300 câu trắc nghiệm hình học không gian ôn thi THPT môn Toán

Giới thiệu 300 câu trắc nghiệm hình học không gian ôn thi THPT môn Toán

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc 300 câu trắc nghiệm hình học không gian ôn thi THPT môn Toán.

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn, các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất miễn phí nhé.

Tài liệu 300 câu trắc nghiệm hình học không gian ôn thi THPT môn Toán

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Toán 12 tại đây

Tư duy mở trắc nghiệm toán lý Sưu tầm và tổng hợp 300 CÂU TỔNG ÔN HÌNH KHÔNG GIAN Môn: Toán (Đề thi có ?? trang) Thời gian làm bài phút (300 câu trắc nghiệm) Họ và tên thí sinh: Mã đề thi 241 ……………………………………………. Câu 1. Cho hình nón đỉnh O, chiều cao là h. Một khối nón có đỉnh là tâm của đáy vàđáy là một thiết diện song song với đáy của hình nón đã cho. Chiều cao x của khối nón này là bao nhiêu để thể tích của nó lớn nhất, biết 0 < x <√h? h 3 2h A x= . B x= . 3 3 h h C x= . D x= . 3 2 O H h r x O0 R Câu 2. Một miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài 10, 2dm , chiều rộng 2πd m được uốn lại thành mặt xung quanh cúa một chiếc thùng đựng nước có chiều cao 2 πdm (như hinh vẽ). Biết rằng chỗ ghép mật 2cm . Hỏi thùng đụng được bao nhiêu lít nước? A 100l. B 20l. C 50l. D 20, 4l. Câu 3. Cho hình lặng trụ tam giác √ đều ABC.A0 B 0 C 0 có cạnh đáy bằng a. Biết khoảng cách giữa a 15 . Thể tích của khối lăng trụ bằng hai đường thẳng AB và A0 C bằng 5 2a3 4a3 3a3 5a3 . . . . A B C D 3 5 4 6 #» Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho các véc-tơ #» a = (1; −2; 3), b = (−2; 1; 2). Khi đó tích vô #» #» hướng #» a + b . b bằng A 12 . B 11. C 10. D 2. Câu 5. Thiết diện qua trục của một khối nón (N ) là một tam giác vuông cân và có diện tích bằng 2a2 . Tính diện tích xung quanh Sxq √ của hình nón (N ). 2 √ √ √ 2πa 2 A Sxq = πa2 2. B Sxq = . C Sxq = 2a2 2. D Sxq = 2πa2 2. 3 Câu 6 (MH2020). Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (α) : 3x + 2y − 4z + 1 = 0. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α)? − − − − A → n 4 = (3; 2; −4). B → n 2 = (3; 2; 4). C → n 1 = (3; −4; 1). D → n 3 = (2; −4; 1). #» #» Câu 7. Trong không gian Oxyz, cho hai véc-tơ #» a = (1; −1; 2), b = (2; 1; −1). Tính #» a. b . #» #» A #» a . b = 1. B #» a . b = (−1; 5; 3). #» #» C #» a . b = −1. D #» a . b = (2; −1; −2). Trang 1/?? − Mã đề 241 Câu 8. Cho hình hộp đứng ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 4. Biết đường thẳng AC 0 tạo với mặt phẳng (ABCD) góc 45◦ . Thể tích khối hộp đã cho bằng √ √ A 16 2. B 64. C 64 2. D 16. #» #» #» Câu 9. Trong không gian với hệ toạ độ O, i , j , k , cho hai véc-tơ #» a = (2; −1; 4), #» #» #» #» b = i − 3 k . Tính T = #» a. b A T =5. B T = −11 . Câu 10. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : A (3; −4; −5). B (−3; 4; 5). C T = −10 . D T = −13 . y+2 z−3 x−1 = = đi qua điểm 3 −4 5 C (1; −2; 3). D (−1; 2; −3). Câu 11. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 6 và diện tích xung quanh bằng 30π. Thể tích của khối√nón là √ √ √ 5 11 25 11 6 11 4 11 π. π. π. π. A B C D 5 3 3 3 Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào được cho dưới đây là phương trình mặt phẳng (Oyz)? A y − z = 0. B x = 0. C x = y + z. D y + z = 0. Câu 13. Cho lăng trụ đứng ABC.A0 B 0 C 0 có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, BC = 2a, A0 B = 3a. Thể tích khối lăng trụ ABC.A0 B 0 C 0 là √ √ a3 2 3 3 A 2a . B a 7. C D 6a3 . . 3 Câu 14. Trong không gian Oxyz, một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A(1; 2; 3) và B(3; −2; −1) là A (2; 0; 1). B (1; 2; 2). C (2; 4; 4). D (−1; 2; 2). Câu 15. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) tâm I(1; 2; 4) và tiếp xúc với mặt cầu (S1 ) : (x + 1)2 + y 2 + (z − 2)2 = 27 có phương trình là √ A (x + 1)2 + (y + 2)2 + (z + 4)2 = 3. B (x + 1)2 + (y + 2)2 + (z + 4)2 = 3. √ C (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 4)2 = 3. D (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 4)2 = 3. [ = 60◦ , BSC [ = 90◦ và Câu 16. Cho hình chóp S.ABC có SA = 4, SB = 6, SC = 12 và ASB [ = 120◦ . Thể tích khối chóp S.ABC bằng CSA √ √ √ √ A 24 3. B 24 2. C 36 2. D 36 3. Câu 17. Cho hình lập phương ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có cạnh bằng a. Gọi K là trung điểm của DD0 . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CK, A0 D. a 3a 2a A . B a. C . D . 3 8 5 x−1 y−2 z = = trên mặt phẳng Câu 18. Tìm phương trình hình chiếu d0 của đường thẳng d : 2 1 2 (Oyz).        x = 0 x = 0 x = 0 x = 0 A y = 2 + t. B y = 2 − t. C y = 1 + t. D y =3+t .     z = 1 + 2t z = 2t z = 2t z = 2t − Câu 19. Trong không gian Oxyz, một véc-tơ chỉ phương → u của đường thẳng ∆ cùng phương với → − → − → − → − véc-tơ a = 3 i − 5 j + 4 k có tọa độ là A (4; −5; 3). B (−3; −5; 4). C (3; 0; 4). D (3; −5; 4). Câu 20. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với A(1; 1; 1), B(−1; 1; 0), C(1; 3; 2). Đường thẳng trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC nhận véc-tơ nào dưới đây làm một véc-tơ chỉ phương? Trang 2/?? − Mã đề 241 A (1; 1; 0). B (0; 2; 1). C (2020; −2020; 0). D (−2; 1; 0). Câu 21. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2x − 3z + 4 = 0. Véc-tơ nào dưới đây có giá vuông góc với mặt phẳng (P )? − − − − A → B → C → D → n 1 = (2; 0; −3). n 3 = (2; −3; 4). n 4 = (2; −3; 0). n 2 = (3; 0; 2). y−3 z+2 x−5 x−3 = = ; d2 : = Câu 22. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : −1 −2 1 −3 y+1 z−2 = và mặt phẳng (P ) : x + 2y + 3z − 5 = 0. Đường thẳng vuông góc với (P ), cắt d1 2 1 và d2 lần lượt tại A, B. Độ dài√đoạn AB là √ √ A 5. B 14. C 2 3. D 15. Câu 23. Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có cạnh bên bằng 4a và đường chéo 5a. Thể tích khối lăng trụ này bằng A 3a3 . B 9a3 . C 6a3 . D 18a3 . [ = 75◦ , Câu 24. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, bán kính R có BAC [ = 60◦ . Kẻ BH ⊥ AC. Quay 4ABC quanh AC thì 4BHC tạo thành hình nón tròn xoay ACB có diện tích xung quanh √ √ bằng 2 πR2 3 + 2 3 πR (3 + 3) A Sxq = . B Sxq = . 2 √4 √ 2 πR 3( 2 + 1) C Sxq = D Đáp án khác. . 4 Câu 25. Trong không gian Oxyz, diện tích của mặt cầu (S) : 3x2 +3y 2 +3z 2 +6x+12y+18z−3 = 0 bằng A 100π. B 60π. C 20π. D 40π. Câu 26. Hình chiếu vuông góc của điểm A (5; −4; 3) trên trục Ox là điểm A A0 (5; 4; −3). B A0 (−5; 4; 0). C A0 (5; 0; 0). D A0 (−5; 4; −3). √ Câu 27. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 5. Cắt hình √ nón đã cho bởi mặt phẳng đi qua 9 3 . Thể tích của khối nón đã cho đỉnh, thiết diện thu được là tam giác đều có diện tích bằng 4 bằng √ √ 2 5π 10π . . A 10π. B C D 2 5π. 3 3 x−1 y+2 z−1 Câu 28. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : = = , 2 1 −2 x−1 y−1 z+2 d2 : = = . Mặt phẳng (P ) : ax + by + cz + d = 0 song song với d1 , d2 và 1 3 1 a+b+c khoảng cách từ d1 đến (P ) bằng 2 lần khoảng cách từ d2 đến (P ). Tính S = . d 8 A S= B S = 4. hay S = −4. 34 1 C S= . D S = 1. 3 Câu 29. Cho hình chóp tam giac đều S.ABC có cạnh đáy là a, cạnh bên là 2a. Một hình nón có đỉnh S và đáy là đường tròn ngoại tiếp 4ABC. Tìm kết luận √ đúng: √ πa2 πa3 a 33 A Sxq = B V = C h= D R = a 3. . . . 4 9 3 Câu 30. Cho hình lập phương có tổng diện tích các mặt bằng 54. Thể tích khối lập phương đã cho bằng A 54. B 81. C 27. D 9. Trang 3/?? − Mã đề 241 Câu 31. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm là điểm I(0; 0; −3) và đi qua điểm M (4; 0; 0). Phương trình của (S) là A x2 + y 2 + (z − 3)2 = 5. B x2 + y 2 + (z + 3)2 = 25. C x2 + y 2 + (z − 3)2 = 25. D x2 + y 2 + (z + 3)2 = 5. Câu 32. (ĐỀ MINH HỌA BDG 2019-2020) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x + 1)2 + (y − 2)2 + (z − 1)2 = 9. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S). A I(−1; 2; 1) và R = 3. B I(−1; 2; 1) và R = 9. C I(1; −2; −1) và R = 3. D I(1; −2; −1) và R = 9. Câu 33. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có AB = 3, AD = 4, AA0 = 5. Thể tích khối hộp đã cho bằng A 60. B 20. C 30. D 16. Câu 34. Cho hình lập phương ABCD.A0 B 0 C 0 D0 cạnh a. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của BC và√ DD0 . Tính theo a khoảng √ cách giữa hai đường thẳng M N và BD. √ √ 3a 3a 3a A . B . C 3a. D . 2 3 6 Câu 35. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 3; 2), B(2; −1; 5), C(3; 2; −1). Đường thẳng ∆ đi qua A và vuông góc với mặt phẳng qua ba điểm A, B, C có phương trình là y−3 z−2 y+3 z−2 x−1 x+1 = = . = = . A B 15 −9 7 15 9 7 y+3 z−2 y−3 z−2 x−1 x−1 = = . = = . D C −15 9 7 15 9 7 Câu 36. Cho hình lăng trụ đứng tam giác có độ dài các cạnh đáy là 37 cm, 13 cm, 30 cm và biết tổng diện tích các mặt bên là 480 cm2 . Tính thể tích V của khối lăng trụ đó. A V = 1260 cm3 . B V = 360 cm3 . C V = 1080 cm3 . D V = 720 cm3 . √ Câu 37. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có đáy ABCD là hình vuông cạnh a 2, 0 AA0 = 2a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và √ CD . √ √ 2a 5 a 5 A a 2. B 2a. C D . . 5 5 Câu 38. Cho mặt cầu (S) có tâm I(1; 2; 3) và diện tích bằng 32π. Phương trình của (S) là A (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 8. B (x + 1)2 + (y + 2)2 + (z + 3)2 = 16. C (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 16. D (x + 1)2 + (y + 2)2 + (z + 3)2 = 8. Câu 39. Cho một khối trụ có bán kính đáy r = a và chiều cao h = 2a. Mặt phằng ( P ) song song với trực OO0 của khối trụ chia khối trụ thành 2 phần, gọi V1 là thề tích phần khối trụ chứa V1 , biết rằng (P ) cách OO ’ một trục OO0 , V2 là thể tích phần còn lại của khối trụ. Tính tỉ sổ V2 √ a 2 khoảng bắng . 2 3π + 3 3π + 2 3π − 3 3π − 2 A . B . C . D . π−2 π−2 π−2 π−2 Câu 40. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2x + y + 2z − 3 = 0 và điểm A(2; −1; 0). Tìm tọa độ điểm B thuộc trục Oz sao cho độ dài đoạn hình chiếu vuông góc của đoạn thẳng AB 4 lên (P ) bằng √ . 5     3 6 6 3 A B 0; 0; − . B B 0; 0; . C B 0; 0; − . D B 0; 0; . 5 5 5 5 x−2 y z+1 Câu 41. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ = = . Tọa độ điểm M là giao −3 1 2 điểm của ∆ với mặt phẳng (P ) : x + 2y − 3z + 2 = 0. Trang 4/?? − Mã đề 241 B M (2; 0; −1). C M (5; −1; −3). D M (1; 0; 1). #» #» Câu 42. Cho các véc-tơ #» a = (1; 2; 3), b = (−2; 4; 1), #» c = (−1; 3; 4). Véc-tơ #» v = 2 #» a − 3 b + 5 #» c có tọa độ là A #» B #» C #» D #» v = (3; 7; 23). v = (23; 7; 3) . v = (7; 23; 3) . v = (7; 3; 23) . A M (−1; 1; 1). Câu 43. Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua − điểm M (3; −1; 1) và có véc-tơ pháp tuyến → n = (3; −2; 1)? A 3x − 2y + z + 12 = 0. B 3x − 2y + z − 12 = 0. C 3x + 2y + z − 8 = 0. D x − 2y + 3z + 13 = 0. Câu 44. Cắt khối nón bởi một mặt phẳng qua trục tạo thành một tam giác ABC đều có cạnh bằng a. Biết B, C thuộc đường tròn √ đáy. Thể tích của khối nón là √ √ 3a3 π a3 π 3 2 3πa3 3 . . . A B C a π 3. D 8 24 9 Câu 45. Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng (P ) : x − 3y + 2z + 1 = 0, (Q) : (2m − 1)x + m(1 − 2m)y + (2m − 4)z + 14 = 0. Tìm m để (P vuông góc nhau. ) và (Q)  3 3 A m ∈ 1; − . B m∈ . 2 2  3 C m ∈ −1; − . 2 D m ∈ {2}. Câu 46. Cho hình nón có đỉnh S, tâm đường tròn đáy là O, góc ở đỉnh bằng 120◦ . Một mặt phẳng qua S cắt hình nón theo√thiết diện là tam giác vuông SAB. Biết khoảng cách giữa hai của hình nón bằng đường thẳng √ AB và SO bằng 3 3. Diện tích xung quanh √ √ A 108π 3. B 54π. C 54π 3. D 27π 3. Câu 47. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; −2; 1), B(−2; 2; 1), C(1; −2; 2). Đường phân giác trong ABC cắt mặt phẳng (Oyz) góc Acủa tam giác  tại điểm nào dưới đây?  2 8 4 8 2 8 2 4 A 0; ; − . B 0; − ; . C 0; − ; . D 0; − ; . 3 3 3 3 3 3 3 3   x = 1 + 2t Câu 48. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : y = 2 − 3t , t ∈ R đi qua điểm Q(1; m; n).   z =3−t Tính T = 2m + n. A T = 6. B T = 7. C T = −7. D T = −1. Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng chứa trục Oz và vuông góc với mặt phẳng (α) : x − y + 2z − 1 = 0 có phương trình là A x + 2y = 0. B x + y = 0. C x − y = 0. D x + y − 1 = 0. Câu 50. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(1; 0; 0), B(0; 0; 1), C(2; 1; 1). Diện tích tam giác √ ABC bằng √ √ √ 11 5 7 6 A . B . C . D . 2 2 2 2 Câu 51. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A0 B 0 C 0 cạnh đáy bằng 1, khoảng cách từ tâm của 1 tam giác ABC đến mặt phẳng (A0 BC) bằng . Thể tích của khối lăng trụ bằng 6 √ √ √ 3 3 2 12 3 2 A . B . C . D . 16 8 16 16 Câu 52. Trong không gian Oxyz, cho A (2; 3; −1), B (0; −1; 2), C (1; 0; 3). Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC. Hoành độ điểm H là A −1. B 1. C 3. D 2. Trang 5/?? − Mã đề 241 Câu 53. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình x2 + y 2 + z 2 − 2x − 4y − 6z + 5 = 0. Tính diện tích mặt cầu (S). A 36π. B 12π. C 42π. D 9π. Câu 54. Trong không gian Oxyz, đường thẳng ∆ đi quađiểm A(0; 1; 1), vuông góc với đường  x = t y−6 z−1 x−3 = = và cắt đường thẳng d2 : y = −t có phương trình là thẳng d1 :  −2 2 1    z = 2  x = t x = −t x = t x = 1     A ∆ : y = 1 − 3t B ∆ : y = 1 + 3t C ∆ : y = 1 + 3t D ∆: y = 3 + t     z = 1 − 4t. z = 1 − 4t. z = 1 − 4t. z = −4 + t. Câu 55. Trong không gian Oxyz, gọi (P ) là mặt phẳng chứa đường thẳng x−2 y−1 z d: = = và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A và B sao cho đường thẳng 1 2 −1 AB vuông góc với d. Phương trình của mặt phẳng (P ) là A x + 2y − z − 4 = 0. B 2x − y − 3 = 0. C x + 2y + 5z − 5 = 0. D x + 2y + 5z − 4 = 0. Câu 56. Cắt hình nón có chiều cao h bởi một mặt phẳng đi qua trục √ ta được thiết diện là một tam giác vuông cân. Biết diện tích xung quanh của hình nón là 8π 2. Thể tích của khối nón bằng √ √ 64π 16π 2 A . B 16π 2. C 8π. D . 3 3 √ Câu 57. Cho hình nón có chiều cao bằng 8 2 và bán kính đáy bằng 5. Một thiết diện đi √ qua 8 2 đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện bằng . 3 Diện tích của thiết diện bằng A 16. B 72. C 18. D 36. Câu 58. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 9 tâm I và mặt phẳng (P ) : 2x + 2y − z + 24 = 0. Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên (P ). Điểm M thuộc (S) sao cho đoạn M H có độ dài lớn nhất. Tìm tọa độ điểm M . A M (3; 4; 2). B M (4; 1; 2). C M (0; 1; 2). D M (−1; 0; 4). √ Câu 59. Cho hình chóp √ S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, với AB > 5, BC = 2. 9 2 Các cạnh bên đều bằng và cùng tạo với mặt đáy góc 60◦ . Thể tích V của khối chóp S.ABC 4 bằng √ √ √ √ 3 3 3 3 3 3 A V = . B V = . C V = . D V = . 2 4 3 4 x−1 y−2 z Câu 60. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : = = . Điểm nào dưới đây 2 1 −2 thuộc đường thẳng d? A M (3; 3; 2). B M (−1; 1; 2). C M (−1; −2; 0). D M (2; 1; −2). Câu 61. Cho lăng trụ đều ABC.A0 B 0 C 0 có các cạnh đáy bằng a. Khoảng cách từ tâm O của tam a giác ABC đến mặt phẳng (A0 BC) bằng . Thể tích lăng trụ đều đó bằng 6 √ √ √ √ 3 2a3 3 2a3 3 2a3 3 2a3 . C . D . A . B 4 16 8 32 [ = Câu 62. Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a, SBA [ = 90◦ , góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng 60◦ . Thể tích của khối đã cho SCA bằng Trang 6/?? − Mã đề 241 a3 a3 a3 3 A . B a. C . D . 3 2 6 Câu 63. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(0; 1; 1) và B(1; 3; 2). Viết phương trình của mặt phẳng (P ) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB. A y + z − 2 = 0. B x + 4y + 3z − 7 = 0. C x + 2y + z − 9 = 0. D x + 2y + z − 3 = 0. Câu 64. Một khối nón tròn xoay có thể tích V bằng 100π cm3 và bán kính đáy r = 5 cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón. A 90π( cm2 ). B 144π( cm2 ). C 65π( cm2 ). D 64π( cm2 ). [ = Câu 65. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A0 B 0 C 0 có đáy là tam giác vuông tại A, AC = a, ACB ◦ 0 0 0 0 0 60 . Đường chéo BC của mặt bên (BCC B ) tạo với mặt phẳng ACC A một góc bằng 30◦ . Tính thể tích khối lăng trụ theo a. √ √ 3 3 √ √ a 6 a 3 B . C a3 3. D . A a3 6. 3 3 Câu 66 (Đề minh họa BDG 2019-1020). Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng A 54π. B 16π. C 27π. D 36π. √ = CBD = 90◦ , AB = a, AC = a 5. Biết góc giữa hai Câu 67. Cho tứ diện ABCD có DAB mặt phẳng (ABD) và (BCD) bằng 30◦ . Thể tích của tứ diện ABCD bằng a3 a3 a3 a3 A √ . B √ . C D √ . . 6 2 3 2 2 3 √ [ = Câu 68. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông √ cân tại B, AB = BC = a 3, SAB [ = 90◦ và khoảng cách từ điểm A đến (SBC) bằng a 2. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp SCB hình chóp S.ABC bằng A 2πa2 . B 8πa2 . C 16πa2 . D 12πa2 . Câu 69. Cho hình nón (N ) có chiều cao bằng 6a. Thiết diện song song với đáy cách đáy một đoạn bằng 2a có diện tích bằng 36πa2 . Thể tích khối nón (N ) là A 162πa3 . B 648πa3 . C 486πa3 . D 108πa3 . [ = 60◦ . Gọi M là trung điểm của AC. Câu 70. Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = a, ACB Khi quay quanh AB, các đường gấp khúc AM B, ACB sinh ra các hình nón có diện tích xung S1 quanh lần lượt là S1 , S2 . Tính tỉ số . S2 √ √ S1 13 S1 1 S1 8 13 S1 1 A = . B = . C = . D = . S2 8 S2 2 S2 13 S2 4 Câu 71. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 4), B(2; 4; −1). Tìm tọa độ trọng tâm G của 4OAB A G(2; 1; 1) . B G(1; 2; 1). C G(3; 6; 3). D G(6; 3; 3). Câu 72. Cho lăng trụ đứng ABC.A0 B 0 C 0 có đáy là tam giác đều cạnh a và AB 0 vuông góc với BC 0 . Thể tích√của khối lăng trụ đã cho √ là √ √ a3 6 a3 6 a3 6 a3 6 A V = . B V = . C V = . D V = . 24 12 4 8 [ = SCB [ = 90◦ và Câu 73. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a, SAB ◦ góc giữa √ hai mặt phẳng (SAB)√và (SBC) bằng 60 . Tính √ thể tích khối chóp SABC? √ 2 3 2 3 2 3 2 3 A a. B a. C a. D a. 4 3 6 2 Trang 7/?? − Mã đề 241 √ Câu 74. Hình chiếu vuông góc của điểm A −3; 5; 7 trên trục Oz là điểm √ √  A A (0; 0; 7). B A −5; 5; −7 . C A −3; 5; 0 . D A (0; 0; −7). Câu 75. Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt bằng 2, 3, 5. Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng A 60. B 10. C 30. D 15. Câu 76. Tìm hình chiếu của điểm M (2; 0; 1) trên mặt phẳng (α) : x + y + z = 0. A M (3; 1; 2). B M (4; 2; 3). C M (2; 0; 1). D M (1; −1; 0). Câu 77. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.EF GH có đáy là hình thoi cạnh a. Tam giác ABD đều và AE = 2a. Tính thể tích V của khối√lăng trụ đã cho √ √ 3 3 3 √ a 3 a 3 a 3 . . . A V = a3 3. B V = C V = D V = 6 3 2 Câu 78. Trong không gian Oxyz, gọi P1 , P2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm P (6; 7; 8) lên trục Oy và mặt phẳng (Oxz). Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng P1 P2 ? A (6; 7; 8). B (6; −8; 7). C (6; −7; 8). D (−6; −7; 8). Câu 79. Cho hình nón có đáy là đường tròn có bán kính bằng 10. Mặt phẳng vuông góc với trục cắt hình nón theo giao tuyến là một đường tròn như hình vẽ. Thể tích của khối nón có chiều cao bằng 6 bằng 200π . A 32π. B C 96π. D 24π. 9 M 6 P 15 9 O 10 Câu 80. Cắt hình √ nón đã cho bởi mặt phẳng đi qua trục được thiết diện là một tam giác đều có diện tích bằng 2 3. Thể tích của√khối nón đã cho bằng √ √ 2π 6 A 24π. B . C 16π 3. D 2π 6. 3 Câu 81. Trong không gian Oxyz, cho ba mặt phẳng (α) : x + y + z − 6 = 0; (β) : mx − 2y + z + m − 1 = 0; (γ) : mx + (m − 1)y − z + 2m = 0. Tìm m để ba mặt phẳng đó đôi một vuông góc. A m = −1. B m = 3. C m = 1. D m = −3. Câu 82. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(10; 2; −2), B(15; 3; −1). Xét mặt phẳng (P ) : 10x+ 2y + mz + 11 = 0, m là tham số thực. Tìm tất cả giá trị của m để mặt phẳng (P ) vuông góc với đường thẳng AB. A m = −52. B m = 52. C m = 2. D m = −2. Câu 83. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 3; 2), B(3; 5; 0). Phương trình mặt cầu đường kính AB là A (x − 2)2 + (y − 4)2 + (z − 1)2 = 12. B (x + 2)2 + (y + 4)2 + (z + 1)2 = 12. C (x + 2)2 + (y + 4)2 + (z + 1)2 = 3. D (x − 2)2 + (y − 4)2 + (z − 1)2 = 3. Trang 8/?? − Mã đề 241 Câu 84. Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (α) : 2x + y − z + 3 = 0 và (β) : x + y + z − 1 = 0. Đường thẳng ∆ là giao tuyến của hai mặt phẳng (α) và (β) có phương trình chính tắc là x y−2 z+1 x y+1 z−2 = . = = . A = B 2 −3 1 2 −3 1   x = 2t x−2 y+3 z−1 C = = . D y = −1 − 3t  1 −1 2 z = 2 + t. x−1 y z = = . Gọi 2 −1 1 (S) là mặt cầu có tâm I, tiếp xúc với đường thẳng d. Bán kính của (S) bằng √ √ √ 4 2 2 5 5 30 A . B . C . D . 3 3 3 3 Câu 86. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại B, AB = a. Gọi I là trung điểm AC. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABC là điểm H thỏa mãn BI = 3IH. Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là 60◦ . Tính thể tích khối chóp S.ABC. a3 a3 a3 a3 . . . . A B C D 3 8 6 18 Câu 87. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A0 B 0 C 0 có tất cả các cạnh bằng 4. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng √ √ √ 16 3 A 16 3. B C 8 3. D 64. . 3 Câu 88. Cho hình nón có chiều cao bằng 6. Cắt hình nón √ đã cho bởi mặt phẳng đi qua đỉnh, thiết diện thu được là tam giác đều có diện tích bằng 16 3. Khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện bằng √ 1 A 9. B 2 3. C . D 3. 3 Câu 89. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(−1; 0; 0), B(0; 0; 2), C(0; −3; 0). Bán kính mặt cầu √ ngoại tiếp tứ diện OABC √ là √ √ 14 14 14 A . B . C . D 14. 3 2 4 0 0 0 0 Câu 90.√ Cho khối lăng trụ đứng ABCD.A B C D có đáy là hình bình hành với AB = a, [ = 60◦ , AA0 = 2a (như hình vẽ). A0 BC = a 7 và góc BAC B0 Thể tích khối √ lăng trụ đã cho bằng √ √ √ 2a3 3 a3 3 a3 3 D0 3 C0 A . B 3a 3. C . D . 3 3 2 Câu 85. Trong không gian Oxyz, cho điểm I(1; 0; 2) và đường thẳng d : B A D C Câu 91. Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 50π và độ dài đường sinh bằng đường kính của đường tròn đáy. Tính bán kính r của đường tròn đáy. √ √ √ 5 2π 5 2 A 5 π. B r = 5. C r= . D r= . 2 2   x = 2 + t 0 Câu 92. Hình chiếu d của đường thẳng d : y = −3 + t trên mặt phẳng (Oxz) là  z = 2t     x = 3 − t x = 4 + t x = 2 + t        x = 4 − t A y=0 . B y=0 . C y=0 . D y=0 .     z = 4 − 2t z = 4 + 2t z = 4 + 2t z = 3 − 2t Trang 9/?? − Mã đề 241 Câu 93. Khi sản xuất vỏ lon sữa bò có hình trụ với thể tích bằng V , nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon sữa bò là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ nhỏ nhất. Muốn thể tích khối trụ đó bằng V và diện tích toàn phần hình trụ là nhỏ nhất thì bán kính đáy r r r của lon sũa bò bằngrbao nhiêu? r V V 3 V 3 V A h= . B h= . C r= . D h= . π π 2π 2π Câu 94 (Đề minh họa BDG Cho khối lăng trụ đứng ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có đáy √ 2019-1020). là hình thoi cạnh a, BD = a 3 và AA0 = 4a (như hình minh họa). Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng √ √ √ 3 √ 2 3a3 4 3a3 D0 A0 . . A B 2 3a . C D 4 3a3 . 3 3 B0 C0 D A B C √ Câu 95. Cho khối lập phương có đường chéo bằng 3 3. Thể tích của khối lập phương đã cho bằng √ √ A 81 3. B 27 3. C 9. D 27. Câu 96. Trong không gian Oxyz cho các mặt phẳng (P ) : x − y + 2z + 1 = 0, (Q) : 2x + y + z − 1 = 0. Gọi (S) là mặt cầu có tâm thuộc trục hoành, đồng thời (S) cắt mặt phẳng (P ) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 2 và (S) cắt mặt phẳng (Q) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng r. Xác định r sao cho chỉ có đúng một mặt cầu (S) thỏa yêu cầu. r √ √ √ 3 2 3 C r = 3. D r= . . A r = 2. B r= 2 2 Câu 97. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, Viết phương trình mặt cầu đi qua A(2; 3; −3), B(2; −2; 2), C(3; 3; 4) và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy). √ A (x − 6)2 + (y − 1)2 + z 2 = 29. B (x − 6)2 + (y − 1)2 + z 2 = 29. √ C (x + 6)2 + (y + 1)2 + z 2 = 29. D (x + 6)2 + (y + 1)2 + z 2 = 29. Câu 98. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x − 1)2 + (y + 2)2 + z 2 = 9. Mặt cầu (S) có thể tích bằng 4 A V = 14π. B V = 36π. C V = π. D V = 16π. 36 Câu 99. Cho hình nón có chiều cao SO = 7. Cắt hình nón đã cho bởi mặt phẳng (P ) vuông góc 1 với SO tại O1 sao cho SO1 = SO được thiết diện có diện tích bằng 16π. Thể tích của khối nón 3 đã cho là A 84π. B 336π. C 28π. D 588π. √ Câu 100. Cho hình tứ diện S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại C, CA = 2a, SA = a 5. Mặt bên (SAB) là tam giác cân tại S và vuông góc với đáy. Thể tích của khối nón có đỉnh là S và đáy là đường tròn ngoại tiếp tam√giác ABC bằng √ √ 2πa3 3 2πa3 8πa3 3 3 A 2πa 3. B . C . D . 3 3 3 Câu 101. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A0 B 0 C 0 . Biết khoảng cách từ C đến mặt phẳng Trang 10/?? − Mã đề 241 1 (hình vẽ bên). Thể tích khối 3 √ √ 3a3 15 3a3 15 C D . . 20 10 (ABC 0 ) và BCC 0 B 0 bằng α, với cos α = 0 0 0 lăng trụ ABC.A B C bằng √ √ 3 9a 15 9a3 15 A B . . 20 10 C0 A0 B0 A C B # » Câu 102. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2; −1; 3), B(3; 2; −4). Véc-tơ AB có tọa độ là A (−1; 3; −7). B (1; −3; −7). C (−1; −3; −7). D (1; 3; −7). Câu 103. Trong không gian  Oxyz, viết phương trình mặt cầu có tâm I(1; 2; 3) và đi qua giao  x = 1 + t điểm của đường thẳng d : y = 2 − t với mặt phẳng (Oxy).  z = 3 + t √ √ A (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 3 3. B (x + 1)2 + (y + 2)2 + (z + 3)2 = 3 3. C (x + 1)2 + (y + 2)2 + (z + 3)2 = 27. D (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 27. √ [ = 60◦ , AB = 3 2, Câu 104. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC vuông tại C, ABC x−3 y−4 z+8 đường thẳng AB có phương trình = = , đường thẳng AC nằm trên mặt phẳng 1 1 −4 (α) : x + z − 1 = 0. Biết B là điểm có hoành độ dương, gọi C(a; b; c), gái trị của a + b + c bằng A 4. B 7. C 2. D 3. Câu 105. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3. Cắt hình nón √ đã cho bởi mặt phẳng đi qua đỉnh, thiết diện thu được là tam giác đều có diện tích bằng 9 3. Thể tích của khối nón đã cho bằng √ √ √ A 3π 3. B 9π 3. C 18π. D 27π 3. Câu 106. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau song song với trục Oz? A (β) : z = 1. B (α) : z = 0. C (Q) : x + 11y + 1 = 0. D (P ) : x + y = 0. Câu √ 107. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành thỏa mãn AB = a, AC = a 3, BC = 2a. Biết tam giác√SBC cân tại S, tam giác SCD vuông tại C và khoảng cách từ D a 3 đến mặt phẳng SBC bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng 2 2a3 a3 a3 a3 A √ . B √ . C √ . D √ . 3 5 5 3 5 3 3 Câu 108. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x − 2y + 2z − 2 = 0 và điểm I(−1; 2; −1). Bán kính mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P ) theo giao tuyến là đường tròn có bán√kính bằng 5 là √ A 34. B 5. C 10. D 5. Câu 109. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng chéo nhau x−2 y−6 z+2 x−4 y+1 z+2 d1 : = = và d2 : = = . Phương trình mặt phẳng (P ) chứa 2 −2 1 1 3 −2 đường thẳng d1 và song song với đường thẳng d2 là A 2x + y − 6 = 0. B x + 4y + 6z − 12 = 0. C x + 5y + 8z + 16 = 0. D x + 5y + 8z − 16 = 0. Trang 11/?? − Mã đề 241   x = 2 − t không đi qua điểm nào sau Câu 110. Trong không gian Oxyz, đường thẳng ∆ : y = 1   z = −2 + 3t đây? A M (2; 1; −2). B Q(3; 1; −5). C P (4; 1; −4). D N (0; 1; 4). Câu 111. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 5; −2), B(3; 1; 2). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. A x − 2y + 2z + 8 = 0. B x − 2y + 2z + 4 = 0. C x − 2y + 2z = 0. D 2x + 3y + 4 = 0. h #»i #» Câu 112. Trong không gian Oxyz, cho các véc-tơ #» a = (1; 2; −1), b = (2; 3; 0). Tính #» a, b h #»i h #»i A #» a , b = (−3; 2; 1). B #» a , b = (3; −2; −1) . h #»i h #»i C #» D #» a , b = (3; 2; −1). a , b = (3; −2; 1) . Câu 113. Cho hình lập phương ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có cạnh bằng a; Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD. Diện tích xung quanh của hình nón √ đó là √ √ √ πa2 3 πa2 2 πa2 3 πa2 6 . . . . A B C D 3 2 2 2 Câu 114. Cho khối nón có đỉnh S, cắt khối nón bởi một mặt phẳng qua đỉnh của khối nón tạo thành thiết diện là tam giác SAB. Biết khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến thiết diện bằng 2, √ AB = 12, bán kính đường là √ tròn đáy bằng 10. Chiều cao h của khối nón √ √ 8 15 4 15 2 15 A B C 15. D . . . 15 15 15 [ = SCB [ = 90◦ , Câu 115. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB = a, SAB ◦ góc giữa √ AB và (SBC) bằng 60 √ . Thể tích của khối chóp √ đã cho bằng √ a3 3 a3 3 4a3 3 a3 3 A B C D . . . . 3 6 9 9 √ [ = 135◦ . Biết = CBD = 90◦ ; AB = a; AC = a 5; ABC Câu 116. Cho tứ diện ABCD có DAB góc giữa hai mặt phẳng (ABD), (BCD) bằng 30◦ . Thể tích của tứ diện ABCD bằng a3 a3 a3 a3 A √ . B . C √ . D √ . 6 3 2 2 3 2 Câu 117. Cho hình trụ ( T ) có diện tich xung quanh bằng 24 cm2 , bán kính đường tròn đáy bằng 4cm. Tính thể tích của khối trụ (T ). A 48cm3 . B 12cm3 . C 24cm3 . D 86cm3 . Câu 118. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1; 1; 1). Một mặt phẳng √ (P ) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn (C). Biết chu vi lớn nhất của (C) bằng 2π 2. Phương trình của (S) là A (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 2. B (x − 1)2 + (y − 1)2 + (z − 1)2 = 2. C (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 4. D (x − 1)2 + (y − 1)2 + (z − 1)2 = 4. Câu 119. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P ) chứa trục Oz và điểm M (1; 2; 1) có phương trình là A y − 2z = 0. B x − z = 0. C 2x − y = 0. D x − 2y = 0. x − 12 y−9 z−1 = = 4 3 1 và mặt thẳng (P ) : 3x + 5y − z − 2 = 0. Gọi d0 là hình chiếu của d lên (P ). Phương trình tham số của d0 là Câu 120. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : Trang 12/?? − Mã đề 241   x = 62t A y = −25t .   z = 2 + 61t   x = 62t B y = −25t .   z = 2 + 61t   x = 62t . C y = −25t   z = −2 + 61t   x = −62t . D y = 25t   z = 2 − 61t Câu 121. Cho hình chóp S.ABC, đáy là tam giác đều ABC có cạnh bằng a. √ Biết rằng các mặt bên của hinh chóp có diện tích bằng nhau và một trong các cạnh bên bằng a 3. Tính thể tích nhỏ nhất√của khối chóp S.ABC. √ √ √ a3 6 6 a3 2 a3 2 A B C D . . . . 12 4 2 6 Câu 122. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x − 2y − 2z = 0 và hai điểm A(1; 1; 1), B(2; 2; 2). Gọi A1 , B1 lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B lên (P ). Tính độ dài đoạn thẳng A1 B1 . √ √ √ A A1 B1 = 3. B A1 B1 = 1. C A1 B1 = 6. D A1 B1 = 2. Câu 123. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(0; 1; 0), B(2; 2; 2), C(−2; 3; 1) và đường thẳng y+2 z−3 x−1 = = . Tim điểm M thuộc d để thể tích V của tứ diện M ABC bằng 3. d: 2 −1 2    15 9 11 15 9 11 3 3 1 3 3 1 . ;− ;− , M ; ; . A M − ;− ;− , M − ; ; B M 2 2 4 2 2 4 2 5 4  2 4 2  3 3 1 15 9 11 15 9 11 3 3 1 C M − ;− ; ,M . D M − ; ;− , M − ;− ; . ; ; 5 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 Câu 124. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) tâm I(−1; 2; −3) và tiếp xúc với mặt phẳng (P ) : x + 2y + 2z + 1 = 0 có phương trình là 2 2 A (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = . B (x + 1)2 + (y − 2)2 + (z + 3)2 = . 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 C (x − 1) + (y + 2) + (z − 3) = . D (x + 1) + (y − 2) + (z + 3) = . 9 9 Câu 125. Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB = 2a. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng ABCD quanh trục AD. A 4πa3 . B πa3 . C 8πa3 . D 2πa3 . x+1 y z−2 = = . Mặt 2 1 1 phẳng (P ) chứa đường thẳng d và song song với trục Ox có phương trình là A x − 2y + 1 = 0. B x − 2z + 5 = 0. C y + z − 1 = 0. D y − z + 2 = 0. Câu 126. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : Câu 127. Từ một tấm bìa hình vuông ABCD cạnh 48cm. Gọi S, I lần lượt là trung điểm của BC, AD. Dùng compa vạch cung tròn M N có tâm là S và bán kính SI (như hình vẽ) rồi cắt tấm bìa theo cung tròn đó. Dán phần hình quạt sao cho cạnh SM và SN trùng nhau thành một cái mũ hình nón không đáy với đỉnh S (giả sử phần mép dán không đáng kể). Tính thể tích V của cái mũ đó. S B C M A N D I Trang 13/?? − Mã đề 241 √ 35 512π (cm3 ). A V = 1024π (cm3 ). B V = 9√ √ 512π 35 (cm3 ). C V = 512π 35 (cm3 ). D V = 3 Câu 128. Cắt hình trụ (T ) bởi một mặt phằng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật có diện tích bằng 30cm2 và chu vi bằng 26cm. Biết chiều dài của hình chữ nhật lớn hơn đường kính mặt đáy hình trụ (T ). Diện tích toàn phần hình trụ (T ) là 23π 69π A (cm2 ). B 23π (cm2 ). C 59π (cm2 ). D (cm2 ). 2 2 x−1 y+1 z−2 Câu 129. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; 2; −1), đường thẳng d : = = 2 1 −1 và mặt phẳng (P ) : x + y + 2z + 1 = 0. Điểm B thuộc mặt phẳng (P ) thỏa mãn đường thẳng AB vuông góc và cắt đường thẳng d. Tọa độ điểm B là A (−3; 8; −3). B (6; −7; 0). C (3; −2; −1). D (0; 3 − 2). x+1 y+3 z+2 = = và điểm A(3; 2; 0. 1 2 2 Điểm đối xứng của điểm A qua đường thẳng d có tọa độ là A (7; 1; −1). B (−1; 0; 4). C (0; 2; −5). D (2; 1; −2). Câu 130. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : Câu 131. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 1) và B(3; −1; 5). Mặt phẳng (P ) vuông góc với đường thẳng AB và cắt trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm D, E và F . Biết thể tích 3 của tứ diện ODEF bằng , phương trình mặt phẳng (P ) là 2 3 A 2x − 3y + 4z ± 6 = 0. B 2x − 3y + 4z + = 0. 2 √ C 2x − 3y + 4z ± 12 = 0. D 2x − 3y + 4z ± 3 36 = 0. Câu 132. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; −1; 0) y−1 z x+1 = = . Phương trình mặt phẳng (P ) chứa A và d là d: 2 1 −3 A x + y = 0. B x + 2y + z + 1 = 0. C x + y + z = 0. D y + z = 0. và đường thẳng √ Câu 133. Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A0 B 0 C 0 D0 , biết A0 C = a 6. √ √ √ √ a3 3 A V = 2a3 2. B V = 3a3 2. C V = 2a3 6. D V = . 3 Câu 134. Cho hình trụ và hình vuông ABCD có cạnh a. Hai đỉnh liên tiếp A, B nằm trên đường tròn đáy thứ nhất và hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai, mặt phẳng ABCD tạo với đáy một góc √ 45◦ . Tính diện tích xung√quanh hình trụ. √ √ πa2 3 πa2 3 πa2 3 2πa2 3 A Sxq = B Sxq = C Sxq = D Sxq = . . . . 4 2 3 5 Câu 135. Cho hình lập phương ABCD.A0 B 0 C 0 D0 cạnh a. Gọi K là trung điểm của DD0 . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CK và A0 D. a a a a A . B . C . D . 5 4 3 2 Câu 136. Trongkhông gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2x − y + z − 10 = 0, điểm A(1; 3; 2) và  x = −2 + 2t đường thẳng d : y = 1 + t . Đường thẳng ∆ cắt (P ) và d lần lượt tại hai điểm M và N sao   z =1−t cho A là trung điểm của M N có phương trình chính tắc là x−6 y−1 z+3 x+6 y+1 z−3 A ∆: = = . B ∆: = = . 7 4 −1 −7 −4 1 Trang 14/?? − Mã đề 241   x = −6 − 7t x+6 y+1 z−3 = = . C ∆: D ∆ : y = −1 − 4t  −7 4 −1  z = 3 + t.   x = 1   x = 4 + t  Câu 137. Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng ∆1 : y = 2 + t , ∆2 : y = 3 − 2t . Gọi   z = 1 − t z = −t (S) là mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng ∆1 và ∆2 . Bán kính mặt cầu (S) bằng √ √ √ 10 3 11 A 2. B . C . D . 2 2 2 Câu 138. Một hình nón có diện tích xung quanh bằng 60 cm2 và độ dài đường sinh l = 5 cm thì có bán kính đáy gần nhất với số nào sau đây: A 3,7 (cm). B 3,9 (cm). C 4 (cm). D 3,8 (cm). Câu 139. Trong không gian Oxyz, một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng chứa trục Oy có tọa độ là A (0; 2020; 0). B (1; 1; 1). C (1; 0; 0). D (0; 1; 2020). Câu 140. Một chiếc ly hình nón chứa đầy rượu có chiều cao 9cm. Người ta uống đi một phần rượu sao cho chiều cao phần rượu còn lại bằng một phần ba chiều cao ban đầu. Số phần rượu đã được uống là: 8 2 26 1 . A . B . C D . 9 3 27 3 Câu 141. Trong không  gian Oxyz, cho tam giác đều ABC với A(6; 3; 5) và đường thẳng BC có  x = 1 − t phương trình tham số y = 2 + t . Gọi ∆ là đường thẳng qua trọng tâm G của tam giác ABC và   z = 2t vuông góc với mặt phẳng (ABC). Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng ∆? A Q(1; −2; 5). B P (0; −7; 3). C M (−1; −12; 3). D N (3; −2; 1). Câu 142. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu (S) đi qua A(1; 2; −4), B(1; −3; 1), C(2; 2; 3) và tâm I ∈ (Oxy) là A (x − 2)2 + (y − 1)2 + z 2 = 26. B (x + 2)2 + (y − 1)2 + z 2 = 9. C (x − 2)2 + (y − 1)2 + z 2 = 9. D (x + 2)2 + (y − 1)2 + z 2 = 26. Câu √ 143. Thiết diện qua trục của một khối nón (N ) là một tam giác đều và có diện tích bằng 4 3. Tính thể√tích V của khối nón (N ). √ 8π 3 8π A V = . B V = 8π. C V = . D V = 8π 3. 3 3 Câu 144. Trong không gian Oxyz, tìm tất cả các mặt phẳng (α) chứa đường thẳng x y z d: = = và tạo với mặt phẳng (P ) : 2x − z + 1 = 0 góc 45◦ . 1 −1 −3 A x − y − 3z = 0. B 3x + z = 0. C 3x + z = 0 hay 8x + 5y + z = 0. D x + 3z = 0. Câu 145. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho hai mặt phẳng (P ) : nx + 7y − 6z + 4 = 0, (Q) : 3x + my − 2z − 7 = 0. Tìm giá trị của m, n để hai mặt phẳng (P ), (Q) song song với nhau. 7 7 7 3 A m = 9, n = . B m = , n = 9. C m = , n = 1. D m = , n = 9. 3 3 3 7 Câu 146. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (α) : x + y − z + 1 = 0 và (β) : − 2x + my + 2z − 2 = 0. Tìm m để (α) song song với (β). A m = 2. B Không tồn tại m. C m = 5. D m = −2. Trang 15/?? − Mã đề 241 Câu 147. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) có tâm I(−2; 3; 4) cắt mặt phẳng tọa độ (Oxz) theo một hình tròn giao tuyến có diện tích bằng 16π. Thể tích của khối cầu đó bằng 500 π. A B 80π. C 25π. D 100π. 3 Câu 148. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; 0; −1), mặt phẳng (P ) : x + y − z − 3 = 0. Mặt cầu (S) có tâm I nằm √ trên mặt phẳng (P ), đi qua điểm A và gốc tọa độ O sao cho chu vi tam giác OIA bằng 6 + 2. Diện tích mặt cầu (S) là A S = 16π. B S = 26π. C S = 36π. D S = 49π. Câu 149. Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với cả ba mặt phẳng tọa độ và đi ” qua điểm M (2; 1; 1). ” (x − 1)2 + (y − 1)2 + (z − 1)2 = 1 (x − 1)2 + (y − 1)2 + (z − 1)2 = 3 A . B . (x − 3)2 + (y − 3)2 + (z − 3)2 = 9 (x − 3)2 + (y − 3)2 + (z − 3)2 = 1 ” ” (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 3 (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 1 . . C D (x + 3)2 + (y + 3)2 + (z + 3)2 = 1 (x + 3)2 + (y + 3)2 + (z + 3)2 = 9 Câu 150. Hình chiếu của điểm A (2; −1; 8) trên đường thẳng d : bằng A −5. x−1 y+1 z = = có hoành độ 2 −1 2 B −3. C 0. D 5. √ √ √ Câu 151. Cho hinh chóp S.ABC có SA = AB = 3; SB = 6; AC = 2BC = 2; SC = 5. Khoảng√cách từ A đến (SBC) √ bằng √ √ 13 30 30 5 A B C D . . . . 6 6 5 2 Câu 152. Cắt hình nón đã √ cho bởi mặt phẳng đi qua đỉnh, thiết diện thu được là tam giác vuông cân có cạnh √ huyền bằng 3 2. Diện tích xung quanh của khối nón đã cho bằng √ 9π 2 9π . . A B 9π 2. C D 9π. 2 2 Câu 153. Tìm tọa 1; 2).  độ điểm M trên trụcOx cách đều haiđiểm A(1; 2; −1), B(2; 1 2 1 3 A M ; 0; 0 . B M ; 0; 0 . C M ; 0; 0 . D M ; 0; 0 . 3 3 2 2 Câu 154. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có AB = a, AC = 2a, tam giác A0 AC vuông cân tại A. tích khối hộp đã cho bằng √ Thể √ 3 √ 3 √ 3 2 3a 2 3a3 A . B 2 3a . C 3a . D . 2 3 Câu 155. Trong không gian Oxyz, mặt cầu có tâm A(2; 1; 1) và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) có bán kính là A 1. B 5. C 2. D 3. ◦ [ [ = Câu 156. Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cân tại A, AB = a, =120 b , SBA = SCA 3 90◦ . Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC). Khi cos α = thì thể tích khối chóp đã 4 cho bẳng 3a3 a3 A 3a3 . B . C . D a3 . 4 4 Câu 157. Toạ độ một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm M (2; 0; 0), N (0; −3; 0), P (0; 0; 4) là A (−6; 4; 3). B (2; −3; 4). C (−6; 4; −3). D (−6; −4; 3). Trang 16/?? − Mã đề 241 Câu 158. Cho tam giác AOB vuông tại O, OA = 4a, OB = 3a. Quay tam giác AOB xung quanh cạnh AB ta được một khối tròn xoay. Tính thể tích của khối tròn xoay này. A 4πa3 . B 9,6πa3 . C 8,4πa3 . D 10πa3 . Câu 159. Trong không gian Oxyz, véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm M (2; 3; −1), N (4; 5; 3)? − − − − A → B → C → D → u 4 = (1; 1; 1). u 2 = (3; 4; 2). u 1 = (3; 4; 1). u 3 = (1; 1; 2). Câu 160. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai mặt phẳng (P ) và (Q) tương ứng có phương trình là 3x − 6y + 12z − 3 = 0 và 2x − my + 8z + 2 = 0, với m là tham số thực. Tìm m để mặt phẳng (P ) song song với mặt phẳng (Q) và khi đó tính khoảng cách d giữa hai mặt phẳng (P ) và (Q). 2 1 A m = 2 và d = √ . B m = 4 và d = √ . 21 21 2 2 C m = −4 và d = √ . D m = 4 và d = √ . 21 21 Câu 161. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) tâm I(2; 1; 5) và tiếp xúc với mặt cầu 2 2 2 (S1 ) : (x ” − 1) + y + z = 3 có phương trình ” √ là 2 2 2 (x + 2) + (y + 1) + (z + 5) = 2 3 (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z + 5)2 = 12 √ A B . . (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z + 5)2 = 48 (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z + 5)2 = 4 3 ” ” √ (x − 2)2 + (y − 1)2 + (z − 5)2 = 2 3 (x − 2)2 + (y − 1)2 + (z − 5)2 = 12 √ C . D . (x − 2)2 + (y − 1)2 + (z − 5)2 = 48 (x − 2)2 + (y − 1)2 + (z − 5)2 = 4 3 Câu 162. Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(1; 2; −4), B(1; −3; 1), C(2; 2; 3), D(1; 0; 4). Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. √ A (x + 2)2 + (y − 1)2 + z 2 = 26. B (x − 2)2 + (y + 1)2 + z 2 = 26. √ C (x − 2)2 + (y + 1)2 + z 2 = 26. D (x + 2)2 + (y − 1)2 + z 2 = 26. Câu 163. Cắt một hình trụ bằng mặt phắng (α) vuông góc với mặt đáy, ta được thiết diện là một hình vưông có diện tích bằng 16. Biết khoảng cách từ tâm đáy hình trụ đến mặt phẳng (α) băng 3. Tính thể tích khối trụ. √ 52π A 13π. B C 2 3π. D 52π. . 3 Câu 164. Một khối nón tròn xoay có độ dài đường sinh l = 5 cm và bán kính đáy r = 4 cm. Tính thể tích V của khối nón. A 100 cm3 . B 20π cm3 . C 90π cm3 . D 16π cm3 . Câu 165. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) có tâm I(−1; 2; 3) cắt mặt phẳng (β) : 2x − y + 2z − 8 = 0 theo một hình tròn giao tuyến có chu vi bằng bằng 8π. Diện tích mặt cầu (S) bằng A 25π. B 50π. C 80π. D 100π. Câu 166. Cho khối lập phương ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có thể tích bằng 64. Tính độ dài cạnh của hình lập phương đã cho bằng √ A 6. B 8. C 4 3. D 4. x−1 Câu 167. Trong không gian Oxyz, cho điểm M (2; −1; −6) và hai đường thẳng d1 : = 2 y−1 z+1 x+2 y+1 z−2 = , d2 : = = . Đường thẳng đi qua điểm M và cắt cả hai đường −1 1 3 1 2 thẳng √ d1 , d2 tại hai điểm A, B. √ Độ dài đoạn thẳng AB bằng A 38. B 2 10. C 12. D 8. Trang 17/?? − Mã đề 241 [ = SCB [ = 90◦ . Gọi M Câu 168. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a, SAB 6a là trung điểm SA. Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng (M BC) bẳng √ . Thể tích của khối 21 chóp đã cho bằng √ √ √ √ 10a3 3 4a3 13 8a3 39 3 . . . A 2a 33. B C D 9 3 3 Câu 169. Một hình nón có diện tích xung quanh bằng 40π cm2 và bán kính đáy r = 5 cm thì có độ dài đường sinh bằng A 8 (cm). B 4π (cm). C 4 (cm). D 8π (cm). [ = SCB [ = 90◦ góc Câu 170. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SAB giữa hai phẳng (SAB) và √ (SCB) bằng 60◦ . Thể tích khối chóp S.ABC √ mặt √ của √ bằng 3 2a 3a3 2a3 2a3 A . B . C . D . 24 24 12 8 Câu 171. Một khối nón tròn xoay có thể tích V bằng 12π cm3 và diện tích xung quanh bằng 15π cm2 . Biết bán kính đáy là một số nguyên. Tính diện tích đáy nón. A 9π( cm2 ). B 25π( cm2 ). C 10π( cm2 ). D 45π( cm2 ). Câu 172. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2; −1; −2) và đường thẳng x−1 y−1 z−1 d: = = . Gọi (P ) là mặt phẳng đi qua điểm A, song song với đường thẳng 1 −1 1 d và khoảng cách từ đường thẳng d tới mặt phẳng (P ) lớn nhất. Khi đó mặt phẳng (P ) vuông góc mặt phẳng nào sau đây? A x − 2y − 3z − 1 = 0. B x − y − 6 = 0. C x + 3y + 2z + 10 = 0. D 3x + z + 2 = 0. Câu 173. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; −4; −5). Tọa độ điểm A0 đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxz) là D (1; 4; −5). A (−1; 4; 5) . B (1; −4; 5) . C (1; 4; 5). Câu 174. Cho khối lăng trụ đứng ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có đáy là hình √ chữ nhật với AB = a, √ 3a 13 . Thể tích khối lăng trụ AA0 = a 3. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A0 BD) bằng 13 đã cho bằng √ √ √ a3 3 a3 C 3a3 3. D . A . B 2a3 3. 3 3 Câu 175. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ vuông góc  với mặt phẳng (α) : x + 2y − x = 3 + t x+3 y−2 z 0  z + 4 = 0 và cắt hai đường thẳng d : = = , d : y = 3t , trong các điểm sau,  1 −1 2  z = 2t điểm nào thuộc đường thẳng ∆? A Q(4; 4; 5). B M (6; 5 − 4). C N (4; 5; 6). D P (5; 6; 5). Câu 176. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ đi qua M (1; 2; 2), song song với mặt x−1 y−2 z−3 phẳng (P ) : x − y + z + 3 = 0 đồng thời cắt đường thẳng d : = = có phương 1 1 1 trình là        x = 1 − t x = −1 + t x = 1 x = 1 − t A y =2−t B y = −1 + 2t C y =2−t D y =2+t        z = 2. z = 2. z = 2t. z = 2 − t. Câu 177. Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I(1; 0; 3) và cắt x−1 y+1 z−1 d: = = tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB vuông tại I. 2 1 2 Trang 18/?? − Mã đề 241 40 40 B (x − 1)2 + y 2 + (z − 3)2 = . . 9√ 9√ 10 10 2 2 C (x + 1)2 + y 2 + (z + 3)2 = . D (x − 1)2 + y 2 + (z − 3)2 = . 3 3 Câu 178. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu (S) đi qua A(2; 0; −2), B(−1; 1; 2) và có tâm I thuộc trục Oy là A (S) : x2 + y 2 + z 2 − 2y − 8 = 0. B (S) : x2 + y 2 + z 2 + 2y + 8 = 0. C (S) : x2 + y 2 + z 2 − 2y + 8 = 0. D (S) : x2 + y 2 + z 2 + 2y − 8 = 0. √ √ √ Câu 179. Các đường chéo của các mặt một hình hộp chữ nhật ABCD.A0 B 0 C 0 D0 bằng 10, 26, 34. Tính thể tích V của khối hình hộp chữ nhật đó. A V = 5. B V = 75. C V = 225. D V = 15. A (x + 1)2 + y 2 + (z + 3)2 = Câu 180. Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, có bán kính đáy lần lượt bằng 1m và 1, 8m. Chủ cơ sờ dự định làm một bề nước mới, hình trụ có cùng chiều cao và có thề tích bằng tổng thể tích của hai bề nước trên. Bán kính đáy của bề nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây? A 2, 1m. B 2, 6m. C 2, 8m. D 2, 3m. Câu 181. Trong không gian Oxyz, Viết phương trình mặt cầu (S) biết (S) có bán kính R = 3 và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) tại điểm M (2; 1; 0). A x2 + y 2 + z 2 + 4x + 2y + 6z + 5 = 0. B x2 + y 2 + z 2 + 4x + 2y + 6z + 11 = 0. C x2 + y 2 + z 2 − 4x − 2y − 6z + 11 = 0. D x2 + y 2 + z 2 − 4x − 2y − 6z + 5 = 0. Câu 182 (Đề minh họa BDG 2019-1020). Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây thuộc x+1 y−2 z−1 = = . đường thẳng d : −1 3 3 A N (−1; 3; 2). B Q(1; −2; −1). C M (1; 2; 1). D P (−1; 2; 1).   x = 1 + t y=2 Câu 183. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : và mặt phẳng   z=t (P ) : x+ 2y − z − 1 = 0. Tìm  hình chiếu của đường thẳng  d trên (P ).  1 1 1 1         x= −t x= +t x= +t x= +t         3 3 3 3         2 2 2 2 A y= . B y = + t. C y= . D y= .     3 3 3 3                 z = 2 + t z = 2 + t z = 2 + t z = 2 − t 3 3 3 3 Câu 184 (Đề minh họa BDG 2019-1020). Từ một nhóm học sinh 6 nam và 8 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh? A 48. B 14. C 8. D 6. Câu 185. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho hai véc-tơ #» u = (2; 3; −1), #» v = (5; −4; m). Tìm m để #» u ⊥ #» v. A m = −2 . B m=4. C m=2. D m=0. Câu 186. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với A(1; 0; −2), B(2; −3; −4), C(3; 0; −3). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng OG? A (−2; 1; 3). B (2; 1; 3). C (−1; −3; 2). D (3; −2; 1). √ [ = BAS [ = BCS [ = Câu 187. Cho hình chóp S.ABC có AB = a, AC = a 3, SB > 2a và ABC √ 11 90◦ . Biết sin của góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) bằng . Thể tích của khối 11 chóp S.ABC bằng Trang 19/?? − Mã đề 241 √ √ √ √ a3 6 a3 6 2a3 3 a3 3 . . . . A B C D 6 3 9 9 Câu 188. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác √ SAB và tam 3 2 giác SCD cân tại S. Biết hai mặt bên (SAB) và (SCD) có tổng diện tích bằng a và chúng 2 vuông góc với nhau. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng a2 a2 a2 a2 A . B . C . D . 4 12 6 3 Câu 189. Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 120◦ .Cắt hình nón √ đã cho bởi mặt phẳng đi qua 25 3 trục được thiết diện là một tam giác cân có diện tích bằng . Thể tích của khối nón đã cho 2 bằng √ √ √ √ 25π 3 357π 2 125π 2 25π 3 A . B . C . D . 2 4 4 6 [ = 60◦ và Câu 190.√ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Góc ABC SD = a 2. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABCD) là điểm H thuộc đoạn BD sao cho HD = 3HB. Gọi M là trung điểm của cạnh SD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CM và SB. √ √ √ √ a 3 a 3 a 3 a 30 A . B . C . D . 8 4 40 8   x = 1 + 2t 0 Câu 191. Hình chiếu d của đường thẳng d : y = 3 + t trên mặt phẳng (Oxy) có phương trình  z = 1 − 2t là         x = 1 − 2t x = 1 + 2t x = 1 + 4t x = 3 + 2t A y =3+t . B y =3+t . C y = 2 + 2t . D y =3+t .         z=0 z=0 z=0 z=0 Câu 192. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(2; −1; 3), B(4; 0; 1) và C(−10; 5; 3). Véc-tơ nào dưới đây là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC)? − − − − A → B → C → D → n = (1; 8; 2). n = (1; 2; 2). n = (1; −2; 2). n = (1; 2; 0). Câu 193. Hình chiếu vuông góc của điểm A (3; 1; −1) trên mặt phẳng (Oxz) là điểm A A0 (0; 1; −1). B A0 (3; 0; −1). C A0 (−3; 1; 1). D A0 (0; 1; 0). Câu 194. Hình chiếu của điểm M (1; 2; 4) trên mặt phẳng (α) : 3x + 2y − z + 11 = 0 có hoành độ bằng A −1. B 4. C −2. D 2. #» Câu 195 (Đề minh họa BDG 2019-2020). Trong không gian Oxyz, cho các véc-tơ #» a = (1; 0; 3) ; b =  #» (−2; 2; 5) . Tích vô hướng #» a #» a + b bằng A 27. B 23. C 25. D 29. Câu 196. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(−1; 2; 4), B(−1; 1; 4), C(0; 0; 4). [ Tìm số đo góc ABC. A 135◦ . B 120◦ . C 45◦ . D 60◦ . Câu 197. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm là điểm I(−1; 2; −3) và tiếp xúc với trục Ox. Phương trình của (S) là √ A (x + 1)2 + (y − 2)2 + (z + 3)2 = 13. B (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = 13. √ C (x + 1)2 + (y − 2)2 + (z + 3)2 = 13. D (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = 13. Trang 20/?? − Mã đề 241 Câu 198. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của (P )? − − A → B → n = (3; 2; 1). n = (6; 3; 2). − C → n = (1; 2; 3). x y z + + = 1. Véc-tơ nào 1 2 3 − D → n = (2; 3; 6). √ Câu 199. Cho khối lập phương có đường chéo của mặt bên bằng 5 2. Thể tích của khối lập phương đã cho bằng √ √ 125 . A 125. B 125 2. C 250 2. D 3 Câu 200. Cho hình nón có đỉnh O, tâm đáy là H, bán kính đáy là a, góc tạo bởi một đường sinh OM và đáy là 60◦ . Tìm kết luận sai √ πa3 3 . A ` = 2a. B V = C Stp = 4πa2 . D Sxq = 2πa2 . 3 Câu 201. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(1; −2; 3). Bán kính mặt cầu tâm I, tiếp xúc với trục Oy là √ √ A 5. B 10. C 10. D 5. √ Câu 202. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A0 B 0 C 0 có √ AB 0 = a 10. C0 Đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và BC = a 2 (như hình minh A0 họa). Thể tích V của khối lăng trụ đã cho bằng 3a3 a3 A V = B V = a3 . C V = 3a3 . D V = . . B0 2 2 A √ C B Câu 203. Cho hình nón có chiều cao bằng 3. Cắt hình √ nón đã cho bởi mặt phẳng đi qua đỉnh, thiết diện√thu được là tam giác đều có diện tích bằng 2 3. Thể tích của khối nón đã cho bằng √ √ 5π 3 π 3 2π . . . A B C D 5π 3. 3 3 3   x = 1 + 2t y = −t và mặt phẳng Câu 204. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :  z = 2 + t (P ) : x+ 2y + 1 = 0. Tìm hìnhchiếu của đường thẳng d trên (P ).  3 19 1     x = + 2t x = x = + 2t x = 19 + 2t + 2t         5 5 5 5     4 2 2 A y = − − t. B y =− −t . C y = − − t. D y = − 12 − t .         5 5 5 5         z = 2 + t z = t z = 1 + t z = 1 + t Câu 205. Trong không gian Oxyz cho tứ diện ABCD có A (1; 0; 0), B (0; 1; 0), C (0; 0; 1), D (−2; 1; −1). Gọi H (a; b; c) là chân đường cao hạ từ đỉnh D của tứ diện. Tính 2a + b + c. A 2. B 0. C 3. D 1. √ Câu 206. Một hình trụ có chiều cao bằng 5 3, Cắt một hình trụ bằng mặt phằng song song với trục, và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tich bằng 30. Diện tích xung quanh của √ hình trụ đã cho bằng √ √ √ A 10 3π. B 20 3π. C 5 39π. D 10 39π. Câu 207. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : x−2 y+1 z+3 = = . Điểm nào sau đây 3 −1 2 không thuộc đường thẳng d? Trang 21/?? − Mã đề 241 A M (−2; 1; 3). B N (2; −1; −3). C P (5; −2; −1). D Q(−1; 0; −5). Câu 208. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác trong góc x y−6 z−6 A là d : = = . Biết rằng điểm M (0; 5; 3) thuộc đường thẳng AB và điểm N (1; 1; 0) 1 −4 −3 − thuộc đường thẳng AC. Một véc-tơ chỉ phương → u của đường thẳng AC có tọa độ là A (0; 1; −3). B (0; 1; 3). C (1; 2; 3). D (0; −2; 6). Câu 209. Một khối trụ có thể tích bằng 6π. Nếu giữ nguyên chiều cao và tăng bán kính đáy của khồi trụ đó gấp 3 lần thì thể tích của khôi trụ mới bằng bao nhiêu? A 54π. B 18π. C 27π. D 162π. Câu 210. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 1, M và N lần lượt là hai điểm di động trên hai cạnh AB, AC (M và N không trùng với A) sao cho mặt phẳng (DM N ) luôn vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi V1 , V2 lần lượt là thể tích lớn nhất và thể tích nhỏ nhất của tứ diện ADM N . Tính tích V1 · V2√ . √ 2 2 1 8 . . . A V1 · V2 = B V1 · V2 = C V1 · V2 = D V1 · V2 = . 27 24 324 9 Câu 211 (Đề minh họa BDG 2019-1020). Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l và bán kính r bằng 1 A 4πrl. B πrl. C πrl. D 2πrl. 3 Câu 212. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1; 2; 0). Một mặt phẳng (P ) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn (C). Biết diện tích lớn nhất của (C) bằng 3π. Phương trình của (S) là A (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 9. B x2 + (y − 2)2 + z 2 = 3. C (x − 1)2 + (y − 2)2 + z 2 = 3. D (x − 1)2 + (y − 2)2 + z 2 = 9. Câu 213. Từ một tấm tôn hình chữ nhật kich thước h và a, người ta làm các thừng đựng nước hình trụ có chiêu cao bằng h, theo hai cách sau (xem hinh minh họa durới đây): • Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng. • Cách 2: Cắt tâm tôn ban đầu thành hai tầm bằng nhau, rồi gò mỗi tầm đó thành mặt xung quanh của một thùng. Kí hiệu V1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V2 là tồng thể tích của hai thùng gò được V1 theo cách 2. Tính tỉ sổ . V2 V1 1 V1 V1 V1 A = . B = 4. C = 1. D = 2. V2 2 V2 V2 V2 Trang 22/?? − Mã đề 241 Câu 214. Trong không gian Oxyz, mặt cầu có tâm I(1; 0; −2) và tiếp xúc với mặt phẳng (α) : x + 2y − 2z + 4 = 0 có đường kính là A 5. B 2. C 3. D 6.   x = t Câu 215. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : y = 1 − t . Đường thẳng d đi qua điểm nào  z = 2 + t sau đây? A H(1; 2; 0). B K(1; −1; 1). C E(1; 1; 2). D F (0; 1; 2). Câu 216. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A0 B 0 C 0 có AB = a. Đường thẳng AB 0 tạo với 0 0 mặt phẳng (BCC B ) một góc 30◦ . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho. √ √ 3a3 6 3a3 a3 3a3 6 A V = B V = C V = . D V = . . . 12 4 4 4 Câu 217. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và E là điểm đối xứng với B qua D. Mặt phẳng (M N E) chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện. Trong đó, khối tứ diện ABCD có thể tích là V , khối đa diện chứa đỉnh V0 . A có thể tích V 0 . Tính tỉ số V 7 1 11 13 A B C D . . . . 18 18 48 18 y−1 z x−2 = = và Câu 218. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng chéo nhau d1 : 1 −1 2   x = 2 − 2t d2 : y = 3 . Mặt phẳng song song và cách đều d1 và d2 có phương trình là  z = t A x + 5y + 2z − 12 = 0. C x + 5y + 2z + 12 = 0. B x − 5y + 2z − 12 = 0. D x + 5y − 2z + 12 = 0. [ = 120◦ , AA0 = 3a. Thể Câu 219. Cho lăng trụ đứng ABC.A0 B 0 C 0 có AB = a, AC = 2a, BAC tích khối√lăng trụ đã cho bằng √ √ 3 3a3 3a3 . . A B C 3 3a3 . D 3a3 . 2 2 Câu 220. Trong không gian Oxyz, cho điểm H(1; 2; −2). Mặt phẳng (α) đi qua H và cắt các trục Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho H là trực tâm tam giác ABC. Bán kính mặt cầu tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (α). A R = 3. B R = 5. C R = 1. D R = 7. Câu 221. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 +y 2 +z 2 −6x+4y−8z+4 = 0. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S). A I(−3; 2; −4), R = 25. B I(3; −2; 4), R = 5. C I(3; −2; 4), R = 25. D I(−3; 2; −4), R = 5. Câu 222. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A0 B 0 C 0 có AB = a. Góc giữa hai mặt phẳng (ABC 0 ) và√(ABC) bằng 60◦ . Tính đã cho. √ thể tích khối lăng trụ3 √ √ 3a3 3 a3 3 a 3 3a3 3 A . B . C . D . 8 4 8 4 x−1 y z+1 Câu 223. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : = = và mặt 2 1 3 phẳng (Q) : 2x + y − z = 0. Mặt phẳng (P ) chứa đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (Q) có phương trình là A −x + 2y − 1 = 0. B x − 2y − 1 = 0. C x + 2y + z = 0. D x − y + z = 0. Trang 23/?? − Mã đề 241 Câu 224. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x − 4y + 3z − 2 = 0. Một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P ) là − − − − A → C → D → n 4 = (−4; 3; −2). B → n 2 = (1; 4; 3). n 1 = (0; −4; 3). n 3 = (−1; 4; −3). Câu 225. Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ (H1 ), (H2 ) xếp chồng lên nhau, lần lượt 1 có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là r1 , h1 , r2 , h2 thỏa mãn r2 = r1 , 2 h2 = 2h1 (tham khảo hình vẽ bên). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 30 cm3 , thể tích khối trụ (H1 ) bằng A 20 cm3 . B 10 cm3 . C 24 cm3 . D 15 cm3 . Câu 226. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1; 0; −3) và B(3; 2; 1). Viết phương trình của mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. A 2x + y − z − 1 = 0. B 2x + y − z + 1 = 0. C x + y + 2z − 1 = 0. D x + y + 2z + 1 = 0. Câu 227. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(3; −2; 3), B(−1; 2; 5). Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB C I(2; 0; 8). D I(2; −2; −1). A I(−2; 2; 1). B I(1; 0; 4). Câu 228. Hình chiếu vuông góc của điểm A (2; 3; −1) trên mặt phẳng (Oyz) là điểm A N (0; −3; 1). B M (2; 0; 0). C Q (−2; 3; −1). D P (0; 3; −1). #» Câu 229. không gian Oxyz, cho các véc-tơ #» a = (0; 3; 1), b = (3; 0; −1). Tính Trong #» P = cos #» a, b . 1 1 1 1 . . . . B P = C P =− D P =− 10 100 100 10 Câu 230. Trong không gian Oxyz, đường thẳng ∆ đi  qua điểm A(0; 2; 5) đồng thời vuông góc  x = t x−1 y−4 z+2 với hai đường thẳng d1 : = = và d2 : y = −2 − 2t có phương trình là  −1 1 −2 z = 3     x = 4 x = −4t A ∆ : y = −2 + 2t B ∆ : y = 2 − 2t   z = 1 + 5t. z = 5 + t.   x = −t    x = −t C ∆ : y = 2 + 2t D ∆: y = 2 − t   z = 5. z = 5 + 2t. A P = Câu 231. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua điểm M (1; 1; −1) và vuông góc với đường x+1 y−2 z−1 thẳng ∆ : = = có phương trình là 2 2 1 A x − 2y − z − 2 = 0. B x − 2y − z = 0. C 2x + 2y + z + 3 = 0. D 2x + 2y + z − 3 = 0. ◦ [ Câu 232. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, √ AB = a, BAC = 120 , [ = SCA [ = 90◦ . Gọi ϕ góc giữa SB và (SAC) thỏa mãn sin ϕ = 3 , khoảng cách từ S đến SBA 8 mặt đáy √ nhỏ hơn 2a. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng √ √ √ a3 3 a3 3 a3 3 a3 3 A . B . C . D . 24 6 12 4 Trang 24/?? − Mã đề 241 Câu 233. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; −1; 5), B(1; −2; 3). Mặt phẳng − (α) đi qua hai điểm A, B và song song với trục Ox có véc-tơ pháp tuyến → n = (0; a; b). Khi đó tỉ a số bằng b 3 3 A . B − . C −2. D 2. 2 2 x y+1 z−2 Câu 234. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : = = và mặt phẳng −1 2 1 (P ) : 2x − y − 2z + 4 = 0. Mặt phẳng chứa đường thẳng d và tạo với mặt phẳng (P ) góc với số đo nhỏ nhất có phương trình là B x + z − 2 = 0. A x − z − 2 = 0. C 3x + y + z − 1 = 0. D x + y − z + 3 = 0. Câu 235. Trong không gian Oxyz, một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng ∆ đi qua điểm A(1; 3; −5) và vuông góc với mặt phẳng (α) : x − 2y + 3z − 4 = 0 có tọa độ là A (1; −2; 3). B (1; 3; −4). C (−2; 3; −4). D (−5; 3; 1). Câu 236. Biết thiết diện qua trục của một hình trụ (T ) là hình vuông cạnh a. Diện tích toàn phần của hình trụ đã cho bằng 3πa2 A 3πa2 . B 2πa2 . C . D 4πa2 . 2 Câu 237. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) tâm I(−1; 2; 3) và tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ (Oyz) có phương trình là A (x + 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 1. B (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z + 3)2 = 1. C (x + 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 14. D (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z + 3)2 = 14. Câu 238. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(−2; 1; −3), B(1; 0; −2). Độ dài đoạn thẳng AB bằng √ √ A 11 . B 3 3. C 11 . D 27. [ = BAS [ = 90◦ . Biết góc giữa hai Câu 239. Cho hình chóp S.ABC có BC = 2BA = 4a, ABC ◦ mặt phẳng (SBC) và (SBA) bằng 60 và SC = SB. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng 32a3 16a3 16a3 8a3 A . B . C . D . 3 3 9 3 Câu 240. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. E là điểm trên cạnh AD sao cho BE vuông góc với AC tại H và AB > AE, cạnh SH vuông góc với mặt phẳng đáy, góc √ 2a = 45◦ . Biết AH = √ BSH , BE = a 5. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng 5 √ √ 32a3 16a3 8a3 5 32a3 5 A √ . B √ . C . D . 5 15 5 3 5 x−1 y+3 Câu 241. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ : = = z − 3. Một véc-tơ chỉ 2 −3 phương của đường thẳng ∆ có tọa độ là A (2; −3; 0). B (2; −3; 1). C (1; −3; 3). D (−1; 3; −3).   x = t Câu 242. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ : y = 1 − 2t . Một véc-tơ chỉ phương   z = 2 − 3t của đường thẳng d song song với đường thẳng ∆ có tọa độ là C (1; 2; −3). D (0; 1; 2). A (−1; −2; 3). B (1; 1; 2). Câu 243. Cho #» u = (−1; 1; 0), #» v = (0; −1; 0), góc giữa hai véc-tơ #» u , #» v là A 120◦ . B 45◦ . C 135◦ . D 60◦ . Trang 25/?? − Mã đề 241 Câu 244. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(−3; 2; 2), B(0; −1; 2), C(1; 1; 3). Một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng ∆đi qua Cvà song song với AB có tọa độ là 3 1 A (−3; 3; 3). B − ; ;2 . C (1; −1; 1). D (1; −1; 0). 2 2 Câu  245. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2x + 2y − z − 4 = 0 và đường thẳng  x = 2 + t d : y = 2 + 2t . Tam giác ABC có A(−1; 2; 1), các điểm B, C nằm trên (P ) và trọng tâm G   z = −2 − t nằm trên đường thẳng d. Tọa độ trung điểm I của BC là A I(2; 1; 2). B I(0; 1; −2). C I(2; −1; −2). D I(1; −1; −4).   x = 1 + 2t Câu 246. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : y = 1 − t và hai điểm A(1; 0; −1),  z = t B(2; 1; 1).Tìm điểm nhỏ nhất. M thuộc đường thẳng d sao cho M A+ M B 5 1 1 3 1 5 2 1 ; ; . ; ;0 . ; ; . A M B M C M D M (1; 1; 0). 2 2 2 2 2 3 3 3 Câu 247 (Đề minh họa BDG 2019-1020). Cho khối lập phương có cạnh bằng 6. Thể tích của khối lập phương đã cho bằng A 36. B 216. C 72. D 18. Câu 248. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu (S) đi qua A(1; 2; 3), B(4; −6; 2) và có tâm I thuộc trục Ox là A (S) : (x − 7)2 + y 2 + z 2 = 49. B (S) : (x + 7)2 + y 2 + z 2 = 36. C (S) : (x + 7)2 + y 2 + z 2 = 6. D (S) : (x − 7)2 + y 2 + z 2 = 6. Câu 249. Trong không gian Oxyz, gọi (α) là mặt phẳng đi qua điểm M (1; 1; 1) và vuông góc với hai mặt phẳng (β) : 2x + y + 2z + 5 = 0; (γ) : 3x + 2y + z − 3 = 0. Mặt phẳng (α) tạo với các trục tọa độ Ox, Oy, Oz một tứ diện có thể tích bằng 1 1 121 121 A . B . C D . . 9 3 2 6 √ √ [ = SCA [ = 90◦ và Câu 250. Cho hình chóp S.ABC có AB = 2a, AC = a, BC = 3a, SBA 1 hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) tạo với nhau một góc α sao cho cos α = √ . Thể tích của khối 3 chóp S.ABC √ 3 bằng √ 3 √ 3 √ 3 2a 2a 2a 2a A . B . C . D . 6 2 3 12 Câu 251. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; −2; 3). Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm M. Tọa độ của điểm M là A M (0; −2; 3) . B M (1; −2; 0) . C M (1; 0; 0) . D M (1; 0; 3). Câu 252. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều và khoảng cách từ tâm của a đường tròn đáy đến đường sinh bằng . Tính diện tích toàn phần Stp của hình nón. 2 √ √ πa2 3 + 2 3 2πa2 3 2πa2 A . B . C . D πa2 . 9 3 9 √ Câu 253. Cho khối lăng trụ đứng ABCD.A0 B 0 C 0 D0 có đáy ABCD là hình vuông cạnh a 2. Biết góc giữa A0 B và mặt phẳng √ (ABCD) bằng 30◦ . Thể √ tích của khối lăng trụ đã cho bằng √ 3 3 3 √ 2a 3 a 6 2a 6 A B C D 2a3 6. . . . 3 3 3 Trang 26/?? − Mã đề 241 Câu 254. Trong không gian Oxyz, cho điểm điểm A(1; 2; 3), B(1; 0; −1), C(2; −1; 2). Điểm D √ 3 30 có thuộc tia Oz sao cho độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh D của tứ diện ABCD bằng 10 tọa độ là A (0; 0; 3). B (0; 0; 1). C (0; 0; 2). D (0; 0; 4). Câu 255. Cho hình nón có bán kính đáy bằng R và chiều cao SO. Cắt hình nón đã cho bởi mặt 1 phẳng (P ) vuông góc với SO tại O1 sao cho SO1 = SO. Gọi V là thể tích của khối nón và V1 là 3 V1 bằng thể tích của khối nón cụt giới hạn bởi mặt phẳng (P ) và đáy của hình nón. Tỉ số V 1 26 1 8 . . A B C . D . 27 27 9 9 √ Câu 256. Cho tứ diện ABCD a, khoảng cách từ điểm B đến √ có AC = AD = a 2, BC = BD =3 √ a 15 a 3 và thể tích tứ diện ABCD bằng . Góc giữa hai mặt phẳng mặt phẳng (ACD) bằng 3 27 (ACD) và (BCD) bằng A 30◦ . B 60◦ . C 90◦ . D 45◦ . Câu 257. Cho khối lập phương có cạnh bằng a. Thể tích của khối lập phương đã cho bằng A 3a. B a2 . C 3a2 . D a3 . Câu 258. Cho khối tam diện vuông ABCD vuông tại A, có AB = 5, AC = 7, AD = 9. Thể tích của khối tam diện đã cho bằng 105 . A 105. B 21. C D 315. 2 Câu 259. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ vuông góc mặt phẳng  x = −1 + 2t   x y−1 z+2 (P ) : 7x + y − 4z = 0, cắt cả hai đường thẳng d1 : = = và d2 : y = 1 + t  2 −1 1 z = 3 có phương trình chính tắc là x−2 x+7 y z+1 y+1 z−4 A ∆: B ∆: = = . = = . −7 −1 4 −1 3  −5  x = 2 − 7t x+2 y−3 z+1 = = . C ∆: D y = −t  −7 −1 4  z = −1 + 4t. Câu 260. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A0 B 0 C 0 có cạnh AB = 4, AA0 = 6. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng √ √ √ A 64. B 24 2. C 24 3. D 8 3. Câu 261. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.EF GH có đáy là hình bình hành, biết AB = a, AD = = 60◦ , cạnh AE = a. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho. 4a, góc BAD √ √ A V = a3 3. B V = 2a3 . C V = a3 . D V = 2a3 3. Câu 262. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 2; −1), B(2; −1; 3), C(−3; 5; 1). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. A D(−4; 8; −5). B D(−2; 2; 5) . C D(−4; 8; −3). D D(−2; 8; −3) . Câu 263. Cho hình nón có chiều cao bằng 4. Cắt hình √ nón đã cho bởi mặt phẳng đi qua đỉnh, 25 3 thiết diện thu được là tam giác đều có diện tích bằng . Thể tích của khối nón đã cho bằng 4 A 12π. B 45π. C 15π. D 36π. Trang 27/?? − Mã đề 241 x−3 y−1 z+1 = = và 3 1 −1 mặt phẳng (P ) : x − z − 4 = 0. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng  d lên mặt phẳng (P ).     x = 3 + 3t x = 3 − t x = 3 + t x = 3 + t    . A y=1 B y =1+t . C y = 1 + 2t . D y =1+t .         z = −1 − t z = −1 − t z = −1 + t z = −1 + t Câu 264. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : Câu 265. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A0 B 0 C 0 có tất cả các cạnh đều bằng a. Thể tích của khối √ lăng trụ bằng √ √ √ 3 a 2 a3 3 a3 2 a3 3 . . . . A B C D 2 2 4 4   x = 0 . Một véc-tơ chỉ phương của Câu 266. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ : y = t  z = 2 − t đường thẳng ∆ có tọa độ là A (0; 2; −2). B (0; 1; 2). C (1; 0; −1). D (0; 1; 1). Câu 267. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC đều cạnh a, tam giác SBA vuông tại B, tam giác SAC vuông tại C. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng 60◦ . Tính thể tích√khối chóp S.ABC theo√a. √ 3 √ 3 3a3 3a3 3a 3a A . B . C . D . 8 12 6 4 Câu 268. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1; 2; −4) và thể tích bằng 36π. Phương trình của (S) là A (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z + 4)2 = 9. B (x + 1)2 + (y + 2)2 + (z − 4)2 = 9. C (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 4)2 = 9. D (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z + 4)2 = 3. Câu 269. Cho lăng trụ đứng ABC.A0 B 0 C 0 có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Biết AB = a, AC = 2a, AA0 = 3a. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng A 3a2 . B a3 . C 6a3 . D 3a3 . x−1 y z−2 = = và điểm M (2; 5; 3). 2 1 2 Mặt phẳng (P ) chứa ∆ sao cho khoảng cách từ M đến (P ) lớn nhất có phương trình là A x − 4y − z + 1 = 0. B x + 4y − z + 1 = 0. C x + 4y + z − 3 = 0. D x − 4y + z − 3 = 0. Câu 270. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ : Câu 271. (ĐỀ MINH HỌA BGD 2019-2020) Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M (2; −2; 1) trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là A (2; −2; 0). B (2; 0; 1). C (0; 0; 1). D (0; −2; 1). Câu 272. Khi sản xuất vỏ lon sữa bò có hình trụ với thể tích bằng V , nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon sữa bò là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ nhỏ nhất. Muốn thể tích khối trụ đó bằng V và diện tích toàn phần hình trụ là nhỏ nhất thì chiều cao hr của lon sũa bò bằng bao rnhiêu? r r V 3 4V 3 4V 3 V A h= . B h= . C h= . D h= 3 . 5 π π π 4π Câu 273. Cho một tâm nhôm hình chữ nhật ABCD có AD = 60 cm, AB = 40 cm. Ta gập tấm nhôm theo hai cạnh M N và P Q vào phía trong cho đến khi AB và CD trùng nhau như hình vẽ bên để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Khi đó có thể tạo được khối lăng trụ với thể tích lớn nhất bằng Trang 28/?? − Mã đề 241 B M Q C Q M B A N P D N P A √ A 4000 2 cm3 . √ B 400 3 cm3 . √ C 2000 3 cm3 . √ D 4000 3 cm3 . [ = 30◦ và có cạnh AB = a. Quay tam giác Câu 274. Cho tam giác AOB vuông tại O, OAB AOB xung quanh cạnh OA ta được một hình nón tròn xoay. Tính diện tích toàn phần của hình nón này. √ 3πa2 πa2 3 πa2 2 A πa . B . C . D . 4 4 4 [ = 120◦ , SAB [ = SCB [ = 120◦ và Câu 275. Cho hình chóp S.ABCD có AB = BC√= a, ABC 2a 21 khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng . Tính thể tích khối S.ABC 21 √ √ √ √ a3 5 a3 15 a3 5 a3 5 . . . . A B C D 2 10 5 10 Câu 276. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với BA = BC = 5a; [ = SCB [ = 90◦ . Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SBA) bằng α với cos α = 9 . Thể SAB 16 tích của khối chóp S.ABC bằng √ √ 125 7a3 50a3 50a3 125 7a3 . . . . A B C D 18 9 3 9 Câu 277. Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l = 5 cm và bán kính r = 3 cm bằng A 8π (cm2 ). B 15π (cm2 ). C 15 (cm2 ). D 4π (cm2 ). Câu 278. Cho hai điểm M (1; 2; −4) và M 0 (5; 4; 2) biết M 0 là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng (α). Khi đó mặt phẳng (α) có một véc-tơ pháp tuyến là − − − − A → n = (2; 3; 3). B → n = (2; 1; 3). C → n = (3; 3; −1). D → n = (2; −1; 3). Câu 279. Trong không gian Oxyz, gọi T1 , T2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm T (4; 5; 6) lên các trục Oy và Oz. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng T1 T2 ? A (0; −6; 5). B (0; 5; 6). C (4; −5; −6). D (0; −5; 6). Câu 280. Một nhà máy sản xuất cần thiết kế một thùng son dạng hình trụ có nắp đậy với dung 3 tích 1000cm đề nhà sản xuất tiết kiệm r. Bán kính của nắp đậy r r nguyên vật liệu nhất r bằng: 500 5 5 500 A r= 3 B r = 10 3 cm. C r = 10 D r= cm. cm. cm. π π π π Câu 281. Trong không gian Oxyz, cho √ I(1; −2; 3). Viết phương trình mặt cầu tâm I, cắt trục Ox tại hai điểm A và B sao cho AB = 2 3. A (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = 9. B (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = 25. C (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = 16. D (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = 20. Trang 29/?? − Mã đề 241 Câu 282. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau y+2 z−4 x+1 y z+2 x−1 = = và d2 : = = có phương trình là d1 : −2 1 3 1 −1 3 A 6x + 9y + z + 8 = 0. B −2x − y + 9z − 36 = 0. C 2x − y − z = 0. D 6x + 9y − z − 8 = 0. Câu 283. Cắt hình nón đã cho bởi mặt phẳng đi qua đỉnh, thiết diện thu được là tam giác vuông 9 cân có diện tích bằng . Diện tích toàn phần của khối nón đã cho bằng 2 √ √ √ 9π 2 6+3 2 9+9 2 9π A . B π· . C π· . D . 2 2 2 2 Câu 284. Một hình hộp đứng có đáy là hình thoi cạnh a, góc nhọn 60◦ và đường chéo lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của hình √ hộp. Thể tích của hình hộp đó là √ 3 √ a 3 a3 6 3 3 . . A a. B C a 3. D 2 2 Câu 285. Gọi M 0 (a; b; c) là điểm đối xứng của điểm M (2; 1; 3) qua mặt phẳng (P ) : x − y + z − 1 = 0. Tính a + b + c. A 1. B −4. C 4. D 3. Câu 286. Cho hình tròn có bán kính là 6. Cắt bỏ hình tròn giữa 2 bán kính OA, OB, rồi ghép 2 bán kính đó lại sao cho thành một hình nón (như hình vẽ). Thể tích khối nón tương ứng đó là √ 81π 7 A Đáp án khác. B . 8 √ √ 81π 7 9π 15 C . D . 4 8 S A O 6 B O A B x+1 y+2 z = = . Gọi H (a; b; c) là 2 −1 2 hình chiếu của điểm A (2; −3; 1) lên đường thẳng ∆. Tính a + b + c. A 0. B 1. C 3. D −1.   x = 1 − t Câu 288. Cho đường thẳng d : y = 2 + 2t và mặt phẳng (P ) : x − y + z − 1 = 0. Đường thẳng   z = −1 − t d là hình d trên mặt phẳng (P ) cóphương trình  chiếu vuông góc của   x = t x = t x = 1 − t        x = 1 + t A y = −3 + 2t . B y = −3 + 2t . C y = −2 + 2t . D y = −1 − 2t .         z = −2 + t z = −2 − t z =2+t z =1+t Câu 287. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆ : Câu 289. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình (x − 1)2 + (y + 3)2 + z 2 = 9. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu đó. A I(−1; 3; 0); R = 9. B I(1; −3; 0); R = 9. C I(1; −3; 0); R = 3. D I(−1; 3; 0); R = 3. Câu 290. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 2), D(2; 2; 2). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD √ có bán kính là √ √ 2 3 A 3. B . C . D 3. 3 2 √ 0 0 0 0 Câu 291. Cho khối lập phương ABCD.A B C D có AC 0 = 75. Thể tích khối lập phương đã cho bằng 125 A . B 25. C 125. D 75. 3 Trang 30/?? − Mã đề 241 Câu 292. Hình chiếu vuông góc của điểm A (3; 5; 8) trên trục Oy là điểm A A0 (0; 5; 0). B A0 (−3; 5; −8). C A0 (3; 0; 8). D A0 (0; 5; 8). Câu 293. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x − 1)2 + (y + 1)2 + z 2 = 11 và hai đường x−5 y+1 z−1 x+1 y z thẳng d1 : = = , d2 : = = . Viết phương trình tất cả các mặt phẳng 1 1 2 1 2 1 tiếp xúc với mặt cầu (S) đồng thời song song với hai đường thẳng d1 , d2 . A 3x − y − z + 7 = 0. B 3x − y − z + 7 = 0 hoặc 3x − y − z − 15 = 0. C 3x − y − z − 7 = 0. D 3x − y − z − 15 = 0. √ Câu 294. Cho lăng trụ ABC.A0 B 0 C 0 có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a 3, hình chiếu vuông góc của A0 lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC, cạnh AA0 hợp với mặt đáy(ABC) một góc 30◦ . Thể tích khối lăng trụ bằng √ A 9a3 . B 2a3 . C 24 3. D 6a3 . √ Câu 295. Cho khối lập phương√có cạnh bằng 3. Thể tích của khối lập phương √ đã cho bằng A 3. B 3 3. C 6. D 3. Câu 296. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng chứa hai điểm A(1; 0; 1), B(−1; 2; 2) và song song với trục Ox có phương trình là A x + 2z − 3 = 0. B y − 2z + 2 = 0. C 2y − z + 1 = 0. D x + y − z = 0.   x = −1 + 2t y−1 z+2 x = và d2 : y = 1 + t . Câu 297. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : =  2 −1 1  z=3 Phương trình đường thẳng vuông góc với (P ) : 7x + y − 4z = 0 và cắt hai đường thẳng d1 , d2 là y z+1 y z−1 x−2 x+2 = = . = = . A B 7 1 4 −7 −1 4 x−7 y z+4 x−2 y z+1 C D = = . = = . 2 1 1 7 1 −4 Câu 298. Trong không gian Oxyz, điểm N đối xứng với M (3; −1; 2) qua trục Oy là A N (3; −1; −2) . B N (3; 1; 2) . C N (−3; −1; −2) . D N (−3; 1; −2). #» Câu 299. Trong không gian Oxyz, cho các véc-tơ #» a = (m; 1; 0), b = (2; m − 1; 1), #» c = (1; m + 1; 1). Tìm m để ba véc-tơ đồng phẳng. 1 3 A m = −1. B m=− . C m= . D m = −2. 2 2 = 60◦ . Câu 300. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.ABCD, đáy ABCD là hình thoi, góc BAD Gọi M là điểm thuộc miền trong của hình thoi ABCD, biết AM tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60◦ và AM = 4. Độ dài cạnh AB bằng bao nhiêu nếu thể tích khối lăng trụ bằng √ 12? √ A AB = 2. B AB = 2 3. C AB = 4. D AB = 4 3. HẾT Trang 31/?? − Mã đề 241 ĐÁP ÁN Mà ĐỀ 241 1 C 32 A 63 D 94 B 125 D 156 C 187 A 218 A 249 A 2 C 33 A 64 C 95 D 126 D 157 C 188 D 219 A 250 A 3 C 34 D 65 A 96 D 127 D 158 B 189 C 220 A 251 A 4 B 35 D 66 B 97 B 128 B 159 D 190 D 221 B 252 D 5 D 36 C 67 C 98 B 129 D 160 D 191 B 222 A 253 C 6 A 37 C 68 D 99 B 130 B 161 D 192 B 223 B 254 A 7 C 38 A 69 A 100 B 131 A 162 A 193 B 224 D 255 B 8 C 39 B 70 A 101 A 132 C 163 D 194 C 225 A 256 D 9 C 40 C 71 B 102 D 133 A 164 D 195 B 226 C 257 D 10 C 41 A 72 D 103 D 134 B 165 C 196 A 227 B 258 C 11 D 42 A 73 B 104 C 135 C 166 D 197 A 228 D 259 A 12 B 43 B 74 A 105 B 136 B 167 A 198 B 229 D 260 C 13 B 44 B 75 C 106 C 137 D 168 B 199 A 230 B 261 D 14 D 45 A 76 D 107 A 138 D 169 A 200 C 231 D 262 C 15 C 46 C 77 D 108 A 139 A 170 A 201 B 232 C 263 A 16 B 47 C 78 C 109 D 140 C 171 A 202 A 233 C 264 D 17 A 48 B 79 A 110 C 141 A 172 D 203 A 234 D 265 D 18 A 49 B 80 B 111 B 142 D 173 D 204 A 235 A 266 A 19 D 50 B 81 C 112 B 143 A 174 C 205 B 236 C 267 B 20 C 51 D 82 C 113 C 144 C 175 A 206 B 237 A 268 A 21 A 52 B 83 D 114 A 145 B 176 A 207 A 238 C 269 D 22 B 53 A 84 B 115 B 146 B 177 B 208 B 239 D 270 D 23 D 54 C 85 D 116 B 147 A 178 D 209 A 240 D 271 A 24 B 55 D 86 B 117 C 148 C 179 D 210 C 241 B 272 B 25 B 56 D 87 A 118 B 149 A 180 A 211 B 242 C 273 D 26 C 57 D 88 D 119 C 150 D 181 D 212 C 243 C 274 B 27 C 58 A 89 B 120 C 151 C 182 D 213 B 244 D 275 D 28 A 59 C 90 B 121 A 152 A 183 C 214 D 245 C 276 A 29 C 60 B 91 D 122 D 153 D 184 B 215 D 246 C 277 B 30 C 61 B 92 B 123 D 154 B 185 A 216 D 247 B 278 B 31 B 62 D 93 C 124 D 155 A 186 A 217 C 248 A 279 D 280 A 281 C 282 A 283 C 284 D 285 C 286 B 287 A 288 A 289 C 290 D 291 C 292 A 293 A 294 D 295 B 296 B 297 D 298 C 299 B 300 A Trang 1/?? − Đáp án mã đề 241
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top