Hướng dẫn giải: Ta có: M  a; b  và M   a; b  nên M  đối xứng với M qua Ox . Chọn B. 10  1  2i . Biết tập hợp các điểm biểu diễn z cho số phức w   3  4i  z  1  2i là đường tròn I , bán kính R . Khi đó. Câu 46: Cho thỏa mãn z   thỏa mãn  2  i  z  A. I  1; 2  , R  5. B. I 1; 2  , R  5. C. I  1; 2  , R  5. D. I 1; 2  , R  5. (CHUYÊN QUANG TRUNG_BÌNH PHƯỚC) Hướng dẫn giải Đặt z  a  bi và z  c  0 , với a; b; c   . Mã đê 04_Trang 13 Lại có w   3  4i  z  1  2i  z  w  1  2i . 3  4i Gọi w  x  yi với x; y   . Khi đó z  c   w  1  2i w  1  2i c  c  x  yi  1  2i  5c 3  4i 3  4i 2  x  1   y  2  2 2 2  5c   x  1   y  2   25c 2 . Vậy tập hợp các điểm biểu diễn của số phức w là đường tròn I  1; 2  . Khi đó chỉ có chọn C có khả năng đúng và theo đó R  5  5c  5  c  1 . Thử c  1 vào phương trình (1) thì thỏa mãn. ChọnC. (CHUYÊN QUANG TRUNG_BÌNH PHƯỚC) Câu 47: Cho số phức z thỏa mãn z  1  z  i . Tìm mô đun nhỏ nhất của số phức w  2 z  2  i . A. 3 2 2 . B. 3 2 . 3 2 3 . D. . 2 2 (TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP_NGHỆ AN) C. Hướng dẫn giải Chọn C. Giả sử z  a  bi  z  a  bi . Khi đó z  1  z  i  a  1  bi  a   b  1 i 2 2   a  1  b 2  a 2   b  1  a  b  0 . Khi đó w  2 z  2  i  2  a  ai   2  i   2a  2   i  a  1 . 3 2 . 2 3 2 Vậy mô đun nhỏ nhất của số phức w là . 2  w  2  2a  2    2a  1 2  8a 2  4 a  5  Câu 48: Cho số phức z , tìm giá trị lớn nhất của z biết rằng z thỏa mãn điều kiện A. 3 . B. 2. C. 2 . 2  3i z 1  1. 3  2i D. 1. (THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA) Hướng dẫn giải. Gọi z  x  yi  x, y    2  3i 2 z  1  1  iz  1  1  z  i  1  x 2   y  1  1 . 3  2i Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn tâm I  0; 1 , bán kính R  1 . Ta có: Gọi M là điểm biểu diễn số phức z , ta có IM  1 . Ta có: z  OM  OI  IM  2 . Chọn C. Câu 49: Cho các số phức z thỏa mãn z  4 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w  (3  4i) z  i là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó. A. r  4. B. r  5. C. r  20. D. r  22. Mã đê 04_Trang 14 Hướng dẫn giải. Gọi w  a  bi , ta có w  a  bi  (3  4i ) z  i  z  a  (b  1)i  a  (b  1)i  (3  4i)  3  4i 9  16i 2 (3a  4b  4)2  (3b  4a  3)2 3a  4b  4 (3b  4a  3)   .i  z  25 25 25 2 2 Mà z = 4 nên  (3a  4b  4)  (3b  4a  3)  1002  a 2  b 2  2b  399 Theo giả thiết, tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w  (3  4i) z  i là một đường tròn nên ta có a 2  b 2  2b  399  a 2  (b  1) 2  400  r  400  20 Chọn C. Câu 50: Cho số phức z thỏa mãn (1  i) z  3  i. Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình bên ? A. Điểm P. C. Điểm M. B. Điểm Q. D. Điểm N. (ĐỀ THI MINH HỌA) Hướng dẫn giải. Gọi z  x  yi( x, y  ) Khi đó: (1  i) z  3  i  ( x  y  3)  ( x  y  1)i  0 x  y  3  0 x  1    Q(1; 2). x  y 1  0  y  2 Chọn A Mã đê 04_Trang 15
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top