168 câu vận dụng cao dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân ôn thi THPT môn Toán

Giới thiệu 168 câu vận dụng cao dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân ôn thi THPT môn Toán

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và quý thây cô 168 câu vận dụng cao dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân ôn thi THPT môn ToánChương Tổ hợp và Xác Xuất.

Tài liệu môn Toán 11  và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất nhé.

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm về môn Toán.

Text 168 câu vận dụng cao dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân ôn thi THPT môn Toán
Tư duy mở trắc nghiệm toán lý Sưu tầm và tổng hợp 168 CÂU VẬN DỤNG CAO CSC – CSN Môn: Toán (Đề thi có 16 trang) 168 câu trắc nghiệm Câu 1. Cho bốn số thực a, b, c, d là bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Biết tổng của chúng bằng 4 và tổng các bình phương của chúng bằng 24. Tính P = a3 + b3 + c3 + d3 . A P = 79. B P = 16. C P = 80. D P = 64. Câu 2. Dãy số (un ) xác định bởi un = 3n − 2, với n > 1. Tính tổng S = u1 + u2 + . . . + u10 . A S = 145. B S = 320. C S = 160. D S = 150. Câu 3. Cho dãy số (xn ) thỏa mãn điều kiện x1 = 1, xn+1 − xn = 1 , n = 1, 2, 3, . . . . Số hạng n(n + 1) x2018 bằng 4035 4037 4034 4036 . B x2018 = . C x2018 = . D x2018 = . 2018 2018 2018 2018 Câu 4. Một người thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tằng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (có diện tích là 12288 m2 ). Tính diện tích của mặt trên cùng. A 12 m2 . B 10 m2 . C 6 m2 . D 8 m2 . p Câu 5. Cho dãy số (un ) xác định bởi u1 = 1 và un+1 = u2n + 2, ∀n ∈ N∗ . Tổng S = u21 +u22 +…+u21001 bằng A 1002002. B 1001002. C 1002001. D 1001001. A x2018 = Câu 6. Trong các dãy số (un ) sau, hãy chọn dãy số tăng. 1 A un = . B un = −n. C un = n. D un = (−1)n n. n ( u1 = 2 Câu 7. Cho dãy số (un ) được xác định như sau: (n > 1). Tính tổng S = un+1 + 4un = 4 − 5n u2018 − 2u2017 . A S = 2015 − 3 · 42017 . B S = 2015 + 3 · 42017 . C S = 2016 − 3 · 42018 . D S = 2016 + 3 · 42018 . Câu 8. Cho cấp số cộng (un ) có u1 = 1 và tổng của 100 số hạng đầu tiên là 24850. Tính giá trị của 1 1 1 1 biểu thức S = + + ··· + + . u1 u2 u2 u3 u48 u49 u49 u50 9 4 49 A S= . B S= . C S= . D S = 123. 246 23 246 ( u1 = 5 Câu 9. Cho dãy số (un ) được xác định bởi . Tìm số hạng tổng quát của dãy số. un+1 = un + n (n − 1)n (n − 1)n A un = 5 + . B un = . 2 2 (n + 1)n 5 + (n + 1)(n + 2) . . C un = 5 + D un = 2 2 Câu 10. Ba số lập thành một cấp số nhân. Nếu số hạng thứ hai cộng thêm 2 ta được một cấp số cộng. Sau đó cộng thêm 9 với số hạng thứ ba ta lại được một cấp số nhân. Tính tổng ba số đó. 4 16 64 52 A B − . C D . . . 25 25 25 25 Câu 11. Một đa giác lồi có 10 cạnh và các góc trong của nó lập thành một cấp số cộng với công sai d = 4◦ . Tìm góc trong nhỏ nhất của đa giác đó. A 26◦ . B 162◦ . C 60◦ . D 126◦ .  u1 = 12 Câu 12. Cho cấp số nhân (un ), biết u3 . Tìm u9 .  = 243 u8 2 4 4 A u9 = . B u9 = . C u9 = . D u9 = 78732. 2187 6563 2187 1 Câu 13. Cho các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định đúng? (I) Mọi số hạng của một cấp cộng với công sai dương đều là số dương. (II) Mọi số hạng của một cấp số nhân với công bội dương đều là số dương. (III) Dãy số được xác định bởi an = 1 + 1 là một dãy bị chặn. n (IV) Dãy số được xác định bởi an = 1 − n2 là một dãy số giảm và không bị chặn dưới. A 1. B 4. C 3. D 2.   u1 = cos α (0 < α < π) r Câu 14. Cho dãy số (un ) xác định bởi . Tìm u2017 . 1 + un  un+1 = ,n>1 2 α  α A u2017 = sin 2017 . B u2017 = cos 2017 . 2 α 2 α C u2017 = sin 2016 . D u2017 = cos 2016 . 2 2 Câu 15. Cho hai cấp số cộng (un ) và (vn ) có tổng của n số hạng đầu tiên lần lượt là Sn , Tn . Biết Sn 4n + 1 u17 = . với mọi n ∈ N∗ , tính Tn 6n + 2 v17 1 2 69 133 A . B . C . D . 2 3 103 200 3n(n + 3) với mọi n ∈ N∗ . Khẳng định nào Câu 16. Cho dãy số (xn ) thỏa mãn x1 + x2 + · · · + xn = 2 dưới đây là đúng và đầy đủ nhất? A (xn ) là cấp số nhân với công bội dương. B (xn ) là cấp số cộng với công sai dương. C (xn ) là cấp số nhân với công bội âm. D (xn ) là cấp số cộng với công sai âm. Câu 17. Cho một cấp số cộng (un ) có u1 = 1, tổng 100 số hạng đầu bằng 24850. Tính S = 1 1 + ··· + . u2 · u3 u49 · u50 1 + u1 · u2 49 4 9 . C S= . D S= . 246 23 246 ( u1 = 1 Câu 18. Cho dãy số (un ) xác định bởi . Tính số hạng thứ 2018 của dãy số trên. un+1 = 2un + 5 A S = 123. B S= A u2018 = 6 × 22018 + 5. C u2018 = 6 × 22017 + 1. B u2018 = 6 × 22018 − 5. D u2018 = 6 × 22017 − 5. Câu 19. Cho cấp số cộng (un ), thỏa mãn S8 = 92, S16 = 376. Tính S24 . A 756. B 946. C 468. D 852. Sm m2 u18 = 2 . Tính . Sn n u17 35 1225 9 18 A . B . C . D . 33 1089 7 17 Câu 21. Cho dãy số (un ) xác định bởi u1 = 1, u2 = 2, un+1 = 2un − un−1 + 1, ∀n > 2. Tính u2018 . A 2018. B 2035154. C 4608289. D 2017. Câu 20. Cho cấp số cộng (un ) thỏa mãn Câu 22. Cho cấp số cộng có công sai d = −2 và tổng của 8 số hạng đầu tiên S8 = 72. Số hạng đầu tiên của cấp số cộng là 1 1 A u1 = −16. B u1 = 16. C u1 = . D u1 = − . 16 16 1 Câu 23. Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn bằng , tổng ba số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó 4 7 bằng . Tổng của số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó bằng 27 1 2 1 A 0. B . C . D . 9 3 3 2 Câu 24. Xác định số hạng u2018 của dãy số (un ) xác định bởi ( u1 = 2 , ∀n > 2. un = un−1 + 2n + 1 A u2018 = 4076359. B u2018 = 4067395. C u2018 = 8152718. D u2018 = 3541657. Câu 25. Cho cấp số nhân có 7 số hạng, số hạng thứ tư bằng 6 và số hạng thứ bảy gấp 243 lần số hạng thứ hai. Tìm các số hạng còn lại của cấp số nhân đó. 2 2 A u1 = ; u2 = ; u3 = 2; u5 = 18; u6 = 54; u7 = 162. 9 5 2 2 B u1 = ; u2 = ; u3 = 2; u5 = 18; u6 = 54; u7 = 162. 7 3 2 2 C u1 = ; u2 = ; u3 = 2; u5 = 21; u6 = 54; u7 = 162. 9 3 2 2 D u1 = ; u2 = ; u3 = 2; u5 = 18; u6 = 54; u7 = 162. 9 3 Câu 26. Tính tổng tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình x4 − 20×2 + (m − 1)2 = 0 có bốn nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng. A 2. B 7. C −2. D Đáp án khác. Câu 27. Cho dãy số (an ) xác định bởi a1 = 5, an+1 = q.an + 3 với mọi n > 1, trong đó q là hằng số, 1 − q n−1 q 6= 0, q 6= 1. Biết công thức số hạng tổng quát của dãy số viết được dưới dạng an = α.q n−1 +β . 1−q Tính α + 2β. A 11. B 13. C 16. D 9. Câu 28. Cho hai cấp số cộng (xn ) : 4, 7, 10, 13, . . . và (yn ) : 1, 6, 11, 16, . . . Hỏi trong 2018 số hạng đầu tiên của mỗi cấp số có bao nhiêu số hạng chung? A 404. B 673. C 672. D 403. Câu 29. Mệnh đề nào sau đây đúng? A Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. B Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. C Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau. D Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. Câu 30. Cho cấp số cộng (un ) biết u5 = 18 và 4Sn = S2n . Tìm số hạng đầu tiên u1 và công sai d của cấp số cộng. A u1 = 3; d = 2. B u1 = 2; d = 3. C u1 = 2; d = 2. D u1 = 2; d = 4. Câu 31. Cho một dãy số có các số hạng đầu tiên là 1, 8, 22, 43, . . . Hiệu của hai số hạng liên tiếp của dãy số đó lập thành một cấp số cộng 7, 14, 21, …, 7n. Số 35351 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho? A 101. B 57. C 80. D 200. ( u1 = 3 Câu 32. Cho dãy số (un ) với . Số hạng tổng quát của dãy là un+1 = 3un − 2 (n > 1) A un = 2.3n + 1. B un = 2.3n−1 + 1. C un = 2.3n−1 − 1. Câu 33. Trong các dãy số (un ) sau đây, dãy số nào bị chặn? √ A un = 2n + 1. B un = n2 + 1. C un = n . n+1 D un = 2.3n − 1. D un = n + 1 . n Câu 34. Cho cấp số cộng (un ), biết u1 = 1, Sn = 55, d = 1. Khi đó giá trị của n là bao nhiêu? A n = 10. B n = 9. C n ∈ {10; −11}. D n = 11. Câu 35. Trong các dãy số sau đây, với giải thiết n ∈ N, n > 1. n n 2 4 (un ) = ; (un ) = ; (un ) = sin n + cos n 3 3 3 Số dãy số bị chặn là A 1. B 2. C 0. D 3. Câu 36. Cho (un ) là cấp số cộng biết u3 +u13 = 80. Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng đó bằng A 570. B 800. C 630. D 600. ( u1 = 2 Câu 37. Cho dãy số (un ) được xác định như sau: . un+1 + 4un = 4 − 5n (n > 1) Tính tổng S = u2018 − 2u2017 . A S = 2015 − 3 · 42017 . B S = 2016 + 3 · 42018 . C S = 2016 − 3 · 42018 . D S = 2015 + 3 · 42017 . Câu 38. Mệnh đề nào sau đây sai? A Dãy số tăng là dãy số bị chặn dưới. B Không phải mọi dãy số đều tăng hoặc giảm. C Dãy số giảm là dãy số bị chặn trên. D Dãy số bị chặn là dãy số không tăng, cũng không giảm. Câu 39. Xác định a, b để phương trình x3 + ax + b = 0 có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng. A b = 0, a > 0. B b = 0, a = 1. C b = 0, a < 0. D b > 0, a < 0. ( u2 − u3 + u5 = 10 Câu 40. Cho cấp số cộng (un ) biết . Tìm tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp u4 + u6 = 26 số (un ). A S10 = 290. B S10 = 45. C S10 = 145. D S10 = 154. Câu 41. Cho hai cấp số cộng (un ) : 1; 6; 11; . . . và (vn ) : 4; 7; 10; . . .. Mỗi cấp số có 2018 số. Hỏi có bao nhiêu số có mặt trong cả hai dãy số trên? A 672. B 403. C 402. D 504. Câu 42. Cho dãy số (un ) thỏa mãn log u21 + u22 + 10 − log(2u1 + 6u2 ) = 0 và un+2 + un = 2un+1 + 1 với mọi n ∈ N∗ . Giá trị nhỏ nhất của n để un > 5050 là A 99. B 100. C 101. D 102. 1 Câu 43. Cho cấp số nhân (un ) có u1 = − , u7 = −32. Khi đó, công bội q của cấp số nhân là 2 1 1 A ±4. B ± . C ± . D ±2. 2 4 Câu 44. Trong các dãy số (un )sau đây, dãy số nào là dãy số giảm? u1 = 2 1 . A un = n + . B C un = |5 − n|. un+1 = 1 un n 4 D ( u1 = −1 un+1 = −3un . Câu 45. Cho dãy số (un ) xác định bởi u1 = 0 và un+1 = un + 4n + 3, ∀n > 2. Biết √ √ √ √ un + u4n + u42 n + · · · + u42018 n a2019 + b = lim √ √ √ √ un + u2n + u22 n + · · · + u22018 n c với a, b, c là các số nguyên dương và b < 2019. Tính giá trị S = a + b − c. A 0. B −1. C 2017. D 2018. Câu 46. Dãy số (un ) thỏa mãn Sn = u1 + u2 + . . . + un = n2 . Tính u12 . A u12 = 23. B u12 = 121. C u12 = 144. D u12 = 20. Câu 47. Cho dãy (un ) có tổng của n số hạng đầu cho bởi công thức: Sn = 3n − 1. Khẳng định nào sau đây sai? A u9 = 13122. B u10 + u11 = 157464. u2018 1 C = . D Dãy trên là một cấp số nhân. u2017 3 4 Câu 48. Cho cấp số cộng (un ) có số hạng đầu u1 = 3 và công sai d = 2. Số hạng thứ 21 bằng A 41. B 45. C 43. D 42. Câu 49. Xác định (x, y) để các số x + 6y; 5x + 2y; 8x + y theo thứ tự lập thành cấp số cộng và các 5 số x − y; y − 1; 2x − 3y theo thứ tự lập thành cấp số nhân. 3    1 1 1 A (x; y) ∈ (−3; −1); . B (x; y) ∈ (−3; −1); −1; . ; 3 3 3    1 1 C (x; y) ∈ (3; 1); 1; . D (x; y) ∈ (−3; −1); 1; . 3 3 Câu 50. Biết lim trị của 2a2 + b2 là A 73. 13 + 23 + 33 + . . . + n3 b b = (a, b ∈ N, a 6= 0), đồng thời là phân số tối giản. Giá 4 n +1 a a B 51. C 99. D 33. π Z2 Câu 51. Biết I = x + x cos x − sin3 x π2 b dx = − . Trong đó a, b, c là các số nguyên dương, phân 1 + cos x a c 0 b số tối giản. Tính T = a2 + b2 + c2 . c A T = 16. B T = 50. C T = 69. D T = 59. 1 1 1 + 2 + ··· + 2. 2 2 3 n B Dãy số giảm, bị chặn trên. D Dãy số tăng, bị chặn dưới. Câu 52. Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số (un ), biết un = 1 + A Dãy số tăng, bị chặn. C Ba phương án đều sai. Câu 53. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình x3 − mx2 − 6x − 8 = 0 có ba nghiệm thực lập thành một cấp số nhân? A m = 1. B m = −3. C m = 3. D m = −4. √ Câu 54. Xét tính tăng giảm của dãy số un = n − n2 − 1. A Ba phương án đều sai. B Dãy số tăng. C Dãy số không tăng không giảm. D Dãy số giảm. Câu 55. Cho một tứ giác lồi, biết rằng 4 góc của tứ giác đó lập thành một cấp số cộng và góc nhỏ 1 nhất bằng góc lớn nhất. Tìm số đo góc nhỏ nhất của tứ giác đã cho. 5 A 20◦ . B 30◦ . C 50◦ . D 40◦ . ( u5 + 3u3 − u2 = −21 Câu 56. Cho cấp số cộng (un ) thỏa mãn . Tính tổng 15 số hạng đầu tiên của 3u7 − 2u4 = −34 cấp số cộng (un ). A −274. B −285. C −253. D −244. Câu 57. Cho một tứ giác lồi, biết rằng 4 góc của tứ giác đó lập thành một cấp số cộng và góc nhỏ 1 nhất bằng góc lớn nhất. Tìm số đo góc nhỏ nhất của tứ giác đã cho. 5 A 40◦ . B 30◦ . C 50◦ . D 20◦ .  u1 = −2 Câu 58. Cho dãy số (un ) với 1 . Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là un+1 = −2 − un n+1 n+1 n−1 n A un = − . B un = . C un = − . D un = − . n n n n+1 Câu 59. Giá trị của tổng 4 + 44 + 444 + · · · + 44 . . . 4 (tổng 2018 số hạng) bằng có2019  40 4 10 − 10 2018 A 10 − 1 + 2018. B + 2018 . 9 9 9  4 102019 − 10 4 C − 2018 . D 102018 − 1 . 9 9 9 5 Câu 60. Cho dãy số (un ) xác định bởi ( u1 = 2 un+1 = 2un − 1 với n > 1. Khẳng định nào sau đây là đúng? A un = n2 − n + 4 . 2 B un = 3n+1 − 1. D un = 1 + 2n−1 . C un = n + 1. Câu 61. Cho hàm số y = f (x) có đồ thị y = f 0 (x) như hình vẽ. 1 3 3 Xét hàm số g(x) = f (x) − x3 − x2 + x + 2017. 3 4 2 Cho các mệnh đề dưới đây: (I) g(0) < g(1). (II) min g(x) = g(−1). y 3 x∈[−3;1] (III) Hàm số g(x)nghịch biến trên (−3; −1). (IV) max g(x) = max{g(−3), g(1)}. 1 −1 x∈[−3;1] −3 O 1 x Số mệnh đề đúng là −2 A 3. B 1. C 4. D 2. Câu 62. Trong các dãy số (un ) sau đây, dãy số nào là dãy  số giảm? ( u1 = 2 u1 = −1 1 A un = |5 − n|. B C . D un = n + . . 1 un+1 = un n un+1 = −3un 4 Câu 63. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A. Biết độ dài cạnh đáy BC, đường cao AH và cạnh bên 2 AB theo √ thứ tự lập thành cấp số √ nhân với công bội q. Giá trị√của q bằng √ 2+1 2−1 2+ 2 2− 2 . . . . A B C D 2 2 2 2 Câu 64. Mệnh đề nào sau đây đúng? A Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. B Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. C Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau. D Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. ( u1 = 1 . Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất Câu 65. Cho dãy số (un ) xác định bởi un+1 = un + n3 , ∀n ∈ N∗ √ sao cho un − 1 > 2039190. A n = 2018. B n = 2017. C n = 2020. D n = 2019. Câu 66. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 10 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa 2 diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt của tầng 1 bằng diện tích đế tháp. 3 Biết diện tích mặt đế tháp là 6144m2 . Tính diện tích mặt trên cùng. C 12m2 . D 6m2 . A 8m2 . B 4m2 . Câu 67. Xét các số thực dương a, b sao cho −25, 2a, 3b là cấp số cộng và 2, a + 2, b − 3 là cấp số nhân. Khi đó a2 + b2 − 3ab bằng A 89. B 59. C 76. D 31. Câu 68. Cho ba số a, b, c theo thứ tự tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết cũng theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng công sai là s 6= 0. a Tính . s 6 A 4 . 9 B 3. C 4 . 3 D 9. Câu 69. Với n > 0 Dãy số Fibonacci được Leonardo Fibonacci, một nhà toán học người Ý, công bố vào năm 1202 trong cuốn sách “Liber Abacci”- Sách về toán đồ qua hai bài toán: “Bài toán con thỏ ” và bài toán “số các cụ tổ của một ong đực”. Dãy số này hầu như biến hóa vô tận. Chính điều đó làm cho nhiều nhà Toán học (chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư) và cả những người bình thường nghiên cứu, khám phá về nó. Người ta chứng minh được rằng công thức tổng quát cho dãy Fibonacci là: ” √ !n √ !n # 1 1+ 5 1− 5 F(n) = √ − 2 2 5 Số Lucas là một dãy số được đặt tên nhằm vinh danh nhà Toán học Francois Edouard Anatole Lucas, người đã nghiên cứu dãy số Fibonacci, dãy số Lucas và các dãy tương tự. Dãy số gồm thương √ ! 1+ 5 . Công thức tổng giữa hai số Lucas liền nhau sẽ hội tụ đến giới hạn bằng tỉ lệ vàng ϕ = 2 quát của số Lucas: Ln = √ !n 1+ 5 + 2 √ !n 1− 5 2 Số Lucas liên hệ với số Fibonacci bởi hàng đẳng thức sau: Ln = Fn−2 + Fn Hãy tìm tổng S(n) = Fn−2 + Fn−1 + Fn + Fn+1 , biết Ln = 18. A 8. B 29. C 47. D 13. Câu 70. Cho biết a, b, c là ba cạnh của một tam giác và theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và cấp số nhân. Khẳng định nào sau đây sai? A ac = b2 . B (1 − a)(c − 1) = (b − 1)2 . 1 1 2 C + = . D (a + 1)(c + 1) = (b + 1)2 . c a b ( u1 = 2 Câu 71. Cho dãy số (un ) xác định bởi với n > 1. Khẳng định nào sau đây là un+1 = 2un − 1 đúng? n2 − n + 4 A un = . B un = n + 1. C un = 3n+1 − 1. D un = 1 + 2n−1 . 2 Câu 72. Cho dãy số (un ) được xác định bởi u1 = 0 và un+1 = n+un ∀n > 1. Tính giá trị của u218 . A 23436. B 2381. C 23653. D 46872. Câu 73. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA ⊥ (ABCD), SA = 2a, AB = a, BC = 2a. Côsin của góc giữa SC và DB bằng 2 1 1 −1 A √ . B √ . C √ . D √ . 5 2 5 5 5 Câu 74. Tìm x biết 1, x2 , 6 − x2 theo thứ tự lập thành cấp số nhân. √ √ A x = ± 2. B x = ± 3. C x = ±1. D x = ±2. k+2 Câu 75. Tìm tất cả các số tự nhiên k sao cho Ck14 , Ck+1 theo thứ tự lập thành một cấp số 14 , C14 cộng. A k = 4, k = 5. B k = 7, k = 8. C k = 3, k = 9. D k = 4, k = 8. Câu 76. Cho dãy số (un ) xác định bởi: u1 = −2, un = 3un−1 − 1, ∀n > 2. Xác định số hạng tổng quát của dãy số đã cho. 5 3 5 1 5 1 5 A un = − · 3n + . B un = − · 3n + . C un = · 3n + . D un = · 3n + 2. 2 2 2 2 2 2 2 7 Câu 77. Một hình vuông ABCD có cạnh AB = a, diện tích S1 . Nối 4 trung điểm A1 , B1 , C1 , D1 theo thứ tự của 4 cạnh AB, BC, CD, DA ta được hình vuông thứ hai là A1 B1 C1D1 có diện tích S2 . Tiếp tục như thế, ta được hình vuông thứ ba là A2 B2 C2 D2 có diện tích S3 và cứ tiếp tục như thế, ta được diện tích S4 , S5 · · · . Tính S = S1 + S2 + · · · + S100 . a2 (2100 − 1) a(2100 − 1) 2100 − 1 a2 (299 − 1) . S = . S = . S = . A S= B C D 299 299 299 a2 299 Câu 78. Cho tam giác ABC cân (AB = AC), có cạnh đáy BC, đường cao AH, cạnh bên AB theo thứ tự q đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tính công bội q của cấp số nhân đó. q √ √ √  1 p√ 1 A 2 2+1 . B 2 + 1. C 2 + 1. D 2 2+1 . 2 2 ( u3 + u4 + u5 = −3 Câu 79. Cho cấp số cộng (un ) thỏa mãn . Tìm u3 . 3u5 − 2u7 = 5 A u3 = −2. B u3 = 5. C u3 = 1. D u3 = 3. Câu 80.√ Cho tứ giác đều ABCD√có cạnh bằng a. Khoảng√ cách từ A đến mặt phẳng√(BCD) bằng a 3 a 6 a 3 a 6 A B C D . . . . 6 3 3 2 . ( u3 + u4 + u5 = −3 Câu 81. Cho cấp số cộng (un ) thỏa mãn . Tìm u3 . 3u5 − 2u7 = 5 A u3 = −2. B u3 = 1. C u3 = 5. D u3 = 3. Câu 82. Trong một giải cờ vua gồm nam và nữ vận động viên. Mỗi vận động viên phải chơi hai ván với mỗi động viên còn lại. Cho biết có 2 vận động viên nữ và số ván các vận động viên chơi nam chơi với nhau hơn số ván họ chơi với hai vận động viên nữ là 84. Hỏi số ván tất cả các vận động viên đã chơi? A 182. B 168. C 156. D 132. Câu 83. Bạn An chơi trò chơi xếp các que diêm thành hình tháp theo qui tắc thể hiện như hình vẽ. Để xếp được tháp có 10 tầng thì bạn An cần dùng đúng bao nhiêu que diêm? A 39. B 210. C 270. D 100. 1 tầng 2 tầng 3 tầng Câu 84. Cho dãy số (un ) là một cấp số cộng có u1 = 3 và công sai d = 4. Biết tổng n số hạng đầu của dãy số (un ) là Sn = 253. Tìm n. A n = 12. B n = 11. C n = 10. D n = 9. Câu 85. Cho n là số nguyên dương và n tam giác A1 B1 C1 , A2 B2 C2 , . . . , An Bn Cn , trong đó các điểm lần Ai+1 , Bi+1 , Ci+1 lượt nằm trên các cạnh Bi Ci , Ai Ci , Ai Bi (i = 1, 2, . . . , n − 1) sao cho Ai+1 Ci = 3Ai+1 Bi , Bi+1 Ai = 3Bi+1 Ci , Ci+1 Bi = 3Ci+1 Ai . Gọi S là tổng tất cả các diện tích của tam giác 9 A1 B1 C1 , A2 B2 C2 , . . . , An Bn Cn biết rằng tam giác A1 B1 C1 có diện tích bằng . Tìm số nguyên 16 1629 − 729 dương sao cho S = . 1629 A n = 30. B n = 2018. C n = 28. D n = 29. Câu 86. Cho cấp số cộng (un ) có các số hạng đều dương, số hạng đầu u1 = 1 và tổng của 100 số hạng đầu tiên bằng 14950. Tính giá trị của tổng S= A 2018. u2 √ 1 1 1 √ + √ √ + ··· + √ √ u1 + u1 u2 u3 u2 + u2 u3 u2018 u2017 + u2017 u2018 B 1 3  1 1− √ . 6052 C 1− √ 8 1 . 6052 D 1. 1 1 1 1 1 Câu 87. Cho năm số a, b, c, d, e khác 0, theo thứ tự tạo thành một cấp số nhân. Biết + + + + = a b c d e 10 và tổng của chúng bằng 40. Tính giá trị của |S| với S = abcde. A |S| = 32. B |S| = 62. C |S| = 52. D |S| = 42. Câu 88. Cho bốn số a, b, c, d theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết tổng 148 của ba số hạng đầu bằng , đồng thời theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và 9 thứ tám của một cấp số cộng. Tính giá trị biểu thức T = a − b + c − d. 101 100 100 101 A T = . B T = . C T =− . D T =− . 27 27 27 27 √ a 17 Câu 89. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SD = . Hình chiếu vuông góc 2 H của S lên mặt (ABCD) là trung điểm của đoạn AB. Gọi K là trung điểm của AD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và√HK theo a. √ √ 3a a 3 a 21 a 3 A B C D . . . . 5 7 5 5 Câu 90. Cho hai cấp số cộng (an ) : a1 = 4; a2 = 7; …, a100 và (bn ) : b1 = 1; b2 = 6; …, b100 . Hỏi có bao nhiêu số có mặt đồng thời trong hai dãy trên. A 33. B 53. C 20. D 32. Câu 91. Cho cấp số nhân (un ) có hạng đầu u1 = 2 và tổng của 8 số hạng đầu tiên S8 = 6560. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho. 1 A q = −3. B q = ±3. C q = 3. D q= . 3 Câu 92. Xác định số hạng u2018 của dãy số (un ) xác định bởi ( u1 = −2 , ∀n > 2. un = 3un−1 − 1 A u2018 = (−5) · 32017 + 13. 2 C u2018 = − · 32017 . 3 B u2018 = 5 · 32017 − 17. 5 1 D u2018 = − · 32017 + . 2 2 Câu 93. Phương trình x3 + ax + b = 0 có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng. Chọn khẳng định đúng. A b = 0, a < 0. B b = −2, a = 1 . C b = 0, a = 1 . D b = 1, a = −2 . u2 − u3 + u5 = 10 . Công sai của cấp số đó bằng Câu 94. Cho cấp số cộng (un ) thỏa u4 + u6 = 26 A d = 2. B d = 4. C d = 5. D d = 3. Câu 95. Vào đầu mỗi tháng chị Liên gửi tiết kiệm 3 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất không đổi 0,6%/tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (kể từ tháng đầu tiên) thì chị Liên nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi vượt qua 100 triệu đồng? A 29 tháng. B 32 tháng. C 31 tháng. D 30 tháng. Câu 96. Cho hình lập phương A1 B1 C1 D1 .A01 B10 C10 D10 tâm O có cạnh bằng 1. Gọi Ai+1 , Bi+1 , Ci+1 , 0 , C 0 , D0 0 0 0 0 Di+1 ; A0i+1 , Bi+1 i+1 i+1 lần lượt là trung điểm của OAi , OBi , OCi , ODi ; OAi , OBi , OCi , ODi với ∗ 0 0 i ∈ N . Gọi Vi , Si lần lượt là thể tích và diện tích toàn phần của khối lập phương Ai Bi Ci Di .Ai Bi Ci0 Di0 . S2018 . Tìm V2018 3 A 6 · 22018 . B 2016 . C 6. D 3 · 22018 . 2 un Câu 97. Cho dãy số (un ) thỏa mãn u1 = 2018 và un+1 = p với mọi n > 1. Giá trị nhỏ nhất 1 + u2n 1 của n để un < bằng 2018 A 4072326. B 4072325. C 4072324. D 4072327. 9 x x 2 Câu 98. Gọi S là tập hợp các nghiệm thuộc khoảng (0; 100π) của phương trình sin + cos + 2 2 √ 3 cos x = 3. Tính tổng các phần tử của S. 7525π 7400π 7550π 7375π A B C D . . . . 3 3 3 3 Câu 99. Xét năm mệnh đề sau, với (un ) là một cấp số cộng vô số phần tử, u1 là một số hạng có giá trị xác định. Biết dãy (un ) có một số hạng bằng 0, u1 6= 0. (1) Mọi số hạng của (un ) đều bằng 0. (2) Mọi số hạng khác của (un ) đều là số dương. (3) Mọi số hạng khác của (un ) đều là số âm. (4) Chỉ có một số hữu hạn số hạng là số âm. (5) Chỉ có một số hữu hạn số hạng là số dương. Trong năm mệnh đề trên, số mệnh đề sai là A 3. B 1. C 2. D 4. Câu 100. Tong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định sai? (1) 1 + 2 + 3 + · · · + n = √ (2) un = 2 2n n(n + 1) , (∀n ∈ N). 2 là một dãy số tăng. (3) un = − sin n là một dãy số tăng. A 4. B 1. ( u1 Câu 101. Cho dãy số (un ) xác định bởi un+1 A u2018 = 3.22018 + 5. C 3. D 2. =1 . Tính số hạng thứ 2018 của dãy. = 2un + 5 B u2018 = 3.22017 + 1. C u2018 = 3.22018 − 5. D u2018 = 3.22017 − 5. Câu 102. Cho một dãy số có các số hạng đầu tiên là 1, 8, 22, 43, . . . Hiệu của hai số hạng liên tiếp của dãy số đó lập thành một cấp số cộng: 7, 14, 21, . . . , 7n. Hỏi số 35351 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho. A 100. B 102. C 103. D 101. Câu 103. Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng −9 và tổng các bình phương của chúng bằng 29. A −4; −3; −2. B −3; −2; −1. C 1; 2; 3. D −2; −1; 0.  1 n−1 Câu 104. Cho dãy số xác định bởi u1 = 1, un+1 = 2un + 2 , n ∈ N∗ . Khi đó u2018 3 n + 3n + 2 bằng 22017 1 22018 1 22017 1 22016 1 . . . . A 2016 + B 2017 + C 2018 + D 2017 + 3 2019 3 2019 3 2019 3 2019 Câu 105. Cho cấp số cộng (un ), biết u1 = 1, Sn = 55, d = 1. Khi đó giá trị của n là bao nhiêu? A n = 9. B n = 10. C n = 11. D n ∈ {10; −11}. Câu 106. Cho cấp số cộng (un ) có u1 = −2 và công sai d = 3. Số hạng u2 là A u2 = 4. B u2 = −6. C u2 = −5. D u2 = 1. Câu 107. Có bao nhiêu cấp số nhân có 5 số hạng? Biết rằng tổng 5 số hạng đó là 31 và tích của chúng là 1024? A 1. B 2. C 4. D 3. 10 Câu 108. Cho hình vuông A1 B1 C1 D1 có cạnh bằng 1. Gọi Ak+1 , Bk+1 , Ck+1 , Dk+1 thứ tự là trung điểm các cạnh Ak Bk ; Bk Ck ;Ck Dk ;Dk Ak (với k = 1, 2, . . .). Chu vi của hình vuông A2018 B2018 √ C2018 D2018 là√ √ √ 2 2 2 2 A 1007 . B 2017 . C 2018 . D 1006 . 2 2 2 2 D1 C1 A1 Câu 109. Cho dãy số (xn ) xác định bởi x1 = là mệnh đề đúng? A (xn ) là cấp số nhân. C lim xn = +∞. √ 2, xn+1 = √ B1 2 + xn , n ∈ N∗ . Mệnh đề nào dưới đây B lim xn = 2. D (xn ) là dãy số giảm. Câu 110. Dãy số (un ) xác định bởi un = 3n − 2, với n > 1. Tính tổng S = u1 + u2 + . . . + u10 . A S = 145. B S = 320. C S = 160. D S = 150. Câu 111. Cho các số 5x − y, 2x + 3y, x + 2y theo thứ tự lập thành cấp số cộng; các số (y + 1)2 ; xy + 1, (x − 1)2 theo thứ tựlập thành cấp số nhân. Tìm (x; y).   1 4 3 3 10 4 3 3 A (x; y) = (0; 0), ; , − ;− . B (x; y) = (0; 0), ; , − ;− . 3 3  4 10  3 3  4 10 10 4 13 13 11 4 3 3 ; , − ;− . ; , − ;− . C (x; y) = (0; 0), D (x; y) = (0; 0), 3 3 4 10 3 3 4 10 Câu 112. Cho cấp số cộng (un ) có công sai d = −3 và u22 + u23 + u24 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng S100 của 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó. A S100 = −14400. B S100 = −14250. C S100 = −15450. D S100 = −14650. Câu 113. Tính tổng S = 1 + 11 + · · · + 111 . . . 11} . | {z n số 1 1 A 10n−1 − 1 − 81 10 C 10n−1 − 1 − 81 n . 9 n . 9 10 n (10n − 1) − . 81 9 n 10 D 10n−1 − 1 + . 81 9 B Câu 114. Cho dãy số (un ) được xác định bởi u1 = a và un+1 = 4un (1 − un ) với mọi n = 1, 2, · · · . Có bao nhiêu giá trị của a để u2018 = 0? A 22017 + 1. B 3. C 22018 + 1. D 22016 + 1. Câu 115. Dãy số (un ) thỏa mãn Sn = u1 + u2 + . . . + un = n2 . Tính u12 . A u12 = 121. B u12 = 20. C u12 = 144. D u12 = 23. Câu 116. Ba số lập thành một cấp số nhân. Nếu số hạng thứ hai cộng thêm 2 ta được một cấp số cộng. Sau đó cộng thêm 9 với số hạng thứ ba ta lại được một cấp số nhân. Tính tổng ba số đó. 16 64 52 4 . . . A B C − . D 25 25 25 25 Câu 117. Cho một dãy số có các số hạng đầu tiên là 1, 8, 22, 43, . . . Hiệu của hai số hạng liên tiếp của dãy số đó lập thành một cấp số cộng: 7, 14, 21, . . . , 7n. Hỏi số 35351 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho. A 101. B 100. C 103. D 102.   u1 = 2 √ ∗ Câu 118. Cho dãy số (un ) thỏa mãn un + 2 − 1 , ∀n ∈ N . Tính u2018  √ un+1 = 1 − ( 2 − 1)un √ √ √ A u2018 = 7 − 5 2. B u2018 = 7 + 5 2. C u2018 =2. D u2018 = 7 + 2. 11 Câu 119. Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số tăng? n+3 (−1)n n . A un = . B un = C un = n . n+1 3n 3 D un = n2 + 2n. Câu 120. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. C x A Biết tan tan = (x, y ∈ N, phân số tối giản), tính giá trị x + y. 2 2 y A 1. B 4. C 2. D 3. Câu 121. Cho tổng Sn = 12 + 22 + . . . n2 . Khi đó, công thức của Sn là n(n + 1)(2n + 1) n+1 A Sn = B Sn = . . 6 2 n(2n + 1)(3n + 1) n(n − 1)(n + 1) C Sn = D Sn = . . 6 6 Câu 122. Trong các dãy số (un ) sau đây, dãy số nào bị chặn? √ 1 A un = 3.2n . B un = n + . C un = n2 + 1. n D un = (−1)n . 2n + 1 Câu 123. Cho cấp số cộng (un ) có công sai d. Tìm điều kiện của d để (un ) là dãy số tăng. A |d| > 1. B d > 1. C d < 0. D d > 0. Câu 124. Cho cấp số nhân có 7 số hạng, số hạng thứ tư bằng 6 và số hạng thứ bảy gấp 243 lần số hạng thứ hai. Tìm các số hạng còn lại của cấp số nhân đó. 2 2 A u1 = ; u2 = ; u3 = 2; u5 = 21; u6 = 54; u7 = 162. 9 3 2 2 B u1 = ; u2 = ; u3 = 2; u5 = 18; u6 = 54; u7 = 162. 9 5 2 2 C u1 = ; u2 = ; u3 = 2; u5 = 18; u6 = 54; u7 = 162. 9 3 2 2 D u1 = ; u2 = ; u3 = 2; u5 = 18; u6 = 54; u7 = 162. 7 3 Câu 125. Cho dãy số (un ) được xác định bởi u1 = 2, un = 2un−1 + 3n − 1 ∀n > 2. Biết rằng công thức tổng quát của dãy số đã cho có dạng un = a · 2n + bn + c ∀n > 2, trong đó a, b, c là các số nguyên. Khi đó, tổng a + b + c có giá trị bằng A −3. B −4. C 3. D 4. Câu 126. Bạn Nam là sinh viên của một trường Đại học, muốn vay tiền ngân hàng với lãi suất ưu đãi trang trãi học phí học tập hàng năm. Đầu mỗi năm học, bạn ấy vay ngân hàng với số tiền 10 triệu đồng với lãi suất 4% một năm. Tính số tiền mà Nam nợ ngân hàng sau 4 năm học, biết rằng trong 4 năm đó, ngân hàng không thay đổi lãi suất (kết quả làm tròn đến nghìn đồng). A 41600000 đồng. B 44163000 đồng. C 42465000 đồng. D 46794000 đồng. ( u5 + 3u3 − u2 = −21 Câu 127. Cho cấp số cộng (un ) thỏa mãn . Tính S = u4 + u5 + · · · + u30 . 3u7 − 2u4 = −34 A −1222. B −1242. C −1276. D −1286. Câu 128. Cho dãy hình vuông H1 , H2 , …, Hn , … Với mỗi số nguyên dương n, gọi un , Pn , Sn lần lượt là độ dài cạnh, chu vi và diện tích của hình vuông Hn . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A Nếu (un ) là cấp số cộng với công sai khác 0 thì (Pn ) cũng là cấp số cộng. B Nếu (un ) là cấp số cộng với công sai khác 0 thì (Sn ) cũng là cấp số cộng. C Nếu (un ) là cấp số nhân với công bội dương thì (Pn ) cũng là cấp số nhân. D Nếu (un ) là cấp số cộng với công sai khác 0 thì (Sn ) cũng là cấp số cộng. Câu 129. Cho một cấp số cộng (un ) có u1 = 1 và biết tổng 100 số hạng đầu bằng 24850. Tính 1 1 1 S= + + ··· + . u1 u2 u2 u3 u49 u50 49 9 4 A S = 123. B S= . C S= . D S= . 246 23 246 12 Câu 130. Ba số phân biệt có tổng bằng 217 có thể coi là các số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, cũng có thể coi là số hạng thứ 2, thứ 9, thứ 44 của một cấp số cộng. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng này để tổng của chúng bằng 820? A 21. B 20. C 42. D 17. Câu 131. Cho tam giác ABC vuông tại A có ba cạnh CA, AB, BC lần lượt tạo thành một cấp số nhân có công là q. Tìm q. p bội p √ √ √ √ 1+ 5 2 5−2 2+2 5 5−1 A q= B q= C q= D q= . . . . 2 2 2 2 Câu 132. Trong các dãy số (un ) sau đây, dãy số nào bị chặn? √ (−1)n 1 A un = n2 + 1. B un = . C un = n + . 2n + 1 n D un = 3.2n . Câu 133. Cho cấp số nhân (un ) có u3 = −5; u6 = 135. Gọi Sn là tổng của n số hạng đầu tiên. Khi đó, giá trị của S10 là 49205 49205 −147620 73810 A B C D . . . . 9 18 9 9 Câu 134. Cho cấp số cộng (un ) có công sai d = −3 và u22 + u23 + u24 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng S100 của 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó. A S100 = −14250. B S100 = −15480. C S100 = −14650. D S100 = −14400. Câu 135. Chuyện kể rằng: Ngày xưa, có ông vua hứa sẽ thưởng cho một vị quan món quà mà vị quan được chọn. Vị quan tâu: “Hạ thần chỉ xin Bệ Hạ thưởng cho một số hạt thóc thôi ạ! Cụ thể như sau: Bàn cờ vua có 64 ô thì với ô thứ nhất xin nhận 1 hạt, ô thứ 2 thì gấp đôi ô đầu, ô thứ 3 thì lại gấp đôi ô thứ 2,…ô sau nhân số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước”. Giá trị nhỏ nhất của n để tổng số hạt thóc mà vị quan nhận được từ n ô đầu tiên (từ ô thứ nhất đến ô thứ n) lớn hơn 1 triệu là A n = 21. B n = 19. C n = 20. D n = 18. Câu 136. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai? A Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng. B Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương. C Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân. D Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng. an − 1 , ∀n > 1 là dãy số tăng? n+2 1 C a<− . D a < −2. 2 Câu 137. Với giá trị nào của a thì dãy số (un ) với un = A a > 2. 1 B a>− . 2 Câu 138. Cho hình vuông A1 B1 C1 D1 có cạnh bằng 1. Gọi Ak+1 , Bk+1 , Ck+1 , Dk+1 thứ tự là trung điểm các cạnh Ak Bk , Bk Ck , Ck Dk , Dk Ak (với k = 1, 2, …). Tính chu vi của hình vuông A2018 B2018 C2018 D2018 . √ √ √ √ 2 2 2 2 A 2018 . B 1006 . C 2017 . D 1007 . 2 2 2 2 k k+1 theo Câu 139. Có tất cả bao nhiêu bộ số nguyên dương (n, k) biết n < 20 và các số Ck−1 n , Cn , Cn thứ tự đó là số hạng thứ nhất, thứ ba, thứ năm của một cấp số cộng. A 2. B 4. C 0. D 1. Câu 140. Cho ba số a, b, c, d theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết tổng 148 ba số hạng đầu bằng , đồng thời theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ 9 tám của một cấp số cộng. Tính giá trị biểu thức T = a − b + c − d. 101 100 100 101 A T = . B T = . C T =− . D T =− . 27 27 27 27 ( u1 = 1 Câu 141. Cho dãy số (un ) biết . Tính số hạng u50 . un+1 = un + 2n − 1, ∀n ∈ N∗ A 4024. B 2402. C 2240. 13 D 2024.  u1 + u2 + · · · + un = 2017 Câu 142. Cho cấp số nhân (un ) có các số hạng đều dương và 1 1 1  + + ··· + = 2018. u1 u2 un Tính tích u1 · u2 · · · un . s s    2018 n 2018 n 2017 n 2017 n A B C D . . . . 2017 2017 2018 2018 Câu 143. Cho tam giác ABC cân tại A. Biết độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và độ dài cạnh AB theo thứ tựpđó lập thành một cấp số nhân có công bội q. Tìm công bội q của cấp số nhân p đó.√ √ √ √ −2 + 2 2 −1 + 2 1+ 2 2+2 2 A q= B q= C q= D q= . . . . 2 2 2 2 Câu 144. Một tam giác vuông có chu vi bằng 3 và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Độ dài các cạnh của tam giác đó là 1 1 3 1 5 3 5 7 A ; 1; . B ; 1; . C ; 1; . D ; 1; . 3 3 2 2 4 4 4 4 2 Sp p = 2 với p 6= q, p, q ∈ N∗ . Câu 145. Cho cấp số cộng (un ). Gọi Sn = u1 + u2 + · · · + un . Biết rằng Sq q u2017 Tính giá trị của biểu thức . u2018 4034 4033 4031 4031 A . B . C . D . 4035 4035 4033 4035 Câu 146. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Trên cạnh BC, ta lấy điểm A1 sao cho CA1 = x. Gọi B1 là hình chiếu của A1 lên CA, C1 là hình chiếu của B1 lên AB, A2 là hình chiếu của C1 lên BC, B2 là hình chiếu của A2 lên CA, . . . và cứ tiếp tục như thế. Hãy tìm giá trị của x theo a sao cho A2018 ≡ A1 . a a 2a 3a A x= . B x= . C x= D x= . . 3 2 3 4 Câu 147. Người ta trồng 3003 cây theo dạng một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây, . . . , cứ tiếp tục trồng như thế cho đến khi hết số cây. Số hàng cây được trồng là A 76. B 78. C 77. D 79. Câu 148. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, AD = DC = a. Biết SAB là tam giác đều cạnh 2a và mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính côsin của √ góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC). √ 3 2 5 2 A √ . B √ . C √ . D √ . 7 6 7 7 Câu 149. Trong các dãy số (un ) sau, hãy chọn dãy số bị chặn. √ n 1 . A un = n2 + 1. B un = C un = n + . n+1 n D un = 2n + 1. Câu 150. Cho cấp số cộng (un ), n ∈ N∗ có số hạng tổng quát un = 1 − 3n. Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng A −59049. B −155. C −310. D −59048. Câu 151. Thầy Đ gửi tổng cộng 320 triệu đồng ở hai ngân hàng X và Y theo phương thức lãi kép. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng X với lãi suất 2,1% một quý (1 quý: 3 tháng) trong thời gian 15 tháng. Số tiền còn lại gửi ở ngân hàng Y với lãi suất 0,73% một tháng trong thời gian 9 tháng. Tổng tiền lãi đạt được ở hai ngân hàng là 27 507 768 đồng. Hỏi số tiền Thầy Đ gửi lần lượt ở ngân hàng X và Y là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? A 140 triệu và 180 triệu. B 120 triệu và 200 triệu. C 180 triệu và 140 triệu. D 200 triệu và 120 triệu. Câu 152. Cho dãy số (un ). Khẳng định nào sau đây đúng? A Nếu tồn tại số M > 0 sao cho |un | 6 M, ∀n ∈ N∗ thì (un ) là dãy số bị chặn. B Nếu tồn tại cặp số M, m và tồn tại giá trị n sao cho m 6 un 6 M thì (un ) là dãy số bị chặn. 14 C Nếu tồn tại một số m sao cho un > m, ∀n ∈ N∗ thì (un ) là dãy số bị chặn. D Nếu tồn tại một số M sao cho un 6 M, ∀n ∈ N∗ thì (un ) là dãy số bị chặn. Câu 153. A (an ) B (an ) C (an ) Tổng của n số hạng đầu tiên của một dãy số (an ), n > 1 là Sn = 2n2 + 3n. Khi đó là một cấp số cộng với công sai bằng 1. là một cấp số nhân với công bội bằng 1. là một cấp số cộng với công sai bằng 4. D (an ) là một cấp số nhân với công bội bằng 4. Câu 154. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x3 − 3×2 + mx + 2m − 1 = 0 có 3 nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng. A m = 1, m = 2. B m = −1. C m = 2. D m = 1. nπ Câu 155. Cho dãy số (un ) có số hạng tổng quát un = sin với n ∈ N∗ . Đặt Sn = u1 + u2 + · · · + un . 2 Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau. A S2017 < 0. B S2020 = 0. C S2019 > 0. D S2018 = 0. Câu 156. Cho cấp số cộng (un ) thỏa mãn u40 − u18 = 9, u240 − u218 = 153. Tìm u29 . 17 29 A u29 = 29. B u29 = . C u29 = . D u29 = 17. 2 2 Câu 157. Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 32 và tổng các bình phương của chúng bằng 336. Tích của bốn số đó là A 5760. B 15120. C 1920. D 1680. Câu 158. Tìm tất cả các giá trị của x để ba số 1 − x, x2 , 1 + x theo thứ tự lập thành cấp số cộng. A x = −1. B x = 1. C x = ±2. D x = ±1. Câu 159. Phương trình x3 + ax + b = 0 có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng. Chọn khẳng định đúng. A b = 0, a < 0. B b = 1, a = −2 . C b = 0, a = 1 . D b = −2, a = 1 . Câu 160. Một người gửi tiết kiệm ngân hàng theo hình thức gửi góp hàng tháng. Lãi suất tiết kiệm gửi góp cố định 0,55%/tháng. Lần đầu tiên người đó gửi 2.000.000 đồng. Cứ sau mỗi tháng người đó gửi nhiều hơn số tiền đã gửi tháng trước đó là 200.000 đồng. Hỏi sau 5 năm (kể từ lần gửi đầu tiên) người đó nhận được tổng số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? A 618051620 đồng. B 539447312 đồng. C 597618514 đồng. D 484692514 đồng. ( u1 = 1 Câu 161. Cho dãy (un ) được xác định bởi . Số hạng tổng quát của dãy số là un+1 = un + n2 (n − 1)n(2n + 2) n(2n + 1)(n + 1) A un = 1 + . B un = 1 + . 6 6 (n − 1)n(2n − 1) . C Tất cả các khẳng định A, B, C đều sai. D un = 1 + 6 3n(n + 3) Câu 162. Cho dãy số (xn ) thỏa mãn x1 + x2 + · · · + xn = với mọi n ∈ N∗ . Khẳng định 2 nào dưới đây là đúng và đầy đủ nhất? A (xn ) là cấp số cộng với công sai âm. B (xn ) là cấp số cộng với công sai dương. C (xn ) là cấp số nhân với công bội âm. D (xn ) là cấp số nhân với công bội dương. Câu 163. Xác định số hạng u2018 của dãy (un ) được xác định bởi ( u1 = 2 , ∀n > 2. un = 2un−1 + 3n − 1 A u2018 = 5 · 22017 − 6059. C u2018 = 22017 . B u2018 = 5 · 22018 . D u2018 = 5 · 22018 − 6059. 15 Câu 164. Giải phương trình 1 + 8 + 15 + 22 + · · · + x = 7944. A x = 351. B x = 220. C x = 407. D x = 330. Câu 165. √ Cho tứ giác đều ABCD √ có cạnh bằng a. Khoảng√cách từ A đến mặt phẳng√(BCD) bằng a 3 a 6 a 3 a 6 A B C D . . . . 3 2 6 3 . Câu 166. Cho cấp số nhân (un ) có hạng đầu u1 = 2 và tổng của 8 số hạng đầu tiên S8 = 6560. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho. 1 A q = −3. B q= . C q = 3. D q = ±3. 3 Câu 167. Cho hình vuông ABCD có các cạnh bằng a, và có diện tích S1 . D1 Nối bốn trung điểm A1 , B1 , C1 , D1 theo thứ tự của bốn cạnh A AB, BC, CD, DA ta được hình vuông thứ hai có diện tích S2 . Tiếp D2 C2 tục làm quá trình trên ta được hình vuông thứ ba là A2 B2 C2 D2 có diện tích S3 ,. . . và cứ tiếp tục làm như thế ta được các hình vuông lần A1 lượt có diện tích S4 , S5 , . . . , S100 (tham khảo hình vẽ bên). Tính tổng S = S1 + S2 + · · · + S100 . A2 B2 B B1 a2 (2200 − 1) a2 (2200 − 1) a2 (299 − 1) a2 A S= . B S = . C S = . D S = . 2100 299 298 2200 Câu 168. Tính S = 1 + 2 · 2 + 3 · 22 + · · · + 2018 · 22017 . A 22018 + 1. B 2017 · 22018 − 1. C 2017 · 22018 + 1. HẾT 16 D C1 C D 2017 · 22018 − 1. ĐÁP ÁN 1 D 18 D 35 B 52 A 69 C 86 B 103 A 120 B 137 B 154 D 2 A 19 D 36 D 53 B 70 B 87 A 104 D 121 A 138 D 155 B 3 A 20 A 37 A 54 D 71 D 88 C 105 B 122 D 139 B 4 C 21 B 38 D 55 B 72 C 89 D 106 D 123 D 140 C 156 B 157 D 5 C 22 B 39 C 56 B 73 C 90 C 107 C 124 C 141 B 6 C 23 A 40 C 57 B 74 A 91 C 108 A 125 A 142 C 7 A 24 A 41 B 58 A 75 D 92 D 109 B 126 B 143 D 8 C 25 D 42 C 59 C 76 B 93 A 110 A 127 B 144 C 160 B 9 A 26 A 43 D 60 D 77 A 94 D 111 B 128 B 145 B 161 D 10 D 27 A 44 B 61 C 78 D 95 C 112 B 129 B 146 C 162 B 11 D 28 D 45 A 62 C 79 C 96 D 113 B 130 B 147 C 12 C 29 B 46 A 63 A 80 B 97 B 114 D 131 C 148 A 158 D 159 A 163 D 164 D 13 D 30 D 47 C 64 D 81 B 98 D 115 D 132 B 149 B 14 D 31 A 48 C 65 C 82 A 99 D 116 B 133 D 150 B 15 D 32 B 49 D 66 A 83 B 100 D 117 A 134 A 151 A 16 B 33 C 50 D 67 B 84 B 101 C 118 B 135 C 152 A 167 B 17 B 34 A 51 C 68 D 85 D 102 D 119 D 136 B 153 C 168 C 165 D 1 166 C
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top