100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp – Lê Bá Bảo

Giới thiệu 100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp – Lê Bá Bảo

Học toán online.vn gửi đến các em học sinh và bạn đọc 100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp – Lê Bá Bảo CHƯƠNG SỐ PHỨC.

100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp – Lê Bá Bảo

Tài liệu môn Toán 12 và hướng dẫn giải chi tiết các đề thi từ cơ bản đến vận dụng cao sẽ luôn được cập thường xuyên từ hoctoanonline.vn , các em học sinh và quý bạn đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán hay và mới nhất.

Tài liệu 100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp – Lê Bá Bảo

Các em học sinh và bạn đọc tìm kiếm thêm tài liệu Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng tại đây nhé.

Text 100 câu hỏi trắc nghiệm số phức tổng hợp – Lê Bá Bảo
Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC Ngân hàng TỔNG HỢP (part 1.0) Câu 1: Số nào trong các số sau là số thực? A.    3  2i     3  2i .  D. Câu 2: Số nào trong các số sau là số thuần ảo? A.  2 i 2 C. 1  i 3 .   3  2i   3  2i .    B. 2  i 5  2  i 5 . B. 2 i  .  2  3i .  2  3i . 2  3i . 2  3i Câu 3: Đẳng thức nào trong đẳng thức sau là đúng? C.  2  2i  . 2 A. i1977  1. D. B. i 2345  i. C. i 2005  1. D. i 2006  i. Câu 4: Đẳng thức nào trong đẳng thức sau là đúng? A. 1  i   16. B. 1  i   16i. C.  1  i   16. D. 1  i   16i. 8 8 8 8 Câu 5: Biết rằng nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng? A. z  . B. z  1. C. z là số thuần ảo. D. z  1. Câu 6: Trong các kết luận sau, kết luận nào sai? A. Môđun của số phức z là một số thực. B. Môđun của số phức z là một số phức. C. Môđun của số phức z là một số thực dương. D. Môđun của số phức z là một số thực không âm. Câu 7: Phần thực của z  2i là: A. 2. B. 2i . C. 0 . D. 1 . B. 2i . C. 0 . D. 1 . B. số thuần ảo. C. 0. D. 2. B. số thuần ảo. C. 0. D. 2i . Câu 8: Phần ảo của z  2i là: A. 2 . Câu 9: Số phức z  z là A. số thực. Câu 10: Số phức z  z là A. số thực. Câu 11: Số 1 bằng: 1 i Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 1 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 A. 1  i . B. Luyện thi THPT Quốc gia 2017 1 1  i  . 2 C. 1  i . Câu 12: Tập hợp các nghiệm của phương trình z  A. 0;1  i . B. 0 . z là: zi D. i . C. 1  i . D. 0;1 . C. 2 . D. 1. C. 2 z . D. 2. Câu 13: Môđun của số phức 1  2i bằng: A. 3. B. 5. Câu 14: Môđun của số phức 2zi bằng: A. 2 z . B. 2z . Câu 15*: Acgumen của số phức 1  i bằng: A. C. 3  k 2  k    . 4  4 B.   k 2  k   . D.  4  2  k 2  k    .  k 2  k   .   k 2  k    thì: 2 A. phần ảo của z là số dương và phần thực của z bằng 0. Câu 16*: Nếu acgumen của z bằng  B. phần ảo của z là số âm và phần thực của z bằng 0. C. phần thực của z là số âm và phần ảo của z bằng 0. D. phần thực và phần ảo của z đều là số âm. Câu 17*: Nếu z  cos   i sin  thì acgumen của z bằng: A.   k 2  k   . B.   k 2  k   .   k 2  k    . 2 Câu 18*: Nếu z   sin   i cos  thì acgumen của z bằng: C.     k 2  k   . A.  C.  2  2    k 2  k       k 2  k    D.   B.   2    k 2  k    D.     k 2  k   Câu 19: Số phức z thay đổi sao cho z  1 thì giá trị bé nhất m và giá trị lớn nhất M của z  i là: B. m  0, M  2 . A. m  0, M  1 . C. m  0, M  2 . D. m  1, M  2 . Câu 20: Khi số phức z thay đổi tuỳ ý thì tập hợp các số 2z  2 z là: A. tập hợp các số thực dương. B. tập hợp các số thực không âm. C. tập hợp tất cả các số thực. D. tập hợp tất cả số phức không phải là số thuần ảo. Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 2 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 1 là: z2 Câu 21*: Một acgumen của số phức z  0 là  thì một acgumen của B.  2  A.  2 .  2 C. 2   . . D. 2 . Câu 22: Khi số phức z  0 thay đổi tuỳ ý thì tập hợp các số z 2  1 là: A. tập hợp các số thực lớn hơn 1. B. tập hợp các số phức. C. tập hợp các số phức khác 1. D. tập hợp các số phức khác 0 và i. Câu 23*: Một acgument của số phức z  0 là  thì một acgument của A.    2 . B.    . C.    4 . z là: 1 i D.    4 . 2 Câu 24: Với mọi số phức z , ta có z  1 bằng: 2 A. z  2 z  1 . B. z.z  1 . C. z  z  1 . D. z.z  z  z  1 . C. số 0. D. số ảo khác 0. 2 Câu 25: Với mọi số ảo z , số z 2  z là: A. số thực dương. B. số thực âm. z2  1 z A. lấy mọi giá trị phức. B. là số ảo. C. bằng 0. D. lấy mọi giá trị thực. Câu 26: Nếu z  1 thì 2 Câu 27: Tập nghiệm các nghiệm của phương trình z 2  z  0 là: A. tập hợp mọi số ảo. B. 0; i; i . C. i; 0 . D. 0 .  z  Câu 28*: Một acgumen của số phức z  0 là  thì một acgumen của   2  là:  z  A.  . B.    . C. 3   . D.    . Câu 29*: Một acgumen của số phức z  0 là  thì một acgumen của iz 2 là: A. 2 . B. 2   2 . C.    . D. 2   2 . Câu 30: Cho z1 , z2 là các số phức khác 0, z1  z2 . Khẳng định nào sau đây sai? A. z1  z2   . B.  z1  z2  z1  z2    . C. z1 z1  z2 z2   . z z  D.  1 2    .  z1  z2  Câu 31: Cho z là các số phức khác 0. Khẳng định nào sau đây sai? Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 3 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 A.  z   z . Luyện thi THPT Quốc gia 2017 1 C.     . z B. z   . D. zz   . Câu 32: Số phần tử của tập nghiệm phương trình z4  4z2  4  0 trên  là: A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 33: Nghiệm thực lớn nhất của phương trình z3   3  i  z2   3i  1 z  i  0 trên  là: A. 3  13 . 2 B. 4  13 . 3 C. 3  13 . 2 D. 4  13 . 3 Câu 34: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thoả mãn z  1  2 trên mặt phẳng toạ độ là: A. đường tròn tâm  1; 0  , bán kính bằng 2. B. hình tròn tâm  1; 0  , bán kính bằng 2. C. đường tròn tâm  1; 0  , bán kính bằng 2. D. hình tròn tâm  1; 0  , bán kính bằng 2. Câu 35: Biến đổi rút gọn z1  i 2016  1  i   1 ta được: 4 A. z1  4i . B. z1  4 . C. z1  4i . D. z1  4 . Câu 36: Số phức z  4i  3 có: A. phần thực bằng 4 , phần ảo bằng  3 . B. phần thực bằng  3 , phần ảo bằng 4i . C. phần ảo bằng 4 , phần thực bằng  3 . D. phần thực bằng 4 , phần ảo bằng  3i . Câu 37: Trên mặt phẳng toạ độ, số phức z  i 5  2i được biểu diễn bởi điểm có toạ độ nào sau đây? A.  3; 0  . B.  0;1 . C.  1; 0  . D.  0; 3  . Câu 38: Số phức liên hợp của của số phức z  3  6i là: A. 6  3i . B. 6  3i . C. 6i  3 . D. 6i  3 . Câu 39: Môđun của số phức 2i 1  3i  không bằng môđun của số phức nào sau đây? A. 2i  1  3i  . C. B. 40  i . D. 2i 1  3i  . 3  37i . Câu 40: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. Môđun của mọi số phức khác 0 là số thực dương. B. z  z . C. z 2  0, z  . D. z  0  z  0 . Câu 41: Số phức nào sau đây là căn bậc hai của số phức 3  4i ? A. 1  2i . B. 2  i . Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… C. 1  2i . 4 D. i  2 . CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 Câu 42: Số phức nghịch đảo của số phức z  1  i là: A. 1 2  1 2 i. B. 1 1  i. 2 2 Câu 43*: Dạng lượng giác của z  A. z  sin  6  i cos  6 C. 1 2  1 2 i . D. 1   i cos là: 2 6 B. z  cos .     C. z  cos     i sin    .  3  3 D. z  sin  3  i sin  3 . 5 5 .  i cos 6 6 Câu 44*: Một acgument của số phức z  0 là  thì một acgumen của A.  3 1 1  i. 2 2 C. 3 . B.  3 1 là: z3 D. 3 . Câu 45: Giá trị m  nào thì phương trình z 4  m  0 có 4 nghiệm phân biệt trên  ? A. m  0 . B. m  0 . C. m  0 . D. mọi m  . Câu 46: Hai số phức z   2x  1  1  2 y  i và z ‘   x  2    y  2  i bằng nhau khi và chỉ khi: 3 9 B. x   ; y  5 5 D. x  3; y  1 . A. x  0; y  0 . C. x  1; y  3 . . Câu 47: Căn bậc hai của số phức i 3  3i là: A. 1  i và 1  i . B. 1  i và 1  i . C. 1  i và 1  i . D. 3i và  3i . Câu 48: Nghiệm phức của phương trình 2ix  3  4i  0 là: 3 A. x  2  i . 2 3 B. x  2  i . 2 3 C. x  2  i . 2 3 D. x  2  i . 2 C. 11  2i . D. 11  2i . Câu 49: Kết quả của phép luỹ thừa  1  2i  là: 3 A. 1  8i . B. 1  8i . Câu 50:Trên tập hợp  , phương trình 2z2  2z  5  0 có: A. hai nghiệm thực. B. một nghiệm thực và một nghiệm phức. C. hai nghiệm phức đối nhau. D. hai nghiệm phức liên hợp với nhau. Câu 51: Cho số phức z tùy ý. Xét các số phức   z 2   z  và   zz  i  z  z  . Khẳng định nào sau 2 đây đúng? A.  là số thực,  là số thực. B.  là số thực,  là số ảo. C.  là số ảo,  là số thực. D.  là số ảo,  là số ảo. Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 5 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 Câu 52: Cho số phức tùy ý z  1. Xét các số phức   i 2 2 i 2 z3  z  z   z  và    z   z . z 1 z 1 2005 Khẳng định nào sau đây đúng? A.  là số thực,  là số thực. B.  là số thực,  là số ảo. C.  là số ảo,  là số thực. D.  là số ảo,  là số ảo. Câu 53: Nếu môđun của số phức z bằng r  r  0  thì môđun của số phức  1  i  z bằng: 2 A. 4r. B. 2r. C. r 2. D. r. z  z 1 , trong đó z là số phức thỏa mãn z2   1  i  z  2i   2  i  3z . Gọi N là điểm trong mặt phẳng sao cho Ox, ON  2 , trong đó     Ox , OM là góc lượng giác tạo thành khi quay tia Ox tới vị trí tia OM . Điểm N nằm trong góc Câu 54: Gọi M là điểm biểu diễn số phức       phần tư nào? A. Góc phần tư (I). B. Góc phần tư (II). C. Góc phần tư (III). D. Góc phần tư (IV). Câu 55: Tổng các nghịch đảo các nghiệm phức của phương trình x4  7 x2  8  0 là: A. S  1 2  i. B. S  2 2. C. S  0. D. S  2. Câu 56: Tập hợp các điểm trên mặt phẳng tọa độ biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện 3 z  1  i  4i  3  3z là: A. đường thẳng 3x  4 y  1  0. B. đường thẳng 6x  1  0. C. đường thẳng 6 y  1  0. D. đường thẳng 3x  4 y  1  0. Câu 57: Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z  2iz  5  3i. Môđun của w  2  z  1  z là: A. w  9. B. w  7. C. w  5. D. w  11. Câu 58: Gọi A , B lần lượt biểu diễn các số phức z1  2  3i và z2  2  5i . Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hai điểm A , B đối xứng nhau qua gốc tọa độ O. B. Hai điểm A , B đối xứng nhau qua trục hoành. C. Hai điểm A , B đối xứng nhau qua trục tung. D. Hai điểm A , B đối xứng nhau qua điểm I  0; 1 . Câu 59: Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số các phức liên hợp z của z thỏa mãn z  1  3 là A. đường tròn tâm I  1; 0  , bán kính R  3. Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 6 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 B. đường tròn tâm I  1; 0  , bán kính R  3. C. đường tròn tâm I  0;1 , bán kính R  3. D. đường tròn tâm I  0; 1 , bán kính R  3. Câu 60: Các phương trình được xét trên tập số phức. Khẳng định nào sau đây sai? A. Phương trình x2  4x  5  0 vô nghiệm. B. Phương trình x2  3  0 có hai nghiệm phân biệt. C. Phương trình x2  3 có hai nghiệm i 3. D. Phương trình x4  4×2  5 có 4 nghiệm. Câu 61: Nếu số phức z  1 thỏa z  1 thì phần thực của A. 1 . 2 1 bằng 1 z 1 B.  . 2 C. 2. 1 B. P    0. z 1 C. P    0. z D. 3. Câu 62: Cho P  z  là một đa thức với hệ số thực. Nếu số phức z thỏa mãn P  z   0 thì   A. P z  0. D. P  z   0. Câu 63: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2  z  1  0. Giá trị của A. 0. B. 1. C. 2. 1 1 bằng  z1 z2 D. 4. Câu 64: Cho z1 , z2 , z3 là các số phức thỏa mãn z1  z2  z3  0 và z1  z2  z3  1. Khẳng định nào dưới đây là sai ? A. z13  z23  z33  z13  z23  z33 . B. z13  z23  z33  z13  z23  z33 . C. z13  z23  z33  z13  z23  z33 . D. z13  z23  z33  z13  z23  z33 . Câu 65: Tập hợp các điểm trên mặt phẳng tọa độ biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện: Số phức   z 1  i    2  i  là một số thuần ảo, là: A. đường tròn x2  y 2  2. B. đường parabol 2 x  y 2 . C. đường thẳng y  x. D. đường thẳng y  x  2 Câu 66: Cho số phức z  a  bi (a , b  ) thỏa điều kiện A. 2 . B. 1 . C. 0 . 2 z2i   2  i 1  i  . Giá trị a  2b bằng 2016 i D. 1 . Câu 67: Cho z1 , z2 , z3 là các số phức thỏa z1  z2  z3  1. Khẳng định nào dưới đây là đúng? A. z1  z2  z3  z1z2  z2 z3  z3 z1 . B. z1  z2  z3  z1z2  z2 z3  z3 z1 . C. z1  z2  z3  z1z2  z2 z3  z3 z1 . D. z1  z2  z3  z1z2  z2 z3  z3 z1 . Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 7 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 Câu 68: Cho hai số phức z1  a  bi và z2  a  bi; z2  0;  a  ; b    . Khẳng định nào sau đây sai? A. z1  z2 là số thực. B. z1  z2 là số thuần ảo. C. z1 .z2 là số thực. D. z1 là số thuần ảo. z2 Câu 69: Môđun của số phức z thỏa mãn 1  i  z   2  i  3  i  là: A. z  5. B. z  2. C. z  3. D. z  4. Câu70: Tổng các mô đun các nghiệm phức của phương trình x4  6×2  16  0 là A. S  2 2. B. S  6 2. C. S  4 2. D. S  2 3. Câu 71: Biết số phức z có tập hợp điểm biểu diễn trên mặt y 1 phẳng tọa độ là hình elip tô đậm như hình vẽ bên. Môđun lớn nhất của số phức z là x A. z max  1. B z max  2. 1 C. z max  . 2 3 D. z max  . 2 O 2 Câu 72: Trên tập số phức, biết z1 ; z2 là hai nghiệm của phương trình 2z 2  3z  3  0 . Khi đó giá trị của z12  z2 2 là 9 A.  . 4 B. 9 . 4 C. 9. D. 4. Câu 73: Trên tập số phức, cho phương trình z2  mz  2m  1  0 trong đó m . Giá trị của m để phương trình có hai nghiệm z1 , z2 thỏa mãn z12  z2 2  10 là A. m  2  2 2i. B. m  2  2 2i. C. m  2  2 2i. D. m  2  2 2i. Câu 74: Xét phương trình z 3  1 trên tập số phức. Tập nghiệm của phương trình là: A. S  1 .    1  3   1  3    1  3i   B. S  1;  . C. S  1;  . D. S   . 2  2         2  Câu 75: Trên tập số phức, hai giá trị x1  a  bi; x2  a  bi  a  ; b    là hai nghiệm của phương trình: A. x2  2ax  a2  b2  0. B. x2  2ax  a2  b2  0. C. x2  2ax  a2  b2  0. D. x2  2ax  a2  b2  0. Câu 76: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi M là điểm biểu diễn số phức z  3  4i ; M là điểm biểu diễn số phức z  A. 25 . 4 1 i z. Diện tích tam giác OMM là 2 25 15 B. C. . . 2 4 Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 8 D. 15 . 2 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 Câu 77: Các số thực x , y thỏa mãn:  2x  3y  1   x  2 y  i   3x  2 y  2    4x  y  3  i là 9 4 A.  x; y    ;  .  11 11   9 4 B.  x; y     ;   .  11 11  9 4 C.  x; y    ;   .  11 11   9 4 D.  x; y     ;  .  11 11  Câu 78: Cho số phức z thỏa mãn: 3z  2 z   4  i  . Môđun của số phức z là 2 B.  73 . A. 73 . C. 73. D. – 73. Câu 79: Tìm số phức z thỏa mãn hệ thức z   2  i   10 và z.z  25 . A. z  3  4i; z  5 . B. z  3  4i; z  5 . C. z  3  4i; z  5 . D. z  3  4i; z  5 . Câu 80: Gọi z 1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2  6z  21  0 . Giá trị của biểu thức 2 2 A  z1  z2 bằng: A. 21 . B. 2 21 . C. 42 . D. 21 . Câu 81: Cho số phức z  a  bi;  a  ; b    . Khẳng định nào sau đây sai? A. z là số thuần ảo  a  0. B. z là số thực  b  0. a  0 . C. z là số thuần ảo   b  0 D. z là số thuần ảo  z là số thuần ảo. Câu 82: Số phức 1  1  i   1  i   1  i   …  1  i  2 3  20  B. 210  1  210 i. A. 210. có giá trị bằng   C. 210  1  210 i. D. 210  i. Câu 83: Cho hai số thực x , y thỏa mãn 2x  1  1  2 y  i  2  2  i   yi  x khi đó giá trị của x2  3xy  y bằng: A. – 3. B. 1. C. – 2. D. – 1. Câu 84: Cho số phức z  1  i . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? z  1  i . i Câu 85: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy gọi A, B là 2 điểm biểu diễn hai nghiệm phức của phương B. z 1 .z  0 . A. z 2  2i . C. z  2 . D. trình z 2  3 1  i  z  5i  0 . Độ dài đoạn AB bằng: A. 3 2 . B. 2 5 . C. Câu 86: Trên tập số phức, phương trình z    A. 1  3 i.   B. 5  2 i. Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 2. D. 2 2 . 1  2i có nghiệm là: z   C. 1  2 i. 9   D. 2  5 i. CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 Câu 87: Cho số phức z thỏa mãn z  1  2 . Môđun lớn nhất của số phức z là: A. z max  3. B. z max  5  4 2 . C. z max  7  4 2 . D. z max  1. Câu 88: Cho các số phức z1  1  i , z2  4  i , z3  4  3i lần lượt có các điểm A, B, C biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ. Điểm D biểu diễn số phức nào sau đây trên mặt phẳng tọa độ sao cho tứ giác ABDC là hình bình hành? A. 1  3i. B. 7  3i. C. 3  7i. D. 3  i. Câu 89: Cho số phức z thỏa mãn z  1  z  3i . Môđun nhỏ nhất của số phức z là: 2 5 10 B. z min  . . 5 5 Câu 90: Đẳng thức nào sau đây là đúng? A. z min  A. 1  i   32. 10 B. 1  i   32. 10 Câu 91: Cho z là số phức thỏa mãn z  A. 2. B. 1. C. z min  2 10 . 5 C. 1  i   32i. 10 10 . 10 D. z min  D. 1  i   32i. 10 1 1  1. Giá trị của z 2010  2010 bằng: z z C. 1. D. 2. Câu 92: Cho số phức z thỏa mãn z  1  i  z  3i . Môđun nhỏ nhất của số phức z là: A. z min  7 . 68 B. z min  7 68 . C. z min  7 68 . 136 68 . 7 D. z min  Câu 93: Điều kiện để số phức z có điểm biểu diễn thuộc phần tô y đậm (kể cả bờ) trong hình vẽ bên là: 3 A. z có môđun không nhỏ hơn 2. B. z có môđun thuộc đoạn  2; 3  và phần thực không âm. C. z có môđun thuộc đoạn  2; 3 . 2 1 -3 -2 -1 O x 1 2 3 -1 D. z có môđun thuộc đoạn  2; 3  và phần ảo không âm. -2 -3 -4 Câu 94: Cho số phức z thỏa mãn z  1  2i  1 . Môđun lớn nhất của số phức z là: A. z max  6  2 5 . B. z max  6  2 5 . C. z max  7  2 5 . D. z max  7  2 5 . Câu 95: Cho số phức z thỏa mãn z  2  z  2  8 . Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ là đường elip có phương trình: A. x2 y 2   1. 12 4 B. x2 y 2   1. 16 4 C. x2 y 2   1. 12 16 D. x2 y 2   1. 16 12 Câu 96: Trên tập số phức, giá trị của m để phương trình bậc hai z2  mz  i  0 có tổng bình phương hai nghiệm bằng 4i là: Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 10 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 A.   1  i  . B.  1  i  . C.   1  i  . Luyện thi THPT Quốc gia 2017 D. 1  i. Câu 97: Gọi z 0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 4z2  16z  17  0 . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức w  iz0 ? 1  A. M1  ; 2  . 2   1  B. M2   ; 2  .  2   1  C. M3   ;1 .  4  1  D. M4  ;1 . 4  Câu 98: Biết các số phức z có tập hợp điểm biểu diễn trên mặt y 1 phẳng tọa độ là hình vuông tô đậm như hình vẽ bên. Môđun nhỏ nhất của số phức z là: -1 A. z min  0. B. z min  1. C. z min  2. D. z min  1 O 2 . 2 x -1 Câu 99: Cho số phức z thỏa điều kiện 1  2i   2  i   z  21009 i  1  i  2 2018 . Tọa độ điểm biểu diễn của số phức w  z  i trong mặt phẳng tọa độ Oxy là: A.  2; 11 . B.  2;11 . C.  2;12  . D.  2; 12  . Câu 100: Biết rằng số phức z  x  iy (x , y  ) thỏa mãn z 2  8  6i. Khẳng định nào sau đây sai? A. x2  y 2  2xy  8  6i.  x 2  y 2  8 B.  .  xy  3 x4  8×2  9  0  . C.  3 y  x  x  1  x  1 hay  . D.  y  3  y  3 HẾT Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 11 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 Luyện thi THPT Quốc gia 2017 ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án B C B C B C C A A B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B A B C A B B B B C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D C D D C B A C B D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án C C C D D C D D B C Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án D B B C C D C B C D Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án A C B C C C C D A A Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án A D C D D A A D A B Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Đáp án B A B C C A A A A C Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Đáp án C B A A C C A B C C Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Đáp án D B D B D A B A C C P/S: Trong quá trình sưu tầm và biên soạn chắc chắn không tránh khỏi sai sót, kính mong quí thầy cô và các bạn học sinh thân yêu góp ý để các bản update lần sau hoàn thiện hơn! Xin chân thành cảm ơn. CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ Phụ trách chung: Giáo viên LÊ BÁ BẢO. Đơn vị công tác: Trường THPT Đặng Huy Trứ, Thừa Thiên Huế. Email: [email protected] Facebook: Lê Bá Bảo Số điện thoại: 0935.785.115 Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 12 CLB Giáo viên trẻ TP Huế
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết tương tự

Scroll to Top