108 bài toán tổ hợp – phương pháp

Giới thiệu 108 bài toán tổ hợp – phương pháp

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc 108 bài toán tổ hợp – phương pháp CHƯƠNG TỔ HỢP XÁC XUẤT.

Tài liệu môn Toán và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu 108 bài toán tổ hợp – phương pháp

Các em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm về môn Toán.

Text 108 bài toán tổ hợp – phương pháp
TS. Nguy¹n V«n Lñi (chõ bi¶n)- Ngæ Thà Nh¢
Trang chủ
Sigma – MATHS
Trang chủ
Sigma – MATHS Nhúng líi gi£i ¡nh thùc am m¶! Thay cho líi nâi ¦u chóng tæi xin ph²p c¡c b¤n åc ÷ñc giîi thi»u B€I TON HAY – LÍI GIƒI •P. . . cõa mët sè b i tªp lüa chån tø quyºn:  b i tªp to¡n tê hñp cho t§t c£ måi ng÷íi. (vi¸t t­t l 108 Q1). Tæi ngh¾ mët sè nguy¶n x vîi 0 < x < 17. Ph£i c¦n ½t nh§t bao nhi¶u c¥u häi m ch¿ ÷ñc ph²p tr£ líi óng - sai º ng÷íi ta x¡c ành ÷ñc tæi ngh¾ ¸n sè n o? B i 5(Q1). Líi gi£i: C¦n 4 c¥u häi. Ta thay cho häi c¡c sè tø 1 ¸n 16 b¬ng tø 0 ¸n 15 (thay v¼ häi cho x, ta häi cho sè x − 1. V¼ lþ do kÿ thuªt trong tr¼nh b y). Ta tr¼nh b y líi gi£i cho c¡c b¤n y¶u tin håc. Chuyºn c¡c sè tø 0 ¸n 15 v· d¤ng h» ¸m cì sè 2. Nh÷ng vªy ta câ c¡c sè 0, 1, 10, 11, 100, . . . ., 1111. Nh÷ vªy chóng ta c¦n 4 æ vøa õ º biºu thà c¡c sè tø 0 ¸n 15.C¡c d¢y k½ tü c¦n x²t ¸n l 0000, 0001, 0010, 0011, . . . ., 1110, 1111. - K½ tü ð và tr½ thù i l C¥u tr£ líi ch¿ câ thº l 1? (Häi nh÷ vªy 4 l¦n vîi Ch¿ c¦n °t 4 c¥u häi: i = 1, 2, 3, 4). 0 ho°c 1. Gh²p 4 chú sè ta nhªn ÷ñc sè c¦n t¼m. Ta chuyºn sang c¡ch häi d¤ng thæng th÷íng: Chia c¡c sè th nh hai nhâm A v B rçi °t c¥u häi: Sè c¦n t¼m câ trong nhâm A? Sau khi ta nhªn ÷ñc thæng tin, ta l¤i chia ph¦n câ chùa sè c¦n t¼m th nh hai nhâm v ti¸p töc c¥u häi tr÷îc. C¡ch l m n y công ch¿ ra sè c¥u häi c¦n thi¸t l méi và tr½ c¦n mët c¥u häi º x¡c ành. 1 4 v khæng thº ½t hìn 4, v¼ https://toanmath.com/ Sigma - MATHS Líi gi£i n y câ thº têng qu¡t hâa: n¸u câ n vªt c¦n t¼m v 2k−1 < n ≤ 2k th¼ c¦n k c¥u häi. ¥y công l mët thuªt to¡n cì b£n trong khoa håc m¡y t½nh. B i 7(Q1). Tæi ngh¾ hai sè giúa 1 v 10. Häi ph£i c¦n bao nhi¶u c¥u häi (d¤ng óng sai) º b¤n câ thº bi¸t hai sè tæi ngh¾ l g¼? Líi gi£i: C¦n 6 c¥u häi. Sû döng k¸t qu£ cõa b i tr¶n, ta ch¿ c¦n x²t câ bao nhi¶u c°p sè 25 < 45 < 26 n¶n c¦n 6 c¥u häi. C10 2 = 45. V¼ Ghi chó: Vîi c¡ch ÷a tê hñp v o trong x¥y düng líi gi£i nhúng cæng vi»c t÷ðng chøng nh÷ væ còng r­c rèi béng trð th nh m¤ch l¤c. Vi»c chån 2 hay nhi·u hìn c¡c ç vªt khæng cán g¥y khâ kh«n, v¼ ¢ câ thuªt to¡n ìn gi£n. B i 8(Q1). Tr¶n b n cí 8 × 8 câ bao nhi¶u h¼nh chú nhªt? Líi gi£i: C92 · C92 = 36 · 36 = 1296. Câ nhi·u c¡ch ¸m thó và. Ta câ thº t½nh b¬ng t½ch sè o¤n th¯ng n¬m ngang C9 2 v sè o¤n th¯ng n¬m dåc C9 2 . Ho°c công câ thº minh håa líi gi£i b¬ng t½ch sè c¡ch chån hai ÷íng th¯ng n¬m ngang v sè c¡c c¡ch chån hai ÷íng th¯ng n¬m dåc. Ghi chó: B h¼nh vuæng: i to¡n s³ phùc t¤p v thó và hìn khi ta thay h¼nh chú nhªt b¬ng Tr¶n b n cí 8 × 8 câ bao nhi¶u h¼nh vuæng? Cæng vi»c b¥y gií l gh²p c¡c o¤n th¯ng còng ë d i n¬m ngang vîi c¡c o¤n th¯ng còng ë d i nh÷ng n¬m dåc. Ta s³ câ cæng thùc - câ thº mð rëng cho b n cí k½ch th÷îc n × n: S = 12 + 22 + · · · + 82 . B i 9(Q1). Tr¶n gi¡ câ 10 quyºn s¡ch. Câ bao nhi¶u c¡ch º l§y xuèng 3 quyºn s¡ch khæng câ hai quyºn n o ¢ ùng c¤nh nhau? Líi gi£i. Câ C83 c¡ch chån. N¸u dòng c¡ch li»t k¶, b i n y t÷ìng èi khâ. C¡ch ti¸p cªn v§n · mîi sau ¥y l m cho líi gi£i trð th nh µp lung linh. Ta lëi ng÷ñc quy tr¼nh. Thay cho vi»c l§y xuèng 3 quyºn s¡ch, ta l m cæng vi»c °t s¡ch l¶n gi¡. B i to¡n s³ l : Tr¶n gi¡ câ 7 quyºn s¡ch. Câ bao nhi¶u c¡ch 2 https://toanmath.com/ Sigma - MATHS º °t th¶m 3 quyºn s¡ch sao cho c¡c quyºn mîi °t khæng câ hai quyºn n o ùng c¤nh nhau? Tø ¥y líi gi£i cho b i to¡n trð n¶n r§t ìn gi£n. Giúa c¡c quyºn s¡ch tr¶n gi¡ câ têng cëng 8 và tr½ trèng (tr÷îc v sau h ng công câ thº °t). Ch¿ vi»c chån 3 ra 3 và tr½ º °t s¡ch mîi v o. K¸t qu£ hiºn nhi¶n l C8 = 56. C¡ch suy ngh¾ i ng÷ñc chi·u thíi gian nh÷ b i tr¶n gñi cho chóng ta mët phong c¡ch: PH×ÌNG PHP TRUY HÇI. B i to¡n sau thº hi»n r§t rã t¡c döng khâ thi¸u ÷ñc cõa ph÷ìng ph¡p n y. Câ bao nhi¶u c¡ch i l¶n mët c¦u thang 8 bªc sao cho méi l¦n ch¿ ÷ñc b÷îc 1 ho°c 2 bªc? B i 12(Q1). Líi gi£i. Ta b­t ¦u tø bªc thù 8 (thù n). º b÷îc ÷ñc buîc cuèi còng ¸n bªc 8 (bªc n − 1) ho°c b÷îc 2 bªc li·n tø bªc 6 (tø bªc n − 2). Vªy sè c¡ch ¸n bªc n (vîi F (n) b¬ng têng sè c¡ch tø bªc (n − 1) v tø (n − 2)). N¸u ð bªc 0 l mët c¡ch, th¼ tø 0 ¸n bªc 1 câ 1 n) câ hai c¡ch: ho°c b÷îc mët b÷îc tø bªc 7 (bªc thù c¡ch. Tø 0 l¶n bªc 2 câ 1+1= 2 c¡ch v ta nhªn ÷ñc cæng thùc truy hçi: F (n) = F (n − 1) + F (n − 2) ¥y ch½nh l b i to¡n Fibonaci nêi ti¸ng. Ð c¡c n÷îc ph¡t triºn b­t ¦u tø cuèi th¸ k¿ XX ¦u th¸ k¿ XXI mët tr o l÷u ch¤y ua ng¦m nh÷ng væ còng sinh ëng ang di¹n ra giúa c¡c quèc gia: ÷a khoa håc m¡y t½nh v o tr÷íng phê thæng. ¥y mîi ch½nh l m»nh l»nh tèi mªt cõa cuëc c£i c¡ch gi¡o döc hi»n t¤i ang di¹n ra væ còng g§p rót t¤i c¡c c÷íng quèc. N÷îc n o töt hªu trong cuëc ch¤y ua n y, quèc gia â v¾nh vi¹n bà x¸p v o h¤ng sau m kho£ng c¡ch vèn ¢ xa c¡ch nay c ng nîi rëng .... N÷îc ta khæng ph£i l n÷îc ngh±o tri thùc, ¢ ¸n lóc con ch¡u m¼nh c¦n ph£i ti¸p cªn vîi khoa håc th¸ giîi m chóng ta khæng muèn thüc sü l cö thº â l tr o l÷u khoa håc m¡y t½nh, n¸u lüc l÷ñng h¤ng hai! 3 MÖC LÖC Sigma - MATHS Möc löc 1 Biºu ç Venn  Logic 5 2 Nguy¶n lþ Dirichlet (chuçng v thä) I. 6 3 Nguy¶n lþ dirichlet II 8 4 C¡c b i To¡n tr¶n b n cí. 12 5 H¼nh håc tê hñp 13 6 Chuy¶n · sè håc. 15 7 Trá chìi  Games 16 8 Quy n¤p 18 9 Têng hñp 19 10 Th¶m th¶m 22 11 Nhúng vi¶n ngåc cõa xù sð kim c÷ìng 25 4 https://toanmath.com/ 1 Sigma - MATHS Biºu ç Venn  Logic 1. Giúa c¡c sè tü nhi¶n tø 1 ¸n 1000 câ bao nhi¶u sè chia h¸t cho: a) t nh§t mët sè b) óng mët sè c) t nh§t hai sè d) óng hai sè tø c¡c sè 2, 3, 5. 2. Câ bao nhi¶u sè nguy¶n tè còng nhau vîi 1200 v khæng qu¡ 1200? 3. Câ bao nhi¶u sè câ .... a) ba chú sè b) bèn chú sè bi¸t r¬ng c¡c chú sè cõa nâ ch¿ l c) n chú sè 1, 2, 3 nh÷ng t§t c£ ·u câ m°t ½t nh§t mët l¦n? 4. Câ bao nhi¶u sè câ 4 chú sè m trong c¡c chú sè cõa nâ c¡c chú sè 1 ho°c 2 ½t nh§t câ mët sè tham gia? 5. Ng÷íi ta ghi c¡c sè tü nhi¶n tø 1 ¸n 10000 l¶n b£ng. Sau â ng÷íi ta xâa c¡c sè câ chùa chú sè 0 ho°c 1. Häi c¡c sè bà xâa v c¡c sè cán l¤i nhâm n o nhi·u hìn? 6. B¼nh khæng chó þ ¸n çng phöc cõa m¼nh. Tr¶n chi¸c ¡o câ di»n t½ch têng 1m2 thº l ¢ 5 l¦n mµ b¤n §y ph£i v¡ n«m mi¸ng v£i méi mi¸ng di»n t½ch 30dm , s¡u l¦n ph£i v¡ c¡c mi¸ng v£i 20dm2 . Häi câ tçn t¤i khæng hai mi¸ng 2 v£i phõ ± l¶n nhau ½t nh§t 3dm ? 2 7. Câ bao nhi¶u c¡ch bä nh¦m n«m l¡ th÷ v o 5 chi¸c phong b¼ sao cho khæng câ phong b¼ n o câ àa ch¿ óng cõa l¡ th÷ c¦n gûi? 2 3 4 0 ¡p sè: 5! − 5.4! + C 5 .3! − C 5 .2! + C 5 .1! − C 5 .0! 5 https://toanmath.com/ 8. Sigma - MATHS N«m c°p vñ chçng ngçi xung quanh mët chi¸c b n trán. Häi câ bao nhi¶u c¡ch x­p x¸p sao cho c¡c b khæng ngçi c¤nh chçng m¼nh (c¡c c¡ch s­p x¸p nhªn ÷ñc tø nhau bði ph²p quay khæng t½nh l kh¡c nhau)? 5 4 3 2 ¡p sè: 9! − 5.2.8! + C 5 .22.7! − C 5 .23.6! + C 5 .24.5! − C 5 .25.4! 9. Mët  n l¤c  7 con ang i theo h ng dåc tr¶n xa m¤c. º cho h nh tr¼nh khäi nh m ch¡n æng chõ lú h nh méi hæm l¤i thay êi thù tü c¡c con l¤c  sao cho ng y hæm nay khæng câ con n o ph£i th§y con hæm qua i tr÷îc nâ. T§t nhi¶n con i ¦u th¼ câ thº giú nguy¶n. Häi câ bao nhi¶u c¡ch s­p x¸p du h nh o n º khæng hæm n o gièng hæm n o? 5 4 3 2 ¡p sè: 7! − 6.6! + C 6 .5! − C 6 .4! + C 6 .3! − C 6 .2! + C 6 6 .1! 2 Nguy¶n lþ Dirichlet (chuçng v thä) I. 10. Nhi·u nh§t câ thº cho bao nhi¶u sè nguy¶n tè kh¡c nhau, sao cho giúa chóng cù b§t k¼ ba sè ·u câ têng l mët sè nguy¶n tè? 11. Câ thº l§p ¦y c¡c æ cõa b£ng 5 × 5 b¬ng c¡c sè 1 v sè ð méi h ng v méi cët l (-1) sao cho têng c¡c kh¡c nhau? 12. Gi£ sû r¬ng giúa mët sè c¡c ç vªt hai lo¤i m u kh¡c nhau, câ hai lo¤i h¼nh d¤ng kh¡c nhau. CMR trong chóng tçn t¤i hai ç vªt kh¡c nhau c£ v· h¼nh d¤ng v m u s­c. ¡p sè: ¢ câ líi gi£i tr¶n forum BTH  LG .... 6 https://toanmath.com/ Sigma - MATHS 13. CMR: a) Tø ba sè b§t k¼ luæn t¼m ÷ñc 2 sè câ têng chia h¸t cho 2. b) Tø n«m sè b§t k¼ luæn t¼m ÷ñc 3 sè câ têng chia h¸t cho 3. c) Tø b£y sè b§t k¼ luæn t¼m ÷ñc 4 sè câ têng chia h¸t cho 4. 14. Tr¶n h¼nh l÷îi æ vuæng câ 40 h¼nh vuæng nhä ÷ñc tæ m u. Häi tø c¡c h¼nh vuæng ÷ñc tæ m u n y câ luæn t¼m ÷ñc 10 h¼nh vuæng sao cho khæng hai h¼nh n o câ iºm chung (khæng chung c£ ¿nh)? H÷îng d¨n. Chia m°t ph¯ng l÷îi th nh nhúng b n cí 2 × 2. ¡nh §u c¡c và tr½ t÷ìng èi theo c¡c sè I,II, III v IV .... 15. Tø bao nhi¶u sè ch½nh ph÷ìng ta câ thº chån ÷ñc hai sè sao cho hi»u cõa chóng chia h¸t: a) cho 3 16. b) cho 4 c) cho 8. CMR trong ph¦n ph¥n cõa sè π câ bë ba sè li¶n ti¸p nhau v bë sè n y xu§t hi»n nhi·u váng còng l¦n. H÷îng d¨n. Sè bë ba chú sè l húu h¤n c¡c sè sau d§u ph©y cõa sè 17. Câ 21 sè nguy¶n d÷ìng kh¡c nhau v π l væ h¤n. ·u nhä hìn 70. CMR trong tªp c¡c hi»u cõa hai sè n o â giúa 21 sè tr¶n, câ ½t nh§t 4 sè b¬ng nhau. 18*. Câ 7 sè tü nhi¶n kh¡c nhau câ têng l têng tèi thiºu l 19*. 100. Chùng minh r¬ng câ 3 sè câ 50. Câ 20 sè nguy¶n d÷ìng kh¡c nhau v ·u nhä hìn 70. CMR trong tªp c¡c hi»u cõa hai sè n o â giúa 20 sè tr¶n, câ ½t nh§t 4 sè b¬ng nhau. 20*. B¤n Nam câ 100 c¡i ¾a nhä, méi c¡i ÷ñc ¡nh mët sè kh¡c nhau tø 1 ¸n 100. Nam muèn °t ra b n bèn chi¸c sao cho têng c¡c sè ð hai chi¸c n y b¬ng têng c¡c sè cõa hai chi¸c kia. V½ dö: (1) + (7) = (3) + (5). Nh÷ng r§t ¡ng ti¸c 75 chi¸c ¾a bà th§t l¤c. Häi vîi 25 chi¸c cán l¤i cæng vi»c cán thüc hi»n ÷ñc khæng? 21. Sìn c¡c iºm tr¶n m°t ph¯ng b¬ng hai m¦u xanh v iºm còng m u câ kho£ng c¡ch l 1. 7 ä. CMR tçn t¤i hai https://toanmath.com/ Sigma - MATHS 22. Sìn c¡c iºm tr¶n m°t ph¯ng b¬ng 3 m u. Ch¿ ra r¬ng câ mët m u n o â câ væ sè iºm ÷ñc sìn. 23. Sìn c¡c iºm tr¶n m°t ph¯ng b¬ng 2 m¦u. CMR vîi b§t k¼ n nguy¶n d÷ìng, tçn t¤i a gi¡c lçi câ n ¿nh còng m u. 24. a) Sìn t§t c£ c¡c iºm b¬ng hai m¦u. CMR tçn t¤i h¼nh chú nhªt câ c¡c ¿nh çng m¦u. b) Gi£i b i to¡n vîi n m¦u? c) Trong ph¦n a) v b) nâi tr¶n b i to¡n câ thº chùng minh ÷ñc vîi mët sè k cè ành (nhi·u húu h¤n) c¡c iºm ÷ñc sìn tr¶n m°t ph¯ng, còng ·u câ h¼nh chú nhªt câ c¡c ¿nh còng m¦u. H¢y ch¿ ra sè k trong tøng tr÷íng hñp. ¡p sè: a) L÷îi æ vuæng 3×7 TMK n y. b) L÷îi æ vuæng k½ch th÷îc 25. (n + 1)(n.C 2 n+1 + 1). Kho£ng c¡ch æi mët cõa tªp nhi·u væ còng c¡c iºm công câ nhi·u væ còng gi¡ trà kh¡c nhau. 26. a) Trong m°t ph¯ng l÷îi æ vuæng câ thº cho nhi·u nh§t bao nhi¶u iºm nót l÷îi º trung iºm cõa c¡c o¤n th¯ng c¡c iºm n y khæng n¬m tr¶n nót l÷îi. b) Công c¥u häi â vîi h» l÷îi lªp ph÷ìng. 27. Trong h¼nh vuæng c¤nh 300 ìn và cho 10 iºm. CMR giúa chóng t¼m ÷ñc 2 iºm câ kho£ng c¡ch nhä hìn 142 ìn và. 28. Tr¶n m°t ph¯ng h¼nh vuæng c¤nh 70 cm câ v¸t cõa 50 ph¡t ¤n. H¢y ch¿ ra r¬ng câ hai v¸t ¤n c¡ch nhau khæng qu¡ 15 cm. 29. Ð gi£i bâng ¡ V-Landi s¥n bâng câ chi·u rëng 39m, chi·u d i 91m. CMR trong qu¡ tr¼nh thi §u luæn ÷ñc hai c¦u thõ câ và tr½ c¡ch nhau khæng qu¡ a) 19 m 30. b) 15 m. Trong h¼nh vuæng c¤nh ìn và cho 51 iºm b§t k¼. CMR tçn t¤i 3 iºm n¬m trong mët váng trán b¡n k½nh 1 . 7 8 https://toanmath.com/ Sigma - MATHS 3 Nguy¶n lþ dirichlet II 31. Trong b£ng æ vuæng 100 × 100 ng÷íi ta i·n mët trong ba sè c¡c æ vuæng nhä, sau â t½nh têng c¡c sè cõa tøng h ng, tøng cët v 1, 2, 3 v o hai ÷íng ch²o rçi ghi ri¶ng bi»t c¡c k¸t qu£. CMR luæn t¼m ÷ñc hai sè b¬ng nhau. 32. Tø c¡c ¿nh cõa mët a gi¡c ·u 13 c¤nh câ th¸ chån ÷ñc khæng 5 ¿nh, sao cho b§t k¼ hai ¿nh n o trong 5 ¿nh n y câ kho£ng c¡ch kh¡c nhau? ¡p ¡n: khæng. 33. Câ mët chi¸c c¥n hai ¾a, mët b¶n °t vªt c¦n c¥n v mët b¶n °t c¡c qu£ c¥n. Ng÷íi ta muèn c¥n c¡c vªt câ khèi l÷ñng nguy¶n tø 1 ¸n 15 kg m ch¿ dòng sè l÷ñng qu£ c¥n ½t nh§t. C¦n ph£i chån nhúng qu£ c¥n câ khèi l÷ñng nh÷ th¸ n o? t nh§t bao nhi¶u qu£? 34. Ð chñ tríi øng th­c m­c °t vªt c¦n c¥n v ng÷íi ta th÷íng c¥n b¬ng c¥n 2 ¾a, mët b¶n mët b¶n °t khæng qu¡ 2 qu£ c¥n. Muèn c¥n c¡c trång l÷ñng nguy¶n tø 1 ¸n 16 kg c¡c cao thõ chñ ¶m c¦n dòng nhúng qu£ c¥n nh÷ th¸ n o? t nh§t bao nhi¶u qu£? ¡p sè: 6 qu£ c¥n. 35. Ð chñ tríi S nh i»u ng÷íi ta th÷íng c¥n b¬ng c¥n 2 ¾a, v sû döng khæng qu¡ 2 qu£ c¥n. º c¥n thuªn ti»n ng÷íi ta th÷íng °t mët b¶n l qu£ c¥n mët b¶n vªt c¦n c¥n v c¡c (n¸u c¦n) câ thº °t th¶m ch¿ mët qu£ c¥n. Muèn c¥n c¡c trång l÷ñng nguy¶n tø 1 ¸n 17 kg c¡c cao thõ chñ ¶m c¦n dòng nhúng qu£ c¥n nh÷ th¸ n o? Tèi thiºu bao nhi¶u qu£? ¡p sè: 5 qu£ c¥n. 9 https://toanmath.com/ 36. D¢y sè 9 h¤ng tû Sigma - MATHS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) cõa c¡c d¢y sè 9 h¤ng tû kh¡c m ÷ñc ki¸n t¤o b¬ng c¡ch l§y têng trong méi d¢y â ch¿ hai chú sè câ m°t v½ (0, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0). V ph²p l§y têng ÷ñc thüc hi»n tr¶n tøng h¤ng tû: (0, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0) + (1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1) = (1, 2, 2, 0, 1, 3, 3, 0, 1). Häi ½t nh§t dö ph£i dòng bao nhi¶u d¢y sè thäa m¢n i·u ki»n tr¶n? ¡p sè: c¦n ½t nh§t 4 d¢y th½ch hñp. 37. Mët h¼nh chú nhªt câ c¡c c¤nh l nhªt nhä câ ë d i c¡c c¤nh l 5 v 9. Ng÷íi ta chia th nh 10 h¼nh chú c¡c sè nguy¶n. Chùng minh r¬ng câ hai h¼nh câ di»n t½ch b¬ng nhau trong c¡c h¼nh chú nhªt n y! 38. Tr¶n m°t ph¯ng cho 100 iºm khæng câ 3 iºm n o th¯ng h ng. C¡c o¤n th¯ng nèi c¡c iºm ·u ÷ñc sìn m u xanh ho°c ä. Chùng minh r¬ng trong c¡c iºm tr¶n luæn chån ÷ñc ½t nh§t 2 iºm m tø â sè o¤n th¯ng ä xu§t ph¡t b¬ng nhau. 39. CMR trong mët nhâm 6 ng÷íi luæn luæn chån ÷ñc 3 ng÷íi ho°c còng quen nhau ho°c còng khæng quen nhau. 40. Câ 17 nh b¡c håc trao êi vîi nhau b¬ng 3 thù ti¸ng Anh , Ph¡p, Vi»t (hai ng÷íi ch¿ trao êi b¬ng mët thù ti¸ng chung). CMR luæn chån ÷ñc 3 ng÷íi trao êi vîi nhau b¬ng còng mët thù ti¸ng. 41. Câ 66 di¹n vi¶n, b§t k¼ 2 ng÷íi n o ·u ¢ biºu di¹n chung còng mët thº lo¤i nh h¡t, lçng ti¸ng, âng phim, hay væ tuy¸n. Bi¸t r¬ng méi c°p hai ng÷íi ch¿ biºu di¹n chung mët thº lo¤i. Chùng minh r¬ng câ ba di¹n vi¶n biºu di¹n vîi nhau còng thº lo¤i. 42. Trong mët thung lông câ 65 con bá cõa hai l ng ang g°m cä: gçm c¡c lo¤i n¥u, tr­ng, en v loang lê. CMR n¸u khæng câ 5 con bá n o còng ë tuêi, còng m u læng, th¼ luæn t¼m ÷ñc 3 con bá còng m u læng, còng ë tuêi v ð còng mët l ng. 43. Trong mët tªp thº 9 ng÷íi, ng÷íi n o công quen 7 ng÷íi kh¡c. H¢y ch¿ ra r¬ng cù 4 ng÷íi b§t ký ·u câ chung ½t nh§t mët ng÷íi quen. 10 https://toanmath.com/ 44. Sigma - MATHS Lo¤i Toto bâng ¡ 13 trªn, k¸t qu£ (1, X, 2). C¦n ph£i chìi ½t nh§t bao nhi¶u v² º trong c¡c v² ¢ chìi câ ½t nh§t mët cët câ ½t nh§t 5 k¸t qu£ óng. 45. Chùng minh r¬ng trong mët a gi¡c lçi 10 c¤nh (thªp gi¡c) luæn tçn t¤i mët ÷íng ch²o khæng song song vîi b§t k¼ c¤nh n o cõa a gi¡c. H÷îng d¨n: Méi c¤nh câ khæng qu¡ ba ÷íng ch²o song song vîi nâ. 46. Mët b n cí 12 × 12 câ mët sè æ ÷ñc sìn m¦u en ho°c m u tr­ng. M u cõa méi æ câ thº ÷ñc thay êi sang m u ng÷ñc l¤i, n¸u trong méi l÷ñt ng÷íi ta êi m u c£ mët cët hay c£ mët h ng. Häi trong måi tr÷íng hñp luæn câ thº êi m¦u sao cho b n cí cuèi còng ch¿ cán to n m¦u en? ¡p sè: Câ c§u h¼nh khæng thº thüc hi»n ÷ñc. 47. Tr¶n c¡c æ cõa b n cí 8x8 ÷ñc ghi c¡c sè nguy¶n. Méi l÷ñt ng÷íi ta t«ng gi¡ trà cõa mët b£ng 3×3 ho°c 4×4 méi æ l¶n mët ìn và. Häi möc ½ch t§t c£ c¡c æ câ gi¡ trà chia h¸t cho 10 câ luæn luæn ¤t ÷ñc hay khæng? 3 × 3 v 25 b£ng 4 × 4, méi b£ng câ 10 c¡ch 1036 + 25 = 1061 c§u h¼nh câ thº t¤o ÷ñc. H÷îng d¨n: Khæng thº. Câ 36 b£ng bi¸n êi. Dâ â câ thº t¤o th nh Tø 64 æ câ 1064 câ 64 c§u h¼nh. 48*. Trong mët tr÷íng håc, ng÷íi ta chia c¡c b¤n håc sinh v o c¡c ëi 10 ng÷íi. Mët håc sinh câ thº tham gia nhi·u ëi ho°c khæng tham gia b§t cù ëi n o. Sè ëi l 500. CMR câ thº chia c¡c b¤n håc sinh v o hai pháng sao cho trong c£ hai pháng méi ëi ·u câ ng÷íi cõa m¼nh. ¡p sè: câ thº. 11 https://toanmath.com/ 4 Sigma - MATHS C¡c b i To¡n tr¶n b n cí. 49. Tr¶n b n cí vua câ thº i qu¥n m¢ li¶n ti¸p v o méi æ mët l¦n rçi quay l¤i và tr½ ban ¦u? C¡i g¼ x£y ra vîi c¡c b n cí 50. Tr¶n b n cí 5×5 4 × 4, 5 × 5, 8 × 8. méi æ câ mët con c¡nh cam. Sau hi»u cái c¡c con c¡nh cam chuyºn sang mët æ câ chung c¤nh vîi æ vøa ùng. Li»u sau khi i méi æ cõa b n cí v¨n câ mët con khæng? 51. Mët b n cí 8×8 ð hai gâc èi di»n méi gâc mët qu¥n cí. Häi câ th¸ phõ k½n ph¦n cán l¤i cõa b n cí b¬ng nhúng qu¥n omino k½ch th÷îc 52. Mët b n cí ð mët gâc câ mët qu¥n cí. Häi câ th¸ phõ k½n ph¦n cán l¤i cõa b n cí b¬ng nhúng qu¥n domino k½ch th÷îc 53. 1 × 2? 1 × 3? Câ thº °t mët qu¥n cí v o b n cí º ph¦n cán l¤i câ thº phõ k½n b¬ng nhúng qu¥n domino k½ch th÷îc 1 × 3? 54. Câ thº phõ b b¬ng c¡c qu¥n domino n cí 10 × 10 ành ngh¾a: Polimino l 1 × 4? h¼nh ÷ñc gh²p li·n c¤nh cõa c¡c h¼nh vuæng ìn và. 55. Câ bao nhi¶u qu¥n polimino câ b· m°t 4 ìn và (gh²p c¤nh vîi c¤nh b¬ng 4 h¼nh vuæng). ¡p sè: 5 h¼nh. 12 https://toanmath.com/ Sigma - MATHS 56. T§t c£ c¡c qu¥n polimino 4 ìn và méi qu¥n sû döng mët l¦n câ thº gh²p l¤i ÷ñc mët h¼nh chú nhªt khæng? ¡p sè: Khæng ÷ñc. Chó þ: Polimino h¼nh chú T v c¡ch tæ m u b n cí. 57. Câ bao nhi¶u qu¥n polimino 5 ìn và? ¡p sè: 12 qu¥n. 58.Tø t§t c£ c¡c qu¥n polimino 5 ìn và méi qu¥n sû döng mët l¦n câ thº gh²p l¤i ÷ñc mët h¼nh chú nhªt. Minh håa b¬ng h¼nh v³. H¼nh chú nhªt â k½ch th÷îc bao nhi¶u? ¡p sè: ÷ñc. VD 5 10 × 6 ho°c 5 × 12 H¼nh håc tê hñp 59. Tr¶n m°t ph¯ng cho n iºm khæng câ 3 iºm n o th¯ng h ng. CMR: a) Tçn t¤i mët ÷íng th¯ng ph¥n chia k iºm ri¶ng bi»t tø c¡c iºm cán l¤i. b) Tçn t¤i ÷íng trán chùa óng k iºm b¶n trong. 60. Cho n iºm têng qu¡t tr¶n m°t ph¯ng (khæng câ ba iºm n CMR tçn t¤i mët váng trán ch¤y qua ½t nh§t ba iºm m o th¯ng h ng). khæng chùa iºm n o b¶n trong. 61. Cho 5 iºm têng qu¡t tr¶n m°t ph¯ng khæng còng n¬m tr¶n mët ÷íng trán. CMR câ thº chån ra 2 iºm sao cho ÷íng trán i qua ba iºm cán l¤i ph¥n chia hai iºm nâi tr¶n (mët b¶n trong, mët b¶n ngo i). 13 https://toanmath.com/ 62. Sigma - MATHS Cho 6 iºm têng qu¡t tr¶n m°t ph¯ng.Nèi t§t c£ c¡c c°p hai iºm b¬ng nhúng o¤n th¯ng. Câ thº sìn c¡c o¤n th¯ng b¬ng 5 m u sao cho tø méi ¿nh luæn câ n«m c¤nh xu§t ph¡t hay khæng? 63. Cho n iºm têng qu¡t tr¶n m°t ph¯ng. CMR câ thº sìn b¬ng k m u sao cho khi nèi c¡c iºm còng m u b¬ng o¤n th¯ng câ ch½nh m u ð ¿nh th¼ c¡c o¤n th¯ng kh¡c m u khæng c­t nhau. 64. Tr¶n m°t ph¯ng cho n iºm têng qu¡t. Häi câ thº k´ nhi·u nh§t bao nhi¶u ÷íng th¯ng tø c¡c iºm n y? 65. Cho 6 iºm. C¡c ÷íng th¯ng qua trung iºm c¡c o¤n th¯ng ÷ñc x¡c ành bði s¡u iºm tr¶n câ thº t¤o n¶n bao nhi¶u giao iºm? 66. Cho 5 ÷íng th¯ng. X²t c¡c ÷íng ph¥n gi¡c cõa c¡c ÷íng th¯ng n y. Häi c¡c ÷íng n y câ thº câ nhi·u nh§t bao nhi¶u giao iºm? ¡p sè: 67. 40 + 60 + 10 = 110 giao iºm. X²t mët a gi¡c lçi. Gi£ sû khæng câ 3 ÷íng ch²o n o çng quy. Häi c¡c ÷íng ch²o c­t nhau t¤i bao nhi¶u iºm? 4 ¡p sè: C 10 . 68. V³ tr¶n m°t ph¯ng n ÷íng trán. H¢y sìn nhúng ph¦n m°t ph¯ng giîi h¤n bði c¡c cung trán b¬ng 2 m u sao cho nhúng ph¦n m°t ph¯ng câ chung cung trán th¼ câ m u sìn kh¡c nhau. 69. Mët c¡i b¡nh ga tæ h¼nh hëp chú nhªt mët chi·u bà c­t b¬ng 5 nh¡t v mët chi·u kh¡c bà c­t b¬ng 8 nh¡t. Peter ÷ñc c­t mët nh¡t theo mët ÷íng th¯ng. Cªu ta ÷ñc l§y t§t c£ c¡c ph¦n m dao ch¤m ph£i. Häi nhi·u nh§t câ thº ÷ñc «n bao nhi¶u mi¸ng? 70. N ÷íng th¯ng chia m°t ph¯ng nhi·u nh§t th 14 nh bao nhi¶u mi·n? https://toanmath.com/ 6 Sigma - MATHS Chuy¶n · sè håc. 71. Tø c¡c sè 1, 2, 3, · · · , 10 câ thº chån nhi·u nh§t bao nhi¶u sè sao cho trong c¡c sè n y hi»u cõa b§t ký hai sè ·u cho gi¡ trà kh¡c nhau? 72. Tø c¡c sè 1, 2, 3, · · · , 10 câ thº chån nhi·u nh§t bao nhi¶u sè sao cho trong c¡c sè n y têng cõa b§t ký hai sè ·u cho gi¡ trà kh¡c nhau? 73. Tø c¡c sè 1, 2, 3, · · · , 20 câ thº chån nhi·u nh§t bao nhi¶u sè sao cho trong c¡c sè n y têng cõa b§t ký hai sè khæng n¬m trong c¡c sè ¢ chån? 74. Tø c¡c sè 1, 2, 3, · · · , 20 câ thº chån nhi·u nh§t bao nhi¶u sè sao cho trong c¡c sè n y hi»u cõa b§t ký hai sè khæng l 7? 75. Tø c¡c sè 1, 2, 3, · · · , 20 câ thº chån nhi·u nh§t bao nhi¶u sè sao cho khæng câ sè n o l ÷îc cõa t½ch cõa c¡c sè cán l¤i? 76. Tø c¡c sè 1, 2, 3, · · · , 20 câ thº chån nhi·u nh§t bao nhi¶u sè sao cho khæng câ 2 sè n o m mët sè l ÷îc cõa sè kia? 77. Tø c¡c sè 1, 2, 3, · · · , 20 câ thº chån nhi·u nh§t bao nhi¶u sè sao cho khæng câ 2 sè n o m mët sè g§p 2 l¦n sè kia? 15 https://toanmath.com/ 78. Tø c¡c sè Sigma - MATHS 1, 2, 3, · · · , 20 câ thº chån nhi·u nh§t bao nhi¶u sè sao cho t½ch cõa chóng khæng chia h¸t cho 10? 79. Bä mët sè trong c¡c sè 1, 2, 3, · · · , 10 sao cho tø c¡c sè cán l¤i câ thº chia th nh hai nhâm, m t½ch c¡c sè trong méi nhâm b¬ng nhau. Sè bà lo¤i l sè n o? 80. Bä mët sè trong c¡c sè 1, 2, 3, · · · , 16 sao cho tø c¡c sè cán l¤i câ thº chia th nh hai nhâm, m t½ch c¡c sè trong méi nhâm b¬ng nhau. Sè bà lo¤i l sè n o? 7 81. Trá chìi  Games Cho mët a gi¡c lçi 12 ¿nh. Hai ng÷íi chìi. Hå thay nhau nèi c¡c ÷íng ch²o sao cho nhúng ÷íng ch²o mîi nèi khæng c­t c¡c ÷íng ch²o ¢ câ ð mi·n trong cõa a gi¡c. Ng÷íi thua l ng÷íi khæng thº ti¸p töc v³ th¶m. Häi ng÷íi n o câ chi¸n thuªt º luæn th­ng trªn? T¤i sao? H÷ìng d¨n: dòng èi xùng. 82. Câ mët thanh sæ-cæ-la h¼nh b n cí 8×8 v æ ph½a tr¶n b¶n tr¡i bà nhi¹m ëc. Hai ng÷íi chìi. ¸n l÷ñt ai, ng÷íi â chån mët æ rçi b´ h¸t ph¦n sæ - cæ la tø æ â sang b¶n ph£i v xuèng d÷îi. Ng÷íi thua cuëc l ng÷íi ph£i chån æ bà nhi¹m ëc. H¢y ch¿ ra thuªt to¡n luæn £m b£o ng÷íi i ¦u ti¶n th­ng trªn. 16 https://toanmath.com/ 83. Sigma - MATHS Hai ng÷íi chìi méi ng÷íi câ mët m¦u en ho°c ä, hå thay nhau tæ méi l¦n 3 c¤nh cõa mët khèi hëp lªp ph÷ìng b¬ng m u cõa m¼nh. Ng÷íi th­ng trªn l ng÷íi sìn ÷ñc c£ 4 c¤nh cõa mët m°t n o â b¬ng m u cõa m¼nh. Häi ai câ kh£ n«ng th­ng trªn? ¡p sè: Ng÷íi i thù 2 câ thº cùu v¢n t¼nh th¸ b¬ng thõ háa. 84. Tr¶n b n cí l÷îi æ vuæng 8 × 9. Hai ng÷íi chìi. Méi l¦n ¸n l÷ñt ng÷íi n o i, ng÷íi â ph£i chån ra 3 iºm l÷îi (nót l÷îi æ vuæng) º câ thº v³ ÷ñc mët tam gi¡c khæng câ iºm chung vîi c¡c tam gi¡c ¢ v³. Ng÷íi th­ng l ng÷íi i sau còng. Ai câ thº th­ng trªn? 85. Hai ng÷íi chìi. Tø c¡c sè 1, 2, 3, . . . , 101 méi ng÷íi l§y 9 sè. Sau 11 l¦n i cán l¤i 2 sè. Ng÷íi ¦u ti¶n th­ng n¸u hi»u cõa hai sè n y l 55. Li»u ng÷íi ¦u ti¶n luæn luæn th­ng trªn? ¡p sè: Câ thº. 86. Tr¶n b n câ 24 vi¶n säi. Câ thº l§y k vi¶n (k > 0) n¸u k v sè säi tr¶n b n nguy¶n tè còng nhau. Hai ng÷íi chìi. Ng÷íi l§y vi¶n cuèi còng l ng÷íi th­ng trªn. Ai câ thº th­ng trªn? N¸u sè säi thay êi c¡c gi¡ trà n kh¡c th¼ sao? 87. Peter v Pal còng chìi: Tr÷îc ti¶n Peter nâi mët sè nguy¶n câ mët chú sè lîn hìn 1, sau â Pal nh¥n sè n y vîi mët sè nguy¶n câ mët chú sè lîn hìn 1. Sau â Peter công l¤i l m nh÷ vªy l§y k¸t qu£ cõa Pal nh¥n vîi mët sè nguy¶n câ mët chú sè lîn hìn 1. Cuëc chìi cù ti¸p töc nh÷ vªy cho ¸n khi câ mët ng÷íi n o â ¤t ÷ñc k¸t qu£ l mët sè lîn hìn 2000. Häi Peter ph£i b­t ¦u b¬ng sè n o º luæn th­ng trªn? 88. Hai ng÷íi chìi. Méi ng÷íi l¦n l÷ñt chi¸m mët sè nguy¶n. Ng÷íi th­ng cuëc l ng÷íi chi¸m ÷ñc tr÷îc mët bë câ ba chú sè li·n nhau. Ai câ kh£ n«ng th­ng trªn? 89. Câ hai n­m säi tr¶n b n. Mët n­m 8 vi¶n v n­m kia 12 vi¶n. Hai ng÷íi chìi. Méi l¦n méi ng÷íi ch¿ ÷ñc l§y tø mët èng n o â v i vi¶n (½t nh§t 1 vi¶n). Häi ai câ kh£ n«ng th­ng trªn? 17
Trang chủ
90. Câ v Sigma – MATHS i n­m säi tr¶n b n. V½ dö c¡c n­m câ 4, 6, 11, 15, 17, 18 vi¶n. Hai ng÷íi chìi. Méi l¦n méi ng÷íi ÷ñc l§y tø mët sè n­m, méi n­m ch¿ 1 vi¶n. Ai l ng÷íi th­ng trªn? 91. Vi¸t c¡c sè nguy¶n d÷ìng th xanh v o sè 8 v nh h ng tr¶n m°t ph¯ng. °t mët váng trán váng trán ä v o sè 13. Hai ng÷íi chìi. Méi ng÷íi chån mët trong hai c¡i váng v thay êi ché sao cho luæn °t v o sè b² hìn tr÷îc â v sè câ váng xanh luæn lîn hìn sè câ váng ä. Ng÷íi th­ng l câ ä ð sè 1 v xanh ð sè 2. Ai l ng÷íi sau khi i ng÷íi th­ng cuëc? 8 Quy n¤p 92. Câ thº x¸p khæng c¡c tªp hñp con cõa mët tªp hñp n ph¦n tû l¶n mët ÷íng trán sao cho c¡c tªp con c¤nh nhau câ khæng qu¡ mët ph¦n tû kh¡c nhau? 93. Cho H = {2, 3, . . . , n}, x²t t§t c£ nhúng tªp hñp con khæng réng cõa H, trong méi tªp hñp nh¥n t§t c£ c¡c ph¦n tû vîi nhau rçi l§y têng nghàch £o cõa c¡c gi¡ trà â. Häi k¸t qu£ nhªn ÷ñc l bao nhi¶u? V½ dö: n = 4 th¼: 1 1 1 1 1 1 1 3 + + + + + + = 2 3 4 6 8 12 24 2 94. Ng÷íi ta muèn m­c mët r±m cûa sê. º chia c¡c kho£ng c¡ch cho thªt ·u nhau, ¦u ti¶n ng÷íi ta m­c ð hai ¦u t§m r±m rçi chia æi v m­c t¤i iºm giúa, cù ti¸p töc nh÷ th¸, ng÷íi ta m­c iºm giúa cõa c¡c o¤n ti¸p theo. Häi c¦n câ bao nhi¶u c¡i m­c º ph÷ìng ph¡p n y thüc hi»n ÷ñc? 18
Trang chủ
Sigma – MATHS 95. Chia mët tam gi¡c th nh c¡c tam gi¡c nhä khæng câ iºm trong chung sao cho khæng câ ba ¿nh n o th¯ng h ng. Chùng minh r¬ng sè tam gi¡c nhä ch¿ câ thº l 96. sè l´. Câ bèn b , méi b bi¸t mët chuy»n nh÷ng ch¿ câ thº nâi chuy»n ÷ñc vîi nhau qua i»n tho¤i º trao êi vîi b¤n c¥u chuy»n cõa m¼nh (hai chi·u). Häi c¦n ½t nh§t bao nhi¶u có i»n tho¤i º t§t c£ måi ng÷íi bi¸t ÷ñc c¡c c¥u chuy»n cõa méi ng÷íi (méi b b kº chuy»n cõa m¼nh v nhúng chuy»n ¢ ÷ñc nghe tø kh¡c tr÷îc â)? 97. Chùng minh r¬ng tø c¡c sè 1, 2, . . . , 3k luæn câ thº chån 2k c¡c sè kh¡c nhau sao cho trung b¼nh cëng cõa b§t ký hai sè ÷ñc chån khæng n¬m trong c¡c sè ¢ chån. 98. v a) Nhúng sè ch®n n o câ thº vi¸t ÷ñc th nh têng cõa hai sè ch®n d÷ìng c¡c sè n y l hñp sè. b) Sè ch®n n o câ thº vi¸t th nh têng cõa ba sè d÷ìng l´ m c¡c sè n y ·u l hñp sè? 9 Têng hñp 99. a) H¢y °t 15 iºm ä l¶n c¡c c¤nh cõa mët löc gi¡c sao cho méi c¤nh câ sè iºm ä b¬ng nhau. b) Gi£i b i to¡n trong tr÷íng hñp 16 iºm. c) Tr÷íng hñp 2003 iºm. d) 15 iºm èi vîi mët th§t gi¡c (7 ¿nh). 100. °t 10 iºm ä v 14 iºm xanh l¶n c¡c c¤nh cõa mët h¼nh löc gi¡c sao cho tr¶n méi c¤nh sè iºm ä b¬ng sè iºm xanh. 19
Trang chủ
Sigma – MATHS 101. Hai ng÷íi chìi thay êi nhau hå ghi c¡c d§u (−), (+) v o d¢y sau (kº c£ tr÷îc sè 1): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a) Ng÷íi b­t ¦u chìi möc ½ch l k¸t thóc b¬ng têng ¤i sè cuèi còng cõa d¢y khæng chia h¸t cho 3. Ng÷íi thù hai th¼ cè g­ng º têng chia h¸t cho 3. Häi ph£i chìi nh÷ th¸ n o? Ai câ lñi th¸ hìn? b) T¼nh tr¤ng s³ th¸ n o n¸u thay êi vai trá ng÷íi i ¦u th­ng n¸u têng khæng chia h¸t cho 3. 102. K¸t thóc mët cuëc chìi t§t c£ måi ng÷íi b­t tay nhau ra v·. Giúa chøng câ mët ng÷íi quen cõa mët và kh¡ch ¸n ân b¤n ng÷íi â b­t tay vîi nhúng ng÷íi m anh ta quen bi¸t. V¼ th¸ câ têng cëng 68 c¡i b­t tay. Häi ng÷íi mîi ¸n quen bao nhi¶u ng÷íi trong cuëc chìi? 103. S¡u ëi bâng tham gia mët gi£i bâng t§t c£ c¡c ëi ·u g°p nhau mët l¦n. K¸t thóc gi£i c¡c ëi ¤t ÷ñc 12, 10, 9, 8, 7 v 6 iºm. Häi b¶n th­ng trªn ÷ñc bao nhi¶u iºm n¸u háa ÷ñc 1 iºm, thua ÷ñc 0 iºm? 104. ·u Hai ng÷íi chìi, ng÷íi ta thay nhau v³ c¡c ÷íng ch²o cõa mët a gi¡c 2000 ¿nh. C§m khæng ÷ñc v³ nhúng ÷íng ch²o c­t c¡c ÷íng ch²o ¢ v³ tr÷îc â. Ng÷íi thua l gi¡c m 105. ch÷a câ ÷íng ch²o n o ÷ñc v³. Ai câ chi¸n thuªt º th­ng trªn? Câ hay khæng mët buêi g°p m°t m ng÷íi b¤n v 106. ng÷íi sau b÷îc i cõa anh ta th¼ xu§t hi»n mët tù b§t cù ng÷íi n o công câ óng 6 b§t ký hai ng÷íi n o ·u câ óng hai ng÷íi b¤n chung? a) Lotto ð v÷ìng quèc Ngåc Anh tø 7 sè ng÷íi ta l§y ra 3 sè l m gi£i th÷ðng. Häi ph£i mua bao nhi¶u v² º ch­c ch­n câ ½t nh§t mët v² câ 2 sè tróng th÷ðng (méi v² ÷ñc ¡nh 3 sè tòy þ)? b) Công ð v÷ìng quèc n y câ mët trá chìi kh¡c tø b©y sè ng÷íi ta ch¿ rót ra hai sè l m gi£i th÷ðng nh÷ng ng÷íi chìi tr¶n méi v² ÷ñc ¡nh 3 sè. Häi c¦n mua bao nhi¶u v² º ch­c ch­n tróng gi£i (tróng c£ hai sè)? 20
Trang chủ
107. Sigma – MATHS Ngåc Anh ÷ñc c¡c b¤n còng lîp t°ng cho 3 bæng hoa: 1 bæng hçng, 1 bæng thõy ti¶n, 1 bæng lan. Cæ ta câ 3 b¼nh üng hoa: mët b¼nh sù Trung Quèc, mët b¼nh xù B¡t Tr ng, mët b½nh xù ‡n ë. a) N¸u méi b¼nh ch¿ c­m mët bæng hoa th¼ câ bao nhi¶u c¡ch? b) N¸u khæng câ i·u ki»n r ng buëc tr¶n th¼ câ bao nhi¶u c¡ch? 108. Ð v÷ìng quèc Ngåc Anh ng÷íi ta tê chùc Tombola. Rót ra 3 sè tø 45 sè: 1, 2, 3, . . . ., 45. a) Ng÷íi ta t½nh r¬ng n¸u méi cæng d¥n ghi mët v² phi¸u mët c¡ch kh¡c nhau. Th¼ câ thº x£y ra tr÷íng hñp khæng ai tróng gi£i ëc ­c. Häi v÷ìng quèc n y câ nhi·u nh§t bao nhi¶u cæng d¥n? b) Ð v÷ìng quèc n y b¡c John câ t§t c£ c¡c v² sè ghi ba sè. Häi câ bao nhi¶u phi¸u tróng th÷ðng ½t nh§t hai sè. c) B¥y gií ð xù Ngåc Anh thay êi c¡ch chìi lotto, tø 45 sè ph£i rót ra 42 sè. Häi ph£i chìi bao nhi¶u v² º ch­c ch­n ÷ñc gi£i full (t¼m ÷ñc t§t c£ c¡c sè). c) Câ bao nhi¶u v² kh¡c nhau chung 41 sè? Chung 40 sè? 21
Trang chủ
10 Sigma – MATHS Th¶m th¶m 108.1. B£n ç d÷îi ¥y l ÷íng giao thæng l thanh phè Henry Poter ang sinh sèng. H» thèng c¡c ÷íng th¯ng cõa l÷îi æ vuæng. Méi khèi nh câ b· m°t 100m. C¡c b¤n cõa Poter ð c¡c và tr½ A, B, C, D (tr¶n h¼nh v³). Häi hå tªp trung hëi håp ché n o º têng chi·u d i qu¢ng ÷íng méi ng÷íi ph£i i l nh§t? 22 ½t
Trang chủ
108.2. Sigma – MATHS B£n ç xù Khæng Khæng Th§y câ 35 th nh phè (c¡c d§u trán tr¶n b£n ç)- c¡c ÷íng giao thæng l c¤nh nhau câ kho£ng c¡ch l mët sè th nh phè v c¡c ÷íng nèi c¡c th nh phè. C¡c th nh phè 5km. Nh Vua câ hùa vîi d¥n chóng l s³ chån ð â x¥y düng c¡c tr¤m cùu häa sao cho khæng câ th nh phè n o c¡ch tr¤m cùu häa g¦n nh§t qu¡ 5km. Häi c¦n câ ½t nh§t bao nhi¶u tr¤m cùu häa º ¡p ùng dü ¡n n y? 108.3. Trong h¼nh l b£n ç cõa hán £o Cyberland câ 9 th nh phè. Kho£ng c¡ch c¡c con ÷íng tø th nh phè n y sang th nh phè kh¡c ÷ñc ghi tr¶n sì ç. Trong c¡c cuëc d¤o chìi xu§t ph¡t tø mët àa iºm v tham quan c£ 9 th nh phè rçi quay l¤i nìi xu§t ph¡t. H nh tr¼nh n o câ chi·u d i nhä nh§t ( ti¸t ki»m km nh§t)? 23
Trang chủ
108.4. Tø hán £o C= C÷îp Biºn Sigma – MATHS en £o K= kho b¡u co thº i b¬ng t u thõy qua c¡c £o l¥n cªn. Gi¡ v² méi qu¢ng ÷íng ÷ñc ghi trong sì ç. Häi c¦n ½t nh§t bao nhi¶u ti·n º câ thº i tø C ¸n K? 108.5. Tø l ng Hencida ¸n l ng Boncida câ thº i b¬ng xe Buþt qua c¡c l ng l¥n cªn. Gi¡ v² ÷ñc ghi tr¶n sì ç. Häi c¡ch i r´ nh§t º ¸n ÷ñc tø H ¸n B? 24
Trang chủ
11 Sigma – MATHS Nhúng vi¶n ngåc cõa xù sð kim c÷ìng 108.6. Cæng chóa Ngåc Anh chu©n bà cho ng y trång ¤i. N ng c§t trong k²t hçng ngåc cõa m¼nh bë s÷u t¦m váng cê kim c÷ìng quþ gi¡ ( nhi·u hìn 1 bë). Tr¶n méi váng câ sè l÷ñng c¡c vi¶n kim c÷ìng nh÷ nhau. N¸u ta bi¸t câ bao nhi¶u vi¶n kim c÷ìng câ trong k²t ngåc, th¼ chóng ta công bi¸t cæng chóa câ bao nhi¶u váng cê? V t§t nhi¶n méi váng cê ÷ñc l m tø bao nhi¶u vi¶n kim c÷ìng? Ta cán bi¸t sè vi¶n kim c÷ìng trong tõ câ tø 200 ¸n 300 vi¶n. Häi cæng chóa câ bao nhi¶u váng cê tr÷îc gií ¤i sü? 108.7. Sè Håc häi mµ, nhúng sè n o l nhúng sè mµ th½ch? Mµ cho Sè Håc bi¸t hai sè nguy¶n d÷ìng may m­n cõa m¼nh (khæng nh§t thi¸t kh¡c nhau). Khi g°p, Sè Håc nâi th¦m v o tai anh m¼nh – ¤i Sè têng cõa hai sè n y. Sau â, nâi th¦m v o tai em m¼nh – H¼nh Håc t½ch cõa hai sè n y. Hai ng÷íi kia khæng ai nghe ÷ñc sè cõa nhau. Khi ba anh em g°p nhau, ¤i Sè nâi: – Tæi khæng t¼m ra c¡c sè. Lóc â H¼nh Håc công nâi: 25
Trang chủ
Sigma – MATHS – Tæi công khæng t¼m ra. ¤i Sè sau mët l¡t suy ngh¾ th¼ k¶u l¶n: – Vªy tæi ¢ bi¸t â l hai sè n o. Vªy hai sè may m­n cõa Mµ l sè n o? ¤i Sè câ t¼m ra c¡c sè n y khæng? 108.8. Cæng chóa Ngåc Anh câ 8 vi¶n kim c÷ìng trång l÷ñng kh¡c nhau. H¢y gióp cæng chóa x¡c ành vi¶n n°ng nh§t v vi¶n nhµ nh§t çng thíi vîi sè l¦n c¥n ½t nh§t! Xin ch¥n th nh c£m ìn sü quan t¥m cõa b¤n åc! …………… ∗∗ ∗ . . . . . . . . . . . . . . . H˜T . . . . . . . . . . . . . . . 26 ∗∗ ∗ ……………
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top